ZOEKEN MAAR! Df LIJN JANS f AGENDA Klein orgel als kolossaal instrument Viaer Kol is niet de grootste bank. Maar onze relaties vinden dit nu juist een pluspunt VL AER KOL Houdt u van een klassiek-eiken eetkamer? TT ill Forse boetes voor rijden in vehikel Minder leerlingen op chr. huishoudschool 98 Wedstrijd voor J,ejaardeiireisje Wagenveer Viaardingen M7 A scheffer HOOGERWERF Concurrentie een van de oorzaken over de kop op Kethelplein INTERIEUR modehuis Weer uitvoering van Rijnmond Band Vandaag .en dag dij ks Overstekend kind (7) door auto aangereden Het is wel duidelijk waarom. Er wordt immers heel wat extra aandacht aan hun problemen geschonken. Onze experts verdiepen zich in alle facetten van een bedrijf. En met die wetenschap kunnen wij ook de particuliere zaken van een ondernemer efficiënt regelen. Bijvoorbeeld het beheer van een effectenportefeuiüe. Vindt u dit een pluspunt? Dan willen wij graag eens met u van gedachten wisselen. Want of het nu gaat om een beleggingsadvies, vermogensbeheer, verzekeringen... voor al uw bankzaken bent u welkom bij Vlaer&Kol, De bank waar uw rekening een naam draagt! Eerlijkheid en karakter, verwezenlijkt in massief geloogd eiken, Onvergankelijk in vorm en duurzaamheid uw blijvende trots. Eiken eetkamer: 2-deurs kast 140x150x48 775.- 3-deurs kast 198x150x48 1075.- 4-deurs kast 245x150x48 1300.- 4 stoelen met zwart lede ren zitting en rug, totaal 820.- eetkamertafei 160x80 490.- Animo en DOK naar adspirantendag •Ti? de volmaakte koffer schrijfmachine JBÉfe SLECHTS F. 250,- VIAARDINGEN Vierde leer jaar voorn modem fmssr/ T Brandje in keuken dooi* kortsluiting VIER GEWONDEN Twee maal auto blijvend goedkoper (Van een medewerker) ctHIEDAM EU voetballers van vm der Staay's bakkerijen en elf spe- ivan de Afsluiterfabriek Coxburn tobben donderdag op hei DHS-terrein Kethel een voetbalwedstrijd waarvan de baten bestemd «ren vóór een bejaardenreisje. Het was dit keer de 24ste maal. dat Mter P- van der Kuy en cle heer J. Wurman het reisje voor de Kethcise oudjes" organiseerden en volgende :,J woensdag hoopt men 's morgens om haif acht uit Kethel-dorp te ver- irekkan- ne voetbalwedstrijd trok geen dui den bezoekers. Niettemin werd er «n batig saldo van ƒ400,85 opgehaald, dat gelegd zal worden bij de opbrengst tan de huis-aan-huls-collecte. e ne wedstrijd stond onder leiding Ivan de bekende arbiter Rinus Vis. die lm sportieve spelers een leuke avond taorgde. Coxburn kwam via een doel ist van Bobbie de Munnik op 0, Eptter Scholten bracht de partijen óp aiijke voet, maar toch slaagde Van de Brink erin de in het rood-wit gestoken Coxburnspelers op 2—1 te brengen. Na ast zagen de bakkers geen kans meer de achterstand in te lopen, ook al had keeper Mijnte van der Veen als mascotte een homp brood in zijn doel hangen. Na afloop reike dokter Van der Kuy de wisselbeker aan Coxburn uit. ai haddeze ploeg de beirer reeds een uar in de kast. Niet minder dan laO béiasrden zullen aan het reisje delene er,. Het muziekkorps S„ Radboud omvangt het gezelschap om 20 uur op hé'. Dorpsplein. m 57 s vlfcardingM SCHIEDAM De Rijnmond-Band heeft de laatste weken zoveel succes gïboekt dat zij hun show zaterdag van 14.30—15.00 uur nogmaals opvoeren in Schiedam-Zuid, aan het einde van de Nieuwe Maasstraat. De Jeugd-Rijn- mondbrand houdt in Zuid een mars. Gebouw Irene: Comité Handhaving Staten, vertaling, és. A. W. Verhoef. Barnevetd. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", "Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redactiezaken, tel, 363&51, b.g.g. 345810. Klachten bezorging Dr. 2amenhofstraat 130, lfiJ. 150400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie, W. 254466. Brandueer 261*218. G.G, en G.D. 201200. Apotheek: Nietmiand, Dr. Wtbautplein 17, 257528. SCHIEDAM Gisteravond is onder auspiciën van de Schielandkring in de kerk van de H. Joannes de Doper aan de Mgr. Nolenslaan een concert gege ven, dat voor de juiste beoordeling een maar zelden voorkomende moeilijkheid opleverde. Want wie gedacht heeft, dat dit kleine orgel maar weinig geluid zou voortbrengen, had het mis. Het had een klank als van een kolossaal instrument, en voor zover wij de stem van altzangeres Eis Kioos menen te kennen, werd die ook veelvoudig versterkt. De afwezigheid van luidsprekers in deze toch grote ruimte bewees ook, dat er van over-akoustiek sprake moet zijn. Deze maakte in samenwerking met de bijna drie seconden echo de toon van dit nieuwe instrument waarschijnlijk ronder, welluidender, dan zij is. wat ook uit enkele toch nog schelle registers viel op te maken, o.a» de trompet in de .Trumpet tune, het tweede deel dus van de Stuite in D van John Stanley, en de hobo in het Troisième Choral van César Franck. Joop Hoogervorst, organist van de St. Liduinakerk, voelde zich hoorbaar niet thuis op dit orgel. Er waren nogal eens misgrepen te horen, het Adagio uit de Sonate in Es van Johann S. Bach kwam er moeizaam uit, en waar om de echo's van de trompetfanfares in het werk van Stanley in een ander register werden genomen is mij een raadsel. Afgezien van het feit, dat de stem van Els Kloos haar stem niet was, heeft zij grote vooruitgang en muzika le zang laten horen in „Fae ut portem" uit het Stabat Mater van Pergolesi, in „Return, o God of hosts" uit Handels Samson en in de Cantate „Schlage doch, gewünsehte Stunde" van Jo-han S. Bach. Zij oogstte terecht" hartelijke bij val, die ook organist Joop Hoogervorst die een volgzaam begeleider bleek te zijn aan het slot van het concert ten deel viel. V. M. Dersjant ROTTERDAM ..Wagenveer Viaardingen 2 kilometer" staat er op de ANW B-wegwijzer op het kruispunt Vondelingcnweg- iveling-PetroIeumweg, maar het wagenveer Viaardingen is al vier dagen „wijlen". Uit de macht der gewoonte, of misleid door de wegwijzer (dat valt moeilijk na te gaan) maken nog steeds toen- tallen auto's per dag de ver geefse reis naar de aanlegstei ger van het voormalige wagen veer. Dat betekent twee maal twee verloren kilometers en de vraag is maar of de automobilisten n» deze teleurstelling te hebben verwerkt nu ook de weg naar de Benehtxtunnel weten te vin den. Zo niet, dan bereiken zij hun doel via de Maastunnel, waarmee het aantal verloren-ki lometers met ongeveer 26 toe neemt. De bewegwijzering naar de nieuwe oeververbinding laat namelijk vooralsnog wel iets te wensen over. Dat geldt ook voor de noorde lijke Waterwegoever: Nergens op de Horvathweg in Schiedam staat aangegeven dat man voor de Beneluxtunnel en ook voor Viaardingen en Maassluis voor bij het station rechtsaf moet slaan. De nieuwe tuimel en de nieuwe wegen zijn nog voor ve len onvindbaar. SCHIEDAM De zevenjarige J. Roosloot is op de Lorentzlaan aangere den door een personenauto, bestuurd door de 38-jarige kantoorbediende H. v. M. uit Nieuw-Lekkerland. toen hij tussen twee geparkeerde auto's de rij baan overstak. Het kind kreeg slechts enkele blauwe plekken aan armen en benen en kon door de GGD ter plaatse worden behandeld. SCHIEDAM Donderdag is het clubhuis van de tennisvereniging Los Bigottes een bedrag van ƒ50 ont vreemd. Men verschafte zich toegang door een ruit in te gooien. HOEK VAN HOLLAND De zakjes-col- lecte van het Roode-Krtils heeft 17.595.13 omgebracht wat neerkomt op gemiddeld 210 oer zakje. De opbrengst van de lijstencollecte bedroeg 1067. Bij elkaar Is dit vierduizend gulden meer in vergelijking met vorig iaar. UTBFOHT nunc rss/srwT 118 TEL. 26351 ROTTERDAM, COOLSINGEL 75. TB- 12012S BILTHOVcN. JUUANALAAN 4, TEL 2571 USSELSTBM, UTRECHTSESTRAAT €2, TEL 2195 WOUDENBERG, VOORSTRAAT 23. TEL 1329 Bankiers anno Hebt u ook gelezen dat Capclle de nieuwe stad die in de Alexanderpol- der aan het groeien is IJsseldam wil gaan noemen? In die naam zit een stukje Capelle aan den IJssei en een j stukje Rotterdam, zegt de „geboren I en getogen" Capelse wethouder Heu velman. die met deze vondst van de VU-hoo-gleraar professor Brasz geluk kiger schijnt te zijn dan zijn burge meester. 't Zal hem een zorg zijn hoe de nieuwe stad gaat heten. Ais ze er maar komt! Nee, burgemeester Van Dijk van Ca pelle twijfelt er niet aan dat de bouw plannen niet zullen worden uitge voerd. Dat niet. Maar als dwars door de woonwijken, en misschien wel hier en daar dwars door een huis, in grilli ge vormen een gemeentegrens blijft lopen, dan mag je stedebouwkundig een prachtig geheel hebben, maar daarmee is dat geheel niet één stad. En dal is nou het hele probleem van Capelie! Tien jaar geleden zijn Rotterdam en Capelle het samen eens geworden over het zogenaamde structuurplan Rotterdam'Ööst-Capelle aan den IJs sei. Samen zouden ze een stad gaan bouwen en samen zouden ze zich voorlopig niks van die gemeentegrens aantrekken. Dat was wat voor later j zorg. Tja, en nou is het dan zover! Rotter- j dam heeft Het Lage Land bijna volge- j bouwd en is druk aan de gang in Ommoord en aan de overkant van de grens stampte Capelle Middelwate ring uit de grond. Aan allebei de kan ten van de grens wonen nu ongeveer 20.000 mensen. Dat is 40.000 bij elkaar en over tweeënhalf jaar zal dat aan tal, onvoorziene omstandigheden voor behouden, al verdubbeld zijn. En vol gens de plannen zal het zo nog even doorgaan tot er over pakweg twaalf jaar 180.000 mensen in de nieuwe stad zullen wonen. „Waar gaan we heen?" vraagt bur gemeester Van Dijk zich af. En te recht, want zeer binnenkort zal het genoemde structuurplan voor de tweede keer worden gewijzigd. Die wijzigingen houden onder meer in dat het geprojecteerde centrum van de nieuwe stad nu in zijn totaliteit naar het Rotterdamse gebied verhuist, ter wijl het grote stadspark op Capels gebied zal worden aangelegd. Als er niks verandert betekent dat dus dat Rotterdam de provenuën van het centrum zal vangen en dat Capel le opdraait voor het park dat nooit één cent winst zal opleveren maar al tijd handen vol geld zal kosten. Zo zijn er meer moeilijkheden! Maar deze moeilijkheden mogen de voortgang van de plannen niet belem meren en daarom vinden B en W van Capelie dat de kogel nou maar 'es door de kerk moet Het structuurplan was tot dusver weliswaar basis en uit gangspunt van de plannen, maar het had geen enkele officiële status. Nu niet zo lang geleden de Wet op de ruimtelijke ordening in werking is ge treden, kan op grond van die wet aan het structuurplan een officiële status worden gegeven. Daartoe behoeft de gemeenteraad het structuurplan al leen maar „vast te stellen". En B. en W. vinden dat dit moet gebeuren en hebben dat de gemeente raad voorgesteld. Maar er is ook nog een ander voorstel, namelijk om de Koningin te verzoeken de gemeentegrens van Ca pelle zodanig te verleggen dat de hele geprojecteerde nieuwe stad daarbin nen valt. Dat lijkt op annexatielust, maar dat is het niet. Want Capelle vindt dat de nieuwe stad helemaal opnieuw, maar dan ook op eigen benen, moet begin nen. Capelie vindt dat Capelle moet worden opgeheven en dat IJsselstad of Alexanderstad (als het beestje maar een naam heeft) moet worden geboren. Nou kunt U d'r natuurlijk donder op zeggen dat die en gene hierover ook nog wel'es wat zal willen zeggen. Akkoord, dat wachten we dan maar af. Maar dat die zesduizend gezinnen uit de Rotterdamse PA-polder het zo verschrikkelijk zouden vinden ais ze Rotterdammer-af worden, dat wil er bij mij niet in. crediet COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM/DEM HAAG/UTRECHT/VUSSINGEN/HOORN/DE LIER (Van een medewerker) SCHIEDAM —De verentgingen Ani mo (Kethel) en. DOK nemen zaterdag deel aan de jaarlijkse adspirantendag van het KNCGV, die ditmaal in Maasland, wordt gehouden, en waarvan de organisatie in handen is van de c.g.v. Nil L De leiding berust bij het kring- bestuur en de kringtedhnische commis sie. De wedstrijden bestaan uit vrije oefeningen, toes tel vier kamp en de tra ditionele marswedstrijd, waarvan de wisselbeker momenteel in handen is van Animo. De burgemeester van Maasland, de heer F. X Groot-Enzerink, zal - de be ker aan de winnaar uitreiken. Onge veer vijf. a zeshonderd jongeren tus sen tien en dertien jaar zullen deelne men. SCHIEDAM In alle hervormde berken van Schiedam wordt zondag voor Israël gecollecteerd. <r, \.x,-S.'"V S3Sfe v W v De Tippa ia een perfecte koffer- schrijfmachine, waar U jarenlang plezier van zu\t hebben. Onder volledige garantie! BeK0iö)349063 en laat zo'n Tippa bij U thuis de monstreren. U kunt ook Uw oude, schrijfmachine inruilen. Vraag eens vrijblijvend om taxatie. U krijgt er meer voor terug dan U denkt CALIENBURGSTRAAT 41 KANTOQHfNSTALLATIES (Van een medewerker) SCHIEDAM Voor het kantonge recht moest zich verantwoorden de Schiedammer J. D. omdat hij had gere den in een tweedehandsje waarvan de bodem op verscheidene plaatsen was doorgeroest. Onder het stuur zat zelfs een gat van dertig bij dertig centime ter. De „auto" toonde ook nog gebre ken aan banden, uitlaat en remmen. „Hoe durfde u in die wagen te gaan zitten?" vroeg mr W. E. van Vloten. D. haalde zijn schouders op. „Gewoon", zei hij. „Ik vind het erg", ging de kanton rechter door, maar het zag ernaar uit dat het weinig of geen indruk op de verdachte maakte. „In de eerste plaats die vloer", ver volgde de kantonrechter. „Dan die banden, die volledig waren versieten, de defecte uitlaat en alsof het nog niet genoeg is deugden de remmen ook niet". „Dat van die remmen wist ik", wierp D. tegen. Hij hield echter met een zijn mond toen hij merkte, dat hetgeen hij als verdediging had be doeld, juist een averechts affect had. „Zo", zei mr. Van Vloten. „Wist u dat? Dat maakt de zaak er dan niet beter op"'. Dezelfde mening was de officier van justitie mr. H. R. G. Feber toegedaan. Evenals de kantonrechter vond hij de overtredingen een onverkwikkelijke zaak. Hij eiste dan ook boetes van twee maal dertig', en éénmaal zestig gulden te vervan-gen door een evenre dig aantal dagen hechtenis. D. had hierop niets te zeggen. De kantonrechter daarentegen wel. „Koop jes", zei hij in zijn vonnis. „U mag blij zijn dat u er zo afkomt. Hij veroordeel de D. Conform het requisitoir en ver klaarde de „auto" verbeurd. GESLAAGDEN SCHIED.-CU Aan het SpierineshoekJy- ceum ziin tie volgende kandidaten geslaagd voor het eindexamen AIMS: H. L. AI. Bak ker. E. C. L. Bernoster (Viaardingen). M. T h. H. Dekker S. M. Franzen (Viaardingen). J. Th. M. van Geene E. J. M. Geerdes V. M M Gfjtenbeek C. P.U van Haasteren M. L. E. J Jacobs, J M.M. Nlemantverdrlet J. M. Paalvast, (Maasland). M. J. C. Peeters (Rotterdam), C. Th. M. Verhoeff, E. C. M. Wittkamof, M. J. A. M. Zoetmulder P. C. M. Bak (Botterdam). J M Blom. E. t„ Biseh, M. E. A. Edelhauser (Rotterdam). M. F'eers (Rotterdam), B. M. I.. Janse A. A. Knijpers J. F. M. Meeuwsen (Viaardingen). A. M J. Peulen (Rotterdam). M. J. Proosy (Viaardingen). H. G. F. M. Schaap. M. J- Schalier (Maassluis), M. J. G. Snaaijer CHol- terdarn). H M. van den Toorn P. C. C. M. Wultster (Rotterdam). Goudsesingel 221 Rotterdam tel.116673-123082 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het aantal leerlingen van de huishoudschool, aangesloten bij de vereniging „Christelijke Nijverheids scholen". is 'in 1966 teruggelopen van 133 tot 110. Het bestuur van de school vereniging geeft hiervoor verschillende oorzaken op. Allereerst zou de nieuwe christelijke huishoudschool aan het Pinasplein in Rotterdam-West veel leerlingen uit Schiedam-Oost aantrekken. Als tweede oorzaak wordt genoemd de slechte behuizing van de Schie- damse school. Reeds geruime -tijd bestaan er plannen voor een nieuwe school. Het verenigingsbestuur zag graag dat deze school, in verband met de huishoudschool aan het Pinasplein, wat noordelijker werd geprojecteerd. Met het Rijk zijn hierover reeds onder handelingen gevoerd. Als derde oorzaak van de achteruit gang van het aantal leerlingen consta teert het bestuur een concurrentie tus sen de christelijke scholen voor voort gezet onderwijs. Het schoolbestuur is in dit verband van mening dat een zo neutraal moge lijke voorlichting moet worden gege ven aan alle ouders van de kinderen in de zesde klas van de lagere school. De begaafdheid van de leerling, de aanleg en de wens van het kind, getest door schoolhoofd, ouders en.'psycho loog moeten bepalen welk onderwijs een kind na de lagere school moet vol gen. vertegenwoordiger van het verbond van Protestants Christelijke Werkge vers. Als penningmeester werd be noemd de heer J. Vijftal, die namens de middenstandsvereniging werd afge vaardigd. In het bestuur kreeg ook. de heer P. Schneider zitting. uniLi.cn jrtbuiL m maflRPfNGENM O SCHIEDAM Tijdens afwezigheid van de bewoners is donderdagavond bij- de familie J. v. d. Ham in - de Dwarsstraat in Schiedam-Zuid brand uitgebroken die door de brandweer on der leiding van brandmeester Mak. spoedig kon worden geblust. Dé brand was veroorzaakt door kortsluiting in de keuken. De schade bedroeg ƒ2500. .Bij de eventueel nieuw te bauwen huishoudschool streeft men ernaar het aantal klassen van de primaire oplei ding uit te breiden. Ook overweegt het schoolbestuur de mógelijkheid een vier de lesjaar aan het leerplan toe te voe gen. Hier bestaat veel belangstelling voor. Vee! meisjes zijn nu namelijk ge noodzaakt een andere school te bezoe ken, die vaak moeilijk bereikbaar is vanwege de grote afstand. In tegenstelling met de huishoudschool bleef de bezetting van dc christelijke technische school met 394 leerlingen vrijwel gelijk aan vorig jaar. In het bestuur van de schoolvereni ging, zo blijkt uit het jaarverslag .heb ben zich enkele mutaties voorgedaan. De heer H. B. van der Vlies uit Viaar dingen is onlangs benoemd tot tweede SCHIEDAM Op de afrit van het Kethelplein naar Viaardingen slipte donderdag een personenauto, bestuurd door de 28-jarige A. van O. uit Viaar dingen. De auto sloeg over de kop en kwam bij een lantaarnpaal tot stilstand. De bestuurder kreeg snijwon- den, maar kon zich naar zijn huis bege ven. De inzittende 53-jarige mevrouw B. van O.-K. de de 23-jarige mejuf frouw M. C. B. en de 22-jarige heer H. van O. werden allen gewond en met rugklachten naar het Holyziekenhuls gebracht. De auto werd ernstig bescha digd. Een personenauto, bestuurd door de 35-jarige opticiën J. K. uit Maassluis raakte vannacht in een flau we bocht van de afrit bij het Kethel plein in een slip. De auto, die met grote snelheid uit de richting Rotter dam over rijksweg 20 reed, sloeg enke le malen over de ko en werd groten deels vernield. De bestuurder kreeg geen enkel letsel; hij had alcohol ge bruikt. Duizenden van deze luxe SKA! tassen zijr. «r verkocht en de vraag blijft maar toenemen! Geen wonder, want het is een toonbeeld van vakmanschap, puntgaaf afgewerkt, met solide rits en brede soufflé, een tas uit de luxe serie... die U voortaan iedere dag gaat gebruiken. Sfeai tassen van 12.75... ideaal voor een massa boodschappen cf de weekends (en U weet 't, SKA! is sterker dan leer en blijft soepel...) verkopen wij voor nog géén zeven gulden. Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze fraaie' week end- of boodschaptassen, geheel contrasterend afgepaspefd, in zwart en cognac, voor Géén tel. of schrift, bot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1