Scheepsbouw kan enorme opdrachten verwachten I k et oude **Qotterdam! Talenten naar voren in einduitvoering IfeJIoltfritatmner WCió Scheepsbouiver Verolme meent: W aarscliuwende vinger voor Rijnmondraad lil Morgen Avond Verder Jan J. v. d. Berg gaf spanning Diploma's van De Nederlander uitgereikt ff H Waaren wat? EUROCENTRUM Ridderkcrkse raad: fiïilVTTl^ pjr ROTTERDAMMER 2 A ZATERDAG,] JÏJLl 196 Opnietnv Drietonners Café-Restaurant „Alarmploegen" krijgen straks eigen auto's tt i» i-tan ty»» t. hui uiiua th ai*voi;i» i v«; vh]t:S U VH t-A^fvWs «p'ZiF.li l,t: V\A -ivt.fl, WÊÊÊÊÊÊM "POULET DAMOCLES" BANTENG KOORPLAATJE - Beheersing Grammofoonplaat BBs bij rampen mogelijk OT IDEE is ruim een haif jaar oud: Oprichten van'' „alarmploe- <ren" bij de Bescherming Bevolking. Teams van mannen, die direct kunnen worden ingezet wanneer zich in vre destijd een calamiteit voordoet. Nu «sat het erop lijken dat de BB van de A-kring Zuid-Holland C (Rotterdam en 16 gemeenten eromheen) een aantal van die ploegen krijgt. 1 Het hoofd BB, de heer L. C. van Marion, riep zijn noodwachters in fe bruari op. In 't eigen blad „De Kring ordonnans" vroeg hij alle noodwach ters. zowel vrijwillig als verplicht, dee! te nemen aan de vorming van deze ploegen. Hij vond dat dit idee voor hen de mogelijkheid inhoudt de opgedane kennis in de praktijk te be nutten. I BB-ers oefenen af en toe, in klein en groot verband. Verder is er voor hen weinig praktijk; Feitelijk kan men spreken van een braakliggend reservoir. Organisatie en enthousiasme kunnen een apparaat tot stand bren gen dat ten dienste van de ge meenschap meer nut oplevert, zo was de redenering. I Voorbeelden zijn ér genoeg van rampen, bij de bestrijding waarvan meer geschoolde krachten broodnodig jóuden zijn. Wateroverlast, een grote brand,zoals bij de Deltachemie in 1934. Dan is er veel hulp nodig, voor kleine en grote karweien. En de beste hulp komt van snel gealarmeerde, doelmatig en kundig werkende eenhe den, die niet behoeven te improvise ren. I Gehoord de geluiden uit de nood- wachterskringen was de leiding aan vankelijk van mening dat er veel ani mo zou blijken. Dat viel echter tegen. Opnieuw werd daarom een oproep ge daan. Zoals dat vaak gaat: men wacht af. Maar de laatste weken zijn er tien tallen aanmeldingen gekomen. Nu heb ben zich meer dan honderd mannen en vrouwen beschikbaar gesteld. Er wordt meer verwacht. De hoop is dat - over niet ai te lange tijd althans twee ploegen kun nen worden geformeerd. De aantallen worden wat ruim genomen, omdat er altijd mensen (afwezigheid, ziekte e.d.) afvallen. Dat 'blijkt overigens ook uit de ervaringen met de alarmeringen in vredestijd. Slechts het sneeuwbalsys teem kan dan worden benut. Een alarmploeg moet brandweer lieden, redders, EHBO'ers, chauffeurs, gasverkenners, kortom alle bestaande BB-functies omvatten. De actie, waar voor men wordt opgeroepen, kan im mers zeer veelzijdig zijn. Dat worden ook de auto's, waarover de teams de beschikking krijgen. Twee hulpverle- hingstrucks, die over enkele weken ge reed zullen zijn. \Y7e sloten het „puzzel op 14 juni j.l. p! aatjes ri al mrt ren heeldje. «jat de goede opmerker kan viiwieu in een der kleinere vijvers van de Diergaarde BI ij dorp. .Mevrouw Ohr. Ti miners, Willem Yos?traat 28, Poort u» gaal. heeft dat gm?il gezien. Zij krijgt ditmaal de prijs.. TS'a ile vakantie gaan we verder. Het gaat om drietonners met een laadbak van vijf meter lengte en een vaste, licbtdoorlatende kap. Deze wa gens zullen een zware dieselspuit kun nen trekken indien nodig, reddingsma- terieel vervoeren, verbindings- en gas- detectieapparatuur. Bovendic-n kunnen ze twintig a 25 mensen vervoeren. Zo IVUzimnqen zal een ploeg snel ter plaatse kunnen zijn. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Nederlandse scheepsbouw kan binnenkort enorme opdrachten verwachten. Dat is althans de mening van scheepsbouwer C. Verol me en hij verkondigde deze vrijdagmid dag tijdens een bijeenkomst t.g.v. de diploma-uitreiking aan leerlingen van de hts-dagschool van de Academie van Beeldende Kunsten en Technische We tenschappen. Volgens hem beraden de grote olie maatschappijen zich over het laten bou-| wen van een groot aantal tankers tus- sen 200.000 en 250.000 ton. „Or.ze werf! 's nachts, maar dan ook te allen tijde beschikbaar te zijn. De organisatie van de ploegen kan overigens pas geheel worden opgezet en „uitgeprobeerd" als de auto's, ter beschikking zijn. West-Rozenburg. Tel. 01885-3333 I. C. VAN MARION aiarmploegen In de (grijsgespoten) auto's, die reeds worden betiteld als „manus- jes-van-allcs" kunnen, liggend op brancards, acht gewonden worden ver voerd. O.a. opklapbare banken maken dit mogelijk. Het materieel is er dus spoedig, dan de bemanning nog. Wat dit betreft, koestert de leiding van de BB-organisatie nu optimisme. ffl Er hebben zich al mensen aange meld, zo vertelt de heer W. Edauw, hoofd operaties, die opgeven alleen 9 r v A -f A f -VKjr vJ(Z,r 'i, r.r7 r *4 J- '46/jt f' a t JV* -* s/ (i V Intussen voltrekken zich in de nor male organisatie van de BB ingrijpen de wijzigingen. Men is nu druk bezig met het vormen van 25 pelotons van ieder twee vooruitgeschoven hulpverle- ningsploegen (VHV's). Deze nieuwe teams hebben de taak overgenomen van de vroegere wijkpioegen der geor ganiseerde zelfbescherming (vrijwilli- gers). Het gaat om een totaal van 2.150 man. De VHV's worden 'hoofdzakelijk be mand met plichtnoodwachters, waar toe de BB buitengewoon dienstplichti gen toegewezen heeft gekregen. De vrijwilligheid in de organisatie be perkt zich nu nog voornamelijk tot de georganiseerde zelfbescherming (wijksgewijs). In die tak van dienst is een grote reorganisatie 'bijna voltooid. Eind 1966 bedroeg de organieke bezet ting van de kringnoodwachter 16.809, van wie 7656 aanwezig waren. KC 9 Onze chef-kok beveelt aan Ontbeende kip met een vulling van kalfs vlees. garnituur van appel en ananas, ge flambeerd op het zwaard, geserveerd met een romige saus van champignons, tomaat en pimentos, een bouquet van Cognac en Madeira. f8.50 Per couvert Let opPo/itet Damocles is ten rinding van mze eigen chef-kok. Voor de originele ''Pou/et Da rnocles" dus naar ons sptcialiteitm-restamant. Verd6r serveren wij uitgebreide 'menu's of a la Carte. Zondags aan de vleugel een keur van bekende pianisten. Vanuit Rotterdam is ons Restaurant nu ook gemakkelijk te bereiken via de nieuwe Beneluxtunnel. Na de tunnel volgt U de borden "Engeland tot ons Restaurant. kan ze bouwen", aldus de heer Verol me. De scheepsbouw gaat volgens hem in Nederland een nieuwe toekomst tege moet. De huidige regering heeft vol doende aandacht voor deze industrie tak. Verolme: „Onze scheepsbouw heeft een 'keerpunt bereikt; ik 'ben niet zo pessimistisch". In het begin van zijn toepsraak zette de heer Verolme de loop van zijn eigen carrière uiteen. Hij memo reerde het feit dat het concern 7 sep tember a.s. 21 jaar bestaai. De heer Verolme vertelde ook dat hij begon met zeven magere jaren. De volgende zeven waren vet („zoals ik nog nooit heb meegemaakt") en de derde 2even weer mager, „Nu zijn we echter weer in opgaande lijn", zo zei hij. Scheepsbouwer Verolme is ervan overtuigd dat de wereldvloot in de naaste toekomst jaarlijks met 20 mil joen ton scheepsruimte moet worden aangevuld. Mr. B. Moret, voorzitter van het bestuur van de academie, reikte vervol gens enige diploma's uit aan leerlingen die met lof waren geslaagd. Tevens schonk hij ir. W. Croon de zilveren medaille van de vereniging voor het feit dat hij 15 jaar lang penningmeester 'is geweest en deze funktie nu heeft neergelegd. Ir.W. G. Janssen, direkteur vand e dag-hts, merkte in zijn openingswoord op dat de afdeling scheepsbouw van de avond—hts sterk in leerlingtal terug loopt. zelfs moet worden gevreesd dat ze binnenkort niet meer voor subsidie in aanmerking komt en zal moeten wor den opgeheven. Chiangs beeft het bestuur aan 70 'bedrijven diïft iervoor in aanmerking kwamen per brief ver zocht run mening kenbaar te maken omtrent het voortbestaan van deze af deling. Er zijn daar 14 reakties binnen gekomen. (Van een onzer verslaggevers RIDDERKERK w Met aigennt stemmen heeft de gemeenteraad vai Ridderkerk vrijdagavond het voorste van B. en \V. aanvaard om ernstig* bezwaren iii te dienen bij Rijnmoné over een aantal posten op de ontwer pen van de tweede be grotings wijziging 1967 en de begroting 1968. Het gemeen tebestuur steekt hiermee, zoals he: sgp-raadslid B. van de Graaf het noem. de, de waarschuwende vinger op tegen inmenging van Rijnmond in zuivere ge meente- aangelegenheden. Rijnmond heeft de gemeente name- lijk voorgesteld een bedrag' vat ƒ110.000 uit te trekken voor het opstel len van een basisplan voor de.ontwikke ling van het recreatiegebied Bemisse- land. Verder wil Rijnmond dat de ge meente deelneemt 'in de NV Asïaltering Rijnmond en de investeringen van de door de zes gemeenten opgerichte meld en regelkaimer in .Rotterdam; Met deze voorstellen dringt .Rijn mond zich in het beleid van de' gemeen- te, zonder dat deze daarvoor toestem ming heeft verleend. Vooral de post van 110.000 voor het recreatiegebied stuitte op felle kritiek in de raad. Men was van mening dat de gemeente geld- investeringen moest doen, zonder dat de eigen inwoners daarvan profijt zou den hebben. Volgens het sgp-raadslid Van de Graaf, .die tevens zitting heeft in de Rijnmondraad. ging het niet om beslis singen maar om voorstellen van Rijn mond. Dat nam niet weg dat ook hij zich tegen de plannen van Rijnmond verzette. De heer Van de Graaf zag er een gevaar in voor de autonomie van de gemeente. Het bezwaarschrift van B. en W. wordt tevens tér kennis van Ge deputeerde Staten gebracht Danteng« (Blydo-rp beeft een kleine kudde) zijn runderen die in het wild leven en voor dierentuin-en vrij kostbaar zijn. De dieren komen voor op Java en Borneo en zijn nauw verwant ruet rundersoorten die op het vaste land van zuïdoost-Azie leven. Zoölogen zijn 't er nog niet over eens of de die ren vroeger ook in het wild op hel ei land Bali hebben geleefd. Onwaarschijn lijk is dit echter niet, aangezien het beroemde tamme Bali-vee sterk op ban tengs lijkt. Er is trouwens nog een raadsel: hoe zijn er op Java wilde bantengs geko men, terwijl 7,e op Sumatra ontbreken? De dieren kunnen namelijk moeilijk langs een andere weg dan via Sumatra naar Java gekomen zijn. De machtige bullen (stieren) hebben oen blauwzwarte huid, de veel kleinere vrouwelijke bantengs zijn roodbruin, met een donkere aalstreep over de rug. Beide geslachten hebben spierwitte on derbenen en een grote witte spiegel. Ook de mannelijke kalfjes worden rood bruin geboren; pas na twee jaar worden ze geleidelijk blauwzwart. Bantengs lijken ietwat logge dieren, maar dat is toch volledig schijn. In wil de staat springen ze namelijk gemakke lijk als herten over boomstammen en andere hindernissen. Ze leven in de open grasvlakten tus sen tropisch bos en eten zowel twijgen en bladeren als grassen en kruiden. De enige vijanden van de bantengs zijn de tijger en de mens, terwijl de jonge dieren ook wilde bonden als vij anden hebben. De strijd tegen het roof wild kunnen, de bantengs echter uitste kend volhouden; dit wild immers roeit het prooi wild niet uit, het neemt er al- ,eea het overschot van, de zieke en zwakke e.vemplaren. Tegen de mens met geweer kan dit rund uiteraard niet op. m str^ *s te ongelyk. ^Toen Nederland het in lndië nog voor het zeggen had, kreeg de banteng een noodzakelijke bescherming. Wat de In- onesische regering ten aanzien van het tjoortbestaan van deze prachtige run dersoort heeft gedaun en doet, is niet precies bekend, B. O. V Mf tfcKintlMi ^v^ l»ll li VP ■m wmmmÊ. 4 w jv aj, m v v wé kensommen vlekken en je schriften zijn stuk voor stuk beduimeld. Je bent de hele school met de meester erbij, echt moe. - LIET hete weer vroeg soms om r\ langdurig verblijf in het zwem- ttET Rotterdams Chr. Meisjeskoor bad De laatste schooldagen moesten Tl onder iejfjing van mejuffrouw E. echter nog mtgezeten worden. Je re- j Geluki d#t re(fds een go^de bekend_ heid geniet, heeft nu bij Canto di Van- gelo een volledige 33-toerenp!aat vol- gezongen. Kant 1 bevat het bekende „Lied van de nieuwe hemel en de nieu we aarde", „O Heer, O heilige geest", De gulden, in dit geval, troebele mid- Lieve Heer gij zegt Kom. Op kant 2 denweg ligt in de vijver: een afgetakei- hoort men een deel van psalm 42 (op de zeer lelijke eend. Alleen je nette andere melodie) en „Daar is een hei trui en broek beletten je een volledige, .per". Bij de gave zang van het koor vogelvrijverklaarde te zljii. Je troostte verzorgde Aad v.vd. Hoeven het or- je, de vakantie naderde. En vandaag, gelspel. Op de hoes een plaat van het vandaag, was het dan zoverl meer van Tiberias. Dit bord, dat aan duidelijkheid mets te wensen overlaat, staat bij het Kra- lingse strandbad. Ook in de komende topweken van vakantie zullen weer dui zenden dit oord van verpozing bezoe ken. Zullen zij ook aandacht schenken aan die zwarte letters? Zij vormen geen dreigement, maar een goed advies, dat op waarheid berust. Na sluiting van een bad als dit het bord kan overal staan waar vele mensen recreëren wordt meestal een „puinhoop" aange troffen. Dat is niet nodig en het is zeer gevaarlijk. Voor velen moeilijk om te onthouden, helaas. Misschien een kwestie van opvoeding? Kwalijke toestanden kunnen het gevolg zijn! liWlliillilWIMiillIMP iilii mêm ESsSSiSysj TER weemoedige herinnering aan de oude stad, die er niet meer is, komen wij ditmaal met een „alfabe tische Gedenckklank". Van alle dooT-en-door-Rotterdamse dingen, die u hier vermeld vindt, is er niet één meer over! ALGEMEEN VERKOOPLOKAAL Gebouw voor Vergaderingen en Verko pingen op de Goudsesingel, dicht bij het gebouw van De Rotterdammer. Zo wel bij bokswedstrijden als tijdens po litieke vergaderingen kon het er heet toegaan! BONESKI i Het vermaarde café van de heer Fritz Boneski was in het hele land een begrip. COHN DONNAY Groot waren huis op de Korte Hoogstraat. Voor tien gulden kocht men er een keuken inrichting. DELFTSE BOOTJE Door stoom voortbewogen vaartuig, waarmee oude re generaties over de Schie plezierrei zen naar Delft en terug plachten te maken. Voor de tocht van het Hof plein naar Delft had het vaartuig niet minder dan anderhalf uur nodig. ELIM Groot hotel voor daklozen van het Leger Des Heils, ctp de Schie- damsedijk, midden tussen de ver- maaksgelegenheden. FOP SMIT Rederij, die met logge raderboten liet verkeer met de dorpen langs de Lek onderhield. Gezellig, ge moedelijk, gevoegelijk. Jammer dat de ze scheepvaartlijn niet meer bestaat. GEBOUW Het „Gebouta voor Kunsten en Wetenschappen" aan de Schiedamsesihgel, in het begin van de eentw gesticht door George W. van Bie- ve en dertig jaar later door een hevige brand aan zijn einde gekomen. Een grote houten kast; niet iets om met trots aan vreemdelingen te tonen... HANG De Hang (en niet: Het Hang) was een nauwe straat, die zich over grote lengte door de binnenstad kronkelde. Bij Hammes in de Hang kochten wij warme, vers gebrande pin da's... IN DUIZEND VREZEN Huisje, dat jarenlang op de Grote Markt stond. Volgens de overlevering hield een aantal mensen zich hier schuil voor de Spanjaarden, toen het tijdens de 80-jarige oorlog plotseling „me nens" werd. JAVAANTJES De „Djongosseri' van de Rotterdamse Lloyd die op de Lloydkade in hun kraton woonden en die wij zo dikwijls door de stad zagen slenteren... KAASMARKT Achter de zware Ionische zuilen vanhet Raadhuis aan de Kaasmarkt huisden de voornaamste gemeentelijke diensten... DE LANDBOUW Ook al een ver maard café. Het stond op de hoek van de „Bogmanshol" en het Calandplein.. M.A.V. De Maatschappij Auto Vervoer had ongeveer zestig jaar gele den op een aantal trajecten, het ver voer per autobus in handen. De bus sen waren echter zo dikwijls defect, dat. de onderneming de bijnaam „Mor gen Avond Verder" kreeg. NUT Onaanzienlijke concertzaal aan de Oppert, waarin de aanzien lijkste musici uit de hele wereld kwa men concerteren. OFFICIEREN SOCIËTEIT Oorspronkelijk benaming van het la tere „Parkzicht" in het Park. PAUWENSTEEG Het vermaarde politiebureau in het hart van de stad, am midden tussen de „Dijk" en de „Pol der". Met de eerste naam duidde men de befaamde Schiedamsedijk aan, met de tweede de beruchte Zandstraat. Geen politiebureau was zo „leven dig"... „ROTTERDAMMERTJE" Bijzon der vervelend diertje, dat het Rotter damse water schadelijk voor het menselijk lichaam maakte. Het heeft veel kwaad gedaan. SINKEL Het beroemde xvaren- huis, waar alles te koop was. Het stond op de Groote Markt. TUINDERSTRAAT Wie „naar de Tuinderstraat ging", ging natuurlijk zwemmen in de Overdekte Zwemin richting. die toen zij geopend werd. de eerste in de stacl was. ULRICH Huize Ulrich aan de Leuvehaven, u-aar in de loop der ia- ren duizenden malen fees', is gevierd door Rotterdamse verenigingen... VISMARKT In het hart van de stad was de Zeemsmarkt. De vissers schepen brachten er hun vangsten, die terstond geveild toerden. Forse dames stonden gereed om de verse vis zonder dralen aan de verbruikers te slijten... WAALHAVEN Het is al bijna een halve eeuw geleden, dat Neer- lands eerste vliegveld voor de Burger luchtvaart geopend werd. Wij hebben cr talloze aardige herinneringen aan. YACHT CLUB Oorspronkelijke bestemming van het gebouw van het Museum voor Land- en Volkenkunde. Voor de oorlog hebben wij iemand gekend, die altijd van de „Yachtclub" sprak als hij dit gebouw bedoelde. Maar hij was ook heel oud! ZHESM De Zuidhollandse Elek trische Spoorweg Maatschappij, die werd opgericht om de elektrische lijn van het station Hofplein naar Den Haag te exploiteren, doch geliqui deerd moest worden nog voor er één trein gereden had JVR ROTTERDAM In de goed bezette grote Doelenzaal is vrijdagavond de derde einduitvoering van het Rotter dams Conservatorium gegeven. De or kestklasse begon onder de beproefde leiding van Hans Lichtenstcin met de vrolijke ouverture „Don Giovanni" van Mozart en begeleidde volgzaam de bei de solisten voor de pauze; Kees van Eersel uit de klas van George Stam en Leo Lentz uit de klas van Herman Wester. De organist zou het 't volgende jaar heel wat beter hebben gehad, want dan staat in deze zaal het orgel, dat heel wat groter is dan het positief, dat hij nu moest bespelen. De orgelklank werd vaak door die van het orkest overstemd, maar tóch was in het „Concert voor orgel in C" van Joseph Haydn te horen, dat Kees van Eersel de toestemming voor studie voor de Prijs van Uitnemendheid zeker heeft verdiend, wat zij, die hem meer malen op kerkorgels hebben horen spe len, al wisten. Leo Lentz heeft het „Klarinetconcert in A, K.V. 622" van Mozart met grote beheersing van de techniek, zeer muzi kaal en fijn genuanceerd geblazen. Maar het voortdurend voorover buigen lijkt mij niet bevorderlijk voor de sprei ding van de toon noch voor de ademha ling. Beide solisten oogstten terecht lang durig en hartelijk applaus. Na de pauze klonken er fragmenten van Haydns onverwoestbare oratorium „Die Jahreszeiten". Mooi van klank en fris zong de koorklas, en de jonge musi ci van de orkestklas zetten onder de bijzonder stimulerende leiding van Kees Stolwijk hun beste beentje voor. Trudi Koeieman zong de sopraanpar tij op een wijze, die doet vermoeden dat zij een voortreffelijke oratoriumzan geres zal worden naast de boeiende lie— derenzangeres. die deze leerlinge van Jo Bollekamp kort geleden bJeek te zijn. -Tenor Kees Scharloo uit de klas van Corrie Daniskas-van Zwieten heeft een ver klinkende stem, maar de lyriek ont breekt er aan. Die lyriek was volop aanwezig in de zang van Rob Holl, die met zijn gemakkelijk aansprekende bas stem zijn leermeester David Hollestelle alle eer aandoet. Van deze selectie uit „Dié Jahreszei ten-' komt bij de Centrale Discotheek een 30 cm langspeelplaat uit, waarvan de andere zijde Schumanns liedérenty- clus „Frauenliebe und -leben" laat ho ren, gezongen door, sopraan Trudi Koe ieman met begeleiding van Istvan Hajdu. De diploma's werden deze keer niet aan het eind van de avond, maar vóór de pauze uitgereikt Directeur George Stam kreeg een fraai boek ever orgels aangeboden namens de leerlingen. - G. M. Dersjant ROTTERDAM .Aan het Rbtterdains Conservatorium zijn de volgende 'eindexa menkandidaten geslaagd: - Dansacademle, diploma B (Pedagogie voor* amateurs in klassieke stijl en, bijvak .Euro pees moderne stijl): Paula J. H. Keupers en Marjoieine M. Briër. Diploma Ar Hendri- ka A- G. Lindeboom, Simone H. Dresens en Frans T. T7. GeJderöJom. v. - - Conservatorium, einddiploma solozang; In ge tje van der Boom-KeemLnk (met on-- der scheiding), Johanna G- Koeieman (met onderscheiding) en Elizabeth v.cL Ploeg. .Orgel: Kees van. Eersel (toegelaten voor Prijs van Uitnemendheid), Ary van der Hoe- Ven. en Andries Kreuzen. Piano: Rla Sonja Jansen, Emzny de Nie en voor begeleiden ^Aantekening" Franslsca J, Henke-Dorst. Altviool; Clara M. Neuk en Robert K, Rignarts. Fluit: Hilde Broekhuljsen. Klarinet: Leonard D. Lentz. Onderwijsakte B solozang: Alida G. Jüngst. Viool: Elisabeth Tetielaar. Violoncel lo: Mlep van der Heide en Yvonne Krie- «it:^°^lanria Adrians Barend recht, BroekhuiJsen en Dirk A. Stemvers. Blokfluit: Johannes C. Maas. Piano: Corne- Ua A. Ambachtsheer, Margaretha F. G. Har- tog. Martinus R. Visser, Klaas p. de- Vries. Schoolmuziek: Gerard Roeltzema. Voor de onderwijsakte A - viool: IJhe G van den Bosch, voor piano: Ferdinand M. Xennlnck, Helena J. v.d. Spek. Nicolaas A. P; Vroom en voor ritmiek: Agnes E. Veth - de Waal. ROTTERDAM Bij het luisteren .naar het „Prière" var. Cèsar Franck jkorot mij altijd weer het beroemde i schilderij van Nicolaas Maes voor de geest, dat „Het eeuwige gebed" wordt genoemd. Ook aan dat muzikale gebed van de grote Franse componist schijnt geen. einde te komen; het is een niet te stoppen stroom van zoetvloeiende melo dieën, die alleen dan ten voile te genie ten is, als de speler een groot musicus is. Dat was vrijdagmiddag in de St. Lau- renskerk ongetwijfeld het geval, want Jan J. van den Berg, organist van de Nieuwe Kerk te Delft, zat aan de speel tafel. De compositie zal de helaa3 weini ge toehoorders niet te lang zijn geval len. Licht gespeeld en luchtig gere gistreerd zorgde de korte, voor clave- cimbel geschreven Gavotte in F van Giambattista Martini voor een wèl nodi ge ontspanning, want het laatste num mer van het programma, de „Toccata en Fuga in a" van Max Reger is een machtig werk, dat de spanning er steeds in houdt. Flonkerend en met een breed slot klonk het eerste deel, zeer levendig en toch groots de fuga. Zo heeft Jan J. van den Berg zijn goede naam weer aile eer aangedaan. De volgende week bespeelt Dirk Jansz. Zwart,' organist van de Simons traat- kerk, dit orgel. G. M. Dersjant ROTTERDAM In het restaurant van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd zijn vanmorgen, vrijdag, de diploma's van sloepsgast uitgereikt aan 56 leerlin gen van het opleidingsschip De Neder lander. De heer A. Vink, bestuurslid van de stichting Deddesfonds, toonde zich verheugd dat alle kandidaten waren geslaagd. „In wezen heeft ieder van jullie de kapiteinsstrepen in zijn plunje- zak. Maar daar moet nog een lange weg voor worden afgelegd. Daarbij kun nen jullie een beroep doen op het fonds". Commandeur J. E. Kalkman reikte de prijzen uit, beschikbaar gesteld voor de zes beste kandidaten, van het Ded desfonds. De eerste prijs was voor A. H. Zuidema (16). Hij kreeg een horloge. R. H. Reeourt en J. S. Deurwaarder kregen als tweede en derde prijswin naar een reiswekkertje. J. P. Contant, P. van Els wijk en H. G. van der Weegh kregen als beloning een -boek. De heer H. van Gulpen, lid van de scheepvaartinspectie reikte de jongelui de diploma's uit Namens ds. Schokking zei pater P. Koevoets, directeur van Stella Maris, „Probeer je geloof vooral in je werk tot uiting te brengen. En vegeet, daarbij vooral niet een goed contact met je collega's". van 50 jaar geleden Herstel van het Chineesche Keizerrijk. Peking:, 1 JuJi. Generaal Sjang, hoofd van <le militaire party, heeft vanochtend om drie nur een bezoek gebracht aan den president van de' republiek. H(j heeft z(jn ontslag gevraagd en «evens meegedeeld, dat de Mamsjae-Keizer- Hor..i Toeng weder op den troon ia gesteld. Sjangliai, 1 Juli. De jonge (gewezen).-. Keizer Hoean Toeng, is tot Keizer uit geroepen. - v;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1