Jeugdweek CJV Maassluis Geslaagd „waterhallet" op en hoven Zuidvliet huur „Te weinig aandacht voor achterstand ■'iwêÊÊ mm u Niet sluitende brug gaf consternatie m een eend plantinba Oplichter stal geld van oude man (92) AGENDA DEIU J Hl Geen animo van Zweedse jeugd voor Schiedam Kritiek op nota ruimtelijke ordening IN EEN FORTEX KOSTUUM Diefstal regenjassen bij groothandel Propaganda voor hulp aan gehandicapten Wm Ds. E. Verwaal naar Kethel VAKANTIE VREUGDE Wagen over cle kop: geen gewonden Arbiters verloren voetbalwedstrijden FORTEX EM0US Lederwaren VERMEULEN dE ROTTERDAMMER DONDERDAG 6 JULI 1967 badslippers gezondheidssandalen plastic sandalen basketbalschoenen scboenhandei Midhal Sperwerlaan 98, tel. 347868. 11/TAASSLUIS Honderden be- t'A langstellenden hebben woens dagavond genoten van het „water ballet" aan de Rusthuisstraat op de Zuidvliet. Vele jongens en meisjes bekampten elkaar lopend boven of varend op het water. De wedstrijden speelden zich af op drie onderdelen, namelijk het roei en, boegsprietlopen en waterwor- stelen. Deze evenementen onder fraaie weersomstandigheden wa ren een geslaagd onderdeel van de jeugdweekfestiviteiten van de CJV Maassluis. BERNISSEPLAN SLUIS OPEN Hoogstraat 82 bij Afrol Ketheiweg IA VLAARDINGEN kinderieidit nitnm eln« Vandaag en morgen .en dagelijks !67 Pagina 3 Gunt hen óae Ideale voetbed- undaa!. Om de gehele zomer 9». nakkaliik Pret!i9,e Eendrachfstraat 39, tel. 342603 Vfaardingen. (Van een onzer verslaggevers* SCHIEDAM Doordat woensdag op rijksweg 20 ter hoogte van de sporthal Margriet een automobilist, die in de richting Vlaardingen reed, al zoekend van links naar rechts manoeuvreerde, moest een adhter hem rijdende bestuur der van een personenauto, de 39-jarige vertegenwoordiger D. J. v. d. L. uit Vlaardingen plotseling uitwijken. De automobilist remde en sloeg over de Stop. De bestuurder wist heelhuids uit de vernielde wagen te kruipen. 0 VLAARDINGEN De heer P. van Oer Knoop, voorman-tuinman bij het bedrijf ge- mMiitewerlcen. afdeling plantsoenen, gaat met ingang van 1 augustus de gemeeme- diertst verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Van der Knoop Is sedert jult 1951 in gemeente dienst werkiaam. Sindsdien doorliep hij di verse rangen. VLAARDEVGE.V Rljkseocdkeuring Is verleend voor het verder bouwrijpmaken van gronden !n het bestemmingsplan Holv IB. Eveneens la rljksgoedkcurlng verleend tot het verbreden van de Broekweg. f-AL (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De internationale jeugduitwisseling van de Schiedamse Gemeenschap gaat dit jaar niet van een leien dakje, wat betreft fle reis naar Zweden. Een aantal Schiedam mers had zich opgegeven voor Norrköping. Slechts twee Zweedse jon geren daarentegen bleken belangstel ling voor Schiedam te hebben. De dertien, jongelui, die naar Zweden zouden gaan, kunnen we] met een ande re buitenlandse reis mee. Dit is moge lijk, omdat het aanbod voor Esslingen (Duitsland) en Vienne (Frankrijk) aan de lage kant is gebleven. Vier jongelui hebben zich reeds opgegeven. De reizen naar Esslingen en Vienne worden van 15 tot 29 juli gehouden. De deelnemers mogen niet jonger dan zestien en niet ouder dan eenentwintig jaar zijn. (Van een medewerker) VL AARDINGEN De Vlaardingse scheidsrechters hebben de nederlaagse- riewedstrijden besloten met een 32 overwinning op een combinatie van de voetbalvereniging 's-Gravenzande. Alle overige wedstrijden werden door de Vlaardingse arbiters verloren. Het beste resultaat was voor het selec tie-elftal van V.F.C., dat met 31 de mooiste overwinning behaalde. De geelzwarten zullen zodoende bin nenkort een beker ontvangen, die voor goed in de prijzenkast zal verdwijnen. Het' is namelijk geen wisselbeker, die het bestuur van V.S.V. beschikbaar stel de. eat AZAMaS of AMf- BREAK. Ah m tock deze lakantie een auto huurt, meak dan nu voordelig har ms met dik voordelen van een CfTROËN. bel (010) 34im na 1$ k: (010) 342281 (Van een onzer verslaggevers) Het meest spectaculaire was wel het waterworstelen, uitsluitend bestemd voor de zeer ervaren boegsprietlopers. Naar elkaar toelopend moesten de jon gens, wanneer zij tenminste niet voor (Van een onzer verslaggevers) ROZENBURG Het algemeen bestuur van de stichting Eilandenge- meenschap Voorne-Putten-Rozenburg heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een brief gestuurd naar aan- Korte Hoogstraat 11 a (hoek Hoogstraat) Vlaardingen. Tel. 346151 Wij geven gratis Animo-zegels. leiding van de tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland. Het algemeen bestuur schrijft dat In de no ta te weinig aandacht is besteed aan de belangrijke achterstanden, die bestaan op het terrein van de weg- en oeverver bindingen, het openbaar vervoer en sport- en recreatie-voorzieningen. „Terecht gaat de nota er van uit, dat het gewijzigde levenspatroon be tere inrichting van werk- en woonmi- lieu eist, beter openbaar vervoer en een hoger peil van cultuur en recrea tie op korte afstand van de steden. Maar te weinig nadruk krijgt het feit, dat in het heden op alle genoem de terreinen belangrijke achterstan den bestaan", aldus de briefschrijver. Het bestuur juicht de nota toe en hecht veel waarde.aan esn toekomst visie voor lange termijn, die de rege ring wil ontwikkelen. Met klem vraagt het bestuur van de eilandenge meenschap echter, dat eerst vele ach terstanden moeten worden weggewerkt, voordat men de ontwikkelingen voor de toekomst gaat bevorderen. Het bestuur schrijft dat in het bijzon der de aanleg van weg- en oeververbin dingen duidelijk het tempo niet bij houdt van. de stormachtige ontwikke ling in Voorne-Putten-Rozenburg. „Te kortschietend vervoer", aldus de brief, „betekent stagnatie in allerlei sektoren en belemmert in het bijzonder de com municatie in de streek". Het in de nota voor het jaar 2000 geplande Stadsgewestpark tussen Spij- kenisse en Hellevoetsluis wijkt sterk af van het streekplan Voome-Put- ten-Rozenburg. Het bestuur vreest dat het bestaande en hoogst urgente -Bemis- seplan van het Waterschap „De Brielse Dijkring" wordt doorkruist door de in de nota vermelde gedachte. „Dit plan, pirmair bedoeld voor de zoetwatervoorziening, moet uiterlijk in 1972 gereed zijn; aangepast land schapsbekleding ten behoeve van de oevcrrecreatic langs de te verbreden Bernisse is in het plan verwerkt", schrijft het bestuur. De heer F. J. Bliek, voorzitter van het stich tingsbestuur en burgemeester van de gemeente Spijkenisse, heeft de brief on dertekend. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de groothandel Leygraaf in de Nijverheidsstraat 1 zijn woensdag, naar een voorlopige schat ting, tien regenjassen en een heren- eostuusn ontvreemd. Men wist via de voordeur binnen te komen door een plaat hardboard van een kapotte ruit weg te nemen. Uit de kantine van de korfbalvereni ging Schiedam in het Hargaparlc zijn uit een la driehonderd losse centen gestolen. Om binnen te komen had men aan -de achterkant van het gebouwtje een ruit vermeld. Uit de 'kantine van de voetbalvereni ging SVDPW aan de Olympiawee in het Hargapark is voor twintig gulden snoep weggenomen. Ook hier hadden de ongewenste bezoekers eerst een ruit ingeslagen. de ontmoeting al in het water waren getuimeld, proberen elkaar van de smal le en spekgladde boomstam te werken. In de meeste gevallen betekende dat, tot grote hilariteit van het publiek, voor beide partijen een nat pak. Voor de zekerheid hadden velen een zwembroek aangetrokken. De jon gens met het meeste zelfvertrouwen waagden de worsteling gekleed. Wan neer ook zij in het gevecht van de boegspriet vielen kregen ze een ware ovatie van de toeschouwers. De roeiwedstrijd ondervond enige ver traging. Gezeten in een teil, die bleef drijven op een enorme binnenband, moesten de deelnemers met behulp van geïmproviseerde roeispanen zo snel mogelijk ëen afstand van vijftig meter afleggen. Toen echter de wedstrijden voor de hellt waren gestreden werden de slui zen aan de Wiphaven geopend. Dat betekende cïat de overige jongens en meisjes tegen de stroom op moesten roeien, zodat de deelnemers van de eerste wedstrijdhelft de afstand nog een keer dienden af te leggen. Ondanks deze kleine tegenstroom zijn de wedstrijden bijzonder piezierig en vlot verlopen. De jeugdweekfeestelijk- heden worden vanavond om. zeven uur voortgezet met behendigheidswed strijden op de fiets aan de Fenacoli- uslaan. l/LAARDINGEN Met het zingen van het Wilhelmus heeft het mannenkoor Orpheus voor enkele dagen afscheid ge nomen van Vlaardingen. Met de trein van 10.23 vertrokken de koorleden vanmorgen naar Hoek van Holland, waar het gezel schap zich zal inschepen voor de overtocht naar Engeland. Zaterdag 8 juli zal Orpheus zingen tijdens het International Musical Eisteddfod in Llangollen in het noorden van Wales. (Van ®en onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De brug over de Oude Haven voor 't Liesveld heeft don derdagavond en -nacht moeilijkheden opgeleverd. Door nog onbekende oor zaak weigerde de brug volledig te slui ten, zodat het dek vijf centimeter bo ven het straatoppervlak bleef hangen. Wanneer bussen of andere zware voer tuigen over de brug reden, sloeg .deze met een dreun op de drempel. De klap pen waren tot in verre omtrek te ho ren. Omwonenden, die hinder van het slaan van de brug ondervonden, belden de politie. De wachtcommandant alar meerde om één uur 's nachts de brug wachter, die een onderzoek instelde. Verscheidene malen opende en sloot hij de brug, echter zonder succes. Ook een onderzoek in de machinekamer leverde geen resultaat op. De inmiddels gewaarschuwde haven meester G. H. Schaap stelde zich van de situatie op de hoogte. Nadat men 's nachts om twee uur de brug ongeveer tien keer had geopend kreeg men het brugdek goed sluitend. Technici hebben vanmorgen om zeven uur een onder zoek ingesteld. T\e brugwachter kijkt hoe het U brugdek reageert op de auto bus (op de achtergrond). On danks het gewiekt van de bus blijft het brugdek nog enkele centimeters boven het straat oppervlak hangen. V. HOGËNDORPLAAN 139 - VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 92-jarige G. B. is dinsdag het slachtoffer geworden van een geraffineerde oplichter. Uit een geldkistje van de bejaarde man werd 600,gestolen. Bovendien zet te de man hem af bij het verkopen van enkele lappen stof voor een veel te hoge prijs. Op straat sprak de tot dusver onbe kende bestuurder van een lichte per sonenauto de oude heer aan. De man moet ongeveer 1.80 meter lang zijn en had een donker uiterlijk met sluik haar. In de auto zaten nog een vrouw en een kind. De automobilist zei dat hij goedkope stoffen te koop had. Hij bood de aspirant koper aan hem naar zijn huis te brengen, zodat hij daar op zijn gemak km uit zoeken. Eenmaal thuis vertelde de zoge naamde stoffenhandelaar dat er gebeld werd, waarna de 92-jaxige Schiedammer naar de voordeur liep. Uit de geldkist die juist bij hem stond, gritste de be zoeker op dat moment de 600.weg. Vervolgens bood hij de onde man aan hem weer terug te brengen naar de plaats waar hij tevoren was ingestapt. Dit deed hij waarschijnlijk om te voor komen rat de man de inhoud van zijn geldkist zou controleren. Pas naderhand kwam de misdadige opzet van de vreem deling aan het licht. Allen die inlichtingen over de „han delaar" kunnen verstrekken, worden verzocht zich zo spoedig mogelijk aan het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat in verbinding te stel len. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Vereniging ODI- O-Contactdienst (Ontspanning door Inspanning Omroep) houdt vrijdag 7 juli om half acht in Christelijke Sociale Belangen een grote propaganda-avond. De vereniging geeft geestelijke steun aan lichamelijk gehandicapten en chro nisch zieken en ontwikkelt hun zelf werkzaamheid. Dit doet men onder meer met het uitwisselen van bandjes, die op de taperecorder zijn opgenomen. De gehandicapten kunnen zich via dit communicatie-middel op makkelijke wijze uiten tegenover familie of kennis sen. De vereniging zoekt nog steeds mensen die zich als werkend lid willen inzetten voor het meewerken aan de totstandkoming of aan het doorgeven van de gesproken brieven van de gehan dicapten. Tegen een bedrag van vijf gulden minimaal per jaar kan men zich ook inschrijven als donateur. Verdere inlich tingen worden verstrekt bij Studio Weijgertze, Postbus 18, ^Schiedam of Rhoonstraat 11b. ft SCHIEDAM In twee kantines van het ken Met een ijzeren staaf brak men de kan, sportpark Harga is maandag weer ingebro- tine van SVDPW open; er werden sneepwaren en een zeWbakje van een treftafel gestolen. Uit de kantine van SVHV werden eveneens snoepwaren en frisdranken ontvreemd. VRAAG DEMONSTRATIE Fransenstraat 3 Waalstraat 38. VLAARDINGEN. Tel. 019-SMOTS. HOEK VAN HOLLAND In Maassluis behaalden de volgende Hoekse jongelui het diploma aan de Nijverheidsschool Metaal 1; W. J. Nullen. H Schot. A. J. Solleveld, N. W. Visser. Metaal 2: F. M. Pakvis. Ph. vreugdenhil. Timmeren: M. van Dijk P. v.d. Gang. 1 ft SCHIEDAM De afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen heeft vakantie tot dinsdag 12 september. De rondleiding ln museum Boymans-van Beunlngen begint op 27 september en bevat tweemaal zes rondleidingen. De gymnastiek lessen beginnen op 3 oktober, volleybal op 5 oktober en de naailessen vangen aan op Ï1 oktober. Er bestaan ook olannen een toneel- clubje op te richten. SCHIEDAM Zaterdag 8 juli 's morgens om elf uur vertrekken 125 kinderen onder leiding van. de Vereniging „Het Slngelkwar- tler" met bussen vanaf de Daltonflat naar de kampeerboerderij „De Trippemaker" aan de Harderwijkerweg 495 te Hulshorst ln Gel derland. ze blijven er tot 25 Juli. Het is de achttiende maal, dat „Het Slngelkwartler" een weekkamo houdt. A SCHIEDAM Van 3 tot en met 8 juli wordt een geldinzameling gehouden voor de Stlohtlng Christelijke Blindenhulp „De fak kels bijeen". Er ls grote behoefte aan mede werkers, zowel voor de lijst- als voor de buskoilekte. ZIJ die hieraan willen meewer- ken. kunnen zich opgeven aan de heer C. P. C. den Boer, Joh. de Wlttsingel 209 te Schie dam, tel. 257575. Medewerkers voor de buskollekte kunnen zich zaterdag vanaf 9 uur melden in de Christelijke Technische School aan Nieuwe DamSaan 782. Gilten voor dit doel kunnen worden gestort op giro 22.96.37 ten name van C. P. C. den Boer. Schiedam met vermelding „Blindenhulp". SCHIEDAM De uitslagen van de vori ge week gespeelde wedstrijden voor de Alge mene Bedrijfsvoetbal Competitie (ABC) lui den; GPS Helios 1 3-7, SCF L -- GZV 6—3, Enka Enterprise 1 1—3, Ter Braak GFEO 5—0, v.d. Moezel Vegla 3—3. Euro- tax Coebergh 4-5. ETBH PTT 3—1, Enterprise 2 Helios 2 4—2, Palthe Veveo 1—3, Swarttouw v.d. Bor 0—2, Litho Total G5 iregl.). Standaart Hoek 6—1, HAV Bank Scheffers 0—5 (regl.), SCF 2 Meat Boys 05 en Mafa Boys Halvax 10—1. SCHIEDAM De heer H. Terwolde heeft met ingang van zaterdag 15 augustus ontslag genomen als direkteur van de VVV. De direkteur van de Schiedamse Ge meenschap. de heer P. van den Boom, wordt na het vertrek van de heer Terwolde voorlopig met de leiding van het VVV-bu- reau belast. ft SCHIEDAM In verband met vacatures bij de Gerelormeerde Vereniging „Zieken zorg" dient men ln dringende gevallen zuster C. de Langen-Fuyksehot te bellen, tel. 265050 of het adres voor spoedgevallen: de heer G. A. van Deyk, Burg. Knappert- laan 191 a. tel. 265565. Mejuffrouw T. de Boer, leidster van de afdeling gezinsverzor ging en tevens maatschappelijk werkster, Is van. zaterdag 8 juli tot en met zaterdag 22 Juli met vakantie. SCHIEDAM Uit een op de Joban de VVittesingei geparkeerde auto van de 34-jarige assistent-bedrvfsleider H. B. is maandag S 22,gestolen. Kerk Ned. Prot. Boud: westvest: Schie- iandkring. orgelconcert van A. v. d. Hoeven. 20. De Rank: Ned. Herv. Gemeente Kethel. kerkeraadsvergaderlng, 20. Sursum Corda: N.C.G.O.V. ledenvergade ring. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer". Lange Kerkstraat 82. Uitsluitend redactiezaken, tel, 263951 b.g.g. 346019. Klachten bezorging: tijdelijk Lange Kerkstraat 82. te!. 266382. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie tel. 254466. Brandweer 269218. G.G. en G.D. 295200. Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan 5b, tel. 268853. UEN GOLF van verontwaardi- ging beweegt zich de laatste da gen. door de gelederen van heel Rotterdam. Dat schrijft me name-* lijk de heer G. P. Vermeer die se-? cretaris van de „nog" bestaande volkstuinvereniging „De Zandweg" is. Na bekendmaking van de plannen betreffende „De Zuiderhof" is dat te begrijpen. „Nu wordt er voorgesteld een zwembad in te richten op de plaats van „De Zuiderhof". Straks zo vreest de heer Vermeer, „is „De Zandweg" aan de beurt". Zo zei een goede volkstuinvriend van me door de telefoon: „Wie weet wat ze van plan zijn met andere complexen in en om'Rotterdam?" De heer Vermeer vroeg me zijn brief ais ingezonden stuk op te rie men. Enerzijds wil ik dat graag doen, maar daartegenover staat dat de lezers heus wel weten dat de heer Vermeer en „De Zandweg" ver ontwaardigd zijn. Hij zou eenvoudig zijn plicht als volkstuinbestuurdér verzaken ais hij niet getuigde van zijn gloeiende verontwaardiging en als hij het met zijn hele organisatie niet zou opnemen voor de zo bedreig de „ZuiderKof Meneer Vermeer, ik vind het'on verwacht boven de hoofden van de volkstuinders genomen besluit om te komen met een voorstel tot oprui men van „De Zuiderhof" op z'ri zachtst gezegd onbeleefd tegenover de rechtstreeks bij dit plan,betrok ken volkstuinders. Ik vind 'het ook uitermate vreema dat een aantal wethouders, toen zij het plan toelichtten, verklaarden dat alle bij het Zuiderpark-project be trokken wijkraden en wijkopbouw- organen het met instemming hebben begroet, maar dat nog geen week later twee vertegenwoordigers van de wijkraad voor Charlois nadrukke lijk stelden, dat deze wijkraad van het begin af niets voor dit plan had gevoeld. Wie vertelde de waar heid: de het plan toelichtende wet houder of de wijkraadsvertegen woordigers? ]7R ZIT ECHTER óók een heel andere kant aan de zaak. Een Rotterdamse gemeentelijfee autori teit maakte mij er op attent dat er lang niet genoeg volkstuinen beschikbaar zijn om alle Neder landse stedelingen daarvan te kun nen voorzien. Dat de volkstuinders hun complexen hebben op grond, waarvan de huurprijs vele tientallen malen hoger is dan die welke de tuinders zelf zouden kunnen opbren gen. Dat deze volkstuinen bovendien rijkssubsidie krijgen;' hetgeen alle maal inhoudt, dat alle Nederlanders meebetalen aan recreatie... van enke len. Dat vond deze gemeentebestuur der geen zedelijke toestand. Hij wil de de volkstuinders graag hun recre atie gunnen. Maar niet op kosten van de gemeenschap, die zelf niet voor zo'n volkstuin in aanmerking kan komen. ALS JE DE ZAAK zo bekijkt, wel, dan ziet het er naar uit, dat de volkstuinderij een probleem aan het worden is, met voor- en te genstanders. En mijn arme Jan Krantenhoofd is echt niet in staat om wie dan ook de weg naar een goede oplossing te wijzen. Al blijf ik erbij, dat „De Zuiderhof" recht heeft op een elegant optreden van het gemeentebestuur, dat echt niet „zomaar" mag beschikken over een met alle mogelijke garanties tot „permanent" verklaard tuincomplex. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Hervormde Ge meente in Kethel krijgt met ingang van half augustus als tweede predikant ds, E. Verwaal. Dit werd noodzakelijk omdat het aantal hervormden ln deze voormalige gemeente de laatste tijd sterk toeneemt. Een jaar geleden, op 1 juli 1966, be droeg dit aantal 2904 en thans zijn het er ongeveer 3400. De oorzaak van deze sterke groei moet voornamelijk worden toegeschreven aan de nieuwe bebou wing in de wijk Groenoord.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1