Door containers en pallets Verbinding Leningrad met de helft verkort nu een •mem CAFETARIA WAS BASIS VAN JONGE INBREKERS Welvaart in Rusland stijgt sterk I bankstel voor gulden wooncomfort 995- uigjes niaakten rondvlucht over Nederlctnd voor u even zwaar als hoge rente? Bij Vlaer&Kol krijgt u beide. VLAER KOL Jongens nylon-jacks 11111» V Rc DE KLERK ZN Kind aangereden: Een maand cel voor chauffeur Minister Bakker antwoordt op acrylonitfyl-vragen J a arvergadering van Zwaluwen Geslaagden bij „Het Groen'" INTER I EUR r ROTTERDAMMER 2 A VRIJDAG 16 JUXI 1967 r OTTERDAM Dank zij de verbeterde organisatie in de haven van Rotterdam is de verbin ding tussen. Leningrad en Rotter dam van 28 dagen teruggebracht tot veertien dagen, aldus burge meester A. Siszov van Leningrad, die met twee wethouders van die stad drie dagen lang te gast is ge weest van het Rotterdamse ge meentebestuur. Dit bezoekt dat zoals de heer Sizov zei, geen enke le politieke of economische beteke nis had, eindigde vandaag: de Russische delegatie ging vanmid dag per vliegtuig naar -Leningrad terug. Opbouwtempo Levensstijl Voorbeeld mM Man gooide ruiten stuk na ruzie met schoonmoeder Dit is kenmérkend voor Viaer&Kol: de prettige manier waarop men u te woord staat, de zorg waarmee uw zaken worden behandeld. De hoge rente die uw spaargeld opbrengt is overigens al even plezierig. Bovendien kunt u uit heel wat spaarmogelijkheden kiezen. Er is er vast wel één die op uw wensen en omstandigheden is afgestemd. Ook voor reisdeviezen, een beleggingsadvies, verzekeringen... vooral uw bankzaken bent u welkom bij Viaer&KoL opvraagtermijnen 3mnd. 6mnd. 12mnd. van 1.000.- tot 15.000.- 4Vz boven 15.000.- tot 50.000.- 4% boven 50.000.- De bank waar uw rekening een naam draagt! Junioren 25 jaar zondag... Vaderdag Pagina 3 fieudsesinae! 221 Rotterdam t#I,116673-123082 E delegatie van Leningrad op de Euromast. Op de achter- arand tegen de railing links van burgemeester W. Thomassen de heer A. Sizov. burgemeester van leningrad. Naast burgemeester Sizov de béde Leninyradsc wei houders. (Van een onzer verslaggevers). ROTTERDAM Het was dondcr- agmorgen een specifiek Viaardingse wk die voor de rechtbank kwam. (ijl jongelui, die regelmatig in de cafe- iria van J. J. kwamen, nioesten zich jsrantwoorden voor een aantal liefstallen en pogingen daartoe. Tegen de 23-jarige stuurman 'van de Rijnvaart H.T.N. eiste officier R., f A. Schimmei 30 "of tien dagen en een "maand voowaardelijk. N. 'had samen met de eigenaar van de zaak vijf haringvaatjes gestolen, die de man wilde hebben om zijn .zaak te ver fraaien. Opvallend was bij het vijf tal jongeren, dat geen van hen ooit met de justitie in aanraking waren geweest. Uit verveling waren zij tot hun daden gekomen. Nadat de jongelui zich allang uit die kring hadden teruggetrokken kwam de zaak aan het rollen. De 20-jarige elec- tromonteur J.V. en de 19-jarige slager C.A.S. hadden vanuit de cafetaria, waar zij elkaar hadden ontmoet twee inbraken gepleegd, waarvan de buit be neden de vijf gulden was. In de derde zaak braken zij in een showroom in, waar een van hun kameraden werkt. Elk kreeg uit de buitgemaakte fooien- pot ongeveer vijftig gulden. Ook J. M. van der Z., die daar werkte.,,,en op de uitkijk zou staan, maar zijn vrienden in de steek Het. Officier Schimmel eiste tegen.C.A.S. en J.V. een straf van twaalf maanden met aftrek, waarvan vier voorwaardelijk. Tegen de uitkijk Van der Z. eiste de officier een boete van 50 of tien ■dagen en drie. weken voorwaarde lijk. De verdedigers mevr, mr. L. H. P. Sonneveld - Neyssei en mr. J. Sepers voerden aan dat de jongelui niet hadden ingebroken met het doel zich te verrijken. Een andere bezoeker van de cafeta ria, de 20-jarige C.C. van der V. had eveneens in een kantoor in Viaardin- gen ingebroken. Tegen hem werd tien weken geëist, waarvan zeven voorwaar delijk met een proeftijd van 2 jaar. De heer Sizov sprak vanmorgen tij dens een persconferentie in het Rotter damse Hilton-Hotel over zijn indruk ken in Rotterdam en Nederland. Als een der voornaamste oorzaken van dc zo sterke verkorting van de reis tussen Leningrad en Rotterdam noemde de heer Sizov het containerver voer en de toepassing van pallets in de Rotterdamse haven. Leningrad heeft in de laatste oorlog negen maanden onder een Duitss be legering met artilleriebeschietingen en luchtbombardementen gelegen. Maar van de daardoor in d? stad geslagen wonden is nu niets meer ie zien De problemen betreffende de weder opbouw van een stad vond de heer Sizov bijzonder interessant. Ongeacht het staatsbestel zijn die overal ana loog. constateerde hij. Hoewel zijn bezoek geen econo mische betekenis heeft geloofde de heer Sizov dat er alle reden is aan te nemen dat de handelsbetrekkingen tus sen Rotterdam en Leningrad in de toe komst zullen verbeteren. Hij is aan boord geweest van een Russisch schip in de Hottcrdamse haven. Kapitein en bemanning toonden zich tegenover hem vol lof over de behandeling die het schip in Rotterdam had gekregen. Voor wat betreft het leven van al ledag was het, hoewel de heer Sizov in Rotterdam een particuliere vvo ning heeft bezocht en. er over dat onderwerp tijdens dit bezoek vee! van gedachten is gewisseld, de heer Sizov moeilijk een oordeel uit te spreken. U vindt onze schoenen duur, zo zei hij ,maar wij vinden uw huizen duur Ter illustratie van de stijgende le vensstijl in Leningrad vertelde burge meester Sizov, dat er nu problemen komen die er vroeger niet waren: er is behoefte aan bloemen, terwijl men vroeger zich niet de luxe van bloemk- kwekerijen kon veroorloven. Het brood- verbruik loopt terug en enige broodfa- .briekén geraken in moeilijkheden, zo dat men thans moeite doet naar een smakelijker product om te zien. Voorts wordt Leningrad nu gecon fronteerd met problemen als een te kort aan hotels, aan parkeerruimte, aan recreatie en aan sportaccomodatie, allemaal bewijzen dat de behoeften van de bevolking groter worden. Er is nu een kunstijsbaan in aanleg, aldus burgemeester Sizov. en de bevol king wil dat wij een eigen ijsballet krijgen. De dag tevoren had de heer Sizov in Den Haag gezegd dat de Rotterdamse haven wat doelmatigheidbetreft een voorbeeld voor iedere andere haven van de wereld is. Rotterdam isverder dan Leningrad, dat een van de belan grijkste havensteden van Rusland is. De heer Sizóv kon daarover oordelen: hij heeft Yokohama, Osaka, Le Havre, Gdansk en Wladiwostok, bezocht. crediet service COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VLISSINGEN/HQORW/DE LIER (en toch maar 3 cijfers op het prijskaartje!) U houdt van klassiek wonen - en het is De Klerk die in alle oo- zichten aan uw woonwensen tegemoet komt. Met dit stijlvol- klassieke bankstel bijvoorbeeld. Verfijnd traditioneel is de vorm geving. Het zitcomfort is van -"toen". Maar tóch zijn (waar no dig) eigentijdse materialen loe-' gepast - - opdat het bankstel evenmin slijt als uw plezier er aan. In het goudkleurige damast, waarmeedezeklasse-meubelen zijn bekleed, is een fraai bloem motief geweven. Armleggers en achterzijde van de rug zijn met praktische, slijtvaste draion ve lours bekleed - eveneens goud kleurig. De onderzijde van de meubelen is met kóordlranje af gezet. U houdt van klassiek wo- nen; en'afs De Klérk zegt aan 41 uw woonwensen tegemoet te komen, betreft dat óók de prijs: 3-zitsbank en 2 fauteuils Zeer getroffen was de heer Sizov door het werktempo, niet alleen in Rot terdam maar in geheel Nederland. „Er wordt hier overal heel hard gebouwd", Ik kan me niet indenken, dat een i zei de heer Sizov. man van 39-janr met kinderen van twintig op inbrekerspad gaat", zei mr. Schimmel, toen dc eigenaar van de ca fetaria terecht stond. De man was he ling van dc haringvaatjes en een aan tal pogingen tot inbraak teniaste ge legd. Mr. Schimmel eiste vijf maanden j gevangenisstraf met aftrek. Mr. S. Ivens bepleitte een kortere I straf gezien de omstandigheden van de man, daar zijn cafetaria door brand geheel is verwoest. „Ik heb met mijn zaak steeds geprobeerd de jeugd van de straat te houden" zei J. Uitspraak over veertien dagen. Burgemeester TV. Thomassen, die de persconferentie bijwoonde, voeg de daaraan toe dat de heer Si/ov heel goed wist waarover hij sprak: Het fs de bedoeling da tzijn bezoek aan Rotterdam de inleiding zal zijn tot meer ontmoetingen over en weer. Le ningrad wil burgemeester Thomassen graag voor een volgend bezoek ontvan gen. En ook Rotterdamse journalisten zijn welkom in Leningrad. Wij willen u graag uitnodigen in een woning in onze stad. Dan zult u zien dat ook bij ons de mensen tevreden wonen, zei de heer Sizov. MARKTBERICHT VI.AARDINGEN' VLAARDINGEN, 15 Juni Kleine maat jes f 164.170. grote maatjes ƒ!«--ƒ 154. makreel S 45. Aanvoer: VL 7 150 kantjes maatjes en 1 makreel. VL 73 350 kantjes maatjes en 1 makreel. ROTTERDAM De rechtbank heeft donderdagmorgen de 30-jarige chauf feur B. van N. veroordeeld toi een maand gevangenisstraf en een ontzeg ging van de rijbevoegdheid voor een jaar. De man- was vorig jaar september met een vrachtauto met aanhangwa gen, geladen met "20.000 liter olie, door een rood stoplicht gereden pp de Bur gemeester van Haarenlaan in Schie dam. Daarbij reed hij de zesjarige Josje Baayen aan, die een schedelbasis- fractuur een hersenschudding en schaafwonden opiiep. Het jongetje is inmiddels geheel hersteld. De eis was drie maanden gevangenis straf en drie jaar ontzegging. Vlot model met capuchon, 2-ztjdig te dragen; aan de ene zijde zwart, aan de andere zijde met pepifaruitje. •Afgewerkt met windwerende Heianca manchetten en voorzien van 2 zak ken aan iedere zijde. «Soct 92 «omwal 19,50 maat 98 normaal.21.50 nu moot 104 normaal 23.50 nu moot 110 normaal 25.50 nu «pneRDAM «OTTERDAM «OTTERDAM «otterdam «OTTERDAM HOOGVUét SCHIEDAM hit, &eiierland$etaorvSloc5ne«5lrQOl Wesl-Kroisliad Kcrfe Haogifraaf Mepnt Kotendf. t<scjéd«jfc Winkelcentrum Hoogstraat ♦VIAARDINGEN j Winkelcentra n liesveld Lé'DEN Hoorlemmerstraat ÏElSr Slotloon ARNHEM Winkelcentrum PrositcfinoF (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In antwoord op iTagen van mevrouw Veder-Smii. Tweede-Kamerlid voor de WD, heeft minister Bakker van verkeer en wa terstaat geantwoord dat het vervoer en de behandeling van acrylonitryl geschiedt onder toezicht van de Inspec tie van de Havenarbeid, maar dat de naleving van de wetten toch een zaak is van degenen die. met de gevaarlijke stoffen omgaan. .De minister is van mening dat het ontwerp-regiement Gevaarlijke stoffen •mei moet worden vastgesteld. Hij meent echter dat het nimmer zal geluk ken elk menselijk feilen te vermijden. Mevrouw Veder-Smit had de vragen gesteld naar aanleiding van het onge luk op 24 mei in de Derde Petroleum haven waarbij een aantal mensen met vergiftigingsverschijnselen in een zie kenhuis moest worden opgenomen. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Nadat de 36-jarige D. P. M. het een dag te vo ren al met de politie aan de stok kreeg omdat hij in de Rietdijkstraat met zijn vrouw aan het vechten was, kreeg hij de volgende dag ook nog ruzie met zijn schoonmoeder. De man maakte zich zo kwaad dat hij 's nachts alle ruiten kapot gooide. Tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt. 57-4% 4% 5 572% 574% 572% 6 Bankiers anno UTRECHT, OUDE GRACHT 158, TEL. 26351 ROTTERDAM, COOLSINGEL 75, TEL. 120126 BILTHOVEN, JUUANALAAN 4, TEL 2S71 USSELSTEiN, UTRECHTSESTRAAT 82, TEL 2195 WOUDENBERG, VOORSTRAAT 23. TEL. 1329 (Van een medewerker) VLAARDINGEN De voetbalvere niging Zwaluwen houdt vrijdag 23 ju ni haar jaarlijkse algemene ledcnvcrga dering in de kantine van het clubge bouw aan de Kethelweg. Niet minder dan zes bestuursleden zijn aftredend.'maar allen hebben zich herkiesbaar gesteld. Het zijn de heren H. v. d. Berg, H. de Bruijn, J. van Eijk, J. Keizerwaard. M. Simons en J. v. d. Weijden. Behalve de gebruike lijke agendapunten is er een voorstel tot verhoging van de entreeprijzen. Het bestuur zal al het mogelijke doen dit jaar weer het Harry van den Berg-toernooi te houden. Als men er in slaagt gerenommeerde clubs aars te trekken, wordt dit toernooi zaterdag 5 augustus gehouden. Het is al weer 25 jaar geleden, dat de juniorafdeling van Zwaluwen werd opgericht. Een periode waarin de vereniging een grote bloei heeft mee gemaakt. Tot 1947 bleef het aantal elftallen aan de bescheiden kant (vier), maar daarna volgde een ge weldige opgang. Binnen anderhalf jaar was het aan tal pupillen tot zeven elftallen uitge groeid wat zijn weerslag vond op de junioren die in kwantiteit, maar ook in kwaliteit grote vooruitgang boekte. Gedurende de 25 seizoen en dat de i jeugdafdeling bestaat hebben 282 elftal-' Ion aan de competitie deelgenomen. Er werden 26 kampioenstitels veroverd. Aan het Harry v.d. Berg-toernooi,- dat gc-piand is op zaterdag 12 au- rus.'us, nemen de verenigingen Amstel veen. SVV en Zwaluwen deel. Een vierde vereniging wordt nog venvacht. Morgen, zaterdag, speelt Zwaluwen een vriendschappelijke wedstrijd tegen Monster in Monster. VLAARDINGEN Aan het Groen van Prinsterer Lyceum slaagden de volgende kandidaten 'voor het examen HBS-A: Mejuffrouw A. M. van Beek, D. Benschop (Rozenburg), mejuffrouw A. A. Bijl (Schiedam), mejuffrouw A. Dijkshoorn, mejuffrouw H. Fijan, J. M. de Groot. M. M. Keizerwaard. D. J, Kraan, J. van Leeuwen (Schiedam), C. Noordhoek, C. G. v. d. Pol, mejuf frouw E. I. Prooi. L. J. Teerink (De Lier), mejuffrouw J. Westerhuis. mejuf frouw D. van der Wildt, mejuffrouw M. C. van der Wildt, W. van Dijk, A. Hoogwerf. K. A. Maat, P. Molenaar, H. de Fagter (Rozenburg). A. Reijnhout (Schiedam). J. H. Schaap (Maassluis), A. Schuddebeurs (Schiedam), G. Stoe- velaar, Ph. van Tienhoven en W. van Willigen (Schiedam). Zes kandidaten moesten worden afge wezen. ROTTERDAM De luchthaven was; donderdag bet verzamelpunt "van drieëndertig sport- cn zakenvliegtuig- jes. Vandaag en zaterdag zullen de machientjes deelnemen aan de Jaar- j- Jijk.se Nederlandse rondvlucht "Van, de Kon. Ned.. Ver. 'voor Luchtvaart," Vanmorgen", vliegen de deelnemers (uit België, Denemarken, Duitsland, Enge land en Nederland)naar het nieuwe vliegveldje ,in de Noordoostpolder. "Vandaar gaat het naarde vliegbasis Twejithe en zaterdag weer terug naar Rotterdam. Aan deze rondvlucht is een navigatie- met ais prijzen de' Nederlandse- rond- vluchtbeker voor de beste Nederlan der. - De voorzitter van de KNVVL, ir. D. L. Asjes, zal de prijzen zaterdagavond uitreiken tijdens een -.diner dat de vliegers in het Kurhaus zal worden aangeboden. Twee Engelse deelnemers komen "met vliegtuigen van voor,de Tweede-We- reldocfrlog. De heer Fox-vliegt-een C'nrislea Ace en de heer Gunton een Cygnet. Een opvouwbare herenpara- pluie normale prijs f. 40.— samengevouwen 44 cm lang. uitgeklapt net zo groot als een normale parapluie, een luxe aanschaf, nu voor ieder betaal baar. Morgen koopt U deze solide herenparapluies, van west duits fabrikaat, opvouwbaar en ideaal om in aktetas, jaszak of au co mee te nemen, met zeer sterke bespanning, de knop overtrokken met ïederviny! en met blank stalen binnenwerk, morgen voor nog géén vijftien gulden. MAASSLUIS Bij een val met zijn brornfiets op de Vlaardingsedijk liep de 47-jarige A. Pronk een scheurwond boven het linkeroog, een pijnlijke lin kerhand en vermoedelijk een hersenschudding op. De man verloor de macht over zijn stuur door het gladde wegdek. Op ad vies van een arts werd nij naar het Holy-ziekenhuis vervoerd. West-duits fabrikaat opvouwbare Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze opvouwbare herenparapluies. met 1 jaar garantie, op binnenwerk en be spanning en ledervinyl foudraal, kieur zwart en grijs. voor Gs«n ter. of «thrift, bttt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1