Graafmachine scheurt grond in kerk open „Stadhuiskade moet behouden blij ven AGENDA Slecht Hoekse seizoen voor exploitanten Kleuters besmeurden school OE LU J minworm EBR0TAX VLAARDINGEN ADJUNCT-COMMIES past in de piepkleinste keuken Man verleende geen voorrang: ernstig gewond TERUGGANG VAN TOERISTEN H. B. S. M.M.S. Pleidooi van J. Pons: Koopeentrum voor volkstuinders RRB is sterkste reddingsbrigade D. van Dorp kreeg zilveren medaille ^Ondeugdelijk bureau van politie is niet verantwoord' Gemeente Vlaardïngen Wijziging in ontwerp begraafplaats Holv J. ff. van der Vaart overleden EUROCENTRUM GEMEENTE VLAARDINGEN D. v. d. Kerklioff leider competitie damvereniging' Postduiven vlogen vanuit St. Denis (le klasse) Nieutve kunstgalerie in oude Elzensteeg 361 be bottekdammer 2 A WOENSDAG 5 JULI 1967 GEMEENTE SCHIEDAM Café-Restaunant "POULET DAMOCLES" VLAARDINGEN Vandaag en morgen en dagelijks fc&?L.SsSnfiorp' van Ht>sen" SCIHEDAM -eti dagelijks V er keer so n der zoek AANTREKKELIJK Grootste Burgemeester Van Dijck: n 'n naam irr gas! y\- V Pagina 3 De burgemeester van Schie dam brengt ter openbare kennis i dat het door de raad der gemeente Schiedam op 26 ■juni 1967 vastgestelde be stemmingsplan voor het ge bied. begrensd door de Schie. de Noordvestgracht en de Korte Haven, met ingang van 6 Itili 1967 gedurende één maand ter gemeente secretarie (a£d. Openbare Werken) voor een ieder ter inzage ligt: 2. dat ieder, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeente raad heelt gewend, geduren de de onder 1 genoemde ter mijn bij gedeputeerde sta ten der provincie Zuid-Hol land te 's-Gravenhage, be zwaren tegen dit plan kan indienen Schiedam, 5 juli 1967. Da burgemeester voornoemd, H. Boelfsema. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Bij een verkeerson- nval dinsdag op de kruising Bilderdijk- |Mti.Staringstraat raakte de heer A. van kinschoten. bestuurder van een au to, vrij ernstig gewond. Het ongeluk ontstond toen een tege moetkomende auto van de heer J. J. M. A. Kruif bij het linksaf slaan in de Staringstraat de heer Linschoten geen voorrang verleende. Het slachtoffer moest met een hersenschudding en een halswervelfrac tuur in het Holyziekenhuis worden op genomen. Beide auto's liepen bovendien flinke schade op. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdag 30 juni is de heer Johannes Hendrik van der Vaart in leven commies eerste klasse hij de gemeentelijke energie- en water leidingbedrijven, overleden. De heer Van der Vaart, die een be kend voetballer is geweest, bereikte de leeftijd van 56 jaar. Hij trad op vijftien jarige leeftijd in gemeentedienst In ja nuari van dit jaar was hij veertig jaar aan de gemeente verbonden. Het stoffelijk overschot ;s dinsdag te Den Haag gecremeerd. Het gemeente bestuur was daarbij vertegenwoordigd door de directie van de gemeentelijke energie- en waterleidingbedrijven. 9 VLAAHDINGBN Bij de rijkspostspaar bank Is gedurende de maand juni f 492 000 Ingelegd in totaal 1647 handelingen en j 41!609 uitbetaald ln totaal 1044 handelin gen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het bodemon derzoek in de Grote Kerk is m volle gang. Een graafmachine scheurt grommend de grond open en werpt tussen de pilaren meters hoge zandheuvels op. De dorre doodsbeenderen van de eeuwen ge leden in de kerk begraven Vlaar- dmge'rs worden m een verbazing wekkende hoeveelheid aangetrof fen. Zij vormen het lugubere de cor van de voor een bedehuis zo vreemde graafactiviteitan. Op drie meter diepte zijn funda menten blootgelegd van tufsteen uit de elfde of twaalfde eeuw. Wie bouwde ze? Voor wslke kerk? Wanneer? De fundamenten wor den in kaart gebracht en gefoto grafeerd om zodoende de bouwwij ze van oude godshuizen te kunnen reconstrueren. Want sinds Willi- brord in het jaar 700 een houten kerkje stichtte op de plaats waar de Grote Kerk Chans staat, zijn er meer bedehuizen gebouwd. De fundenng wijst op een transept portaal van een Romaanse kruiskerk. Het vreemde is echter dat de fundamenten daar ophou den, waar ze volgens de archeo loog zouden moeten doorlopen. Ook zouden scherven van dakpan nen uit de Romeinse tijd gevon den zijn. Het bodemonderzoek staat onder lei ding van de heer C. Hoek van de archeologische afdeling van de ge meente Rotterdam. Hij heeft al eerder in Vlaardmgse grond ge wroet en belangrijke vondsten ge daan. Tot op heden heeft het graafwerk echter, behalve de doodsbeenderen, veel vraagtekens en weinig concrete dingen opgele verd. Van wie zijn de stoffelijke resten die achteloos m het kerkgebouw liggen verspreid en waarover men bijna struikelt? Zij zouden een antwoord kunnen geven op de ve le vragen. Maar de beenderen van deze naamlozen zwijgen. Een ant- West-Rozenburg. Tel.01885*3333 Onze chet-kok beveelt aan: Ontbeende kip met een vulling van kalfs* vlees, garnituur van appel en ananas, ge flambeerd op het zwaard, geserveerd met een romige saus van champignons, tomaat en pimentos, een bouquet van Cognao en Madeira, f8>50 per couvert (Let op: Poulet Damocles is een vinding tan onze eigen chef-fok. Voor de originele "Peulet Da- meeles" dus naar ons specialiteiten-restaurant. j£\ Verder serveren wij uitgebreid» menu's of A la Carte. Zondags aan de vleugel een keur van bekende pianisten. Vanuit Rotterdam is ons Restaurant nu Ook gemakkelijk te bereiken via de nieuw» Beneluxtunnel. Na de tunnel volgt U de borden "Engeland 453" tot ons Restaurant. woord op de vragen van levenden kan van de doden niet worden verwacht En daarom gaat het graafwerk door. SCHIEDAM Een vijftienjarige jongen heeft de laatste dagen verschil lende bezitters van een bromfiets aange boden deze voor hen voor een zacht prijsje te verkopen. De jongen verkocht enkele brom fietsen inderdaad, maar stak het geld in eigen zak. Slachtoffers van deze al te vlotte jeugdige „zakenman" worden verzocht zich met het hoofdbureau van politie van de Lange Nieuwstraat in verbinding te stellen. Voor een beperkt aantal meisjes in het bezit van het H.B.S.- of M.M.S,-diploma bestaat gelegenheid te worden opgeleid tot ASSISTENTE BIJ DE GEMEENTE-BIBLIOTHEEK. Tpdens de opleiding, welke 2 jaar duurt, ontvangt u normaal salaris. Belangstellenden kunnen zich wenden tot de afdeling per soneelszaken, stadhuis, Vlaardïngen, Telefonische inlichtingen bij de directrice van de gemeente bibliotheek, tel, 010~-34.31.00. (Van onze correspondent) VLAARDINGEN -- In de huishoude lijke competitie van de Vlaardmgse damvereniging is wedstrijdleider D. v.d. Kerkhoff de enige speler, die alle partijen heeft gespeeld. Hij heeft ook de meeste punten uit zijn 18 wedstrij den, namelijk 20. Toch zal hij dit jaar stellig het kampioenschap niet verove ren. want C. van Veelen behaalde 19 punten uit 14 wedstrijden en zal uit de zes resterende ^partijen zeker genoeg punten behalen om de huidige leider te passeren. Biei is derde met 17 punten uit 15 partijen terwijl de veteraan C. Ver- bucg 16 punten uit evenzoveel partijen behaalde. M. v. Splunter bezit 15 pun ten uit 14 partijen en zal zich ook wel handhaven ui de bovenste helft Daarna volgen W. H. Niestadt (13 uit 11); J. J. v. Leeuwen (12 uit 14); J. Vermeulen (10 uit 13); N. Voogt (8 uit 10). Hekkesiuiter is VD's voorzitter H.A. Lansberger., die dit jaar bijzonder pover voor de dag komt met slechts 6 punten uit 11 partijen. In de tweede groep is W. Achterberg favoriet voor de titel met 17 punten uit 13 partijen. Na hem volgen D. Tamboer (17 uit 14); R. C. v. Woerden (17 uit 16); T. Poot (16 uit 14); K. v. Oud- heusden (15 uit 11); J. M. Weisscher(15 uit 14); J. Lueassen sr. (15 uit 17); D. Mast, eveneens 15 uit 17); S. M. Korver (13 uit 18); L. Smits met 11 uit 17 en tenslotte P. v.d. Akker met 7 punten uit 7 partijen. In groep 3 is de stand nogal onover zichtelijk. Kanshebbers voor de titel zijn hier G. Vos, L. Boudewijns, J. Lu eassen jr. P. Alblas en C. J. Suyker. DE ELZENSTEEG (Van een onzer verslaggevers) MAASSLEIS De heer J, Pons (c.h.) heeft dinsdagavond tijdens de ge meenteraadsvergadering een pleidooi gevoerd voor het behoud en herstel van 4e Stadhuiskade. De heer Pons uitte ïijn verontwaardiging over de slechte staat, waarin de achterzijde van de Hoogstraat (de Stadhuiskade) verkeert Hij deed dit bij de behandeling van een voorstel het oude stadhuis, dat «een complex van gebreken vertoont", inwendig op te knappen. Een vorige vergadering is besloten het pand naast het oude stadhuis te restaureren, namelijk dat aan de Hoogstraat 3. Het raadslid vroeg of dit én het voorstel wat betreft het gemeentehuis een algeheel herstel van de Stadhuiskade zou gaan beteke- ^Stadsgehoorzaal Brandt Parijs?, film. Irnmanucikerk: Interkerkelijk avondgebed 15 30 tot 19 60. „Gem.ent.hul.! Vergadering gemeenteraad, ^gehoorzaal: Brandt Parijs* film. x«5Ükant00r »»De Rotterdammer'*: Smalle ha- faVJb tel. 346775. Redactie: tel. 346775 s g. 346619. „i2?cliten bezorging; H. Verhey, Wag- Vo ïftIaat te!- 3«345, dagelijks van 18.30 - "•f» en zaterdags van 18.00 - 19.00. Van Bogendorp. Van Hogen- dmWaatt 129a. tel. 341233. me.? «taReUjks „jLA ntoor "De Rotterdammer": Smalle ha- 5™?traat u. tel. 348775. Redactie: tel. 346775. 8 g. 346619. r„s*?cbien bezorging: H. Verhey, Wag- H'M. tel. 343345. dagelijks van 18.30 - li eP zaterdags van 18.00 - 19.00 uur. .if''ej'£ïlKn jkc telefoonnummers: Alarm polt- G D 345555 Brandweer 34 44 44. G G. en fin^SP'keèk: Van Hogendorp, Van Hoecn- «orplaan 129a, tel. 344233 nen. Naar zijn mening moeten de werkzaamheden aan beide gebouwen consequenties hebben voor de overige panden aan de Hoogstraat, die even eens op de lijst van Monumentenzorg staan. „Er zijn panden die m een bijzonder slechte staat verkeren. Het is onbegrij pelijk dat de boel blijft staan. Ik zou het bijzonder jammer vinden indien in het blok gaten zouden vallen. De gehe le achterzijde van de Hoogstraat dient behouden te blijven", aldus de heer Pons. Hij eiste een duidelijk antwoord op de vraag of de panden gevaar opleve ren. Wethouder J. van Gelderen ant woordde dat de gebouwen wat de constructie betreft nog hecht in elkaar zitten en dat direct gevaar niet aanwe zig is. Ook zei hij dat het college met afwijzend staat tegenover een algeheel herstel van de Hoogstraatpanden, Ook Maassluis gaat een verkeerson- derzoek instellen. De gemeenteraad heeft daartoe een aanloopkrediet van ƒ60.000 beschikbaar gesteld. Het onder zoek is nodig in het kader van de voor bereidingen tot het aanleggen van nieu we verbindingswegen. De doorbraak P. C. Hooftlaan-Lange Boonestraat - Wagenstraat zal voor een snelle verbinding zorgen tussen het oostelijk gedeelte van Maassluis en Maassluis-West. Een ander plan is de aansïuitmg van P. C. Hooftlaan-Wagen- straat op Maassluis-West en de ontslui ting van de Dijkpolder. Het gehele complex van werken zal een behoorlijke tijd van voorbereiding vergen. B en W. Zullen de voorberei dende werkzaamheden opdragen aan het Technisch Adviesbureau der Vereni ging van Nederlandse Gemeenten te Amersfoort. Een krediet van 25.000 stelde de raad beschikbaar voor een opdracht aan het Informatiecentrum voor Scho lenbouw tot het opstellen van een eisen programma voor een openbare scholen gemeenschap. Burgemeester Van Dijck deelde mee, dat het ministerie de Maassiuise scholengemeenschap zal beschouwen als één van zijn ontwikke lingsprojecten. Dat betekent dat het rijk een deel van de kosten betaalt. - (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM e=s Op het volkstuin- derscomplex aan de Vijfsluizen van de tumdersverenigmg Nuttige Ontspan ning is een semi-zelfbedieningswinkel in gebruik genomen. Een opknapploeg heeft het café van De Bruin tot koop centrum voor de volkstuinders ge maakt. Behalve op donderdag kan men er elke dag van tien tot twaalf uur 's morgens en van twee tot vier uur 's middags terecht en op zondag de gehe le dag. Het echtpaar K. van Hill uit de Van Ruysdaellaan voert het beheer. Met deze zaak is een vurige wens van het verenigingsbestuur in vervul ling gegaan. Het dagelijks bestuur wordt op het ogenblik gevormd door le heren Th. de Jong (voorzitter), H. Muus- se (secretaris) en A. Hoppe (penning meester). (Van onze correspondent. HOEK VAN HOLLAND Zaterdag hield de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, in samenwerking met de Zandvoortse red dingsbrigade, roei- en reddmgswedstnj- den voor kustbrigades. Ploegen' van verschillende red dingsbrigades bekampten elkaar in Zandvoort op het gebied van zeereddin gen, waaronder het roeien met de be kende oranje reddingsvletten, lijnred- dingen, zwemmen en het vervoeren van drenkelingen. Na een geanimeerde strijd bleek de Rotterdamse Red dingsbrigade het grootst aantal punten m de wacht te hebben gesleept. Daarmee wordt bewezen dat Hoek van Holland, het operatiegebied van de RRB, niet ten onrechte de naam heeft van het veiligste strand van Nederland, met in acht jaar geen verdrmkingsge- vallen onder de badgasten. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De Vlaardlngse postdui- venhoudersverenlging De Luchtbode hield za terdag een vlucht vanuit St. Denis over een afstand van 360 kilometer. De eerst aanko mende duif legde de afstand af ln 5.26.36: de laatste prijsduif deed er 32 minuten en 49 seconden langer over. De prijzen gingen naar G. Roodenburg 1, 5, 9, 17, 23; C. Verwey 2, 4, 7, 8. 20; M. Broek 3, 11; L. Poldervaart 6, 15, 16; M. Goedegebu- re 10. 13. 14, 18, 19 25; A. cornelisse 12. 24; J, Jekel 21: H. de willigen 22; H J. de Vos 26. Met jonge duiven werd 42 kilometer van uit Roosendaal gevlogen. De eerstaankomen- de duif aeed er 39 minuten en 54 seconden over en de laatste prijsduif had er 42 minu ten en 12 seconden voor nodig L. Poldervaart 1, 12, 53. 63, 81. 84. 103, 127; M. v. d PUI 2, 9 20. 39, 96, 125, G. de Brabander 3. 6. 22, 59. 61, 64. 65. 6.6 88. 89, 90; W. Tleleman 4 ,8 23. 34 49. 62 70, S3. 121, 122: G. Roodenburg 5, 13, 16, 17, 33, 35, 40, 43; E. Brabander 3. 6, 22. 59, 61. 65. 68 88 89 90; Ph. Hoffmann 11, 19. 24, 25, 45. 52, SO. 126; J. Hemslus 15. 29, 37: D. Kloppenburg 18, 56, 57, 107. 115, 120, 128; M. Broek 21, 41, 43, 71, 76, 304 116; c Verwev 26 XOS, M. Goedegebure 27. 31, 32. 42, 54, 73, 71, 78, 82, 105, 106; J. de Ligt 28, 44, 47. 68, 02, 124. J. V. Toor 30 H. J. de Vos 36. 79. M. Krijnberg 46, C v. Gelde- ren 50. 97. 113; A. Cornelisse 51, S8, 86; P. v. d. Made 55, 60. 118; J. Jekel 67, 109. 117; G. Kalkman 68. 93, 102, W. Brandwijk 72. S4. 98, 110; .G Schaar 85; A. Struijs 91, 93: C. Bakker 99. 101, 129. H de WUUgen 100. 111. 112. A v Keulen 119, 123 Dinsdag tnkorven voor een vlucht vanuit Angouleme (769 km). Klokken aanslaan don derdag 8 uur. Vrijdag inkorven voor Duffe! (92 km jonge duiven) Klokken aanslaan vrij dag 8 uui (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer D. van Dorp van de Gedempte Biersloot 30a is vanmorgen onderscheiden met de zilve ren medaille in de orde van Oran- je-Nassau. De heer Van Dorp ontving het ere-metaal in verband met zijn langdurig dienstverband bij de Scheepswerf en Machinefabriek A. de Jong N.V. Vandaag precies veertig jaar geleden trad de jubilaris in dienst van de N.V. te Schiedam. Zijn ijver en plichtsbe trachting hebben geleid tot zijn. 'benoe ming als voorman en ten slotte tot baas ïjzerwerker, buitenwerk. De familie van de heer Van Dorp en een vertegen woordiging van de directie van de ma chinefabriek waren bij de plechtigheid van de uitreiking aanwezig. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De toe loop van vakantiegangers valt dit sei zoen hard tegen, In deze tijd van het jaar zouden eigenlijk de beschikbare bedden bij hotels en particulieren besla pen moeten zijn. Er is echter nog vol doende ruimte over. Ook de Hoekse camping is nog lang niet vol. Een duidelijke oorzaak voor deze on gebruikelijke rust is niet te geven. Het meest waarschijnlijke is echter dat zo wel in het binnen- als in het buiten land de mensen minder geld uitgeven aan vakantie dan voorheen. Veel mensen doen het wat rustiger aan of gaan zelfs helemaal met met vakantie. De Vereniging voor Vreemdelingen verkeer doet inmiddels wel al het moge lijke om het de gasten die wel komen (altijd nog vele duizenden) zoveel moge lijk naar de zin te maken. De WV beschikt daarvoor over vele mogeliji he den. Een voorbeeld is de avondvier daagse die van 1 tot en met 4 augustus wordt gehouden. Verder verzorgt de Hoekse WV één- of tweedaagse reizen met de dagboot naar Engeland voor prijzen die bene den de honderd gulden liggen. Zowel vanuit Rotterdam als vanuit Hoek van Holland worden over de Waterweg en naar Europoort Spido-boottochten geor ganiseerd. Vooral bij slecht weer ma ken veel vakantiegangers van deze gele genheid gebruik. Een ander aantrekkelijk facet van het VW-werk is het samenstellen van diverse fiets- en wandeltochten. De Westlandsetocht is bijvoorbeeld in de afgelopen jaren een groots succes geble ken. Als speciale attractie voor dit jaar houdt de Hoekse VW een fo to-wedstrijd, waaraan alle toeristen kunnen meedoen. Ten hoogste drie foto's of dia's kun nen worden ingezonden en die opna men moeten tussen 1 juli en 15 septem ber m de Hoek zijn gemaakt Inschrijf formulieren. verstrekt de VVV, De hoofdprijs is een vierdaagse reis voor twee personen naar Engeland en de tweede prijs is een tweedaagse reis eventueel voor twee personen. De VW hoopt met al deze aktivitei- (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS „Ik heb tegen de heer J. Klaasesz, commissaris der Ko ningin in de provincie Zuid-Holland, gezegd dat het voor een burgemeester zonder deugdelijk politiebureau ondoen* lijk is de verantwoording van het poli tieapparaat te dragen". Dit zei burge meester W, J. D. van Dijck dinsdag avond san het begin van de gemeente raadsvergadering in antwoord op een vraag van de heer J. van Hartingsveldt Het raadslid had gevraagd hoe het stond met de bouw van het nieuwe politiebureau, dat als nummer een op de urgentielijst staat. Deze lijst zal bij het rijk worden ingediend ter verkrij ging van de nodige financieringsmidde len. In zijn antwoord zei de burgemeester dat het politiebureau de volle aandaefr van de minister heeft. De heer Van Hartingsveldt toonde zich overigens te leurgesteld over een vijftiende plaats, die de korenmolen De Hoop op de ur- gentielijst inneemt. SCHIEDAM In de Kouwenstra at raakte maandag1 door kortsluiting de motor in brand van e en auto van. de achttienjarige J, M v. M Met een brandblusapparaat werd het vuur geblust. SCHIEDAM Een kleuier van vier en twee jongetjes van vijf jaar blijken maan dag de grote ravage te hebben aangericht ia de St. Mariaschool aan de Dl. Zamen- hofstraat. Zij braken kasten en lessenaars open, besmeurden voorwerpen met inkt en hadden een waterkraan opengezet. De jongetjes waren door een open raam naar binnen geklommen. Voor de afdeling algemene zaken van de gemeente-secreta rie wordt gevraagd'een ambtenaar m de rang van Voor deze functie wordt als eis gesteld ervaring in de gemeentelijke administratie, by voorkeur op een soortge lijke afdeling. Van gegadigden wordt tevens verlangd dat zij in het bezit zijn van de akte G.A.I. dan wel met de studie daarvoor reeds vergevorderd zijn. Het salaris zal binnen de gebruikelijke grenzen wor den vastgesteld afhankelijk van opleiding en ervaring. Sollicitatiebrieven kunnen worden ingezonden aan de af deling personeelszaken, stadhuis, Vlaardingen, alwaar tevens telefonisch inlichtingen kunnen worden ingewonnen (010—34 45.44, toestel 74). „Deze molen is een belangrijke blik vanger in Maassluis, maar cr is geen blikvanger armoediger dan deze", zei hij. De heer Van Dijck antwoordde dat allereerst moet worden aangedrongen op realisering van urgente projecten, voordat aan de verfraaiing van de ge meente wordt begonnen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het ontwerp voor de begraafplaats in Holy-noord is gewijzigd. In het plan zijn betonnen grafkelders opgenomen voor de algeme ne graven. Ook voorziet het ontwerp thans in meer ruimte voor graven en in een hergroepering van de kindergra ven. Onlangs is een begin gemaakt met het opspuiten van dat gedeelte in Holy, waar de toekomstige begraafplaats is geprojecteerd. Teneinde de zettingen van deze be graafplaats zoveel mogelijk te versnel len dient het betrokken terrelngedeelte zo spoedig mogelijk te worden voorzien van verticale drainages door middel van zandpalen. Het is naar de meming van B. en W. niet mogelijk deze werk zaamheden uit te stellen zonder het risico te lopen, dat de begraafplaats niet tijdig gereed is. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de begraafplaats voor januari 1970 klaar zou zijn. Deze streefdatum blijkt echter niet haalbaar te zijn. De kosten voor het aanbrengen van de verticale drainages worden geraamd op 240.000. B. en "VV. stellen de gemeenteraad voor dit krediet ter beschikking te stellen. Het voorstel zal tijdens de vergadering vam donderdagavond in behandeling worden genomen. SCHIEDAM Sinds kort heeft Schiedam er een originele kunstgalerie bij gekregen. Ze is ondergebracht in een daartoe ingerichte ruimte van de Wijnhandel-Entrepot aan de oude El zensteeg, die op de Korte Haven uit loopt Het gebouwtje vormt op zichzelf reeds een pittoresk decor om er eigen tijdse kunst te exposeren. Hier was vroeger de bekende kuiperij van de firma Ris gevestigd. Aan de buitenkant zijn helgroene lui ken aangebracht en binnen waant men zich in een vorige eeuw. Op het ogen blik hangen er schilderijen van de Rot terdamse kunstenaar Hans Blooys. De tentoonstelling is tot 12 augustus geopend van -maandag tot en met vrij dag van II tot 13 en van 16 tot 18 uur en zaterdag van 11 tot 17 uur. Het aardige is, dat men bij een bezoek een speciaal bewijs krijgt, waarvan na af loop van de expositie het nummer be kend zal worden gemaakt. Gratis kan men op deze manier in het bezit van een kunstwerk komen, dat door de wijnhandel is aangekocht. ten, ook in deze wat teruglopende tijd, het bezoek aan de Hoek voldoende te stimuleren. m TpR is deze weken voor de auto- •*-J mobilisten en daardoor ook .voor andere groepen weggebruikers in de stad een beetje lucht geko men. Een belangrijk percentage van hen ligt momenteel te zonnen aan zuidelijke stranden, maakt zich druk met bergwandelingen of vermaakt zich op duizend andere manieren, al of niet in eigen land. Een groot deel van hen'heeft de auto meegenomen, vaak kreunend onder een zware last. De trek van de vakantiegangers uit de stad is begonnen en de stad is een klein beetje rustiger geworden. Bouwwerken zijn verlaten, er wor den geen nieuwe gaten in straten en wegen gemaakt, parkeerterreinen zijn wat minder vol dan gewoonlijk. Voor automobilisten een heerlijke, zij het jammer genoeg tijdelijke zaak. Vooral voor hen die tweemaal daags gaand naar en komend van hun. werk van een" der oeverver bindingen gebruik moeten maken, zo als vele van mijn collega's. Het is opvallend dat de meesten van hen de laatste dagen aanzienlijk vroeger achter hun bureau zitten dan een 'enkele week terug. Ze hebben nu geen last van de tergend langzaam over bruggen en door tunnel krui pende files, maar kunnen normaal doorrijden: Een ongekende weelde m een stad als Rotterdam. w r- EEN of heel weinig omleidin- ^Jr gen en opstoppingen in de- stad vanwege werkzaamheden van straat makers en meer van dat soort vak lui; het is immers de vakantie van de bouwvakkers. Maar vooral meer en betere parkeermogelijkheden» want iedereen die m een auto rijdt weet hoeveel zweetdruppels het vaak overdag kost om je auto in. het centrum van de stad (en dan bedoel ik niet alleen Rotterdam, maar ook Schiedam en Vlaardingen) op een geschikt plaatsje kwijt te raken. Ik zou dus zeggen, automobilisten profiteer van die vrijheid. Onderga die vreugde eens om 's ochtends om acht uur of 's avonds om half zes ongestoord over de Van Brienenoord- brug of door de Maastunnel te rij den. Beleef het plezier eens om 's middags in de stad je auto neer te kunnen zetten voor die winkel of dat 'kantoor waar je anders pas na een eind lopen kunt komen. Heus mensen, doe het eens. De vakantie- tijd is zo om. Endan is die stad weer vol, barstensvol. Slechts 12 cm hoog, past op het kleinste model koelkast. Maar dit minimum formaat biedt maximaal kook-, bak- en braadcomfort: 4 grote branders en een rechaudbrander, tevens centrale aansteek! Bovendien een prachtig model, een sieraad in de keuken! Nu kopen be tekent: er direct plezier van hebben! ie Vraagt gratis folders bij; Pelgrim N.V. - Gaanderen. Doe mee aan onze prijsvraag en win een bilzetfornuis. Het is heel gemakkelijk. Uw handelaar verstrekt U alle Inlichtingen. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1