VUL DE BON IN VOOR GRATIS BROCHURE! 2 O Broederlijke eenheid m Voorbeeldig concert van Vrouwenkoor Voedselcrisis in Jordanië ARABIEREN VLUCHTE§ OVER DE JORDAAN Israël maakt van Jeruzalem één stad Twee agenten gewond bij* achtervolging Dronken bestuurder reed in op vader en vier dochters Jlollcritanmifr Lammers speelde Bachs kleinodiën Geen vrijwilligers meer voor Israël Maoïsten verslagen in Chinese provincie Na wilde rit in Rotterdam Het Zonnehuis zorgt voor 550 patiënten Zes buitenlanders concerteren op Haags Ratzorgel Huisarrest DE ROTTERDAMMER 070-183400, AFD. VERWARMING SHELL H E LE-H UIS VERWARMING 1—I Jan Brandwijk Meesterlijk 2 A maandag Ï2 imh AMMAN Naar schatting 80.000 Jordaniërs zijn bezig uit het door Israël veroverde ge bied van de hoofdstad Amman te vluchten ondanks het ver zoek van de Jordaanse rege ring thuis te blijven. Men heeft veel moeite met het herbergen van de vluchtelingen, die niet méér bh zich hebben dan de kleren die ze dragen. De Jor daanse autoriteiten worstelen met ikfgd Kair0 zou huisatTest zjjn cpE9 Egypte heeft Britse schepen vliegtuigen verboden gebruik t, maken van zijn havens en vliw velden. Een Brits passagierssdt mocht de haven van Alexan5 niet binnenvaren om Britse on derdanen af te halen. Men hoop nu dat een Grieks schip de Brit ten zal meenemen. RILLAND BATH Gisterochtend is bij een ongeluk met een auto onder Rilland Bath de 30-jarige mevrouw E, 1>1 Pagina 4 Alles voor w/centrale olifé itook-verwarmlng is nu dank zij het THERMOSHELL- PLAN 100% FINANCIERING DER APPARATUUR. EN INSTALLATIEKOSTEN VAN EEN COMPLETE CENTRALE OLIESTOOK-VERWARMING! O LAGE RENTE {aftrekbaar voordeinkomstenbeiasting) O ACHT JAAR maximaal voor aflossing GRATIS LEVENSVERZEKERING gedurende eerste vijfjaar indien lening voor 60ste levensjaar wordt afgesloten BORGSTELLING NIET NODIG U KI EST ZELF uw installatie en installateur INSTALLATIE METEEN UW EIGENDOM hele hulaverwarming SSn? Voor èlk huis, voor êike woning (in huur of eigendom) Is met centrale oiiestook het warmteprobleem op te lossen. Vaak bent u met ruim ƒ3.000,- helemaal uit de kou. En u kunt nu èlies voor 100% laten financieren. In onze gratis brochure leest u over het THERMOSHELL- PLAN alle bijzonderheden. Vraag die brochure nü aan. Vul de bon in. U kunt een brochure ook per telefoon aanvragen. Beit u dan (elKe werkdag van 9 tot 17 uur) i Stuur mij uw gratis broehur» „THERMOSHELL-ftAN VOOR HElE-HUiSVERWARMING". I I ADRES iJ PLAATS NAAM a,,,, d» bon In spsn snwlopps saiwp «w psttnga «M13 Mt Mm I 1 eHEU.HEEEnANDVUStOOPMUTSCHAFPU KV. SnXVEASSISIIH^ POSTBUS SS OCMKAAQk X (Van onze kunstredactie) DEN HAAG Met de bedoeling het Haags orgelieven op hoger niveau te brengen, heeft de stichting „Pro Orga- no" zes buitenlandse kunstenaars uitge nodigd voor een bespeling van het Batzorgel in de Lutherse kerk aan de Lutherse Burgwal te Den Haag, Arno- Schönstedt uit Westfalen opent de concertreeks op 22 juni. Dan vol gen: Warren Schmidt uit Wallerly, V.S. (6 juli), Anton Heiiler (20 juli), Wolfgang Kamer uit Augsburg (17 aug.), Marie Dufour uit Lausanne (24 aug.) en prof. Heinz Wunderlich uit Hamburg (31 aug.). Andere evenementen zijn de Haagse orgelweek van 5 tot en met 12 au gustus, het vierde nationale orgelcon cours voor amateurs in de Goede Vrij- dagkerk aan de Bezuidenhoutseweg en een opnieuw door Cor Kee te leiden improvisatiecursus. ROTTERDAM Dat er in de loop van eeuwen zeer weinig is geschreven voor altviool en orkest, wijst op proble men, die de componisten hebben ver meden. Zaterdagavond op het Promena deconcert van het Rotterdams Philhar- monisch Orkest in de Grote Doelenzaal bleek weer eens duidelijk, hoe moei lijk de solistische medewerking van een altist is. De drie hoogste snaren van zijn instrument hebben dezelfde stemming als de iaagste snaren van de violengroepen en de toonhoogte is een octaaf hoger dan die van de celli. Mozart, wiens „Sinfonia concertante in Es", K. V. 364 werd uitgevoerd, heeft blijkbaar aan deze moeilijkheid tegemoet willen komen door de alt viool een halve toon hoger te stem men, maar de klankgelijkenis met de strijkersgroepen van het orkest maakt het tot gelding komen van de altsoli altijd tot een hachelijke zaak. Daar komt nog bij, dat de altist in de geijkte opstelling het meest aan de kant van de lage strijkinstrumenten staat, zodat het voor hem dubbel moei lijk is, er boven uit te komen. Het zou eens te proberen zijn, hem voor op het podium te zetten, zodat hij alleen de violen achter zich heeft. Dit kan ook best omdat Mozart de solopartijen van viool en altviool volkomen, gelijkwaar- dig heeft gehouden. ROTTERDAM Het door Matty Amesz-de Wit geleide Rotterdams Vrouwenkoor geniet al jarenlang te recht een uitstekende reputatie. De di- rigente, die vroeger bij wel kooruitvoe ringen een gaarne gehoorde altsoliste was, heeft met haar groie kennis_ op het gebied van de zangkunst een duide lijk waarneembare invloed uitgeoefend op de techniek van de koorleden. Voor al in de a capella-zang bereikte het 35 leden tellend ensemble een prachtig uitgebalanceerde en buigzame koor klank, die zich presenteert in grote dy namische verscheidenheid, fraaie loon vorming en een voortreffelijk samen gaan der stemmen. Het gevarieerde en smaakvol samen gestelde programma, van het zaterdag in de Breepleinkerk met medewerking van de organist Jan Brandwijk gege ven concert, bevatte composities van de 16e eeuwse Orlando di Lasso, diens tijdgenoot, de zuid-Duitse toondichter Adam Gumpeltzhaimer, en van Bach. Verder eigentijdse koorwerken van Hu- go Distier, Ernst Pepping, Hendrik An- driessen en Herman Strategies In het wonderschone „Wir eilen irut schwaehen, doch emsigen Schntten" uit Bachs cantate no. 78 „Jesu, der du meine Seele", werd de clavecimbelpar- tii vervangen door orgelbespeling, waardoor deze muziek iets minder sprankelend klonk dan in de oorspron kelijke versie. Overigens niets dan lof voor de lichte en soepele koorklank, die hier wel geheel in overeenstem ming was met de tekst. De toonzuiverheid bij het Rotter dams Vrouwenkoor laat in het alge meen weinig te wensen. Slechts in een moeilijk „Pater noster" van Strategier traden in de a capella-zang hier en daar intonatievlekjes op, gelet op som mige lastige modulaties en overgangen, niet zo verwonderlijk was. Jan Brandwijk heeft enige koorwer ken accuraat begeleid. Als solist liet deze bekwame organist zich horen in vier Versetten van Domenico Zipoli (1688 - 1726), een prettig in het gehoor liggend, enigszins modem getint Scher zo van prof. Gabriel Verschraegen, or ganist van de St. Baaf in Gent, en Bachs c-moll Passacagiia. Volkomen gaaf en voortreffelijk van opbouw kwamen Bachs monumentale variatie reeks en Fuga tot klinken. Tot besluit van dit boeiende kerkcon- cert gaf Brandwijk een driedelige im provisatie over de 94e psalm. Inzonder heid in het fugatisch slot vielen grote speelvaardigheid en vormbeheersing te onderkennen. W. H. Wolvekamp De gebroeders Adamopoulos - violist Thanos en altist Tassa, beiden lid van het orkest - hebben hun partijen in Mozarts' werk bewonderenswaardig gespeeld: intens muzikaal, vol tempera ment en met een volkomen beheersing van de technische moeilijkheden. Dat de altist te lijden had onder de boven geschetste moeilijkheden kan noch hem, noch zijn warm klinkende instrument worden verweten. Dat bei de kunstenaars als een broederlijke eenheid speelden, lag voor de hand, en dirigent Franz-Paul Decker wist het samengaan met het sterk verkleinde orkest heel goed te handhaven, zodat het uitbundige succes voor alle uitvoe renden ten volle was verdiend. Schuberts „Onvoltooide Symfonie" v/as de inleiding van dit concert Meesterlijk leidde Franz-Paul Decker zijn orkest, dat deze symfonie liet op komen uit een subliem dubbel pianissi mo met een prachtige klank van de strijkers, vooral in het rustig gehou den Andante con moto, waar de klari net-, hobo en fluitsolist zo'n bewon derenswaardig aandeel in hadden. Er werd ademloos naar geluisterd. Na de pauze werden de „Scènes pit- toresques" van Jules Massenet vervan gen door delen uit de „Notenkrakersui te" van Tsjaikowski, wat wel was, om dat men het Franse werk zo zelden te horen krijgt. Uiteraard ging de muziek van de Europese Rus er in als koek, vooral de onsterfelijke „Bloemenwals". Als uitsmijter deed de „Hongaarse Mars" uit „La damnation de Faust" van Hector Berlioz dienst, altijd weer indrukwekkend door sterke ritmiek en orkestrale glans. Franz-Paul Decker en zijn musici gaven er alle schittering aan, zodat het geen wonder v/as, dat het geestdriftige puibliek niet wilde vertrekken, voor dit werk was her haald. G, M. Dersjant •ROTTERDAM Nadat de orgeibou- weer Andreas Werkmeister op het eind van de 17de eeuw een manier had gevonden, om de stemming van toetsinstrumenten zo te regelen, dat er in alle toonsoorten op gespeeld kon worden zonder dat de indruk van on zuiverheid werd gewekt, schreef Jo- hann S. Bach zijn „Wohltemperiertes Klavier". Het eerste deel voltooide hij in 1722, het tweede werd in 1744 sa mengesteld. Uit deze laatste kostelijke reeks van prèludiums' en fuga's heeft Herman Lammers, organist van de Credo-kerk in Zuidwijk, er vrijdagmiddag in de Laurenskerk vijf stukken gespeeld, en wel op het koororgel, wat een bijzonde re bekoring aan deze muziek gaf. Opvallend was de tegenstelling tus sen de levendige preludiums en de rustige fuga's in de nummers 2, 5, 7 en 9. Van nummer 1 klonk het preludium bijzonder fijn en de fuga levendig. In het bijzonder boeiden het licht dansen de preludium van no, 2, de in een rustige maat gaande maar toch levendi ge fuga van no. 5, de vloeiende melo dieën van no. 7 en de prachtige klank van de fuga van no, 9. Met grote muzikaliteit heeft Herman Lammers deze muzikale kleinodiën gespeeld. Volgende vrijdag is er geen orgel bespeling; op 23 juni zal Aad van der Hoeven, organist van de Frinsekerk, spelen. G. M. Dersjant AMSTERDAM Wegens het over weldigende aanbod en de sterk gewij zigde omstandigheden in het Nabije Oosten, heeft de Nederlandse Zionisten bond iri Amsterdam de inschrijving van vrijwilligers gestaakt Tot nu toe zijn 70 vrijwilligers, on der wie acht artsen en 23 ver pleegsters, naar Israël vertrokken. In de komende dagen zullen nog een tiental verpleegsters volgen. Daarna zal met de uitzending worden gewacht tot dat een aanvraag uit Israël wordt ont vangen. Ook goederen, bestemd voor de me dische hulpactie aan Israël, mogen we gens de te grote toestroming niet meer worden afgegeven aan het Centraal Israëlische ziekenhuis in Amsterdam, dan na voorafgaand overleg JERUZALEM De Israëliërs rijn druk bezig de bionneo meren die Jeruzalem verdelen, te verwijderen. Verder wordt alles wat herinnert aan de tijd dat Jeru zalem was gesplitst, opgeruimd. De betonnen muren waren negentien jaar geleden -op bepaalde punten langs de grens tussen de twee stadsdelen opge trokken om de Israëliërs te beschermen tegen Jordaanse sluipschutters. De wegen tussen de twee stadsdelen worden doorgetrokken. Militairen hadden eerst met mijndetebtors bet niemands land- gezuiverd. Werklieden zullen binnenkort met het vergroten van het terrein voor de klaag muur, de belangrijkste bedevaartplaats van de joden. Men wil dit terrein ver groten tot een hectare, zodat duizenden gelovigen er een plaats kunnen vinden. problemen als voedselvoorziening, kleding en medische hulp. Veel Arabische en andere landen heb ben hulp toegezegd. De Israëlische militaire autori teiten zijn volgens een Libanees blad begonnen met het uitwijzen van Palestijnse Arabieren uit de bezette Jordaanse gebieden. Ongeveer 30.000 vluchtelingen zouden in door Israël ter beschik king gestelde vrachtauto's naar de Jordaan zyn gebracht, die zij daarna overstaken. De mensen waren volgens het blad uitgeput en hongerig en de aankomst in Jordanië bracht een voedselcrisis teweeg omdat in het strijdgebied de oogst is vernield. Met een Italiaans passagiersschip kwamen gisteren nit Egypte bijna 700 vluchtelingen in Napels. Het waren allen Italianen. Er waren 54 joden bij die zeiden hun ontsnapping te danken te hebben aan bun Italiaanse natio naliteit. Zij zeiden geslagen te zijn en ge durende twee dagen in Egypte gevan gen te hebben gezeten zonder voedsel te krijgen. Zij schatten dat er nog 300 joden in Kairo en Alexandrië gevan gen zitten, onder wie de opperrafcijn van Alexandrië. Aan de opperrabyn Ongeveer 1000 Amerikanen, Bus- Italianen, Spanjaarden en zijn gisteren met twaalf AmeriW,™ toestellen uit Amman naw j?_ Pep'ë gevlogen. In Brindid fS he) zyn honderden Westduitse vïï telingen mt het Nabije Oosten as™ komen. De Duitse luchtmacht^ een pendeldienst georganiseerd; Het eerste Israëlische scMn u ,t. teren door de vrijgemaakte Straal tÜ Tiran naar EUat gevaren. Het Ism& sche garnizoen in het Egyptische i2 Sjarm el Sjeik juichtte het scUp Met een snelheid vanmeer da» honderd kilometer per uur greep de Duitse wagen de politieauto; in de flank. De politieauto werd in de lucht geslingerd en kwam bovenop de twee zwaargewonde agenten terecht. e-'.y.-fii'ï 'Zfi HONGKONG Vandaag heeft ra dio Honan toegegeven dat tegenstan ders van Hao Tse-toeng de belangrijke Chinese provincie Honan hebben be zet na hevige gevechten met aanhan gers van Mao. Volgens de uitzending hebben aan hangers van president Lioe Sjaotsji de macht veroverd in de provinciale en plaatseiyke bestuursorganen; te vens hebben zy bij talrijke bloedige gevechten Maoïsten aangevallen en verslagen en de massa aangezet hun posten ie verlaten waardoor de eco nomische en sociale ontwikkeling ont wricht is. In muurkranten in Peking is meege deeld dat „conservatieve strijdkrachten deze week in Tsjoengktng 300 rode gar disten hebben gedood na de omsingeling van hun hoofdkwartier". Anderen wer den gewond toen zij poogden te ontsnap pen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM By een achtervol ging van een gestolen Duitse auto op de Horv&thweg werd zondagmiddag een politieauto geramd door de auto met de vluchtelingen. De twee politie mannen en de vluchtelingen, twee Snrinamers, raakten ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde toen de agenten E. H. Kuipers U9) en H. Sta (20) via de mobilofoon opdracht kregen een gestolen auto met een Duits kenteken te volgen, 's Morgens was de wagen op de Staten- singel gezien. De autodieven wisten zich met grote snelheid te bevrijden van de achtervol gende surveillancewagen. Bij hun. vlucht reden de twee autodieven over de stoep dwars door een groep kinderen, die op het trottoir van de Staten weg aan het spelen waren. De autodieven waren na een wilde rit de stad doorgereden en kwamen uit op de Hogebanweg, waar zij de Horvathwei opreden richting Schiedam. Bij het eersti stoplicht dat z(j tegenkwamen, wijzigde: de Surinamers hun richting en keerde: terug naar Rotterdam. Met een snelheid van meer dan non- derd kilometer per tiur snelden zij ova de weg. Op de kruising met de Hogeban weg reed op dat moment juist de politie- wagen de weg op. De wagen werd in de flank gegrepen en - de agenten werdei uit de auto geslingerd. Hun auto kwair boven op hen terecht. De agenten werden belden met ea hersenschudding en inwendig letsel in d« Noletstichting in Schiedam opgenomen. De twee autodieven, de 22-jarige ver tegenwoordiger R. Sh. en de 26-jang' colporteur H. van C., zijn met een hersen schudding in het DijkiigtziekenbuLs op genomen. Ze werkten voor een Duits: uitgeverij van tijdschriften in Hannover Van de eigenaar van de firma namen n, de wagen weg en reden ermee naar Ne derland. WASHINGTON De president van Haiti, Francois „papa doc" Duvalier, zou afgelopen donderdag zelf het com mando hebben gevoerd over een exe cutiepeloton dat een eind maakte aan het leven van 19 ter dood veroordeel de officieren. Dit is meegedeeld door Raymond Joseph, secretaris-generaal van de in New York gevestigde „Haï- tiaanse coalitie", een tegen het bewind van Duvalier gerichte organisatie. De officieren zouden hun doodvon nis en executie te danken hebben ge had aan een stryd om de macht in het presidentieel paleis. van 50 jaar geleden De haven van Osiende ontruimd. Lon- den, 10 JUNI. De admiralireit meldt: Uil een pas uitgevoerden verkennings tocht blijkt, dat alle groote schepen uit Ostende verwijderd zijn. De twee torpe dojagers, waarvan onlangs melding is ge maakt, zyn naar Zeebrugge gesleept Vermoedelijk zijn zij bij het bombarde ment beschadigd. De haven biedt een d&odschen aanblik. TZUMMARUM Gisteravond zijn in Tzummarum in de School straat de heer Tj. Ennema en zfln vier dochters die langs de weg wandelden, aangereden door een personenauto, bestuurd door een beschonken man uit Leeu warden. De 2-jarige Loekie Ennema kwam om het leven, de vader en de 5-jarige Catharina werden ernstig gewond, de 11-jarige Antje werd zeer ernstig ge wond en verkeert in levensgevaar, de 10-jarige Jet werd licht gewond en kon naar huis gaan. De gewonden zijn In het Bonlfatlushospitaal te Leeuwar- '*T Ó^rrc.»"»Aft NIEUW VEEN De 17-jarige C. C. Kaldenhaoh is gisteren met zijn auto tegen een huis gereden. De broer van de bestuurder. Th. M. R. Kaldenbach '15) kwam om het leven. De bestuur der werd met een hersenletsel in een ziekenhuis opgenomen. R. M. van de Goorberg-van de Bo- gaert uit Breda om het leven gekomen en haar echtgenoot, de 32-jarige P. J. van de Goorberg min of meer ernstig gewond. Vermoedelijk door te grote snelheid is de wagen in de berm ge- aakt, enige malen over de kop gesla gen en tenslotte weer op de wielen terechtgekomen. Het echtpaar was in- v |,jt <je auf0 geslingerd. HERBAIJUM Mevrouw A. ter L.-H. (37) uit Rotterdam en 'haar man W. J. N. ter L. (23) zijn gisteren om het leven gekomen toen de auto waar in zij zaten tegen een boom was ge botst. DEVENTER De 82-jarige weduw naar A. H. B. uit Deventer is zaterdag gedood toen hij door een auto werd ROSMALEN Gisteravond werd de 77-jarige heer C. P. V. Brok uit Kaatsheuvel tijdens het oversteken door een auto gegrepen en gedood. DEN HAAG De 6-jarige J. G. van Hoelwijk is gisteren in de Hobbe- mastraat door een personenauto aan gereden en gedood toen hy vanachter een tram plotseling de weg overstak. UTRECHT, zaterdag Op de jaar vergadering van de Vereniging Hel Zonnehuis is afscheid genomfen van de voorzitter en penningmeester, de herer H. Harmeyer te Voorburg en D, Zont te Den Haag. De plaats van voorzitts Harmeyer is-ingenomen door de heer M. H. L. Wests trate te Vlaardingen. Beide aftredende bestuursleden Sj" meer dan dertig jaar hoofdbestuurslid geweest en traden af om leteftijdsrede- nen. Daar de heer D. Zom in Canada vertoeft werd hij in de persoon vap zijn zoon, de heer W. Zom uit Sant poort toegesproken door de aftredende voorzitter. De penningmeestersfunctie blijft voorlopig vakant De heer Harmeyer' die werd toegesproken door zijn opvol* gfer is benoemd tot erevoorzitter en d« heer Zom tot erelid. Tot de aftredende bestuursleden ba- hoorde ook minister Roolvink. Bekend werd nog gemaakt, dat deM christelijke vereniging tot verpleg®» van langdurige zieken voor 550. Pa tiënten zorgt. Daarmee is het oe grootste instelling op dit gebied van dt gezondheidszorg in Nederland. WÏNSUM (Gr.) De 37-jarige F- Dijkema uit Vries is hier gisteren o® het leven gekomen toen zyn auto w een bocht van de weg reed en tegen een boom botste. AMERSFOORT Zaterdagmiddag werd op de Rondweg de 70-jarige A Vastenburg door een auto geschept Hij is in het ziekenhuis overleden. 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2