Sportpaleis onmogelijk op Xerxesveld Enorm vermaakscentrum Zuiderpark ontworpen „De Zuiderhofmoet nog dit jaar weg m „De Plompert" wordt bad- en zwemfestijn FORMA VIJF GULDEN 129.75 SkJIoUfrtantmrr Wegens poging tot doodslag twee jaar cel A O 178 H. dé Mooij straks Tweede Kamer? in mm art j RET door Europoort Wat er komt Mr. P. Zegwaard griffier Staten ZOMERPRIJZENI GEBRUIK DE ASBAKKEN Mr- Van der Sluis gedeputeerde All KRITISCH BEKEKEN SPIEKERMAN DE ROTTERDAMMER Pagina 3 2 A DONDERDAG 22 JUNI 1967 (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Het eerst kort geleden geopende fraaie volks tuinencomplex „De Zuiderhof" beleeft thans het laatste seizoen. Want eer het jaar om is, zal daar de eerste spade de grond in moeten voor het zwembad „De Plompert". En op de plaats, waar „De Plompert" eerst was" geprojecteerd, pal bezuiden het Zuidplein, komt aan de Zuider parkweg en de Vaanweg de grote sporthal annex tentoonstellings hal in officiële stukken wordt de zeer weinig originele naam „sport paleis" gebruikt die men aanvankelijk had gedacht op te trekken op het vroegere Xerxes-terrein. Het Xerxes-terrein bleek bij park de enige reële mogelijkheid onderzoek geen enkele mogelijk-1 biedt tot bouwen van het „sport- heid te bieden: het zal nog jaren paleis", duren eër de grond daar bouwrijp is. Men heeft dan ook allerlei ter reinen elders in de stad bezien. B. en W. menen, dat het Zuider- Wedstrijdbaal! met springbassin caféterras en speelruimten Deltapark September A beloont U tijdelijk met een reductie van De FORMA Lycra contraband gaine is zo héél anders dan anders, corrigeert uw figuur vooral daar waar het nodig is, en laat U totaal vrij in ai uw bewegingen. Dat is het luxu euze comfort van FORMA, de Lycra contraband gaine in de superklasse. De vrouw, die 'n Forma draagt, heeft het zelfbe wuste gevoel "goed gekleed" te zijn. Normaal f 34.75 tijdelijk Van der Giessen ziet perspektief in polyester Ned. werven liadden weinig interesse voor veerboot VOOR BRILLEN Brug Vervanging Hart Onze nieuwste coHecüa tegen Nieuwe Binnenweg Rotterdam (bij 's-Grayendijkwal) Tef. 23«-: Een interieur om in te leven. Goed gekozen - goed geadviseerd. Waar? DEN HAAG Provinciale Staten van Utrecht hebben giste ren ondanks felle kritiek van de liberalen mr. W. R. van der Sluis (a.r.) gekozen tot lid van Gedepu teerde Staten. De heer Van dei Sluis zal nu zijn zetel in de Tweede Kamer beschikbaar stellen. In zijn plaats zal dan worden be noemd de heer H. de Mooij uit Rijnsburg, voorzitter van de Christelijke Middenstandsbond. VOORBEELD MIDDENSTANDER m* im D4l het ambitieuze plat) van een om- spairotiigfCfnlWm met wielerbaan, sport te expositiehal, lunapark-verniaaktuin, het ,embad „De Plompert" en een enorme to- -enrsrage in liet oostelijke gedeelte van het Zoiderpark ronder meer ra! worden uitge teerd is "iet te verwachten. Alen zal rpke- ning moeten hou den met serieuze oppositie. Vilereerst van de gedupeerde volkstuinders, dre op stel en sprong hun kort geleden gr opende ,.Zui- derM" moeten verlaten en daarvoor voor- ,pig niets in de plaats krijgen. Verder, en dit zal aanzienlijk zwaarder «e'en, tan het ziekenhuis ll.uzia, dat al die herrie vlak tegen de achterdeur aan krijgt tn ,;a! itaarsrhijniijk helemaal niet gesteld ral tij" °1> een rumoerige huurman. Er zijn nog meer fartoren. Botterdam heeft van het rijk een ver goeding gekregen voor het opruimen van de Ahoy'iial ten behoeve van de Medische Faculteit. De gemeente beschikt ook over toezeggingen van het rjjk voor de wieler baan en van de Nederlandse Sportfederatie voor de hal. Die zullen lang niet voldoen de zijn. Over de financiële konsekwenties is nog niet! openbaar, rnnar men kan aannemen dat die boven de zestig miljoen komen. De bier opgenoemde bronnen zullen hoog uit twintig tot vijfentwintig miljoen ople- rerën. Nu kan men heel optimisti-rh stellen, dat de financiële situatie over een paar jaar rooskleuriger is dan thans, maar zal het rijk zelfs dan toestaan, dat Rotterdam het ontbrekende gaat lenen? En boe zit het met het mom volume voor dat alles? AI met al zien wij het projert „nog niet zitten". En ook niet op die plants.... ROTTERDAM Het zwembad „De Plompert", dat op de plaats komt van bet volkstuincomplex „De. Zuiderhof" en waarvoor nog dit jaar de eerste spade in de grond moet, -krijgt een totale oppervlakte van 7.98 ha, waar van 3,57 ha lig- en speelweiden. De bassins krijgen tezamen een oppervlak te, van zevenduizend vierkante meter. Er komt een wedstrijcibassiri» van 50 meter lengte en 21 meter breedte pan de noordzijde. Daaraan, .gren zend komt een' diep bassin- met springkuil en een tien- meter hoge springtoren. Deze toren krijgt boven dien springplanken op één, drie en zes en een halve meter hoogte. De waterdiepte wisselt van 1.80 m, tot 4.50 m. in de springkuil. .Dit bassin wordt 21 meter breed en 33 1/3 me ter lang. Aan de zuidzijde van het zwembadcom plex komt een ondiep bassin van on geveer drieduizend vierkante meter en een waterdiepte van veertig tot tachtig centimeter. Daar vlak bij komt een ideuterbas- sin van ongeveer vierhonderd vier kante meter en een diepte- van tien tot dertig .centimeter. Dat kleuterbas- sin krijgt een speelse vorm. Bij deze twee bassins komen een grote speelweide voor de kleuters en aan de andere kant van het ondiepe bad een kinderspeelplaats. Verder komen aan de uiterste zuid punt een sportveld voor basketbal en volleybal voor de jongeren. Aan de andere kant van het zwembad- complex, dn de noordtooek dus, komt een speelveld voor ouderen. Verder worden in het project „De Plompert" opgenomen een zormebou- levard, een tribune voor zwem wedstrijden, een filtergebouw waar van het dak het perron voor het springbassin wordt, een zonnetribu- ne boven een fietsen- en brom- fietsenstaliing, een hoofdtoegang tot de tribunes met kaartjes-cabines voor' zwemwedstrijden, garderobege bouwen voor dames en heren, een controletoren voor de badmeester, een eigen parkeerruimte, scooters en motorfietsen berging, een café-res taurant met terras en de nodige dienst gebouwen Het ontwerp is van de Koninklijke Ne derlandse Heide Maatschappij in Arnhem. KNIRPS opvouw bare PARAPLU'S de grootste sortering vindt U bij ROTTERDAM HOOCSTBAAT 1S« - TH. 13 79 03 UJNSAAM 38 - TEL. 142378 Er komt nog meer bij. Want aan dit „Sportpaleis" zal een wielerbaan wor den verbonden en de drie sportvelden langs de Zuiderparkweg tussen'dit ter rein en het volkstuinencomplex „De Zuiderhof" zal parkeerplaats worden. Tenzij er mogelijk een gegadigde is, die genegen is daar een grote parkeer garage te bauwen, want als dat zo is, kunnen twee van de drie sportvelden blijven bestaan. „De Zuiderhof" en de drie sportvel den kunnen een plaats krijgen in de voor recreatie bestemde grond ten zui den van de spoorbaan naar Pemis, Die vervanging kan echter niet direct ge beuren, want hrf zal nog enkele jaren duren eer de gemeente de benodigde grond ten zuiden van deze spoorlijn heeft verworven. »YK*- 'ilfms-XKi Verder is er nog het pian voor een „Deltapark", een vermaakcentrum dat de Stichting Bevordering Volksgezond heid in de polder Blijdorp heeft ge dacht. Men wil nu dit project combine ren met al deze plannen en dat Delta- park pal bezuiden het „sportpalet doen inrichten. Dit enorme project is woensdag voor advies gezonden aan de bij dit gebied betrokken wijkraden en wijkopbouwor- ganen en aan de commissies in de ge meenteraad, die er mee te maken zul len hebben. De Stichting Ahoy' is. nog niet offi cieel ingelicht. IN ALLE 20 FILIALEN VAN WALA spectaaihUis EN VAN ROTTERDAM Van der Gies- sen-de Noord NV ziet perspèktieven in de bouw van polyester boten en contai ners, Dit is woensdag gebleken tijdens de aandeelhoudersvergadering. De kunststoffenafdeling is nog klein van omvang, maar heeft wel enig perspektief. Men is er zeer aktief mee ■bezig, omdat men bij de marine zeer tevreden is over de eigenschappen van twee door deze werf gebouwde loodsbo ten. Het waren de eerste zeegaande schepen die van polyester waren ge bouwd. Van der Giessen, die vorig jaar 16 motorsloepen van polyester voor de marine bouwde, ziet ook mogelijkhe den in polyester containers. Men is al bezig met de bouw van diverse typen. De nieuwe afdeling heeft jaren met kinderziekten te kampen gehad, maar draagt nu bij tot de winst. Aandeelhou ders keurden de jaarstukken goed en stelden het dividend vast op 8 pet. (v.j. 3 pet.). ROTTERDAM De Nederlandse scheepsbouw heeft weinig belangstel ling getoond voor de bouw van een auto-veerboot voor de Mij. Zeeland. De rederij betreurt het zelf dat het schip in Engeland wordt -gebouwd, zo bleek woensdag op de jaarvergadering, Nadat besloten was tot nieuwbouw over te gaan, zijn aan 50 werven, waar onder 14 Nederlandse, uitnodigingen verzonden om offerte te maken. Er kwamen slechts vier reakties binnen, waarvan twee uit Nederland. Na langdurig overleg werd daarop besloten de order aan de Engelse werf Cammell Laird and Co. Ltd. ie Birken head te gunnen. van 50 jaar geleden Afbraak van een monument. De ge meenteraad van Rotthausen bij Gelsen- kirchen heeft besloten bet standbeeld van Keizer Wilhelm I af te breken en liet brons ter beschikking van liet leger bestuur te stellen. Uit de opbrengst en vrijwillige bijdragen zal dan na den oorlog een nieuw gedenkte-eken worden opgericht. B. en W. hopen er in september mee in de gemeenteraad te kunnen komen. De Rotterdamse stedebouwkundigen zien in dit project pal bezuiden het Zuidplein een goede stimulans voor de ontwikkeling van het Zuidplein. Zoals men weet is het project voor een nieu we conceptie van het Zuidplein reeds lang gereed, maar over de uitwerking daarvan bestonden aanzienlijke verschillen van mening tussen de dienst van stadsontwikkeling en de middenstandsorganisaties. Men heeft el kander ten slotte gevonden met een Zuidplein-pian dat tot minder dan de helft is teruggebracht 25.000 vier kante meter in plaats van 60.000 vier kante meter en thans is men zover gekomen, dat de bij de ontwikkeling van het Zuidplein belanghebbende winkeliers een samenwerkend orgaan hebben opgezet ter bestudering van al le mogelijkheden die het Zuidplein kan bieden. Beschouwde de dienst van stadsontwikkeling indertijd het „klei ne" project van 25.000 vierkante me ter als een begin, waarvoor latere ROTTERDAM Het plan voor een groot ontspannings centrum in het oostelijk deel van het Zuiderpark -omvat: Een sportpaleis tevens ex positiehal. 9 Een wielerbaan. 9 Het zwembad „De Plom pert". 9 Het vermaakterrein „Delta park". 9 Een torengarage voor 2.000 auto's. 9 Een brug naar het Zuid- plein over de Zuiderpark weg. DEN HAAG Mr. P. Zegwaard (52) is vanmorgen gekozen als grif fier van de Provinciale Staten van Zuid-Holland als opvolger van mr. F. A. Helmstrijd (67), die op 'eigen verzoek eervol ontslag heeft gekre gen. De heer Zegwaard is sinds 1952 chef van de derde afdeling (gemeen- tefinanciën) ter griffie. NU IS EEN RINCK-BRIL (door de RINCK-extra's) VOORDELtGER DAN OOIT uitbreiding noodzaak zou zijn, men heeft thans ook deze idee laten va ren. Het Zuidplein blijft 25.000 vier kante meter, hoewei men alsnog re kening wil houden met, indien dit noodzakelijk is, eventuele uitbreidin gen in de toekomst. Het is de bedoeling, dat van dit Zuid- plein een brug over de Zuiderparkweg naar het terrein van het „sportpaleis" zal leiden. Al dat moois is uiteraard toekomst muziek. Ai beschikt de gemeente over een niet onaanzienlijk bedrag als ver goeding voor het oude Ahoy'-terrein dat immers verloren ging aan de Me dische Faculteit, al bestaat de mogelijk heid van een rijksbijdrage in de wie lerbaan en al zijn er financiële toezeg gingen van de Nederlandse Sportfede ratie, dat alles is nog lang niet genoeg om alle te maken kosten te dekken. Het zal, zelfs geheel onmogelijk zijn, dit jaar of, het volgende jaar gelden te voteren voor een dergelijk gigantisch recreatieproject Maar B. en W. hopen dat de situatie óver een jaar of twee zoveel is verbeterd, dat men serieus aan de financiering en de uitvoering van dit pian kan gaan denken. De toezeggingen van de Nederlandse Sportfederatie betroffen de aanleg van een sportcomplex in het op het eiland Van Brienenoord gedachte vermaakcen trum. Het is duidelijk, dat het Zuider- park-plan de plannen voor het eiland Van Brienenoord geheel moet vervan gen. Wat niet wil zeggen, dat het eiland Van Brienenoord niet bestemd zal blij ven als recreatiegebied. Hóe en in wel ke vorm komt later aan de orde. Dat geldt ook voor het vroegere Xerxes- terrein. Waarschijnlijk zal daar park- aanleg komen. Wat de parkeergarage betreft, die op het sportveldencomplex aan de Zuiderparkweg is gedacht, men meent dat die plaats zal moeten bie den aan tweeduizend auto's. Zij zal meteen de grote parkeerplaats voor het metro-station Zuidplein moeten zijn. Automobilisten van buiten, die een bezoek willen brengen aan het stadscentrum van Rotterdam, kun nen hier dan hun wagens achterla ten en zij kunnen hun reis met de metro vervolgen. B. en W. zien in, dat dit grote plan een aantal nadelen heeft Maar voor alsnog zien zij de voordelen groter dan de nadelen. Het plan zal deel uitmaken van het hart van Rotterdam-Zuid en het zal zeer veel bezoekers van Rotter dam-Noord trekken. Het zal een stimu lans zijn voor bezoeken van de beide Maasoevers over en weer. Het zal een VEN overzicht van het plan voor een zeer groots opgezet ontspanningscentrum in het Zui derpark, vlak bij het Zuidplein en het ziekenhuis Ikazia. De cij fers duiden aan: 1. Zuidplein met metro-station 2. Brug over Zuiderparkweg 3. Sportpaleis met wielerbaan 4. Restaurant en dienstgebouw 5. Terrein voor buitenexpositie, mogelijk uitbreiding 6. Hier liggen nu drie sport velden. Daarvoor in de plaats een parkeerterrein van 1800 auto's of en dan kunnen twee van de drie velden gespaard blij ven een torenparkeergarage voor 2000 auto's. 7. Volkstuincomplex „De Zni- derhof". Hier komt het zwembad „De Plompert" 8. Vermaakcentrum „Delta park" 9. Prot. chr. ziekenhuis ,J.ka- zia". ROTTERDAM Wegens poging tot doodslag heeft de rechtbank donder dagmorgen de 25-jarige kelner Cor M uit de Maasstad veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met af trek van voorarrest. In de vroege morgenuren van 22 ja nuari van dit jaar wachtte de kelner zijn ex-vriendin Delia J., met wie hij enige tijd had samengewoond, op in het huis van haar ouders. In de gang greep de Rotterdammer de vrouw bij de keel en kneep de luchtpijp dicht. Toen Delia geen teken van leven meer gaf raakte Cor M. in paniek. Na een vergeefse poging om door mond op mond beademing de vrouw weer bij bewustzijn te brengen, rende de kelner de straat op en gaf zich aan bij de politie. Delia J. bieek later geen nadeli ge gevolgen van het brute optreden van haar vroegere vriend te hebbeD overgehouden. De officier van justitie had veertien dagen geleden anderhalf jaar gevange nisstraf met aftrek en voorwaardelijke ter beschikkingstelling van de rege ring geëist. HILVERSUM Dat „gebruik svp de asbakken bij het roken" was niet voor ons in de huiskamer bestemd, maar voor de deelnemers aan een vergadering, die gisteren in de stu dio was gehouden. De weerman, die prec-es wilde aangeven, waar de de pressies boven de oceaan zich bevon den, Qruaide per ongeluk deze verma ning voor, die op zijn driekantige zuil voor de weeroverzichten was geschreven Nee, het was geen grapje van de weerman. Het was hem ontgaan, dat de huishoudelijke vermaning voor verwoed vergaderende en veel roken de televisiemensen nog niet was uit gewist U betaalt een gedeelte bij aan koop (ook op mantels naar maat) waarna wij uw mantel deze zomer gratis bewaren. U betaalt bij aihalen het restant Door uw bont in een speciaal zaak te kopen krijgt u: Deskundige voorlichting, betrouwbare service en volledige garantie. Credietservice mogelijk. Bontmantels in elke prijsklasse. Grote sortering bontstola's tegen zeer aantrekkelijke prijzen. factor zijn, die meewerkt aan een wij ziging in de verhouding tussen twee „Rotterdams": een benoorden de rivier en een bezuiden de rivier. Het kan meewerken tot het bevrijden van Rot terdam-Zuid uit een sport isolement, dat nog altijd wordt gevoeld. Overigens is er over de financiële konsekwenties nog niets te zeggen. Men weet slechts, dat het project kost baar zal zijn. Maar men weet ook, dat de plannen voor „De Plompert" nu in een zover gevorderd stadium zijn, dat „De Zui derhof" nog dit jaar moet worden gesloten. Anders zou de uitvoering van „De Plompert" wéér een seizoen moe ten worden vertraagd. De verplaatsing van „De Zuiderhof" wordt in ieder geval door de grondver- wervingsprocedures een kostbare zaak. B. en W. zijn ervan overtuigd, dat een expositiehal geheel gescheiden van een. sportpaleis voordelen biedt boven het thans in voorbereiding zijnde plan, Maar de kosten zouden dan anderhalf maal zo hoog worden en dat acht men een onoverkomelijk bezwaar. KORTE LIJNBAAN 21 TEL 010/112965 ROTTERDAM GROTE MARKTSTR. 5 TEL, 070/116162 DEN HAAG MARIAPLAATS2 TELO3D/1M0O UTRECHT BRINK 93 TEL 06700/12411 DEVENTER De heer Van der Sluis komt in het Utrechtse college van GS in de plaats van de heer A. Bakker, die onlangs overleed. De heer Bakker was even eens lid van de ARP. Bij zijn (her)benoeming in juni van het vorige jaar maakten de liberalen ook al aanspraak op deze zetel. De WD won bij de verkiezingen een ze tel en kwam op zeven, terwijl de ARP zes zetels heeft. De liberalen zijn sinds 1S39 niet meer in GS vertegenwoord igd. Bij de stemming verwierf de libe rale kandidaat jhr. mr. Hooft Graaf land evenwel slechts 9 van de 51 stem men. De heer Van der Sluis volgt met het bedanken voor het Kamerlidmaatschap het voorbeeld van zijn partijgenoot dr. Meulink, die ook ontslag nams als Ka merlid toen hij gedeputeerde van Over ijssel werd. De heer Van der Sluis nam vorig jaar september zijn plaats in de Kamer in. Tot dat tijdstip was hij secretaris van de ARP, welke functie hij in 1957 aanvaardde. Daarvoor was de heer Van der Sluis (43) werkzaam bij het ministerie van oorlog en het Christe lijk Nationaal Vakverbond. De heer H. de Mooij (56) van beroep slager ,is al lange tijd een heel bekende figuur in mid denstandskringen. In 1952 werd hij ge kozen tot voorzitter .van de door hem opgerichte Christelijke Slagers Pa troonsbond en in 1956 tot voorzitter van de (overkoepelende) christelijke Middenstandsbond. Hij is sinds 1962 ook wethouder van zijn geboorteplaats Riinsburg. Voorts maakt de heer De Mooij deel uit van de Sociaal-economische raad, de Stichting van de Arbeid en" van het bestuur van het Convent van christe lijke sociale organisaties. Hij is verdei commissaris van de Nederlandse Mid- denstandsbank. - m m BOTTERDAM Ook dit jaar houdt de BET weer een rondrit door het Bot lek- en Europoortgebied. Tweemaal per week (woensdag om 9.30 en zon dag om 14 uur) vertrekken er autobus sen van de centrale BET-post aan het Kruisplein voor een vier uur durende toeht door het haven- en industriege bied ten westen van Rotterdam. De route voert ditmaal (uiteraard voor het eerst) via Schiedam door de Be- neluxtunnel. Het gebruikelijk be drijfsbezoek is dit jaar naar de Shell-raffinaderij, waar de passa giers tot pal onder de 213 meter ho ge, in aanbouw zijnde schoorsteen worden gereden. Gestopt wordt voor de eerste maal bij Rob de Pionier in Europoort, waar men iets kan gebruiken. De tweede stop is in Den Briel, waar de passa giers drie kwartier kunnen wande len e.d. Via de Groene Kruisweg gaat de route (Maastunnel) naar Rot terdam terug. Tijdens de rit geven de chauffeurs uit leg van het vele dat men ziét. De Europoortrit wordt gereden tot sep tember; de prijs voor volwassenen is HU^ vijf gulden, voor kinderen, tot 1,4 jaar drie gulden. ]\TU de grote olietankers om de Kaap de Goede Hoop moeten varen, in verband met de crisis het Nabije Oosten en de sluiting het Suezkanaal, even een tip voor onze zeevarenden, een wenk die veel meer kost dan een tip van een. bekend merk jene» ver, namelijk een hele fles. Maar laten we van wal steken, zo* als ook de tanker Zafra had ge* daan, die op zaterdag 10 mei langs Kaapstad voer op weg naar Europa., Men had nog een reis van drie we ken voor de boeg en het zeevolk wilde graag een brief sturen naai de familie thuis. Maar hoe doe ja, dat midden op zee? De kapitein zon op een middel en zei: „Weet je wat? We zetten de post gewoon overboord en laten 'm de baai van Kaapstad indrijven, dan. komt ie wel terecht". De opvaren den maakten van twee containers een drijver. In de - ging de post en in de andere jenever voor de vinder. Bij die fle= .-.«dn nog een briefje, .,j herinnerde aan de tijd van eeuwen terug, toen een band tussen dat puntje van Zuid-Afrika en het verre Holland werd gesmeed. Hij vroeg de vinder de brieven naar het postkantoor te - brengen en tevens te zorgen voor publiciteit in de plaatselijke pers. is allemaal uitstekend ge lukt. De wind en de stroom wa ren precies goed. De drijver dreef de baai binnen en' nog geen week later waren de brieven in Neder land bezorgd. Twee weken voordat de tanker in Europoort arriveerde hadden de familieleden van de op varenden al iets van hen gehoord. Iemand was dus zo vriendelijk ge weest om de drijver, waarop een Nederlandse vlag was bevestigd, op te pikken en de zending op het post kantoor in Kaapstad af te leveren. Er verscheen ook nog een stukje in een plaatselijk blad, dus voor da publiciteit had men eveneens ge zorgd. Hoe Jan Krant aan dit verhaal komt? Hij pikte het op uit de be- drijfskrant van Shell Nederland Raffinaderij N.V. Er was geen fles jenever bij, zelfs geen litertje (be-/ lastingvxije) benzine. In een verlaten, steengroeve bij Tes- sino in Zwitserland is gisteren het lijk gevonden van-de '62-jarige Maria Sou« ren uit Vaals. Zij" moet tijdens een - wandeling zijn verongelukt. i 'i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1