Uitvoerig rapport toont aan: nodig Ruim half miljard sportaccommodaties Provincie kan voor niets missen Zes jaar voor moordpoging Klassementen in de Tour Voor vaargeul f 125 miljoen I Fransman Pingeon kreeg de lengte In 't Veld naar DOS Auto niet op vakantie overbelasten Garantiebewijs tweewielers Foto-tips onderweg voor Drie Amerikaanse meisjes kwamen halve finales m Nog geen vaste oeververbinding Westerschelde Rapport over ramp Venetië Tennisduo van 140 jaar „Huizen kijken" Ku v?e"s pü Schuil Hordijk in halve finale tennis Oriderdelenpakket kan soms uitkomst zijn Rust op reis is nodig Lichtspel in Apeldoorn Nederland zevende nloejï v$n Inkomst Dames-enkel op Wimbledon CIJFERMATERIAAL MINISTER BAKKER: GEEN GARANTIE t Belasting Batterijen Complete zege Moeilijk 32" f1? DEN HAAG Er is in Neder land een schreeuwend tekort aan sportaccommodaties. Daarom was het een lofwaardig initiatief van Provinciale Staten van Zuid Holland om als eerste in het land de bestaande situatie te onder zoeken en trachten aan te geven wat de behoefte is en wat daar aan gedaan moet worden. Er werd een commissie benoemd on der voorzitterschap van prof. dr. J. P. van Praag, lid van Gedepu teerde Staten, die na een ruim driejarig onderzoek gisteren in Den Haag met een voorlopig rap port op tafel kwam. Uit dit bijzonder volledige rap port bleek duidelijk hoe slecht het wel gesteld is en de commissie heeft dit dan ook volledig onder kend. Ook werd aangegeven hoe UTRECHT De rechtbank van Utrecht heeft gisteren de 47-jarige kan toorbediende M. E. B. uit Utrecht ver oordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar met aftrek en voorwaardelijke ter beschikking stelling wegens poging tot moord cn het plegen van abortus. De officier had tien jaar geëist. B„ die getrouwd-is, had een intieme verhouding met een 19-jarig meisje uit Baarn dat bij hem op de zaak werkte. Toen het meisje in verwachting raakte haalde hij haar in huis. Zijn vrouw ■wist niets van de relatie tussen haar man en het meisje. In april '65 werd het door.B. verwek- te baby geboren, maar enige maanden later raakte zij weer in verwachting. B. probeerde toen tweemaal de zwan gerschap te verstoren. Bij de laatste poging wist hij het meisje er toe te brengen pillen in te nemen en liet haar een briefje schrijven dat de geest ademde van zelfmoord. Aanvankelijk weigerde zij de pillen In te slikken, maar later deed zij dit toch. Het zou haar dood zijn geworden wanneer B.'s vrouw het niet tijdig had ontdekt Het duurde drie dagen eer het meisje ■weer bij kennis kwam. De pillen had B. van een vrouw in Zeist met wie hij ook al een verhouding had. De kantoor bediende heeft het grootste dee! van de tenlaste gelegde feiten van het begin af ontkend. de achterstand ongedaan moet worden gemaakt. De commissie kwam hierbij tot een kostentotaal van 525 miljoen uitgespreid over een periode van vjjf jaar. Het meeste werk is geleverd door een sub-commissie, die praktisch alle sport velden, zwembaden, tennisbanen en gymnastieklokalen in de provincie heeft doen onderzoeken. Zij is daarbij minutieus te werk ge gaan, want zij becijferde niet alleen de totale accommodatie, maar constateerde tevens in welke toestand de sportgele- genheid verkeerde. Overduidelijk bleek vooral dat het met name wat betreft de kwaliteit en aantal van zwembaden' en gymnastieklokalen slecht is gesteld. Hoewel het onderzoek niet omvatte de gemeenten Den Haag en Rotterdam, behalve waar het zwembaden betrof, leverde het wel een zodanige hoeveel heid cijfermateriaal op, dat met deze gegevens in de hand begonnen kan wor den met een verbetering in de bestaan de situatie. Met zijn medecommissieleden was prof. Van Praag er evenwel toch niet zeker van overtuigd, of in de komende vijf jaar de toestand zich zal verbete ren. Immers, zelfs na subsidies van NSF en overheid, zal de Provincie tel- kenjare veertig miljoen op tafel moeten leggen, om aan de noodzakelijke gelden te komen. En met een budget van slechts 60 miljoen is dat uiteraard een onhaalbare kaart. Over de financie- (Van onze pariementsredactiel DEN HAAG Minister Bakkev acht het volstrekt uitgesloten, dat binnen en kele jaren met de bouw van een vaste oeververbinding over de Westerschelde zou kunnen worden begonnen. De be windsman zei dit gisteravond in de Eerste Kamer bij de behandeling van een aantal waterstaatsproblemen. Hij deelde ook mee, dat voorlopig niet kan worden gedacht aan de bouw van een grote zeesluis te Umuiden, rings- mogelijkheden heeft de commis sie zich dan ook bewust niet uitgelaten, dat was trouwens haar taak niet Bovendien constateerde zij dat er naast de bestaande behoefte tot verbete ring van de sportaccommodaties er zo veel meer prioriteiten zijn, zoals wo ningbouw en verbetering van de we gen. Derhalve kan op geen enkele wijze worden gegarandeerd dat over een vijf tal jaren de achterstand op deze gebie den ook niet in de sport zal zijn ingehaald. Het uit 200 pagina's bestaande rap port bevat interessant cijfermateriaal. Per woongebied samengevat kan, wor den afgelezen hoe het met de sportmo gelijkheden is gesteld. Ook totaalcijfers worden geleverd en daaruit bleek dat het vooral de zwemliefhebbers zijn die in een slechte hoek zitten. Er is slechts een zwembad op elke 28.000 inwoners- In leder geval heeft de commissie baanbrekend werk geleverd en het is te hopen dat gemeente, provinciale en landelijke overheid, samen met de in dustrie binnen een zo gering mogelijk aantal jaren, de toekomstdroom van de commissie zal hebben verwezenlijkt. DEN HAAG Instelling van een stormvloedwaarschuwingsdienst is gebo den wil Venetië gevrijwaard blijven voor een overstromingsramp zoals die tijdens de jaarwisseling, waarbij vele kunstschatten verloren gingen. Dit is de conclusie van drie Neder landse waterstaatdeskundigen die eind januari een bezoek hebben gebracht aan Venetië en een onderzoek hebben ingesteld naar mogelijkheden om dat land te behoeden voor overstromings rampen. Ir. J. van der Kerk, directeur-gene raal van de rijkswaterstaat, ir. H. Fer guson, hoofdingenieur-directeur van de rijkswaterstaat, en prof. ir. L. van Ben- degom, hoogleraar aan de TH in Delft, hebben een rapport samengesteld in op dracht van de Rotary Club. De deskundigen zeiden gisteren op een persconferentie in Den Kaag dat derge lijke rampen zich in de toekomst zullen herhalen met een frequentie van eens in de 250 tot 400 jaar. Deze frequentie kan toenemen door het voortdurend stijgen van de waterstand in de ocea nen en door het langzaam naar bene den zakken van Venetië. De mogelijk heid voor het aanleggen van een water kering hebben de deskundigen van de hand gewezen omdat dit een te duur project is. (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG De kosten, verbonden aan de verbreding en verdieping van de vaargeul voor de Nieuwe Waterweg, kunnen nu in totaal op 125 miljoen worden geschat. Voor het werk aan de geul zal in de jaren 1967 tot en met 1970 ƒ75 miljoen worden uitgegeven. Hier komt nog eens ƒ30 miljoen bij voor de vervroegde aanleg van nieuwe havendammen. Dit heeft minister Bakker gisteren in de Eerste Kamer meegedeeld. De vraag of de verbreding van de vaargeul verzil- ting van het water in de omliggende streek tot gevolg zal hebben, wordt nog bestudeerd. De minister duchtte echter geen gevaar van verzilting bij de mond van de Hollandse IJssel, al kunnen strenge winters weieens voor een tijde lijk probleempje zorgen. De Engelse ploeg, die van 21 tot 30 lull in Vught zal deelnemen aan het tennistor nooi om de Galeabeker (voor spelers onder ■SS jaar) Is als volgt samengesteld: Gerald satiriek, David Lloyd en Hohn Palsh. Besiktas Istanboe! heeft het landskampi oenschap van Turkije geprolongeerd. De club behaalde 05 punten uit 21 wedstrijden. Dinsdag zijn voor de zomercompetitie van de KNZB de volgende wedstrijden gespeeld: Klas 1: Nereus-HFC 8—4: GZC-DAW 6—1. i De uitslag van het eerste gedeelte van de vijfde etappe: 1. Plngeon (Fr) 3.59.16 (met bon. 3.58.56): 2. Rlotte (Fr) «.06.40 (met bon. 4 60.30); 3. Van der Vleuten (Ned) z-t. (met bon. 4.00.35: 4. Schleck (Zwits Lux) 4.00.41: S. Polidori (It.) 4.00.43 8. Van Looy (Belg.) 1.01.43: 7. Tosello (Primavera. It) z-t.; 8. Perf ect) (Did) z.t.; 3. Van de Kerkhove (Rode Duivels, Belg) z,t.: 10. IgnolLn (Bleuets, Fr) z.t.; 16. Harings (Ned) 4.03.43; 13. Schepers (Ned) z.t.: 36. Janssen (Ned) z.t.: i«. Karstens (Ned) 4.06 2 55. zilverberg (Ned) z.t.; 68, Haast (Ned) z.t.: 72. Maliepaard (Nod) z.t.: 103. De Roo (Ned) z.t. Het ploegenklassement van het eerste ge deelte: l. Frankrijk (Flngcon. Riotte. Poult- dor) 12.05.34: 2. Primavera (It) 13.09.04 3. Bleuets (Fr) 12.09.04: 4. Coqs (Fr) 12.09.13; 5. Nederland (v. d. Vleuten. Harings. Schepers) >2.10.03. De Engelsman Peter Hlll staakte de strijd. Het bergklassement luidt: l. Jacquemln (Belg) 8 pnt. 2. Lebaube (Coqs) 5 pilt. 3. Plngeon (Fr) 4 pnt. 4, e.a. Haast (Ned) 3 pnt. 10 e.a. Harings (Ned) 1 pnt. De uitslag van de ploegentijdrit in Jambes over 17 km luidt: 1. België 1.48.32 2. Frank rijk 1.48.45; 3. Nederland 1.48.50: 4. Primavera 1.49.25; 5. Rode Duivels 1.49.40: 6. Spanje 1.49.50; 7. Italië 3.56.10; 8. W. Duitsland 1.51.40; 8. Esperanza 1.51.53: 10 Bleuets 1.52.10: Algemeen ploegenklassement: l. Frankrijk 73.27.18: 2. Primavera 73.31,06; 3. Nederland 73.34.39: 4. Rode Duivels 73.36.46: r>. Co<,s 73.37.32 Het algemeen puntenklassement: 1. Riotte (Fr) 40 ent. 2. Karstens (Ned) 36: 3. Rey- broeek (Rode Duivels) 3: 4. Jansses (Ned) 28: 5. Basso (Primavera) 29: 16. van der Vleuten 16. Het algemeen klassement: 1. Plngeon (Fr) 23.51.52 2. Polidori (Primavera) op 36 sec; 3. Riotte (Fr) op 48 sec; 4. Letort (Bleuets, Fr) op 2,35; 5. Ignolin (Bleuets. Fr) op 3.11: 6. Peffgen rw Did) op .1.16: 7. Van Looy (Belg) op 3,28; 8. Van der Vleuten iNed) op 3.28; 8. T\E Fransman Pingeon gaat als U winnaar over de streep van de vijfde etappe en kon even later de At gele trui om zijn schouders trekken. Naar het zich laat aanzien voor lange tijd. Manzaneque (Esperanza. Sn) op 4.07: 10. Gi- nes Garcia (Sp) op 4.18; tl. Sprayt (Belg) op 4.26; 18. Fouildor (Pr) op 8.06; 19. Harings (Ned) op 6.69 20. Haast (Ned) op 6.17: 2#. e.a. Glmondl (It) op 8.24; 28. e.a. Janssen (Ned) op 6.26: 31. Karstens (Ned) op 6.34: 32. Sche pers (Ned) op 6.39: 62. e.a. Zilverberg (Ned) op 7.34; 67. De Roo (N'ed) op 7 45; 119 Malie paard (Ned) op 16.09. De prijs voor de strljdlustlgste renner ging naar de winnaar van het eerste gedeelte van de vijfde etappe. Roger Plngeon (Fr). De troostprijs voor de ongelukkigste renner was voor de Belg Van den Bossche. zal een ploeg van negen man afvaardigen nnar de wereldkampioenschappen hand- boogschieten die van 23 tot 29 lull In Amersfoort worden gehouden. nriJDENS het- veteranentornooï dal tegelijkertijd met de blodonkampiocnschappen wordt houdenstonden de Fransen }in Borotra en Jacques Brugnon tegen "'."L Nederlandse combinatie Diebert/De Roy van Zuidewijn. De Fransen, twee van de beroemde vier musketiers, die in 1920 de toon non- gaven in de tenniswereld, riepen weemoedige herinneringen op bij de talrijke toeschouwers, Borotra, Vimbledon-kampioen in 1924 en 1926, en Brugnon waren ge. kleed volgens de tennismode uit de jaren twintig. De Franse oudgedien den tellen samen 14S jaar. Vooral Borotra werd na afloop van de ont moeting die in een Franse zegt 6—4 6—3 eindigde) bestormd door talrijke handtekeningenjagers. RIDDERKERK Het is nu zeker dat landskampioen RVVH in de nieuwe voet balcompetitie het zonder topschutter Sjors tn 't Veld zal moeten stellen. De Hercules-midvoor heeft een contract ft. tekend met de Utrechtse ere-divlsiedub DOS, voor welke club hij onlangs ten succesvolle oefenwedstrijd speelde, In 't Veld kwam halverwege de vorige competitie in het eerste van RWH terug en stad tijdens de competitiewedstrijden tegen SHO en Heerjansdam en later tijdens de landscompetitie de show door zijn vele doelpunten. Hoewel een elftal niet staat of Valt met één speler lijdt RWH door het vertrek zonder twijfel een gevoelig ver lies. de tweede dag vso de skamBtoenachappen, óp trk, zijn iv/tt van it JAMBES De Nederlandse wielerploeg heeft dinsdag zowel in het eerste als tweedegedeelte van de vijfde etappe tn de Tonr de France een zware nederlaag geleden tegen de Franse nationale eqnipe. Een magistrale tactische zet van ploeg leider Bidot en een feilloze altvoering van de 27-jarige boomlange Roger Pln geon uit Lyon heeft naar het scbUnt na de Tour in een beslissend stadium ge bracht. Pingeon. een van de drie sterkste rijders uit de Franse nationale ploeg, kreeg ver- bazend gemakkelijk de kans via een fraaie solo een grote voorsprong op te bouwen op vedetten als Janssen, Pouïidor en-Gi- ir.ondt De Fransman sprong halverwege de course naar een kopgroepje waarin de Nederlander Van der Vleuten (de Bra- Een lange rit voor de boeg? Denkt u er dan wel aan regel matig te rusten! Ongevalsstatistieken hebben uitgewezen, dat het geen overbodig advies is: veel ongelukken gebeuren juist doordat de automobilist te lang aan één stuk door achter het stuur blijft zitten. Zonder dat men er dan zelf erg in heeft, verslapt de aandacht en verminderd het reactievermogen. Een goed reisprogramma is na de eerste drie uur rijden, stoppen en wat gaan eten. Geen zware maaltijd, want die maakt alleen maar slape rig, Aan te bevelen is na die maaltijd nog even te blijven zitten. Daarna om de 150 km weer stoppen om zich wat te vertreden of koffie te drin ken. Het beste doet men eraan per dag niet meer dan 600 700 km te rijden. Op trajec ten met slechte wegen is zelfs dat al te lang. Schaamt u er dan ook niet voor zo nu en dan eens uit te stappen om een half uurtje in het gras te gaan 'ingen. Nog een paar tips: Belast de auto niet te zwaar. Dat geldt met name voor de kleinere wagens. Bij sommige mag slechts 350 kg bagage worden meegenomen, inclusief de bestuurder. Gaat men uit van vier personen 75 kg dan kan men nog maar 50 kg bagage inladen. Zowel voor de banden als voor de draagveren is dat belangrijk Overbelasting betekent over matige slijtage aan banden en wiellagers. De koplampen zijn dan dikwijls meteen ver blindend geworden. Een dakimperiaal kan een uitkomst zijn, maar men moet dan wel bedenken, dat het zwaartepunt van de auto daardoor hoger komt te lig gen, wat afneming van de stabiliteit tot gevolg heeft. Daarom kan men het best de zware stukken op de vloer van de wagen leggen en de lichtere op het imperiaal bin den. Neem een onderde len-pakketje mee. Daar moe ten zeker inzitten: een siroomverdelerkap, contact, punten, bougies, een ventila- torriem, zekeringen, lampjes, maar ook een reserve binnen band. Dat laat;>te geldt voor al voor reizen uaar Oosteuro- pese landen. Ook als mep tubeless-banden heeft, want men is in die landen vrijwel niet in staat deze te repare ren. Naast het paspoort of toe- ristenkaart dient men het kentekenbewijs niet te verge ten, ook de groene kaart mag niet ontbreken. Noteer in uw agenda de inhoud van uw portefeuille, ook nummers van paspoort, rijbewijs, enz. Dit vergemakkelijkt de opspo ring bij vermissing. Een reis- en kredietbrief Van de ANWB of een Carnet d'Assistance van de KNAC kan veel kosten besparen als de wagen onverhoopt toch de geest geeft en gerepatrieerd moet worden. De afdeling Motorrijwielen van de BOVAG heeft voor zijn leden een garantiebewijs ingevoerd voor gebruikte bromfietsen, motorrijwielen en scooters. Er bestaat reeds een dergelijk bewijs voor tweede hands auto's en landbouwtrekkers. De garantie heeft betrekking op het repareren of vervangen van gebroken of defect geraakte onderdelen tijdens de garantieperiode (3009 kilo meter met een maximum van drie maanden) als gevolg van een verborgen gebrek aan het voertuig. Wanneer de reparatie het gevolg is van normale slijtage, dragen verkoper en koper samen de kosten volgens een vaste, op het garantiebewijs vermelde, formule. No de eerste 3 uur rijden stoppen en wot goon eten Pertbg niet meer dsn 600b700km rijder Daarna telkens 150ion rijden en U dan wot gdan vertreden of koffie drinken. ergmoe.slaap dcmeèn ik:.-- rit- be. (torna voelt U zich «ef fitter Ook dit jaar zal in het na tuurpark Berg en Bos in Apeldoorn onder de titel Lu- mido een groot lichtfeest wor den georganiseerd. Tot 28 au gustus zullen elke avond weer duizenden kunnen ge nieten van de betoverende verlichting, de dansende fon teinen, gondelvaarten, dansen in de Acaciahal en concerten. De grootste attractie is het klank- en lichtspel „Apel- doom-Sky", dat gezien de grote belangstelling van vo rig jaar, ook dit jaar weer wordt vertoond. Het is een muzikale reis per DC-8 rond de wereld, waaraan bekende acteurs en klank- en lichtex- perts meewerken. Op een vijf ha groot terrein in Doorwerth bij Renkum kan men tot 10 oktober „hui zen kijken" in het kader van het Plan Internationaal, be dacht en uitgewerkt door het Bouwfonds Nederlandse Ge meenten. In een bosrijke om geving zijn veertig huizen ge bouwd, waarvan men er twaalf ook van binnen kan bekijken. Elf van de opengestelde huizen komen uit het buiten land. 2e zijn daar geprefabri ceerd of hier traditioneel ge bouwd. Er zijn twee bunga lows uit Zweden en Canada en uit Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Oostenrijk, de VS, Engeland en Finland elk één. De Finse bungalow is zelfs voorzien van een sauna, die voor bezoekers te gebruiken is. Alie huizen zijn in een stijl, representatief voor het land van herkomst, ingericht Op werkdagen kan men er terecht van 10.30 tot 17.30 uur, zondags van 14 tot 17 uur. Tips voor wie zijn camera mee op vakantie neemt (en wie doet dat niet?): in de eerste plaats laat de camera .nazien. Maak desnoods een proeffilmpje vol met zwart/wit-opnamen. Bekijk samen met uw fotohandelaar de foto's. Is er een manke ment, laat dat dan niet op het laatste ogenblik repare ren (de reparateurs hebben het juist in de zomermaan den erg druk). Wie alleen maar In zwart-wit fotografeert heeft voldoende aan een camera (natuurlijk), een zonnekap, een geelfilter plus een flitser met wat lampjes, want in tent. hotel of caravan wil men ook wel eens een plaatje maken. Dat is de mini mum-uitrusting. Men kan ze aanvullen met een klemsta tief, waarmee men tijdopna men kan maken in die kerk bijvoorbeeld met die fraaie gebrandschilderde ramen. Bij dat klemstatiefje een draad ontspanner om in die camera te schroeven. Dat bevordert de scherpte. Voor dia's of foto's In kleur aan het water of in de ber gen (vooral boven de 1500 me ter) komt daarbij een kleur loos Ufltra) V(iolet)-filter. De soms wat erg blauwige verte in de foto's wordt er helder der door. Dit geldt uiteraard ook voor smalfilmers. Wan neer men een flitser mee neemt, gebruik dan blauwe flitslampjes. Deze geven riL zuiver zonlicht af. Wat men bij kleur per se niet mag ge bruiken is een geelfilter. Voor de filmers: controleer voor vertrek de batterijen. In Zwitserland, Duitsland of Oostenrijk hebben ze wel het juiste type, maar in een land als Joegoslavië is dat lang niet zeker. Neem desnoods een set nieuwe batterijen mee en verpak die even in wat aluminiumfolie. Dan: gebruik een statief, vooral vergezichten worden er beter van. Sproei nooit heen en weer met het toestel. Dat statief kan ook goed van pas komen als men uit een rijdende auto wil filmen (dan wel filmen met een ho gere snelheid, bv. 24 beelden per seconde). De fotograaf of filmer die tegenlichtopnamen van landschappen wil maken, moet de lensopening iets ver der opendraaien. Tegenlicht opnamen van personen moe ten bijgeflitst worden. Dat verheldert de schaduwen. Tenslotte: neem voldoende films mee van het eigen ver trouwde merk. Verpak de films als ze belicht zijn in aluminiumfolie en leg ze zo koe! mogelijk weg Dadelijk na thuiskomt laten ontwikke len. Belichte film, vooral de keurenfilm. is nl erg gevoe lig voor warmte. Leg ze dus nooit op het hoedeplankje van de auto.... bander was op een succes uit omdat zijn ouders aan de meet stonden in Jambes). Pingeon ontsnapte na de ravitailiering In Marcinelles en toonde toen dat het geen onberekende daad was. Zijn uitste kende conditie stelde hem in staat een solo van 60 kilometer te besluiten met een schitterende overwinning. Van der Vleuten eindigde bij een spurt van vier kort na de winnaar als derde. Zou hij tweede zijn geworden, de Lei- denanr Gerben Karstens zou zijn maandag veroverde groene trui hebben behouden. Dat was nu niet het geval, want Karstens, die in het peloton over de streep kwam, moest het tricot afstaan aan de als num mer twee eindigende Fransman Riotte. Zodoende werd het dus een complete zege voor de Franse ploeg. Maar er was nog meer. 's Avonds werden de Fransen in de ploegentijdrit over 17 km tweede achter de Belgen die ais tiental compleet over de streep kwamen en derhalve allen een bonificatie van 20 seconden kregen. De Fransen mochten behoudens de af gehaakte Delberghe, Foucher en Genet allen tien seconden van hun tijd aftrek ken, Nederland werd derde en kreeg be houdens de getoste De Roo (moest in een bocht fel remmen) en Maliepaard (mate- riaalpech) een bonificatie van vijf secon den. Maar dat was geen pleister meer op de wonde, want de achterstand op Pin geon was groter geworden. En Pingeon mag dan nog geen grote naam hebben, kenners weten dat hij een voortreffelijk rijder is die van alle mark ten thuis is. Nu wetend dat hij een voor sprong van 6.06 op Pouïidor, 6.14 op Gi- mondi en 6.16 op Janssen heeft kan het niet anders of het zal voor de concur rentie bijzonder zwaar worden deze nieu we leider van zijn troon te halen. Er doen reeds geruchten de ronde dat Janssen door zijn teleurstelling over de tweede plaats in Roubaix de Tour heeft verloren. Zelf foeterde hij na afloop in Jambes op de slechte wegen In Noord- Frankrijk, maar een feit was dat hij noch de Italiaanse kopman Gimondi het initia tief had genomen om het gevaar Pingeon te bezweren. Hoe groot dat gevaar is, zal in de komende ritten wel blijken. De Fransman Moscont heeft dinsdag In Monaco het wereldrecord 400 meter vrlle slag verbeterd en gebracht on 1.09.2. ROTTERDAM O; nationale Jeagd-tennlT het Nenljto-tennispark, zijn twee door het icnnlsdistrlet Rotterdam afieraar- digden, tot de halve eindstrijden doorteOron. Sen. Jan Hordijk, stond zijn helde oprenen. :n slechts drie games af. Hordijk won In de tweede ronde van Sikko Onnes met 6-4 6—1, terwijl hlf In de kwart-eindstrijd Hun b'medeiaa versloeg met 6—1 S—t. Jacqueline SHiyter kwam door t—t 6~j «ge op Gerda van Apeldoorn In de kwart-eindstrijd, waar rij Guut Wolf klopte met 6J 62. in de halve eindstrijd komt Jan Hordijk nu tegen Herman westendorp en Fried schmltz tegen Ad Kootmans. Bij de meisjet Nora Blom tegen Yvonne Wagenvoord en Jacqueline Sluyter tegen Ltli terMetr. De uitslagen waren; Jongens Enkeltpel: Kwart-eindstrijden. Jan Hordijk (R'dam) Hans Smedema (Frlesl.) 6—1 6—1, Herman Westendorp (Nrd. Brab.) Paul van Min Haag) 6—t 5—0. Fried Schmltz (Haag) - Bob Leopold (Utr.) 7—5 8—6, Ad Kooimam (Nrd. Brab.) Eddy Ehrilch (A'dam) 5—1 6—3. Meisje» enkelsoel. Kwart - elndstrltdcn; Nora Blom (Utr.) Brigitte Entwtli (R'dam) 6—4 9—3 Yvonne Wagenvoord (Nrd. Brab) Renee van Amstel (A'dam) 2fi 75 OJ, Jacqueline Sluyter (R'dam' - Guus Wolf (GId) 5-1 5-2, LUI ter Het* (Haarlem) Nicky Vos (A'dam) 6—3 6—4. Of ziEFltKZEI, - Na de tweede ronde.van-• het tomooi om het Nederlands schaakkampi oenschap. dat In Zierikzee wordt gehouden, hebben Frans Kuljpers en Eddy Schol! de leiding. Kuijpers versloeg dinsdag met wit Bakker en schol! kwam remise overeen met Van-Seheltinga. .Donner kon ook nu niet winnen. HIJ moest de jonge Hans Ree remise toestaan Ook Langeweg en Bouwmeester beslisten tot deling van net punt. Uitslagen van de tweede ronde; Kutjpers—Bakker 1—0, Krab- be-Rosentha! ultgest Ree—Donner 'j Boomgaardt zuldem* afgebr, Van Schel- tlnga - Schol! V,'Ie. Langeweg Bouw meester 'h Stand na twee ronden: 1/2 Kuljoers en Seholl Vit pnt. 3. Zuldema 1 en 1 afgebr. 4. Krabbe 1 (1). 5/7 Bouwmeester, Langewei en Van Schelling» t. 8. Rosenthal ','t 9/11. Bakker, Donner en Ree 'It, l? Boomgaardt 0 en een afgebr AKEN - De Westduitse dressuur- equine. bestaande uit Klimke met Dux. Boldt met Remus en Neckerman met Antoinette, is dinsdag op het OHIO van Aken Europees kampioen geworden. De Nederlandse equipe, geformeerd door mevrouw Benedictus-Lieftinck met No nius, mevrouw Schram-van Kalmthout met Gingerbread en Nijland met Fenyesz. eindigde op de zevende plaats. DEN HAAG De Nederlandse wie lerploeg die deelneemt aan de Ronce van de Toekomst die van 13 juli tot en met 23 juli wordt gehouden Is als volgt samengesteld: Rini Wagtmans, Fedor den Hertog, Piet Tesselaar. Hans Tesse- laar, Leo Duyndam, Jan van Katwijk, Jan Schepers en Daan Holst Ais reserves zijn aangewezen: Wim du Bois en Leen de Groot LONDEN De Amerikaanse meisjes eerste hebben dinsdag de Amerikaanse onaf hankelijkheidsdag gevierd met een bij na volledig geslaagde greep naar de macht in hei damesenkeispei van Wim bledon. De 23-jarige titelhoudster Billie Jean Kihg-Moffit opende het Amcri ka-festival met een overtuigende zege op de Britse Virginia Wade 5, 6—2), Kathy Harter (20) dunde hei veld van geplaatste speelsters wat verder uit met een zege op de als zesde geplaatste Australische Lesley Turner (75, 16, 62) en de achttienjarige dreumes Rosemary Casals een pocketuitgave van haar vriendin Billie Jean won met 75, 64 van Judy Tegart Pas in de allerlaatste ontmoeting voor de kwartfinales stuitte de Britse Ann Jones (28) de Amerikaanse succes- senreeks door Mary Ann Eisel de baas te blijven (6—2. 4—6, 7—5). Slechts twee punten was de Amerikaanse van de zege verwijderd. In het herendubbel werd dinsdag de geplaatste combinatie gewipt door de jonge Britten Peter Curtis e» Graham Stillwell, die in de achtste fina les in vijf sets hadden gewonnen van Koch-Mandarino. Zij zorgden voor een van de grootste sensaties tot dusver door met 6—4, 4—6, 64, 36, 8—6 te winnen van de als eerste geplaatste Australiërs Newcombe/Roche, In het troosttornooi hebben AstrW Suurbeek en Ada Bakker de derde ron de bereikt van het damesenkel. Astrid Suurbeek won van de Spaanse Maria Aubet 6—0. 6—3 en Ada Bakker ver sloeg de Australische Suzan Alexander met 60, 36, 62. Lidy Janssen Venneboer had zich maandag al voor de derde ronde geplaatst. De eerste ronde van het jeugdtornooi leverde Nederlandse overwinningen op; Fred Hemmes won in het heren enfce! met 6x, 62 van de Indiër Amritha- raj en Judith Salotné bleek te sterk voor het Deense meisje Ekner 0—7» 6—0.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2