Nieuwbouw/uitbreiding Mekog-Albatros Prins Bernhard opende nieuwe fabrieken serie am aan Stankproeftuin Maastunneltraverse m Diepvriesharing doorkruist proefnemingen Tankauto in brand: chauffeur gedood Wraak .op z Spaans kostte zes tientjes Academische examens Geen enkel spoor in moordzaak Politieman niet vervolgd Mexico bestelt drie zeesleepboten België krijgt aandacht op Rotterdam Expediteurs (25) vormen container- combinatie Aanvaring op Nieuwe Maas Bedrag voor Rampenfonds Automobilist (dronken) tegen bromfietser t - i plai Onderzoek naar mlenziekten door auto's Euro-raket mat dinsda omhoog Duitse zeeman dood na val Capelle krijgt netnummer 010 Politie verdient geld voor Tricht Amstelveen biedt KLM sxond aan Voorlopig geen tweede uitkering Teixeira Katwijks schip Helena gezonken Negen maanden voor bezit LSD Service-centrum voor werklozen Inbreker van bed gehaald Valse examinator testte adspirant- automobilist te ïfl1 Amerikaan stuurt 36.000 Leninprijs naar Noord-Vietnam Grote vertragingen in verkeer Foor hoofdkantoor Wie zag bejaarde voetganger op zebra overrijden? Na klacht van Provo Ti'vendelt 11 ml*» ïpïeen §K DE ROTTESDAMMER Samenwerking MLjftr MUS ifcl'ik Gunstig pijper p' Groei HET WEER CV EUROPA I'ajina 4 2 A DOADEKDAG t> JLi.i x.j ROTTERDAM Totaal 25 Rotter damse expediteurs hebben woensdag tij dens een vergadering besloten over te gaan tot de oprichting van een naamlo ze vennootschap die de naam Container Combinatie van Expediteurs „Contrex" NV zal dragen. Deze vennootschap heeft als doel het voorbereiden, verzorgen, en afwikkelen van het goederenvervoer door middel Van containers. Als commissarissen zijn aangewezen de heren G. H. van Driel (NV Blaauw- hoedenveem-Rotterdam), R. H. Hooge- •werff (H, Hoogewerff Junior en Co. N.V.), A. Onverwagt (Deka Transport Mij. NV), mr. K. Staab (Hudig en Pie- ters CV) en J, Wenink (NV Schenker en Co's Internationale Expeditie). De commissarissen zullen de voor de spoedig te verwachten definitieve op richting noodzakelijke voorbereidingen treffen, onder meer bestaande in het benoemen van een directeur. ROTTERDAM Op de Nieuwe Maas ter hoogte van de RDM ontstond woensdag een. aanvaring, waarbij het sleepschip Adriana (495 brt) en het Duitse schip Kiffa (2588 brt.) betrokken waren. Het ongeluk gebeurde toen de Kiffa op de rivier de Adriana, die door twee slepers werd getrokken, voorbij wilde varen. Vermoedelijk door een defect aan het elektrische stuurinrichtingssys teem week de Kiffa plotseling uit en ramde daarbij de, Adriana aan bak boord. De scheepsrand van het sleepschip werd over een lengte van vijftien me te naar binnen gedrukt. Ondanks deze ernstige schade bleef het schip drijven de. De Kiffa hield aan dit ongeluk geen noemenswaardige schade over. Persoon lijke ongelukken deden zich niet voor. ROTTERDAM Op de kruising Von- dehveg-Van Alkemadestraat 'botsten gisteren door het niet geven van voor rang een auto en een bromfiets tegen elkaar. De bestuurder van de auto, de 21-jarige havenarbeider F. W. uit Rot terdam bleek niet helemaal vrij van alcohol te zijn. Zijn rijbewijs werd in gevorderd en hij ter ontnuchtering in bewaring gesteld. De bromfietser, de scholier H. Kip (17) uit de Johan de Meesterstraat, ■werd 22 meter weggeslingerd en moest met een hersenschudding en een gapen de hoofdwond naar het Dükzistzieken- huis worden gebracht. Dè bromfiets werd ernstig bescha digd, het dak van de auto was gedeukt, de voorruit vernield. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op het fabrieks complex van de Mekog-AIbatros aan de Vondelingenplaat heeft Prins Bern hard vanmorgen een serie nieuwe fabrieken In gebruik gesteld. Bij deze gelegenheid ontving hij uit handen van directeur ir. J. H. Volders een bedrag voor het Rampenfonds, De hoogte van het bedrag werd niet ge noemd. Prins Bernhard dankte de directeur voor dit bedrag. Tevens releveerde hij wat hij eerder eens had gezegd over de kunstmestproduktie. Hij hoopte dat de produktie van kunstmest zo opgevoerd zal worden dat er in het jaar 2000 vol doende zal zijn voor de veedselvoorzie- ning van zes miljard mensen. Hij noemde dit een aanmoediging voor alle kunst- rnestproducenten van de wereld. Na zijn korte rede stelde de Prins een zakvul- machine voor kunstmest in bedrijf. De uitbreidingen en de nieuwbouw zijn in drie jaar tot stand gekomen. In deze betrekkelijk korte tijd werd onder meer gebouwd: een ammoniakfabriek, ureumfabriek, zwavelzuurfabriek, am- moniumfosfaatfabriek, fosforzuur-in- dampcomplex en een demaneralisatie. Het gehele uitbreidingsplan heeft een in vestering gevergd van 200 miljoen gul den. Daarbij is inberepen de uitbreidin gen van het VKF Mekog-Albatrosbedrijf in IJmuiden. De ammoniakfabriek heeft bijna 65 miljoen gulden gekost. Deze fabriek is het eigendom van de nieuw opgerichte Ammoniak Unie NV, waarvan de heïft van de aandelen in handen is van de Badische Anilin-und Soda Fabrik BASF en voor de andere helft van Mekog. Het is een van de grootste ammoniakfabrie- ken ter wereld. Iedere dag maakt zij uit 1,2 miljoen kubieke meter aardgas uit Slochteren 900 ton ammoniak. De gasrekening van de Ammoniak Unie bedraagt per jaar 20 miljoen gulden. De ammoniak is on der andere nodig voor de vervaardiging van ureum. Deze ureumfabriek heeft een capaciteit van 130.000 ton per jaar. Met deze fabrieken is de totale pro duktie van het concern gebracht van één miljoen ton op anderhalf miljoen ton, met een omzet van driehonderd miljoen gulden. Behalve deze genoemde fabrie ken zijn ook gebouwd enkele bedrijfsin- stallaties. kadewerken. loodsen, kanto ren en laboratoria. Ir. "W. F. G. L. Starrenburg, lid van de raad van commissarissen, schetste zijn vreugde over de nu officieel begon nen samenwerking tussen de BASF te Ludwigshafen en de VKF door het in- gebruikstellen van deze ammoniakfa briek, Hij zei dat beide partners ieder het plan hadden een ammoniakfabriek te bouwen in het Rotterdamse havenge bied, maar dat nu er een fabriek is, waar men veel goedkoper tegen een la gere kostprijs ammoniak kan produceren. Van de geproduceerde meststoffen gaat ruim 65 procent naar het buitenland Meer dan de helft van de export gaal naar de ontwikkelingslanden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In nauwe samen werking met ir. F. H. F. G, SpieringS van het Distituut voor Plantenzickte- kunde te Wageningen is de afdeling plantsoenen van de dienst van gemeen tewerken bezig met de aanleg van een proeftuin op de plaats aan de Rochus- senstraat en de Maastunneltraverse, waar vroeger de nachtclub „rAmbassa- deur" heeft gestaan. Samen met de heer Spienngs wil ir. A. Raad, directeur der afdeling plantsoenen, aan de hand van deze proeftuin gegevens verzamelen over de invloed van de luchtverontreiniging op verschillende plantensoorten. Veel planten zijn gevoelig voor fo to-chemische luchtverontreiniging, vooral veroorzaakt door motorvoertui gen. De aard van beschadiging van verschillende plantensoorten kan een graadmeter zijn voor de mate van luchtverontreiniging. Zo zijn witte petunia en tabak zeer gevoelig. Deze worden in da proeftuin uitgeplant, tezamen met minder gevoeli ge petunia-soorten en andere gewassen met verschillende graden van gevoelig heid. Het onderzoek wordt verricht op ver zoek van wethouder G. Z. de Vos, die voorzitter is van de Commissie Bodem, Water en Ducht De resultaten die de proeftuin oplevert zullen aanleiding In samenwerking met het in stituut voor plantenziekten te Wageningen legt de afdeling plantsoenen bij de Maastunnel traverse een proeftuin aan, om daarin de invloed na te gaan die uitlaatgassenvan auto's heb ben op verschillende planten soorten. zijn tot een uitgebreid laboratoriumon derzoek in Wageningen. Ir. Raad acht de gekozen plek zeer unstig voor drt onderzoek: vlak bij een der drukste punten van Rotterdam, waar zich voor stoplichten files wach tende auto's vormen, die, als de Maastunnel hetgeen zoals bekend vaak voorkomt de drukte niet direct kan verwerken een overmatige lengte en een evenzeer overmatige lange duur hebben. Er zijn op het gebied van weder zijdse beïnvloeding van luchtverontrei niging en beplanting meer proeven aan de gang in Rotterdam. Zo worden er in de schermtoossen rond Hoogvliet metin gen gedaan, waaruit men wil pogen iets te weten te komen van de invloed, die beplanting heeft op de mate van lucht verontreiniging. Dus juist andersom als hetgeen men van de proeftuin aan de Maastunneltraverse te weten wil ko men. Dat bosbeplanting een sterk zuiveren de invloed heeft, is bekend. Mits de bossen bestand zijn tegen de hoeveel heid viezigheid in de luchte n niet zelf het loodje leggen. De minister van economische zaken, mr. L. de Block, zei dat de chemische nijverheid op het ogenblik veruit de meest dynamische bedrijfstak van de Ne derlandse industrie is. Haar ontwikkeling is sinds de oorlog bijzonder spectacu lair geweest. De minister zei ook dat Nederland wat betreft het verbruik van kunstmest per hectare landl)ouw.xrond een der eer ste op de wereldranglijst Is. Daarnaast staat Japan. Hij zag dus voor het knnst- mestverbruik in eigen land geen grote uitbreiding. Hij wees erop dat men In de ontwikke lingslanden moet streven naar de verho ging van de eigen agrarische produktie. Hjj verwachtte dan ook een scherpe con currentie op de kunstmestmarkt. De samenwerking met de BASF juichtte hij toe. Zij geeft de gelegenheid tot uit wisseling van kennis en ervaring, waar mee onze industrie zeker is gebaat Ook sprak nog prof. dr, B. Timm van de BASF. Hij wees erop dat de samenwer king in feite al langer bestaat en dat de grondstoffen voor.de BASF al sinds 1879 via de Rotterdamse haven worden aan gevoerd. worden opgevangen Van de export gaat het grootste deel naar Rood-China. De 300.000 ton ammoniak die hier wor den geproduceerd, gaan voor de helft met speciale koelschepen naar de fabriek van BASF in Antwerpen en blijft voor de rest op het Albatros-complex. Behalve de nieuwbouw heeft Mekof-Albatros voor drie miljoen aan verbeteringen aange bracht, waardoor ook de luchtverontreini ging kon worden teruggebracht. Aan de nieuwe fabrieken zijn de hoogste eisen gesteld. Een zeer uitgebreid ggezelschap maakte na de openingsplechtigheid in de tot ge hoorzaal omgetoverde opslagloods een wandeling tussen de fabriekscomplexen. Prins Bernhard arriveerde en vertrok met een helikopter. KATWIJK In rederijkringen en bij het prodpktschap voor vis en visproduk- ten is men ontstemd over de handelwijze van een Katwijkse haringhandel die diep gevroren haring heeft geleverd aan de kleinhandel. Zoals we berichtten zette haringhan delaar L. van Rhijn te Haarlem een groot bord op zijn kar met het opschrift: Diep gevroren haring, absoluut vrij van worm. Deze handelwijze doorkruist de proefne mingen die de reders gezamenlijk in sa menwerking met TNO te IJmuiden ver richten. Op alle mogelijke manieren wordt bij TNO geëxperimenteerd om te ontdekken op welke manier afdoende met de ha ringworm kan worden afgerekend. Diep vriezen is een van de methoden waarmee proeven worden genomen, maar daarbij doen zich nog allerlei problemen voor. De reders en de wetenschappelijke werkers willen pas met een nieuwe bestrijdings wijze voor het voetlicht komen wanneer men zeker is van het resultaat NEW YORK Rockwell Kent, de Amerikaanse kunstenaar die in mei te Moskou de Leninprijs voor de vrede heeft ontvangen, blijkt het bedrag (36.000) te hebben geschonken ten bate van vrouwen en kinderen onder de oor logsslachtoffers in Noord-Vletnam. De 85-jarige Kent heeft in een brief aan de ambassadeur van Noord-Vietnam in Moskou verklaard, dat zijn gift bedoeld is „Als teken van schaamte en droefenis om de Amerikaanse militaire interventie in Vietnam". ADELAIDE Vanaf de lanceerbasis in Woomera in Australië zal dinsdag een ruim 30 meter hoge Europaraket worden gelanceerd De Europese orga nisatie voor de ontwikkeling van raket ten. E!do. heeft de raket uitgewerkt. Zes minuten na de lancering zal de raket ergens ten noorden van West-I- rian in de Stille Oceaan terechtkomen. In Eido werken samen Australië. Grooi-Britannië, Frankrijk. Wes*-Duitsland, Ita'ië. België en Neder land. BEVERWIJK De 21-jarige tank auto-chauffeur R. Wink uit Avereest is in een ziekenhuis in Beverwijk over leden. Hij raakte maandag ernstig ge wond toen de cabine van zijn tankauto in Dedemesvaart in brand raakte. LIESHOUT De 3-jange .ongen W. F Biemans ui Lieshout ts gisteravond om het leven gekomen. Hij stak de weg van achter een landbouwtractor over en werd toen door een personenauto gegrepen GRONINGEN Op de Euroweg in Groningen raakte gisteren de 55-jarige L. van Hoorn uit Groningen, toen hij per flets de verkeersweg kruiste, onder een auto. Hij was op slag dood. UTRECHT Het anderhalf jaar oude zoontje van de familie Verheul uit Maarssen is in een ziekenhuis in Utrecht overleden. Het kind was zaterdag in een sloot gevallen. BAARN Het zestienjarige meisje M. J. Jansen uit Amersfoort is gisteren in een ziekenhuis overleden. Kort daarvoor verloor zij door onbekende oorzaak de macht over het stuur van haar brom fiets en botste tegen een boom. Haar duo-passagiere werd licht gewond. NEEDE In Rietmolen, gemeente Neede, is gisteren de 23-jarige brom fietser H. J. J. Diepenmaat uit Haaks bergen tegen een trekker gereden. Hij overleed in het ziekenhuis. Het slacht offer reed links door een bocht. Ir. Velders beschreef de groei en de nieuwbouw van de fabrieken. De grote uitbreiding vergde geen uitbreiding van het aantal personeelsleden. Mij weekt nog met hetzelfde aantal als drie jaar geleden, waardoor de stijgende kosten kunnen ROTTERDAM Een tramstel van lijn 14 en een vrachtwagen zijn giste ren door onbekendheid van de chauf feur op de kruising Pompenburg-Kats- hoek tegen elkaar gebotst. Auto zowel als tram werden zwaar beschadigd. De tram kwam naast de rails te staan. Het wegverkeer moest 75 minuten worden omgeleid, het tramverkeer had 20 minuten vertraging, waarna het 55 minuten werd omgeleid. Tijdens de om geleiding liep op de kruising Berg- weg-Schiekade een tramstel van lijn 4 uit de rails. Het tramverkeer had hier 45 minuten vertraging. Persoonlijke on gelukken deden zich niet voor. (Van een onzer verslaggeefsters) De officier eiste 14 dagen gevangenis- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het boordprogram- ma dat de passagiers die tussen 7 cn 25 juli met de Rotterdam van de Hol- land-Amerika Lijn naar er, van New York reizen, zal hoofdzakelijk gewijd zijn aan België. Vrijdag vertrekt het schip voor deze „festival sailing" uit Rotterdam. Aan boord zal een vertegenwoordiger van het Belgisch commissariaat van toe risme het toeristisch aspect belichten en lezingen en filmvertoningen geven. Aandacht zal ook worden besteed aan kunstnijverheid, waarbij kunstenaars o.a. koperen voorwerpen en jachtgewe ren resp. zullen maken en graveren. Bovendien zullen daarover ook lezin gen worden gegeven. Ook het slijpen van Belgisch kristalwerk zal worden gedemonstreerd. Het Brusselse modehuis Marly zal aan boord de tienemode van de komen de herfst en winter showen. De folklo re zal worden verzorgd door de dans groep Gilles, terwijl de chef-kok van de Rotterdam het culinaire aspekt van ons buurland zeker niet zal vergeten. In het programma is echter ook plaats voor Nederland ingeruimd. Een vertegenwoordiger van het ANW zal voorlichting geven, enige artiesten zul len een klemkunstprogramma verzor gen en de componist en muziekpeda goog Jaap Geraedts zal toelichting ge ven op de door het Philip Emanuel Tno uit te voeren klassieke muziek. Daarbij zal werden gezongen door de sopraan Mieke Been. ROTTERDAM De Duitse motor man G. Heuer (29) is na een val van elf meter op de dokvloer van zijn schip Heluan vannacht overleden in het Zui derziekenhuis. Vermoedelijk misleid door de duisternis is hij misgestapt toen hij via een loopbrug aan boord wilde komen. ROTTERDAM „Kleine jongen. loop naar de donder", had de Spanjaard B. zijn landgenoot, de 25-jarige J. C. (in derdaad klein van stuk) in een woor denwisseling over een parkeerplaats toegevoegd. Het ging er Spaans toe, want deze belediging moest hij met een flinke vuistslag van „de kleine jongen" bekopen. De beledigende Spanjaard kreeg een hersenschudding en een bloed uitstorting, zijn gekwetste landgenoot een oproep van de politierechter. Woensdagmorgen moest de laatste de vuistslag verantwoorden voor de politie rechter, mr. D. van Leijden, die vroeg of deze handelwijze in Spanje gewoon was. Het bleek daar volgens C. een normale reactie op een belediging. De officier, mr. A. Niessen, eiste 60 of zes dagen. De verdachte verklaarde breed lachend de voorkeur aan 60 te geven. Mr. Van Leijden vonniste con form. „Is het normaal dat je in voorar rest in een cel zit zonder dekens of een matras?", was het „antwoord" van de 22-jarige automonteur A. M. op de vraag van de politierechter of verdachte nog iets te zeggen had. De kleine zelfverzekerde automonteur stond terecht voor het doorrijden na een botsing op het Stieltjesplein. La ter bleek dat zowel de automobilist als de inzittende lichtelijk aan de bor rel waren geweest, want zij hadden zeer flauwtjes op de botsing gerea geerd. „Ik hoorde een tik", was het minieme commentaar van verdachte. „En ik heb niets gezien, want ik zat te pitten", verklaarde de 21-jarige J. M., rnede-in- zittende. Tegen de politie had hij ech ter een andere verklaring gedaan. „Dat deed ik met mijn dronken kop", luidde het alweer tegenstrijdige weerwoord van de jongeman, die enige minuten tevoren had verklaard slechts enkele biertjes gedronken te hebben. (Van een onzer verslaggevers) CAPELLE Waarnemend burge meester drs. Th. Heukels zal maandag 17 juli, 's morgens om half elf, de auto matische centrale aan de Bermweg offi cieel in dienst stellen. In de nacht van 14 op 15 juli zal de Capeise eindcentrale (netnummer 01804) worden overgeschakeld op de wijkcentrale van het lokale net Rotter dam (netnummer 010), Deze omschake ling op het Rotterdamse net betekent een uitbreiding van het aantal abon nees met 2000. UTRECHT Mevrouw J. S. van Bem- mel-Schoenmaker uit de Frcderik Hen drikstraat in Utiecht was gisteren de politie zo dankbaar voor het ooenen van de deur van haar woning (waarin zij de huissleutels had laten liggen), dat ze de twee hulpvaardige agenten met een bankbiljet van 25 wilde belonen. De agenten weigerden uiteraard het geld, maar de vrouw bleef enorm aan dringen. „U kunt het beter voor een goed doel bestemmen", stelden de agen ten voor. Mevrouw Van Bemmel vond dat een goed idee. Het bankbiljet is nu bestemd voor de slachtoffers van de windhoos in Tricht. INSBRÜCK De 37-jarige W. A Woel- ders uit Eemnes is gisteren tijdens het fotograferen van een rivierlandschap in een. rivier in Tirol gevallen en verdron ken. Zijn lichaam is nog niet gevonden. straf en zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. Verdachte maakte vooral bezwaar tegen de rijontzegging in verband met zijn beroep. Vier maanden ontzegging, 14 dagen voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar, maakte mr. Van Leijden er van- AMSTELVEEN De gemeente Am stelveen heeft de KLM een terrein aan geboden waar eventueel het hoofdkan toor van de maatsohappij kan wo-rden gevestigd. De directie zou het aanbod in overweging hebben genomen. Het is een terrein van zes hectare op drie kilometer afetand van Sehiphol-Oost. Er kunnen kantoorgebouwen worden ge bouwd met een maximumhoogte van 48 meter en een parkeergarage voor ruim 600 auto's. Op de overige vier hectare van het bestemmingsplan komt een com plex bejaardemvoiungen. AMSTERDAM Crediteuren van N.V. Teixeira de Mattos en de enig beherend vennoot drs. J. M. Fehmers mogen voor alsnog geen volgende uitkering verwach ten, daar eerst bet voorschot van de Ne derlandse Bank moet worden terugbe taald. Het tweede verslag van bewindvoerders deelt dit mee na te hebben verteld dat bij de eerste uitkering van 30 procent 4,25 miljoen is uitbetaald aan 657 crediteuren en dat voor zogenaamde noodgevallen uit de door de Nederlandse Bankiersvereni ging beschikbaar gestelde 1,5 min, 1,27 rnln is toegewezen aan 135 personen en de overige 228.000 is bestemd voor na komende gevallen. In totaal was 1,7 min. aangevraagd en er zijn 35 aanvragen afgewezen. Van de 22,1 min. debiteurenposten op 31 de cember is sindsdien 4,58 min. geïncas seerd. Processen over effech zijn gaande, evenals een onderzoek naar het pnvé- vermogen van drs. Fehmer. PETTEN Gistermiddag is het Kat wijkse vissersvaartuig Helena, dat sinds maandagmiddag vast zit op een strekdam ter hoogte van petten, gezon ken. De sleepboot Titan van Wijsmuller was bezig het schip vlot te trekken. Van de zes bemanningsleden sprong er een overboord. De andere vijf wisten met een vlot de wal te bereiken. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. AMSTERDAM De rechtbank heeft gisteren de negentienjarige scholier Steven van der R uit de hoofdstad conform de eis veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk en aftrek van het voor arrest. De jongeman was in mei in het voor malige provocentrum in de Apollobi- oscoop gesnapt met bijna 30 gram hasjiesj en acht doseringen LSD. De scholier werd bovendien gedurende de proeftijd van drie jaar onder toezicht gesteld van het medisch consultatiebu reau voor alcoholisme. ENSCHEDE -- In Enschede zal de gemeentelijke sociale dienst een admi nistratief servicecentrum inrichten, waarin werkloze hoofdarbeiders en be ambten te werk zullen worden gesteld. Er zal met tien werklozen worden gestart. Men denkt er na enige tijd 200 te kunnen opvangen, die dat werk ten behoeve van diverse afdelingen van de gemeentesecretarie en voor particuliere bedrijven kunnen verrichten. Van het ministerie van sociale zaken en volksge zondheid is een bijdrage in de inrich tingskosten van 5000 toegezegd. ROTTERDAM Een bestelwagen heeft wooeasdag op een oversteekplaats in de Mathenesserlaan de heer J. D. Huygen (71) van de 's-Gravendijkwal gegrepen. In bewusteloze toestand en met een wond aan het hoofd en letsel aan de heup is de heer Huygen naar het St. Franciscusgast- huis gebracht De politie verzoekt getuigen van dit ongeluk zich voor het geven van inlich tingen in verbinding te stellen met het hoofdbureau aan het Haagseveer. Telef 143144. toestel 3263. ROTTERDAM De expedi Ueknecht A. L, (19) uit Rotterdam is vannacht in zijn woning aangehouden- Hij wordt verdacht van een aantal inbraken. Voorts is woensdag aangifte gedaan van* inbraak in een huis aan het Lathyrus- plein, waar alle kamers zijn doorzocht. Vermist worden onder meer een spaar bankboekje, een zegelboekje van de spaarbank, een trouwring, een gouden dameshorloge en een bedrag van onge- veer vijfhonderd gulden. Er is bovendien voor achthonderd gul den schade aangericht. Amsteidnm Vrije Universiteit Doet. wis- en natuurk.; J G Batelaan. Gouda, J. Bulthuis Amsterdam, w. J. Coenders Amster dam, j M Deurwaarder 's Heer Arendsiterke. A. Holleman Blarieum. D. hnol Almelo, G Melius Alkmaar J, G. J. Peelen Zaandam C. Quirljns Amsterdam. N. van Hooyen Heerlen, s. IJ. Wijmans Amster dam, w. wijngaard Zutphen. Kend. wis- en natuurk.: mej. A. F. Volgenant Amstar dam, E, G. van der Beek Oldebroek, R. Gas Eindhoven. H. G. de Graat Hilversum, c. J P. M. Harmans Bovensmilde A. Joehemsen Ede. H. de Jong Dordrecht. G. J. van Kamp Eindhoven G. F. Koetsier Hazerswou- dr W. de Kooi IJmuiden, J. C. de Lange Pijnaeker, N, Th van Jkiarle Naarden. C. D. van Rooden Hilversum. H. Roessel Amster dam. c L, Roos Eindhoven, v. A. van Boovrn Hoerlen R J Scheper Haarlem. J. W. Shollaardt Amsterdam, H. E. J. Swtiste Amsterdam. P. M. bii de Vaate Krabbendif- ke. J. c. Verhoef Amsterdam, c. J. van Wierineen Amstelveen. Th. Winter Amster dam. jj. D. de With Amsterdam. F. H. Pieron Bussum. Doet. Sociale wctensch.: L. Kranenborg (opvoedk.) Huls ter Heide; Kand. soriale wetensch. me). L. V. Kuiper (psvchBieda mej M. van der Kolk 'Dsvch Heemstede mi. S G. Landweer (psyen.) Waeenlngen. H. J. M, Bonneur (psvch i'eerlen. H van der Flier (psyeh Amsterdam. Doet. sociale aardrljksk. F. M. Dieleman (cum iaude), Emmeloord: Kand. sociale aardrljksk.: K. de Snoo. Dordrecht en C. J A Pleijsier. Rotterdam; Doet. econo mie: L. ter Mul. Voorschoten. HOENKOOP Een personenauto heeft gisteren de veertienjarige Eli™ beth Boere voor haar ouderlijke wT ning aangereden. Het meisje, dat on dè fiets reed. lette bij het afslaan nim goed op. Ze is afgelopen nacht in het ziekenhuis overleden. NOORDWUK De 43-jarige heer r E. uit Mulhelm (Duitsland) is aan verwondingen van een verkeereonepifh! overleden. Het slachtoffer werd uit personenbusje geslingerd en een eind,» meegesleurd, toen het busje teeen 2.1 vangrail botste. geii een DOETINCHEM - De politie heeft geen enfcel spoor gevonden dat m kunnen leiden naar de oplossing vaa de gruwelijke moord op het negentien jarige meisje Riekje Florijn. De poli- (ie heeft tientallen tips ontvangen, die geen resultaat opleverden. De bestuurders van een Mercedes en een tractor, die bij de plaats van het misdrijf waren gezien, zijn opge- spoord. Ze blijken niets met de zaak uitstaande te hebben. Ook over het motief tast de poijtie in het duister. Men weet alleen dat de moordenaar intelligent te werk is gegaan. Plaatselijke kranien krijgen allerlei (waardeloze) tips. De plaats van het misdrijf wordt inmiddels druk bezocht door op sensatie beluste vakantie gangers. DEN' HAAG De Haagse officier van justitie, mr. A. W. Rosingh, heeh besloten geen strafvervolging in te stel len tegen de Haagse politieman die de Amsterdamse provo en het ex-gemeen teraadslid Bernhard de Vries vorig jaar op het hoofdbureau van polnie in de residentie zou hebben mishandeld. De klachten die de provo bij de offi cier destijds indiende heeft wel tot ge volg gehad dat disciplinair tegen de betreffende politieagent is opgetreden. Provo De Vries diende de aanklacht begin oktober vorig jaar in Daano heette het dat hij na zijn aanhouding bij relletjes op het Plein op het politic bureau door de politieman met een gummiknuppel in het gezicht was gesla gen. De Vries, die thans als ftlm-acteur in Italië werkt, zal op zijn beurt nog wc! terecht moeten staan voor het verzet dat hij bij zijn arrestatie pleegde. HELMOND De politie in Helmond heeft proces-verbaal opgemaakt te gen drie inwoners van die plaats die een aantal kandidaten vuor het rijbe wijs in de waan hadden gelaten dat zij een officieel rij-examen hadden afgelegd. Monteur J„ autorijschoolhouder, liet in samenwerking met rij-instructeur Van E. een aantal kandidaten exa men doen bij een handlanger D., die werd voorgesteld als examinator van Schalk De zaak kwam aan het rollen toen een 50-jarige adspirant-chauffeur, na bij D. voor het examen te zijn ge zakt, maar steeds geen oproep kreeg voor het herexamen via een andere rijschoolhouder terechtkwam bij de echte Van Schalk. Pseudo-examinator D. ontkent zich voor van Schaik te heoben uitgege ven. Autorijschoolhouder J. heeft in middels de kandidaten, die hij bij D. examen had laten doen, hun examen geld terugbetaald. SCHIPHOL N.V. Scheepswerf De Hoop te Lobith gaat drie zeesleepbo ten van elk 4000 pk bouwen voor de Mexicaanse nationale petroleummaat- schappij Pemex. Voor de onderteke ning van het contrakt is vanimddag op Schiphol een Mexicaanse delegatie aangekomen. Met de bouw van de schepen is 15 miljoen gulden gemoeid. De opleve ring is bepaald op augustus 1968. Het is de eerste grote na-oorlogse Mexi caanse scheepsbouworder voor ons land. HAMBURG In West-Duitsland is gearresteerd de 40-jarige bouwonderne mer Hans Dietrich Kessler uit Hittfeld bij Hamburg die verdacht wordt van verduisteringen voor een bedrag van elf miljoen mark. Hij zou meer dan honderd echtparen van hun spaarduiten afgeholpen heb ben, die zij als huurvoorschot voor e?n zogenaamd in aanbouw zijnde woning aan de onderneming van Kessler han den overgemaakt. Voor zijn arrestatie had de In heel West-Duitsland gezochte zakenman een nieuw schuttersuniform gekocht om daarmee in het weekeinde in het Ham- burgse voorstadje Lauenburg aan he. schuttersfeest te kunnen deelnemen weer max» temp. gisteren Kopenhagen onbew. 19 Londen onbew. 20 Amsterdam zw. bew. 21 Bmsse] onbew. 24 Luxemburg 1. bew. 22 Parijs 1. bew. 22 Nice onbew 26 Frankfort zw. bew. 23 München onbew. 23 Zürich onbew 23 Genève onbew. 24 Locarno h. bew. 27 Wenen onbew. 23 Innsbruck onbew. 26 Rome onbew. 28 Madrid 1. bew. 33 Majorca onbew 29 neer" flag 0.1 o 0 0 0 0 0 0 0 10 0 c 0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2