Conflict chirurg- Diaconessenhuis duurt voort m. G^eóprekken met mannetje ^loer* vele tips voor hen die met ih; VAKANTIE NIET IVEti (KENNEN) GAAN Veertig pet. blijft thuis Nog geen uitspraak kort geding Bloemen voor Adamo Jongen gedood ■E pATTERDAMMER 2 A ZATERDAG 3 JÜLT 1967 LIKEURMUSEUM sfsssfitp ETEN RIJDEN Bevoegd ZWEMBADEN VAREN COMBINATIE NATUUR Tegenstelling P.f'ina 3 AT hebben „thuisblijvers", mensen die om de een of andere reden hun vakantie niet buiten kunnen doorbrengen, voor mogelijkheden om er toch eens uit" te gaan. Natuurlijk staan daarbij Blijdorp, de eigen Rot terdamse zwembaden en voor de liefhebbers de grote musea voorop. Toch blijft het daarbij niet. In Rotterdam en in de naas te omgeving zijn namelijk tal rijke. voor velen nog onbekende zaken die het waard zijn te wor den bekeken of bezocht. Daarom een groot aantal tips voor de thuisblijvende vakantieganger, zonder dat wij op volledigheid willen bogen. Het zijn zo maar dingen die fijn zijn om te doen. Ker.t u bijvoorbeeld het Brandweer museum, het Likeurmuseum, het Mare chaussee-museum en het Belgische schooischip Mercator? Dat Brandweermuseum heeft onder dak gekregen in het Rotebgebouw aan het Kleinpolderplein. U kunt daar al lerlei blusmiddelen van een eenvoudi ge handpomp tot een eens zo vermaar de stoompomp zien. Verder zijn er on derscheidingstekens. uitrustingstukken en vele andere dingen die de geschie denis van de Rotterdamse brandweer illustreren. Bezoekers moeten zich van te voren even wenden tot de brandweerpost, rechts van de hoofdingang. Het museum is geopend van 10 tot 17 uur op alle werkdagen. UET Likeurmuseum is gevestigd Tl aan de Lange Haven 76 in Schie dam en is iedere werkdag geopend. Behalve allerlei oude attributen die vroeger in de jeneverindustrie ge bruikt werden, staan er duizenden mi- niatuurfiesjes uit heel de wereld, ge vuld met honderden soorten sterke drank. Eventuele bezoekers moeten te loren met het museum kontakt opne men, tel. 268068. In het gebouw van de Kon. Mare chaussee aan de Westersinge! 12 in Rotterdam is het museum van de ma rechaussee ingericht In grote trekken geeft het museum de historie van de marechaussee weer. Er zijn oude geschriften, uniformen zoals die in de afgelopen 150 jaar bij de marechaus see werden gedragen, er is een echte inrichting van een brigade-bureau van vroeger, een collectie interessante ou de wapens en veel fotomateriaal. Voor liefhebbers zeker de moeite van het bezoeken waard. Het museum is al leen 's woensdags van 14 tot 17 uur open. Y'V- - r JL - Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is af te leiden dat A-eertig procent van de Rotterdammers niet werkeljjk nret vakantie gaat. Wel maakt <le helft van de thuisblijvers re gelmatig uitstapjes. Een kwart van deze groep maakt in de vakautietijd zelfs meer dan zeven dagtochten. Twin tig procent van alle Rotterdammers komt in de zomervakantie nauwelijks of niet de deur uit. Voor de kinderen betekent dit dat zy vijf weken „op de straat" zijn aangewezen. De kinderva- kantiebesteding en akties als Jeugdland en Rekreafri zijn dan ook beslist geen overbodige luxe. Opmerkelijk is overigens (Jat er nauwelijks of geen inzicht is in de vakantiegewoonten van de Rotterdam mers. Wel wordt er onderzoek naar ge daan. Zo wil men bijvoorbeeld weten liocvcel Rotterdammers naar het bui tenland gaan, hoeveel er in het land blijven en hoelang zij gaan, terwijl voorts een interssante vraag is in hoe veel gevallen e: al splitsing van de vakantie optreedt en hoeveel mensen er buiten het zomerseizoen hun hele vakantie besteden. In het algemeen bestaat de indruk dat het publiek in de zomer korter met vakantie gaat en *s winters een tweede vakantie neemt Ook groeit de tendens om in aprihmei of september-oktober met vakantie te gaan. om de grote toe- ristenstroom door Europa wat te ont- lopen. Een en ander betekent dat er deze maand en begin augustus (waarbij wy gemakshalve het begin der lagere scho len maar als het einde van de zomer vakantie aanduiden) löO.OOfl Rotter dammers hun vrije tijd of een deel van hun vrije tijd in de stad door brengen. O Een duik in een van de mooie zwembaden is op warme dagen niet te versmaden. Ruime grasvelden zijn er om te luieren in de zon. Oit bad ligt in Ridderkerk. een ontdekkingstocht worden. Delft en Gouda (N.S. en Van Gog), met hun oude centrumbebouwing zijn ook waard ei- eens een dagje voor uit te trekken! In Gouda is donderdags kaasmarkt. Een bezoek aan de Waag is dan bijzonder leuk. gere buitenlandse vakanties wilt versterken, ga eens naai- een van 'de buitenlandse" restaurants, zoals het Spaanse Don Quichotte en het Hon gaarse Tdkaj in het Groothandeisge- bouw. Op het Hofplein vindt u de De Spido vaart ook naar de Deltawer ken. Inlichtingen over en boekingen 'voor al deze tochten, Spido, Wiilemsplein, tel. 010 - 135400 en het VVV-kantoor aan het Stadhuisplein. Varen kan men ook op de Bergse- pl assen bij het Plaswijckpark, op het Brielsemeer vanuit Brielle, door de Biesbosch vanuit Gorinchem en Dor drecht. Wat varen betreft, kan men in en om Rotterdam alle kanten uit. Het Europoortgebied kan men ook bezoeken met een speciale RET-bus. Deze tocht (ongeveer honderd kilome ter) duurt 4V; uur en gaat alleen woensdags om half tien en zondags om. twee uur vanaf het Kruisplein. Heen rijdt de bus door de nieuwe Be- r.eluxtunnel en via een bezoek aan de Shell-raffinaderij en een rit door Euro poort gaat het terug over de Groene Kruisweg (kosten ƒ5, 'kinderen ƒ3). Tenslotte biedt ook de Rotterdamse luchthaven recreatiemogelijkheden. Er is een rondvluchtbedrijf dat veel moge lijkheden geeft. Een eenvoudige vlucht boven stad en haven van een (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Inbreuk op de strik te rechten van dokter F. A. Koopmans noemt diens raadsman het besluit van het Diaconessenhuis om deze chirurg met Ingang van 1 augustus a.s. de toe gang tot dit ziekenhuis te ontzeggen. „Tussen dokter Koopmans en het Diaco nessenhuis bestaat een overeenkomst en wat thans gebeurt is in strijd met de daaruit voortvloeiende verplichtin gen." aldus mr. J. J, van Wessem. Volgens de raadsman maakt het bestuur van het ziekenhuis zich schul dig aan het plegen van een onrechtmati ge daad. Tijdens het kort geding, dat door dokter Koopmans is aangespannen tegen de „Vereniging Nederlands Her vormd Diaconessenhuis" eiste hij giste ren toelating van zijn cliënt tot het ziekenhuis en een verbod om deze uit te sluiten van in het Diaconessenhuis werkzame specialisten. Dokter Koopmans is sinds 1963 als chirurg aan het Diaconessenhuis ver bonden, nadat hij in 1962 door de ge neesheer-directeur, dokter A. Fortgens, werd benaderd over een voortzetMng van de praktijk, die dokter Koopmans sr. in het ziekenhuis uitoefende. Op 28 april van dit jaar kreeg dokter Koop mans een brief, waarin gesteld werd dat zijn kansen tot het verkrijgen van een staffunctie nihil waren, dat zijn werkmogelijkheid in. het ziekenhuis tot het uiterste beperkt zou worden en dat hij geen gebruik meer zou mogen ma ken van de behandelkliniek, omdat hij daarin ten onrechte spreekuur zou hou den. Dokter Koopmans stoorde zich niet aan dit verbod en protesteerde er schriftelijk tegen. Op 22 juni ontving hij van het bestuur een brief, met de mededeling dat het hem vanaf 1 au gustus 1967 niet meer zou worden toe gestaan zijn praktijk in het ziekenhuis voort' te zetten. „Voor dokter Koop mans gaat het hier om zijn existentie als chirurg, dus ook om zijn existentie als mens," aldus zijn raadsman. Waar de tegenpartij stelt, dat er geen sprake was van een overeenkomst of een contract, zegt mr. Van Wessem, dat dokter Fortgens bevoegd was om een associé aan te trekken: „Als hij op grond van dié bevoegdheid een chirurg aantrekt, hem in het ziekenhuis laat werken en bovendien de conditie stelt, dat dokter Koopmans zijn praktijk al-* leen in het Diaconessenhuis zal mogen den. Doms, die het-Rotterdamse uit gaansleven heeft willen, verrijken met een cabaret, heeft speciaal in deze va- En als u de herinneringen aan vroe- kantietijd ook aan de kinderen ge- rréVonHo, Wm vanaf-10 uur de hele da? door. dacht. Iedere -middag geeft hij speciale Naar Schëveningeri' én een stukje matiné's. Verder is Jeugdland er in de boven zee (dertig minuten ƒ25), Energiehal, zijn er diversewijkactivi naar de Deltawerken (dertig minuten feiten van de vakantiebesteding en is ƒ30). Een uitgebreide rondvlucht er ket Plaswijckpark met een schitte- over de Deltawerken tot boven de rende speeltuin. Overigens ook Bistro Antoinette met een uitgespro- Oosterschelde kost 60, maar dan Haastrecht en Rijswijk hebben grote ken Franse keuken. Verder zijn er in vliegt men ook een vol uur. Gevlogen speeltuinen. Rotterdam enkele Griekse restaurants, wordt met zes- of vierpersoons-toestel- En dan- waarom zoudt u het een en zoals op Katendrecht. Hiermee Is niet letjes. Dat houdt in dat men al start gezegd dat alle overige restaurants aLs er drie passagiers zijn. overgeslagen moeten worden.... De RTM heeft een uitgebreide serie LIMBURG dagtochten vanuit Rotterdam, waarbij w v*aarDlJ VRIJDAGS bestaat dc mogeljjk- gcbruik wordt gemaakt van snelle au- V m ligt bij de Spido aan de Willemskade. Men kan er dagelijks van 9 tot 18 uur terecht. Het schip, dat nog .geheel ori- Bij de kleine musea hoort ook het gineel is uitgerust, doet de sfeer van gerestaureerde Zakkendragershuisje de oude zeilvaart herleven. Bezoekers krijgen een deskundige toelichting. san de Voorstraat in Delfshaven. Be halve een serie prenten die de geschie denis van Delfshaven weergeeft, is er een echte tinncgicterij in bedrijf te tien. De. tinnegieterij werkt er met originele oude vormen. Dc tinnen voor- tobussen. Dankzij deze TDE-diensten, die over dc „Dammen" naar Zeeland rijden, is het mogelijk op comfortabe le wijze een dag naar een van de interessante Zeeuwse steden en stad jes te gaan. Vaak zijn deze tochten te combineren met boottochten van de kent in Kethel het bad Groenoord, dat Spido of van de RTM zelf. met de RET-bus vanaf het Emmaplein. Informaties: RTM. Rosestraat 3, Rot- 0 Een oude stoombrandspuit zoals die met vele andere oude brandweer attributen in het Rotterdamse hrand- weermuseum is te zien. Zwemmen kan men in Rotterdam, maar even buiten de stad, in alle rich- werpen zijn i tegen schappelijke prijzen tingen, bevinden zich eveneens zeer i te koop. fraaie zwembaden met uitgebreide lig— weiden en aparte baden voor kinde- Eit als u toch in Delfshaven bent, ren. i kop dan even de Voorhaven op en Om er enkele te noemen: Spijkenis- 1 geniet van de oude gebouwtjes efi de se heeft het bad De Hoogwerf, dat rust die er heerst. TJ komt dan vanzelf jangs de Groene Kruisweg ligt. De hij de diamantslijperij van de firma RTM-bussen uit Schiedam en Rotter- Van Andel, in een aardig opgeknapt <jam stoppen er vlakbij. Schiedam pandje. U kunt daar vrij kijken. Tenslotte hoort in deze rij ook het 0 Donderdag is er kaasmarkt in Belgische opleidingsschip, de barken- Gouda. U kunt er dan dit beeld lijn Mercator, thuis. Dit 'fraaie schip aantreffen.. en het Station is te bereiken. Vlaardin- gen heeft het Koipabad, op de hoek van de Burg. Pruissingel en de Broek- weg. Ook hier stoppen een RET-bus en een bus van de WSM. Vervolgens terdam 20, tel. 010 - 272864. Varen kan in een havenstad ais Rot- vindt men in Krimpen a.d. IJssel het t„e/da|T' op divJe"? ™°iereü,' Yanat,da zwembad De Lansing, bereikbaar met Maasboulevard biedt de rederij Tiele- een TP-bus. Het zwembad ligt aan de man afvaarten, zoals rond het eiland aan de Binnenrotte en totslot een kijk- u„O. - TT je in de St. Laurenskerk. En dan een rand van de gemeente, langs de weg XJsselmonde (vertrek om 11 uur), naar ken, dan kunt u ook een dagje naar voor jje Sp0rtieven die fiets of brom - DiM.di.nnU4- T3ï«^U/~.r.«U fin Cmiiknn ri i-n EnoAlonri vrl I a iron (lal IC heid met de KLM-Friendship naar Maastricht te vliegen. Het toestel (aan boord krijgt u een kopje koffie) ver trekt om 9.40 uur uit Rotterdam en is om 10.40'uur op het vliegveld Beek, waar een aansluitende busverbinding naar het gezellige Maastricht is. Het vliegtuig vertrekt weer om 18.40 uur en landt op het vliegveld Zestien hoven om 19.15 uur. Voldoende tijd dus om Maastricht goed te bekijken en dat met een mooie vlucht over Brabant en Limburg te combineren. Kosten voor een retour: 35. U moet wel enkele dagen tevoren bij de KLM dinsdagmorgen naar de Veemarkt voor deze vrijdagvlucht boeken. even doorlopen naar de weekmarkt "Wilt u er echt wat gcid voor uittrek- ander niet combineren? Een voor beeld. Ga 's morgens naar Schiedam (de RET heeft dagabonnementen voor 1,75). Bezoek daar het Likeur- museum en wandel door de oude stad. Op het Emmaplein stapt u in de ge combineerde RET/RTM-bus, die u via de nieuwe rijksweg 20 en de Benelux- tunnel naar Hoogvliet brengt. Het grote winkelcentrum daar is bij zonder gezellig. U kunt er ook eten. Met de RTM gaat u daarna naar Spij- kenisse, om een middag door te bren gen al zwemmend en (als er zon is) zonnend in het bad De Hoogwerf. Met de RTM komt u weer in Rotterdam. Een combinatie in de stad is bijv. op naar Lekkerkerk, de Tiendweg. Dordrecht en de Biesbosch (10 uur) en Southend in Engeland vliegen. Dat Is donderdag- en vrijdagavond een boot- een typisch Engelse badplaats, met Het zwembad Dc Dolfijn ligt in Rid- tocht naar de „lichtjes van Pemis", een strand en een leuk centrum, kort- derkerk. Er rijdt een TP-bus naar toe, vertrek om 20 uur. om een plaats waar men best een dag w KM Het bad is bereikbaar via de dijk of via de rijksweg naar Dordrecht. Het ligt vlak bij het eveneens nieuwe sportpark. Na museum en zwemmen rust. Die is onder meer te vinden in het nog mer meenemen: een fietstocht door de Aiblasserwaarü en iangs het riviertje De Vlist terug via de skelterbaan aan de Ommoordseweg. Kortom, niemand hoeft zich te ver velen.... ook niet op een regendag. Dan De Spido-boten vertrekken vanaf kan doorbrengen. Het vliegtuig van het Wiilemsplein. Er zijn normale en Channel Airways vertrekt om 9.50 uur uitgebreide rondvaarten door het ha- uit Rotterdam, landt ruim een uur la- vengebied (vertrek 10.30 en 13.30 uur), ter in Engeland en vertrekt weer van zijn er de reeds genoemde musea, die een tocht naar Hoek van. Holland (ver- Southend om 19.50. aangevuld kunnen worden met het trek 9.30, aankomst 11.30), met de mo- Er is aansluitend vervoer van de Museum voor Ouders en Opvoeders gelijkheid van een terugreis met de luchthaven naar het centrum van aan de 's Gravendijkwal, het Bouwcen- trein en daartussen een. bezoek aan Southend. De kosten bedragen: retour trum aan het Weena en het Open vrij"'onbekende Ruigeplaatbos in Hoog- het strand. Er is, in samenwerking 152, voor jongeren tussen 12 en 21 Boek, het voorlichtingscentrum van de vliet (RET-bussen 2 en 3). Er zijn met de RTM, sinds kort een gecombi- jaar 114. gemeente Rotterdam aan hel heeriijk grote grasvelden om kinderen r.eerde vaar- en autobustocht via de Kruisplein. En als u het dan helemaal lekker te laten uitdollen. Nieuwe Waterweg en Europoort naar KINDEREN niet meer weet, ga dan even langs hel Overigens kan een fietstocht door de Oostvoome, het Voornse strand en via VVV-kantoor aan het Stadhuisplein Waarden" zoals Krimpenerwaard, Ai- de Groene Kruisweg naar Rotterdam A/OOR kinderen zijn er in Rotter- Daar krijgt u alle informaties die u ;n ƒ9,50, kinderen 4,75). dam eveneens legio mogelijkhe- maar wenst. G' uitoefenen, dan is de consequentie daar van, dat er ook tussen het ziekenhuis en dokter Koopmans een contractuele rechtsverhouding bestaat." Citerend uit een brief stelde mr. Van Wessem dat de afspraak tussen de bei de chirurgen ook de sanctie had van het -bestuur van het Diaconessenhuis. „Dat er door de wederpartij gezegd wordt: er was sprake van een proeftijd doet er niets toe, om de eenvoudige reden dat dokter Koopmans de toegang tot het ziekenhuis is ontzegd op grond van het conflict rond de behandelka mer. En men kan niet zeggen: „je moet er uit, want je maakt daar een 'Ver keerd gebruik van." Dat zijn cliënt de ze behandelkamer op onjuiste wijze ge bruikt, bestreed mr. Van Wessem. ironisch liet de raadsman zich uit over de benoeming van een vaste medische staf, hetgeen op 20 januari van dit jaar gebeurde. Een procedure waartoe men volgens mr. Van Wessem slechts over ging, „om van het gezeur af te zijn," hetgeen overigens door de raadsman van de tegenpartij bestreden werd. Vol gens mr. Van Wessem zou er sprake zijn van een „marionettenstaf," bestaan de uit acht leden, van wie er zes niet typisch-klinische specialismen uitoefe nen. Er is noch een internist noch een gynaecoloog bij, ofschoon die uiteraard wel in het ziekenhuis werkzaam zijn. Uitsluiting van dokter Koopmans van de staf is, zo stelt mr. Van Wessem, in strijd met de verplichtingen en de zorgvuldigheid die het ziekenhuis in acht te nemen heeft. Mr. Van Wessem is van oordeel, dat er niet gesproken kan worden van een belangentegenstelling tussen dokter Koopmans en het Diaconessenhuis, maar van een belangentegenstelling tus sen chirurg A. Fortgens en chirurg F. Koopmans. „Als dokter Koopmans ge hoor zou geven aan de bezwaren die geopperd zijn tegen de manier waarop hij de behandelkamer gebruikt, dan zou dat niet betekenen dat patiënten in acute gevallen voortaan op zijn spreek uur komen, maar dat. zij naar het ziekenhuis worden gebracht. De behandelkamer zal op precies de zelfde manier gebruikt worden, en het enige is, dat de patiënten niet door dokter Koopmans, maar door een ande re' chirurg behandeld worden. Ontzeg ging van de toegang tot het ziekenhuis betekent een onteigening van zijn prak tijk tèn behoeve van dokter Fortgens." Mr. P. P. Vreede stelde dat er bij dokter Koopmans' entree in het zieken-' huis alleen gezegd is dat hij in samen werking tnet dokter Fortgens zou' optre den. „Er is niet gesproken over een associatie, waartoe, een bepaalde persoonlijke band nodig is en dië ook nog moet functioneren in het betreffen de ziekenhuis. Het heeft geen zin om partijen bij elkaar te laten die niet met elkaar kunnen opschieten." Volgens de raadsman wist dokte.r- Koopmans in 1965 al dat er voor hem op den duur in het Diaconessenhuis weinig mogelijkheden zouden zijn, om dat hem toen al is meegedeeld dat hij niet dokter Fortgens opvolger als vaste chirurg zou 'worden. Mr. Vreede stelde ook dat dokter Koopmans zijn positie nog bemoeilijkt heeft door zich in de „groep van 13" te scharen, een oppone rend aantal specialisten uit het Diaco nessenhuis. In beginsel wees mr. Vreede de eis af. Wellicht zou er, zo meende hij, een of andere tussenvorm gekozen kunnen worden, waarin nader kan worden gesproken over de termijn. „Als de ver lenging van die termijn althans is te verkiezen boven de repercussies die zijn aanwezigheid in het ziekenhuis kunnen veroorzaken." Volgens de raadsman zou een langer aanblijven van dokter Koopmans een gevaar kun nen betekenen voor de goede gang van zaken in verband met de spanningen die dit zou meebrengen. De president, mr. J. baron Panthale- on van Eek, hield de mogelijkheid open dat er nog deskundigen over deze zaak zullen worden gehoard. Hij zal (eventu eel interlocutoir) uitspraak doen op 14 juli. blasserwaard (molens bij Kinderdijk) terug (kosten Gegarandeerd. Het mannetje dat naast ons stond op het middenbalcon van lijn 5, zei, terwijl hij zich het voorhoofd afwiste: Mooi weertje, hè, lekker weertje, hè? Nou al warm. en nou mot de dag nog begin ne. Echt fekansie-weertje. hè, azzu 't mijn vraag. Al met fekansie gewees? Ik en, me vrouw gane vol gende week. Na Remeenieje. Met me zus en d'r man. Ach, mijn hadde ze net zo goed thuis kenne lette. Ik bin niet zo'n fekansie-mannetje. Ik ammezecr me eige al azzik zo maar 's 'n dag door de stad ken kuijcre. Langs dc revier na 't parrek, en daar dan 'n koel glnaise bier gc- bntike. Zo is kijke na de wer- reke, waaran ze in de stad be zig benne. Kijkdat vin ik nou leuk. Azzeze mijn zo me eige gang late gaan, hep ik 'n mooije dag. Maar dat gaan niet altijd, hè. Me vrouw zee: Me gane dit jaar maar weer is na hetbuiteland. Afijn, me zitte daar zo'n beetje over te prate, en op dat mement komp net me zus binne. Die zee: Me gane na Remeenieje hebbe jullie geen zin. om mee te gaan? Me vrouw zee direk: Ja. Echt me vrouw, hè. Die houw van doordouwe. En daar zitte me nou an vast. Remeenieje. Veertien dagen, en voor 'n smak cente, azzik dat zo mop zegge. Want nou kenneze me wel vertellé asdat 't allemaal goekoop is, en da 's 't ook, maar- dan altenig in theorie, hè. De praktijk is anders, azzu begrijp waddik be doel". We zeiden: Jazeker. Hij zei: „Kijk, de min se wete 't allemaal zo mooi te zegge. Me vrouw ook. Die nam 'n stukkie pepier en 'n potlood en ging rekene. Meheer, fantastisch. Me hieuwe nog geld over. Maar toen zee ze: Nou gane me nog is 'n keertje de stad in om spulle te kope. Jij mot 'n mooi pakkie hebbe, en 'n mooi overhempie, en ik 'n luchtig jurrekie en zo. Afijn, wij de stad in. Winkel in, winkel uit. Eindelijk wazzeme klaar. Ik 'n pakkie, me vrouw 'n jurrekie. Ik zee: En nou dauw naar huis. Nee, zee me vrouw, me motte nog 'n koffer kope en 'n zonnebril en zo. Wij weer winkel in, winkel uit. Eindelijk was 't poor mekaar.. Tenminste, dat doch 'k. Me vrouw zee: Ik denk, asdat 'k 'r nog 'n jurrekie bij koop. Wat hep 'k nou an één jurre kie in Remeenieje. Meheer, me zalie 't kort make. Drie ure heb- heme door de stad lope sjouwe. Ik was d'r be roerd van. De koffer was nie te tille vanwege de gekochte bloesies, jurrekies, overhempies, afijn, noem maar op. Ik zee: Mins, mins, wat hebbeme ons nou op de nek gehaald. Daar zalleme thuis toch nog is effe over babbele. Begrijppu waar rik heen wil?" We zeiden: En of.' Hij zei: A-fijn, me hebbe d'r thuis over ge babbeld. Ik zee: Nou denkie toch nie, asdat 'k in me fekansie voor vervoerder gaan spele. Nou gane me is effe presies uitzoeke, waddeme strikt noozakelijk motte meeneme. En dat viel mee. De helleft van de gekochte spulle bleef legge. Ik zee: Nou, da 's dan weer 'n boel cente voor niks uit g eg eve. Of nie soms? Welnee, zee me vrouw, die vijf jurrekies ken 'k altijd wel ge- bruike. Ik hep ze ook nou nog nie nodig, maar meschien binnekort, en dan is 't prettig azzie wat achter de hand hep. 'n Vrouw mot 'r altijd voor zorrege asdat ze wat hep om an te trekke. Jullie kenne met een pakkie volstaan, maar 'n vrouw nooit met één jurrek. Hebbie dat nog nie geleerd in je huwelijk? Kijk, azzie dat nou hoor vertelle, dan denkie hé, conducteur, stoppis effe, je weet ammers asdat 'k 'r hier af mot!" ROTTERDAM Rode en witte bloe men. losse en bossen bloemen voor Sal- vatore Adamo, gisteravond op het po dium van de grote zaal van De Doelen. Ovaties tijdens en na afloop van de tour de chant door de Vara-t.v. voor een latere uitzending opgenomen) waar mee deze nog altijd geweldig populaire Belgisch-Italiaanse zanger een kleine tweeduizend mensen merendeels jeugdigen een uur lang in verruk king bracht. Geen van de vijftien (Franse) num mers die Adamo zong, viel uit da toon. Stuk voor stuk zijn het vooral qua tekst, maar 2eker niet minder muzikaal knappe staaltjes vakwerkr „Quand les roses" (een rozenregen ontketenend) Dolce Paola" en „Vous permettez monsieur?": enige van zijn wereldbekende melodieën, die ook nu niet ontbraken. Adamo zingt graag over liefde, over meisjes (vandaar zijn populariteit?), maar gaat ook niet uit de weg voor een goed beatnuntmer. Kortom, Adamo is een kei in zijn vak. Hij 'bewees 'het uitstekend on dersteund door het uit vier man bestaande Italiaanse orkest Delfini gisteravond weer eens ondubbelzinnig. B.O. VLAARDINGEN Bij werkzaamhe den op het terrein van de houthandel N.V. Gebroeders Van Buuren van Heijst aan de Galgkade, raakte vrijdag middag de zestienjarige fabrieksarbei der G. van Vliet onder een stapel val lend hout. Hij overleed op weg maar het ziekenhuis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1