De Beer natuur om van te kwijlen BIS m H I H 1 w eo van ïerland Mits betere mentaliteit, geen prijsstijging minder vervuiling en meer hotelkamers... Buitenlands bezoek kan, na daling, weer toenemen Dieren in Blijdorp H tft o waó het oude 'botterdam! Engelsen verdrongen Duitsers 33 99 B Hassfeld 40 jaar bij Internatio Auto tegen mast t rotterdammer 2 A ZATERDAG 35 JULI 1967 Een stukje natuur om van te kwijlen, mijnheer. Dat is het laatste wat van „De Beer" is overgebleven. Het is niet veel neer. Slechts 32 hectaren van de veertienhonderd die dit natuur monument in 1957 groot was. Maar ja, de mens vindt dat kreng" nu eenmaal belangrij ker." Veel en niets Bnllaht met garantie Garantie voor zuiverheid, kleur, slijpsel en proportie. Uitsluitend deze vier faktoren bepalen kwaliteit, schoonheid en waarde van briifant. ENIGE ZAAK IN NEDERLAND waar eik brillant-objekt, behoudens een enkele occasion, door onszelf wordt samengesteld uit loupe-zuivere brillant van 1ste kleur en slijpsel. Voor deze waarheid ontvangt U een loupe-zuiverheidscertificaat. LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM MANENDEIF 9 ROTTERDAM Zowel de aarzelende economische si tuatie in 1967 in West-Europa als de internationale politieke spanningen zullen het internatio nale reisverkeer dit jaar niet ten goede komen. Maar ontegen zeggelijk zal de conjunctuur zich herstellen en zal de toene ming van het internationale vervoer ook het buitenlands be zoek naar ons'land kunnen be vorderen. Excursies DIERGAARDE 9ii(tiiimiiiii!niiHiiiiiiiHiiiiiiiuiimiiiiiiimiiiiuiiiiH!i!iii!iniiiit iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiuiiuHinmiiiiuiiim Pagina '5 Temidden van zijn laatste stukje pu re natuur kijkt Wabe Korfmaker (62) Uar de raffinaderij van BP. De blau we ogen van de Fries staan fel en Strijdlustig. De groene stilte in het na tuurreservaat „De Beer", waarvan hij su bijna een kwart eeuw beheerder is, is voor „eeuwig" verstoord door het irriterende gegons van de torenhoge uitlaatpijp. De Beer is niet geschoten", zeggen Maar dat is'tie wel degelijk. Al leen z'n staart is er nog". De heer ÏKorfmaker is niet echt kwaad, wel «motioneerd als hij dit zegt Begrijpelijk, want van het immens •«rote natuurmonument uit 1657, dat lach uitstrekte van Rozenburg tot aan Je duinen van Hoek van Holland is Jio» maar een klein stukje over. Een •industriegebied met raffinaderijen en «iiemische fabrieken is er voor in de plaats gekomen. Tot groot verdriet van duizenden natuurliefhebbers. Het stukje „echte" natuur van de heer Korfmaker, dat zijn weerga in de omgeving niet kent, noemt men nog steeds De Beer, Het ligt aan de Krim- Iweg S in Rozenburg. Vroeger had de beheerder van dit reservaat personeel tot zijn beschikking, maar tegenwoor dig kan hij het zelf af. Hoewel het gebied eigendom is van de Stichting Natuurmonumenten, kan de heer Korfmaker. zonder dat daar toezicht op wordt gehouden, doen en laten met De Beer wat hij wil. Dat is vee! en niets. Om het duidelijker te stellen, hij laat de natuur in dit ge bied zijn vrije beloop. Als beheerder zorgt hij ervoor dat alles zoveel mogelijk in goede banen wordt geleid. Dit doet hij ondermeer met een grasmachine, waarmee hij de plantengroei op bepaalde gedeelten sti muleert. Zo kan het gebeuren dat op «en stuk grond waar alleen maar gras (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De heer F. W. Hassfeld, directeur van de afdeling Farmacie en Chemie van de Intema- tio-Groep zal maandag veertig jaar bij de vennootschap in dienst zijn. ,'s-Morgens is er een bijeenkomst van directie en personeel en 's mid dags in de vergaderzaal van het kan toor aan de Westerstraat 29 een re ceptie van 15.30 tot 17.30 uur. De heer Hassfeld is in 1930 naar Indonesië vertrokken. In 1947 werd iuj algemeen procuratiehouder en later leider van de ka ntoren te Soerabaja en Semarang waarna in 1952 de benoe ming t.ot agent volgde. In 1955 kwam de heer Hassfeld naar Nederland. In 1962 werd hij belast met de leiding van het directoraat Far macie en Chemie. e Adrian Lombard, internationaal be kend bouwer van vliegtuigmotoren, is gisteren op 52-jarige leeftijd overleden. Hij was verbonden aan de Rolls-Royce fabrieken en heeft bijna dertig jaar gewerkt aan het ontwerpen en bouwen van Britse vliegtuigmotoren. DIAMANTAIRS SINDS TWEE GENERATIES' groeide, na besnoeiing en verloop van tijd plantjes verschijnen. Zo zijn de drie soorten duizendgul- denkruid, wilde orchideeën, bitterling, watermunt, Deens lepelblad en spur- rey nog maar een kleine collectie van de vele soorten die er te vinden wa ren. Maar ook dieren, vooral vogels, leven nog op „De Beer". De tuinflui- moet echter steeds weer tot de ontdek king komen dat de mensen zo ontzet tend weinig van de natuur weten. Behalve excursies geeft de heer Korfmaker ook lezingen voor nijver heidsscholen, bejaardenhuizen en vrou wenbonden, Met de vele kleurrijke di a's, die hij zelf heeft gemaakt, licht hij die dan toe. Zijn lezingen zijn vaak zo boeiend dat hij vaak voor een tweede keer wordt gevraagd. Zelf Een van de vete bijzondere vogel soorten tlie Blijdorp herbergt is de manenduil; er is slerliLs één exemplaar. Het is een prachtig donkergroene vogel» met blauwe en koperen iveersrhyn. De lange hal-veren lopen spit» toe en vormen inderdaad een soort manen. De vrij korte Maart is wit, dc pootjes zyn rood. Op de snavelv» or tel zit een vry grote wrat De manendtiil heeft een groot ver spreidingsgebied. Vanaf de Nieobaren» ren eilandengroep ten noordwesten van Sumatra, tot aan de Salomons Eilanden in de Stille Oceaan komen deze dieren .It Ato Sit. raakt Wabe Korfmaker nooit over de natuur uitgepraat. Treffend is het wanneer hij zegt: „wat is nu nog eeriijker dan dier en plant". Over de mens heeft hij het niet. Want daar is hij bang voor. „O, niet dat ze mij kwaad doen. Mij niet meer. Maar de natuur, weet je". Wabe Korfmaker zegt het nu berustend glim lachend, als hij kijkt naar een zwarte wolk van de raffinaderij. (Van een onzer verslaggevers) voor. Naor her noorden toe komen ze tot do Philippijnen. Men vindt ze op de kleine eilanden lang» de kust, maar ook op atollen die ver huilen <le be schaving liggen. Ze zwerven van eiland tot eiland en vliegen vaak honderden kilometers over zee. Hoewel de manenduiven hun voed- fiel, dat vrijwel geheel uit zaden be staat, op de grond zoeken, nestelen ze in bomen en soms vry hoog boven de grond. De nesten zyn echte duivennes ten en zeer slordig gebouwd. Ze leggen nooit meer dan één ei per broedsel. Geluid maken de vogels zelden, af en toe een zacht gek oer. Manenduiven zyn. kalme, haast slo me dieren. Toch kunnen ze plotseling aanleiding vinden tot een fors gevecht. Meestal tippelen ze wat rond of rusten °P een stammetje. De dieren kunnen geweldig goed vliegen, zoals gezegd. Ze hebben naar verhouding zeer lange en brede vleugels. Een manenduif is een gespierde, vlezige vogel en zodoende voor roof dieren niet te versmaden. Daarom kie zen ze vaak kleine eilanden tot hun woongebied, plaatsen waar roofdieren meestal niet kunnen leven. B. O. ter, rietgors, kluut, grasmus en de zanglijster zijn geen uitzonderingen. Ze voelen zich tijdens het broeden bij zonder thuis tussen de struiken. De vogel kreek een water dat in directe verbinding staat met de Brielse Maas, wordt druk gebruikt door karpers, voorns en brasems, voor het schieten van kuit De heer Korfmaker is echter niet de enige die nu nog van de Beer geniet. Regelmatig houdt hij in dit natuurmo nument excursies. Veelal zijn het schoolkinderen aan wie hij het waar debesef van de natuur bijbrengt. Hij Het woord „kitsch" geldt in Nederland als een populair sy noniem voer het Hollandse sou venir. En ai xent driekwart van de bevoljdng de betekenis van dat woord niet, men gebruikt het te pas en te onpas, tot in de vak bladen toe. Dit generaliseren kan echter wel eens protesten ontke tenen van mensen die zelf bij het Hollandse souvenir, in dit ge val de klederdrachtpop, nauw betrokken zijn, „Er zijn altijd mensen geweest die het Nederlandse souvenir, in welke vorm dan ook, in het algemeen zien als kitsch. Ons bedrijf vervaardigt uitsluitend poppen in Nederlandse kle derdrachten. Bij velen wekt het woord „klederdrachtpop" onaangenaam ge voel op van alweer zo'n onbenullig aangekleed popje met klompjes aan en een mutsje op, dat in de winkel te koop is voor 1,25". Dit is een citaat uit het stukje dat de heer en mevrouw Steegman, de jon ge eigenaars van „Dovina" atelier voor kunstnijverheid stuurde naar „Succes", maandblad voor de zaken man. Het artikel „Geschenken die de vriendschap onderhouden" met een voor het Nederlandse souvenir denigre rende inhoud was daartoe de aanlei ding. War.neer je als reclameslogan „Dolis from Dovina, the most exclusive gift" voert, dan is zo'n protestbrief op z'n minst begrijpelijk. Je ziet je zelfge maakte juweeltjes over één kam geschoren met poppen die een ratjetoe van provinciale klederdrachten aan het lijf geflanst dragen. In het intieme bedrijfje aan de Hol- wa-iö!: landsestraat (hoe toepasselijk) licht de heer B. Steegman het ingezonden stuk toe. „Ze generaliseren. De mensen zijn niet ter zake kundig. Natuurlijk zit er altijd wel kitsch bij, maar er is een grote spreiding. Mensen met een smal le beurs moeten ook bereikt worden. Wat ik onder kitsch versta? „Een dood gewoon zakmesje met een transfer erop geplakt „Groeten uit Volendam". Dat noem ik kitsch". Zij echtgenote en tevens be drijfsleidster over dé tien vrouwelijke personeelsleden, mevrouw L. Steeg- man-Tolenaar, komt tussenbeide: „Het echte Delfts blauw was er vroeger in serviezen en borden. Nu maken ze mo lentjes en dergelijke van-Delfts blauw. Dat vind ik ook kitsch". Om zijn woorden kracht bij te zet ten, pakt de heer Steegman een poppe tje, simpel gekleed in een jurkje, mutsje en klompen. Beschuldigend wijst zijn vinger naar de beentjes en billetjes zonder bedekking en, de af werking van de „klederdracht". „Dat noemen ze dan een klederdrachtpop. Voor 3 worden ze verkocht", is zijn commentaar. Voor het kleinste popje gehuld in mini-klederdracht van „Dovina" be- In de oude vooroorlogseDier gaarde heeft op een keer een ka- suaris, die in een slecht humeur was schrijver dezes het gezicht volge- spuwd. Hei directe gevolg van deze laakbare handeling was, dat 's schrij vers spierwitte matrozenpakje, dat juist die morgen teruggekomen was van de stomerij er weer opnieuw naar toe kon.,.. In de roofdierengalenj, waar ga pende leeuwen achter zware tralies lagen, kon het door gebrek aan ventilatie op warme dagen verschrik kelijk stinken; in het houten olifan- tenhuis was het pikdonkerbinnen in het apengebouus verging je van het lawaaiin de broeikassen verging je van de hitte.... Desalniettemin willen wij geen kri tiek uitoefenen op de oude Rotter damse Diergaarde. De prettige herin neringen, die wij er aan hebben, zijn in aantal veel groter dan de minder prettige. De „Dierenkolonie in het hart van de grote studwas beslist de moeite van het bekijken waard. De oude tuin met zijn romantische ge bouwen en zijn zware oude bomen, was vol idyllische plekjes. De ingang aan de Kruisstraat met de monumentale lantaarns kunnen wij u nog uit het hoofd voortekenen. wij hebben die ingang namelijk eens op een middag volledig in ons kunnen opnemen toen wij er uren lang ston den te wachten op een aardig meisje, dat niet kwam. (Later bleek dat ze de afspraak verkeerd begrepen had en stampvoetend te wachten stond bij de ingang aan. de Kruiskade!) Als wij aan het Sociëteitsgebouw' denken, dan denken wij aan de kogelflesjes met rode priklimonade, die door zwartgerokte obers op het terras aangedragen werden. En verder natuurlijk, ook aan de feestavonden, die wij in de grote holle, sombere zaal van dat gebouw hebben mogen mee maken. Op een groepsfoto in een heel oude jaargang van het weekblad „De Prins" kunt u schrijver dezes nog aanschouwen; op de vierde rij aan de linkerkant, half verborgen achter een dame met een hoog kapsel.... Niet ver van het Sociëteitsgebouw torende de „rots" hoog boven een aantal in het rond gebouwde dieren- hokken uit. Er bovenop stond, wat men in de taal van deze tijd, een minitorentjezou noemen. Dit bizar re bouwsel met zijn steile paden en zijn donkere hoeken en gaten leende zich bijzonder goed voor het spelen (door de jeugd) van wilde spelletjes als „rover en reiziger" De kinderen kwamen hierdoor ter plaatse dikwijls in conflict met de heer, wiens taak het was de tuin te bewaken. Zijn werkelijke naam zijn wij nimmer te weten gekomen, maar zijn bijnaam is ons bijgebleven. Hij werd „Luizen baard" genoemd.... Bezoekers (één met lioge hoed) in een der kassen van de Oude Diergaarde. Er waren nog meer rotspartijen in de tuin. Zonder er over te moeten nadenken, kunnen wij u zelfs nog de in onze jeugd talloze malen op een der rotsblokken gelezen naam noemen van de Belgische beeldhouwer, die al dit schoons gewrocht had; het was Arthur Tondeleir. Verdere herinneringen aan de Oude Diergaarde, die bijgebleven zijn: de grote koppen chocola - met - slag room, die in het chocolade - paviljoen van de heer A. Driessen werden geschonken, de oppassers, die op war me dagen met de mensapen in het grote grasveld bij de Kruisstraat stoeiden, de puntzakjes met pinda's, die men voor enkele centen bij de ingang kon kopen, de grote volière, het warme reptielenhuis met zijn nauwelijks bewegende bewoners, en wat vooral niet vergeten mag worden: de prachtige unieke bibliotheek, an nex museum.... JVR. VERBETERING: Met neergeslagen ogen en met het schaamrood op de kaken moeten wij bekennen, dat er onlangs in een der stukjes in deze rubriek een afschuwelijke fout is geslopen. Ja, wij hebben u verkeerd voorgelicht. Wij schreven dat Caroline - Ferdinands - Louise, Hertogin. De Berry, in 1832 in onze goede stad logeerde in Hotel Leygraaff. Dit was niet zo. Zij is er helemaal niet geweest. Zij logeerde namelijk in .Hotel Des Pays Bas op de Hoogstraat. Wij hopen dat u onze nederige excu ses zult willen aanvaarden. Een ver gissing is per slot van rekening menselijk, ook in een rubriek, die in alle kringen geprezen wordt om het hoge peil harer voorlichting. taalt men in de winkel ƒ15. De lange rij documentatiemateriaal in het kan toortje spreekt boekdelen. Levensecht zijn de poppen in diverse maten uitge dost, naar de laatste klederdrachten. Dat vereist veel 'studie. Speciaal uit Duitsland geïmporteerde yynilpoppen worden voor dit doel gebruikt. „Geen babygezichtje, dat maakt de pop tot een aanfluiting. Alleen Duitsland heeft nog harde poppen, zon der die babygezichtjes, stoffen, naar origineel patroon (zoals echt Spakenburgs kraplappenbont) worden eveneens gebruikt. Geen de tail wordt overgeslagen. Aan de afwer king wordt ook zeer veel aandacht besteed.' Kilometers galon liggen in het magazijn opgeslagen. De sieraden zijn allen metaalecht en zo origineel mogelijk weergegeven. Volendammertjes in diverse maten (van 25 tot 43 centimeter) zijn het meest' in trek bij de toeristen. Voor hen is dat nu eenmaal dè personifica tie van de Hollander. Ook melk- en bloemenmeisjes zijn in het hoogsei zoen een geliefd souvenir. De poppen zijn niet alleen een dank baar verkoopartikei, ze fungeren ook als fotomodellen voor reclames en der gelijke. En dan worden deze poppen ook als relatiegeschenk veel gebruikt. Asbakken, vaasjes en aanstekers ra ken eruit en klederdrachtpoppen ko men erin. Je bereikt op deze wijze niet alleen de zakenrelatie (meestal en man), maar ook bijvoorbeeld zijn vrouw en zijn kinderen. Foto's van belangrijke personen als de Engele koningin met in iedere arm eert „Dovina-doll" ge tuigen hiervan. öf het produkt conjunctuurgevoelig is?" Momenteel merk ik daar niets van. N;t is het wel hoogseizoen, maar ik geloof dat er over het geheel geen teruggang is", zegt de heer Steegman. Ondanks de forse prijzen (ƒ15 voor de kleinste en 80 voor de grootste klederdrachtpop) zijn Dovina-poppen tot ver buiten de onze grenzen be kend. Zeven maanden gelden heeft de vori ge eigenaresse en stichtster van „Dovi na", mevrouw C. Schouten-de Visser, die in haar eentje uit liefhebberij is begonnen, het atelier overgedragen aan het jonge echtpaar Steegman. Ja renlang waren ze echter al in dit be drijf werkzaam. Enthousiaste eigenaars zijn het, met liefde voor het vak. Zehebben en hekel aan conflicten, maar aan het artikel in „Succes" konden zij niet voorbijgaan. Zij weten wat de 'poppen waard zijn. Zeker niet de betiteling „Kitsch". Dit stelt dr. M. C. Tideman In het jaaroverzicht van de VW Rotterdam. De heer Tideman geeft In het jaarover zicht een bespreking van de cijfers. Aan de bevordering van het bezoek zijn volgens hem enkele voorwaarden verbonden zoals een betere mentali teit van de Nederlander tegenover de buitenlandse gast, een aanzienlijk ge ringere prijsstijging dan in de afgelo-" pen vier jaren (ongeveer dertig pro cent) in ons land heeft plaatsgehad, een geringere vervuiling van straten, stranden, parken, bossen en derge lijke want onze goede naam van' „zin delijk Nederland" dreigt sterk verlo ren te gaan en tenslotte het opheffen van het tekort aan goede hotelka mers, met name in grotere aantallen bij elkaar. Dat laatste punt Is van belang nu de passageprijzen van vliegtuigen steeds, dalen en steeds meer grote groepen uit - Amerika komen. De prijzen mogen evenmin te hoog zijn want dan zouden, ze niet in de juiste verhouding tot de goedkope passagetarieven staan. Een an der' aspect van" de ontwikkeling van" het vreemdelingeriyerkeêr naar Rotterdam is volgens dr. Tideman het gunstige voorseizoen. De congresactiviteiten bevorderen een spreiding van het vreemdelingen*" verkeer. Volgens dr. Tideman. moeten deze activiteiten bevorderd worden. Hij" concludeert verder dat van de in ons land geregistreerde hotelovernachtin- gen door buitenlanders er twaalf pro cent aan Rotterdam toevalt, 35 procent aan Amsterdam en aan Den Haag slechts zeven procent. Het bezoek aan Rotterdam is sterk zakelijk gericht Dat blijkt uit het ge ringe verschil tussen drukte in winter maanden en zomermaanden die in de andere plaatsen zeer groot is. Ook op vallend druk is het in de maand mei. ,Is verder de verhouding tussen buitenlan ders en Nederlanders in het aantal overnachtingen in andere plaatsen vrij- wel in evenwicht, in Rotterdam vor men de Nederlanders slechts negentien procent van het totaal. De Duitsers zijn overal verreweg in de meerderheid. In Rotterdam is daarin snel wijziging ge komen ten gunste van de Engelsen, In de afgelopen tien jaar is de stij ging van het hotellogies van buitenlan ders in heel Nederland 87 procent ge weest. In Rotterdam 109 procent. De heer Tideman pleit verder voor een vergroting van het aantal een persoonskamers. In het jaarverslag zijn ook getallen weergegeven over de inlichtingen die de WT heeft verstrekt. Het zijn er 185.402 waarvan 139.648 mondeling. Daarvan gingen er 55,65 pet.' naar bui tenlanders waarvan 11,9 pet, naar Enge land, 11,3 pet. "USA en 10.1 pet. Duitsland. In 1966 werden 24.521 mensen door de WV aan onderdak geholpen, hier van waren 2531 Nederlanders en 21.998 buitenlanders. Het bedrag dat daarmee was gemoeid, was ƒ311.546,39. In di verse landen propageerde de VW,- al of niet in samenwerking met anderen, Rotterdam. Vooral Engeland Inreeg daar van een groot deel. Er zijn bijna een miljoen stuks drukwerk uitgegeven. Het totaal aantal overnachtingen van buitenlanders steeg met zeven procent (het jaar daarvoor drie procent). HOOGVLIET Vannacht i_s op de Aveling de auto van de 37-jarige met- selaar T. P. v. d. Akker van de Ko- reanderstraat tegen een lichtmast ge- r reden. De heer v, d. Akker kreeg hoofd wonden. De vijftigjarige vrouw A. Ha- 1 gens van hetzelfde adres die in de auto zat kreeg ook hoofdwonden evenals de F. zestienjarige jongen J. H, T. Bey. Het hele gezelschap is naar het Dijk- zigtziekenhuis gebracht. De auto total-loss.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1