NACHTELIJK BESLUIT VAN GEMEENTERAAD Commentaar AAN Boerenleenbank opent nieuw bijkantoor Veertig HBS-ers geslaagd Diploma's Groen van Prinstererlyceum boogaard boogaard SSL ff NVPTT-tornooi verliep sportief Kan brillant groeien? Mw. Roelfsema leidt Gezinsvoorlichting Lerares B. Kalsbeek na 45 jaar afscheid m VERLICHTING VAN keetman Nog geen kampioenen bij schaaktoernooi INTERIEUR Inbraak in bouwkeet Joh. Calvijnschool gaf afscheidsavond 40,- tol 295,- VERHOUDINGEN Geslaagden blijvend goedkoper ligstoeHoper doek 44 cm breed *58 ft SMAAKVOL ft GEZELLIG DUURZAAM Staande tampen. Uw bete In terieur iets feestelijks met hier en daer een staande lamp of een bljietlamp. Keus uit 10'tallen. stuk voor stuk, prachtige exemplaren. Prijten van BOOGAARD BIEDT BETER - ScKicdamseweg 41 - Vlaardingen tel. (CIO) 34 87 44 (5 lijnen) Qok in Wirtke!cer»tfum .Van Hogendorplaan 33 - fel."(010) 34 49,96 Speciaalzaak voor stijlvolle sfeerverlichting Korte Hoofcstraat 15 - tel: 34.37 14 Brandweerkazerne niet in de Brandersbuurt Brandend (Van een onzer verslaggevers) QCHIEDAM De nieuwe brandweerkazerne komt niet in de Brandersbuurt maar in de Kethelstraat. De gemeenteraad heeft daartoe vanmorgen om tien voor half twee met 22 tegen elf stem men besloten, nadat eerst het voorstel om de voor de brandweer kazerne aan de Breedstraat aangewezen bouwplaats te handhaven met de hakken over de sloot was verworpen. Tegen heide voorstellen stemden de fracties van de KVP en de FCG; Met deze beslissing stelde de raad het gerucht gemaakt hebbende Schie-no-ko-plan. vast volgens het tweede (alternatief) ontwerpbesluit van BenW. Zoals bekend hebben ingediende be zwaarschriften (die overigens ook met deze beslissing alle ongegrond of niet-ontvankelijk werden verklaard), en vooral die van het „Werkcomité tot consolidatie, herstel en ontwikkeling van de Brandersbuurt' geleid tot twee voorstellen van B en W. Het eerste, waarvoor het college in zijn pré-advies een duidelijke voorkeur uitsprak, bepaalde dat de brandweerka zerne, zoals al jaren geleden was vast gesteld, aan de Breedstraat zou worden gebouwd en dat voor bet overige van de Brandersbuurt de mogelijkheid zou worden opengelaten spel- en leefruimte te creeeren in de geest zoals het comité Brandersbuurt dat bedoelt In het tweede voorstel werd de Ke thelstraat als bouwterrein voor de brandweerkazerne aangewezen en werd bepaald dat het comité Brandersbuurt gelegenheid 'krijgt zijn ideeën ten volle tee raliseren indien na een jaar blijkt dat idee en verwerkelijking zijn samen gevallen. Tijdens het urenlange, gedeeltelijk nachtelijke debat bleek al spoedig hoe de verhoudingen in de raad lagen. De KVP en de PCG stelden zieh aan de zijde van B en W en de overige fracties namen duidelijke stelling tegen het eerste ontwerp-besluit. Drs. J. H. Simons (soc) deed dat het N. A. D, CAMPMAN koppeling pathos- stadsbouw (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsema heeft maandagmorgen in Ho tel Rijnmond aan het Nieuwlandplein bet nieuwe bijkantoor van de Boeren leenbank Schiedam-Kethei geopend. In een humoristische toespraak zei hij, dat de nieuwe vestiging een ^aanwinst voor Schiedam betekent In het verleden hebben de boeren leenbanken veel voor de land- en tuin bouw gedaan, maar tegenwoordig zet ten ze zich steeds meer in voor dienst baarheid aan het hele Nederlandse volk. Al blijft natuurlijk steun aan de agrarische wereld een belangrijke laak. De burgemeester maakte een aantal badinerende opmerkingen over het bankwezen: Bij de moderne banken kan men zijn geld vedïg deponeren. Hoe hoger de rente, des te moeilijker kan men het er weer afhalen, Bankverslagen zijn meestal nogal aan de sombere kant, In de goede jaren waarschuwen ze voor een teurgslag en als er een minder gunstig jaar achter de rug is, hoort men zo iets van „Had den we daarvoor niei ge waarschuwd?" Tenslotte dankte burgemeester Roelfsema het bestuur voor een che que. „U weet dat ik het geld van uw cheque :n een potje doe, om te zijner (vau een. medewerker) SCHIEDAM Op twee terreinen van HBSS op Harga heeft de NVPTT zaterdag gedurende de gehele dag een voetbaltoumooi gehouden, waarin de fi nalisten uit de voorronden tegen elkaar uitkwamen. In groep 1 werd Middel burg winnaar met zes punten uit drie wedstrijden, Venlo toonde zich in groep B het sterkst met vijf punten uit drie westrijden en in groep 3 was het Am- hem, dat bovenaan eindigde met vier Punten uit twee westrijden. De uitslagen luiden Middelburg - Hengelo 3-0, Goes - Enschede 0-4, Eind hoven - Emmen 3-3, Kampen - Venlo J-l, Arnhem - Apeldoorn 3-1, Enschede - Hengelo 0-0, Middelburg - Goes 3-1, venlo - Emmen 3-0, Eindhoven - Kam- Ppn 0-0, Nijmegen - Apeldoorn 4-0, Hengelo - Goes 1-0, Enschede - Middel burg 2-4, Emmen - Kampen 2-3, Venlo - Eindhoven 3-0, Atnhem - Nijmegen 1-0. De westrijdenreeks werd geopend uoor de voorzitter van de landelijke KVPTT, de heer J. A. Verlouw uit Jmght, waarna de scheidsrechters H. Koning, J. de Vries, C. Kuyper, J. Mei- êr> A. de Brouwer en C. Postma voor een goede arbitrage zorgden. Het werden allemaal zeer sportieve Wedstrijden, die eerst 's avonds om ac uur werden besloten. Eindstand groep k 1 Middelburg, 2 Enschede, 3 Hengelo, Goes. Groep 2:1 Venlo, 2 Kampen, 3 f-mdhoven, 4 Emmen. Groep 3: 1 Am- "On, 2 Nijmegen, 3 Apeldoorn. De finalisten Middelburg, Venlo en Knihem zullen zaterdag 8 juli weer op HBSS-terrem gaan uitmaken, wie «ch landelijk kampioen mag gaan noe- ,en van deze traditionele westrijden van de NVPTT, tijd daarmee een aantal mensen op soci aal-cultureel gebied blij te maken." De voorzitter van het bestuur van de Boerenleenbank, de heer A. P. van der Helm zei: „We meenden, dat het hier, in het centrum van het dichtbevolkte Nieuwland, de beste plaats was om on ze clientele in Schiedam de nodige ser vice te verlenen." Het lid van de hoofddirectie te Eind hoven, drs. E. A. J. A. van der Linden schetste de huidige ontwikkeling van het bankwezen. Er is een tendens om lonen via de banken te laten lopen. Banken krijgen steeds meer een sociale functie, zodat zelfbedieningsvormen in het bankwezen op den duur niet kun nen uitblijven. De nieuwe vestiginr van de Boerenleen bank is een harmonieus samenspel van fraaie interieurverzorging en functionele vormgeving. De gehele ac commodatie is gericht op „een zich thuis voelen* van de cliënt." De Schiedamse architect C. C. van Kluyven maakte de ontwerpen en de aannemer J. Vlugman uit Kethel bouwde het bijkantoor, dat beheerd zal worden door de beer J. C. Olsthoom, De algemene directeur van de Boerenleenbank is de heer J. C. Sturkenboom. Vanmorgen gingen de deuren van de bank voor het publiek open met een openings-spaaraktie, die tot en met vrij dag 7 juli zal duren. uitvoerigst. Hij achtte het conservatief uit te gaan van het in een vroeger stadium genomen besluit omdat voor hejn de veranderde inzichten zwaar wo gen. Het argument van het consumptie- peil, de werktijden en de vermoedelijke recreatiebehoeften in de toekomst (hij noemde de jaren 1980 of 2000), vormde voor hem een belangwekkende achter grond tot de bepaling van zijn stand punt. Noch de mate waarin do Bran dersbuurt zou zijn verkrot, noch de sa menstelling van het werkcomité waren voor hem doorslaggevend. Dc socialistische woordvoerder achtte het ten volle verantwoord de gehele Brandersbuurt voor vrijetijdsbesteding beschikbaar te stellen, ook a! omdat naar zijn mening de eerste vijftien jaar geen vergelijkbaar ander gebied elders beschikbaar zal komen. 1 Drs. H. J. Houtman (lib) verdedigde het standpunt „alles of niets" voor het comité Brandersbuurt 'Hij wist dat het comité met zijn activiteiten zou ophou den indien de raad voor het eerste ont werpbesluit zou kiezen, een stelling die burgemeester H. Roelfsema later m de nadht zou bestrijden. De heer Houtman vond dat de brand weerkazerne gemakkelijk elders zou kunnen worden gebouwd. Hij bepleitte handhaving van de Brandersbuurt ook uit historische en toeristische- overwe gingen en verwachtte nare reacties van de jeugd indien de raad anders zou besluiten. De heer A. Roede (BP) voorzag een niet te overziene ellende als „het hart uit Schiedam werd gescheurd" en stel de zieh tegen elke beperking die het comité Brandersbuurt zou worden opge legd. De heer C. Muijs (uitgetreden Boer) toonde zich ook voorstander van de wensen van het comité en vond dat de financiële consequenties van deze keus niet aan de orde waren. Mevrouw J. H. H. Gerdmk-Eggink (pas. soc.) betoogde God dankbaar te zijn dat Schiedam een jeugd heeft „die ziek is van alles wat voor lien gemaat- regeld wordt". Zij vond de Bran dersbuurt „monumentaal" en koos voor het tweede ontwerp-besluit gezien de visie, de fantasie, het enthousiasme en de buitengewone discipline van de jeugd. Tegenover al deze tot dusver aan gestipte beschouweingen stelden zich de heren H. A. D. Campman (kath.) en A. Sonneveld (prot.). Beiden spraken met waardering over het enthousiasme van het comité, maar, zo zei de heer Campman, deze creatieve roes moet aan de realiteit worden getoetst. Hij waarschuwde ervoor pathos en sociale bewogenheid te koppelen aan de stedebouwkundige planning van de gemeente en adhtte het tweede ontwerp plan, gezien de financieel onzekere ba sis van de ideeën van het comité een sprong in een duistere toekomst, waar aan zijn fractie haar verantwoodelijk- heid met kon geven. De heer Campman werkte zijn stel ling gedegen uit en constateerde onder meer vaagheid m het plan van het co mité, een ontbreken van een duidelijk financieel beleid voor een miljoenen- plan en een gemis aan architectonische waarde van de buurt, waar elk te restaureren pandje een ui+gaaf van 30 40 duizend gulden zou vergen. De heer Sonneveld stelde vast dat het comité plannen heeft gemaakt voor een gebied waarvoor een andere bestemming terdege bekend was en dat daarmee geen rekening ,'/erd gehouden. Hij was er zelfs verwonderd, over dat B en W de moeite namen een tweede keuzemogelijkheid te geven. De doelstellingen van het comité Brandersbuurt achtte hij ook te realise ren binnen engere terremgrenzen. Burgemeester Roelfsema kwalificeer de de betogen van de raadsleden als het uitwisselen* van standpunten, maar vooral als het afleggen van getuigenis sen. Hij verwees naar het zeer uitvoeri ge préadvies, Waarin reeds alle beschou wingen, argumenten en commentaren die van welke zijde dan ook over de zaak werden gegeven waren betrokken. De burgemeester constateerde dat du betogen in feite diezelfde aspecten weergaven. Het Schienokoplan, zo betoogde de heer Roelfsema, is van het begin ai nooit behandeld met een „buUdozermentali- teit". Steeds was het de bedoeling zoveel mogelijk van de oude sfeer te behouden. Verwerkelijking van de ideeen van het conuté achtte hij ech ter aHeen mogelijk indien ontzaglijk veel zorg, moeite en geduld zou kun nen worden opgebracht om uit te werken wat in het comité in een visioen is gezien. Als voorbeeld daarvan zei hij dat men er rekening mee moet houden dat elke onteigening een procedure van vermoedelijk twee jaar zal vergen. Niettemin gaf hij de raad (de heer Sonneveld had daarop gehamerd) de verzekering dat B en W, hoe de beslissing ook zou uitvallen, ernstig willen pogen met de stichting (waar in het comité zich zal omvormen) ver der te onderhandelen bij de uitvoe ring van de plannen. In tweede instantie gingen de voorstan ders van het aspect „Brandweerkazer ne in de Brandersbuurt (strict geno men was dit het enige cn principiële punt van meningsverschil) op de beto gen van hun tegenstanders in, maar deze hadden nog slechts weimg woor den nodig om hen te weerleggen Na dc beëindiging van de beraadsla gingen werd eerst het eerste ont- werpv-oorsfel (handhaving vau de ge projecteerde bouw van de brandweerka zerne in de Breedstraat) in stemming gebracht. De KVP, de PCG en de wet houders stemden hiervoor, de fracties fracties tegen. Het voorstel was hlcr- zeventlen tegen zestien stemmen ver worpen. Toen vervolgens het tweede ont werp-besluit (bouw van de brandweer kazerne in de Kethelstraat) in stem ming werd gebracht verkreeg dit ook de stemmen van de wethouders, waar mee het alternatief-voorstel met 22 te gen elf stemmen was aanvaard. TTE zaak is beklonken. De gemeenteraad beeft bet Schinokophn vastgesteld cn de overwinning is voor de jeugd die zo graag iets met de Brandersbuurt wil doen. Onze felicitaties aan deze overwinnaars, die kunnen weten dat bun idealen de onze niet zijn. Dat standpunt belioeven wij niet herhaald uiteen te zetten. Wel willen we vaat stellen dat deze oven* inning de jeugd van Schiedam, of liever de jeugd die we gemakshalve dan maar „Brandersbuurtjcugd" willen noemen, voor een enorme opgave stelt. Ze krjjgt nu een jaar de tijd (en burgemeester Roelfse ma heeft gezegd dat h(j echt niet op een paar maandjes zal kijken) om te laten zien wat ze nu eigenlijk wil. Vooruit dan! Onze beoordeling van de beraadslagin gen van de gemeenteraad? Een kwalitatief- technisch goede verhandeling van de socialist Simons, al delen «ij zijn meningen niet. Overiges was h(j dc enige van de tweede keusstemmers die van ons een compliment krijgt. Wat bijvoorbeeld de liberaal Houtman in een geladen emotionaliteit naar voren bracbl sneed weinig hout en was in tal van op zichten zwaar overtrokken. Het leek op chantage toen hij zelfs dreigde met wat de jeugd wel eens zou kunnen gaan doen als zij haar zin niet kreeg. De liberale academicus veroorzaakte grote hilariteit toen hjj de beer Campman^ wiens knip en zakelijk betoog ver boven alle anderen uitstak, toevoegde dat deze van de hele materie praktisch niets had be grepen. De hilariteit bracht de heer Houtman echter allerminst van zijn stuk, want toen de rust enigermate was weergekeerd kreeg de beer Sonneveld van bem te horen dat deze er oolc al niets van begrepen had. Het betoog van de heer Sonneveld was verstandig en nuchter, maar de communist Collé hielp zijn liberale medestrijders ken nelijk wat toen hij Sonneveld verweet emotionaliteit in het debat te hebben ge bracht. Collé had blijkbaar alleen het woord opgevangen want de PCG-woord- voerder had zich daartegen juist duidelijk verzet. Sterk eenzijdig was de pacifistische mevrouw Gerdink, die schermde met be grippen als „flatneurose" en „betonziekte". De leefbaarheid moet voor haar wel zeer ver tc zoeken zij-n. Al met al een brandend slot van een brandende Schiedamse kwestie, die ruim een half jaar veler gemoederen beeft be ziggehouden. *r a c» trJK- Bat kan bn ons. U koopt een rmg met een kleine brSiant. Deze steen kunt u telkens ruilen voor een grotere. U hoeft dan alleen het verschil bij te betalen. Zo krijgt U geleidelijk, zonder grote uitgaven Ineens, een steeds edeier en kostbaarder sieraad. Wilt u meer weten over dit aantrekkelijke systeem? Wij zullen het u graag vertellen. solitair ringen met 1 steen In prijzen van 125 200.-.325-en hoger. edelsteenkundige f.g a. diamantexpert g.i.a, UINBjUH S2 tel 116670 tiiiaal-oostzeedijk 155-157 rotterdam (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het verslag over 1966 van de Stichting voor Huishoude lijke en Gezinsvoorlichting te Schiedam staat, dat sinds 25 oktober 1966 me vrouw M. A. Roelfsema Poelstra, voor zitster van het dagelijks bestuur is. Zij volgde air, G. J. Roelofsen op, die gedurende vier jaar voorzitter was ge weest, maar door drukke werkzaamhe den zijn functie moest neerleggen. De 117 cursussen, die in 820 lessen werden .gegeven, werden bezocht door 1565 dames. De naaicursussen waren het meest gewild. Er werden in het verslagjaar 665 dames ingeschreven, ter wijl twee propagandapraatjes honderd dames bereikten en voor 149 toe hoorsters acht lezingen werden gehou den. Onder alle lagen der bevolking groeit een behoefte aan consumentenvoorlich ting. Er werden 57 persoonlijke advie zen gegeven tegen dertig in het vooraf gaande jaar. Voor het overgrote deel hadden ze betrek lang op* de aanschaf van duurzame huishoudelijke appara ten, zoals wasmachines, verwarming, koelkasten e.d. In het kader van de omschakeling op aardgas gaven de leidster en twee leraressen voorlich ting. VLAARDINGEN De schaakvereniging HVO heeit maandagavond de laatste club avond van dit seizoen gehouden. Op maandag 4 september begint het nieu we seizoen roet de algemene ledenvergade ring die wordt gehouden in gebouw Triangel afen de Fransenstraat. In augustus wordt een massakamp gespeeld tegen Oostvoorne. De kampioenen in de vlj£ groepen zijn nog niet bekend omdat nog enkele hangpar- tljen moeten woeden uitgespeeld. De voorlo pige eindstanden zijn als volgt: Kampi- oensgroep: J. Akkermans 5 uit 7: B. v. Driel uit 7, C. P. Auwerda 4'/i uit 7, H. Visser 4'/i uit 8. Groep la: p. Korpel 6Vi uit 6: H de Koe 6Vt uit 9, C H. Smeekes e uit Groep lb: J. v.d. Griend 7!/j uit 10: A. v. Embden jr. 7 uit 10; E. A. Bongers 6!/j uit 10; A. P. v.d. Kloet 6Vi uit 10. Groep 2: J v.d. Vaart 9'h uit 11; J. Terleth HVi uit 13, A v. Embden sr. 8 uit 12. Groep 3; J. Sparre- boom li uit 12; P. Goevaers DVt uit 12, F. Buitendijk 8 uit 13; B. Ruigrok 8 uit 13. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Voor de laatste maal in dit seizoen was de aula van bet Groen van Prinstererlyceum zaterdag middag bet trefpunt waar eindexamen kandidaten verlangend uitzagen naar bun diploma's. Alvorens het uitreiken van de getuigschriften begon hield de rector van het lyceum, drs. R. van den Bosch een toespraak, die bfj tevens be schouwde als een afronding van de aula diensten van bet afgelopen schooljaar. Drs. Van den Bosch wees op de taak van de christenen m deze wereld, een taak die duidelijk is afgetekend Er is heel veel te doen, aldus de rector, die de nadruk legde op de woorden „Draagt elkanders lasten". Met -de wens dat de geslaagden veel zouden mogen doen voor de komst van Gods Koninkrijk in deze wereld, besloot de heer Van den Bosch zijn toespraak. Een speciaal compliment kreeg Marian van der Ende (Boerhaavestraat 11), die de beste cijfers voor Frans had, en een boek van de Franse Ambassade als geschenk ontving De rector voeg de er echter onmiddellijk aan toe, dat het aanvaarden van het boek in houdt, dat de Ambassade een m het Frans gesteld bedankje moet krijgen. Dezelfde verplichtingen rustte op Anne ke Bot (Verheystraat 56), die zich ech ter tot de Duitse Ambassade zal moe ten richten De veertig geslaagden, die in aanwezig heid van hun ouders hun diploma's ontvingen, na deze eerst te hebben getekend, waren mejuffrouw M. J. Krabbendam uit Schiedam, de dames P. van den Berg, A. Bot, H J. Burg graaf, M. J. van den Ende, M. Meer man en Y. T. Moorlag uit Vlaardin gen en de heren J. Vt. Baks (Hoek van Holland), A. A van de Bosch, A. P. Everaarts en H. M. de Wilde uit Maas sluis, J. A. P. Chardon uit Maasland Verder de Schiedammers J. J. Dekker, B. Mak. A. Terlouw, J, H. Vink, J Goudsesingel 221 Rotterdam tel. 116673-123082 Schop, N. Seip, C. C Valk, P C van der Velden en A Zander en tenslotte de Vlaardingse gelukkigen, die hun HBS-B met goed gevolg hadden alge- legd, W. J van der Bie, B Best, J M. de Boer, P. A. Boorsma, H J. Borsje, P. J. C, Keizer, B. J, E. van Noort, J. Post. A. van der Ruijt, D. J Baars, C. H van den Berg. J. M. Compag- nen, J. P Davidse, C Kornaat, J. Ligt- hart H. de Peuter, W, J Vermeer en CAP. Weeda Afgewezen zeven kandidaten. SCHIEDAM Na 45 jar bij het Nij verheidsonderwijs werkzaam te zijn ge weest, waarvan de laatste 42 jaar als lerares aan de Huishoud en In dustrieschool voor Schiedam en Omstre ken, gaat mejuffrouw B. Kalsbeek op dinsdag 1 augustus het onderwijs verla ten. Belangstellenden hebben gelegenheid van mejuffrouw Kalsbeek afscheid te nemen op woensdag 28 juni van 16 tot 17.30 uur m de school, Prins Maunts- straat 9, te Schiedam SCHIEDAM Uit een bouwkeet van de NV Wegenbouw P. C. Zanen aan de Churchillweg werden maandag een ra diotoestel, een wekkertje en een licht bruine lederen tas ontvreemd. De die ven waren binnengekomen nadat zij het houtwerk rondom het raam hadden weggesneden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ongeveer dertig leer lingen van de zesde klasse van de gere formeerde Johannes Calvijnschool aan de De Wildestraat hielden maandag m het Wijkcentrum Nieuwland een geslaagde afscheidsavond. Het hoofd van de school, de heer J. van den Bosch, had de leiding. De - avond vloog om met aardige voor- drachtjes en het zingen met begeleiding van orgel en blokfluit. VUSTIG en geïnteresseerd volgden veel jongeren van nacht de beraadslagingen van de Schiedamse gemeenteraad over het lot van de BraTiders- buurt. Een speciale aanbieding zonne- schermlinnen en ligstoeüoper- doek, op de tweede etage in onze Camping afdeling... die U nu gaat kopen voor bijna de helft van de normale prijs. A. Zonneschermlinnen voor het maken van windschermen en strandtenten, zodat U met meer gerief kunt genieten op Uw plekje in de zon... van 2.75 B. Ligstoellopers om Uw vouw- of tuinstoelen weer een nieuw gezicht te geven, loper- stof van 44 cm breed, uit de prijsserles van 2.93,2.75 en 2.65 ±140 cm breed ■msgrryr per meter Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit zonne- schermllnnen en Iigstoelloper- doek, voor bijna de helft van de normale prijs. Gèin ut. of ichrlft. but. De hoofdschotel van het programma was een fraaie documentaire film over Zweden, De zesde klassers en de ou ders, die waren meegekomen, genoten kennelijk van dit gezellige afscheidsfeest. UOTTERDAM is toch een vreemde stad! Waarom? Nee, niet alleen, daar heb ik eerder over geschreven, omdat het er zo'n rom mel en zo'n lawaai is. Ja, ook om die redenen. Het is ern rommel en het is lawaaierig. Een. anti-rcmmel- campagne zie ik niet veel m»er in. Een anti-lawaaiactie zou ik best eens willen houden. Er zijn ook wel mensen, die dat willen. Als het maar niet net zo'n mislukking wordt als de campagne „Houdt uw stad rein". Want de stad is niet rein, zolang oud en jong zijn afval zo maar neer gooit. En dat gebeurt; je staat er versteld van wat voor soort mensen de straten bevuilt met papiertjes e.d., die ze gewoon niet meer nodig hebben, Is het dan vreemd dat de kinderen hun afval ook niet naar de prullemand brengen al staat die vlakbij op de hoek? Ik vind Rotterdam zo'n vreemde stad omdat het voortdurend meer afbreekt wat het eerder heeft opge bouwd. Een actueel voorbeeld heb ik bij de hand: het Zuiderpark. Ein delijk hadden de mensen van de lin ker Maasoever ook eens zo'n „long". Een deel ervan is volkstuinen en sportvelden, goed, dat weet ik. Maar er bleef toch nog genoeg over. Bo vendien mag je in die volkstuinen rondwandelen, dat is dan nog een vorm van passieve recreatie. En. die sportvelden betekenen voor duizen den actieve recreatie. Maar wat hebben nu de gemeente lijke plannenmakers bekendge maakt? Dat een groot deel van het Zuiderpark als park moet verdwij nen. "Men wil er een sportpaleis an nex tentoonstellingshal bouwen en een vermaakcentrum. En daarbij het zwembad „De Plompert". Voor dat bad moeten de volkstuinen weg. Het zou eerst in een ander deel van het park komen. Dat betekende al aan tasting van het park, nu zal er nog veel meer recreatief terrein verdwij nen. TK KAN NIET zeggen dat ik deze plannen toejuich. Nog afge zien overigens van het feit dat de situatie voor het ziekenhuis „Ikazia" moeilijk dreigt te worden. Natuur lijk: er zijn. veel argumenten voor dit grootse project, dat wel een mil joen of zestig zal vergen. Bij het Zuidplein, aan de metro liggend, goed bereikbaar dus. Dat is belang rijk. „Een nieuw hart voor Zuid", 'zegt men. Tja, ook van belang. Duidelijk, is in ieder geval dat er op en om het* Zuidplein wat beters moet komen dan de kale vlakte met de „suiker taart" Groote Schouwburg. Maar of dat nu meteen zoiets groots moet worden? Een gezellig centrum voor, de Linker Maasoever dient er te zijn. Met winkels, dacht ik zo, en, nog wat erbij. Maar of dat nu ook een sportpa leis/tentoonstellingshal moet zijn en," een vermaakcentrum? 't Is wel wat veel van het goede en ik kan me begrijpen dat er veel bezwaren rij zen. Naar mijn bescheiden, mening is het wel wat te groots allemaal. Niet dat ik Rotterdam-Zuid geen centrum gun, zeker wel. Het gevaar dat m dit project schuilt moet men niet onderschat ten. Er zal een keuze moeten wor den gemaakt. Of alleen nog een zwembad in het Zuiderpark dan wel het gehele park opofferen. Want dat laatste gebeurt zeker als deze plan nen worden uitgevoerd. Tentoonstel lingsgebouwen en vermaakscentra zijn dingen, die es als ze goed lopen steeds weer terreinen erbij moe ten hebben. U voelt wel wat ik bedoel: Na verloop van tijd is er geen Zuider park meer. En dan is geheel Zuid opnieuw aan elkaar vast gebouwd wat men juist" heeft willen vermij den. Als het zo gaat wordt nog meer bewaarheid wat ik in het begin zei: afbreken wat eerder is gebouwd. Op die manier kan er nooit eens iets permanent zijn Helaas, Rotterdam heeft toch al zo weinig aan park en bos. TK KAN NIET ia de toekomst kijken. Maar ik waag het te be twijfelen óf ook de gemeenteraad dit plan voetstoots zal aanvaarden. Men zal rekening moeten houden met veel tegenkanting. De gang van zaken in de komende maanden zal het leren. „Zuid" zal zieh kunnen uitspreken. En ik ben benieuwd of de bewoners van de Linker Maasoe ver dit hart willen hebben in plaats van hun park. Bovendien: het gaat hier om wat grote lijnen. De rest is vaag. Finan ciering is niet bekend. Tijd vah uit voering evenmin. Duidelijk is dat Rotterdam het geld nu niet heeft, althans niet voldoende. Zal dat bin nen een aantal jaren wel het geval zijn? Niemand die het kan zeggen. Als het toch lang moet duren waar om dan niet gewacht tot het voorma lig Xerxesterrein voor een expositie hal met sportpaleis wel geschikt is? Tegen die tijd zijn er wel i goede verbindingen, want dan rijdt snel tram 5 daar. En waarom zou men voor een ver maakscentrum (wat dat dan oak in houdt) niet denken aan het eiland* Van Brienenoord? Mijnentwege is daarmee helemaal geen haast Het zijn maar gedachten, die in Jan Krant opkomen. Maar concreet vraagt hij zich af: Waarom overhaaste stappen voor een vaag plan, een wissel op de toe komst waarvan het Zuiderpark het" slachtoffer moet worden? "Wie geeft' snel een nieuw park en waar?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1