Bedrukte weefstof 4M-6?° Reorganisatie na paleisrevolutie m op weg: vijf auto s AGENDA Explosie in Utrecht: 18 gewonden In de Hoek liefst 2000 wandelaars Hans van der Sloot: plan voor theater Drukker verkeer Beneluxtunnel Twee mannen beroofd in Kralingse Bos Schaper en Hans de Ridder traden uit GEWONDEN IN HET VERKEER jerlijke stand Zwaar gewond bij botsing T entoonstellihg van wandkleden Auto over kop twee gewonden Kleuter (2) uit sloot gered Zeelieden dreigden met messen „Bouwcombinatie" met strafschoppen voetbalkampioen Ds. Schuring nam beroep aan Classis Rotterdam Chr. Geref. Kerken hield zendingsdag VWS MAASKANT BEHANGSEL T eirquasth-tocht was duistere zaak Verkenners-kamp in Veluicse bossen Bromfietser liep hoofdwond op m 'M Leuke wedstrijden van miniraceclub DOK-ers slaagden voor leiderscursus MAANDAG 12 JUNI 1967 voor overgordijnen Hersenschudding EENZAAM SCHIEDAM en morgen en dagelijks Met Filmkring blij vend goedkoper nE ROTTERDAMMER Pagina 3 2 Bedrukte weefstoffen uit de series van 8 tot 12 gulden, zijn de meest ver kochte gordijnstoffen van het vóörselzoen. Wij heb ben nog een aantaf stuk ken van deze zwaar plooiende en met unieke dessins bedrukte stoffen, 120 cm breed, per meter Plan COMPLETE WONINGINRICHTING WTTEMAVM HAAG/UTRECHT/ VUSSINGEN/HOOrtfl/DE LIER (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een explosie van bedrijvigheid deed zich za terdagmiddag voor in het pand Achter de Teerstoof 30. Een aan tal jongelui waren druk bezig on der leiding van de heer H. Voogt met het opknappen van hex oude pandje, dat het hoofdkwartier wordt van het nieuwe Branders- buurt-comité. Voorzitter is thans mr. H. R. G. Fe- ber, officier van justitie te Rotterdam, die tevens de public relations behar tigt. Bovendien zal hij zich bezighou den met de coördinatie van de actie en zo nodig juridische adviezen verstrek- ken. Jan Schaper en Hans de Ridder heb ben niets meer met het comité te ma ken. Alleen de heer Voogt is uit het oude comité naar het nieuwe over gestapt. De gemeente heeft het pandje Ach ter de Teerstoof hét nieuwe comité SCHIEDAM Bij het ontwijken ran enkele vogels op de Bqerhaaven- laan, raakte de - dertigjarige W. M. maandagnacht met zijn auto de gepar keerde wagen van de 38-jarige L. C. Vervolgens schampte hij-de auto van de 50-jarige L. U., waarna hij de macht over het stuur kwijtraakte en legen de wagen van de 69-jarige A. R. reed. Op zijn beurt botste die tegen de achterzijde van de auto van de 51-ja- rige G. D. De vijf wagens werden'min of meer ernstig beschadigd. (Van onze correspondent) SLIKKERVEER ,3idt om de vre de voor Jeruzalem". Zo luidde het mot to van de actuele toespraak die ds. X. de Bruyne (Rotterdam) zaterdag hield op.de matig bezochte, maar goed geor ganiseerde zendingsdag van de classis Rotterdam der Christelijke Gerefor meerde kerken in het Electropark te Slikkerveer. „Ons bloed kan misschien één frontsoldaat redden, maar Christus bloed kan geheel Israël redden en dat ïs nodig voor, jie waarachtige vrede", aldus ds. Bruyne.' De zendingspredikant ds. A. Bikker (Utrecht) belichtte de situatie op de verschillende zendingsterreinen. Hij riep op, vooral nu de wereldsituatie zo ^spannen is, het werk voort te zetten om een zo groot mogelijke oogst te kunnen bereiken. Andere sprekers wa ren ds. C. Bos (Spijkenisse - Zuid- land), ds. p. Roos (Middelhamis) en ds. X- Plantinga (Rozenburg) over „mijn handen zijt gij". De heer A. Terreehorst (Vlaardin- son) sprak voor de jeugd over „Gods werk gaat door" Enkele collecten en de opbrengst van een levensmiddelenverkoop brach ten f 1.800 voor het zendingswerk bij een. ci rn??,e" M N E Klein Hessellnk; Moni- HarfL'V11 dy c H M Vinke en A M P 5 en i ,ïk,er: Marieke A dv A C W Elfering Le Large; Margaretha J dv H T J I en M de Kooter: Remo zv W f A p van der Most: Robert zv o,iieJer!beIK en J van Gamrcn. Jarwlt .5: -F.,9 Look, 49, echtg van A B «assen. M E Wemmers. 8.1, wed van G H ^koesenouw - L Kastelein. 71. O Vermoedelijk omdat hij even met zijn mede-passagier praattte reed zaterdag nacht de 27-jarige koopman J. P. in de Overschiesestraat, tegen de stilstaande vrachtauto van de 46-jarige expediteur T. B. De vrachtauto reed door de schok vervolgens, tegen de auto.van de 43-jari- ge E. J. F. De koopman liep bij dit ongeluk een scheurwond boven zijn linker oog en een wond aan zijn neus op. De man moest naar het Gemeenteziekenhuis -worden ge bracht. C De driejarige GljsbertiHarkema heeft bij eert aanrijding' in 'de' Vin Hogën- dorpstraat een hersenshudding opgelo pen. Het kind keek bij het oversteken niet uit en stak plotseling de weg over, waarna zij tvèrd aangereden - door de auto van de 48-jarige monteur M. G. aangeboden. Binnenkort komt er nog een pandje bij. Dit zal door het Spie ringshoeklyceum worden geadop teerd. Het gaat er thans om, of de gemeen teraad het Brandersbuurtplan zal aan vaarden. Zo ja, dan wordt het comité omgezet in een stichting waarbij de commercie zal worden ingeschakeld. Mén zal contacten trachten te leggen met bedrijven. Die kunnen dan pand jes adopteren en na restauratie kan het bedrijf in het pand trekken. Men denkt o.a. aan een proeflokaal. Als de brandweerkazerne toch in de Brandersbuurt komt, bestaat de kans, dat het comité zich zal ontbinden. Op énkele tientallen meters afstand van het oude pandje Achter de Teerstoof 30, werkte Hans de Bidder intussen in zijn eentje in de kale, lege geval deed zich voor bij Carla Barbier, die even- Vraag stalmbotktn aIW0DHMHDSTÏMAT2 -TEL 23.3X92 jWLWWEBTSBOCHT236 - TEL 27.48.25 O Een zelfde de driejarige eens plotseling de rijbaan van de Vlaar- dingerdijk opliep. Het meisje werd aan gereden door de bestelauto van de twin tigjarige Marijke Staat uit Rotterdam. Het kind liep een onderbeenfractuur op en naar het Gemeenteziekenhuis worden gebracht. Zondag stapte de zestienjarige J. K. uit de St. Annazaserstraat In een perso nenauto, die in dezelfde straat stond ge parkeerd. De jongen wist de auto, die in de versnelling stond, aan het rijden te brengen. Het voertuig reed met een vaart het voetpad op en kwam tegen het pand van de distilleerderij Van Wenneker Co. tot stilstand. De auto is aan de voorzijde vrij ernstig beschadigd. De jongen kreeg geen letsel. SCHIEDAM Het heeft de organisa toren .van de eerste varende dansavond van de sociëteit "Den Teirquasth" niet meegezeten. De gure wind verdreef de te luchtig geklede jongelui van het open dek en ook de sombere wolken drukten de vrolijkheid enigszins. Door een fout in de technische instal latie van de Spidoboot konden de twee meegekomen bands pas na negen uur met hun programma beginnen. En niet eens volledig. Na het eerste nummer viel namelijk de stroom aan boord uit, zodat men tijdens het verdere program ma slechts op halve kracht kon spe len,. Het uitvallen van de stroom was toch niet voor iedereen een tegenvaller. In de omgeving van het Hoofd, waar veel ouders hun zonen en dochters stonden op te wachten, floepte het licht weer aan. Het spelevaren van „Den Teirquasth" was ondanks alle moeilijkheden toch nog een succes. Ned' Ver- ••De Verzamelaar", rull- van Vogelliefhebbers. K?rfe?'°.or „De Rotterdammer, Lange ïhsSk al 82- uitsluitend ledactiezaken. tel. gg Le g. 348819. !3o~tg?teii bezorging: Dr. Zamenhofstraat telefoonnummers: Alarm Foll- G-ó,Z8!r,»a54468" Brandweer 269218 G.G. en Gouka, Groenenlaan 127, tel. SCHIEDAM Ter gelegenheid van de Jamboree in Amerika, stelt de Bur gemeester Van Haaren-troep, van de Nederlandse Padvinders, twaalf jon gens in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar in de gelegenheid deel te nemen aan een verkenners-zomer kamp. Dit kamp wordt gehouden van 29 juli tot en met 5 augustus midden in de bossen van Loenen op de Veluwe, en staat in het teken van Amerika's oudste bewoners, de Indianen. Voor de deelnemers van dit kamp betekent dit, sluiptochte, overvallen, krijgsvuren en woeste dansen. Belangstellende j'ongelui die van spanning en avontuur houden kunnen zonder verdere verplichtingen deelne men voor de prijs van veertig gulden, waarbij het vervoer per luxe toering- car is inbegrepen. Verdere inlichtingen bij de groepsleider, de heer Joh. M. N. Adriaanse, Franselaan 162, telefoon 151426. UTRECHT Vanmiddag kort na een uur heeft zich. een hevige ontploffing voorgedaan in een schip dat met munitie was geladen en. dat ligt aan de Utrechtse Energiekade. Het bjj het sluiten van deze editie niet bekend' hoeveel slachtoffers er zfjn, maar ambulances reden af en aan. Men vermoedt: dat er zeker 18 ge wonden zijn en ook is het niet uitgeslo ten dat enkelen zijn omgekomen. De explosie, die tot ver. in de omtrek was te horen, deed zich voor tijdens het lossen van het schip. Het gebeurde vlak bij de nieuwe centrale van het Provinci aal en .gemeentelijk Utrechts stroomle- veringsbedrijf (PEGUS). In deze cen trale kan nu niet meer worden gewerkt. Sommige delen van het complex zijn door de enorme luchtdruk ingestort. De Energiekade ligt niet ver van de autoweg Utrecht-Amsterdam. Nader vernemen wij nog, dat waar schijnlijk een jongetje dat in de buurt van het schip zat te vissen, om het le ven is gekomen. Een ooggetuige, een bankwerker, ver telde dat een van de militairen die bij het lossen hielpen, iets in het ruim van het schip heeft laten vallen. De militairen maakten daarop dat ze weg kwamen. De bankwerker had, terwijl zich een enorm zwart rookgordijn ont wikkelde, drie tikken gehoord voordat de eigenlijke, explosie volgde. Het schip was door 'de1 ontploffing doormidden gebroken. Het voorschip werd naar schatting tachtig meter weggeslagen en kwam tégen, een dijk terecht. Goederenwagons die achter de dijk stonden, werden bedolven. Het achterste deel van het schip werd veertig meter weggeslagen. Dui zenden ruiten in de omgeving sneuvel den. Ook werd veel schade aange richt aan auto's die in de buurt ston den geparkeerd. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND „Het Is een hele eer zoiets te mogen organiseren, maar ik zal toch dolblij zijn, wanneer de hele zaak achter de rug is", zei de voor zitter van de Hoekse Sport Vereniging, de heer H. van der Made. Hij doelde op de organisatie van de negentiende Bonds- wandeldag, die zaterdag werd gehouden. Ter gelegenheid van het vierde lustrum van de HSV was aan deze Hoekse vereni ging de organisatie van de bondswandel- dag opgedragen. Maar liefst tweeduizend wandelaars, groot en klein, waren' met tientallen autobussen naar Hoek van Hol land gekomen om het lintje en de medaille te verdienen over 10, 15 of 25 kilometer. Zij hebben met plezier gewandeld en ze dankten dat aan het fraaie wandel weer, een feilloos lopende organisatie en een prachtig parcours met veel afwisse ling. Zo zag Hoek van Holland zaterdag tweeduizend wandelaars voorbijtrekken. Groepen, groepjes en alleen-wandelaars die rustig hun kilometers volmaakten. De start was zo geregeld dat vrijwel alle wandelaars tegelijk binnenkwamen en dat gaf de muziekvereniging Rotterdam aan Zee de gelegenheid de tippelaars een muzikaal welkom te bereiden. Vele in woners verhoogden de wandelvreugde nog een beetje door de vlag uit te steken. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Op de Schelweg is de 33-jarige Hongaar X Szabo b.ij een aanrijding zwaar ge wond geraakt. De man reed met zijn bromfiets op het voor auto's bestemde gedeelte van de Schelpweg en sloeg plotseling linksaf. Hij botste frontaal op de hem tegemoetkomende auto, van de 69-jari- ge P.C.G. uit Zoetermeer. De Hongaar is in zorgwekkende toestand met een schedelbasisfractuur in het Hoiy-ziekenhuis opgenomen. VLAAKDINGEN De 26-jarige bromfietser B, de V. sloeg zaterdag avond in de H. Roland Holststraat plotseling linksaf, waarbij hij in botsing kwam met een personenauto. De V. is met een hoofdwond naar het Holyziekenhuis gebracht ruimte van het „Huis aan de Over kant", tegenover het oude gildehuis. De bedoeling was geweest, dat de jeugdige werkers van het Branders- buurt-projekt hier hun onderkomen zouden krijgen. Dit is nu een vervlo gen droom geworden. Jan Schaper had de oude voormalige toffeefabriek voor veertig gulden per week gehuurd, ook al om te voorko men dat er weer een bedrijf in zou komen. Wat het nu zal worden, wist Hans de Ridder niet. Het lijkt veel op een „paleisrevolu-\ tie", die in jullie comité is ontstaan, merkte iemand op. Inderdaad, we heb ben er niets meer mee te maken ant woordde Hans de Ridder. Ook de gang ,van zaken in het Zak kendragershuisje zelf bleek niet te heb ben beantwoord aan de gestelde ver wachtingen, Daarom zal hét voortaan niet meer voor iedereen toegankelijk zijn. Ook zal het niet langer een ont moetingsplaats voor jong en oud zijn. Men wil uitsluitend de aandacht gaan richten op de talrijke aspecten van film, pers, televisie en toneel. De bibliotheek zal worden uitgebreid met vele nieuwe werken, o.a. over pae- dagogie en psychologie. De jaarlijkse contributie zalvijfen twintig gulden' bedragen; Voor speciale avonden komt daarbij dan nog een ex tra toegangsprijs. De leden zullen intro- ducé's mogen meebrengen. Een ver plicht lidmaatschap en ballotage zullen voor de juiste.selectie zorgen. Jongeren beneden de achttien jaar worden slechts toegelaten met een spe ciale kaart. Dit houdt verband met de verandering van de drankvergunning. Binnenkort zullen ook alcoholhouden de dranken worden geschonken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM e-1 In het- afgelope weekeinde is in Galerie Punt Vier aa de Rotterdamsedijk 319A een ten toonstelling van wandkleden van d 27-jarige Krijn Giezen uit Noordwij: aan Zee geopend. De applicaties zijn harmonische com posities van allerlei kleurige stofcolla ges. De wandkleden vertonen een op vallende schoonheid van kleurencomb.' naties, jmet deze expositie sluit galerie houder Cees van der Geer het seizoei waarin hij een groot aantal grafici e schilders van velerlei vormgevirt presenteerde. Krijn Giezen exposeerde reeds veé ook in het buitenland. Hij nam o.s deel aan een tentoonstelling van d Theologische School te Kampen. Zij; werk bevindt zich in vele particulier collecties, o.a. in die van de Neder landse Bank. Voor de Nederlandse re gering voerde hij enige monumental opdrachten uit. De expositie duurt tot 25 juni en i geopend elke werkdag van 19-21 uu en op 'zaterdag en zondag van 14-1 uur. SCHIEDAM Bij het uitwijken vai een tot nog toe onbekend gebleven auto raakte de wagen van de 22-jarige me vrouw A. A. M. van der Sluys-Raats ui de Dieselstraat 24 op de Beukèlsweg i; Rotterdam een trottoirband en sloeg ove de kop. De bestuurster en haar driejarig doch tertje werden met respectievelijk èe: hoofdwond en..buikklachten in het Dijk zigtziekenhuis opgenomen. FEW explosie van bedrijvigheid (en toekijkerij) zaterdag bij het pand Achter de Teerstoof 30, dat het hoofdkwartier van het georganiseerde BranAersbmrt- comité moet worden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De jo'hge Schiedamse publicist Hans van der Sloot wil in het aanstaande winterseizoen in Mono- pole aan de Hoogstraat een experimen tcel theater openen. Niet alleen om er avant-gardistische films te vertonen, maar ook om er experimenteel kleinto- neel en goéd cabaret tc brengen. ■I VLAARDINGEN De tweejarige Robby van Genderen raakte zaterdag morgen spelenderwijs in een sloot bij de boerderij Hoogkamer aan de Van Baeriestraat. De heer G. Sparreboom heeft het kind op het droge gebracht. In de boer derij is de kleuter van droge kleren voorzien, waarna de politie het jonge tje naar huis heeft gebracht. VLAARDINGEN Op het Liesveld zijn zaterdag onder auspiciën van de Rot terdamse Miniatuur Autorace wedstrijden demonstraties gehouden. Prettig was het dat het publiek zelf ook in de gelegen heid wérd gesteld met de mini wagentjes te rijden met een snelheid van meer dan 'zestig kilometer per uur. Uiteraard op de rechte stukken, want in de bochten moest men zich wat be heersen. Trouwens menige „automobi list", die het tempo te snel opvoerde slipte vroegtijdig en kwam daardoor achterop. Vier racewagens konden tegelijk de strijd aanbinden en er werd telkens ge reden in vier wedstrijden van vier mi nuten. Iedere coureur kreeg telkens een andere baan, zodat allen aan elkaar ge lijk stonden. Het aantal afgelegde ron den was 'bepalend' voor de volgorde in aankomst. In de klasse Grand Tourisme en Tour wagens I op 32 werd A. Abbenes uit Amsterdam winnaar met 39, 5 ronde. 2. A, Ewers. Rotterdam (32), 3. A. v IJpe- ren, Amsterdam (31.3), 4. A. Abbenes (30.5), 5 K. Meuldijk, Maassluis (30.3). 6. J. Scheafcrs, Amsterdam (30.3), 7. B. Visser, Amsterdam (30.2), 8. T. Zöm, Amsterdam (30.2), 9. S, v. Beers, Rotter dam (28.1) en 10. M. de Bruin uit Vlaar- dingen met 27,8 ronden. Klasse Grand Tourissimowagens en Tourwagens 1 op 24: 1, T. Bergkamp, Amsterdam (35.6), 2. A. Abbens, Amster dam (32.2), 3. H. Wittebrood, Wassenaar (32.2), 4. H. Elvers, Rotterdam (31,7) 5. S. v. Beers, Rotterdam (31.5), 6; P. v. Beers, Rotterdam (30.8), „Geen theater uitsluitend voor „cul turele statüszoekers", want het Is juist bedoeld als een cultuurdemocratisch experiment: open voor iedereen. Aller eerst' voor. de jongeren,maar evenéens voor de doodgewone mensen, die hun dikwijls monotone dagtaak vervullen in fabrieken en werkplaatsen en op de roezemoezige scheepswerven, waar „ho ren en zién. vergaat", en voor hun vrou wen, die hen elke avond opnieuw geestelijk moeten opvangen. Door het functieverlies der kerken ontstaat er bij de massa een geestelijk vacuum. De-televisie levért hiervoor te weinig soelaas. Men moet dus andere wegen naar een nieuw sociaal-cultureel klimaat zoeken. Een ervan kan dit experimen teel theater worden". Zo redeneert Hans van der Sloot. 'Zijn iüée ontstond twee jaar gele den, toen hij in Schiedam een filmfesti val wilde houden. Het festival kwam niet.uit de verf, maar zijn wensdroom was eenmaal geboren. Van der Sloot zocht contact met de bedrijfsleiding van Monopole Theater. Deze bleek in principe ér wel oren naar. fe Ihëbbéh.j.Hij .voelt ook voor samenwerking met de. Filmkring. Films ziet hij als een cultuurme- dium. De Brandersbuurtconceptie van Jan Schaper en Hans .'de Ridder geeft hij geen schijn van kans; op zakelijke gronden. Wel acht hij he t haalbaar, dat er in het Proveniershuis iets voor de kunstenaars wordt gedaan. Al zou den er alleen maar ateliers komen, ech ter geen boetieks. Van der Sloot houdt van z.g. „slech te" films. Een paradoxaal-klinkcnde en uiterst persoonlijke opvatting. Ze hebben wel degelijk een functioneel bestaansrecht, stelt hij. In zijn nieuwe theater zullen deze „filmdraken" minstens de halve week blijven draai en. In de komende herfst brengt hij zijn eerste experimenteel toneelstuk voor het' voetlicht: een brok oude Schie damse historie in moderne versie. ROTTERDAM Van vrijdagmid dag 3 uur tot 'zaterdagmiddag 3 uur hebben precies 12.638 automobilisten gebruik gemaakt van de Beneluxtun nel. Zondag nam het aantal tunnelrij ders met nog een paar duizend toe tot rond 15.900. Deze getallen komen overeen met de schatting van de NV Beneluxtun nel, die voor het afgelopen weekeinde 13 tot 14.000 automobilisten per et maal aangaf. De heer C. A. van Eendenburg, di recteur, noemde het zaterdag en zon dag gezellig druk. De doorstroming in de tolstraatjes is uiterst vlot verlo pen. Er waren geen files en er hebben zich geen ongelukken voorge daan. Het tunnelverkeer bestond voorna melijk uit personenauto's. Van vracht vervoer was hoegenaamd geen sprake. (Van een medewerker) SCHIEDAM Zeven leden van DOK zijn geslaagd voor de leiderscur sus, die de vereniging heeft georga niseerd en waarvan het examen zater dag werd afgenomen door de heren J. Keilstra en P. Zwaneveld. Hun namen zijn: Peter v.d. Vlugt, John Bezemer, Hennie Wijzenbroëk, Ineke Damen, Wil Rademaker, Joke de Ron en Ada v.d. Vlugt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De officier van jus titie zal morgen de 16-jarige dekjon gen H. S. uit Hamburg en de 18-jarige leerling-machinist H. W. G. uit Essen, beiden opvarenden van het m.s. Kaap stad, verhoren. De twee knapen wor den ervan verdacht donderdagnacht de 43-jarige pensionhouder J. P. M. en de 7-jarige huisknecht B. L. de B. uit Den Haag in het Kralingse Bos te heb ben mishandeld en beroofd. De twee Duitsers waren met de pen- MAASSLUIS— Zaterdag heeft in de bedrüfsvoetbalcompetitic de .Bouwcom binatie Maasland" het kampioenschap behaald. De Maanlanders moesten de strijd aanbinden- in de finale tegen de Verenigde Touwfabrieken. Deze wed strijd eindigde in een gelijkspel 00, Strafschoppen moesten hier de beslis sing brengen, de Bouwcombinatie kwam ais beste uit de bus. Ook op deze laatste dag werden de wedstrijden in de meest vriendschappe lijke sfeer gespeeld, wat ook bij de prijs uitreiking, 's avonds in de kantine van de voetbalvereniging „V.DL.", de voor zitter van V.D.L., de heer S. K. H. v. d. Endt .beklemtoonde. Dank bracht de voorzitter ook de heren scheidsrechters en de E.H.B.O. voor de verleende mede werking. De wedstrijden op .deze dagen ken merkten zich door bijzonder weinig doel punten zodat een en ander een spannend verloop had. Er werd in twee poules ge speeld, met het voLgend resultaat. Poule A Bouwcombinatie Maasland 5 punten: 2. en 3 Verolnqc Eleclra/Amro Bank 3 punten: -VanBuuren/Nieuwland 1 punt: Poule B: Ver. Touwfabrieken 5 p: Bouw combinatie'Maassluis 4 p: van'der Lely 2 punten en De Haas '1. punt. Uitslagen van poule- A: Bouwcombina tie Maasland-van Buuren/Nieuwland 2-0: Key en Kramer-Verolme Eleetra/Amro- bank 0-0: van Buuren -Nieuwland-Key en. Kramer O-O: Verolme Electra/Amro- banlc-BouwcombinatieMaasland 1-3: Bouwcombinatie Maasland-Key. en Kra mer 00: van Buuren/NieuwlandVe- olme Electra Amro Bank 0-4. Poule .B: Bouwcombinatie Maassluis-' Ver. Touwfabrieken 0-0: De Haas-Van der Lely 0-0: Ver. Tóuwfabrieken-De Haas 3-0: Van der Lely-Bouwcombinatie Maassluis 0-0: Bouwcombinatie Maassluis De Haas 3-1: Van der Lely-Ver. Touwfa brieken 0-2. Finales: Om de 7e en 8e plaats: van Buuren/Nieuwland-Dë Haas 0-2: om de 5e en 6e plaats Key en Kramer-Van der Lely 0-2: om de 3e en 4e plaats Verolme Electra/Amro Bank - Bouwcombinatie Maassluis 1-0 en om de eerste en tweede plaats Bouwcombinatie Maasland-Ver. Touwfabrieken 0-0. Bouwcombinatie Maasland ontving te vens de wisselbeker, die bet vorig jaar werd gewonnen door de Ver. Touwfa brieken 2: Ver. Touwfabireken; 3: Ver olme (Electra Amrobank) 4.Bouwcombi natie Maassluis De sportivifeitsprijs ging dit jaar naar het elftal van de P.T.T. SCHIEDAM Het aantal predikanten van de Gereformeerde Kerk zal binnen kort weer op vier gebracht zijn. Zondag morgen werd namelijk in de kerken be kendgemaakt, dat ds. K. H. Schuring van Alphen aan den Rijn het op hem uitge brachte beroep naar Schiedam heeft aan genomen. Ds. Schuring is 48 jaar en werd op 30 september 1951 als predikant van Erica bevestigd. sionhouder iri zijn. auto meegereder Toen zij in het Kralingse Bos wilde: uitstappen, trokken de zeeliede; plotseling hun messen en bedreigde) de pensionhouder en de huisknech' Nadat de manhen hun geld. hadden af gegeven mishandelden de: Duitser hen en probeerden met de auto wet te rijden. Zij waren echter niet vér trouwd met de bediening en maak ten zich tenslotte uit de voeten. D' inmiddels gealarmeerde recherch kon de twee knapen nog in het bo arresteren. In de verschillende warenhuizen, f! do binnenstad zijn zaterdag zakkenroller actief geweest., Ook op de weekmarkt aai de Binnenrotte zijn portefeuilles en por temonnaies gestolen. In totaal zijn twaal aangiften gedaan. De bedragen variërei van 170 tot f 1800. In de nacht -van vrijdag op .zaterdag 1 ingebroken in een pand aan de Maihe nesserlaan, waar het districtskantoor va) het NVV is gevestigd. Alle kasten en la den zijn doorzocht. Uit de brandkast ii een bedrag van ƒ1000 vermist. De 42-jarige'Engelsman F. G. R. e) de 25-jarige Schot J. M. L. D., radio officier en 5de machinist van het Engelst schip. Edward Stevenson, zijn in het af gelopen weekeinde gearresteerd.: Zij hadr den 340 en 960 gram hennep in hun bezit Het onderzoek dat aan boord is ingesteli leverde niets op. Het bleek dat de man nen reeds hadden afgemonsterd.Beidei zijn opgesloten. Bij de firma Mapo aan de Laagjesdijl is het afgelopen weekeinde ingebroken De inbrekers hebben gepoogd de brand kast open te branden. De kast was over een afstand van 25 meter versleept. D< dieven zijn er niet in geslaagd de brandi kast te forceren. De 30-jarige toneelknecht, die vorig» week op verdenking van diefstal van ge reedschap uit de Rotterdamse Schouw burg werd gearresteerd, is vrijgelaten Hem kon niets ten laste worden gelegd. VLAARDINGEN De politie heeft zaterdagmiddag drie jongelui van vijf tien jaar aangehouden. De jongens wa ren van plan in te breken in een school in het Westnieuwland, maar de politie betrapte hen op heterdaad. In Uw zomerhuisje, of In de vakantie, wèir U ook heengaat een camping matras hoqrt erbij. Van die veerkrachtige, lekke re matrasjes, zo makkelijk mee te nemen of op ta bergen..'; Een fijne matras, voor het kam peren, zonder ledikant of lucht bed te gebruiken, of-om op het strand, of in de boot een comfor tabel piekje te hebben. Polyaether matrasjes, Vier delig in twee diktes, de overtrek. In gezellige dessins. 55x180 cm 2 cm dik camping m 55x180cm 3'/i cm dik Morgenvroeg om 9 uur begint in onze Camping afdeling,' twee de verdieping de yerkoop van deze Poiyaether camping ma trassen, die U In Uw vrije uren beslist niet-"kunt missen. of schrift.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1