In Stedelijk Musemn ositie en van en Bedrijfsleven klaagt over oeververkeer weight Avondvierdaagse had vervelende nasleep PANTALONS nü Geslaagd Diploma's uitgereikt van technische school Viaer Kol is niet de grootste bank. Maar onze reiaties vinden dit nu juist een pluspunt VL AER KOL COLBERTS nterieur Geen animo voor winkelplanning Holy en Kethel Tunnel is sof Onenigheid over jehlenka het gebruik van sporthal Bur^erlijke stand Telefoondienst gaf antwoord op vragen over nieuwe gids «Senior-Service" verleent gratis bejaardenhulp voor mensen zonder auto Directeur gaf levenslessen P. Roelfzema bij Rehoboth-ulo uitgeluid Reeds 35 deelnemers voor zeezwemrace I .C fnE rotterdammer Pagina 3 VRUDAG 30 JUNI 1967 Leerlingen kregen diploma van ,JCennis is Machtr' f&uenka T&tlenka HB blijvend goedkoper mÊÊ Van laadinstallatie in haven gevallen nn morgen en dagelijks Het is wél duidelijk waarom. Er wordt immers heei wat extra aandacht aan hun problemen geschonken. Onze experts verdiepen zich in aiie facetten van een bedrijf. En met die wetenschap kunnen wij ook de particuliere zaken van een ondernemer efficiënt regelen. Bijvoorbeeld het beheer van een effectènportefeuille. Vindt u dit een pluspunt? Dan willen wij graag eens met u van gedachten wisselen. Want of het nu gaat om een beleggingsadvies, vermogensbeheer, verzekeringen... voor èl uw bankzaken bent u welkom bij Viaer Kol. De bank waar uw rekening een naam draagt! 2 Goudsesingel 221 Rotterdam tel. 116673-123082 (Van een medewerker) VLAARDINGEN Van de Middelba- t.re Handelsavondschool uitgaande van vereniging voor Handelsonderwijs i Kennis is Macht" hebben 32 leerlingen donderdagavond in gebouw Triangel Itan diploma ontvangen. 0e beer G. F. Buis, voorzitter van SM bestuur, hield eerst een toespraak Iwaarin hij de nadruk legde op de [voortschrijdende automatisering en het Imeer toepassen van computers in en Luiten ons land. Om bij te blijven is Iverdere studie nodig, vond hij. Hij Ibond de geslaagden op het hart niet de Lans te lopen op een zijspoor terecht te [komen. I De heer C. van Toor Dzn., directeur [van de school, gaf een overzicht van Edebezetting van de school in het afgelo- ïpen leerjaar, dat werd begonnen met f197 leerlingen. Voor de 3-jarige cursus slaagden fmej. E. T. M. Borsboom, mej. A. M. [groenenboom en de heer M. D. A. iNijsen; één afgewezen. Voor de 5-jarige icursus slaagden de dames K. v.d. Berg, IS. Brobbel, A. Hoogwerf, T. Maat, G. F.. lOuweneel, VV. Poot en de heren J. S. Iran Aperen, L. G. Baumann, R. S. [Broek. J. v.d. Butgh, H. Goos, L. Har- Itog, G. J. Kalkman, C. I. v. Keulen, S. !G°'Kind, G. M. Kooit, F. v.d. Krans, G. fll'aat, J. Mondt, T. G. v. Oeveren, J. v. [Oosten, G. C. de Ruiter, A. W. v.d. Sar, Ij. Spanjersberg, A. F. v. Tiener,. P. A. iv.d. Vlies, C. C. Vogel. B. C. Weltevre- föer, en J. Zonne. Hier werden negen [kandidaten afgewezen. (Van een onzer verslaggevers) "VLAARDINGEN/SCHIEDAM Het gemeentebestuur van Vlaardingen ziet weinig nut in overleg met de gemeente Schiedam over de planning ven de win kelcentra in de aan elkaar grenzende wijken Holy en Kethel. De Kamer, van Koophandel voor de Beneden-Maas had daarover een brief ,aan beide ge meentebesturen geschreven. De' Kamér, drong daarin aan op coördinatie van de plannen voor de-winkelvoorziening. Vlaardingen reageerde afwijzend. Schiedam gaf in 't geheel geen ant woord. B. en W. van Vlaardingen lieten weten,' dat dé. winkelcentra in Holy na drukkelijk als wijkcentra bedoeld zijn, die de city geen ongewenste concurren tie mógen aandoen. Omdat de wijken Holy en-Kethel nog al duidelijk van elkaar gescheiden zijn. onder meer door een brede rijksweg, ziet men in Vlaardingen nog niet gebeu ren, dat de wijkWin-kélcentra aan weerszijden - elkaar nadelig zullen beïnvloeden. De brief, die de. Kamer heeft geschre ven, bleek overigens lang niet de instemming van alle leden te hebben. De Vlaardingse argumenten, dat coördi. natie van de plannen van weinig bete-: kenis zou zijn, kregen zelfs 'steun. De heer v.d. Lee'wees erop, dat de centra toch altijd nog drie kilometer., uit el kaar liggen. Ook VMC-voorzitter X Lïgthart geloofde niet; dafc het allemaal zo'n vaart zou lopen. Alleen -de heer F. Steerenberg zou liever een positievere reactie Van de gemeentebesturenheb ben gezien. geheel gevoerd f-rtzj s 45 WOL Let op hér rode etiket, vracg ernaar in grijs, bruin, groen en zwort, moten 44-50. halve prijs van 39.50 Morgenochtend 9 uur begint de verkoop Geen telefonische of schriftelijke orders. ROTTERDAM Brnjgrlondustoan SlogUlstrooi "°IÏEKDaM Woft'KriiiikoJ» Kort* Hoogstroot •«OTTERDAM M..n» ROTTERDAM Kottndr. Log«dïjl HOOGVIIET z WinÜnntrum SCHIEDAM j Koogitraaf - VUAROINGEN t Wmtolcwfrum Uw«M LEIDEN HoorUmmortlroat ZEIST 5loiloor» ARNHEM Wtnfc«lc«ntrum Pratikhaof SCHIEDAM Dc tweede Schic- damse Avondvierdaagse is nauwelijks achter de rug, of er is tussen de orga nisatoren en de d.irecti evan dé Sport hal Margriet enige deining ontstaan. Marsorganisator J. F. Bakkeren, en-zijn secondanten hebben zich verbaasd ge toond dat de kantine in de sporthal niet open mocht tijdens de Avondvier daagse en dat op de laatste avond een kwartje en tree - moest worden betaald voor toeschouwers, die de. prijsuitrei king wilden meemaken. Er zijn tijdens de avondvierdaagse ook harde woorden gewisseld tussen em ployes van de sporthal en bestuursle den van de marsorganisatie. Tijdens de marsweek kon men hierover geen gesprek hebben met de sporthaldirec tie, omdat de directeur de heer C. J. M. Bolmers juist die week met va kantie was. Intussen heeft de sport- haldirectie toch gereageerd op de protesten die van de- zijde van de wandelaars zijn gekomen. De heer Bolmers is van mening, dat er uitsluitend volgens het. bestaande kontrakt is gehandeld. Vorig jaar reeds is overeengekomen, dat op 'de' laatste avond een kwartje entreegeld zou moe ten worden betaald en dat de kantine niet open zou zijn. Wel staat in het kontrakt, dat in de sporthal.1 zelf een stand zou worden opgezet voor de ver koop van frisdranken en ijs. Dat is gebeurd, zodat de sporthaldirectie aan al haar verplichtingen heeft voldaan. .Men is van mening, dat de naam van de sporthal schade wordt aangedaan wanneer op dergelijke wijze klachten worden geuit. Men is wel. van plan volgend jaar, wanneer de.-Avondvier daagse eventueel opnieuw bij de. sport hal van start zal gaan, tevoren alles goed met elkaar te overleggen. Dit jaar heeft de Avondvierdaagse- i V SCHIEDAM Geboren: Jolanda, d.v. K. 7vï. van Kampen en J. Nlessen; Jacobus J., z.v. J. B. Kraak en M. J. de Jel: Catharina M., d.v'. H. M. van Lier - en P. W. M. Meesters: Nicole J., d.v. J. Bakker en R E. Hansma: Cornelia H. A., d.v, W. H. Assen delft en M. Ames: Jean P. z.v, P. Groor en C. Verwiei: Dirk R.. z.v. A. A. Koster en N. van der Beek.: Martnus K-, z.v. J. "WX VAN Otterloo en J. F. Rokers: Wendeline. d.v. W. A. Gerbrands en W. E. A. van der Hoek: Miranda, d.v. B. Duchenne en M. C. Krijgsman: Christiaan W.. z.v. A. G. Kolljn en J. M. van der Steen: Robert, z.v. c. van Giessen en A. P. A. J. Sprong: Michie!, z.v. J. A. M. Mennen en G. K. Drent; Miehei A.. z.v. M. J. Kerkhof en S. J. M. Vaarting; Jacqueline E. H„ d.v. H. van der Gaag en E W. den Boef: Margaretha A.. d.v. A. H. T. van der Moer en J. H. Harte; Anthonie 'G.. z.v. A. Koorevaar en A, M. Hoger.birk: Peter, z.v. D. J. Jansen en J. P. Groenhout; Edwin. z.v. M. C. Overbeeke en C. Meulstee; Marcel R. A., z.v. A. M. S. Timmermans en A. M. Daniels; Gabrielle H. G.. d.v. 3. E. N. de Kuyper en M. B. Bak kes: Hillebrand, z.v. J. Geurs en J. K. Mol. Overleden: W. van der Vlies. 45: L. Blaak. 80: J. M. Zaal. 81. echtg, van T. S. van Wassenaar: A. A. Ligthart. 36. echtg. van J. van Nieuwen burg: L. J. M. de Leede, 18: J. T. M. Cools. 62; A. Buraers. 61. SCHIEDAM. Geboren: Gerard zv W Jansson en G F Sloof; Edwin zv R Vertneij en P Zonneveld; Yvonne dv A Boot en B F Hartman: Johannes w zv F W van Barele en M J K Kooijman; Miriam X dv J F Kamermans en J Mulder. Overleden: P Steeds. 15; A van Rijnder- hoff, 69; P J Musters, 67. SCHIEDAM De volgende leerlin gen, slaagden voor het eindexamen van het Stedelijk Gymnasium; diploma A: X F. Brand, R. de Leeuw, Rotterdam, F. van der Poest Clement, H. G. Post- ma, mejuffrouw I. E. M. Zoetmulder. diploma B: J. M. Koogje, X H. M. N. van Leeuwen, N. Quispel, Rotterdam, L. C. A. Ritsema van Eek, W. Th. van Rossum, Vlaardingen, C. J. in 't Veld, Vlaardingen, H. J. Verbeek en T. Ver- heij Pols, Vlaardingen. leiding de hal vijf avonden lang tegen! een gereduceerde prijs mogen huren. I Of dat volgend jaar nóg kan, valt te bezien.omdat het moeilijk is de een wel en .de ander geen reductig' te ge ven. Tenslotte heeft de sporthaldirectie te kennen gegeven dat.de marsleiding hét kontrakt heeft geschonden omdat vier avonden lang na half elf nog mensen in de hal ..waren,' terwijl kon- traktueel was vastgelegd, dat men om tien uur verdwenen moest zijn. O (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN/SGHIEDAM Wan neer de PTT consequentgeweest was dan zouden de Schiedamse telefoona bonnees al in 1958 uit de Rotterdamse stadsgids zijn verdwenen en zou er een aparte gids zijn verschenen voor Schie dam/Dat dit hu alsnog gaat gebeuren is alleen het gevolg van het door de telefoondienst sinds 1958 ingenomen standpunt, dat de aansluitingen naar woonplaats worden gegroepeerd. Dit was de basis van het betoog, dat de heer C. J. Wulffraat, hoofd commer ciële zstoen van de Telefoondienst in het district Rotterdam, donderdagmiddag j heeft gehouden voor leden van de Ka-j mer van Koophandel .voor de Beneden- Maas; De Kamer had de heer Wulffraat uit genodigd, omdat .sommige' mensen uit het Schiedamse bedrijfsleven er schade van vrezen als ze straks niet meer in de Rotterdamse stadsgids te vinden zijn. Sinds Vlaardingen in het Rotter damse telefoonnet is opgenomen komen soortgelijke klachten ook hier wel voor. Vroeger, toén Vlaardingen nog een ei gen, netnummer had, hadden vele be drijven bovendien een. rechtstreekse aansluiting op het Rotterdamse net. Ze waren daarmee opgenomen in de Rot terdamse stadsgids. Die mogelijkheid is nu vervallen, ten zij de bedrijven een werknemer in Rot terdam hebben wonen. Dan is een dub bele vermelding mogelijk. De heer Wulffraat vond, dat daarmee toch al een aardige service is gegeven. Hoewel enkele leden van de Kamer van Koophandel de bezwaren van de nieuwe groepering van nummers in de gidsen nogal breed uitmaten, was de heer Wulffraat kennelijk van mening, dat de problemen zichzelf wel zullen oplossen. Niettemin deed hij namens de directie van het Telefoondistrict de toe zegging, dat de wensen „met de grootst mogelijke souplesse" bekeken zullen worden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het'Stedelijk Afuseum. wordt mei ingang van morgén tot en' met' zondag ,16, juli een tentoonstelling ge hóuden'van werken) ban 'kinde ren én vólw.asséftén. 'Deze ex positie 'is een' afsluiting van "de kunstklassen, waar de deelhe-, mers'zich 'in het museum hebben kunnéh uiten in de vrije ex pressie. Gedurende, twee maanden had de schilderes Trees"Sürihgh de leiding van 'de kinderklassen.' Schilder Joop van Meel 'gaf de ouderen onderricht, onder wie veel .leerlingen, van middelbare scholen. Totaal waren er onge veer zestig deelnemers.Gezien de. grote belangstelling:vor deze kunstklassen zal in september een nieuwe serie starten. De - tentoonstelling, wordt ge- houden op de bóven- voor- en achterzaal van -het museum.Er hangen enkele honderden teke ningen, die door meer kinderen jjkinderen kan men duidelijk zien dat zij zich ara,op uitleven in kleuren. Sommige tekeningen wijzen op „verborgen talentjes". In beide zalen hangen ook teke ningen, die dor meer kindéren zijn gemaakt.' - SCHIEDAM De. oud-leden van de jeugdvereniging „Tot ons Plezier" heb ben een instelling tot hulpverlening aan bejaarden1 opgericht. De vereni ging, genaamd „Seniór-Servicè", heeft tot doei bejaarden tc helpen, met aller lei werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het witten van plafonds. - Het onlangs gekozen bestuur bestaat uit voorzitter F. Krowinkel, secretaris K. Krowinkel en penningmeester T. Dries. Dit bestuur heeft direct na de oprichting de overheid, alle- kerkelijke instanties, bejaardenbonden en sociaal werksters op de hoogte gébracht van het bestaan van deze hulpverlening. De reacties van deze instellingen waren „enorm", zo schrijft (het bestuur. Zaterdag start de service-afdeling voor bejaarden met een actie om de vereniging meer bekendheid te geven en de financiële basis ervan te verstevi gen. Voor geldelijke steun, aan „Senior Service'" kan inen gireren op num. mer -761100 ten name van de penning meester, Geert Reindersstraat 2o. Voor verdere inlichtingen of voor aanvragen van hulp kan men terecht bij K. Krowinkel, Van Hallstraat 34, Schiedam. SCHIEDAM In besloten kring werd vanmorgen (donderdag) afscheid ge nomen van de heer P. Roelfzema op de gereformeerdeRehobothsyhool voor ulo aan de Tuinlaan, Van de zijde van het schoolbestuur was notaris A. Hoek aan wezig. De heer Roelfzema is twaalf jaar in dienst geweest bij de Vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs, eerst zes jaar bij het lager onderwijs op de Groen van Prinstererschool, daarna op de ulo waar hij in vrijwel alle vakken les heeft gegeven. De scheidende leraar ,gaat naar de zich snel uitbreidende christelijke detail- handelsschool in Vlaardingen, maar blij* voorlopig in Schiedam wonen. Gisteren nam de heer Roelfzema van alle leerlingen afscheid in het gymnastiek lokaal van de school. Johan Bokkers uit drie A bood hem een langspeelplaat van de vijfde sympbonie van Beethoven aan, en een geldbedrag waarvoor hij een tinnen kan kocht. De collega's gaven een boekenbon. De heer J. Craner uit Vo-orburg volgt de heer Roelfzema op. Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM 'In de stampvolle" kantine van de christelijke Technische School aan de Nieuwe Daraiaan, zjjn' donderdagavond 101 diploma's uitgereikt. Hiervan waren er 45 voor metaalbewerken,,zeventien voor tim meren, 34 voor elektrotechniek en vijftien voor autol erstejlen. - De directeur van de school, de heer II. van der Waal. gaf de vertrekkende leerlin gen nog een aantal lessen voor de le venspraktijk mee. „Hat .getuigschrift van de CTS is er-niet om er zich mee op de borst te slaan. Het Is slechts de eerste stap naar goed vakmanschap. Men moet blijven stude ren. Zoek verder altijd een bedrijf waar.een opeidingscursus aanwezig is.- Ook moet niet eerst gekeken worden naar een groot sala ris. maar meer naar mogelijkheden om ver der te studeren".' aldus de heer Van der Waal. De geslaagden waren: Afdeling metaalbe werken: S, v. Aperen. Vlaardingen, W. F. v. Barneveld. G. M. Bel, Vlaardingen. J. Bel len. B. van (jen Berg. Vlaardingen, A. Bone faas, p. j. Brokx. vlaardln-gen. A, C. van de Brug, J. \an der Brug, Vlaardingen. J. J. Burggraaf. I. Dlerx. F. Dolstra. II. R. van Driel, Vlaardingen, W. J. Eljgenraam, vlaar dingen G. A. van Geffen. vlaardingen. H. w. Griep. G. van der Heiden. J. A. Hoogstad. Vlaardingen, W. J. Ilmer. J. de Jong vlaar dingen, L. Keijser L. c. Klein, Rotterdam, A. W. van Leeuwen, M, van Loenen, S. van Loenen. R. D. M. Luesken. C. Monnik. H, A. van den. Oever, J. Ouwendijk, G. V. Overde- llnde. R. E, polet, Vlaardingen, T, Roos, H. Richters. H. Scharloo. c. Schneider, vlaardin gen, J. Timmers. H.. G Unk, J. verboon, vlaardingen, J. Westerveld, s. Wllkens, A. van willigen, D. W. wuyster, K. van Zellern, K. van der Zwan. .Vlaardingen. Afdeling timmeren: H. Broek, Vlaardingen, A, c. Bill j. BUL Rotterdam Kethel. I. A. Dijkshoorn. J. Klootwijk, D. Kotrwenhoven, A. van de Krult, p. G. Mak, p. H. Meijer, A, van Otterloo, J. plooy, Vlaardingen. X>, L. van R1.I. R. sml-t, F. Snaauw. M. J. Spaans, Vlaardingen J. Vehery, Vlaardingen, S. M. van der Vlugt, Vlaardingen. Afdeling AutoherstellenG. J. Boerlage, Rotterdam 7.'A. Bregrnan. Maasluis, F. van <ier Brug. Vlaardingen, F. C. A. van Dun, Rotterdam 7. M. J. van Eyk. B. J. ter HaaT, Vlaardingen.P. "J. T. Louwerens, Vlaardin gen. K v. d. Sar Maasland, E. R. Schlundt Bodien.Spijkenisse. P, van der Ster. Vlaar dingen, E,- J. van der vaart. Maasland. G. van der vlies. B. van der Windt, p. van 'Wijk. E. Zutdmeer. Vlaardingen. Afdeling Elektrotechniek: P. Benning, R. H. M. Brökling, B, M. A. van Burink, Hoog vliet, J. p. Dupon. Vlaardingen, J. P. Hadde- man, Vlaardingen, J. C. van der Harst, Vlaar dingen, C. A. de Leeuw den Bouter, Vlaar dingen, C. J. van Leeuwen. A. Llebeek. J, van Lui pen. Maasland. W. Meeder. A. H. Meerman, vlaardingen. F. H. Molenaar, Rot terdam 7, p. Onck, Vlaardingen. Hl F. Poot. Vlaardingen. C. Prook, A. H. J. Ripke, Maassluis, M. Shouten. H. J, de Sterke, vlaardingen, S; van der Vaart, Maasland, A. H. verboon, vlaardingen. J. A. Voerman, Vlaardingen. G. Vos, Vlaardingen, A. van Waas. VLAARDINGEN Hoe blij het be drijfsleven in het gebied van de Nieu we Waterweg ook is met de Benelux tunnel, er zijn toch nog tvel degelijk wensen overgebleven. Dat bleek donder dagmiddag wel in-de vergadering van de Kamer van Koophandel in Vlaardin gen, Die wensen betreffen het woon en werkverkeer van werknemers van bedrijven op- de zuidelijke oever en de bereikbaarheid van de- tunnel uit Vlaar dingen en Schiedam, Het- lid van de Kamer de heer Kampstra kwam met cijfers op tafel, waaruit, hij concludeerde, dat er toch altijd nog wel 400' tot 500 .mensen zijn, die. dagelijks'de rivier moeten oversteken en die niét over een auto beschikken. Als straks ook het pérso- nenveer wordt' opgeheven zijn die werknemers aangewezen op een uit breiding van de. capaciteit vari de personeelsböten van de bedrijven óf óp. hét openbaar vervoer door! de. tun nel- De heer Kampstra 'gaf dé bezwaren weer, die zijn ingebracht tegen het, idee om „öpstapwagens" door de 'tunnel te laten-pendelen. Hii zette, een vraagte ken bij de opheffing van het. personen-- veer. Het openbaar vervoer zóu eerder moeten wprden uitgebreid dan vermin derd, vondhij. Vooral Van de Vlaardingse leden van de Kamer hoonde - men daarna nogal wat kritiekop de vérvoerssïtuatie, die ha 1 januari zal ontstaan.: Sómmigen richtten zich spéciaal tégen dé argu menten van B. én W, Van 'Vlaardingen, die enkele dagen geleden in een brief aan de gemeenteraad-de meniiig heb ben uitgesproken, dat iedereen zijn weg wel zal vinden. Oud-wethouder J. L. Jonker bijvoorbeeld wees op het chronische vertrekoverschotv an .de ge meente/Vlaardingen. Hij dacht dat Vlaardingen als woonstad tóch' wel be lang moest hebben bij eengoed oever- verkeer. - „Voor dé mensen die. geen, au to. heb ben, is de tunnel eigenlijk een .sof ge-, iyorden'V -zei PCG-gemeenieraadslid J. Lïgthart in dev ergadering "van de Ka mer.- Gemeenteraadslid F. Steerenberg: „De argumenten van B. en ÓV. lijken me zwak." De heer Sehuddebeurs bekeek de zaken wat nuchterder. Hij zag een eenvoudi ge. oplossing, wanneer de "bedrijven hun personeel met bussen door de tunnel zouden brengen. Een ander door velen gedéêld be zwaar was/dat men uit Vlaardingen en Schiedam zo'n-groté omweg moet maken om in de tunnel te komen. Men vroeg zich af of de dienstwegen, die bij de Vijfsluizen zijn aangelegd, (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De zee zwemrace op zaterdag 8 juli van de Hoek tot Ter Heijde is met 35 deelne mers volgeboekt. Voor de start, die omstreeks 15.30 uur ih de Hoek wordt gehouden, moeten de deelnemers zich onderwerpen aan een medische keu ring. Naast de vele volgboten van particu lieren zullen de reddingsboten Prinses Margriet en de President Goudriaan de zwemmers begeleiden. Indien de tocht op 8 juli 'niet kan doorgaan wegens slechte weersomstandigheden dan wordt deze op de zaterdagen 5 of 19 augustus gehouden. niet voor het verkeer kunnen worden opengesteld. Tunnel-commissaris ir. Den Bakker meende zich te herinneren, dat deze plannen al in een vroeg stadium zijn afgeketst op verkeerstechnische be zwaren van rijkswaterstaat. Niemand bleek er helemaal het fijne van te weten, maar de Kamer gaat in ieder geval een brief schrijven, waarin de wensen nog eens duidelijk worden uiteengezet. Als U nu of binnenkort een kinderstoel nodig hebt... en U wilt voor Uw kleine evengoed de beste en mooiste kopen die er Is;., kom 'dan morgen eens kijken - in i onte baby-afdeling. Want daar begint de bijzóndere verkoop van zwaar ver chroomde kinderstoelen, van 42,50, met formica bekleed los tafelblad {...U kunt er dus ook eentafeltje en stoeltje van ma ken). Kinderstoelen, met 'formica voorblad en fraaie bekleding op rugleuning en zitting, morgen ruim tien gulden, gpedkoper, voor nog géén dertig gulden.' c t v£' - Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze iwaarver- chroomde kinderstoelen in rode err blauwe ruit;:;: en in bleu, v -;V' Géin 0 SCHIEDAM De 76-jarige mevrouw D. 3. uit het Provetüershuia werd donderdag op de Singel onweL Zij-fs in hetGemeente ziekenhuis opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Bij het schoonma ken van de ramen van een op de loswal van de ENCK geplaatste laad installatie gleed vrijdagmorgen de 24-jarige J. B. uit. Dé (nan kwanv met zijn rug op de kademuur terecht en viel vervolgens via het gangboord van een lichter in de ENCK-haven, Het slachtoffer wist zelf naar de kant te komen, waarna ooggetuigen hom op het droge hebben gébracht De man is ter: observatie naar het Holyziekenhuis ge bracht. - Gerëf. Jeugdhuis, Chr, Leesbibliotheek, uit lening, 14.30 -16.30 Sporttondeenbad, Dtplomazwemraen. Ie en 2e diploma, 19:30. Bijkantoor „de Rotterdammer". Lange Kerkstraat «2. uitsluitend redactlezaken. tel. 263954 b.g.g/34661B, Klachten bezorging; tijdelijk Lange Kerkstraat 82, tel, 266382. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie tel, 254466. Brandweer 26S218. C.G. en G. D, 296200. Apotheek: Rembrandt. Rembrandtlaan 5b, tel. 268855. UTRECHT, QUOE GRACHT 168, TEL. 26351 ROTTERDAM, COOLSINGEL 75, TEL 120126 BILTHOVEN, JUUANALAAN 4. TEL2571 USSELSTE1N, UTRECHTSESTRAAT 62, TEL 2195 WOUDENBERG. VOORSTRAAT 23, TEL 1329 Bankkrs

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1