107 Van weekkaart afgezien Burgemeester Roelfsema opende „Jeugdfestijn" AGENDA m i I i V ondst Grote uit twaalfde sarkofaag in Kerk stamt eeuw Veilig en voordelig kopen in de opruiming bij FA. F. OVil 1SLUIZEN nu f m. nu f m.- m J Groot Lunapark van 12 tem-30 juli a.s. i EETKAMERS vanaf f 198. BERGMEUBELS, TEAK vanaf f 226.- TEAK SLAAPKAMER SLAAPBANKSTELLEN BANKSTELLEN 3f$0llcrfliuiiinrr &1& 7* Eurohal beleeft eerste lustrum ir Teleurstellend bezoekerstal op eerste dag Minder ongelukken op Van Haarenlaan Zeelui zaten op gestolen fiets Henk Prins (27) begraven Ménselijk skelet belangrijk voor antropologen alie materrJ koelkasten NTEREUR foundations Vandaag. en dagelijks Tegenvaller Verkeerslum Brom fietser gewond bij aanrijding MEUBE I-SHOWROOM - Dr. Wiarcfi Beckmansïngel 3-5 - VLAARDINGEN IN STUKKEN vrij entree (Rietdijkstraat tegenover Hotel America) Tal van attracties voor jong en oud Vrij entree DË BflTTERDAMMbR Pagina DENSDAG 11 JULI 1967 Op élie beha's, gaines, corselets» panties èn coreetten «een enke! model uitgezonderd, geven wij tijdelijk Blijf ook in de opruiming kwali teitsbewust (met het oog op uw figuur!) en profiteer tegelijk van dit controleerbaar voordeel vanaf donderdag a.s. in alle filialen van en van (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „We zullen de eerste lustrumviering van het Eurobal eens goad in de verf zetten. Het moet een daverend feest met veel muziek wor den", aldus het lid van het Eurobai- comité J. E. H. Wansink. Dit jaar wordt namelijk voor de vijf de maal het inmiddels befaamd ge worden Eurobal gehouden. Het wor den opnieuw twee feestavonden, bei den in het zalencomplex van Musis Sacrum, dat er uitermate geschikt voor is. want de verschillende zalen bieden gelegenheid om er een aantal orkesten tegelijk te laten spelen. Vanwege het eerste lustrum staan er ditmaal ook andere evenementen op hel programma dan alleen de muziek van allerlei dansorkesten. Maar dat wordt nog nader bekend gemaakt. Op 5 augustus, de eerste avond, tre den voor het voetlicht het Cocktail Trio, Hijnmondband, de Shadies, de New Sounds en de Ligbttown Skiffle- group, terwijl ook Sief Meeder met zijn Hammondorgel zijn medewerking zal verlenen. Bovendien is er Hak keri's discotheek. Op 12 augustus, de tweede avond, treden Tosca Balm met haar Go-Go- oeisjes op en het bekende Antilliaan se Steel Orchestra. Verder zorgen de Sparklings voor dansmuziek. Sporthal Margriet: JeugdteitlJn voor kinde ren van zes tot twaalf Jaar, 9.00 tot 16.00. Bratriipark: Ingang Heemtutn. Kon. Wed. Hlst. ver,, wandeling door Heemtutn, 19.33 Bijkantoor ,,De Rotterdammer". Lange Kerkitr. 82. uitsluitend redactleraken. tel. 5P854 b.g.g. 316619. Klachten, bezorging: tijdelijk Lange- kerkstraat 62. tel. 266382. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie tel. 251466, Brandweer 269218, G.G. en G 0 236200. j8*{ Lt v; j- InSI,' Binnensingel 155 tel. (34)2485 Vlaardlngen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsema heeft maandag morgen met een kort welkomst woord in de Sporthal Margriet het Jeugdfestijn 1967 geopend. Hij liet zich nauwkeurig op de hoogte stellen van de aktiviteiten, waar mee men dit jaar de kinderen be zig houdt. De evenementen zijn talrijker dan het vorige jaar. toen op de eerste dag bijna duizend kinderen de hal vulden. Voor dit aantal is de Sporthal eigen lijk tc klein en men heeft er dan ook aan gedacht nog een tent te huren, Dit bracht echter tc veel kosten met zich mee. Van een rolschaatsenbaan heeft men, wegens gebrek aan ruimte moeten afzien. Waarschijnlijk door de verslech tering van de conjunctuur blijken de bedrijven er minder voor te voelen hun medewerking te geven, zoals in het eerste jaar. De toegangsprijs van een gulden per kind en per dag kan absoluut niet lager. Daarvoor zijn de onkosten te hoog. Men heeft om deze reden ook moeten afzien van een week kaart, die het voor de kinderen goed koper zou moeten maken. De opkomst op de openingsdag van het Jeugdfestijn is hard tegengevallen. Er kwamen maar vierhonderdvijftig kinderen. Verleden jaar waren het er bijna duizend. „Vanwege het mooie, warme zomerweer", was de verklaring van de heer G. Rens, ambtenaar Jeugd- BURGEMEESTER H. Roélfse- ma opent het Jeugdfestijn 1967 in sporthal Margriet met een welgemikte slag tegen een met confetti gevulde luchtballon. zaken en organisator van het vakantie- feest. Er zijn bijna evenveel kaartjes voor lunchpakketten voor een gulden per stuk verkocht als er jeugdfestijners zijn. Hierop kunnen de kinderen zes „heerlijkheden" krijgen, waaronder een ijsje als 2e naar huis gaan. De niet zo grote oplkomst had maandag tot voordeel, dat de 53 me- dewerk(st)ers meer aandacht aan de Goudsesingel 221 Rotterdam iel. 116673-123082 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdag kregen op de Burg. van Haarenlaan zes automobi listen een proces-verbaal wegens over treding van de maximum snelheid. Ze hadden tussen de 65 en 75 km. gereden. Na de opening van Rijksweg 20 zijn er in de periode van 5 juni tot 5 juli op het traject Vijfsluizen 's-Graveland- seweg slechts twaalf aanrijdingen ge weest tegen 31 gedurende dezelfde tijd in 1066. Het aantal gewonden door ver keersongevallen m dezelfde periode -op de Burg. van Haarenlaan verminderde van negen in 1966 tot vier in1967. Hieruit blijkt duidelijk dat de Rijksweg 20 in aanzienlijke mate de hoge 'ver- keersfrequentie en het aantal ver keersongevallen op de Burg. van Haa renlaan heeft verminderd. Laatstgenoemde verbinding had al eerder de overstelpend drukke .ver- keersroute dwars door de binnenstad van Schiedam, via de Rotterdamsedijk, Gerrit Verbcoristraat, Nieuwe Haven en Burg. Knappertlaan dermate ontlast, dat ook hier het aantal verkeersonge vallen minder was geworden. iSISÈlfi jeugd konden besteden- Het is overi gens een lieve lust te zien, met welk een geestdrift de kinderen bezig zijn. Ze vervelen zich geen ogenblik. Rondom elke stand staan ijzeren hek ken. De grootste stand is de ver- keerstuin. Hier leren de kinderen de verkeersregels. De leiding heeft een „echte" politieman van de Verkeers dienst. De animo hiervoor is groot. Trouwens, geen enkele stand lijdt on der gebrek aan belangstelling. Veel klandizie heeft ook de grote zelfbedienin-gszaak van de Coop. In de rij stonden maandag de jongeren om ap een schrijfmachine te mogen tikken en ijverige meisjes zaten gebogen over naaimachines. Bij het ijzerdraadvor- men hadden jongens, niet ouder dan twaalf jaar, de fraaiste figuren ge maakt. Er is ook een miniatuur postkantoor met rode brievenbus. De jongens en •meisjes in de schildershoek hadden (ge lukkig) witte jassen aan, die al aardig onder de verf zaten. In een echte tim mermanswerkpiaats kon niet harder worden gewerkt dan in die van het Jeugdfestijn. Het is niet mogelijk alle stands op tc noemen, daarvoor zijn er te veel. Maar er wordt ook nog gesjoeld, gedamd, ge wipt en geschommeld. In plaats van de EHBO is het Rode Kruis aanwezig. Kin deren van zes tot twaalf jaar vinden op het Jeugdfestijn een waar eldorado v,in zinvolle vermaken. SCHIEDAM Een gekneusde lin kerknie en schaafwonden aan beide oe nen kreeg maandag de 43-jarige brom fietser J. J. H,, kantoorbediende van beroep bij een botsing op de kruising Burgemeester Knappertlaan en Arij Prinslaan. Na in het Gemeentezieken huis behandeld te zijn kon de man naar huis terugkeren. Het ongeluk gebeurde toen een perso nenauto ir. het midden van del rijweg wachtte en een andere wagen dit voer tuig wilde passeren. Daarbij kwam de wagen op het rijwielpad terecht, waar juist de bromfietser reed. Een lichte hersenschudding kreeg maandag de zesjarige Riki Muis uit de Prof. Kamerlingh Onneslaan. Ze was tijdens -het jeugdfestijn in de sporthal Margriet op een bank geklommen en daarvan afgevallen. De GGD 'neeft het kind eerst ter behandeling naar het Gemeenteziekenhuis en venvolgens thuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Rotterdamse poli tie heeft in de nacht van maandag op dinsdag twee Duitse zeelieden aange houden, die allebei op een uit Schie dam gestolen fiets reden. Het zijn de 28-jarige I. R. en de 23-jarige R.B., opvarenden van het m.s. Peteiikon in de Merwedehaven, De zeelieden zijn overgebracht naar de Schiedamse politie, die hen onder dak verschafte in het politiebureau aan de Lange Nieuwstraat Het afgelopen weekeinde is van de directeur van een N.V., de heer J. J. W. van de Stadhouderslaan, een personen auto gestolen. De wagen is onbeheerd teruggevonden aan de Maassluissedijk te Vlaardingen. T-TET TEKENEN in de schil- dershoek kreeg grote be langstelling. Zittend en liggend op de grond konden de jongens en meisjes naar hartelust hun kleurige ideeën uitwerken. Ma teriaal is er genoeg. SCHIEDAM Onder grote be langstelling is maandagmiddag het stof felijk overschot van de 27-jarige Henk Prins op de Algemene Begraafplaats ter aarde besteld. De-baar was omringd door een tiental kransen, onder meer van het bedrijf waar de overledene werkte (Carbon Black-Continental Co lumbian Nederland N.V. te Spijkenisse) en van HBSS, van welke vereniging de heer Prins lid was. Het eerste elftal van HBSS en het bestuur bevonden zich onder de onge veer tweehonderd aanwezigen rond de groeve. COMPLEET MET 3-DEURS KAST, GEHEEL MEUBELPLAAT CUMfcÖttTABELE, tifcHkLI.il: tjI't'GEVOERDE Nli Vlfill OENEDEN DE VVEIliCELUKIS WA/MIÜK VrtflAl'* -i (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Onder leiding vap dè heer C. Hoek, archeoloog van de1 -gemeente - Rotterdam, is maandag morgen .in de Grote Kerk te Vlaardin gen. een sarkofaag naar de oppervlakte gebracht. De stenen doodskist bevatte een- nog vrij gaaf skelet, dat onmiddel lijk in- onderdelen is veronden naar het antropologische instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Aan de hand van deze stoffelijke resten, die vermoedelijk uit de twaalfde eeuw stammen. Wil men de ontwikkeling van het menselijk skelet nagaan. De sarkofaag is gevonden in de tufstenen fundering van een Ro maanse kruiskerk, die waarschijnlijk uit de elfde eeuw stamt. De doodkist lag tegen de fundering aan van de zuidelijke zijmuur en onder het koor. Volgens de heer Hoek duidt deze ere-plaats op 'het graf van een toen belangrijk kerkvorst. In de sarkofaag was net voldoende ruimte voor het 1,59 meter lange ge raamte. De kist is van rode Bremer zandsteen. Het deksel, dat een gewicht heeft, van naar schatting twee- tot drie honderd kilo, lag los op de kist. Het totale gewicht van de sarkofaag schat de Rotterdamse archeoloog op anderhal ve ton. Het dëksel bleek bij het lichten in twee stukken gebroken te zijn. Ook de kist heeft cje vele eeuwen onder de gprid niet kunnen doorstaan. Dp sarko faag moest in drie stukken naar de oppervlakte worden gebracht. De archeoloog heeft de tufstenen fun- De in de sarkofaag gevonden stoffelijke resten dateren ver moedelijk uit de 12de eeuw en mjn wellicht afkomstig van een belangrijk kerkvorst. De resten zijn verzonden naar de Rijks universiteit te Utrecht. damenten van de Romaanse kruiskerk gedurende de graafwerkzaamheden in de Grote Kerk van vorige en deze week geheel bloot weten te leggen. De fundamenten zijn gefotografeerd en in kaart gebracht om zodoende de bouw wijze van dit eeuwenoude godshuis te kunnen reconstrueren. Het onderzoek heeft geleerd dat de kruiskerk nooit is afgebouwd. Uitslui tend zijn de funderingen gevonden van het koor en het noordertransept. „Ver moedelijk tweehonderd jaar later", al dus de heer Hoek, „heeft men de kerk afgebouwd, maar op een andere wijze dan aanvankelijk de bedoeling was". De sarkofaag, die onder grote be langstelling van het college van B. cn W. is gelicht, zal na gerestaureerd te zijn een plaats krijgen in de verbouw de Grote Kerk. De archeoloog zal tij dens de nog vier dagen durende bouw- vakvakantie de graafwerkzaamheden voortzetten. De mogelijkheid bestaat dat nog meer sarkofagen in de cirkel van het kcor worden gévonden. dtl 30 jaar geleden De /laringpryzen. I)e AnMrrilnm-rhe liariiigliamleluatj zijn iang niet lev reilen (tvet- tic tiiaxilulllniirijmi »an jiurhtg. Ongezouten en onversneden orrt! den reelleh lit- tttllllilldd BWi'lt, die, ttllMH Ml' Jtjilldrillll'IM I illllMOli din Iflll lit'! iljiill'ilvfil tier In iiliji litl/wl. Besloten «el-I pén inolie asm den Minister ie zéi den, eiiiiriii verzoekt wórdt de grootliinhlciprijzph naar bene den te drukken en de prijzen van haring vit.den pekej op 3 rent ep van de uit- gesnecjen |iar|ng o|i fi rent le jirengeii. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren: Cornells z.v. B. Tettero en P. -de Bruin; Ntooie C. C. d.v. C. Brobbel en H, Schenkel; Pauline J. H. d.v. A. J. Feelders en E. J. M. van der Klink; Bricus M. J. z.v. M. J. M. van Krugten en J. M. Bouman; Cornells J. M. z.v. c. J. M. Guldemond en M. M. Simons; Markus M. z.v, R, A Hakkennes en C. J. A. Rher- mann; Paul z.v. .J H. Esbach en E. Snijders; Wout z.v. A. P. de Hon en J. J. Traarbach; Leonardus M. z.v. L. de Wol en .J J. M. van Stijn; Claudia M d.v. J. H. Lankester en P. Voerman; Robert J. z.v. B. Everts en P van der Made. Overleden: .r. c. Jurgens 76 Jr; G. van Woerkom. 80 ir: H. J. Tenwoide, 69 jr. m muf T> OTTERDAM is aan het -*• *- lnüron -naiar É»pn or»hto n T"t 11J evo lueren naar een echte universi teitsstad. Vandaar dat het deze we ken een spannende tijd is, gezien de tentamina die duizenden zwoegende jongelui moeten afleggen om,-in de juridische, medische of economische wetenschap een treetje hoger te ko men. Het valt vooral niet mee als je een jaarlang actief bezig bent ge weest in de corpora en intensief hebt deelgenomen aan bierdrinkwed- strijden. Overigens schijnen de stu- denten het wel naar hun zin te heb ben in Rotterdam. Het Rotterdams studentenblad „Koinoonia" zegt wel in haar voor lichtingsnummer dat nieuwkomers in deze 'stad moéten wennen, maar tussen de regels door is een chauvi nisme merkbaar dat in weinig ande re universiteitssteden merkbaar is. Toch ben ik het wel met het voor woord van de redaktie eens als zij schrijft: „Vaak haalt men het Rotter- dam-dynamiekeffect binnen, dat ech ter niet zo best slaat, op het studen tenleven. Naar mijn idee mag de burgerij wel wat meer merken dat er studenten zijn". Ik heb zelf een pleri^rige ervaring op dit gebied opgedaan, die zich ze ker voor herhaling snt. Op de avond van de geboorte van prins Alexander reed ik op de Westersin gel toen ik plotseling werd aange houden door twee met sjerp versier de jongeiieden, die mij uitnodigden een oranjebitter op de gezondheid van de jonge prins in Sociëteit Her mes te komen drinken. Ik heb dat uiteraard gedaan. "TEN ander aspect dat ik ook toejuich is het feit dat in de vrijwillige brandweer een studenten- eenheid is opgericht. Naar mijn idee moeten veel meer festiviteiten worden georganiseerd waarbij stu denten kunnen tonen dat zij een we zenlijk onderdeel van de goede stad Rotterdam vormen. Ik geloof dat de Rotterdamse bur gerij meer actie en vaart zeker zal accepteren. Tenslotte wil zij ook wel eens wat zien van „Rotterdam - uni versiteitsstad". Om u toch nog iets mee te geven van de studentensfeer heb ik enkele citaten voor u opgezocht uit de stu dentenliteratuur. Zo zou Shakespeare eens hebben gezegd: „Toen ik zei dat ik als vrij gezel zou sterven, kon ik niet weten dat ik zou leven tot ik trouwde". Of een uitspraak van een getrouwde student: „Rovers eisen uw geld of uw leven, vrouwen eisen ze alle bei". Zoals het altijd in de studentenwe reld gaat, wil ik ook besluiten met dat waar het altijd op uitdraait: „La ten we een biertje gaan drinken. Een kop koffie of zo...." Hoek van Holland I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1