fijkvereniging Nieuwland opgericht van prestaties Installatie C. v. d. Haagen trok veel belangstelling Geslaagden, geslaagden AGENDA Expositie in Julianapark Kunstvormen tot mozaïek componeren één start 1 c heetman AAN DE UJN m JA N i. boogaard Aft Je Commissaris verwelkomd met muziek ^li#üKI!ÏSe^ VL. 65 IN EIGEN RUIMTE: Overkoepelende stichting voor geref. jeugdwerk m ambitieus INTERIEUR VERLICHTING VAN Beelden buiten w§pachinis Jongen brak pols bij val van tak '■nf rotterdammer Pagina 3 2 A DINSDAG 4 JULI 1967 SCHIEDAM Burgemeester H. blijvend o goedkoper windschermen compleet met 4 tentstokken 6 scheerlijnen en 6 haringen in foudraai SCHIEDAM -en dagelijks Aandacht, Openheid 40,- tot 295,- LOUPEZUIVER IS EEN WOORD DAT WIJ VOORZICHTIG HANTEREN L 1 .!- Absoluut zuivere brillanten zijn nu een maal zeldzaam. De meeste hebben kleine insluitseis, die de schittering niet beïn vloeden, maar wèl een veel aantrekke lijker prijs mogelijk maken. Elke briliant wordt bij ons met de modernste appa ratuur genadeloos op zijn zuiverheid onderzocht De resultaten van dit on derzoek worden vastgelegd in een wetenschappelijk-objectief Certificaat - kompleet met diagram en microfoto - dat u bij aankoop van een steen ontvangt. Dit voor Nederland unieke Certificaat geeft u volstrekte zekerheid omtrent de waarde van uw briliant. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De wijkvereniging v|euWlantl is thans na maanden lange voorbereiding van de grond gekomen. Be oprichting geschiedde in het wijk centrum aan het Dr. Wibautplein en is oe iiroon op het werk van de wijkagen- jcnC. Natcr en M Slavenburg. De vereniging heeft als voornaamste doelstelling het bevorderen van het con tact tussen de bewoners van Nieuw land", aldus voorzitter van het voor lopig'bestuur, de heer G. Rcns. Het definitieve bestuur, dat bij accla matie werd gekozen, bestaat uit de he ren J. de Jong (voorzitter), W. Nieholt (secretaris), G. Ponjé (penningmeester) C Egberts (vie-voorzitter) en de leden mevrouw A. J. Thijssen en de heer P. A Go, B. J. c!« Jong en M. W. Egt- huvsen. In maart werd de eerste bespreking ■.«houden, waarna vijfduizend vouwbla den in Nieuwland werden verspreid. Direct gaven'zich tachtig leden op. De „Winkeliersvereniging Nieuw land" verleent de vereniging steun. De reglementen van de vereniging worden in het najaar aan de leden voorge legd. Hat programma van de vereniging is bijzonder ambitieus. Men wil de bejaar den in Nieuwland steun verlenen en eventueel een contactgroep vormen. Er wordt ook aan een boodschappendienst gedacht. Verder wil men met de kinderen naar zee of naar de bossen, zal men contact- en dansavonden beleggen en «en bay-service instellen. Een contact orgaan' za! cp dsn duur niet kunnen worden gemist. De contributie is vastgesteld op 1.50 per maand voor een echtpaar met kinderen beneden de vijftien jaar. spirant-leden (15-18) moeten 0.50 be talen. Alleenstaanden betalen 0.75. Voor donateurs is een jaarlijks bedrag van vijftien gulden vastgesteld. (Van een onzer verslaggevers) Goudsesingel 221 Rotterdam tel, 116673-123082 Roelfsema heeft maandagmiddag in een stampvolle aula van het Stedelijk Museum de heer C. van der Haagen geïnstalleerd als com missaris van politie te Schiedam. Tevoren had het.Schiedamse Poli tie Muziek Gezelschap onder lei ding van dirigent M. Brilleman op het voorplein van het museum ter VLAARDINGEN De volgende leerlingen hebben het driejarig getuigschrift Machine bankwerker! van de Technische School, Del taweg 161. behaald: M. Becker (Maassluis); P. van Bekhoven: G- v. d. Berg; J. H. S. BervcliJvc; G. S. W. v. d. Borden: J. W. Hravcnboer: W. li. Bot: J. van Brandwijk; T>. Breeder veld; M. Brob- bel; K. J. B. Brouwer; A. J. R. Corver; A. Dikkerboom; G. Dijkman; R. v. d. Ende; W. J, L. de Gee; M. Groen; II. M- v. d. Have: J. v. d. Heiden; R. Hemreveld: J. v. H. Hoest; J. v. d. Hoeven; J. W. v d Hoeven; J Hofman; A. W. v. d. Hoogt; J. M. de Klerk; Geniet meer van het buitenzijn door zo'n windscherm mee te nemen! U tovert altijd een plekje „uit de wind" waar U beter en ge rieflijker van zon en frisse lucht kunt genieten. Nu hebben wij een speciale aanbieding van windschermen, 300 cm lang en 135 cm hoog mee versterkte onderzoon), met 4 driedelige stokken, 6 scheerlij nen en 6 haringen. Nu koopt U Uw windscherm, compleet met suwide fbudraal voor nog géén zeventien gulden. - Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze windscher men met 4 tentstokken, 6 meta len haringen, 6 scheerlijnen met spanners, alles compleet in suwide foudraai, voor Ciin tel. of schrift, bttu Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle ha venstraat 11, tel. 346775. Redactie: tel. 346775, O-jt-g. 346619. „Dachten bezorging: H. Verhey, Wag- Satrwt tel. 343345. dagelijks van 18.30 - r en zaterdags van I8.W - 13.00 uur. Apotheek: Van Hogendorp, van Hogen- oorplaan 129a, tel. 344233. F. J. v. d Kolk; J. C. de Koning (Rotter dam); W. Koudstaal; G. Kramer; H. J. Kra- mer: D. Krommenhoek; J. v. d. Kroon; J. v- d. Kruk: M. Kamers; H. Kankers; w. G. Lens: A. A. Lutjeboer; E. A. Makklnk (Maassluis); G. Mostert; J. ran Nleuv.-kerk B. M. Out; J. W. Pluimgraaf; A. T. Polet; L. Proost: J. J. Rodoe; C. T. T. Kanshuysen; G. Rledljk; K. L. C. van Rooij (Hoek van Holland) M C W Schetsen: J A. Sehoenmey- er: Iï. J. Schut; A, J. M. Th Sulthoven: J. W, Struik; p. A. Tteleman: L. C. van Toor; W. A. V. d. Vaan; 11. Verv.'ey: D. J. Ver- wey; G. Vinke; E. M. Visser (Hock van Holland); W. v. d. vlies; C. de Vries; H. E. wensel; M. A. Witte; H. zwaans. Timmeren: J. C. H, W. Ball: P. V d Berg (Maassluis): w. Borsboom; P. van Brandwijk; P. Breeman; G. F. M. Burg- hardt; J. J. Dubbeldam; J. C. Fiegel; H. E. Goudappel; M. Jongste; T. Korts; A. v. d Marei; A. v. d. Merwe; J. Naaktgeboren; M. L. L. v. d. Pijl; A. K. Rodenburg; H. H. de Roo; A. P. Slavenburg; J. A. van Son; ~A. Uleman; D. v. d. Velden; W. C. Visser; C. D. Voogd; A. v. d. Windt. Driejarig getuigschrift .Meubelen: H. C. Blankers (Hoek van Holland); G. van Dam; R. M. van Dijk; R. v. d. Ende: D. van Everdingen; A. Jongejan; E. Moree; J. H. K. Nipius; A. C. Paerel (Itoek van Holland); C. Proost: J. K. G. Schreuder (Schiedam); W. F. Weber: R. E. Westerdljk; A. v. d. Wey- den; F. K. de Winter; J. K. van Hoogteylin- gen: N. C. de Jong; A. A. Kropft; R. A. Markcsteln; A. Ringeling (Hoogvliet); C. L. van Rooyen: A. W. van Rossen; A. de Rut ter: J. Ch. H. Schuurblers; J. Stadhouders; H. Waardenburg: A. Werndly. Vierjarig getuigschrift Eeiktrotechnlek: J. Bakker: P Bal: J. C. Benlert: J. P. Boogaard: J. R. Bot: w. P. van Dam: D. van Driel (Maassluis); A. van Eek; A. van Eijk; J. de Graaf; E. A. H. van Haaster; J. Helnsius; A. Heijkoop: D, van 't Hof; D. J. Kersten (Maasland) k J, G, G. Klelln-Hessellnk (Maassluis): H. W. Klinge: N. M. van Overbeek: J. G. Overkleeft; R. A. Th. M. van Oudenaarden; D. - Ploeg (Maasland); J. S. Potjer: R. M. Rosenberg; H. K. Siereveld; B. Termiln. vierjarig getuigschrift Fijttbankvverken: C Ahrens (Hoek van Holland); J P Brobbel; J de Bruyne; J Douven; J H Th Henger. Vierjarig getuigschrift Automontage: M v d I,inden; L Meyer; w Poldervaart; F Schen kel; F J Smeets; A C Snoek; A P Steenstra ten; L W J Visser: R G Barendse; H Don; A Dijkshoorn: F A J van Eek: G H F EJler- kamp: J R v d Ende; J W Jansen; J W Koreman. Tweejarig getuigschrift OBA- O/VIJTO: R Bekker; K van Bodegom tMaassluis): A van Hattem: G de Heer; F Huizlnga; W van Klaveren: J den Ouden:. A C Pauwels: W B Ploeg: N van der Velde; G v d Borden: P J M Herrsbach: A van Schayk: L H v d Weyden. Tweejarig ge tuigschrift Seml-Parttime Cursus Bouw: A van Dijk (Hoek van Holland); W Jongste: P Maat; N Moerman (Maassluis); A C Ooster- lee (Rozenburg); S J Oosterman (Rozen burg): S A van Schayk: A Suisse; G Ver dijk. Tweejarig getuigschrift Semi-Parttime Cursus Hout: j c Burghoorn (Maassluis); J de Ligt; G J M Nientted: J Verbrugge. ere van de nieuwe chef enkele nummers ten gehore gebracht. De heer Van der Haagen is jarenlang voorzitter van het muziekgezel schap geweest. Burgemeester Roelfsema zei in zijn instailatierede onder meer, dat het afscheid van commissaris K. Rijpma hem minder zwaar was gevallen door de komst van de heer Van der Haagen. Hij wenste de nieuwe commissaris ge luk met de eervolle benoeming. Ook zijn echtgenote, twee kinderen en ou ders betrok hij bij zijn gelukwensen. „Deze benoeming is een erkenning van de vele prestaties in het verleden verricht. Het leiden van een politie korps is geen gemakkelijke taak, want het Nederlandse volk is een klein beet je anarchistisch. Het vindt dat de poli tie nodig is, maar het is er niet laaiend enthousiast over", aldus de heer Roelfsema. „Tegenwoordig", vervolgde de bur gemeester, bestaat er bij velen twij fel over de wijze, waarop het gezag moet worden uitgeoefend. Dit pro bleem kan men niet uit de weg gaan. Vele moeilijkheden kunnen uit de weg worden geruimd, indien er maar over voldoende geld kan worden beschikt". T~lE nieuwe commissaris C. van der Haagen neemt met zijn vrouwtwee kinderen en met zijn ouders de muzikale verwelko ming van het Schiedamse Politie Muziek Gezelschap in ontvangst. SMAAKVOL GEZELLIG DUURZAAM (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Van vrijdag 21 juli tot zondag 20 augustus wordt in het Julianapark onder de naam „Beelden Buiten" een grote tentoonstelling van sculpturen gehouden. Het is een plan van de directeur van het Stedelijk Museum, de heer J. J. Paalman. Ongeveer twintig beeldhou wers doen met totaal dertig beelden aan de expositie mee. De tentoonstelling wil een weerspiege ling zijn van eigentijdse Nederlandse beeldhouwkunst, waarbij steen dikwijls wordt vervangen door andere matria- len zoals polyester en metaal. De beelden komen rechts en links van de parkingang en op de vele grasveldjes te staan. Als het experiment slaagt, wil de heer Paalman voortaan elk jaar een openlucht-tentoonstelling van beeld bouwwerken houden, SCHIEDAM De collecte, gehouden tij dens de dia-avond van Leny Raadtgever over Israël en de Arabische landen in de Vredeswerk, heeft f 332.25 opgebracht. Het bedrag is Inmiddels aan het actiecomité „Hulp aan Israël" overgemaakt. De burgemeester wees de nieuwe commissaris op een aantal punten, waarop hij in het bijzonder de aan- daehtwilde vestigen. Onder meer noem de' hij de afbouw, van het politiebu reau: door de kapitaaischaarste geen gemakkelijke taak. De algemene politie verordening zal moeten worden gewij zigd en aangepast. Er zal meer ver- ■keersdicipline moeten komen. Ook belichtte de heer Roelfsema het probleem van de. stadsvervuiling, het euvel van de geluidshinder dat moet worden bestreden, het gebrek aan ver- keersdiscipline en de vele verkeerspro blemen die wegens hun overlast grote aandacht vragen. Uitdrukkelijk stelde de burgemeester dat deze punten geen nieuw licht op de problemen werpen, maar dat hij ze had genoemd vanuit gemeentelijk stand punt. „Ik wens u kracht en boven alles wijsheid toe. Ik stel alle vertrouwen in u en wens, dat u een goed commissaris zult zijn", aldus besloot de burge meester zijn.toespraak. In zijn antwoord zei da nieuwe commissaris dat hij het in hem gestel de vertrouwen niet zou' beschamen, „Ik zal de autoriteiten alle medewer king verlenen en .ik hoop, dat ze die ook aan mij zullen geven.Ik wil mijn'-ambt zakelijk, maar vooral ook met menselijkheid vervullen. Dank baar ben ik voor het grote vertrou wen, dat mijn voorganger mij heeft geschonken", aldus de heer Van der Haagen. Tot slot stelde hij het niet nodig te vinden met allen kennis te maken, om dat hij reeds gedurende vele jaren in Schiedam werkzaam is. Evenmin achtte hij het om dezelfdereden nodig de aanwezigen te vertellen hoe hij over zijn taak denkt. Wel beloofde hij de politiezaken in alle openheid te zullen aanpakken. v Namens alle politie-organteaties sprak nog de heer M. Slavenburg. „We rekenen op een goede samenwerking en goed overleg", zei hij. De nieuwe voor zitter van het Politie Muziek. Ge zelschap, hoofdinspecteur J. v.d. Ban, dankte de 'commissaris voor het korps, dat thans muzikaal op hoog niveau staat. De voorzitter van de PolEtie Sport Vereniging, de heer J. Doorlag, hoopte op dezelfde steun en medewer king als bij de vorige commissaris.1 Na afloop van de installatieplechtig heid was er gelegenheid de nieuwe com missaris en zijn familie geluk te wensen. Behalve oud-commissaris Rijp ma en het gehele politiecorps woonden gemeentesecretaris mr. M. J. Blok, de wethouders mevrouw G. D. de Graaff en mr. M. J. M. van Kinderen en alle hoofden van gemeenteljike diensten de bijeenkomst bij. BINNENSINGEL 165 TEL. (34) 2486, VIAARDINGEN V'LAARDING-EN De negenjarige A. Heinsius bleef maandagavond tijdens het spelen op de Maassluisedijk aan een tak hangen. Deze brak en het kind viel op de grond waarbij hij zijn linkerpols brak. Het jeugdige slachtoffer is naar het Holyziekenhuis gebracht. Staand» tampen. Uw hele in terieur iels feestelijks mat hier en daar een staande lamp of een bijzetlamp. Keus uit 10-tallen, sluk voor stuk, prachtig» exemplaren. Prijzen van BOOGAABD BIEDT BETER Schiedaaisewcg 41 - Vlaardingeit tel:1010) 34 87 44 (^lijnen) Ook in Winkelcentfunv Von Hogendorplaon 33 - tel. (010) 34 49-96 Speciaalzaak vóór stijlvolle sfeerverlichting Korte Hoogstraat IS - tel- 34 37 34 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In september zal de kunstenaarssociëteit VU 65 haar ei gen ruimte in de voormalige Eri- kaschool aan de Zomerstraat openen. Het bestuur vain de kunstenaarsgroep ziet in deze opéning een ideale gelegen heid om verschillende kunstvormen als één geheel te presenteren. De in VL. 65 vertegenwoordigde kunstvormen zijn poëzie, schilder kunst, beeldhouwkunst, bewegingsex pressie, muziek en literatuur. Thans is men bezig met de voorbereidingen om ter gelegenheid van de opening als deze vormen van kunst tot één mozaïk te componeren. Dit zal tevens het begin moeten zijn van een (thea ter) kunstleven. De Joegoslavische dramaturg en regis seur Branko Mayerhold uit Zagreb zal zich met de presentatie bezighou den. De Joegoslaaf wil in Vlaardin- gen komen tot -theaterkunst. Volgens hem draagt juist deze vorm in zich (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Binnenkort wordt de „Stichting Gereformeerde Jeugdraad Schiedam" opgericht. Deze stichting is bedoeld als een overkoepelend orgaan voor verschillende soorten van gerefor meerd jeugdwerk. Aangesloten zullen bijvoorbeeld worden de Gereformeerde Ouders Vereniging, Gereformeerde Jeugdverenigingen (oudere jeugd), de Sociëteit „Het Home" en de instui ven. De grondslag van de stichting is de bijbel, alsmede de belijdenisgeschriften van de Gereformeerde Kerken in Ne derland. Het doel is het stimuleren en coördineren van het gereformeerd jeugdwerk in Schiedam in de ruimste zin van het woord. MAASSLUIS De elfjarige Marry Lucar- die, tromppetist bij „Kunst na Arbeid", ls geslaagd voor het muziekdiploma A van de Algemene Unie van Muziekverenigingen. MAASSLUIS Het r.-k. .ge meenschapshuis heeft voor de verdere inrich ting van het interieur een toezegging voor een financiële bijdrage van f 2500 ontvangen van het Anjerfonds. VEILING WESTERLEE 3>E LIER Maandag 3 juli: Komkom AA 35—33 1)5.600 stuks. A 27—30, B 2327, C 1618, D 16. netmeloen 6 190—223 8200, 3 175—205, 10 130—155 12 115—120, suiker 6 290—330 190, 8 210, Ogen' 0 125 650, 8 110. 10 90. paprika 20—33 1200. perzieke 14—39 3600. sla I 6VilO1/, 10800. bospeen 65 650 bos, selderij 8—11 400, kroten 340, aardappelen 18—30 650 kg, naters 17—23. andijvie 10—18 2700. zwarte bessen 120. dubb, bonen. 220—260 750, sntj 175—200 2650. tuin 29—21 1300, allcante 240—380 460, gelde suma 470, Fraiïkenthaler 320—330, Aberson 420130. komkom (krom) 21—83 12650. pepers 330—370 150, postelein 8—16 1800, prui men 115—190 1900, spinazie 24—33 700, spltsk. 17—20 590, uien 14 100. rode kool 7—32 1700, bloemkool 6 19—27 28.400 stuks. 8 15-16. 10 15, tomaten A 480-«10 72.927 bakjes export, ex tra C 570-620 4233, tcanaten A 460—550 77.160 totaal. B 460—580. C 460-590, CC 460—500. (Van een onzer verslaggevers) A/fAASSLUlS De jeugdweek van de CJV Maassluis, die dit jaar 75 -"-t jaar bcstaat, is maandagavond feestelijk van start gegaan. Dat ge beurde onder meer op het Fenacoliusplein, waar zon 1600 ballonnen in alle kleuren van de regenboog het luchtruim kozen. Voor de eerste maal dit jaar werd het feestmateriaal ook in de Fazantstraat in de Westioijk verstrekt. of onhandig, dat zij het touwtje loslie- ten'voordat de kaart was bevestigd. ■Daar lieten vele jongens en meïsjes( ongeveer negenhonderd ballonnen stij gen en drijven op een gunstige westen wind. Niet alle balonnen .gingen, zoals de bedoeling was, met een kaart omhoog. De jongelui waren vaak zo ongeduldig l(iawlm I ftWliWSa Yk Imperfect Sh I j EDELSTEENKUNDIGE F.G.A. DIAMANTEXPERT G.I.A. ROTTERDAM LIJNBAAN 92 TELEFOON 116670 FILIAAL: OOSTZEEDIJK 155-157 TELEFOON 122344 Dat hinderde niet, want men kon on middellijk een. nieuwe ballon krijgen omdat de voorraad bijzonder groot was in verhouding tot het aantal deelne. mers aan deze wedstrijd. Het is de bedoeling dat de kaarten terugkomen en de jongen of het meisje, wiens ballon het verst van Maassluis wordt gevonden krijgt een prijs. Som. migen dachten hun kans te vergroten door de kaart aan twee of meer ballon nen te bevestigen. De heer P. van de Kraan, voorzitter van de CJV Maassluis, verrichtte' de officiële opening van deze jubileum- week. Hij zei dat de CJV-jongeren een pluim hebben verdiend omdat zij totaal 750 vrije uren aan de organisatie van de jeugdweek hebben besteed. De festi viteiten zouden naar zijn mening als motto kunnen hebben: „Jeugd voor de jeugd." VLAARDINGEN Al het personeel van de Deltachemie, voor zover het daar nog onder geboekt stond, is per X juli officieel overgeschreven naar de ENCK te Vlaardingen. Overigens is de ze overschrijving een zuiver formele kwestie, die voor de betrokkenen geen consequenties heeft. Ook blijven verkre gen rechten van het personeel onver kort gehandhaafd. Het is de bedoeling dat in het vervolg uitsluitend gespro ken wordt van ENCK-personeel. Nu het personeel van Deltachemie ge- heel in de ENCK is opgenomen, zal een nieuwe zetelverdeling worden gemaakt van de Ondernemingsraad. De verkie zingen zullen binnenkort worden gehou den. de mogelijkheid om via het groeps- spel en de innerlijke dialoog een ant woord te 'geven op de problemen, die „uit het labiele evenwicht tussen indi vidu en maatschappij ontstaan". Met deze theaterbeweging wil men een intensieve samenwerking tussen pu bliek en kunstenaar verkrijgen. Daar om heeft men terwille van de dialoog tussen publiek en kunstnaar het ac cent op de literaire vorm gelegd, waarmee andere kunstvormen nauw zullen samengaan. Voor de eerste presentatie van deze theaterkunst tijdens de opening van de eigen ruimte is de vorm van een. toneelcollage gekozen. Deze collage is bedoeld als een artistiek geheel, sa mengesteld uit literatuur, poëzie, mu ziek, beeldende kunst, toneel, ballet en gewegingsexpressie. ■pOLDERJS en waterschappen timmeren weinig aan de weg. Wat zijn ,lhet eigenlijk? Staan we daar wel eens bij stil? Dat over peinsde ik dezer dagen "toen ik op een excursie was geweest door het gebied van het hoogheemraadschap Sdhieland. Ja, wat een polder in de geografische zin betekent, weten we wel. Een door dijken omringd - stuk land, dat beneden de zeespiegel ligt Als die dijken er niet waren, zou het land overstromen. Weten we ook wel en we nemen het als van zelfsprekend aan. Maar weinigen staan stil bij al het werft dat nodig is om die dijken te onderhouden, te versterken, verhogen. En bij de vela voorzieningen, die nodig zijn om de waterstand in de polders te regelen. Het water mag niet te hoog staan, dan overstromen de landerijen. En niet -te laag, want dan drogen zij uit. Slechts een deel van de bevolking wordt direct geconfronteerd met het bestaan van een polder. Dat zijn de genen, die „omslag" moeten betalen, een soort belasting. Met dat geld moeten de polderbesturen hun werk doen. Boven de besturen van al die kleinere en 'grotere polders staat weer het hoogheemraadschap. Zoala in dit geval Schieland. Hoogheemraadschappen zijn zeer oude instellingen. Eeuwen geleden bezaten zij zelfs zeer grote macht. Zij oefenden de rechtspraak uit en bestuurden hun gebied. Uit dié tijd. is nog 'bekend de baljuw, een soort burgemeester, de hoogste gezagsdra ger van hst hoogheemraadschap. La ter, vooral toen de steden in macht toenamen, raakte het hoogheem raadschap veel van zijn taken kwijt. De baljuw is nu een dijkgraaf, die met de hoogheemraden het dagelijks bestuur vormt. Het algemeen bestuur is in handen van een vere nigde vergadering (dijkgraaf, hoog heemraden en hoofdingelanden). En men beperkt zidh uitsluitend tot wa terstaatkundige zaken, die overigens ook zorgen genoeg baren. Want het hoogheemraadschap Schieland, om me hierbij maar te bepalen, heeft als voornaamste taak het beheren van de zeewering. Van Schiedam tot aan de storm vloedkering tussen Krimpen en Ca- pelle zijn de 'buitendijken tevens zee dijken. En die dijken zijn nog steeds te laag. „Schielands Hooge Zeedijk" is de historische naam. Maar mea spreekt nogal eens van „Schielands (te) Lage Zeedijk"... AL jaren lang is het werk aan die dijken bezig. Grote proble men leverden de vele huizen en huisjes, die op, in of tegen de dijk stonden. Ik zeg stonden, want er is bijna niets meer over van die bebou wing tussen Rotterdam en Capelle langs Maas en Hollandsche IJsseJ. Het lijkt wel of er een oorlog langs geraasd is over die dijk. Wie er al lang niet te geweest, staat versteld van de veranderingen. En hier en daar begint zidh al een nieuwe dijk af te tekenen, breder en veel hoger. Veiliger dan de oude smalle en bochtige zeewering met het kistdammetje (tijdelijke verho ging) er op. Het wordt dan ook tijd, want achter die dijk gaan steeds meer mensen wonen. Bewoners van het toekomstige IJsseldam of Alexanders tad, wier veiligheid moet zijn verzekerd. Vandaar ook dat er nog een tweede dijk achter de eerste wordt aangelegd. Met die dubbele beveiliging zor gen het hoogheemraadschap Schie land (en rijkswaterstaat, die ook een flinke vinger in de pap heeft) mede voor het leefbaar houden van de stad in wording tussen Kralingse Bos en IJssel. Tientallen miljoenen kost dat allemaal en dat brengen de bewoners natuurlijk niet op. Het rijk fourneert het merendeel van de ze zg. Deltawerken. Ook al omdat het rijk nu niet zo best bij kas zit gaat het werk niet zo snel als men wel zou willen. Wie een dijk gaat veranderen stoot altijd op bijkomstigheden. Schiéland moet bijvoorbeeld nu zijn eigen gemaal bij Kralingseveer afbreken. Wateraf voer daar is niet meer mogelijk, dus voorzieningen op een andere plaats zijn nodig. Veel werk en veel zorgen. Maar mooi werk en problemen, die altijd weer worden opgelost Een kleine, maar enthousiaste technische staf is er steeds mee bezig. Ook voor dia mensen is het wel eens leuk hun arbeid wat uit de vergetelheid te halen. Dat was de bedoeling van dit gemijmer, na afloop van een ook voor mij leerzame excursie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1