EB ©AA WÈÈÊ TOfl BH Staf Geen uitbouw van arbeid medisch bureau van werkte onder spanning Mannenkoor Orpheus terug uit Engeland AGENDA GLAS HBSS wil overdekte tribune gaan bonwen Moeilijkheden voor consultatiebureaus Vakantie in Beatrixpark AAN Df LU u IN EEN FORTEX KOSTUUM OPRUIMING! VfftKADE E KORTINGEN jte vdc kledingmagazijn WW DÉR gORDÉW .LE PRIJZEN! T tUU^,\ FRANSENSTRAAT I - VLAARDINGEN In 1966 totaal 47 kinderen onderzocht Wedstrijd stelde teleur VERGUNNING GEVRAAGD Hoveniersschool Maasland krijgt uitbreiding Bromfietser op slag gedood Slechte behuizing en geen geld Burgerlijke standi 7P FORTEX (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN /SCHIEDAM Het Medisch-Opvoedkundig Bureau voor Vlaardingen en Om; streken heeft gedurende 1966 niet de mogelijkheden gehad het werk uit te bouwen. Dat is voorname lijk te wijten aan het gebrek aan krachten. De staf bestond uit een enkelvoudige bezetting, een kwetsbare situatie omdat dan reeds bij ziekte van één staflid het totale werk stagneert. Huisartsen VLAARDINGEN Het man nenkoor „Orpheus" is terugge keerd van de reis naar Engeland, waar 'het koor heeft deelgenomen aan hét Internationale Musical Eisteddfod in Llangollen in het noorden van Wales. Hoewel de deelname aan de zangwedstrijd op zaterdagmiddag een teleurstel ling opleverde, heeft dit geen in vloed gehad op.de stemming on der de leden. VLAARDINGEN Vandaag. en morgen en dagelijks SCHIEDAM Vandaag .en morgen .en dagelijks kSSsS. ie^ST tildeU3k LanC<! GEMEENTE SCHIEDAM C.V. GLASTECHNIEK 3e Industriestraat 11 Telefoon 344775 Nieuwe opzet KOSTU U MS nu vanaf 129.— Vele artikelen sterk afgeprijsd. 10% korting op alle niet-opruimingsartikelen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De consultatie bureaus voor kleuters en zuige lingen van de Sehiedamse Ver eniging tot Bescherming van Zuigelingen zijn ondergebracht in het r.k. kraamcentrum naast de Liduinakerk aan de Nieuwe Ha ven 121. Het gebouw ziet er aan de buitenkant niet bepaald floris sant uit. Nog steeds heeft de ver eniging, geen eigen onderdak. ■BI Korte Hoogstraat 11 a (boek Hoogstraat) Vlaardingen. Tel. 316151 Wij geven gratis Animo-zegels Het medisch-opvoedkundig bureau beoogt hulp te verlenen bij opvoedings moeilijkheden van kinderen tot arht- tien jaar en na een onderzoek dat socia le, lichamelijke, psychologische en psy chiatrische faktoren omvat. De staf met zijn minimale bezetting heeft in 1966 veel werk moeten verzet ten, omdat het beroep dat op het bu reau is gedaan niet verminderde. „De spanning, waaraan een staf alleen al uit hoofde van deze discrepantie onder zulke omstandigheden bloot staat, is vrij groot. Daar komt nog bij, dat de financiële druk, die op ons uitgeoefend wordt, deze spanning nog verhoogt". Dit schrijven medisch directeur M. J. Eijer, kinderpsychiater te Rotter dam, en bureauleidster mejuffrouw G. J. Roose, psychiatrisch sociaal werkster, in het jaarverslag over 1966 van het M.O.B. Zij voegen daaraan (Van een onzer verslaggevers) Zondagmorgen heeft Orpheus gezongen tijdens de dienst in de Parish Church nog toe dat men tracht de moed niet te verliezen, namelijk door onder linge solidariteit en hoop op betere tijden. In 1966 heeft het M.O.B. totaal 47 gevallen in onderzoek genomen. In 1965 waren dat er zestig. Van de 46 in onder zoek genomen gevallen ging het bij 37 kinderen om leer- en gedragsmoeilijk heden. Van dezelfde 46 gevallen wer den er 28 verwezen door artsen of me dische instanties. In 1966 werd voorts gewerkt aan 25 behandelingen. In 1965 aan 48. De kerkelijke gezindte van twintig in onderzoek genomen kinderen is protes tants-christelijk, van twee rooms-katho- liek en van 21 geen. De leeftijd van de kinderen, die bij het bureau in onder zoek of in behandeling zijn, varieert van drie tot zeventien jaar. De activiteiten buiten het bureau wa ren gericht op het werk van Pro-Juven- tute en op de begeleiding van het perso neel van de L.O.M.-school, voor zover de onderzochte kinderen deze school bezoeken. Verder heef men de werkzaamheden van mevrouw P. Kassels-Kroon be vorderd. Van haar arbeid op het ge bied van muziekheilkunde en bewe gingsleer verwacht het bureau voor het gehele scala van gezonde tot ge stoorde kinderen veel goeds. De staf van het medisch-opvoedkun- dig bureau heeft contact gezocht met de Vlaardingse huisartsen. Men wil na melijk nauwer samenwerken, hetgeen door tijdgebrek aan weerskanten voor heen niet mogelijk bleek te zijn. Ook is met het personeel van twee scholen gesproken over de raakvlakken van on derwijs en M.O.B.-werk. De leden van de staf hadden gehoopt in 1966 meer scholen te ontvangen. Het dagelijks bestuur van de Stich ting Medisch-Opvoedkundige Bureaux voor Vlaardingen en Omstreken bestaat uit ds. A. J. Hoorn (voorzitter), me vrouw mr. J, C. E. de Boer-Engelvaart Be ondervinding heeft geleerd dat het met een normaal amateuristisch koor een onmogelijkheid Is zich te meten met koren uit landen als Ame rika, Polen cn Tsjcchoslowakije, Een bijzonderheid is het dat premier Wilson deze wedstrijd heeft bijge woond. Het concert van zaterdagavond heeft duidelijk bewezen, dat het geschatte gemiddelde aantal toehoorders op 15.000 per avond volkomen gerecht vaardigd is. Orpbeus heeft op dit con cert Nederland op waardige wijze vertegenwoordigd. Het hoogtepunt van de rondrit door Londen op vrijdagmorgen was het zingen in de St. Paul's Cathedral. Het mannenkoor zong onder de tachtig meter hoge koepel, zeer tot genoegen van de vele toeristen die zich op dat moment in de kerk bevonden. StadsRehoorzaal: Norman Wisdom In ..Gooi t maar 1n m'n pet". 20.00 Rode Krntsgcbouw: Emmastraat 38. herv. sereï. comité, ds, J. Catsïnmz 20.00. StadsgehoorzaalNorman Wisdom In .Gooi 't maar in m'n pet". 20.00. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Ha venstraat 11. tel. 34OTÏS. nedactie: tel. MOTS, "at-r. 346619. „klachten bezorging: H. Verhel]Wa«- «Straat- tei- 343345. Dagelijks van 1830 - •»30 en zaterdags van 18.00 - 19.00 uur. Apotheek: Van Hoger.dorp. Van Hogen- dorplaan 129a, tel. 344233. Sporthal Margriet: Jeugdfestini voor kinde- r. van 6-12 jaar. 9-16. Sporthal Margriet: Jeugdfestljn. voor kin deren van 6-12 jaar. 9-16. aursimi corda: N.C.G.O.V.. ledenvergade- *'hs. 20. -Bijkantoor „De Rotterdammer". Lange Igrkstr. 82. uitsluitend redactiezaken, tel. 263954 b.g.g. 346619, ,iPe!apsrlJke telefoonnummers: Alarm Poli er, 'SL Brandweer 269218. G.G. en UJJ. 296200. van Ruabon, het plaatsje4.dat de Ne derlandse koorleden zo gastvrij heeft ontvangen. In deze enkele dagen is een grote vriendschap ontstaan met de inwoners van Ruabon. De terugreis naar Londen is gemaakt in gezelschap van bet gemengde koor uit de Roemeense hoofdstad Sofia. Dit koor won de eerste prijs in de afdeling gemengde koren. Op verzoek van het koor is een eventuele uitwisseling besproken. Mogelijk zal dit gesprek in de toekomst lelden tot een bezoek van Orpheus aan Sofia. De burgemeester van Schiedam brengt ter open bare kennis, dat ingaande 17 juli 1967 gedurende één maand ter gemeentesecre tarie (afd. Openbare "Wer ken) voor een ieder ter1 inzage ligt het bij besluit van gedeputeerde staten der provincie Zuid-Holland van 24 mei 1967, G.S. nr. 496, goedgekeurde bestem mingsplan „Randbebou- wing Groenoord". Gedurende evengenoemde termijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeente raad als tot gedeputeerde staten hebben gewend, bij de Kroon beroep instellen. Schiedam, 13 juli 1967. De burgemeester voornoemd, H. ROELPSEMA. VOOR NAAR (secretaresse) en de heer J. J. C. Ele- veld (penningmeester). Het secretariaat is gevestigd aan de Mr. Kesperweg 3c te Vlaardingen. Het spreekuur voor nieuwe aanmeldingen is maandagmid dag van half twee tot half vier aan het bureau, Parkweg 60 te Vlaardingen. (Van onze correspondent) MAASLAND De hoveniersschool wordt uitgebreid met onderwijs in aan leg en onderhoud van tuinen en bloemschikken met "de daarvoor beno digde bloementeelt. Onlangs heeft het bestuur van de Vereniging van het Landbouw-, tuinbouw en iandbouwhuis- houdonderwijs op christelijke grondslag hiervoor goedkeuring ontvan gen van het ministerie. Het bestuur van de school staat nu voor de taak deze uitbreiding te realise ren. Met de belanghebbende organisa ties in het betrokken gebied zal nauw overleg worden gepleegd over de wijze, waarop dit onderwijs moet worden geïntroduceerd. Het meest urgent is de huisvesting van de leerlingen. Het gemeentebestuur heeft in deze alle medewerking toegezegd. Hierdoor is het mogelijk zodanige voorzieningen te treffen, dat de te verwachten toeloop van leerlingen per 1 september kan worden opgevangen. i Verder verleent het gemeentebestuur medewerking bij de totstandkoming van een geheel nieuwe opzet met alle bijbehorende accommodaties, zoals iojka len en een proeftuin voor beplanting. De directie van Gemeentewerken, heeft in verband hiermee al een en 'ander gepland. Nu de school deze nieuwe faciliteit heeft gekregen, zal de -belangstelling voor het volgen van onderwijs aan de ze Land- en Tuinbouwschool ongetwij feld toenemen. Vooral omdat deze als streekschool in „Midden Delfland" een centrumpositie inneemt. Voor de aspirant-leerlingen is het van belang dat zij zich nu reeds opge ven. Dit kan geschieden bij de voorzit ter van de vereniging, Hildegaarde 30, telefoon 01899 - 2196 en na 15 augustus bij de directeur, Kerkweg 24, telefoon MAASSLUIS Ongeveer dertig le den van de Haagse Kunstkring houden van vrijdag 14 juli tot maandag 21 au gustus een expositie in het gemeente museum, Zuidelijk 16. Een speciale com missie die een keuze beeft gemaakt uit de vele werken, spreekt van een harmo nische geslaagde tentoonstelling. Er is een sterke variëteit in uitingen met een duidelijke verschillende keuze van benadering en vormgeving. De wer ken van de leden van de Haagse kunstkring worden verder gekenmerkt door een zekere flair. Onder de ex posanten bevinden zich zowel jonge als oude kunstenaars. Een deel van de expositie wordt be heerst door beeldhouwwerkjes van Guus Hellingers. Bij aankoop van één der kunstvoorwerpen wordt op grond van de Rijkssubsidieregeling een korting van 25 procent verleend. ROTTERDAM Op de kruising Maashaven-Brielselaan is woensdag de 44-jarige amanuensis J. van der Heu vel uit de Goereesestraat op slag ge dood. Door het niet verlenen van voor rang viel hij en kwam met zijn hoofd onder het rechterwiel van een truck Het stoffelijk overschot is naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. moaeJ-iuls schtedamsaweg ei vlaardlngan SCHIEDAM Geboren: Edwin z.v. N". J. van der Meer en K. van Schaijk, Gordon z.v. J. de Boer en M. E. van der Kamp. Overleden: L. van Meurs, 55. Voor zuigelingen en kleuters schijnt niet veel geld beschikbaar te zijn. Het jaarverslag van de vereniging Iaat dan ook geen opgewekte geluiden horen. Zowel de consulten ais het aan tal nieuw ingeschrevenen >s teruggelo pen. De cijfers tonen dit duidelijk aan. In het verslagjaar werden op de drie zuigelirgenbureaus 6536 consulten gege ven. Het jaar daarvoor waren het er 7540. Op de beide kleuterbureaus wer den 2249 consulten verstrekt tegen. 2576 in het vorige jaar. Het aantal nieuw ingeschreven zuige lingen bedroeg 569. Een jaar tevoren waren het er 617. Dit is verklaarbaar, /'■/is'?;"' na HendrLka -Schoonman, 2! H. R. Holststr. 49; Albert Adriaan Jacobus- Render van Huut, 23 Hogelaan 21 er. Cathartna Maria Vermeulen 17 Mr. Versotarurstr 164; Jan VLAARDINGEN Ondertreuwd: Roelol Lode wijk: Beek-man 28 P. Buijsstraat36 en Tarot, Kieft *,4 Farlcwee Sö'en oieuwOte van Cornelia Pieterne-Jla van der Linde. 26 ïtot- Gortetim, 26' Renkum: Heelsuimseweü 50; TTf'??, M^hirihdden' T ooitS?n*iïSs hannes van Vliet. 42 F. K. orossaartstr 119 Kok S8 Scnipi'uiaen L.ooksin.gel 8 en Arrto- en Gerardma Kaêharlmi van dér Velden n? Vink 98 Keonorastn 35 Getrouwd: Ger- p. K,. Drossaartstr. Me, Antor.lus Fauius cor-rh van der Houwen, 22 en Emma Johanna nelis Smit, 21 Maastrloht Jekerweg &2 en™ Iperen, 22 Geboren. Helena Gijsbenjlna, Hendrika. Johanna Margaretna van Rijn. 21 'TT' in' Y?n 51 Mendelssohnpl. la. Dirk Schmidt, 21 Rotter- Prof. Teidersstraat 29 Cornelia d.v. F Bredt- dam.. Wildbaan 70 en Antje Elzmga. IS Fr. trt en Heetten Lusthof straat 28. Hendriklaan J07. Laurens Jan Jacob van der SCIHBDAM Gloren. Henmanus F z.v. Brugge. 23 van Hogertdoroln 121 c en Anne-H F Renker en M P Beezemer; Tanneke D tje Kal 20 Sweelinckstraat 22: johan Stigter. J'- J ?„RS!nfLers enTH„AJBr?,4f: Johanna w 20 Petuniastraat 34b en Dina Tehodora Waar-J* V J c de Vlieger: FatAma denburg, 18 Petuniastr. 20b, Nlcolaas Jose-d'V- L J van Slnderen en J M G de Lansen: phus Matheus van Beusekom. 25 Rotterdam^®tesla Hbm d.v. H S A J Kramer en H Fupiüenstr no. 92a en Elizabeth Maria-Adri-A - Vermeulen, Michel z.v. G O Voosen en ana van Bommel. 19 van Hogendorplaan 37C Lodewiik Sieben, 27 jr. Rotterdam SXH*?0™. W Schneider 70. Bergsche Linker Rote-fcade 401 en Wilhelm!-en^ W^Smïts^lP Getrouwd. G. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het bestuur van HBSS heeft bij het gemeentebestuur een aanvraag ingediend tot het verkrij gen van een vergunning voor de bouw van een overdekte zittribune op het hoofdterrein. Deze tribune wordt ge bouwd door de firma K. J, Simon en komt aan de zijde van de nieuwe Bene- luxweg, waaraan het terrein van HBSS ligt. Een nadeel is, dat de tribune aan de overzijde van de kleedlokalen en de kantine ikomt, maar een betere plaats is momenteel niet denkbaar. Twee zaterdagen voordat de nieuwe competitie begint, zal HBSS het Arie Plaisiertoemooi organiseren, waaraan deelnemen de verenigingen Die Haghe, DHS, VFC, SW, Hermes DVS en HBSS. Het voorlopige oefenprogramma van HBSS laat zien, dat de oran je-zwarten op zaterdag 29 juli tegen HVO-combinaties spelen. Op zaterdag 5 augustus spelen enkele elftallen tegen het Vlaardingse Fortuna, waarbij HBSS 1 Fortuna 1 om 16.15 uur op het programma staat. Donderdagavond 10 augustus om 18.45 uur de altijd interessante der by HBSS FPSC op het programma, Deze twee plaatselijke KNVB'ers ko men maar weinig tegen elkaar uit en de supporters waarderen deze ontmoe tingen bijzonder. Het laatst won HBSS van Thurlede de KNVV-bekcr met 3—1. PPSC is het meeste als winnaar van deze beker uit de bus gekomen. Op 26 augustus begint voor de KNVB'ers de competitie en een week later komen ook de lagere elftal len aan bod, De jaarvergadering wordt op woensdag 13 september in het clublokaal op Harga gehouden. VLAARDINGEN Bouwvergunning is verleend aan de heer G. Akkerman tot het uitbreiden van de bedrijfsruimte ln het pand Emmastraat 97. aan de BeneluxtunneJ N.V. tot het bou-wen van een garage aan de toekomstige Beneluxweg ert aan de heer K. F. Rijkuiter tot het aanbrengen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning Rozenlaan 33. MAASLAND Voor de vierde maal heeft de heer J. van der Kaaden uit Maasland en voor de negende maal de heer H. Visser uit Maassluis deelgenomen aan de LATJRA-rit. LAURA Is een afkorting van de steden Lelden. Amsterdam. Rotterdam, Utrecht en Alphen aan den Rijn. Elk jaar wordt vanuit Alphen aars den Rijn een fietstooht gemaakt van 100 km per dag. Aan staat deze tocht namen 600 fietsers deel. SCHIEDAM Het is vakantie in het Beatrixpark. Honderden trekken er dagelijks naar toe om te genieten van de rust en stilte onder de stralende zon. Vooral voor de kleuters en de wat oudere kinderen betekenen de graszoden en de koele vijvers een heerlijke speeldomijn. De wat ouderen geloven het allemaal wel en liggen uitgestrekt in het.frisse groen. De toestellen op de kinderspeelplaats zijn de hele dag in gebruik en de kinderboerderij blijkt voor velen een attractie. Helemaal verlaten in een verloren hoekje ligt de heemtuin, het dorado voor de fijnproevers van een bijzonder soort natuurschoon. want in het verslagjaar werden slechts 1481 kinderen geboren en in 1965 be droeg dit aantal nog 1586. Het aantal ingeschreven kleuters had eveneens groter kunnen zijn. Het jaar tevoren waren het er 520 en in het verslagjaar 448. Er waren wel heel wat overschrijvingen. Dit compenseerde de achteruitgang vrij redelijk. Het aantal kleuters bedroeg ruim vijftienhonderd. Een jaar te voren waren er 1480 kleu ters. Er is een tekort van 3300. Dit komt door de teruggang van het aantal bezoe ken, maar vooral ook door de enorme stijging van de onkosten. De Sehiedamse Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen is overi gens actief genoeg. De vereniging hield in het verslagjaar twee moedercursus- sen. Hiervoor gaven zich vijftig deel neemsters op. Voor negentien moeders werd een speciale cursus gegeven, hoe de kleuters het best kunnen worden behandeld. WEET waarschijnlijk wel dat het onderwerp „milieuhy giëne" mijn speciale voorliefde heeft. Ik heb er meermalen lakend en prijzend over geschreven. Dit maal valt er gelukkig iets te prijzen. Het gaat om een initiatief van de commissie Bodem, Water, Lucht, over het belangrijke werk waarvan u onlangs weer veel hebt kunnen lezen. Medewerkers van dit orgaan, dat nauwlettend in het oog houdt hoe vuil de lucht, de bodem en het wa ter nu wel zijn en hoe deze euvelen kunnen worden verminderd, hebben op een bepaalde plaats veel vieze lucht geconstateerd. Zij deden metin gen in de Oranjeboomstraat Dage lijks staan daar urenlang file's au to's. U begrijpt het al: die wachten tot de Maasbruggen open gaan. En hst merendeel van de automobilisten zet dan zijn motor niet af. Dat geeft veel roet in de lucht, dus luchtver vuiling, zeer hinderlijke zelfs. Daar, wil men iets tegen doen. Daarom gaat binnenkort een aantal leerlin gen van de Groen van Prinste- rersohool in Feyenoord folders uitrei ken, Iedere automobilist, die voor de brug wacht, krijgt zo'n drukwerkje. Het motto van de actie Is „Brug open.... motor af!" En dat behoeft geen verdere uitleg. Ik wil alleen nog even zeggen, dat o.a. deze zin in de folder staat: „Helpt u ook mee aan het schoonhouden van de lucht, die u inademt? Zet dan uw motor af bij lang wachten in de files: Ik hoop dat veie bestuurders aan die oproep in het belang van' de volksgezondheid gehoor zullen ge ven. Stopzetten en een poosje later weer starten is toch niet zo veel extra moeite? Ik hoop nog meer, namelijk dat de commissie zo ver gaat dat ze ook kans ziet die folders (de verkeerspolitie werkte eraan mee) ook bij andere bruggen te verspreiden. W7ELKE BRUGGEN? Dat is niet zo moeilijk op te noemen. Want diezelfde folder geeft de openingstij den van éen aantal Rotterdamse bruggen. U ziet: het nuttige en het aangename verenigd. Ik noem: (be halve de Koninginnebrug, onderdeel van de Maasbruggenketen), Matho- nesserbrug, Botlekbrug, Lage Erf- brug, Spoorweghavenbrug Binnen- havenbrug. Ik heb deze, goed verzorgde, fol der, nu toch voor me. Laat ik maar meteen die openingstijden vermel den, dat kan handig zijn. U moet er alleen aan denken dat in dit ver band „open" betekent: open voor de scheepvaart mogelijk en „Geslo ten": gesloten voor de scheep vaart. Koninginnebrug (geldig tot en met 25 mei 1968: Open 040 - 056, 230 - 224, 408 438, 600-620, 700-720, 900 - 924, 1040 - 1100, 1240 - 1300, 1640 - 1655, 1840 - 1900, 2043 - 2059, 2240 2255. Mathenesserbrug: gesloten 000 - 400, 700 - 730, 845 - 900, 1200 - 1300, 1345 - 1400, 1645 - 1815, 2000 - 2400, Botlekbrug: open 645 - 715, 745 - 805, 1630 - 1700, 1730 - 1800 (niet op zaterdagen, zon- en feestda gen). Lage Erfbrug: gesloten 000 - 400, 700 - 730, 815 - 830, 830 - 800, 1200 - 1215, 1345 - 1400, 1645 - 1730, 2000 - 2400 (laatste alleen op raterdag). Spoorweghavenbrug Binnenhaven- brug: gesloten van 10 minuten voor een opening der Koninginnebrug tot1 20 minuten na het einde van eeri opening van die brug Bovendien op maandag tot en met zaterdag: 809 - 840, 1000 - 1020, 1140 - 1210, 1340 - 1405, 1540 - 16605, 1630 - 1725, 1745 - 1815, Als er nu maar geen fouten in deze (spoorboekjes) tijden worden gezet! In de hoop u van dienst te zijn geweest...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1