Koningin arriveert op het Kethelplein weer Het Groen Sportevenement voor 1440 scholieren Maaslands bezwaar tegen hoogbouw Maassluis zegt, Ongegrond Sfcjfotfcrtanimer Bij opening tunnel:, Vrouw ver giftigd door kolendamp jJe V i]tsluizen wordt terrein van felle strijd Medische dienst Binnenkort volière voor Maasland GRAAFSTROOM Toelatingstest voor Detailhandelsschool Van de Hoek tot Vlaardingen EMOUS Lederwaren Hoogstraat 82 bij Afrol Kethelweg IA dagblad ZATERDAG 3 JUIST 1967 ^5^ meik heerlijk botei* vers kaas kostelijk (Tan een onzer verslaggevers) MAASSLUIS B- en W. van and hebben om planologi-l scVe redenen bezwaren tegen het bestemmingsplan West V, dat de gemeenteraad van Maassluis ter vaststelling is aangeboden. Het Maassluise college stelt 'de ge meenteraad voor de bezwaren on gegrond te verklaren. VLAARDINGEN Vandaag ••.en dagelijks SCHIEDAM Vandaag.... hSS.""nuur. C°mlté gerePatrleerden' in 2-, 3- of 4-zits Woninginrichting v/h Toorenhurg en Damme x - op de zuidelijke rivierover (om 18.40 uur op het tolplein dat zich ongeveer 1200 meter zuidelijk van de tunnehdtgang bevindt) gaat de bus waarin koningin Juliana zich bevindt op het wagenveer van de Petroleumweg naar Vlaardingen. Dit is dan teven,? de laatste tocht van de veerboot. Na aankomst te Vlaardingen beg eelt de Koningin zich naar het Deita- hotel. 's Avonds zal een aantal blusboten om kwart over negen op de rivier een korte demonstratie geven, die van de Maas boulevard af te zien zal zijn. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ter gelegenheid van de opening van de Beneluxtunnel arriveert koningin Juliana maandag om half zes op het Kethelplein te Schiedam. Van een speciaal voor deze gelegenheid opgeworpen terp af kan zij de door Rijkswaterstaat uitgevoerde werken over- De genodigden, die zich van te voren hebben verzameld op de Gslgkadè, wor den met bussen naar het plein gebracht. Een bus waarin de Koningin heeft -plaatsgenomen rijdt daarna om tien voor zes vanaf het Kethelplein via Rijksweg 20 naar de aftakking van deze rijksweg bij de Broekweg langs het Zonnehuis en het Holyziekenhuis, Vanaf de Broekweg rijdt de bus over de andere baan van de rijksweg 20 weer terug naar het Kethelplein en vervolgens via de Zoomweg de Beneluxtunnel in. Na de officiële opening van de tunnel (Van onze correspondent) MAASSLUIS De 83-jarige wedu we Bergwerff-de Boer is vrijdagmor gen in ernstige mate door kolendamp vergiftigd. De politie trof haar aan in haar woning aan het Bloemhof. In de woonkamer, waar een. haard brandde, was kolendamp in hoge concentratie aanwezig. De oorzaak hleek een verstopte schoorsteen te zijn. Met. zuurstof apparatuur van de politie hebben drie artsen de vrouw geholpen. Zij werd opgenomen in het Holyzieken huis in Vlaardingen. Haar toestand was ernstig. (Van onze correspondent) MAASLAND Met de bouw van een dorpsvolière aan de Molenweide kan spoedig worden begonnen. Voor dit doel heeft men reeds een bedrag van 1600 bijeengebracht. Diverse aannemersbedrijven hebben voor de volière bouwstenen beschik baar gesteld. Ook zijn toezeggingen ge daan voor het beschikbaar stellen van cement en kozijnen. De dakbedekking was reeds aanwezig. Verder ..houdt,,de Maaslandse Vogel vereniging nog een loterij, waarvan de opbrengst, eveneens ten goede 'komt van de volière. blaskensgraaf t5 01840.245 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Na een ondrage lijke spanning die uren heeft geduurd kon drs. R. van den Bosch, rector van het Groen van Prinstërerlycéum, don derdagavond qm half acht de diplo ma's uitreiken aan zeventien eindexa menkandidaten van Gymnasium A. en B, Reeds 's middags om half vijf zou den de uitslagen voor het grote aantal wachtende leerlingen bekend worden gemaakt In de hal van de school. Het werd echter slechts een voorlopige om half zes. Om zeven uur volgde de definitieve uitslag die ook voor de twee gymnasi asten, die net. een „her" hadden gez daan, een gunstig resultaat had. Vier kandidaten kregen te horen dat zij wa ren gezakt. Hieronder laten wij de namen van de geslaagden volgen met daarachter tussen de haakjes' de plaatsnaam, in dien, de gymnasiasten niet in Vlaardin gen wonen. Gymnasium Ar J. Boerdam, J. 'Lang broek, C. A. denjUyl (Schiedam), I, J. van (Wij k en 'T.iÏKor te weg (Schiedam). Gymnasium B: mejuffrouw M. A. den Admirant, M.C. J. Bouterse, H. J. Diederiks (Schidam), C. G. Habermehl (Schiedam), mejuffrouw P. A. v.d. Hey- den (Schiedam), W. A. de Kan (Hoek van Holland), T. Korteweg (Schiedam), H. Krabbendam (Schiedam), J. C. Meer man (Schiedam), J. J. Pieterman, H. B. Smit, M. van "Wóórden (Maasland) en T. van Zessen. (Schiedam). gesteld voor de eerste, tweede en der de plaats. Evenals vorig jaar is het accent voor een belangrijk deel ver legd naar de persoonlijke prijzen. D jongens zullen bij atletiek strij den om totaal tien individuele prijzen, namelijk drie voor de zestig meter hardlopen, drie voor het verspringen en vier voor de estafette. Bij zwem men zijn evneeens tien' persoonlijke prijzen te winnen: drie voor de 24 me ter schoolslag, drie voor de 24 meter vrije slag en vier voor de estafette. Bij handbal krijgen alle zeven'leden van de winnende ploeg' een persoonlijke prijs. Bij de meisjes geldt over de ge hele linie eenzelfde verdeling van de prijzen. De heer M. Hoogcrwaard heeft de algehele leiding van de sportdag. Wed strijdsecretaris is de heer W. Th. Mi van der Graaf en algemeen assistente is mejuffrouw Jacqueline Seen. Tijdens het bij het Besluit op de ruimtelijke ordening voorgeschreven vooroverleg met het gemeentebestuur van Maasland hebben B. en W. van die gemeente verzocht enkele nieuwe beschouwingen alsnog in de overwe ging te betrekken. Hoewel, dit verzoek binnenkwam na de sluiting van de termijn der tervisie- legging, het niet het standpunt van de Maaslandse gemeenteraad weergaf en het bovendien niet aan de geméénte- raad van Maassluis maar aan B. en W. was gericht, acht het Maasstuise colle ge het juist deze brief als be zwaarschrift aan te merken. B. en W. van Maasland voeren aan dat volgens het streekplan Rechter Maasoever het gebied ten oosten van het ontwerp als bufferzone tussen de stedelijke bbeouwing van Maassluis en de meer landelijke uitbreiding van Maasland moet worden beschouwd. De maat voor deze bufferzone achten zij minimaal. Ook achtte het Maaslandse college het gewenst dat de aangrenzende be bouwing beperkt van hoogte blijft, wil het karakter van de buffer effect sorte ren. Tegen de geprojecteerde hoog bouw hebben B, en W. van Maasland dan ook overwegende bezwaren. B. en W. van Maassluis schrijven de gemeenteraad dat het gebied ten oosten van het onhverp-bestemmings- plan volgens het streekplan de bestemming „stads- of dorpsgebied" heeft. Het wordt volgens de Verorde ning streekplan Rechter Maasoever „uitsluitend of overwegend bestemd hetzij voor woonwijken met alles wat hiertoe kan worden gerekend, hetzij voor commerciële, wetenschap pelijke en industriële doeleinden, agrarische doeleinden, recreatieve doeleinden, weg of spoorweg". Uit deze bepalingen blijkt volgens B. en W. onomstotelijk dat het ont- werp-bestemmingsplan geheel in over eenstemming is met het streekplan. Zij merken in dit verband op dat de woon gebieden van Maasland en Maassluis krachtens het streekplan worden gescheiden door een ten noordoosten van rijksweg 20 gelegen gebied, dat voor agrarische doeleinden is bestemd. B. en W. zien geen aanleiding tot wijziging van het ontvverp-plan. Zij stellen de gemeenteraad voor het Maaslandse bezwaar ongegrond te ver klaren en het bestemmingsplan West V vast te stellen. Dinsdagavond moet de gemeenteraad een beslissing nemen. VEILING WESTERLEE DE LIER, 2 Juni Andijvie 20—35 14.800 kg. Dubb. bonen 410—490 370, Snijbonen 400—490 2300. Alicante 640, Golden. Samp 950, Frankethaler 710—730 100, Komkom. AA 47—50. A 33—40. B 33—35 102.80!) stuks. C Pepers 6—670 40 kg, Postelein 8—29 3200. Pruimen 80—339 650, Spinazie 31—56 1800. Spitskool 11—29 10.100 kg, Bospeen 78r-75 6660 bos. Peterselie 7—19 1900, Radijs 15—17 2700, Selderij 24291/: 1950. Kroten 2336 2000, Netmeloen 6 145—220 8100 stuks, 8 145—200, 10 1—135, 12 105—110, Suikerme loen 6 215—340 '80. 8 260. Paprika 930 51)0, Perziken S—il 185. Pruimen 625. 7200, Sla I 5—15V» 34000. Bloemkool 6 105110, 8 8996, 10 69—7S S9000, 12 55—74. 15. 37—41 (alles I), Tomaten A 570—640 44.155 bakjes Export, B 560—640 2232 Bin., C 560—650. CC 520—610 Totaal 46.382. De eerste Golden Samp aangevoerd door Gebr. VreugdeaSil welke 9.50 per kg op bracht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdag is het bijzonder goed verzorgde programma verschenen voor de op woensdag 7 ju ni te hóuden tiende VBLO-sportdag voor het lager onderwijs. Voor dit grootse sportevenement hebben zich dit jaar 1440 deelnemers van 32 open bare- en bijzondere lagere scholen la ten inschrijven. De wedstrijden, die worden gehou den op het sportpark De Vijfsluizen, zullen van 's morgens acht tot 's mid dags twee uur duren. Wethouder G. Walstra zal ongeveer om kwart over twee de prijzen aan de winnende scho len uitreiken. Evenals voorgaande ja ren zullen drie takken van sport wor den afgewerkt, namelijk atletiek, zwemmen en handbal. Er zijn schoolprijzen beschikbaar Het bestemmingsplan West V voor lid in de bouw van 604 Elemcntumwo- luinge» in negen en tien woonlagen, (geprojecteerd in bet gebied dat onniïd- öfilijk grenst aan het uitbreidingsplan in onderdelen Maassluis-West, waar onlangs een complex van 504 Elemen- tumhuizen is gereed gekomen. Het ont- svorp heeft voor ieder een maand ter inzage gelegen en indie periode zijn er feta bezwaren tegen ingebracht. Ï\JA de diploma-uitreiking po- seerden de zeventien ge slaagde gynasiasten van het Groen van Prinstererlyceum piet rector drs. R. van den Bcfseh voor de fotograaf. .De 41- geslaagden van de Groen van Prinsxerer-MMS, die maandag de uitslag van hun eindexamen hoorden, zijn: P. Borgboom, E. P. Boudewij.ns, Et M. C. Dijkshoorn (Maasland), D. van Embden, j. B. M. v.d. Hoeven, P. SCHIEDAM tlërv Gem Grote Kerk 10 ds Jansen, 17 drs Wissink; Opstandingskerk' 10 ds Spaling, 19 ds Scholten; Bethelkerk 1G ds Scholten: Vredeskerk 10 ds Groene- wegen. 19 ds Spaling; De Rank 8.30 en 10 ds Kalkman, ia ds Vons. Gerei kerk Oosterkerk 10.15 dr Bos; De Ark 9.30 ds Swen, 17 ds ..Bouwknegt; Magnadia Del Kerk 10 ds Everaars, 19 ds v Veen bevestt- .gingsdienst; De Goede Haven 10 ds Hane- maayer, 17 ds Everaars; Julianakerk 10 ds Bouwknegt. 17 ds Hanemaayer, Chr gerei kerk 10 en 16 ds Drenth. Ned herv gerei evang Irene 10 ds Vroeginde- wey, 16 ds v Eyck. VLAARDINGEN Herv gem 19 ds Boll- terse, 17 ds Biesbroek; Nieuwe Kerk 0 ds Bos, 17 dhr Westmaas: Bethelkerk. 10 ds Schilder, 19 ds Bouterse; Imm'anuëlkerk 10 dhr Westmaas. 19 ds Vos; Rehobothkerlc 9 en 10.30 dhr Hoogendam, 19 ds schilder; Ichthuskerk 8.30 en 10 ds v Veen; Holy-ka- pel 10.30 ds Blesbroek; Hoiy-ziekenluïls 9 ds Bouterse; Zonnehuis 10 ds Koike rt.— Gerei kerk Oosterkerk 10 ds Aalbersberg, 17 ds Swen; Emmauskerk 10 'ds Lever, 17 ds Tiemersraa; Holy-kapel 10 dr Bos, 17 ds KouwenhovenFniëlkerk 9 en 10.30 ds Kouwenhoven, 17 ds Lever; Maranatha- kerk 10 ds Tïemèrsma, 17 dr Bos; De wetering 19 herv pred. Gerei gem Westnieuwland 10 en 17 ds Huisman. Chr gerei kerk Emmastraat 10 en 17 prol dr Oosterhof; Aula Ds de Cockschool 10 leesdlenst, 15 prof dr Oosterhof. MAASLAND Herv gem 10 en 19 dr Ketj- zer. Gerei kerk 10 en 19 dr Potjer. MAASSLUIS Herv gom Grote Kerk 10 ds vogel. 17 as Meijer; Iehthuscentrum 10 dhr Wismeijer, Gerei kérk Imtna- nuëlkerk 9.30 ds Aaltink, 16.30 ds Bohlmelj- er; Maranathakerk 10 ds Bohlmeijer, 19 ds Aaftink; Andreaskapel 19 ds Bohlmeij er. Gerei kerk vrljgem 8.30 en 17 ds v Tongeren. Chr geref kerk 9.30 dienst des woords, 17.15 ds Baan. Néd prot bond 10.15 ds Elderkamp. ROZENBURG Herv gem Immanuelkerk 9.45 ds Evelein, 18.30 ds Quartet; De Schans 9.45 ds Westerveld; Blankenburg 9.45 jongerendienst. Geref kerk 9.30 ds •Rlezeoos, 18.30 ds Mantz. chr geref kerk ».30 en 18.30 ds Plantinga. Gerei kerk vrijgem 9.30 en 18.30 ds Deddens. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De toelatingstest can de christelijke Detailhandelsschool Beneden-Maas, Westhavenkade 95, wordt gehouden op woensdag 7 juni. Htl aantal aanmeldingen is zo groot, <bt de school dit jaar drie a vier - terste klassen kan vormen. Voor de middelbare detailhandels- aiiool hebben zich behalve uit Vlaar dingen leerlingen aangemeld uit Dor drecht, Den Haag, Rotterdam, Rozen- wg en Schiedam. Hieruit blijkt dat fee met september beginnende mid delbare schóól, duidelijk een streekschoolfunctie vervult. Men kan zich nog tot 20 juni aanmelden. VLAARDINGEN Getrouwd: Hendrlkus Johannes Maria van der Zwet, 22 en Marga- retha Deventer, 19; Leendert Marinus van der Graal. 21 en Johanna Maria Elisabeth Bvonnewasser, 21; Leendert de Munnik, 20 en catharina Petronella wllhelmina Berk hout 117; Johannes Le Kluse. 24 en Maria Poot, 21. Geboren: Anita Maria, dv J Goudriaan en G Noordzij, Markgraafstr 18: Arthur Fran- kwin. zv H G Schotman en C van den Berg, Sehimmelpennlnckstr 35C: René. zv W van der Bron en E H van Rekum, Maassluis. Bm Schwartólaan 63; Willem, zv J de Willigen en W Bongers. Jacob van DIjkstr 5 Overleden: Cornells de Bruijn, 72, eehtg v P van der Schaft, Arn Hoogvlletstr .63: Ma ria Borsboom, Tg., echtg v j van Dorp, Frank v Borsselenstr 137: Pieter Schetter, 74, wedr v W Barendregt. Holysingel 4. '.Jtungel: instuif CJV Liefde en Vrede, i-QOo uur. Boekhandel Fontier: Expositie kunstboe ken.0.00 tot 18.80 uur. Jj,, f Ueyn: Dr. Beckmansingel 10, ex positie led'n vi. '65. 8.00 tot 18.00 uur. ROTTERDAM Donderdag is aan de Nederlandse Economische Ho geschool tot doctor in de sociale we tenschappen gepromoveerd de heer H. C. Laan uit Heemstede. Zijn proefschrift heeft als onderwerp een sociologische analyse, van de roomska- tholieke kerkorganisatie in Nederland, met name de problematiek van het bis schoppelijk bestuur. „Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle &straat U, tel, 346775. Redactie: tel. •Wo, b..e.g. 346619. tPiSf ?n Bezorging: H. Verhey, Wag- ïatnl tel- 343345. dagelijks van 13.30 - en zaterdags van 18.80 - 19.00 uur. SCHIEDAM Mr. W, J. Dambrlnk, R. de Beerenbrouckl. 1G. tel. 269873. J. Moor, Burg. Knappertlaan 154. tel. 269880. J, Mok- kenstorm. Graaf Florisstraat 75, tel. 264098. VLAARDINGEN G. Bordewljk, Flo- res'laan 148, tel. 342150. L, T. de Vries, Petu- niastraat 52a, tel. 344201. Maasland j. w. Oltmans, *s-He- renstraat 4, tel. 01899 - 2039. Veearts: C. v. d. Most, Kethelweg 13a, tel. oio - 343084. MAASSLUIS J. Beunk, Jac. Boeze- manstraat 25, tel, 2442. Verloskundige: mej. v. d. Hoeven, Willem Pijperpl. 64, tel. 4380. HOEK VAN HOLLAND A. W. L, Hut, De Cordesstraat 22, tel. 3496. van 50 jaar geleden Pakkende propaganda. Ecu nieuw middel om propaganda te maken legen annexatie' past men te Bloemendaal toe. De schilder Jan Kreunen heeft een sluit regel getekend. En nu zat voor „Het Bloemendaalsch-e Weekblad" de schil der "Wenckebach eveneens een sluitzegel ontwerpen. Bloemendaal wil „onverkort zelfstandig" blijven. DE NIEUWSTE MODELLEN met DRALÓN/VELOURS-bekleding Nieuwe Binnenweg 340-344 t.o. Heemraadsplantsoen - Telefoon: 234136. Bezoekt onze dagelijks geopende expositie in bovenzalen van voormalig CALAND WEST - ingang Rochussenstraat 1. V-raagt onze kleurencatalogus

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1