a 205» Wat komt er te voorschijn? Ook provincie-subsidie voor restauratie kerk Jeugdige musici gaven uitvoering in Triangel AGENDA heetman Bouw zusterhuis kost ruim vier ton meer Geslaa Agenten te lijf met kapot glas m Kinderleidster redt drenkeling Slapende automobilist ramde verkeerslichten Kogelregen op woning van aannemer "Stoel erbij" - voor minder dan 3 tientjes CJV -jeugdweek van 3-8 juli Cantatedienst Laurenskerk Vierjarig kind verdronken Grootse intocht besloot avondvierdaagse Jeugdfestijn '67 kampt met nadelig saldo Materialen en lonen gestegen n NCYB hoorde over nieuwe katefhismus Burgerlijke stand Stuk ijzer tréft spelende jongen Uitbreidingen voor sociale werkplaats HOGE DURAFLATS IN SPJJKENISSE Gemeentereiniging moet ketels vernieuwen Uitslagen en standen van bedrijfsvoetbal Manchester United1 won straatvoethal MAAMJ \G 19 J O At i'X." SCHIEDAM en dagelijks Röntgenafdeling bij ijvencf goedkoper terdicht Tff boTTKKDAMiMKK Pjgina 3 2 A Ideaal om bij ta schuiven als er een extra eter aan tatei komt... Gemakkelijk in de keuken... Passend in de slaapkamer: een "stoel erbij" die door z'n uitvoering - traai zwart gelakt, met biezen zitting - in élke kamer en élke woonstijl thuis is. 'n Extra stoel voor COMPLETE WONINGINRICHTING WT7ER5A»5aK»Aa/WflECW'VL!SSWB«S09N/BEU£R (Van een medewerker) VLAARDINGEN Evenals het rijk en de gemeente zal ook de Provincie subsidie verlenen aan de restauratie van de Grote Kerk, Dit heeft president kerkvoogd 3. Thurmer zaterdagmorgen in de Pniëlkerk meegedeeld tijdens de 199ste zangbijeenkomst onder het be- (Van onze correspondent) MAASSLUIS De CJV gaat in het kader van haar 75-jang bestaan, verscheidene feestelijkheden geven. De jeugdwerk, d,° van ma.-n.-dag 3 tot en met zaterdag 8 juli wordt gehouden vormt het eerste programma-onderdeel van dit jubileum. De jeugdweek is als volgt samen gesteld: maandag 3 juli: 19.4520 uur opening jeugdweek, 20 uur ballonnen wedstrijd; dinsdag 4 juli: 19 straatte kenwedstrijd, hindernlsbaan, zaklopen, koekkappen op het terrein Witte de Withstraat; woensdag 5 juli: 19 roei- wedstrijden-boegspnetlopen, waterge vechten, aan de Zuidviiet, Rusthuis- straat; donderdag 6 juli: 19 behendig heidswedstrijden op de fiets aan de Fenacoliuslaan; vrijdag 7 juli: fan cy-fair met onder meer schiettent, ke gelbaan en koekslaan op het school plein in de Marinus Visserschool, Fena- coliusplein; zaterdag 8 juli: 14 puzzel- rit. startplaats Sursum Corda, Fenacoli uslaan, 1518 en van 1922.30 fan cy-fair. Inschrijvingen en inlichtingen bij het informatiebureau „Sursum C-orda," Fenacoliuslaan. VLAARDINGEN Vijfentwintig leerlingen van de muziekschool van mevrouw C. L. Kamerman Garritsen bebben. li terdagavond in gebouw Tri angel* laten zien en horen waartoe zij in staat zijn. De over het algemeen jonge musici speelden blokfluit en piano. Slechts eén leerling speelde op een harmoni- ROTTERDAM De vakantietijd was oorzaak, dat de Cantatedienst zon dagavond in de Grote of St. Lau renskerk niet zo druk was bezocht als anders het geval is, wat aan de uitge voerde cantate zeker niet kan hebben gelegen, want Bachs „Wer nur den lie- ben Gott lasst walten" is een bijzonder boeiende. En dat zeker niet alleen, om dat aen er de teruggang in kan horen van de toen {1728?) in de mode zijnde vnje cantate naar de koraalcantate. Een -vondst-is al dadelijk in het ope ningskoer, dat elke regel eerst door de solisten vrij wordt gezongen en dan door het koor als koraal, wat een gro te levendigheid biedt Machtig van stem zong Rob Hol zijn koraal en reci tatief „Was helfe uns", tenor Marius van. Altena zong Jicht en helder zijn aria „Man halte nu-r" en droeg later zijn koraal en recitatief intelligent voor. 1 Bewonderenswaardig zongen so praan Ank Reinders en alt Marianne Dieieman de aria „Er kennt die rech ten Freudenstunden". waarin zij de ko- raairnelodie in het orkest figureren. Le vendig droeg de sopraan haar. aria .,Ieh will auf den Herren schaun" voor, waarin ook de hoboïst een pluim heeft verdiend. De Laurens-cantorij, het Rotterdams Bach-orkest, clavecinist Tijn van Dijk en organist Stam die de dienst om lijstte met het soelen op het transeptor gel van op het cantate-koraal geba seerde werken van Bach hebben ook uitstekend werk geleverd, imede doordat dirigent Barend Schuurman het geheel goed in handen had.' De meditatie van -ds. M. J. C. Visser was, zoals gewoonlijk, op de cantate gebaseerd en sprak naar aanleiding van Lukas 5 5. Het was bijzonder instructief, dat in de tekst de koraalre- gels waren onderstreept. Maar hoorde de derde regel van de sopraan-aria daar wel bij? De volgende cantatedienst („Komm, du siisse Todesstunde") zal worden ge- «ïouden op zondag 17 september. G. M. Dersjant DORDRECHT. De vierjarige Hen drik Baars raakte zondagmiddag in «en zogenaamd „wiel" nabij de Ouden dijk te water. Enkele vissers zagen hem iets later in het water liggen. De vader van het jongetjes sprong in het water en bracht hem naar de wal. Hoe wel terstond mond-op-mond beade ming werd toegepast lukte het niet het jongetje tot bewustzijn te brengen. In bet gemeenteziekenhuis werd de dood geconstateerd. „bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. Uitsluitend redaettezaken, tel. fï4 bg.tf. 346619. vit, bezorging tijdelijk Lange Kerkstraat 82. tel. 268382. «•"Jfvuke teleroonnummers: Alarm poll- C n £l-„ 254466. Brandweer 296218. G.G. en G-0- 2SB2M), j^oo'heek; Westendorp, Parkweg 287, tel. Henriëtte Rijnenburg, die oorspron kelijk het laatste programmanummer voor haar rekening zou nemen, zag zich genoodzaakt het spits at te bijten van het omvangrijke programma. Zij deed dat met een behoorlijke weerga ve van de Sonatine in F van Loeillet; een driedelig werk waarin zij aan de piano werd begeleid door mevrouw Ka merman. Verscheidene van de deelnemers had den reeds eerder van zien laten horen op een voorspeelavond, die het,beste +e vergelijken is met een openbare les. Anderen, die voor het eerst optraden hebben sinds zaterdagavond wat meer vrijheid gekregen, nu zij voor „vreem den" hebben gespeeld. De zaal was namelijk tot de laatste plaats bezet en dat mede daardoor som migen een tikkeltje nerveus waren, was zeker niet vreemd. Er werden werken gespeeeld van Mozart, Straus, Handel, Haydn en an deren. Sommige stukken had mevrouw Kamerman van een bewerking voor zien. Het slotnummer bracht alle flui tisten samen op het podium. Ztj speel den een bekende melodie en werden aan de piano begeleid door de heer J. van der Pligt. (Van onze correspondent) MAASSLUIS De verleden week gehouden Avondvierdaagse werd vrij dagavond afgesloten met een feestelij ke intocht waaraan 1640 wandelaars deelnamen. Burgemeester W. J. D. van Dijck,.wethouder J. Smit en vele geno digden namen vanaf het bordes van het stadhuis het défilé af. Ook het pu bliek vertoonde zich in groten getale. Na het défilé verzamelde men zich op de Markt. Wethouder Smit sprak daar enkele woorden tot de deelne mers. Hij hoopte dat de volgende Avondvierdaagse in de nieuwe sport hal zou kunnen starten. De heer J. A. B. Bagijn, bestuurder van de Wandelkring Rotterdam, vertel de dat ook in Maassluis de belangstel ling voor de Avondvierdaagse zich in stijgende lij'n mag verheugen. De voor zitter van de wandelveremging V.T.M„ de heer H. van der Marei, dankte de politie en de EHBO voor hun medewer king aan het welslagen van het festijn. kende motto: „Kom zing met ons en doe als wij", waarvan het programma uit verzoeknummers bestond. Ook zei de heer Thurmer, dat er vondsten worden verwacht in het kerk gebouw. Deze week nog zullen de mu ren worden afgebikt en als het zover is, zal een oud-Vlaardmger worden af gehaald om de plaats aan te wijzen waar zich een verborgen nis bevindt waarin zich wellicht nog het een en ander kar. bevinden. It) ieder geval is men zeer meuwsgie rig naar wat er tevoorschijn zal ko men. Men vraagt zich ook af wat er nog ónder de vloeren van het oude bede huis vandaan zal komen. Behalve heel wat pepermunten, werden in de afgelo pen week drie halve centen aangetrof fen anno 1851. Mede in verband met het orgel van de kerk, dat ook gerestaureerd moet worden, wordt verwacht en gehoopt dat met gebruikmaking van de bestaande verwarming, voetverwar- ming zal worden voorgeschreven. Het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk heeft inmid dels een deskundige benoemd, die bij de demontage van het fraaie oude or gel aanwezig zal zijn. Indien voetver warming wordt voorgeschreven, zullen de daaraan verbonden kosten waarschijnlijk subsidiabel zijn. De zuidzijde van het kergebouw is thans geheel afgerasterd. Een directie keet en enkele loodsen zuilen worden aangebracht. Een kijkje nemen in het gebouw is toegestaan. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Jeugdfestijn 1967, dsi van maandag 10 tot vrijdag 21 juli m de Sporthal Margriet wordt gehouden, heeft een gemeentelijke bij drage van ongeveer 4000 gevraagd. Het jeugdfestijn van de vorige zo mer is een groot succes geweest. Gedu rende tien dagen bezochten gemiddeld 700 kinderen dit evenement. Niettemin werd een nadelig saldo geboekt van ƒ5.341,72. Dit tekort heeft de Schie- damse Gemeenschap voor haar 'reke ning genomen. Ook enkele gemeente-; lijke diensten hebben hun medewer king verleend. De organisatie was in handen "van enkele mensen die hun taak voortreffe lijk verstonden, Tpch/bleek hun aafitai niet voldoende. Daaróm is hiervoor een commissie* gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van het onderwijs, de Schiedamse Gemeenschap, de/bouw wereld, de Jeugdraad en het/bureau Jeugdzaken van de gemeentesecretarie. ;ecr Nieuwe activiteiten en de .voorzichti ge raming van het aantal deelnemende kinderen zijn er de oorzaétk van dat het nadelig saldo ongeveer ƒ9000 be draagt. De Schiedamse Gemeenschap kan hiervan slechts ƒ5000 voor haar rekening nemen. Het reslbrende gedeel te zal, indien de gemeenteraad ermee akkoord gaat, de gemeente betalen. GELD WAARDEVAST BELEGGEN IN BRILLANT Heeft u er we! eens aan gedacht datbrillantals belegging zeer aantrekkelijke kanten heeft? Voor elke vrouw betekent het bezit van een sieraad met brillant niet in geld uit te drukken geluk. Economisch gezien ïs het een verstandige investering: brillant stijgt meer in waarde dan het geld daait In tegenstelling tót vele andere objecten heeft het na jaren nog een hoge verkoopwaarde. Veel "mensen 2ïeft verder als een voordeel dat brillanten een compacte, makkelijk mee te nemen waarde vormen, die overal ter wereld eenvoudig kan worden verzilverd. Maar. zegt u. ik wéét zo weinig van brillant Een reden terseer om u tot betrouwbare experts te wenden. Wij testen elke brillant nauwkeurig op zijn kleur, zuiverheid, slijpproporties, gewicht, afwerking en fluorescentie. BELANGRIJK! Bij aankoop ontvangt ual deze gegevens, vastgelegd in een certificaat met micro-fato's en diagrammen. Een dokument dat u volstrekte zekerheid verschaft over de waarde van uw steen! "Majesty" 2 grotere en 16 kleine brillanten 1875,- "FirstLady" 1 grote en 6 kleinere brillanten 3875,- „Solitair ringen" met 1 steen vanaf 125,- edelsteehkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. UJNBAAN 92 oostzeedijk 155-157, rotterdam (Van een onzer verslaggevers) i SCHIEDAM Voor de verbetering van de sociale werkplaats vragen B, en W. de raad een krediet van ƒ24.800. De huidige verdeling van de toiletten van de sociale werkplaats aan de Bo- terstraat is onbevredigend. Het gebouw heeft thans zeven, toilet ten, waarvan zes op de begane grond en slechts één op de tweede verdieping waar 35 mensen werken. Verder moeten er veranderingen worden aangebracht bij de afdeling machinale houtbewerking omdat daar de machines te dicht op elkaar staan. Uit veiligheidsoverwegingen moet deze werkruimte aanmerkelijk worden uit- gebreid. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De* aanncemsom voor de bouw van- een/zusterhuis bij het nieuwe >gemeenterziekenhuis blijkt on geveer ƒ440.000 meer te bedragen dan de in 1964 globaal geschatte bouw kosten. De overschrijding van bijna vier en een halve ton is grotendeels toe te schrijven aan de stijging van het loon- en prijspeil' en aanhet feit dat nog geèn t bestek-klaar plan beschik baar was. B. en W, zijn met de archi tect evénwel van mening dat de aan- neemsam aanvaardbaar is Binnenkort zullen B en 'V. een nade re ramingoverleggen van de totale stichtïngskosten van het ziekenhuis en het zusterhuis. Het college zal dan een aanvullend krediet vragen tot het to taalbedrag van de overschrijdingen van de oorspronkelijk geraamde kosten. Burgemeester en wethouders vragen de raad verder een krediet van ƒ260 000 voor de inrichting van de SCHIEDAM Aan het Spieringsboekl;-- ceutn din. geslaagd l voor. het eindexamen HBS-B: 1. A.- Bartels (Rotterdam)j. G. J. Bau- nian (Vlaardingen); H. J*. W. Beerman, a. J. Blok, mejuflrouw r. Brand, mejuffrouw C. .W J. Broeren, J.»xh. J. Fransen, R, H. M. Geerdes, p. R. M. Covaart, w. J. den Hartogh, H. L. J van der Huls. c H. van Kappei. N. M. Kloos (allen Schiedam); C. G. J. van der Knaap (Vlaardingen): mejuf frouw M. H. J. Leerentvetd, F. J. M. van Leeuwarden (beiden Schiedam); P. 3. A. van. de Maarel (Maassluis); C. J Marcus (Schiedam); H. G. M. Reijnders (Vlaardui- gen): mejuffrouw C. M. C. L. van Straeten (Schiedam); A. H A, van Tienen, mejuf frouw M. J. P. van den Toorn (Beiden Vlaardingen)J. P. VerheUden (Schiedam): C. P. L. Voshol (Vlaardlnsen): mejuffrouw C. G. van de Water gn H. van de Water (beiden Schiedam) ROTTERDAM De 28-jarige chauf feur B. K. uit de Noorderstóaat is zon dagavond door twee agentjan gearres teerd. De agenten waren naar de woning van de man gegaan, om assistentie te verlenen bij een echtelijke ruzie, die hoog liep. Aanvankelijk wilda de man gewillig met de politiemannen meegaan. Plotseling greep hij edhter een glas, sloeg het kapot en wilde daarmee de agenten te lijf gaan. Zij wisten echter de woedende man te ontwijken. De man is later op het hoofdbureau m verzekerde bewaring gesteld wegens poging tot mis handeling: In de afgelopen nacfct zijn de 18-jarige T. de en de 17-jarige R. van D, ge arresteerd, Zij worcten ervan verdacht vijf etalageruiten aam de Beijerlandselaan te hebben ingeslagen terwijl zij drpnken waren. Bovendien hadden de twee jonge lui op de Randweg een bromfiets ge sloopt en van acht huizen de ruiten ver nield. i In de afgelopen nacht werd eveneens de 27-jarige M. wan N. gearresteerd. Hij wordt verdacht van inbraak. ft VLAARDINGEN De postdulvenhouder- dersvereniging De Lmchtbode hield zaterdag een vlucht uit St. -Masccnce (314 km). De eerstaanicomende dïulf legde de afstand af In 0-8.54: de laat-ite prijsduif deed er 58 minuten en dne saeonden langer over. Uitslagen: M. Broek l, 17, 22, 34. 43: Cv Gelderen 2 38, 40; G Roodenburg 3. 7. 30, 39, 47; H J da Vos 4. 31: C Verwey 5. 3. 12. 15, 20. 23. 35, 46: L Poldervaart 6. 32. 48; G v vliet sr 3, ,u, 29; A Corneltsse 10; W Eikeienboom tl, 41, 42, M Goedegebure 14, 19, 24: J Bei 16, 28: PU Hoffmann 18. 21; A V Keulen 25. '.44' G Brabander 26; G Kalk man 27, M-v d Pijl 33. 34. 37. Dinsdag ïnkorver. voor Chateauroux (COO km), kokken aanslaan donderdag 20 uur. Donderdag' inkorven Noyon (276 km), klok ken aanstaan vrijdag 29 uur. vrijdag inkor ven voor-Zwijndrecht (Jonge duiven). ft VLAARDINGEN De hengeUlefhebbers onder hert personeel van de gemeentelijke energie-/en waterleidingbedrijven hebben za terdag hun eerste serie van drie concoursen beslate» met een wedstrijd in de Trekvliet. Uitslag: 1 P Haddeman (1252 gram»; 2 W v Wdas (U7fl): 3 M Groen (964); 4 P. Paalvast (792); 5 J Verlrouier <645); 6 J Grtekspoor (630): 7 S Nieuwstraten (520); 8 A Smit (440); 9 S van. Eer kei (374); 10 D Odtjte (34i); 11 A Verburgh 1300); 12 M v d Beng <160): 13 T de Gelder (182). Hekkesiui- tec was A v d Waüe, die geen enkel ge- tvdcht in de schaal legde. fft VLAARDINGEN Met vier twaalftal len heeft de korfbalvereniging Oranje Nas- 'sau deelgenomen aan het zaterdag gehou den aspiranten-toernooi te Maassluis. De A-tjes kwamen in hun afdeiing tot een gedeelde eerste plaats, samen met Kinder dijk A. Uitslagen. Afdeling A: Or. Nassau Kin derdijk 1—2: Maassluis Or, Nassau 0—2, Or. Nassau NIO 3—1; afdeling B: Or, Nassau SSV s—0; Kwiek Of, Nassau 3—0; Or, Nassau TOP 0—3; afdeling C. Vriend.schaar Or. Nassau 02: TOP Or. Nassau 0—0: Or. Nassau Kinderdijk 0—1; afdeling D: Or. Nassau Maassluis 9—0: Or. Nassau Klnderdiik 20. Vriend^chaar Or. Nassau 00. In de overgangsklasse zal Oranje Nassau het volgend seizoen niet meer uitkomen om dat het degradeert naar de eerste klasse. HOEK VAN HOLLAND Een nieuw (Van een onzer verslaggevers) SPUKEN1SSE Voor de bouw van 270 woningwetwoningen in heft plan Cen trum bebben B, en W, een krediet nodig van 11.800.000,-. De gemeenteraad, die donderdagavond bijeenkomt, kan dit be drag beschikbaar stellen, onder het voor behoud dat het Rijk de gemeente finan ciële medewerking verleent. Het Rijk moet dan tevens de toezegging doen, jaarlijks een vaste bijdrage voor deze woningen te geven. De woningen zullen worden gebouwd door Dura Coignet in negen woonlagen. De voorlopige huur van de huizen be draagt 32,15 per week. Voor vaste lasten en bijzondere voorzieningen komt er< nog eens een bedrag van 15,40 per week bij. voetpad tussen de strandboulevard en het Grootzarid biedt de wandelaars de mogeliji-- heid rechtstreeks vanaf de boulevard in de Hoekse Bosjes te komen. ft HOEK VAN HOLLAND Twee veer- tienjarlxe-Sehiedammeujes zijn aangehou den voor het stelen van grote hoeveelheden snoepgoed en limonade uit een strandtent Het grootste gedeelte van de buit begroeven zij onder het zand, voor een latere gelegen heid. róntgenafdelmg van het nieuwe ge meente-ziekenhuis. In de tot nu toe verleende kredieten voor de bouw van het nieuwe zieken huis was nog geen bedrag begrepen voor het aanschaffen en plaatsen van röntgentoestellen. De houw is zo ver gevorderd, dat men thans over de in richting van de róntgenafdelmg moet beslissen. Morgen verkopen wij deze vederlichte linnen weekend- of vliegtulgkóffers... hoe U ze maar noemen wilt, uit de'col- ieetie van 12.90 voor nog géén zeven gulden. Schattige koffers van waterdicht linnen, in leuke schotse ruiten, rondómlopende rits en slot|e, ideaal voor weekends, voor sport of korte vacantiereizen,... en zo licht ais een veertje^ Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze linnen week endkoffers in blauwe en rode schotse ruiten, gegarandeerd waterdicht. voor G««f» tel. cf schrift, but (Van een medewerker) YLAARDINGEN Over de nieuwe katechismus en zijn betekenis voor de reformatorische kerken is de afdeling Vlaardinger-Ambacht van de Neder landse Christen Vrouwenbond voorge licht door de heren K den Braven en G. Martens. Be heer Den Braven belichtte de achtergronden van het tot stand komen van de katechismus. De oude kate chismus werd praktisch niet meer 'gele zen; deze was eigenlijk meer voor kin deren geschikt. De nieuwe katechismus antwoordt op vragen van mensen. Sa men met gelovigen probeert de kerk naar antwoorden te zoeken; de kerk doet als het ware een stap terug. In de rooms-katholieke kerk is mo menteel .zeer veel onzeker; overal wor den vraagtekens achter geplaatst. De heer Den Braven zei dat de nieuwe katechismus poogthierin veranderin gen en' verbeteringen aan te brengen, i De heer Martens zei dat m de nieu we 'kdtechismus alle leerstukken op nieuw-zijn bezien, zoals de Maria-vere ring en de eucharistie. Men is terugge gaan naar de bronnen, naar de oude geschriften. Het maaltijdkarakter is momenteel het voornaamste Theologisch zijn er geen verschillen méérx tussen de wijze van avond maalsviering van rooms-katholieken en protestanten. Ook is in de nieuwe katechismus aandacht besteed aan het ambt nu de bezinning een dienend ele ment heeft gekregen. ■Op de boeiende en leerzame cause- riëen volgde een levendige eiscussie. Het was de laatste bijeenkomst van dit seizoen, die werd gehouden in de Immanuëlkerk. De opkomst was dit maal lager dan men gewend is. (Van en onzer verslaggevers) SCHIDAM De Gemeentelijke Vervoers-, reir.lgings- en ontsmet- tiagsdienst krijgt een nieuwe ketel met watercirculatie. De raad moet hier voor een krediet van 17.000 verlenen. De ketel in het gebouwencomplex van deze dienst verkeert in zeer slech te staat. Vrij plotseling 2ijn ernstige gebreken, o.a. lekkages, aan het licht gekomen. Ook is de watereirculatie- potnp .van de installatie versleten. Men wil van deze gelegenheid gebruik ma ken om over te schakelen op aardgas. Weliswaar zijn de aanschaf- fingskpsten van een met aardgas gestookte ketel hoger dan die van een olieketel, maar daar staat tegenover dat de kosten van het jaarlijkse gasverDruïk aanmerkelijk lager zijn. (Van een medewerker) SCHIEDAM De uitslagen van de vorige week voor de Algemene Bedrijfsvoetbal Compel t,e (ABC) s«r aeelde wedstrijden, lul den als volgt: SCF- Helios 3—2, GPS - ENKA 53, Enterprise GZV 31, Cou- faerxn- Meat Boys i—3, Litho- - Hoek 0—5 Swafttoilw PTT 9—2. Halvax v,d. Bor WO Palthe vegta 3—2 SCF 2— Helios 2 3—li ETHB Mafa Boys 4—2, GFEQ Veveo 0-1 v d. Moezel Ter Braak 13, Süieffers Hoek 9—1, Enterprise 2— Euro- tax 37 Standaard Total 53. In afdpi rs A leidt SCF mei elf punten uit zes wedstrijden. Daarna volgen: Enter prise 6—8. Helios 6-7, Euka 6-5, GZV 6.—t, GPS 7—2. Hoek Is leider !n afdeling B, met 7—14, daarna volgen: Standaard s-13, Sehef- fers T—7 Litho 6—4. Total tr—2. HAV BANK 5—», Litho en HAV BANK zijn ln ■"eze afdeling teruggetrokken. ln Afdeling c Is Veveo leider met 7-13. Ter Braak is tweede met 6—9. Palthe derde met ï—7, Vegla 6—6, GFEO 6—/. v.d. Moe zei $—2. In afdeling D. Gaat Van de Bor recht op het kampioenschap af met 611. STB-H is tweede met 5—7, Mafa Boys 6—6, PTT 5j. Swamouw 5—4, Halvax 5—0. Coebergh leidt Ln afdeling E met 6—40, maar Meat Boys ligt met 6—8 op de loer. terwijl Helios 2 met 6—7 ook nog niet lansloos is. Eurotax heeft 6—5, SCF 2 5—2 en Enterprise 2 5—1. SALISBURY De vijf rooms-katho- Ueke bisschoppen van Rhodesië heb- gisieren van de kansels een herder lijk schrijven laten voorlezen, waarin zij protesteren tegen een nieuwe wet, die de apartheid nog verder wil door voeren. De nieuwe maatregelen willen alle woonwijken van blank en bruin schelden. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Zaterdag hield de voetbalvereniging VDL weer een straatvoetbaltornooi. De wisselbeker ging naar Manchester-United (Kapel polder en omgeving), het elftal dat in poule B eerste werd met zes punten. In poule A behaalde Liverpool (oud-Maassluis) met vijf punten de eerste plaats. In de finale konden de elftallen met tot een resultaat komen en moesten strafschoppen de beslissing brengen. Manchester-United was de ge lukkige. Derde werd Real Madrid (K°R. Wil- helminalaan); 4. Inter Milaan (Hoofd- weverskade); 5. Anderlecht (Palet); 6. Ajax (G. Gezellestraat); 7. Celtic (Re- viuslaan) en 8. Borussia (Ostadestraat). Borussia, dat vorig jaar kampioen werd, kon nu geen wedstrijd winnen. Manchester-United maakte de meeste doelpunten, door Borussia te verslaan met 40, Ajax met 30 en Inter met 20. SCHIEDAM In een van de vij ver® van de Burg. van Haarenlaan heeft een hond zondag een zwaan doi d gebeten. Morgenochtend, dinsdag, worden om tien uur in het Passage-theater jeugd verkeersdiploma's ui tgereikt. O De Schiedamse vrijwillige brigade tot het redden van drenkelingen heeft zate rdag in Bodegraven voor de tweede maal de wisselbeker voor 600 meter gekleed zwemmen gewonnen. Twee en dertig Schiedammers namen aan deze tocht deel en allen zwommen haar in voortreffelijke stijl uit. Als persoonlijke prijs kregen allen' een me daille. De oplossing van de door de Spaar bank Anno 1820 uitgeschreven prijsvraag luidt: A56 jaar, B21, C 42, D 8 had en E 15 jaar. De prijswin naars hebben inmiddels bericht ontvan gen. De politie heeft zondag de brom fietsen in beslag genomen van twee Vlaardïngse jongens (16 en 17), die met een snelheid van 55 60 km over de Burg. Knappertlaan reden. Zaterdagmorgen heeft een -aantal bewoners van Ket'nel een tijd lang zon der water gezeten omdat de waterlei ding op rijksweg 20 bij de afrit van de Churchillweg was gesprongen. Perso neel van de technische bedrijven heeft de leiding gerepareerd. SCHIEDAM Vrijdagnacht viel op de Burg. Van Haarenlaan de 28-jarige werktuigkundige 3. 3. M. S. uit de Ver enigde Staten, die in een hotel in Vlaardingen verblijf hield, achter het stuur van zijn personenauto in slaap. Hij werd pas wakker toen zijn. voer tuig ter hoogte van de oversteekplaats bij de Buys de Berenbroucklaan een paal met verkeerslichten en een ver keerszuil omver reed. Tegelijk werd een andere ver- keerszuil-uit de grond gerukt. De man zelf kwam er goed af, hij had alleen een buil op zijn hoofd en enkele schaafwonden. De auto werd aan de voorzijde ernstig beschadigd. De vierjarige Christiaan Reymer van het Nieuwlandplein liep zondag op het verlengde gedeelte van de Park weg tegen een gnomfiets aan, bestuurd door de 17-jarige leerling-draaier J. H. M. Het kind kreeg een hersenschud ding en werd naar het Gemeentezie kenhuis gebracht. Doordat de chauffeur geen voor rang verleende reed vrijdag op d kruising Burg. Knappertlaan - Pen ninglaan een tankauto, bestuurd door de 22-jarige L. J. H. uit Den Haag tegen een bromfiets, bestuurd door de 22-jarige bakker H, W. v. d. K. Deze viel en kneusde zijn rechterknie. De GGD bracht hem naar het Gemeente ziekenhuis. De vijfjarige G. Koens uit de Brug- ECHT Het gezin van de 35-jarige aannemer Karei Schwarzer uit de Weidestraat in Echt is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een kogelregen. Een nog onbekende schutter loste zeven schoten. Zes ko gels drongen de huiskamer en de gang binnen, de zevende trof de slaapkamer op de eerste verdieping. Niemand werd gewond. De aanslag volgde op een reeks ge- gooiden. Nachten achtereen cm gw cm heimzinnige acties op 1, 12 en 13 mei toen onbekenden stenen door de rui ten gooiden. Nachten achtereen lag Karei Schwarzer daarna op de loer in een tuin tegenover zijn woning. Zater dag was hij tegen middernacht naar bed gegaan m de veronderstelling dat zijn belagers niet meer zouden komen. Voor de zekerheid liet hij de slaapka mer echter ongebruikt. De rijkspolitie van Echt en de re cherche van Geleen. stellen een onder zoek in. De gevonden patroonhulzen zijn opgestuurd'naar het gerechtelijk laboratorium in Den Haag. Gebleken is al, dat de kogels afkomstig waren uit een 7,65 mm FN-pistool. Waar schijnlijk werden zij gelost uit een rij dende auto. Karei Schwarzer zoekt de daders in kringen van zwarte wapenhandelaars in Geleen. Enige tijd geleden is de po litie daar een gedeelte van de clande stiene handel in wapens op het spoor gekomen. Volgens de aannemer is het iemand, die wraak op hem wil nemen, hoewel hij naar hij zegt niets met die handel heeft te maken. manstraat raakte vrijdag'spelenderwijs ter hoogte van het St.-J ovefkinder- tehuis ia de Lange Haven, ;De groepsleidster van het tehuis, de 23-ja- rige mejuffrouw L. G. B. K. uit Kotter dam sprong onmiddellijk het kind ma en wist het op het droge te brengen. Hoewel de jongen enkele maten onder water was geweest, was hij toch nog bij bewustzijn gebleven, zodat hij er met de schrik afkwam, De vijfjarige Peter Bouwman van de Parallelweg liep tegen een passeren de personenauto, bestuurd - door de 22-jarige magazijnbediende M. C. uit Rotterdam toen hij vrijdag plotseling* de rijbaan van de Singel overstak. Het kind kreeg een bloedneus en schaaf wonden aan beide knieën. De GGD heeft het ter plaatse behandeld en naar huis gebracht De 72-jarige fietser P. v. d. B. uit Rotterdam viel vrijdat op de Rotter damse dijk ter hoogte van. de Mathe- nesserstraat Hij brak ziin linker-heup toen hij plotseling voor een stopstreep plotseling stilhield. De GGD bracht de man naar het Dijkzigtziekenhuis. VLAARDINGEN Geboren: Dorothea Ma ria, d.v. B P van Haren en D E M Bakker. Dirk Schiferstr 18: Jan Johannes, z.v. K Brinkman en T Heijboer, Samuel Esmei- jerstr 161: Job Jan, z.v, L Blok en A E Lagaaij, Maassluis. Tooroplaan 15; Pleter Ru- dolf Loendcrt, z.v, B H Stork en J van der Torre, Maassluis, Gruttostr 2; Cornelia Enge- lina, d.v. J J Dekker en K Buitelaar, Vossi- ussts* 135; Claudia AStrid. d.v. B Bijmolen en W Vjlelander. P. K. Drossaartstr 244; Paulina, d.v. A Bódeker en C M H Groene- veld. Dirk Schiiferstr 21b. Overleden: Adrianus Gerardus Smits. 49 echtg van M A J van der Velden, Adr. Pauwstr 67a; Jannetje van der Have. 71, echtg.van L Starrenburg, Joh. de Wlttstr 55a: Adrianus de Bruijri, 61, echtg.van N J vati Gendt, Maassluis, Marelstr 17; Jan Wil lem Hernianus van Dodewaard, 75, echtg. van L van der Lugt, Huijgenstr 35. Getrouwd: Johnny Lourens Wildeboer. 21 en Maria Wilhelmlna Voogd, 19; Daniël van Rij. 29 en Johanna Cornelia Wapenaar. 18; Andries Plantings, 24 cn Gerry Joke Aal- berts 20; Hendrik Marie van Beek,24 en na Phiiipse 22; Jacob HeHndrlk. 25 en Mag- dalena Wilhelmlna van Kralinge 43. SCHIEDAM Geboren: Gerard B z.v. T. J. L. van den Berg en I. M. Sörensen Rob z.v. A. J Notenboom en G. Bult. Theodora M. H. d v T. M. Veringmeier en J. H. Kloppels Judith N.v d. R. J. van den Berg en J. W Hersbach, Stven z.v. J. Ossewaarde en C. C. Verwol. Overleden: J. H. Krult 6B J H. L. van Gerven 55 M. va» Rijswijk 55. Bii de gemeentelijke middelbare handelsa vondschool aan de St. Llduinastraat slaag den voor het diploma 3-jarige Handelsa vondschool de dames A. van der Lubbe en B. sr. G. van der Toorn en de heren F. Aardoom .T M Carréé. H. C. Don kersloot F. P. 51. Elshof. C. Hoogerwerf, J. M Koudijrer. H. J. Nieuwenhuis, F. Rem. F F M. Vervloei. J. T.TH. "de Vries en F. L. Waltman, Afgewezen; een kandidaat. Voor het diploma 5-jarlge Han delsavondschool slaagden mejuffrouw H. B. Kiekwel en de heren A. J. den Boer, A. van Dijk, W. Ftaasse, J. Ferrée, R. Hols. A. Langeveld. K. Nleswaag. H. Tette- laar en H. vis. Afgewezen: vtjf kandida ten. VLAARDINGEN De elfjarige Ro bert Timmer kreeg vrijdagmiddag op de speelplaats van de Meidoornschool een stuk ijzer tegen zijn achterhoofd. Een scholier sloeg met het metaal tegen een betonnen paal, toen het stuk ijzer plotseling uit zijn handen schoot en de medescholier raakte. De jongen is met een hoofdwond voor behande ling naar het Holyziekenhuis gebracht,^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1