In de Ahoy'-hal gaven 350 mensen hun bloed Sigaretten en geld uit kantine SVV gestolen mimform Overslag Rotterdam weer Arie Keijzer leve bekwame pupillen af Halve liter voor Nabije-Oosten Echte „Sabra ook present past in de piepkleinste keuken ^JtoÜcrflammrr uilgesproken marrl ijk Eis zes weken cel dodelijke aanrijding Hofpleinfontein gaat begin juli weer spuiten cel geëist Vier mannen voor rechtbank J. W. Donkersloot commissaris van politie n naam in gas! K qtTER DAMMER Pagina 3 WOENSDAG lP jiïM I<?6? ROTTERDAMS overslag in het zeegoederenverkeer is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gestegen. Er werd een totaal van 34.113 miljoen ton overgeslagen, tegen 31.933 miljoen ton in het eerste kwartaal van 1966. Dit betekent een toeneming van zeven procent. Wijsmuller: 10 maal de wereld rond Strathbora met twee records Sleepreizen met betonnen caissons Vraagt gratis folders bij: Pelgrim N.V. Gaanderen. ROTTERDAM Zes weken gevan- eenisstraf en twee jaar ontzegging uit j rijbevoegdheid eiste de officier van iostitic, mr- J- D- <1e -TonK. dinsdag te len de 40-jarige assistent-bedrijfs leider B S. uit Vlaardingcn. De man stond voor de rechtbank te recht omdat hij op 30 maart op een Ionising in Vlaardingen met zijn auto »n voor hem van rechts komende wa- sen geen voorrang had verleend. Het Lolg was een botsing, tengevolge waarvan de bestuurder van de auto overleed. Een vrouw, die naast de bestuurder zat. kwam er met enkele verwondingen af. De assistent-bedrijfsleider zei de wa- »ea.- niet te hebben gezien. Het truispunt Dirk de Derde Laan-Floris 'de Vijfde laan, waarop hét ongeluk gebeurde, had B.S. al meerdere malen „genomen". Mr. De Jong kwalificeerde het gebeu ren als „een dagelijkse overtreding met zeer ernstig gevolg". Hij had moei- ie met het bepalen van de strafmaat, omdat het hier geen opzet betrof. De verdediger van B.S. geloofde niet aan de „grove schuld", die de man ten laste was gelegd. Hij zei dat.S. hem had gezegd niet aan te dringen op ver laging van de eis van ontzegging uit de rijbevoegdheid. „Ik ga nooit meer in een auto zitten", had S. tegen hem gezegd. Uitspraak over dertien dagen. ROTTERDAM Het is de bedoeling dat de fontein op het Hofplein begin juli weer gaat spuiten. Ais er in het werk om, in en bij deze fontein geen vertragingen optreden. Wqnt dai werk is bijzonder kwetsbaar: elke re gendag zal een dag vertraging bete kenen. Zoals men weet, is van de afwerking van de Coolsingel en het Hofplein meteen maar gebruik gemaakt om dé Hofpleinfontein een opknapper te geven. De in niet al te beste staat verkerende tegeltjesvloer werd weg gebroken. En toen kwam men voor de eerste tegenslag te staan: de be- tonvloer verkeerde in een dermate slechte toestand, dat die helemaal moest worden weggebroken. Een nieuwe betonvloer werd gestort en tegen krimpscheuren beveiligd met een slikslaag. Nu wordt die slikiaag verwijderd, waarop de betonvloer zai worden ge beitst. Als dat klaar is, zal er in de loop van de volgende week een mooie vloer van kunsthars in de fontein komen. Die zal de zo kwetsbare tegel- tjesvloer vervangen. Daarna komt de verdere afwerking: al le beeldhouwwerken moeten netjes op z'n plaats komen, de omranding wordt keurig bijgewerkt. Ook dat zal nog een week kosten. ir I SUfVTHC ROTTERDAM Op 59-jarige leef tijd is maandag overleden de heer N. Timmer, direkteur van Meyer en Co's Scheepvaart Mij. NV, bij welk bedrijf hij 43 jaar in dienst is geweest. In de jaren dertig vertegenwoordig de de heer Timmer het bedrijf in de Poolse havenstad Gdynia. In 1940 wérd: hij benoemd tot procuratie houder en tien jaar later tot direkteur. Dé- begrafenis is donderdag 15 juni op de algemene begraafplaats Cróoswijk 'na aankomst in de kapel om 15 uur. ymifstt.vt (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Poging tot af persing. subsidiar poging tot doodslag, werd de 23-jarige J. W. van de B. dinsdag voor de rechtbank ten laste gelegd door officier rar, B. van der Meiilcn, Hij eiste twee jaar gevangenis straf met aftrek van voorarrest en voorwaardelijke ter beschikkingstelling van de regering De man was zo aan de drank verslaafd, dat hij alles deed om aan geld te komen teneinde drank te kun nen kopen. Zo ook op 15 december van het vorig jaar. Nadat hij op straat een man met een mes had bedreigd en zo 25 gulden had afgeperst, ging hij ach ter, een voorbijganger aan. .Toen de man' zijn huis binnen gifig, wachtte Van de B. en ging enkele ogenblikken vervoeren van Marsa el. Bréga naar Barcelona, Spanje en La Spezia, Ita lië. Hiertoe wordt achter de pier ook ,eeri meer- en laad gelegenheid voor de tankschepen gebouwd en' wordt de haven verder uitgediept tot 11.40 meter. reizen werd ondernomen. Eén ob ject ging in. 1968 verloren. De grootste afstand werd in 1966 slepend afgelegd door de zeesleep boot Willem Barendsz. Met 12 objec ten op slechts zes reizen sleepte dit vlaggeschip uit de vloot 38.400 mijl bij elkaar. Dit aantal betekent voor een sleepboot 'ook een record. Het is het grootste aantal mijlen, -dat een 'Nederlandse zeesleepboot ooit sle pend in één keer heeft afgelegd. Tot nu toe was deze eer. voorbehou den aan de voormalige Rode Zee van L. Smit en Co., die in 1960 35.780 mijl verzamelde. De Willem Barendsz heeft in 1966 de volgende reizen ondernomen: Twee hefpontons van Portland naar Camranh Bay, een tanker van Chit- tagong naar Formosa, een opslag tank van Kobe naar Bonny Town, twee walvisjagers van Kaapstad naar Santander, een. baggermolen en twee bakken van Rotterdam naar Rio de Janeiro en drie tank- lichters van Rio de Janeiro naar Belem. Naast de vele sleepreizen hebben de Wijsmullerboten in 1966 voorts 42 bergingen en hulpverleningen over de hele wereld uitgevoerd. Er werden vier vaartuigen gelicht. Van de 42 bergingen en hulpverleningen betroffen acht gevallen 'het vïotbren- gen van gestrande schepen en 33 gevallen het binnenslepen in ha vens van schepen met machinescha- de. lekkage of andere defecten. Voorts werd een gekapseisd schip rechtgezet en drijvend gebracht. Slechtt 12 cm hoog, past op het welnste model koelkast. Maar dit raimmum formaat biedt maximaal wok-, bak- en braadcomfort: 4.grote wanders en een rechaudbrander, tevens centrale aansteekt Bovendien een prachtig model, een sieraad in de keuken! Nu kopen be- wkent: er direct plezier van hebbent TN 1966 hebben de zeeslcepbo- ten van Bureau Wijsmuller sleepreizen uitgevoerd over de afstand van 213-037 mijl. Dit is meer dan ooit tevoren in een. jaar: tijds door de Wijsmullérvloot sle pend is afgeiegd. Tot nu toe was 1964 een recordjaar met 183.435 mijl. Het totaal aantal gesleepte ob jecten bedroeg 181, waarvoor 144 Het goederenvervoer per bin nenschip steeg van 10.205 miljoen ton in het eerste kwartaal van 1966 tot 11.805 in het eerste kwartaal van dit jaar, dus met 16 procent. Het vervoer per spoor daalde ech ter met negen procent. Daarentegen gaf het vervoer per vrachtauto op nieuw een toeneming te zien: 15 pet. Het olievervoer per pijpleiding bleef niet achter. Hier werd een stijging van 16 procent genoteerd. DE Smit Lloyd 11, een van de grote serie bevoorradings schepen, die dezer dagen uit Rot terdam naar Canada vertrok, met een nieuw soort opdracht. Voor de Pan American Oil Company gaat het schip onderzoekingen instellen naar de gelaagdheid van de zee bodem. Voor dit aparte werk hecit het schip diverse voorzieningen meegekregen: hutten voor de geo logen en specialisten, een zend mast, veel apparatuur, 200 trotyl om in kleine doseringen langs radiografische weg tot ontploffing te brengen. De van de zeebodem teruggekaatste trillingen worden aan boord geregistreerd en na verwerking doorgeseind naar de wal. Op het achterschip van deze ..oliespeurder" wordt nog een ]AE aanwinst van de Britse rederij P en O, m.s. Strathbora, heeft dezer dagen op haar maiden trip Rotterdam aangedaan en' afge meerd aan de Waalhaven, Het 14.000 brt matende schip, dat geheel wit is geschilderd, is de tweede van een serie supersnelle schepen die op de Jépanse Mitsui-werven zijn ge bouwd. De Strathbora zal met de Stratsconon, die nog deze maand in de vaart zal komen, de Strat Ex press gaan vormen. Samen met de reeds bestaande Japan Express en de Japan Maildienst zal een snelle geregelde dienst tussen Europa, het Verre Oosten en Japan worden on derhouden. De schepen kunnen een snelheid halen van 25 knopen per uur. Op -haar eerste reis heeft de Strathbora al twee records gebro ken. De afstand Hongkong - Rotter dam werd in twintig dagen afge legd met een toplading van 10.500 ton. Het schip is vandaag vertrok ken naar Hamburg. Op 6 juni zal ROTTERDAM Het orgel in de In het Choral 3 van César Franck, Hofiaankerk is niet in alle registers kwam nogal eens een lelijk klinkend even fraai van klank en daarom niet register tot uiting omdat in dit werk het meest geschikte instrument om jon- zo vaak het volle pond van het orgel ge organisten bèwljzen van hun be- wordt vereist, maar dan kon Kees kwaamheid te laten afleggen. Er zal Glaubitz niet helpen; hij heeft leven dus wel een dwingende reden zijn ge- dig genuanceerd en temperamentvol weest, waarom dat dinsdagavond toch muzikaal gespeeld. v gebeurde door conservatoriumleer lingen uit de orgelklas van Arie Keij- Henk van Putten was de hekkeslui- zer. Voor de toehoorders was er de 'er- Bij hield zich bij de modernen: moeilijkheid om uiteeri te houden, wat „Les bergers" uit „Nativité du Seig- bij een minder aangename klank aan neur" van Olivier Messiaen, groot de het orgel en wat aan dc leerling lag. tegenstelling tussen de gestoten accoor- den in het begin en de vrolijke deun-' Nu heeft er niet veel aan de leerlin- tjes op herdersfluiten, die er op .vol gen gelegen; zij hebben de faam van Sen> maar daarna nogal eentonig, cn hun leermeester hoog gehouden. a's een groots, prachtig gespeeld vlot Gerard Emons, die alles op de tast varl Let concert de opzwepende „Lina-: moet doen, speelde des te bewonderens- ties" van Jehan Alain. t waardiger en zeer muzikaal het rusti- Wat de jonge organisten betreft was ge „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott" dit een uitstekend geslaagd concert, van Franz Tunder. dat ook Arie Keijzer alle eer aandeed. Jan van Dijk liet zeer klankrijk de breed-zangerige Fantasia en de Fuga G. M. Dersjant in c met de vele chromatiek en de vlotte buitelingen van Johan S. Bach horen. SAIGON Amerikaanse bommen- Zeer muzikaal was het spel van werpers hebben maandag de na vo- Henk Klops in Bachs Sonate no. 2 in rige aanvallen herbouwde kraclit- c; licht gespeeld het zo bijzonder centrale te Thanh. Hoa, 150 kilometer, speelse Vivace en het sterk geïigureer- ten zuiden van Hanoi, aangevallen, en de slot-Allegro, wat aan de zachte kant opnieuw zwaar beschadigd. Een Amêri-; de omspeling van de zwaarmoedige-me- kaanse woordvoerder zei dit gisteren' lodie in het Largo. te Saigon. in' staat zijn snelle afleveringen aan te bieden. Zij willen trachten hun prijzen vijf of tien procent lager te houden, dan die van Europese wer ven, aldus Hamasaki. DUREAU Wijsmuller heeft opdracht ontvangen voor het verslepen van acht grote betonnen caissons van Messina op Sicilië naar Marsa el Brega, de oliehaven van Esso aan de noordkust van Li- bic. De eerste reis is eind mei be gonnen door de zeesleper Gelder land onder bevel van kapitein H. Korendijk. De caissons (54 x 18 x 13 meter zijn bestemd voor de bouw van een 430 mete? lange verlenging van de pier te Marsa el Brega. Deze haven wordt thans aanmerkelijk uitge breid in verband met het grote pro ject om vloeibaar gas in vier tankschepen van 37.000 ton te gaan van 50 jaar geleden Ün'Xïge vlieger-aantal op Londen. AAe slachtoffers bonden, 13 Juni. (Officieel). Oitpe» vUa*t«lel|jke vliegtuigen staken c klistvan E«sc.\ over. Zij vlogen in e nabijheid van de kust om elf uur c en morgen en begaven zich in de ting van Londen. Zij deden een Janval en wierpen hommen op het ^sjend te Londen. aantal slachtoffers hij den lucht- aanval bedraagt! 55 mannen, 16 vrou- *en e" 26 kinderen gedood, 223 man* 122 vrouwen en 90 kinderen ge joud. Geen schade van militairen aard.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1