Kachels overtreffen verwachtingen Gemeente start verkoop nieuwe sastoestellen Donor-avond voor Israëfe De Boscoschool ook dit iaar winnaar Werkgelegenheid kan ontslagen arbeiders nog ruim opvangen V' FCRTEX KOSTUUM Teach-in over 't nabije Oosten Vrouw gewond in autobus Plaatselijk comité Hulp aan Israël Wethouder reikt totaal zestis; prijzen uit F0RTEX DONDERDAG 8 JUM 1967 ROTTERDAMMER Pagina. 3 (Van een onver verslasceversl SCHIEDAM Vandaag begint b. verkoop van de bij de Ge meente Technische Bedrijven nog aanwezige gastoestellen. Hiervoor komen in aanmerking alle Schie- damse verbruikers, die een op het aardgasnet aangesloten toestel kunnen inleveren en dat bij de G.T.B. bekend is. De verkoop ge schiedt onder voorbehoud, zo lang de voorraad strekt. ■nose Dozi jn huizen kwam in mei gereed Duizendste HAARTABAC is een individuele haarlotion -be stemd voor de persoonlijke verzorging van uw haar. HAARTABAC bevordert de natuurlijke bloed circulatie van de hoofdhuid en bestrijdt haaruit val, roosvorming en hoofdjeuk. Regelmatige massage met HAARTABAC geeft u het gewenste resultaat: gezond, levend ig en glan zend haar. HAARTABAC werkt verfrissend èn opwekkend. De ind ividuele geur accentueert het gevoel goed verzorgd te zijn. I HAARTABAC in de doserende fla con vanaf f3.95 I MAURER W1RTZ TT STOLBERG LM RHEINLAND Jongen liep tegen bromfiets: gewond Uitbreiding H engelconcours fn een huis, dat mijn eigen smaak weerspie gelt. Een interieur van <D Israël-bij eenkomst in ,JDe Schans'* strenger Atletiek Een goede vulpen een echt vaderdag-cadeau of een vierkleurenpotlood inbraak school. Ztvemmen VERMEULEN (indaag Handbal en morgen ËRnM&ianuft r.\-. TAE laatste dagen is er jchijn- baar maar één onderwerp, dal iedereen bezig houdt: Israël. Nee, ik ben er niet tegen, dat we daaraan onze aandacht geven en wat meer is: hulp waar we kunnen. Maar ik wil het over dat onderwerp van daag niet hebben. Wel over de hulp aan India. Want die actie gaat noig steeds door. tVist u dat er nog steeds geld bin nenkomt op giro 100200? Ik had er niet bij stil gestaan. Maar Johannes Bihar, die nu al weer enkele maan den lang het zijne doet in Rotter dam, vertelde het me dezer dagen. Het totaalbedrag loopt in de -rich ting van de acht miljoen. En dat vond ik dan toch weer verheu gend. U wilt misschien weten wat er nu ir. Rotterdam bijeengebracht is voor dit doel. Dat kan ik u ook zo onge veer vertellen. Dat is met de inzameling van 13 mei mee .-nu ongeveer 92.000. Op die dag werd ruim ƒ70.000 bijeengebracht. Aller lei acties van scholieren, waaronder de .welvaartsstaking" 'brachten 21.000 op. En wat verder Individu eel uit de Maasstad is gegireerd weet ik natuurlijk niet. Over die „welvaartsstaking"' wil de ik het toch nog even hebben. Onze krant heeft maandag al ge meld dat een totaal van ruim 11.000 is binnengekomen. Uit een pas ontvangen stencil van de orga nisatoren blijkt dat dit cijfer is op geiopen tot precies ƒ12.671,03. Dat komt van 11.300 deelnemende leer lingen, hetgeen dus gemiddeld meer dan een gulden per scholier wil zeg gen. 1 Al met al valt het mij nóg' niet eens zo tegen. Alleen heeft men in aanvankelijk enthousiasme wat hoog willen grijpen door bedragen van een ton of een halve ton te: noemen. Dat kan beter niet gebeu ren, want daaraan wordt dan -zó' gauw deuitslag afgemeten.Minder tevreden zijn de organisatoren' -tf1 en dat kan ik begrijpen over hét percentage deelnemende scholen: joen m2 aequivalent en dan was janua ri 1966 vee Ikouder dan in januari een jaar tevoren. Wanneer men dit temperatuur verschil corrigeert, dan is in het eerste kwartaal van dit jaar 65 procent meer afgegeven dan in dezelfde periode van 1966. Vorig jaar werd de verkoop van ka chels geschat op tweeduizend stuks. Het werden er 2700. De vérkooppiék viel in september, oktober en. novem ber 1966 met gemiddeld 370 kachels per maand. De prognose voor dit jaar is vijfduizend, vermoedelijk wordt dit wel zevenduizend kachels. Er zijn nu reeds ongeveer 230 ka chels meer verkocht en dat nog wel in het slappe seizoen, In het eerste kwar taal 1966 werden ongeveer 90 kachels verkocht. In dezelfde periode van dit jaar 450 stuks. Men verwacht in sep tember, oktober en november een ge middelde verkoop van duizend kachels per maand, tenzij vele Schiedammers voor 12 augustus, de datum van het einde van de cadeaugas-actie, een ka chel zullen kopen. Vanaf heden is het voorlichtingscen trum van de G.T.B. aan de Broersvest op woensdagavond gesloten. De administratieve en financiële af wikkeling zijn in grote trekken gelijk aan dc zogenaamde voorverkoop .dus aflevering, incasso e-n inlevering door de installateur. Hiervoor worden S-for- mulïcrcn gebruikt in viervoud en met dezelfde bestemming als voorheen. Het origineel (witte exemplaar is bestemd voor de cliënt. De aansluit kosten worden berekend als bij voor- en ombouwverkoop, terwijl eventueel bijkomende aansluitkosten afzonderlijk worden berekend. Ovens komen slechts voor vergoe ding in aanmerking, wanneer deze in combinatie met een komfoor worden ingeruild bij aankoop van een fornuis. Voor nieuwe Schiedamse Inwoners, die uit een gebied komen waar nog stadsgas wordt geleverd, blijft het ko pen op A-formulieren met de daarvoor geldende inruilvergoeding tot nader or der bestaan. Verbruikers, die bij de Technische Bedrijven een toestel willen reserve ren, zullen naar de installateurs van de Maatschap „Sico-Aardgas" worden verwezen Men dient de toestellen, die in be perkte merken en soorten voorhanden zijn, te kiezen in de Toonzaal van de G.T.B. of aan de hand van de folders. De Toonzaal is geopend op werkdagen van 812.15 uur en van 13.3017.30 uur en op de zaterdagen van 10 en 17 juni van 1017 uur. Deze week kwam. het duizendste aan vraagformulier voor cadeaugas bij de gemeente technische bedrijven binnen. Tot nu toe werd reeds 484.500 m3 ca deaugas geleverd. Vorig jaar 10 mei, werd met deze aktie begonnen. Op 1 januari 1987 ontvingen 500 verbruikers 250.000 m3 cadeaugas, wat een enorme stijging betekende. Het effect van het cadeaugas is goed te zien aan de stijging van de verkoop van gaskachels in Schie- dam-oost, met voor de ombouw ge middeld dertig kachels per maand. Toen in september 1966 in deze wijk de ombouw begon, steeg het aantal kachels tot 116.122. Dc toeneming van de gaskachelver koop is mede te merken aan een grote re gasafgifte. Deze bedroeg in januari 1967 ',8 miljoen "m3 aardgas acqulva- len't (egéitóverilhjanuari 1966' 1.14 tnil- VLAARDINGEN Gedurende de maand mei zijn twaalf woningen ge reed gekomen, namelijk in de Karei de Grotelaan. In dezelfde maand is begon nen' met de bomv van zeventien hui zen in de wijk Holy en met het splitsen van de zestig vierkamerwonin- gen van de hoogbomvflat aan de Dirk de Derdelaan in zestig éénkamer- en zestig tweekamerwoningen. j Eind mei waren totaal 1643 huizen in uitvoering. Vorige maand zijn twee huizen aan de Komelis Speelmanstraat gesloopt. VLAARDINGEN Vrijdagavond zal in de r.k. Johannes de Doperkerk aan de Hoogstraat een teach-in worden gehouden over de conflictsituatie in het Nabije Oosten. Leider van het debat zal zijn dr. C. N. Peijster, commissaris van politie te Vlaardingen. Ir. C. H. J. Maliepaard, oud-lid van de Unesco Woridlife Found is -een" van de inleiders.'Ook zuilen spreken drs. A.>E. v. Veen, jeugdpre- dikant van de Hervormde Gemeente, en kapelaan G. Slobbe. De bijeenkomst is in de eerste plaats belegd om een open gesprek te krijgen en niet zozeer om sympathie aan Israël te beluigen. Wel zullen als resultaat van het debat acties kunnen worden ondernomen. De? avond begint om 20.15 uur. Korte {(oogstraal 12 a (hork Hoogstraat) Vlaardingen. Tel. 346151 Wij geven gratis Anlmo-zegels. SCHIEDAM Gelet op hét" "gróte aanbod van bloeddonors voor de slach toffers van het conflict in het Nabije Oosten houdt de afdeling. Schiedam van het Nederlandse Roode Kruis mor gen, vrijdag, een bloéd plasma-avond. Vanaf 19 uur kan men terecht in het kruisgebomv aan de Warande 95, tel. Om de normale bloed voorziening te garanderen, wordt de geregistreerde do nors verzocht aan deze oproep geen gehoor te geven. Iéder ander'dié ge zond is en de leeftijd ypn .achttien jaar heeft bereikt, is welkom. VLAARDINGEN Op de Binnen singel stak woensdagavond de- negen jarige Johann Schmidt de rijweg over zonder voldoende op het verkeer te Ietten. De jongen liep tegen een bromfiet ser op en kreeg een lichte hersen schudding. De bestuurder van de brom fiets, de 55-jarige A. P. W. en de duo- passagiere, de 51-jarige M. N„ liepen kneuzingen en ontvellingen op. aanleggen van iets strengere selectie normen. Aan de andere kant heelt men (bij de bemiddeling van leerlin gen die dit jaar de technische schóól verlaten) kunnen vaststellen dat de ou ders met meer interesse en 'zorg de keus van hun zoon volgen. Buiten de 260 werkzoekende Neder landers stonden eind mei nog veer tien vreemdelingen bij het arbeidsbu reau ingeschreven. Totaal zijn 67 vreemdelingen ingeschreven -en zestig vreemdelingen geplaatst, van wie er 52 de Turkse, zes de Spaanse en twee de Marokkaanse nationaliteit hebben. De N.V. Vereenigde Glasfabrieken te Schiedam gaat "naar personeelsbestand verder uitbreiden,. Een aanvraag voor zeventig sortuers is te verwachten. Ook rekent men op een aanvraag van 25 vrouwelijke arbeidskrachten voor het hersorteren. Deze uitbreiding van het personeel is noodzakelijk géwor den door. de sterk toegenomen vraag naar het éénmalig glas, hetgeen de pro- duktie verhoogt. De werkgelegenheid in de metaalsec tor blijft onveranderd op een hoog ni veau gehandhaafd. De vraag naar ar beidskrachten overtreft nog steeds ve le malen het aanbod. In verband hier mee zijn enkele aanvragen doorgege ven voor intergewestelijke bemidde ling cn tevens werden de arbeidsbu reaus in de getroffen textielcentra nog afzonderlijk benaderd. Het resultaat is geweest dat momenteel tien perso neelsleden uit de Oostelijke provincies, van wie zes uit Enschede, bij een scheepswerf in Schiedam zijn ge plaatst. (Van een onver verslaggevers) VLAARDINGEN In bet rayon van bet Gewestelijk Arbeids bureau Nieuwe Waterweg-Noord, dat de gemeente Schiedam. Vlaar dingen, Maassluis, Maasland en Hoek van Holland bestrijkt, is de werkgelegenheid1 nog steeds gun stig: Van de mannelijke beroeps bevolking is momenteel 0,5 pro cent zonder, werk. De vraag naar werkkrachten is gedurende de maand mei met 56 tot 2.471 toe genomen. Toch gaat dc sluiting van bedrijven «k in dit gebied niet geheel voorbij. Eenstalenmeubelfabriek diende eer. ontslagaanvraag in voor het gehele personeel, bestaande'uit 53 man ',n de vestiging Vlaardingen en 39. man in de vestiging te Rucphen. De Nederlandse Klinknagelfabriek zal haar produktie overplaatsen naar Helmond met het gevolg, dat het 132 man tellende personeel in Schiedam za! worden ontslagen. Gezien de nog Ktr ruime werkgelegenheid in dit gebied, zal de bemiddeling van het hier vrij komende personeel over het algemeen geen 'ai te grote moei lijkheden veroorzaken. SCHIEDAM Bij het nemen van de bocht op de Prinses ■Beatrixlaan van RET-bus 40, verloor Woensdag, een passagiere. mevrouw W. M. Berg weg-Puts (71) haar evenwicht Zij liep een bek'-cenfractuur op. Bij het eind punt op het Emmaplein bracht de GGD het slachtoffer naar het Gemeen teziekenhuis. SCHIEDAM Zaterdag 17 'juni. houdt de hengelsportvereniging "Schie dam en Omstreken" een concours voor bejaarde (61 jaar en ouder) en minder valide leden. Het inschrijfgeld voor dit concours dat in het Prinses'Beatrixpark van 8 tot 11 uur wordt gehouden, bedraagt vijftig cent. - De hoofdprijs is een waardebon var. 25,-. Uiterlijk 7.30 uur moet men zijn nummer afhalen bij het theehuis "De Kethel". maal, namelijk met 26,5 punten. De tweede hoofdprijs ging naar de Nic. Beetsschool 'met 16 punten. De Kamer- lingh Onnesschool en de Savioschool behaalden elk 15 punten en moesten met een gedeelde derde prijs genoegen nemen. Het bekendmaken van de win naars van de hoofdprijzen had de wedstrijdleiding voor het laatst be waard. Daarvoor reikte de wethouder, die zich nauwelijks in de herrie verstaanbaar kon maken, 54 persoon lijke prijzen uit. KORTE LIJNBAAN 21 TEL 010/112955 BOTTERDAM GROTE MARKTSTFL 5 TEL. 070/116162 DEN HAAG MAR1APLAATS2 TEL, 030/18900 UTRECHT BRINK 03. TEL. 05700/12411 DEVENTER (Van onze'correspondent) ROZENBURG Het „Israël-Aktie Comité" houdt vanavond, donderdag, eèn sympathie-betoging in „De Schans" om 20 uur. De opperrabbijn van Rotterdam, de heer L. van Vorst houdt een toespraak en het „Rozen- burgs Mannenkoor"' verleent zijn mede werking. Het initiatief van dit aktie-comité is uitgegaan van de maatschappelijk wer ker ,J. Sonneveldt en mejuffrouw A. G. Mennink. Op diverse plaatsen in de gemeente zijn verder collectebussen gestationeerd waarin men gaven voor Israël kan deponeren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tijdens de adhesiebe tuiging aan Israël in de sporthal Mar griet, heeft de heer S. L. Palache, voor zitter van de afdeling Rotterdam van de collectieveIsraëlactie, woensdag avond bekendgemaakt dat spontaan een Schiedamse afdeling is opgericht van de collectieve Israëlactie. Het plaatselijke acti-comiité staat onder voorzitterschap van burgemeester EL Roelfsema. Alle fracties van de ge meenteraad zijn in iiet comité vertegen woordigd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Don Boscoschool is woensdag winnaar ge worden van de eerste prijs, die de Vlaardingse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (VBLO) beschikbaar had gesteld voor de beste algemene presta ties. tijdens de schoolsportdag op het sportpark .De Vijfsluizen behaald. De vertegenwoordiger van dc Don Boscoschool ontving een beker uit han den van wethouder G. Walstra. Het uitreiken van de in totaal ongeveer zestig prijzen gebeurde in de hal van het sportpark, temidden van enige hon derden enthousiast schreeuwende leer lingen. De Don Boscoschool zegevierde dit jaar voor de vierde achtereenvolgende Bedraagt de mannelijke arbeidsreser- ve 0.5 procent, in de eerste helft van v°t'g jaar was dit percentage 0,2 pro- rent Het arbeidsbureau heeft bij haar bemiddeling kunnen constateren, dat "et bedrijfsleven geneigd istot het Zestig meter hardlopen meisjes: l. Hen- ristte Moll, Kuypersschool: 2. Frea van Selrru Juliana van Stolbergschopl; 3. Plonia Hartoc, Juliana van Stolbergschool. Zestig meter hardlopen jongens: 1. Paul S'.am, Terpstraschool: 2. Alex van Gerven. Kuypersschool: 3. Martin Elfcrs. Theo Thijs- sensehool. Verspringen meisjes: 1. Eia Moerman. Prinses WUheJminaschool; l\ Paula Dange- rr.an, Jan Ligthartschooi: 3. Jozien de Jong. Van der Schaarschool. Verspringen jongens: l. Paul Stam. Terpstra school: 2. Peteer van Doorn. Theo Thijssenschool: 3. Ton Horsten, Xvameriingh Onnesschool. Vier maal GO meter estafette meisjes: 1, Kuypersschoól (vier speldjes): 2. Prof. Tel- dersschool: 3. Don Boscoschool. Vier maal 60 meter estafette jongens: 1, Don Boscoschool (vier speldjes); 2. Kuypers- school j 3. Xle. Beetsschool. Een goede vulpen koop u bij: SCHIEDAM Vannacht is ingebro- in de W. A. Liefandschool .aan de Fahrenheitstraat en in de aangrenzen ds kleuterschool. Alle lokalen werden grondig doorzocht. In de kleuterschool werd een bedrag van 60 ontvreemd e" in de Lieflandschool o.a. een bedrag YS" 14.50. een stopwatch 'een een por- wble schrijfmachine. Vraag demon. strstie 25 meter schoolslag meisjes: 1. Cora Schouten, 7an Ligthartschool2. Elly Brus- saard, Hugo de Grootschool: 3. Wally de Savioschool. 25 meter schoolslag jongens: 1. Rens Goed koop. Kameriingh Onnesschool; 2. Ben v. d. Bergh. Savioschool: 3. Jan v. d. Werff. Da Costaschool. 25 meter vrije slag meisjes: l. Hannie van Bocrum. Da Costaschool; 2. Cora Schouten. Jan Ligthartschool: 3. Marian Vermaat, Prof. Teldersschool. 25 meter vrije slag Jongens: 1. Peter Sehrammeier, prins Henürikschool; 2. Mar tin Smctsers, Juliana van Stolbergschool; 3. And OdïJL. Savioschool. 4 maal 25 meter estafette vrije slag 2. Kamerllngh Onnesschool: 3. Bavinckschool. 2. Kamerlingh Onneschool; 3. Ba vinckschool. KAAIjVIACHINEBEDRIJF Fransenstraat 9 - Waalstraat 38 - VLAARDINGEN - TEL. 010 - 34.00.75 Sffcol 4? Doperkerk.:. Mgr. Nolenslaan. "telandkring. orgelconcert. 20. 4 maal 25 meter estafette vrije slag Jon gens: l. Theo ThUssenschoo! (4 speldjes); 2. Don Boscoschool; 3. Pr. Hendrikschool. Meisjes: 1. Hendrik de Kookschool (7 speldjes: i plesmanschool; 3. Biider- dljkschool. Jongens: 1. Don Boscoschool (ze ven speldles); 2. Meldoornschool; 3. Jan Ligt hartschool. SCHIEDAM Op de Vlaardlngerdijk hield de politie woensdag een elfjarige jongen aan, die vertelde dat hjj geen schoot had omdat er sportdag was. De politie vertrouwde de zaak niet en bracht de knaap terug naar zijn school in Vlaar dingen. De jongen bleek te spijbelen, want er was geen sportdag. Bovendien had hij uit zijn ouderlijk huis een bedrag van f 500,meegenomen. Gebouw Irene: Comité Handhavin'e Sla- '•ejtailng, ds. A.w. Verhoef Earne-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1