ONMACHTIG Schulden stijgen onrustbarend R'DAMS FINANCIËLE TOEKOMST SOMBER Burgemeester Thomassen doormodderen ftp IJS R'dam wacht op geul-antwoord' van Hervormden en gereformeerden werken samen Vlaer Kol is van 1691, Jong genoeg voor een moderne aanpak van uw problemen. dog DEKLERK&ZN Met RET-kaartje nu ook per WSM KRITISCH BEKEKEN T,Rijnpoorthaueri,'> Gemeentesecretarie ook ?s avonds open? INTERIEUR De bank waar uw rekening een naam draagt! Twee wegen gesloten voor alle verkeer Elfde Verto-mars hlifventil goedkoper' DE ROTTERDAMMER 2 A VRIJDAG 23 JUM ,1967 1 l/ZSauzsiaUriffe+t, EEN MILJARD TELEURSTELLEND SCEPTISCH Vlaer&Koi, een bank met bijna drie eeuwen ervaring: Maar ook een modem uitgerust bankbedrijf met alle faciliteiten om uw zaken snel en efficiënt te regelen. Met experts, die een open oog hebben voor de probiemén- van-deze-tijd (problemen die de uwe kunnen zijn). Zij denken met u mee, adviseren u, tot een verantwoorde oplossing is bereikt. Alles in een plezierige en een persoonlijke sfeer. Wij, nodigen u uit om hierover eens met ons van gedachten te wisselen. Want of het nu gaat om een beleggingsadvies, vermogensbeheer, verzekeringen... voor al uw bankzaken bent u welkom bij Vlaer Kol. Pagina 3 •rTERVELEND maar waar; Na .urenlange V debatten is Rotterdam er fihaii'cicel „et zo slecht aan toe als daarvoor. De «enieeatcraad heeft van rijn goed recht ge bruik gemaakt qm overzie investcringsnota te. pratem Hij- hecffezijn klaagzangen ge- W. %ebi>em geantwoord. &en van beide zijden kon lichtpunten verschaffen. Rotterdam zit muurvast met zijn investerin- „en die door de opgelegde beperkingen nu renin aal niet groter mogen zijn. F.cn vol-; doendejontwikkeling op v.ele gebieden kan „jr'towordeu bereikt. - Oji.diè inanlér glimt een .gcmccnlebestiuir onmachtig. ..Den Haag" zal het verlossende „oord moeten spreken. Nu is hei nl hyna tweede helft van hel jaar en nog weet men „irf-vat er tot december iiïa'g "wïirtleii nit- •esrvin. Geen .«vonder dal er gesproken J,-drill van'„dbormodderéii". -Kliltft chilli '„tyi Jamïtre grote *tciVn blijft /in'litrn onder de !a-t' Van de ..viper ei'fitrale financiering" Krachtens.. een wei, die past hij de moderne ee.n- nnmie, zoals de heer Tihhe liet juist uit- drukte. Even waar is wat' 7tiJ Vraan toevoeg- de .jMaar wij. passen er niet in**. -':De Maaéêtad in dat wrril donderdag *yeer pen* aangetoond gewoonweg te groot voor dit pakje. Er zouden nieuwe kle* 'reu.moeten .worden gemaakt voor genreen* tWi. die zo zijn uitgegroeid. Het is te hopen dat He Haagse kleermaker dergelijke maat regelen zal nemen! Wethouder Reehorst, nog maar kort in functie, heeft zijn best gedaan. Hij produ ceerde *een uitvoerige nota. hij beantwoord de naar vermogen de vele''vragen en sehet- ,*Fte de situatie duidelijk. Begrijpelijk is dat vauuit de raad om meer overziohl wordt ^gevraagd. Maar. dat kon in dit financiële duterim-dehat niet worden-vertrekt. Prettig is dan te constaleren dat bijzonde re projecten als zwembaden en sporthallen •nu zullen worden uitgevoerd. Men zon graag meer willen op liet gebied van de bevorde*. ring der leefbaarheid. Maar met véél passen en meten is er dan toch nog iets uit Rotter dams „smalle beurs** gekomen, dat de be volking direct profijt geeft. ROTTERDAM De gemeente^ raad heeft donderdagmiddag en -avond uren gedebatteerd over het tussentijdse overzicht van de financiële situatie, waarin de ge meente verkeert', de investerings- nota. Burgemeester Thomassen vatte de donkere voorspellingen van de raadsleden samen met de woorden: We zullen met z'n allen moeten doormodderen tot er betere tijden aanbreken. Van vele zijden werd kritiek ge hoord dat B. en W. hadden geko- zen voor de verdeling van het quo ta over de* „departementen", in plaats van een prioriteitenlijst op te stellen. Het kernpunt was dat Rotterdam in plaats van de aange vraagde ƒ523 - miljoen moet volstaan met slechts.zeventig pro cent van dat bedrag. „De beknotting van de financiële middelen-heeft tot gevolg dat we meer en meer achterop, zullenrakén bij 'dé. verwezenlijking van de geraamde plan iien" zei de socialistische fractieleider drs. A. .J. Lems. „Mogelijk kunnen ad ditionele financieringsmiddelen zórgen dat de werken, die anders zouden moe ten blijven liggen, alsnog kunnen wor den uitgevoerd." De heer Lems vroeg zich -af of van de stad niet in het gedran; komt. „Waarom komt de geul er wel en moet de bouw van zwembaden zo lang op zich laten wachten?" „Wij moeten van te voren bepalen welke HOEK VAN HOLLAND Van maanda? 3 tot en mot woensdac 5 juli worden op de Hoekse tennisbanen de jeugdkampioenschap pen gehouden. g* HOEK VAN HOLLAND Uit de consumptletent van J. II. de K. op het strand zijn sigaretten, een kist met Hessen aopelsap. kauwgom en een klein bedrug aim Duits geld gestolen. De daders, waarschijnlijk jonee knapen, trokken een pijplaat van de tent en kwamen zo binnen. De politie stelt een onderzoek ln. m jas voor het hele jaar en voor olie weersomstandigheden, nü als re genjas) "straks r'ih het najaar - als demi: van 109.-, 115.-, 135.-, 150.- Zowel ragldn als mét, ingezette mouw lef op het etiket ÏREVIRA f^S'schoer.wol Morgenochtend uur .begint .de verkoop Geen. telefonische of, schriftelijke orders. s-Beijerloudseloot» Hoeic-SloQHeVsfraGt t-Wasl-Krunkado -■ Korft Hoogstraat tMaenf Katondr. Lagedijk i Winkel centrum Hoogstraat •VLAARDINGEN Winkelcentrum liesveld UlDEN Haart emmer straat ZEIST t Slotlaan ARNHEM Winkelcentrum Presikhoaf ROTTERDAM «OTTERDAM «OTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM •HOOGVLIET SCHIEDAM MAASLAND Ds. H, J. ,7. -Keijzer spreekt in de jeugddienst van zondagavond •over het onderwerp „Jij hoort er ook bij' De bazulngroep - ..Eendracht maakt macht zorgt voor begeleiding. Kees Kelderman bespeelt het orgel in deze dienst, die om 18.50 uur begint. MAASLAND Het meisjes -cn kinder koor van de christelijke zangvereniging ..Hosanna" geeft dinsdagavond om 20 uur ln de hal van „De Magneet* een zangavond, ft MAASSLUIS Twee leden van hèt korps gemeentepolitie hebben dinsdag deel genomen aan de Nederlandse Politiekamol- oenschappen atletiek te Apeldoorn. De heer A. A. Brouwens eindigde als derde op de 800 meter ln een tijd van 2.22.2. BIJ het discuswerpen kwam de heer R. J. Swjnt tot een derde plaats met ,een afstand van 31.94 meter. Hij vestigde hiermee tevens een nieuw clubrecord; Verder sprong hij 1.60. m hoog J en kwam hij metr speerwerpen" tot 40.87 m. ROTTERDAM „We hebben een kritische brief over de geul naar Den Haag gestuurd. Maar we wachten nog op het antwoord van de regering." Al dus burgemeester Thomassen tijdens het financiële debat in de raadszitting var. donderdag. Hij merkte pok op dat noch het rijk noch Rotterdam tvat het geulproject be treft meer terug kunnen. De publiciteit, constateerde de heer Thomassen, heeft een krachtig echo-effect veroorzaakt waardoor vast staat dat de geul er komt. Vele Industrieën hebben hun uit breidingsplannen daarop pasklaar ge maakt. De samenwerking van de drie grote steden, wat betreft de gelijksoortige fi nanciële problematiek, wordt voortge zet, zei de burgemeester. De heer Tho massen heeft al een gesprek gevoerd met dr. I. Samkalden, zijn toekomstige ambtgenoot van Amsterdam. Nieuwtjes van de heer Thomassen: de haven, die Rotterdam tussen Maassluis en Hoek van Holland wil aanleggen en waartegen zoveel verzet is 1 gerezen, moet „Rijnpoorthaven" gaan heten. Dat lijkt op Europoort en Rijnmond en er zit nog iets in. van „Poortershaven", zoals dit gebied van oudsher heet. Zoals bekend, wordt dit een ha wen voor containervervoer en veerboten. Ten dele komt deze haven op het ge bied van Naaldwijk. Binnenkort krijgt de raad een voorstel om tot inleidende- procedures voor de aanleg over te gaan. bij Ged. Staten en Rijn mond. Verder kwam ".in liet debat tot uiting dat Rotterdam ook van Haagse zijde' .antwoord .verwacht op hartewensen als bijdragen voor grote werken als dé doortrekking van de metro naar Hoog vliet, de tunnel onder het Churchill- plein, het tramviaduct naar Schie- broek. MAASSLUIS Twee raadsleden van de kvp, de heren ,drê. R, G. Deibei en 'C. 'van der Lely, hebben B. en W. schriftelijk gevraagd of de gemeentese cretarie één avond per week. kan wor den opengesteld voor, de vele 1 inwoners .die buiten de gemeente'werkzaam zijn en 's avonds pas laat thuiskomen! •De raadsleden geven B. en' W. in overweging diezelfde avond eën voor- dichtingsambtenaar aanwezig :te doen zijn voor het geven van inlichtingen. VLAARDINGEN Voor de jaar lijkse Anjercollecte, die- zaterdag wordt gehouden ten', bate van het Prins Bemhardfonds, vraagt het Vlaar- dingse comité een groot aantal collec tanten en vele medewerkers, die an jers willen verkopen. Zij, die willen meewerken de collec te tot een goed resultaat te brengen, kunnen zich zaterdagmorgen vanaf half'negen melden bij het collectebu reau, dat in de expositiezaal De Visbank wordt gevestigd. lange termijnen en gelijktijdig over lange termijn financieren. De. -haven blijft steeds een zware druk uitoefenen op ons budget. Het zou misschien wenselijk zijn een an dere beheersvorm voor. de havens te zoèkëri, zodat deze juridische een heid ook kapitaal, vanuit het buiten land karn aantrekken.. Dit temeer om dat de .ontwikkeling van de havens voor: een belangrijk gedeelte van bui tenaf wordt bepaald." Drs, H. J. Viersen (C.H.) bepleitte een algemeen prioriteitenstelsel, „zodat de gemeenteraad een keuze kan maken plannen voorrang verdienen op het en een overzicht heeft. Het kortwieken (Van een onzer verslaggevers) totaal. Dit zal slechts tot stand kunnen ko men, wanneer er een stedelijk totaal plan zal worden-opgesteld, zodat zowel de consequenties als de financiële situ atie duidelijk kan worden overzien. Zo als het nu gaat blijven de aflossingen van de leningen een zware druk op de gewone dient der begroting, aldus de heer Lems. „Met kunst en vliegwerk kan Rotter dam nu alleen nog maar op de been worden gehouden", vond nr. L. A. Struik (kath). „Rotterdam lijkt op een schip dat onder de waterlijn Is getrof fen.-Het gat is slechts gerepareerd met krantepapier dat er bij de eerste'golf weer mitspoelt Dat alles is te wijten aan de „super" centrale financiering, waardoor de gemeenten niet zelf meer kunnen beslissen over uitvoering van plannen. Intussen zal de schuld meer en meer stijgen, omdat er geen vaste leningen meer afkomen- en werken blijven lig gen. Enkele jaren geleden bedroeg de vlottende schuld- twintig miljoen. Thans is dat opgelopen, tot enkele hon derden miljoenen*- Hoewel het moeilijk is van een groot aantal-projecten prio riteiten vast te stellen, lijkt het me toch de voorkeur verdienen boven de reductiemethode, waarvoor B. en W. hebben gekozen, omdat prioriteit beter aansluit bij de bestaande situatie. De heer Struik vestigde er de aan dacht op dat buiten het quotum om toestemming voor een additionele le ning is aangevraagd van 30 miljoen voor de geul, 35 miljoen voor de Waalhaven en twaalf miljoen "voor het waterwinproject in de Biesbosch. „Als we'niet goed oppassen zitten we bin nen een jaar met een vlottende schuld van een miljard gulden. V De heer W. A. Fibbe, die namens de AR-fractie en de SGP sprak vond het bizarre zaakdat de minister zelfs bedragen van 100.000 moet goedkeuren. De veelheid van onder werpen achtte hij geen reden bm geen prioriteitenschema op te stellen „We moeten plannen maken voor van hoger bestuur kan tot gevolg heb ben dat:openbare nutsbedrijven'en ge meentebedrijven in moeilijkheden ko men." De heer Viersen schaarde zich achter de suggestie van de heer Fibbe om op de buitenlandse kapitaalmarkt de mogelijkheden na te gaan voor le ningen.] In zijn beantwoording noemde wet houder J. Reehorst (financiën)het te leurstellend dat van de gevraagde der tig miljoen slechts ƒ6,5 miljoen beschikbaar is gekomen voor nieuwe werken. Over het veel genoemde woord prioriteit zei de, wethouder: In feite passen wij thans een combinatie toe van beide. Pet departement wordt zeventig procent van het gevraagde budget beschikbaar- gesteld. Elke wet houder bepaalt zijn eigen plannen die voorrang hebben. Blijkt dat een bepaald werk in moei lijkheden komt, dan wordt bekeken of een anderdepartement hulp kan bie den. Alleen voor de - nutsbedrijven en de aankoop van gronden, zal geen be perkingen worden gemaakt op de kosten, *omdat wij anders in de komen de jaren daarop aansluitende projecten niet kunnen uitvoeren. Over principebesluiten zei de wet houder: Hét is niet reëel om hu een principebesluit te hemen over een pro ject van bijvoorbeeld vierhonderd mil joen gulden". Over de geul merkte de heer Reehorst op dat daarbij een bij drage is, geleverd door het rijk. Het Biesboscbproject zal worden uitge voerd door een zelfstandige onderne ming. Conjunctureel gezien achtte de heer Reehorst het onjuist om in deze tijd van kapïtaalschaarste de vlottende schuld zo snel mogelijk te vereffenen. Wil de financiële nood van de ge meenten afdoende, worden verholpen, 'dan zal de regering fundamenteel -moe ten ingrijpen, zoals, dat is gebeurd met de agrarischëisëcior. In veel woonhuizen is de slaapkamer een achtergebleven gebied. Vreemd eigenlijk, want een slaapkamer wordt toch veel intensiever "bewoond" dan bijvoorbeeld een zitkamer. Bovendien: siaapkamer-comfort beïnvloedt uw nachtrust - en uw nachtrust is voor een belangrijk deel bepalend voor de wijze waarop u het wakkere deel van do dag doorbrengt... Bent u het daarmee eens? Dan is het tijd voor een bezoek aan De Klerk. De Klerk: nieuwe, uitgeslapen ideeën voor uw slaapkamer. Afgèbeeld: slaapkamer "Christina", een aanbouwsiaapkamer, een siaapkamer-naar-maat. Uitgevoerd in ivoorwitte slag- en stootvaste lak. Alle onderdelen op metalen pootjes in dezelfde kleur. Ledikant in diverss maten verkrijgbaar, van 90x190 (f150.-) tot 180x190 (f290.-}, eventueel 200 cm iang. Unieke combi natie-mogelijkheden. De kast bijvoorbeeld van ééndeurs hang of leg (f150.-) tót vierdeurs (f 460.-). Enkele andere onderdelen: dubbele commode met links drie laden, rechts een deur (f 150.-1, een kastie met deur (f 72.50), een hoekkastje (f70.-) en een'tafeitje (f57.-). t v credlct service m rfPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM DEN HAAG UTRECHT VUSSINGEN HOORN DELIER Goudsesingel 221 Rotterdam tel.116673-123082 ROTTERDAM Op de Brielselaan haalde donderdagavond een dronken automobilist een andere auto aan de rechterkant in. Hij schepte daarbij de 59-jarige boorder J. Bos, die op zijn bromfiets naast de auto reed. De man was vrijwel op slag dood. De bestuur der van de auto, de 21-jarige matroos H. V. uit Vlaardingen is gearresteerd. Tégenover eventueel aantrekken van kapitaal uit het buitenland staat de wethouder sceptisch. Ilij lijkt mij niet dat buitenlandse bankiers brood zien in een gemeente met een tekort van 50 miljoen. Er zal ons niets anders overblijven dan voor het tweede half jaar een nieuwe investeringslijst op te stellen en daarmee naar Den Haag te gaan om alsnog te proberen de 600 miljoen los te krijgen. Burgemeester Thomassen voegde zi-ch in het debat -over de havens als-zelf standige eenheid". Kijk'maar eens naar de Nederlandse Spoorwegen. Als juridi sche esdhéid hebben zij co'k te kampen met tekorten. Bovendien blijft men aan gewezen op dezelfde kapitaalsmarkt Overigens deelde hij mee dat een klei ne ambtelijke werkgroep studeert op een eventuele andere beheersvorm van de haven. (Van cm medewerker) VLAARDINGEN Echt eens samen naar de kerk, zondagmorgen in de Ho lvkapel. Dit is het resultaat van hei samengaan van hervormden en gerefor meerden in deze nieuwe wijk. Zondagmorgen om tien uur is het zc ver, al zal het dan voorlopig nog een malig zijn, dat in de Holykapel aan de Torenvalklaan een gemeenschappelijke kerkdienst wordt gehouden waarin zul len voorgaan dr. F. L. Bos, gerefor- I UTRECHT, OUDE BRACHT 153, TEL 26351 ROTTERDAM, COOLSINGEL 75, TEL 120126 BILTHOVEN, JUUANALAAN 4. TEL. 2571 USSELSTBN, UTRECHTSESTRAAT 62. TEL. 2195 WOUDENBERG, VOORSTRAAT 23, TEL. 1329 'meerd predikant en- de - heer A. van Zetten, hulpprediker bij de Hervormde Temeente. Bij de doorgaans jonge pioniers in Holy bestond van het begin af aan een duidelijke drang om (meer dan in ou dere stadswijken het geval is), krach- ',en en gaven te bundelen bij de geeste- 3 s ctsouw var. deze nieuwe wijlj. De samenwerking is spoedig gebleken bij de gezamenlijke aanpak van hét jeugdwerk onder kinderen van vijf tot twaalf jaar. Momenteel'begint ook het jeugdwerk voor jongeren van twaalf tot zestien jaar gemeenschappelijk van start te komen. Verder hegben hel gezamenlijk ge bruik van de Holykapel en het ge meenschappelijk beraad over plannen voor de definitieve kerkbouw, zeker ook een meer dan financieel-economi- sche betekenis. 'Verscheidene malen werd. ge meenschappelijk vergaderd op wijkker- keraadsniveau en na goedkeuring door kerkelijke instanties werd besloten zon dag een dienst te houden met beide wijkpastors als voorgangers. De wijkkerkeraden vertrouwen er op, dat de gemeenschappelijke bijeen komst dienstbaar zal zijn aan het geza menlijk toegroeien naar de éne kudde onder de éne Herder. De leden van beide kerken zijn van eèn en ander op de hoogte gesteld via een gemeenschappelijke wijkbrief. ROTTERDAM Na jarenlange on derhandelingen heeft ook de "WSM met de Rotterdamse Elektrische Tram over eenstemming bereikt over een doeltref fende samenwerking, die niet alleen de opheffing van de vervoerverboden in Rotterdam inhoudt, maar die het ook mogelijk maakt, dat er in de WSM bussen kaartjes van de RET verkrijg baar zijn en dat in het vervoersgebied van de RET gebruik kan worden ge maakt van bussen van de WSM op een RET-kaartje. Het is de bedoeling dat deze regeling uiterlijk 1 januari 1968 van kracht wordt. Drs. C. G. van Leeuwen, directeur der RET, icon dit donderdagmiddag me dedelen tijdens da vergadering van de rijkscommissie vervoersvergunningen in Utrecht Met de RTM en ,de autobusonderne ming Gebrs. Van Gog bestaan reeds dergelij ke regelingen. Met De Twee Provinciën en Citosa zijn eveneens besprekingen gaande. VLAARDINGEN De Van der Duyn van Maasdamlaan tussen Van Hogendorplaan en Ant. Heinsiusstraat is met Ingang van vandaag tot en met (Van onze correspondent) MAASSLUIS De wandelsportvere niging VTM houdt zaterdag de elfde Verto - mars waarvoor men zich nog kan aanmelden bij de heer H v. d. Marei. Ruysdaelstraat 16d en bij het startbureau vanaf zaterdag 13 uur. De start van deze mars is als volgt: zaterdag tussen 9 ers, 10. uur vertrek voor de veertig en vijftig kilometer en de overige afstanden van 14 tot 15 uur. Er wordt gestart bij de kantine van de Verenigde Touwfabrieken, Lan ge Soonestraat. 'f Nog nooit zijn deze supergrote en solide Skaitassen één cent goedkoper'verkocht dan voor.: 18.95... en dat was reeds een zeer scherpe prijs! Daarom -is deze aanbieding een mirakel, want dan verkopert wij - diezelfde supergrote reistassen met extra versterkte'riemen, treksluiting met slot en zijvak met rits ...'voor nog géén", tientje. Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze lichtgewicht Ska! tassen, In zwart af cognac, voor- Geen tel. of schrift best 0 vrijdag 30 jurri voor alle verkeer geslo ten. De noordelijke rijbaan van de.Suri- namesingel tussen Insulindesingelen Burgemeester Rruissingel - is eveneens?! voor alle verkeer, gesloten tot en. met zaterdag 8 juli.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1