sintmaartensdijk slopershamers Gasomsehakéling Hoge huur noodzaakt tot herindeling van 72 vierkamerflats van Scholieren sporten om de hoogste eer BOUWT UW C.V.-KETEL OM NAAR AARDGAS Na langdurige en bewogen discussie Poolse zangers in Vlaardingen rotterdammer WOENSDAG 7 JUNI 1967 1 dolion: voltooid i i Lagere huur DONDERDAG GESLOTEN Geen verbreding van Dirk v. d. Burg weg BANKETBAKKERIJ JAN BOER WESTHAVENPLAATS 27 VLAARDINGEN Belangstelling voor Kolpabad Impasse Amendement Concert met Shellkoreu IN STALLATIEBUREAU 70 jaar warmte1 met de „GIVEG" goedgekeurde INBOUWBRANDER Tel. 010-26.85.58 of na 6 uur 010-20,11.44 ROTTERDAM GÜSTOWEG 53 Het ideale horloge voor op en in het water. Speciale Oyster kast. gegarandeerd waterdicht tot op 200 meter. Gegradueerde draaischijf waarop duikers in één oogopslag de verlopen tijd kunnen aflezen. Automatische opwinding door Rolex Perpetual rotor mechanisme. Speciaal beschermde opwindknop. ROLEX SUBMARINER 465,- (Van onze correspondent) MAASSLUIS. De omschakeling van Rotterdams stadsgas op aardgas is voltooid. Maandagavond ontstak wet houder van bedrijven, J. van Gelde ren, in tegenwoordigheid van wet houder J. Smit, gemeentesecretaris H. Kramer, en directeur van de bedrijven P. F.H. 'Hille, omstreeks 22 uur een fakkel, waarmee het laatste restje Rot terdams gas werd verbrand. Daarna kwamen het college van B. en W., genodigden en „de affakkel- ploeg" in het Zalencentrum enige tijd bijeen, om over dit historische ogen blik nog na te praten. Op maandag 27 februari werd het buizennet van de eerste sectie in Maassluis-West met aardgas gevuld, jin de loop van deze week worden de toestellen van de veertiende en laatste sectie omgebouwd. Het ontsteken van de fakkel gebeur de voor het wïjkgebouw van het groe ne kruis aan de Frans Halslaan in Maassluis-Oost. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De 72 vier- kamerwoningen van de hoogbouw- flat op de hoek Floris de Vijfde- iaan-Dirk de Derdelaan zijn onver- huurbaar gebleken. Het beleg gingsfonds Immofund te Rotter dam heeft daarom besloten zes tig van de 72 vierkamerflats te splitsen in zestig één-kamer en zestig tweekamerwoningen. Reeds in april is met de herindeling van de dertien woonlagen begonnen. Het splitsen van de flats zal naar verwachting in augustus zijn be slag krijgen. Het veertig meter hoge flatgebouw, tot op heden het hoogste van Vlaardin- gen, telt totaal '76 woningen, namelijk 72 vierkamerwoningen en vier vrijge- zellenflats. Momenteel zijn vijf vierka merflats verhuur voor ƒ330 tot 360 per maand. In de maand maart van dit jaar is het gebouw voor bewoning vrijgegeven. De eigenaar besloot tot splitsing over te gaan omdat het aanbod in de hoge huurklasse in Vlaardingen te groot zou zijn. Men had de keus tus sen het lange wachten op gegadig den en het sneller in exploitatie ne men van de woningen. Tot het laatste heeft men besloten, ondanks de ingrijpende verbouwing die. van deze beslissing het gevolg moest zijn. Twaalf flats zullen als. .vierkamerwo ningen gehandhaafd blijven. De overi ge vierkamerflats worden gesplitst door van twee slaapkamers één groot vertrek te maken, dat dan de functie van éénkamerwoning krijgt met een huur van 180 tot 255 per maand. Deze' herindeling gebeurt door de vaste kasten, die als scheidende wand tussen beide slaapkamers fun- gèren, weg te breken. De overblijven de twee vertrekken, namelijk een woon- en slaapkamer, zullen als tweekamerwoningen worden ver huurd tegen een prijs van ƒ215 to* 255 per maand. De splitsing brengt het aantal wonin gen van 76 op 136. De flats zijn be doeld voor alleenstaanden en voot echtparen zonder kinderen. Dat de nieuwe indeling meer succes boek4 ■blijkt uit het feit, dat thans „reeds" 45 woningen zijn verhuurd. Het makelaarskantoor N.V. Hemmes te Rotterdam voert met nog verscheide ne gegadigden onderhandelingen. De Bouwcombinatie Hemmes en Van Til burg te Rotterdam is belast met de uitvoering van de splitsing. 0 IVLAASL/AND De maand mei leverde de Coöperatieve Raiffeisenbank een spaaro verschot op van ruim ƒ40.000. ingelegd werd ƒ276.634.91 n terugbetaald ƒ236.521.25. per eind mei was aan spaarders verschul digd ƒ4519.418.21. in mei werd 5i nieuw spaarrekeningen geopend. m VLAARDINGEN- De Hengelaarsbond houdt zaterdag zijn eerste kampioenscon cours. De loting wordt donderdagavond ge houden o-m 20 uür in het clublokaal van de Zwervende Visser in café „De Oude Markt". mtam edelsteenkundige f.g.a. diamantexpört g.i.a. Lijnbaan 92-Oostzeedijk 155-157 Tel. 1166 70 Rotterdam TEN schrijfster, de naam sehiel me momenteel niet te binnen heeft de twintigste eeuw „de eeuw van het kind" .genoemd. Enigszim voorbarig was zij met deze uitinj aan het begin van de twintigste 'eeuw wel. Nu mocnt dal ook we. na al die eeuwen waarin meni kind, om het eigeneeitwss woord te gebruiken, het etiket „kleine volwas sene" op de onvolgroeide bast ge plakt droeg. Het kleine aasje inte resse voor deze ouweV'ke piepjongf volwassenen zo eind i 900 deed d6' schrijfster-zonder-naam deze leu' uitroepen. Mensen van een latere datum rond de vijftiger jaren, hebben hes accent in een overmoedige bui een- flink verschoven en sproken van dt 'tijd voor de bejaarden. Van eer eeuw spreekt men vc-ow.ichtigheids. halve met meer, maar het is toet wei de tijd waarin veel aandach aan bejaardenzorg en al wat daar mee samenhangt wordt besteed. Op menig huishoudschoolrooster is de opleiding tot bejaarden- helpster een vast onderdeel. Zo ooi in Rotterdam. De Stichting Pro testantse Opleidingen Bejaarden zorg, onder de ingewijden, en da- bent u nu ook, spreekt men van d« SPOB heeft aan de christelijk» huishoudschool „Rusthoflaan" di» hoe kan het anders aan de Rusthof laan 56 staat zo'n cursus verbonden Eenmaal per week, je hebt d«, kéuzé tussen 'dinsdag' en donderdag van 16,10 tot 20 uur geeft cursus leidster mejuffrouw L: C. Carrière -'woonachtig in Den Haag les!' Na tuurlijk zijn er- enige toelatihgs'foor-?: waarden aan verbonden. Meisje/ van 16 jaar en ouder, die een volle dige lagere schoolopleiding geha< hebben, kunnen de -opleiding vol-- gen. Zij moeten werkzaam- zijn ii een bejaardentehuis (of "bij, eet' instelling voor gezinsverzorging er daar naast huishoudelijk werk ooi werkzaamheden van meer verzor gende aard .verrichten. De lessen beginnen op 22 en 2/1 augustus. Tijdens de opleidin,' maakt men verschillende excursie- en vormingsdagen mee voor de be-, roeps- en persoonlijkheidsvorming; Het cursusgeld bedraagt met inbe-' grip van 32 schoolgeld- voor d»' huishoudschool 125 per cursus jaar. Met bijkomende kosten ali; 20 voor de vormingsdagen exi der- gelijke moet men rekening houden In' verband met de enorme tóe-- loop voor deze cursus moeten gega-' digdén zo snel mogelijk hun opga ven sturen naar de cursusleidste.*; van de SPOB, mejuffrouw L. C; Carrière, Elandstraat 12, Den Haag! tel. 070 - 335024. In juli bestaat deze stichting tien jaar. In de elfde aflevering var het contactblad voor cursisten er oud-cursisten van de SPOB, Philip pine", verhaalt men de veelbewo gen geschiedenis van de stichting' die na een korte aanloop is uitge-:, gröeid tot een goed lopende zee; produktieve organisatie. U" WEGENS HEROPENING VAN ONZE GEHEEL GEMODERNI SEERDE ZAAK, ZIJN WIJ A.S. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De ver- 1 beding van de Dirk van den Burgweg- I gaat voorlopig niet door. In ovbrleg met het dagelijks bestuur van de wijkraad heeft het gemeente bestuur besloten het werk voor onbe paalde tijd uit te stellen, hoewel het bedrag van twee miljoen, dat ervoor nodig was, ai vrijwel beschikbaar is. Ook dé onteigening van de gronden is al in een beslissende fase. In feite stond niets de verbreding in ie weg. Men is echter van mening dat liet uitvoeren van het kostbare werk op dit moment weinig praktische zin beril De verbreding zal namelijk niet tot een verbetering van de verkeerssitua tie leiden, zolang de provincie haar deel van de weg, in de omgeving van de Maasdijk, niet eveneens aanzienlijk verbreedt. Men zou de "flèssehals" waarin het verkeer op drukke dagen stehds weer vastloopt, hoogstens een paar hondjprd meter in de richting van 's-Gravenzan- <le verschuiven. Overleg is gaande met de provincie onr te komen tot 'eèn gezamenlijke op lossing. ZIE VOOR 'HEROPENING ONZE FEESTADVERTENTIE (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de afgelopen eerste vier maanden van 1967 brachten in totaal 168.678 betalende personen een bezoek aan het Kolpabad tegen 159.788 in de overeenkomstige periode van 1966. Alleen al gedurende de maand april bedroeg het bezoekerscijfer 42.642 te gen 41.691 in april 1966. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Het ambtsgebed in de gemeenteraad blijft onge wijzigd gehandhaafd. Na een be wogen dsbat, dat ruim twee uur heeft geduurd, verwierp de raad dinsdagavond met acht tegen zes stemmen een voorstel van de heer M. B. Duimelaar (soc.) het gebed :te vervangen door een moment van stilte. In het begin van de bespreking be raadslaagde men over een verderstrek kend voorstel, namelijk dat tot algehe le afschaffing van het ambtsgebed. De voorsteller gaf ter argumentering daar van een herhaling van de beweegrede nen die hij al in de vergadering van 11 april had naar voren gebracht toen het voorstel om reglementaire redenen niet verder in behandeling kwam. Hij richtte zich voorin op het argument van de verdraagzaamheid ten opzichte van hen die de inhoud van het gebed niet onderschrijven. Namens de a.r„ de c.h. en de k.v.p. drongen resp. de heren P. Westerhof, H. G. van Hoeven en drs. R. G. Deibei krachtig aan op handhaving van het gebed. De heer Westerhof verwees naar het eerste artikel van het beginselprogram van zijn partij. Met het Onze Vader als voorbeeld bestreed hij dat een for muliergebed noodzakelijk minder in- houdvol moet zijn. De heer Van Hoeven keerde zich te gen het standpunt dat het weinig bele ven van het Evangelie een reden tot afschaffing van het gebed zou moeten zijn. Het gaat ons niet aan uit te ma ken hoe veie a in deze stad het Evange lie werkelijk beleven, zei hij. De heer H. van Dijk (pac. soc.) intro duceerde de suggestie van het stille gebed. Hij vond de argumentering van do raadsleden die voor hem aan het woord waren geweest subjectief en ra tioneel niet te begrijpen. Persoonlijk had hij bezwaren tegen de passage in het bestaande ambtsgebed „zonder U vermogen wij niets, met U alles". Met uitzondering van de heer A. van Rumpt (alg. bel.) die het gebed wilde .handhaven, betoonden ook de overige fracties zich voorstanders van het stil le gebed. Na de tweede sprcekronde kwam men in een impasse toen burgemeester W. J. D. van Dijck het debat over afschaffing van het ambtsgebed wil de stuiten en nieuwe beraadslagin gen wenste te openen over het gewij zigde voorstel tot vervanging van het gebed door een moment van stil te. De wethouders P. van der Snoek (c.h.) en J. van Gelderen (a.r.) maak ten daartegen bezwaar, evenals de lieren Westerhof en Deibel. Maar de burgemeester stond op het standpunt dat het gewijzigde voorstel uit de bespreking was voortgevloeid en om die reden in behandeling moest komen. Hij' voegde daaraan toe persoonlijk geen behoefte meer te heb ben aan een handhaving van het ambtsgebed indien, zoals hij voorzag, het voorstel tot afschaffing slechts door een kleine meerderheid van de raad zou worden afgestemd. „Het ambtsgebed staat bij mij daarvoor veel te hoog aangeschreven" zei hij. Toen de burgemeester van oordeel bleef dat over het gewijzigde voorstel moest worden gestemd vroeg de heer Van Hoeven schorsing van de verga dering. Na de heropening deelde hij mee dat zijn fractie van mening bleef dat het ambtsgebed volledig moet wor den gehandhaafd en dat hij om die reden het oorspronkelijke voorstel in stemming gebracht wenste te zien. D- a.r. en de k.v.p. kwamen met dezelfde en de andere fracties met tegenover gestelde verklaringen. Burgemeester Van Dijck handhaafde echter zijn mening en bracht het ge wijzigde voorstel tot vervanging van het ambtsgebed door een stil gebed •iri stemming. Het wérd verworpen met de vermelde uitsl&g (De heren J. van Dorp en J. van Hartlngsveldt (beide a.r.) en W. van Rumpt (soc.) waren wegens vakantie afwezig red.). Na deze uitslag kwam nog een amen dement van drs. Deibel jn behandeling om in het desbetreffende artikel van het reglement van orde een zinsnede toe te voegen waarin de voorzitter de mogelijkheid werd gegeven een lid van de gemeenteraad aan te wijzen om het ambtsgebed uit te spreken. De burgemeester, die het hele gebeds- debat voor hem persoonlijk een te leurstellende zaak zei te vinden, maak te daartegen bezwaar. De heer Wester hof ondersteunde het amendement. Het werd verworpen met elf tegen drie (van de heer Westerhof en de twee k.v.p.-ers) stemmen. MAASLAND Op dinsdag 13 juni om .18.30 uur houdt de Maaslandse Veilingvereni ging een vergadering in 't Trefpunt. De leden zal daar worden meegedeeld waar' men wenst te veilen na de opheffing van e velling. waartoe een voorstel In behande ling komt. Het bestuur en de commissie van toezicht vragen machtiging, de gebou wen. de terreinen, emballage en andere be zittingen te zijner lijd te verkopen en toestemming om eventueel een gedeelte van de exporlloods en oude fustloods af te bre ken. (Van een onzer verslaggevers VLAARDINGEN Dinsdag 27 juni verzorgen het Shell Dameskoor, hel Shell Mannenkoor en het Mannerchor Transportgenossenschaft „Hejnal" uit Polen een zomeravondconcert in de hal van De Vijfsluizen. De Poolse zan gers zijn in ons land ter gelegenheid van het koorfestival 1967, dat in Den Haag wordt gehouden. Aan dit festival doen ongeveer zeven duizend zangers en zangeressen mee, verenigd in zeventig grote koren. Ook het Shell Mannenkoor behoort tot de deelnemers. Een voorproefje van het Haagse festival zal op 27. juni in Vlaar dingen te horen zijn. TXE 12 vierkamerwoningen in de hoogste flat van Vlaardin gen zijn onverhuurbaar gebleken. Slechts vijf zijn er verhuurd (prijs 330 - 360 per maand). Hst beleggingsfonds Immofund heeft nu besloten de meeste wo ningen te splitsen. e HOEK VAN HOLLAND Donderdag 13 juni is er van 15.00-15.10 uur in het Groene Kruisgebouw gelegenheid tot inenting tegen diphterie, kinkhoest, tetanus en polio. HÖEK VAN holland Inschrijven voor de vierde wv vakantie avondvier daagse is tot 22 Juni mogelijk bij WV of door storting van een gulden (tot 14 jaar) of 1,25 ivoor ouderen) op giro 304213 op rekening van Grenswisselkantoren N.v. te Amsterdam. 6 MAASLAND De 's-Herenstraat is in de richting Schipluiden-Maasdam vour alle voertuigen, met uitzondering van rijwielen, gesloten verklaard. Tot dusver gold het doorrijverbod alleen voor motorruitulgen. Het parkeerverbod geldt nu voor beide zij den van de straat. CCHREEF onze krant onlang» dat het moeilijk is voor dieren ■liefhebbers in de vakantietijd eer goed dierènpension te vinden, ik' heb; nu - een brief 'gekregen, van -zi A. Kleih van; de eerkwervesingel, Rotterdam, waarin een, volgem haar/heel goed'e kennel wordt aan geprezen. Het is kennel „De Mor genstond" in Dussen (Noord-Bra bant, Hoek 39, tel. 01469 - 286 Zuster Klein schrijft dat deze ken nel ongeveer een half uur.. Tijder van Rotterdam ligt en dat er ooi plaats is voor poezen. Aan het ver zoek van .zuster Klein om dit adre. te vermelden in de krant héb il dat bij deze voldaan. MAASSLUIS Maandag vond 11 ju ni wordt in de Grote Kerk om 20 uur een bijeenkomst belegd ten gunste van Israël. Het initiatief hiervoor is 'geno men door een aktie-comité uit het mu ziek-en zangleven. V Rabbijn Soetendorp uit Amsterdam, ds. P. H. Quartel uit Rotterdam en wellicht het Tweede-Kamerlid mx. E. H. Toxopeus zullen het woord voe ren. Enrom groot was namelijk het en thousiasme „langs ret lijntje", waar zelfs spandobken wapperden om klasge nootjes aan te zetten tot de grootst mogelijke prestaties. De schooljeugd bestreed elkaar op de onderdelen atletiek, zwemmen en handballen. De uitstekende organisatie van de Vlaardingse bond voor Licha melijke Opvoeding, die het sportevene ment nu al voor de t'-^nde keer moge lijk maakte, stond er borg voor dat de uitslagen snel terecht kwamen bij de wedstrijdleiding. Vanmiddag om kwart over twee zou den wethouder G. Walstra .de prijzen aan de winnende scholen uitreiken. Voor de beste algemne eprestaties is een VBLO - prijs beschikbaar gesteld. Bovendien waren totaal 54 persoon lijke prijzen te winnen. Of de elfjarige Kees Peters van de Prof. Teldersschhol een prijs krijgt, is nog een vraag. Wei maakt hij mei zijn sprong van 3.50 meter een go'ede kans (zie foto). om zes uur wordt de voorinschrijving voor de Avondvierdaagse gesloten. Tot zolang kan men nog terecht, aan het bureau van politie, Delftseveer 6, De 21ste Avondvierdaagse gaat maandag 12 juni van start. Maandag avond kan men zich nog laten inschrij ven aan het straatbureau van' Hollandia -kantine in het park Nieuweland. Dan moet mén echter een kwartje' inschrijfgeld meer betalen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Shell-sport- „Vijf Sluizen" was vanmorgen "djdtonee! voor ruim 1400 leerlingen ÏJn de hoogste klassen van 32 lagere scholen die elkaar bekampten om de hoogste schooleer. Déze eer was de 'Ceriingen heel wat waard, in elk ge- Tai een schorre keel. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS De tekst van het formuliergebed dat de gemeenteraad dinsdagavond besloot te handhaven, staat vermeld in artikel 7 van het reglement van orde van de gemeen teraad, dat op 7 februari 1936 voor het laatst werd gewyzigd. .Het luidt aldus: Almachtig God; Als overheid dezer stad verschenen wy voor Uw heilig aangezicht en belijden wy onze afhankelijkheid van U: zonder U vermogen wij niets, met U alles. Uw hystand en zegen hebben wy van node hij liet werk dat Gy ons hebt opgelegd en daarom vragen wy van U dat Gy ons wilt geven kracht en wijsheid, voorzichtigheid en be leid bij het volbrengen van onze taak, waarvan wy rekenschap hebben af te leggen jegens U. Dit smeken wij van U ïn de Naam van Jezus Christus. Amen. inclusief montage excl. gas- en electr aansluiting

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1