Liefhebbers voor site ROUTE VAN KW-MARS ikmim n- mfagm Protestantenbond terug in ledental ke stand AGENDA 25 JAAR Meubelfabriek DE BERK «li 98 6 AAN DE Lu 7ft Meisje brak been bij aanrijding Op nieuiv dixielandr' j in gebouw Triangel JLANTINGA Nauwer contact met hervormden UT Ongelukken in het verkeer m Jeugdraad kan nu spoedig beginnen p m mm. %'f 1 foto-kino BOER WAMSTEKER Pasfoto's ontwikkelen afdrukken vergroten Alles in één dag Uw ideale keuken vindt u zeker bij ÏÏÏÏS&--» blijvend goedkoper ZIJ IS WEZEN „PLATEN" BIJ "allébekende wasmachines I GARAGE MAASKANT BEHANGSEL meubelfabriek DE BERK GEM. SCHIEDAM blijvend goedkoper PE rotterdammer Pagina 5 VRIJDAG 2 JUNI 19Ó7 zonnescherm!) nnen en markiezendoek ligstoelloper doek 44 cm breed SVV" winnaar tornooi SCHIEDAM In Galerie Wiegman aan de Passage kan men gedurende enige zesken op vrijdag en zaterdag zien, hoe het edele ambacht van pottendraaien wordt uitgevoerd. Leerlingen en oud leerlingen van de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten brengen daar voor het passerende publiek de draaischijf in beweging. Wie het ook eens wil proberen mag er met hulp van Joost Minnigh (zie foto) of Diet Wiegman zijn best doen. Vragen van raadslid over sluiting van Klinknagelfabriek Voorlichtingsavond in ziekenhuis mm onzichtbaarheid Ërf# Inbraak in nieuwe zaak: buit ƒ500 cn morgen - »n dnselijks ONS FEEST IS UW FEEST daarom laten wij u delen in onze vreugde. Echte kwaliteitsmeubelen geven wij nu dan ook tegen voor ieder betaalbare prijzen. Komt u eens kijken in onze meubeltoonkamers. Ook u zult dan zeggen: Fantastisch, en wat voordelig. Voor een minimum aan geld hebt u nu een maximum aan kwaliteit, omdat „DE BERK" haar feest tot het uwe maakt. Een bezoek aan onze toonzalen zal u overtuigen. Wm Beukelszoonstraat 50 Tel. 342363 - Vlaardingen BEKENDMAKING wl KEUKENCENTRUM aracrerr. CALLENBURGSTRAAT 74 - TEL.: 010-343193 - VLAARDINGEN Een grote partij ïonneicherm- ünnen en markiezendoek, -J20 cm breed, prachtige kwa liteiten, die echter door het transport Iets smoezelig werden de kant.» uit de series van 6J0, 5.30 en 4.75. Een partij ligstoellopers om Uw vouw- of tuinstoelen weer een nieuw gezicht te geven, loperstof van 44 cm breed, uit de prljsserles van 2.95, 2.75 en 2.65. 120 cm breed per meter per meter Morgen om 9 uur beglnc op de Camping-afdeling boven, de verkoop van deze fleurige, vro lijke gestreepte doeken, per meter met vele guldens voor deel Géén tel. of thrift, bott. SCHIEDAM Bij het veranderen vaa richting verzuimde donderdag de tienjarige G. v. d. W. in de Prof. On- netlun met basur fiets voorrang te ver lenen. Het meisje kwam in aanrijding net de auto van dc 21-jarige radiotech- iltat A, B. uit Rotterdam. Met een gebroken been moest zij naar de Dr. .VoietstichiinK worden gebracht t De zestienjarige scholier H. H. uit Vlsardingen reed donderdag met zijn bromfiets op de Sportlaan in een ver- beden richting. Hij botste tegeii een andere bromfietser, de 44-jarige fa brieksarbeider C. A. J. De Vlaardinger Sep een hersenschudding, een hoofd wond *en enkele schaafwonden op. De fabrieksarbeider had alleen een gezwol len knie. De vijftigjarige wielrijdster, me vrouw M. T. G., bemerkte donderdag op de hoek van de Damlaan en Noord- wtsingel te laat de auto van de 41-ja- rige zakenman G. B. Zij werd door het voertuig aangereden en moest met rug klachten naar de Dr. Noletstiehting. SCHIEDAM De 23ste Koningin Wühelmina-mars gaat morgen, zater dag. om half drie bij de Plantage van Start. De route is als volgt: Lange Nieuwstraat, Westvest of Lange Ha ven, Walvissteeg, Korte dam, Hoogstraat, Korte Kerkstraat, Nieuwstraat, Grote Markt, Ooie- vaarsteeg,- Parkweg en Beneiuxtunnel. Bij de Grote Markt zal -gedefileerd worden voor burgemeester H. Roelfse- ma, andere leden van het Ere-Comité en vertegenwoordigers van B. en W. De binnenkomst van de wandeiaars is hls volgt: 8 km. Johan de Wittsingel, Burg. v. Haarenlaan,- Parkweg, Noord- vest, Westvest, Lange Nieuwstraat en Tuinlaan. 11 en 14 km. via de Juliana- laan, Stadhouderslaan, Willem de Zwij- geriaan. Schoolstraat, Nieuwe Haven, Oranjestraat, LangeNieuwstraat en Tuinlaan. 20, 25 en .40 km. via Overschiesestraat, Boterstraat, Grote Markt, Hoogstraat, Korte Dam, Lange Haven, Griffioenstraat, Lange Nieuwstraat en Tuinlaan. De organisatoren hopen, dat heel Schiedam de vlag zal uitsteken langs de route. Het slot van de KW-mars wordt een' groot muzikaal festijn met medewer king van de Rijnmondband, die van half zes tot half zeven een muzikale show brengt op hetPlantage-podium. De Harmonie van Wilton Fyenoord zal! vanaf half zeven een muzikale show; ten beste geven, met als slot een tap-; toe. Waarschijn Lijk komt het Schiedam.se draaiorgel ,.De Waterpoorter" ook naar de prijsuitreiking. Aan de naars en het défilé om half drie voor het Stadhuis werken twaalf muziekkorpsen mee, na melijk Gusto, DOK, Liberie en Thalita uit Vlaardingen, Jeugd Rijnmondband, Excelsior, Wilton Fyenoord, Ruimbaan uit Rotterdam, Geurenwijk en Jong Geuzenwijk uit Utrecht, Glasstadband uit Leerdam er Oranje Garde uit Klundert. CoolslngeJ, bij metrostation stadhuis I Haar hoef ja niets wijste maken. Voor platen gaat ze naar Dankets. Gewoon omdat Dan kets de grootste collectie heeft en wat erg belangrijk is... ze wéten d'r wat van. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdagavond; houdt de CJV Instuif om acht uur in het jeugdcentrum Triangel een instuif met muziek van The Green River Jazz band. Na het optreden van deze band op 4 maart in Triangel is de vraag van de Vlaardingse t'enei's naar dixie- landmuziek toegenomen. De kaartverkoop is vrijdagavond van acht tot negen uur in gebouw Obadja aan de Willem Beukelsznstraat en zaterdagavond van kwart voor .acht af aan de zaai. Doordat de v.v. Right-Oh bij de j plaatsbepaling op de elndranglijst van j het door haar gehouden nederlaag- j tornooi een andere methode toepaste dan de KNVB voorschijft, zijn welis waar Zwaluw VFC uit Vught en SVV uit Oosterhout beide formeel als eerste geëindigd, doch is SVV definitief eer ste geworden als het elftal dat de minste doelpunten tegen zich gescoord zag. Zwaluw VFC wordt daardoor tweede. CX SCHIEDAM Het lid van de ge meenteraad B. E. Colié (com.) heeft in schriftelijke vragen aan 8- en W. ge vraagd of B en W. de voorgenomen sluiting van de Nederlandse Klinkna gelfabriek nadeling voor de werkgele genheid in Schiedam achten. Indien het antwoord bevestigend is wil de 'neer Collé weten of B en W. bereid zijn stappen te ondernemen om de sluiting van het bedrijf te voorko men. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dinsdagavond 13 ju ni om 20 uur wordt in het zusterhuis van net Gemeente-ziekenhuis "een voor lichtingsavond voor leerling-verpleeg sters gehouden. De bedoeling is dat men een en ander over de opleiding vertelt en dat dit met dia's wordt toe gelicht Op 1 september begint de cursus, waarvoor als minimum eis geldt, ulo-diploma of een daaraan gelijkwaar dige opleiding. De meisjes moeten de leeftijd van zeventien jaar en zeven maanden hebben bereikt. Jongere meisjes die niet in het bezit tijn van het Ulodiploma, kunnen als aspirant-leerling-verpleegster worden opgeleid voor het IVIO-diploma. Ook de ouders kunnen meekomen naar de voorlichtingsavond. BINNENSINGEL 165 TEL (34) 2486, VLAARDINGEN agent CITROEN ..- vo0r V/oorringen Maassluis -en omstreken v. HOGE&DORPLAAN 139 - VLAARDINGEN •'TEU (Oio) 341044, na. 15 .11. <010» 34 2281" JIJT IS het voetbalelftal van Helios, een bedrijfsvoetbal- vereniging die deze maand 20 jaar bestaat. Haar twee elftallen komen weer uit in de Algemene Bedrijfsvoetbal Competitie (ABC) die nu al drie weken op volle toeren draait en waarin Helios I een gooi doet naar de kampioenstitel, al heeft SCF iets betere papieren. De spelers van Helios kregen deze week. toen men. de wed strijd tegen GPS moest spelen, nieuwe shirts en broekjes van het bestuur, dat een nieuw voet baltenue als jubileumcadeau aanbood. De shirts hebben een verticaal rood-blauwe streep en de broekjes zijn van blauw sa tijnkatoen. Bij Helios spelen niet minder dan vier HBSS'ers in het hoofd team. Links staat leider J. Mas tenbroek. Ger Bezemer en Jan van Heest (met bal) staan op de achterste rij, terwijl Karei Leeuwangh en Cor Vermeulen op rechts gehurkt zitten. Maan dagavond speelt Helios aan de Schietbaanstraat tegen Enka 1. Vraag stabmboehart 2e M!DDEUAM0Sm*T2-TH.2&3l92 WQLPHAERTSBOCHT 238-TEL27A&2S (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schie dam van de Nederlandse Protestanten Bond heeft 845 betalende leden. Door een gewijzigde indeling liep het leden tal in 1966 iets terug. Deze teruggang geeft een weinig bemoedigend beeld. Gezien dé leeftijdsophouw zal men in de toekomst waarschijnlijk op een nog grotere teruggang m-oeten rekenen, hoewei zich elk jaar nieuwe leden op- geven. In 1966 werden drie doopdiensten ge houden, waarin twaalf kinderen wer den gedoopt Er werden vier huwelij ken bevestigd en twee gezinsdiensten gehouden. Ds. A. D. Klaassen leidde twaalf begrafenissen. SCHIEDAM Ondertrouwd:. ABW Ale- wijnse 23 en Y Brans 20, D BLoemhard 22 en A B C Cilkstra 31, A J Brokklng 25 en M A Harreman 20 G van DuUemen 24 en J T RoeieveJd iü P. C. Uraé! SS er, C M Kooy 23. t, P van Kooy 21 en F. van der Schee 25. H C van Kruintngen 44 en T D M dansen 40. M J Krijger 24 en M 51 F Duurkoop 24, R van Olm 19 en A J J van Heiten» 2» w poot 22 en E ai van den Berg ei, C Robberecht 23- en w T Bouman 20, J Samson 28 en M W L Rijneveen 22, P J J Suijker 22 en W B M Steenhorst 19 M van Varfc 22 eiv I Visser 24 J C Vos IS en B A van Katwijk 18. Getrouwd: C J vaa der Marei. 24 en X C J van. der Pluljm 19. J A C Spek 28 en A Wagner 21, S H L Buist. 20 en K J Maas 18, T P C van der GrijpES. en O M van Tiel 20' F J Siwers, 23 en Z. Groeneweg 21. H P W. Hölscher 22 en A M L Speeimeiier 22. A C Slot 24 en A Sluts 28. H J. van Foperlne 22 en M. Rietveld. 22 w Kinnegtng 20 en O G. van Bogchem 20. c H M van der Werf 27 en M A Gz van Rees 24, A 3 Tuinder 3a en M T M de Groot 21, W. de Zeeuw 24 en L A Klootwijk 21 H vuljk 23 en E. Krabbendam 25. J Gouka 24 en C G it Keijzer 24, A w M van Kassei 20 De fietser H. B. werd gisteren op de hoek van de Maasstraat en IJsseistraat aangereden door een bus, bestuurd door J. J. W. L., toen hij bij het passeren van een auto te veel naar links uitweek. Hij werd. licht gewond. de mode onder de mode Zeer elegant slank-afkle- dend corselet van Lycra, met extra voorgevormde cups voor een mooie busie- lijn. De zachte schouder- bandjes zijn verstelbaar en elastisch. Ook in wit, cups A. B en C. Extra: een paar nlet-rekbare bandjes (gra tis) 34.50. IN ALLE 20 FILIALEN VAN en A G C Kalkhoven 20 C. van RSj, 27/ en J C van der Graaft 21, A Boender 21 til u J Tempelaars 25. Geboren: Margaretha P d v 3 E van der Munnlic en R Hoogerboord. Renate M. J d v M J Breuls en M J Preln. Overleden: G. Muilwijk. «9 echtg. J. van der Beek. E. van Oort 87 wed. van J. van der ILaan. MAASSLUIS Nadat de gemeente raad in zijn vergadering van 2 mei akkoord is gegaan met de Instelling van een Jeugdgemeenteraad zijn thans de voorbereidende werkzaamheden zo ver gevorderd, dat met het eigenlijke werk kan worden begonnen. Alle plaatselijke politieke partijen en de groepering Algemeen Belang hebben inmiddels vertegenwoordigers aangewezen. Het aantal leden van de raad en ook dat van de partijen afzon derlijk is gelijk aan dat van de „gro te" raad. De PSP heeft nog geen kandi daat aangewezen. Donderdag 15 juni zal in het nood- wijkcentrum Maassluis-West een beslo ten bijeenkomst worden beiegd, waar de leden van de partijen voor zoveel nog nodig, met elkaar kunnen kennis maken. Gemeentesecretaris A. Kranen burg, van Vlaardingen, zal donderdag 22 juni in een besloten vergadering spreken over de gemeentelijke bestuursorganen. De week daarop, donderdag 29 juni, zal de heer H. Kramer, secretaris van Maassluis, de problemen bespreken waarmee de gemeente Maassluis mo menteel te kampen heeft en een uiteen zetting geven over de plannen voor de toekomst De installatie van de jeugd raad geschiedt in de eerste openbare vergadering die in de eerste helft van september wordt gehouden. Op enkele uitzonderingen na was het kerkbezoek bevredigend. In totaal bezochten 6600 mensen de kerk diensten. De drukst bezochte dienst was op Kerstavond. De NPB heeft in 1966 contacten ge legd in Kethel. Op 28 april was er een contactavond. De maandelijkse avond diensten in De Rank werden bevredi gend bezocht. Het college van collec tanten bestond in 1966 uit negen leden. De belangstelling voor de Zondags school verminderde, en ds, Klaassen had slechts dertien catechisanten. Het opnieuw opgerichte koor bleek geen le vensvatbaarheid te bevatten en werd opgeheven. In 1966 werd gezocht naar een nau were samenwerking met de hervormde gemeente in Kethel en een nog beter contact met de hervormde gemeente in Schiedam. Op het gebied van ge meenschappelijke werkzaamheden bestond nauw overleg met de Remon strants-gereformeerde en Doopsgezinde gemeenten van Rotterdam en Vlaardinr gen. SCHIEDAM Xn de dezer dagen geopende nieuwe zaak van de firir.» N. Penning Zn. aan de Dam is - van nacht ingebroken.: Men kwam binnen' via het platte dak ran de achterzijde van het pand. Uit een houten bureau werd een geldkistje met 500 ont vreemd. Chr. Soc. Belangen: NCB. bonnen verzilve ren voor leden. 20 Gerei. Jeogdbnls: Chr. Leesbibliotheek, uitlening. 14.30 - 1650. De Rank: EHBO-Kethel. wedstrijden. 13. wijkcentrum: Comité Same.nw. Gerepa- trleerden, dansavond. 20. Belangrijke telefoonnummers; Alarm poli tie tel. 254466. Brandweer 269218. Klachten bezorglnsi Er. Zamenhofstr. 139. tel. 152400. Apotheek: 't Gouda Hert. St. Lldul- nastraat 38a. tel. 268364. j; Zie ook onze ETALAGE WILLEM BEUKELSZOONSTR. hoek BINNENSINGEL I Sluitingsuur van café's e.d. op vrijdag- en zaterdagavond De meest verkochte moderne gordijnstof van 7 tot 8 gulden Is toch wel de bedrukte Finse weefstof. Geen wonder, want het weefsel heeft karakter... de kleuren zijn geraffineerd mooi gecombineerd kortom U koopt een gordijn met sfeer, passend in iedere -woning. Morgen zoekt U ze uit, met guldens voordeel... per meter voor nog géén vijf gulden. si i jl Finse sereendruk gordijnstof Morgen om 9 uur begint de verkoop slechts één dag 'van deze Finse weefstof, in mooi dessin In aparte kleurencombi naties, 120 cm breed per meter voor Géén *f ichrlft. bot. VEERPLEI.N 29 - TEL. 34 2128 VLAARDINGEN foto-kino PASSAGE 12 - TEL. 262924 SCHIEDAM TNDIANEN zijn zeer geliefd bij jonge kinderen. Hun neiging tot imiteren doet hen hele dagen en eoms nachten bivakkeren in piep kleine wigwams, gekleed in pauw pauw-pakken met enorme veren tooien. Het strijdbaar uiterlijk wordt versterkt met een pijl en boog. De wat oudere generatie heeft een minder primitieve voorstelling van de roodhuiden en interesseert zich misschien meer voor pistplen- paultjes en het veel grotere werk terrein van blanke avonturier» als de gefingeerde Jamès Bond en Old Shatterhand. De nog oudere genera tie stelt zich helemaal niets meer voor bij het horen van hét woord „indr'anen",zij zegt al genoeg aan het b'anke hoofd te hebben. Hieruit mag ik toch wel concluderen dat de indianen een welhaast vergeten groep zijn. Toch nog niet helemaal. Enkele weken; .geleden ontving ik! een verslag over 1966 van een gen-" dingsarts uit Paramaribo, de heer 3. van Mazijk. afkomstig uit Rotter dam. U begrijpt het reeds, dit be treft het medische zendingswerk on der de Surinaamse Indianen. Deze leven in kleine dorpen. De voe dingstoestand is In vele gevallen zorgelijk en er is gebrek aan melk poeder. 1 Het medische team, waarvan som migen door de slechte financiële toestand geen salaris ontvangen, be handelt dagelijks in de vijf „polikli nieken" (sommige zijn in armelijke hutten ondergebracht) een klein aantal zieken. Medische behande ling begint eer. beetje populair te worden bij indianen en er wordt dan ook vooruitgang geboekt in de statistiek van de zuigelingen- en kindersterfte. De algemene gezondheidstoestand is redelijk momenteeL Wel is geble ken dat op ieder station de aanwe zigheid van een gediplomeerd zuster vele levens redt. AOK kan er nu veel aandacht worden geschonken aan zwange- ren-, zuigelingen-en kleuterzorg. Als er wat tijd over is geven de verpleegsters op verzoek van de leergierige indianen lessen in Neder landse taal en rekenen (lezen cn schrijven kunnen de meesten nu ai). In ernstige gevallen is een vlieg tuig beschikbaar orn het acute ge val naar Paramaribo te vervoe ren. Ket medisch werk onder de Tri o's, Wajana's en Aloekoe's brengt veel inspanning en financiële zor gen met zich mee. 'Geldelijke steun uit Nederland is nog niet eens defi nitief toegezegd. Dit werk staat ei genlijk op losse schroeven. Ontwik kelingshulp is een populair woord, maar bij dat woord blijft het ook meestal. Wij concentreren ons op In dia, terecht, daar sterven mensen dagelijks de hongerdood. Maar ook de indianen in de bin nenlanden van Suriname hebben huip nodig; medische hulp dan wel te verstaan. Voedsel, zij het in klei ne mate is aanwezig. U kunt mee helpen deze vruchtbare arbeid vei lig te stellen door donateur te wor den. Mij rest alleen nog u het adres en het gironummer te verschaffen, Stichting MZS, Postbus 506, Parama ribo, gironummer 65913, Surinaamse Bank. De Burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennts, dat hij m.i.v. i juni 1967 tot weder opzegging een algemene onthef fing heeft verleend van het ver bod, vervat in artikel 3, eerste lid. van de Verordening op in richtingen tot het verbruiken van eet- en drinkwaren in de gemeente Schiedam (Gemeente blad 1940 no. 8), zoals deze na dien is gewijzigd. De ontheffing geldt uitsluitend tussen middernacht en 1.30 in de nacht van vrijdag op zater dag en die van zaterdag op zon- dag. Het ten gehore brengen van mu. ziek is. behoudens bijzondere ontheffingen, slechts geoorloofd tot 1.00 uur. Schiedam. 31 mei 1987. De Burgemeester voornoemd, H. ROELFSEMA. UITBOUW- en

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1