peuters Hoekse strand beleefde een chaotische „topdag' m Leerlingen spelen op AGENDA van Bons hoog peil Geen verlaging van maximnm snelheid Wervelende folklore in Roemeense dansen Kind op avontuur in verlaten Schiedam Ravage in schoolgebouw aangericht Orpheusgaat naar Engeland Jeugdweek CJV start vanavond Opnieuw desillusie voor Hoekse Boys H. Schilder won Amerika-heker Bit» -"-erH'ke stand Van Leyden Gaelstraat: V Bromfietser breekt been bij botsing Coöp in Waalstraat gaat woensdag open Inbraak bij kantine op Hargapark Jubilarissen bij W ilton-F eijenoord hartman Unieleden maakten zomemitstapje STOVENAKTÏE GROTE KERK KOMT OP GANG GEMEENTE SCHIEDAM pi?-ROTTERDAMMER 2A MAANDAG 3 JÜLI 1967 MAASKANT BEHANGSEL -as Temperamentvol Glansrijk SCHIEDAM Pandt laag .en dagelijkss blijvend goedkoper Inenting tegen difterie- kinkhoest-tetanus- krnderverlamming en tegen pokken blijvend góedkoper I9f,: Pagina 3 i een onzer verslaggevers) crfflEOAM —Bij het plotseling de j ktaa oversteken is vrijdag de drieja- li, Ronald us Mesrliz in de Eduard Beinomlaan gegrepen door de auto Üide 43-jarige B.W. Het kind kreeg b hersenschudding en moest naar de i ffoletstichting worden gebracht. Een zelfde ongeval gebeurde zater- L toen de eveneens driejarige Mau- SfRomein zich op de rijbaan van de Itterdamsedijk waagde, waarna hij Z-i aangereden door de auto van de ^ftimiarige H. van D. Het kind werd 'h~M ft em hersenschudding naar het Ge- :"y jnteziekenhuis vervoerd. De 49-jarige kantoorbediende C. S. Leende op het Boerhaaveplein - Rot- ttrdamsedijk met zijn auto geen voor- «na aan de bromnets van de 29-jarige «iufhouw G. R. de K. Zij kwam te M,® «Sen en moest met een gekneusde dk Sale naar het Gemeenteziekenhuis wor- «5 gebracht op de Eduard van Bemumlaan ,,i «efl zaterdag de 42-jarige bankwerker t wW. tegen de geparkeerde auto van i ïe 29-jarige ingenieur R.A.H.M.R. Bei- ..J ie guto's iiepen vrij ernstige schade op. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Indringers hebben In de St. Marlaschool aan de dr. Zamen- isafstraat ee.n grote ravage aangericht. alle lokalen waren kasten en lesse naars opengebroken. Boekm en schriften lagen her en der op de ,xond verspreid. Een schilderij wes van de muur gerukt en allerlei voorwerken waren met inkt besmeurd. Bovendien had men de kraan in de gang opengezet. Vla een open ruim hadden de indring gers zich toegang verschaft tot het schoolgebouw. Be politie stelt een on derzoek in. - (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De vijftig jarige G. W. S. uit Schiedam reed zater dag op de Dirk van den Brugweg tegen de bromfietser J. v. d. B. De bromfietser kwam te vallen en werd met een gebroken rechterboven- been naar het Holy-ziekenhuis te Vlaar- dingen gebracht. Het ongeluk ontstond toen ede autobestuurder een uitrit ver liet. ■t® nu iei dij me ve dei ïng chi- vat lees ere n ti i« h M na| ni en It! es ie era i Ire; aw ten x!> ege ni riei Oo sta' ca! ara da; )fe eb Tt It t IJ? VS i se Vraag stalen Boeken Ze MIDDEUANOSTRAAT 2 -HL 23.3152 WOLPHAEHTSBOCHT 23S - TE1.27.4&2S, g jfgwiSa^siz?.-; rkiHfaw---1iaat n. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Coópwmkel aan de Waalstraat, die geheel wordt ingericht voor de verkoop van huishoudelijke artikelen, zal woensdag morgen om half negen voor het publiek opengaan. Het bestuur van Coöp. Nieu we Waterweg had aanvankelijk ge dacht de omschakeling van het inte rieur eerder gereed te hebben, hetgeen niet mogelijk is gebleken. Morgen (dinsdag) bestaat de gelegen heid een kijkje te nemen in de ver bouwde winkel. Om een zekere sprei ding te bevorderen adviseert het bestuur de leden, die als regelmatige bezoekers van deze winkel te boek staan, te komen tussen drie en vijf uur *s middags en de leden van de leden raad, bestuur en raad van commissaris sen tussen zeven en negen uur 's avonds. Max Reger. ik M be lal' iff ia! f HP MAASSLUIS in onze Westerse maatschappij hebben de menste mensen heel wat meer uren vrij dan dat zij moeten werken. Het besteden van deze vrije tijd schijnt een pro- bteem te zijn. De drie leerlingen van Koos Bons, die zich zaterdagavond in de Inunanuelkerk hebben laten horen, wisten er wel raad mee. Dat zij hun tijd goed hebben besteed, zuliendehe- tijd goed hebben besteed, zullen de he laas weinige toehoorders wel met mij eens zijn. De Vlaardinger Jan Sterenberg zette het concert in met het rustig gespeelde KORAAL VOORSPEL „Wer nur den lie- ben Gott lasst walten" van Johann S. Bach, en liet daarna op overtuigende wijze horen, dat hij het grote werk ook aan kan in twee kolossale composities: Bachs „Preludium en Fuga in Cende „Introductie en Passaeaglia in d" van Dat de fuga wat meer geprofileerd had kunnen klinken, kan aan de ronde (maar fraaieü) klank van het orgel of aan de akoestische werking van de niet geheel gevulde ruimte hebben gelegen, maar overigens was het een lust, naar dit gedegen, zeer muzikale en tempera mentvolle orgelspel te luisteren. Niet minder boeiend speelde Guus Xorpershoek, eveneens uit Vlaardingen. Machtig klonk het „Derde Koraal" van César Franck, waarvan de jonge orga nist de vele facetten duidelijk deed uit komen in sterk impulsief spel. Heel typisch kon op ditorgel met zijn op enige afstand naast elkaar gepla .tste hoofdwerk en rugwerk (dat hier „aast- werk" zou moete-n hetenü) de regels van het koraal „Aus tiefer Not schrei ich zu dir" van Max Reger, eerst éénstemmig in het hoofdwerk, dan meerstemmig in het rugwerk worden gespeeld. •Prachtig werd het melodieuze „Jesu, meine zuversicht" van dezelfde compo nist uitgevoerd, Korpershoek sloot het concert met de meeslepend vertolkte fonkelende „Toccata" van Eugène Gi- gout De enige Maassluizer was Hans Ste- houwer, en hij nam maar één keer achter de speeltafel plaats. Echter, wat hij speelde woog zeker op tegen het geen de anderen hadden laten horen. Want de „Trois danses" van de helaas jong in de vorige oorlog gesneuvelde Joh an Alain plaatsen de vertolker voor enorme moeilijkheden, en die werden met grote technische bedrevenheid glansrijk overwonnen. Dat dit laatste werk van Alain ook in STTRSUM COKDA.: N.C.G.O.V.. bestuursver- zaderinjt, 20. Bijkantoor „de Rotterdammer". Lange Kerkstraat 32. ULtsluitend redactiezaken. tei. W3954 b.q.E. 346619, Klachten bezorging: tljüelijK Lange Kerkstraat 82, tel. 266382. Belaagrijke telefoonnummers: Alarm poli tiei tel. 254466. Brandweer 269218. G.G. en U.D. 296200. Apotheek: Rembrandt. Rembrandtiaan Sb, tel. 268855 zijn ontstaan al moeilijkheden oplever de, onthulde Koos Bons. Het is oorspronkelijk voor piano geschreven. Een broer van Jehan, Olivier, maakte er een stuk voor twee piano's van, toen werd het voor ogel gezet, en kort voor zijn dood, toen hij al onder de wapenen was, was de componist bezig er een orkestbewerking voor ballet van te ma ken. De eerste dans. „Joies", heeft een rustig en een vlug thema, de tweede, „Deuils". geeft de rouw om een gestor ven held weer, waar hetklassieke, zo goed als altijd voor dit doel gebruikte lang-kort in de maat ook aan te pas lang-kort in de maat ook aan te pas komt, en de derde, „Luttes", is gesym boliseerd in een strijd tussen de verschillende thema's. Het is een com positie, die de aandacht gevangen houdt, al komen er in de laatste dans wat veel herhalingen achter elkaar van eenzelfde motief voor. Het was een concert, dat zowel leer lingen als Ieraar alle waardering van het publiek heeft bezorgd, en dat de smalers op het amateurisme weer eens i.n het ngelijk heeft gesteld. Duizenden van deze tassen ver kochten wij voor een tientje en de vraag blijft toenemen! Dat is begrijpelijk, want deze- tassen zijn ideaal voor reis- of weekend en werkelijk 't eihde voor 'n grote rits boodschappen* Dubbellinnen waterdichte tassen, met rits en slotje, afge zet met zwart"pergatex en voor extra stevigheid een riem er om, kiest U nu uit voor nog géén zes gulden. Dit weekeinde was er voor het eerst in dit seizoen een top dagop het srand van Hoek van Holland. Een stralende zon en een groot aantal bouwvakkers en Duitse toeristen hebben daartoe bijgedragen, 's Morgens om tien uur was de beschikbare parkeer ruimte reeds grotendeels bezet. Dit had tot gevolg dat vele auto mobilisten noodgedwongen op al lerlei mogelijke en onmogelijke plaatsen parkeerden. In sommige gevallen kostte dat de bestuurders een tientje. Dat was alleen voor hen die het r bont hadden gemaakt: over het algemeen genomen deed de poli tie een oogje dicht. Het aantal bezoekers overschreed naar schatting de 100.000. De bezoekers werden aan gevoerd met ongeveer S.000 au to's, nog meer fietsen, brommers en scooters en met de trein. De Nederlandse Spoorwegen hadden negen extra treinen ingezet om de drukte te kunnen verwerken. Een drukke dag was het in het bijzonder voor de EHBO en. de Rotterdamse R eddings Brigade. In drie posten kreeg men totaal ongeveer 250 kleine gevallen le behandelen. Deze posten hebben ook gefungeerd als' opvangcentra voor de ongeveer 125 verdwaalde kleuters, die later door de ouders iverden afgehaald. De grootste beproeving kwam voor de meesten pas na jde war me stranddag. Het verkeer liep op vele plaatsen volkomen vast, ondanks alle voorbereidingen van de politiedie nu eenmaal niet voor bredere wegen kan zorgen. Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze dubbellinnen boodschaptassen, grootformaat, In flinke schotse jBBV/i/9 ruiten, ëfk y/O SP voor Gé£n Ul. Cf schrift2>eit. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het mannenkoor Orpheus vertrekt donderdagmorgen om tien uur van station "Vlaardingen naar Engeland, waar het koor zal deelnemen aan het International Musical Eistedd fod in Llangollen in het noorden van Wales, Het gezelschap, bestaande uit 62 man nen, zal zich in Hoek van Holland inschepen voor de overtocht. Direct na aankomst te Harwich gaat de reis naar Londen, waar zal worden overnacht. Voor vrijdagmorgen staat een rondrit in Londen op het programma. 's Middags vertrekt 'het gezelschap per trein naar Wales. Zaterdag 8 juli zal geheel in het teken van de zang staan: 's morgens de laatste repetitie, 's middags deelname aan het internatio nale concours en 's avonds een optre den tijdens een groot concert. Dan zal het Vlaardingse mannenkoor drie wer ken zingen van Nederlandse compo nisten. Tijdens het verblijf in Engeland staat nog een tocht door het noorden van Wales op het programma. Maandagmor gen 10 juli vertrekt de groep weer naar Londen en de volgende dag wordt de terugreis naar Nederland aanvaard. Men denkt om ongeveer half acht 's avonds in Vlaardingen te arriveren. (Van onze correspondent) MAASSLUIS e-s De jeugdweek van het CJV gaat vanavond, maandag, om 19,45 van start op het Fenacoliusplein. Direct om acht uur volgt een ballonnen wedstrijd waaraan ongeveer 2500 deel nemers meedoen. Dinsdagavond is er om zeven uur een straatteken-, hindernis-, zakkenloop- en koekhapwedstrijd in de Witte de Withstraat. Inschrijfgeld tot en met de leefijd van veerien jaar 0,25 en van af vijftien jaar ƒ0,50. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Nadat de MAVI-beker en de Dijkman-beker voor afdelingskampioen Hoekse Boys verloren waren gegaan, is de be ker-desillusie zaterdag compleet gewon den in de strijd om het Zilveren Doel tegen Duinoord. Onverwacht kwam deze laatste neder laag overigens niet. Het bestuur had het moedige besluit genomen om Mo- zes, Bakker, Kruige en Steenaard in deze wedstrijd niet op te stellen in verband met hun gedrag in de wedstrijd tegen BAT. Daardoor kwa men de boys met een gelegenheidselftal in het veld Duinoord. Hoekse Boys speelde zonder zelfver trouwen loom de twee keer drie kwar tier vol, zodat Duinoordbij de rust al met 20 voorstond. Duinoord schoot in de tweede helft nog drie keer raak, waar de boys slechts een treffer tegeno ver stelden. Het (monstruèüze) zilveren doel ging dan ook verdiend naar de Hagenaars. t -'"ji 1 Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Uit de kantine van een voetbalvereniging op het Harga park is het afgelopen weekeinde een grote voorraad snoepwaren ontvreemd, o" der meer dozen met chocolade en banketstaven. Men had zich toegang tot de kantine verschaft door een niet af sloten. Vannacht is om drie uur de perso nenauto van de 38-jarige chef monteur L.C. gestolen. De wagen stond gepar keerd aan de Rotterdamsedijk. Niet lang na de melding kreeg de politie bericht uit Rotterdam, dat de auto was gevonden. Een dronken man had de wagen gestolen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De vaardigheids wedstrijden van de korfbalvereniging Oranje Nassau met als inzet de „Ameri- ka"-beker, hebben een succesvol ver loop gehad. De beker is voor een jaar in het bezit gekomen van H. Schilder, die met een gemiddelde van 1.27 het beste resultaat boekte. De uitslag luidt: M. Zegwaard 1.25; J. v. d. Kooy 1.13; B. v. Zelm 0.98; M. 't Hart 0.96; K. Smit 0.93; J. v. Zelm 0.88; J. v. d. Linden 0.72. De uitslagen van de acht groepen met tussen haakjes het aantal behaalde punten zijn; Senioren groep 1: H. Schil der (89), M. Romers (86), P. Voogt (58) P. v. Brandwijk (58). Groep 2: K. Smit (81), S. v. Scha ik (77), W. op 't Hof (71), H. v. d. Windt (71). Groep 3: J. v. d. den Ouden (89), H. Poot (75). Aspiran ten groep Al: J. v. Zelm (124), A. Schou ten (93) ,P. Zeedijk (55), I. Pellaerts (54). Bl: M. Zegwaard (125), D. v. Schaik (85), M. Smit (68), M. v. d. Wqal (57). B2: J. v. d. Kooy (113), T.Slüimer (85), L. Joose (81), P. Slui (67). Cl: M. 't Hart (112), A. v. Beek (101), H. v. d. Kuil (77), M .v. Minnen (61), S. v. Zelm (61). C2: B. v. Zelm (114), E. Slui (91), C. v.d. Windt (75), M. v. d. Kooy (72). Op donderdag 6 juli 1957 van 1 3D—2 CO uur njn, zal er ten huize van de Vlaardingse art sen gelgenheid worden gegeven voor kosteloze inenting: tegen pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt: tegen dlftene-kinkhoest-teta- nus-kmderverlamming voor zuigelingen en kleuters. Aan kinderen, die een half jaar geleden driemaal werden ïngeêpt tegen difterie-kink- h-oest - tetanus - kinderverlam ming, moei nog een vierde injectie worden gegeven om de verkregen immuniteit voor een. aantal jaren te bestendi- zen. Men kan zich zonder voorafgaande aanmelding ver voegen bij de hulsarts, waarbij het oranje mentmgsboekje moet worden overgelegd. Ouders, die hun kinderen ge- ooren in 1963 volledig lieten menton tegen difterie-kmk- hoest - tetanus - kinderverlam ming, worden er aan herin nerd, dat deze kinderen nu voor een hermenting in aan merking komen, Hierdoor wordt de immuniteit weer ver lengd. Deze hermenting vindt plaats door gebruik van ge mengd vaccin tegen de ge noemde ziekten. Door de huis arts zal bon 5 uit het oranje mentingsboekje worden inge nomen (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN B, en W. hebben een brief gestuurd aan het actiecomité van bewoners van de 2e Van Leyden Gaelstraat in antwoord op een verzoek van dit comité de verkeersveiligheid in zijn straat te vergroten. In deze brie! heeft het college vermeld welke ver- keersvoorzjeningen zijn genomen ten einde het gevaar te verminderen. De kruisingen van de Van Leyden Gaelstraat met de Aert van Nes straat, de Boslaan, de Willem Ba- rendsznstraat, de Jacob van Heemskerkstraat, de Ruyterstraat. de Comelis Houtmanstraat en de Nieu we Kerkstraat zijn voorrangskruisin gen geworden en wel zodanig, dat het verkeer op de 2e Van Leyden Gaelstraat voorrang krijgt. Ook is een parkeerverbod ingesteld op de noordwestelijke zijde van de 2e Van Leyden Gaelstraat, tussen de Schiedamseweg en de Ninnensingel. Verder zullen op de 2e Van Leyden Gaelstraat bij de Boslaan en de De Ruyterstraat voetgangersover steekplaatsen met knipperlichten ge maakt worden. B. en W. delen nog mee het verkeer in de 2e Van Leyden Gaelstraat niet bijzonder druk te achten in vergelij king met andere routes in de bin nenstad. Omdat deze straat een onder deel is van het circuit om het centrum kan niet worden overgegaan tot een (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de scheepswerf van Wilton-Fijenoord hebben de he ren G. de Boerdikker en C. Brand de bronzen medaille in de orde, van Oran- je-Nassau ontvangen. Beide heren kre gen het ere-metaal in verband het hun 25-jarig dienst jubileum. Ook werden gehuldigd mejuffrouw M. W. van Zanten en J. C. Free, tien jaar bij het bedrijf werkzaam, en de heren L. Bongers, L. G. Bouman, L. van Haaien, A. de Haan, K. Koene, D. Onderdelinden, W. Speksnijder, D. .van Tiel, J. de Vries en A. van Wijk, 25 jaar in dienst van de werf. De veertien jubilarissen kregen een cadeau onder couvert VLAARDINGEN Het Roemeens Dans Theater „Argesul" heeft zaterdag avond in de Stadsgehoorzaal voor een klein maar enthousiast publick gedanst en gezongen. Het was een bonte en uitbundige werveling van folklo ristische kostuums. De volgorde van de figuren werd door commando's aangege- SCHIEDAM Tot grote verbazing van een taxichauffeur liep zondagmor gen om zes uur een jongetje van drie jaar op het veriaten Boerhaaveplein. De chauffeur nam het kind in zijn wagen en bracht het naar het politiebureau. De kleuter was 's morgens vroeg wakker geworden en uit zijn bedje ge stapt waarna hij de buitendeur, die niet op het nachtslot zat, had openge maakt. De politie heeft het kind onmiddellijk bij zijn onders teruggebracht. lagere maximum snelheid dan die van vijftig kilometer. Het actiecomité had het gemeentebestuur daartoe verzocht. Ook bewoners van de le Van Leyden Gaelstraat hebben een actiecomité ge vormd, dat B. en W. heeft gevraagd maatregelen te nemen tot het beperken van de verkeershïnder in deze straat De heer J. C. van der Linden heeft de brief mede namens andere bewoners ondertekend. B. en W. stellen de ge meenteraad voor het verzoek in hun handen te stellen ter afdoening. Voor hen die de dagelijkse douche of ,badbeurt tot een genot willen maken... een grote onbreekbare flacon (bijnz een halve liter) met verukkelijk geparfumeerd (dennegeur) schuim bad. Schuim bad, dat Uw huid zo stralend en tintelend fris en schoon maakt... met.kastanje extract, als extra stimulans voor de huid, normale prijs 2.95... nu met gratis bedspons erbij voor nog géén gulden. Morgen om 9 uur begint de" verkoop van- deze luxe flacons met bijna een halve liter schuim- bad met gratis spons, met dennegeur-jéjm parfumering, JWA KM' CUn tel. of schrift, best. MAASSLUIS Geboren: Marcel, zn v R. Majoor en G. L. van Weijen; Judith Adonia, dr v H. H. Limahelu en C. J. van der Molen: Jolanda, dr v D. T, DHkstra en C. H. Zomer: Esther Anna Maria, dr v J. zeegers en H. M. van der Stelt; Maria Elizabeth Petronella, dr v F. Snel en F. L. Nugteren; Petronella, dr v J. van der Struis en G. M. Visser; Laurens, zn v C. Fransen en G. Batenburg; Plet. zn v P. van der Sar en ÏC Zoodsma: Henderina Wilhelmina Cornelia, dr v J. Biemond en R. Salomons: Mariette. dr v F. Lindqvtet en A. de weerdt; Richard Comelis, zn v F. S, Mtnderhoud en J. van der Ende; Gernt Abraham Jan, zn v J. van Eendenburg en C. Koornneef. Ondertrouwd: F, W. wegman en D- M. van Ast; j. L. Ket en G. C. Wam aar, J Blaak en G. Veen. Getrouwd: J. C. Qualm en M. Vreugden- hll; J. Louw en M. M. I. van Es; J. van der Meer en H. L. A. Buitelaar: J. de Baan en E. I. Warnaar. Overleden: Cathartna Maria Wilhelmma van de Ven, wed van H. O. Keijzer, 94, Heere Wlllemz Bruin, echtg v W. v. d Hoest, 70: Paulus Haagoort, echtg v J. Sma ling, 71- U wenst comfort en gemak in het moderne binnenhuis. Hartman voorziet ïn die eis van de rijd met een unieke Rust U Uit m UW Stoel? collectie binnenhuis architectuur. Alleen de rust. die ervan uitgaat, is onbetaalbaar. Hartman binnenhuisadviseurs JVtathenesserlaan 190 hoek Nw. Binnenweg Telefoon 23I62S-230872. Rotterdam. fauteuil, design oiivier mougne. leer met schuimrubber vulling, chroom voet ven, waarmee de dansers elkaar aan vuurden. Het ensemble danste op muziek van een Roemeens orkest, dat met zijn zoge naamde hora's de dansers tot grote geestdrift wist aan te sporen. De gela den sfeer van de zigeunermuziek en -dans, waarvan Roemenië naast Honga rije en Spanje het stamland is, werd volledig opgeroepen. De eerste drie dansen Sirba, Broaza en Briul vertegenwoordigden de folklo re van Muntenia in de Transsylvani- sdhe Alpen. De dansen zijn zeer snel en vertonen geraffineerde sprongen bij wisselend ritme van de muziek. De uit bundige kleuren en elegance van het vrouwertkostuu-m contrasteerd sterk met de eenvoud van het mannenkos- tuum. Het Roemeens orkest speelt de hora's niet alleen als begeleiding voor de dans, maar ook als „concertstuk". Het su'bliek hoorde hiervan luisterrijke voor beelden ter afwisseling van de dans. Virtuoos en getuigend van een grote muzikaliteit waren de soli op de Kavaï en de Panfluit. Ook lieten enkele vpca- 'isten volks- en liefdesliederen horen. Florica Mosuc stal de harten van de toehoorders door na een afgedwongen herhaling het liedje van de Drin- kersman in het Nederlands te brengen. Ze kwam er niet helemaal uit, maar het was een allercharmantste poging. Na de pauze danste het ensemble de Calus, een mannendans met versierde stokken van rituele oorsprong en herin nerend aan dergelijke dansen in andere streken van Europa. Het is een van de oudste dansvormen in Roemenië en an dere dansen stammen duidelijk van de Caius af. Het kostuum is heel opval lend, versierd met geborduurde linten, ceintuurs en beenkappen. Het sluitstuk van het optreden vorm de de Bruiloftssuite van Argus. Tot grtote verrassing van de aanwezigen- moest ook het publiek aan deze dans deelnemen. Roemeense dansers trokken de zaal in, waar zij jong en oud naar het podium haalden en betrokken bij het bruiloftsritueel. Binnen korte tijd was het podium vol Roemenen met Vlaardingers die, hoewel niet de volksdans van de bergbewoners mach tig, allen zo goed en zo kwaad als het ging meedansten. R.H. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ruim dertig mensen hebben zaterdag deelgenomen aan het zomeruitstapje, dat de Vlaar dingse afdeling van de Christelijk Historische Unie elk jaar voor haar leden organiseert. De bus vertrok 's middags om half twee van de Visbank en 's avonds waren de Unieleden om half elf weer in Vlaardingen terug. De tocht stond onder leiding van voorzitter W. Wiegers en de heer L. de Snaijer. Allereerst ging het naar Gouda waar de hervormde St. Jans'kerk werd bezichtigd, Daara reed de bus via tal van plaatsen naar Bennebroek bij Haar lem. De bezienswaardigheid de Linnae- ushof vond bijzonder veel aftrek. Van Bennebroek ging het naar de Loosdrechtse Plassen, waar de Uniele den een boottocht maakten die dankzij het fraaie weer tot een van de hoogte punten van het uitstapje werd. Na een tocht langs de Vecht arriveerde de bus weer in Vlaardingen. Verscheidene deel nemers brachten de heren Wiegers en De Snayer dank voor de dag, die naar hun mening bijzonder goed was georga niseerd. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De ftovenaktie ten bate van de restauratic van de Gro te Kerk moet nog beginnen ,maar toch zijn er reeds diverse bestellingen ge daan. In de Pniëlkerk waar zaterdag de Kom zing met ons' 'bijeenkomst werd gehouden, was het de heer J. v. d. Linden, die de eerste stoof voor ƒ25 bestelde. Alle stoven svorden geleverd com pleet met testen er bij: „Anders Is hij niet compleet", aidus.de heer J. Thur- mer. Verder maakte hij bekend, dat begin september in Vlaardingen een speciale stovenbeurs wordt gehouden. Daarna wordt geheel Nederland in de gelegenheid gesteld stoven aan te schaf fen. Alle stoven, die worden vervaar digd naar een antiek model, zijn thans bijzonder „in", aidus de heer Thurmer. De burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis: 1, dat het door de raad der gemeente Schiedam op 26 juni 1967 vastgestelde be stemmingsplan „Kethel- Tuindorp", met Ingang van 4 juli 1967 gedurende één maand ter gemeentesecreta rie (afd. Openbare Werken) voor een ieder ter inzage ligt; 2, dat ieder, die zich tijdig met bezwaren tot de ge meenteraad heeft gewend, gedurende dc onder 1 ge noemde termijn bij gedepu teerde staten der provincie Zuid-Holland te 's-G raven - hage, bezwaren tegen dit plan kan indienen. Schiedam, 3 juli 1967. De burgemeester voornoemd, H. Roelfsema. s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1