EUROTAX s> VW-directeur H. Tenwolde neemt ontslag' Schiedammers geloven weinig in eigen te Rijksweg 20 ontlast lokale routes AGENDA Politie heeft eigen telex Oud patriciërshuis wordt bankgebouw Sluitingstijd bruggen bij verkeer aangepast Weggelopen meisjes feestten op schip Verkoeling in V oorhayen 1 AAN DELU JANs üc EUROTAX VLAARDIiiGEN r*66« Militaire dipisst meer toekomst dan toerisme Scholieren daders van diefstallen Per dag 25.000 personenauto's minder geteld Burgerlijke stand Zomeravondconcert Oranjecarillon Treinverkeer Rotterdam-Hoek vertraagd Bijkantoor Middenstandsbank Wat meer ruimte in spitsuren Vast de Hoek tot Vlaardingen W7 't* Kapelaan V. Rossum wordt pastoor Fiets en brommer botsten: gewonden L. G. Hollemans won silver in Madrid Kcukeiibr andj e door oververhitting RHODESISCH GELD NIET WETTIG Inbraak in kantine MEDEWERKSTER pE ROTTERDAMMER WOENSDAG 19 JÜU 1961 TEL TOüfi.lST IMFORWATiO SCHIEDAM Het vreemde- linkenverkeer in Schiedam zit in het slop. VW-directeur H. Tenwolde ziet geen kans meer met de hem ter beschikking staande middelen daarin enige verbetering in te brengen. Hij heeft met ingang van 16 augus tus ontslag gevraagd. VLAARDINGEN Verkeers tellingen hebben uitgewezen dat het nieuwe gedeelte van rijksweg 20 tussen de Broekweg en de 's-Gravelandseweg de doorgaande lokale routes be langrijk ontlast. De tellingen zijn V and\ mg «en. morgen -en dagelijks gedurende een week vóór en een week na de openstelling van de rijksweg gehouden op enkele belangrijke plaatsen in de stad. Grootste GUNSTIG Pagina 3 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN ^Kapelaan. J. N. van Rossum van de Willebrordusparo- chie (pastoor P. J. van Stralen) zal over enige maanden elders in Nederland een pastoorsfunctie aanvaarden. Hij heeft vijf jaar als kapelaan in Vlaardingen ^Kapelaan Van Rossum, die maandag 51 jaar wordt, heeft in protestants Vlaardingen grote bekendheid verkre gen door zijn oecumenische instelling. Hij heeft veel werk verzet in het Vlaar- dings Convent van Kerken en nam persoonlijk deel aan praktisch alle in terkerkelijke evenementen. In de Wille- brordusparochie hadden vooral de zie ken en bejaarden zijn bijzondere zorg. SCHIEDAM Bij het linksaf slaan is dinsdag op de Burgemeester Van Haarenlaan ter hoogte van de Troeistralaan de twaalfjarige fietser C. H. bij het voorsorteren aangereden door een 'bromfietser, de 42-jarige me vrouw W. F. P.-R. uit Vlaardingen. Beiden kwamen te vallen. De fietser kreeg een hersenschudding en is naar de Dr. Noletstichting ge bracht. De bestuurster van de brom fiets liep een lichte hersenschudding en enkele schaafwonden op. Zij werd in het Holyziekenhuis behandeld en kon later naar huis gaan. SCHIEDAM Tijdens internatio nale beroepswedstrijden in Madrid behaalde de Schiedammer L. G. Hol lemans een zilveren medaille voor elektrisch installeren. Alle twaalf deelnemende Nederlan ders behaalden een medaille, name lijk één gouden, vijf zilveren en zes bremzen. In totaal deden 240 jonge vaklieden uit de hele wereld aan de ze wedstrijden mee. lm;"I, .uin-uc jha.n.' nuii'-i r r 'd il'r fn '2^ Ijr Tn >r I tilJiiy pi. (Vaa «sen onzer verslaggevers) De heer Tenwolde (26) is een gebo- SCHIEDAM De diefstallen op 25 juni bij de NV Van der Oost in de Spaansepolder, op 5 juli bij de korf balvereniging Schiedam en op 6 juli bij de handbalvereniging DWS blij ken te zijn gepleegd door drie Schie- damse scholieren van 14, 16 en 17 jaar. De politie heeft hen dinsdag aange houden. Zij bevinden zich op het ogenblik in het hoofdbureau van poli tie aan de Lange Nieuwstraat. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door oververhittitjg van een electrisch fornuis ontstond dinsdag brand in de keuken van het pand Eerste Tuinsingel 18, waar de familie A. P .J, van der Tuyn woont Er was niemand thuis. Een voorbij ganger, de heer J. M. Homs, ontdekte de brand en waarschuwde de brand weer, die onder leiding van de waar nemend commandant J. Keuzenkamp spoedig ter plaatse was en de brand bluste. Het vuur had onder meer de schoorsteenkap en de vitrage bescha digd. Stadsgehoorzaal: Norman Wisdom in ..uooi 't maar in m'n pet", 20.90. IJ'^ssehoorzaiU: Norman Wisdom in ■.'.ooi 't maar in m'n pet". 20.00. jifJii??'00' -Be Rotterdammer", Smalle 3tóTO^traat' tel- 346775. Redactie: tel. oitiTJa D.g.g, 346619. ne«?Lhtfn Uezortdng: H. Verheij Wag- 199ft E ,tet' 3«345, Dagelikjs van 81.30 - *»-» en zaterdags van 18.00 19.00 uur. Een vergelijking van de uitkomst van beide telperioden. heeft tot resul taat, dat na het in gebruik nemen van de rijksweg gemiddeld 25.000 personenauto's per dag minder zijn geregistreerd. Deze cijfers hebben be trekking op het verkeer in beide rich tingen. De tellingen zijn gehouden in de week van 30 mei tot en met 4 juni en in de week van 19 tot en met 26 juni. De plaatsen waren de Broekweg tussen Marathonweg en K. P. Coenlaan, de Westlandseweg bij de brug over de Vlaardingsevaart, de Mr. L. A. Kesper- weg bij de Vijfsluizen, de 2e Van Leij- den Gaelstraat bij de Boslaan en de Burgemeester Verkadesingel. Op bijna al deze plaatsen zijn in de week van 19 tot en met 26 juni minder auto's geteld dan gedurende in de eerste telperiode. Een uitzondering hier op maakt de-Burgemeester Verkadesin gel met een toename van drieduizend wagens tot 6.500 gemiddeld per dag. Hieruit blijkt dat deze weg in belang rijke mate toegang geeft tot rijksweg 20. - De uitslagen van" de tellingen zijn Broekweg 11.000 (17.500), Westlandse weg 11.500 (23.000), Mr. L, A. Kesper- weg 17.500 (26.000 in 1966), 2e van Leij- den Gaelstraat 4.500 (5.500), Burg. Ver kadesingel 6.500 (3.500). De cijfers tus sen^ haakjes geven de verkeerstellingen aan van voor de openstelling van rijksweg 20. SCHIEDAM Geboren: Heieen c. d.v. F .van Heycop ten Ham en H. Frisse: Bartbolomens E H z.. G. iA. de Rond en 3, l. H. M. Verlnrmeier: Cornelia s. d.. R. A. L, Bovenberg en G. J. w. wisse: Johannes C H. z.v. J. H. Frenay en E. J. van- den Broek; Paul M z.v, H D. van der Kamp en M. I.'Maat; Gert-J. z.v. D. van der Reijden en H, E. Sorré; Maria C M d.v. J. L. Pastor Segaxra en V. Mlquel Gouzelez; Patricia C d.v. c. van Vliet en J. E. Jager: Mirjam M. R. d.v. c. Blenk en D. D. van Hulst; Ingrld F. N. d.v. A Koolj en W. de Hoog; Catharlna J M d.v. C. N. Lansbergen en C j. Kerkhof; Chrlslain J. M. d.v. W. H. W. van den Bom en M C. E. E. C. MaJole; Jeannette d.v. J W. C. Tintel en D E, Homburg Oereden: L. an den Tempel. 87; H. A. van Dongen. 75; L. M. de wolf, 0 dg.; T. Verkade, 50; M. Martljn, 6»; E. Groenen- berg, 5; H. J. Corpcleijn. 69. SCHIEDAM Sedert dinsdagmiddag beschikt de Schiedamse politie ®ver een eigen telexapparaat. Het is aangesloten op de binnenleiding van de klexapparatunr van de politie te Rotterdam. Alleen de politiekorpsen van ie grote sleden bezitten een telexapparaat. Het Schiedamse politiekorps be gaat uit 138 personen. ren en getogen Schiedammer. Pas-an derhalf jaar geleden volgde hij de naar de Veluwe vertrokken WV-di- recteur H. van der Meer op, maar reeds nu is hij in zijn stad gedesillusi oneerd. Hij vindt dat hij zijn vleu gels' niet genoeg heeft kunnen uitslaan omilat de Schiedammers te weinig in hun eigen stad geloven. „Daarom iien zij ook de toeristische mogelijkheden niet", zegt hij somber. Maar die zijn er zeer beslist Zoals Gouda de stad van de kaas is, had de enthousiaste heer Tenwolde Schie-. dam de stad van het gesdistilleerd willen maken. Compleet met proeflo kaal voor dorstige toeristen! Ook ouö-Schiedarn was aan vreem delingen te verkopen geweest. Al was het alleen al om de fraaie molens. Maar het kon allemaal niet omdat er geen geld voor was. De gemeente lijke subsidie vindt de heer Tenwolde voor een stad van ruim tachtigdui zend inwoners veel te weinig en de gezamenlijke Schiedamse bedrijven (en dat zijn er wat) dragen slechts drieduizend gulden per jaar bij. Dezer dagen is er weer een nieuwe uitgave van toeristische vouwbladen, over Schiedam verschenen, maar ei genlijk is dat het enige dat de VW kan doen. Gedurende de korte tijd van zijn directeurschap heeft de heer Tenwol de het moeten doen met een kantoor tje in mini-formaat. Het is onderge bracht in het gebouwtje van de Schie damse Gemeenschap aan de Planta ge. De personeelsbezetting omvat- slechts twee dames. De heer Tenwolde wordt beroepsmi litair bij de'cavalerie ia Amsersfoort. Hij ziet In de militaire dienst meer toekomst dan in het Schiedamse vreemdelingenverkeer. Een opvolger is nog niet gevonden. Gezien de neergaande lijn van de huidige financieel-economïsche ont wikkeling is het de vraag of een-even tuele volgende VW-directeur meer kansen krijgt zijn funcie waar te maken. Voorlopig zal de heer P. van den Boom, directeur van de Schiedamse, Gemeenschap de leiding van het WV-werk op zich nemen, SALISBURY/LONDEN De in Londen gevestigde Bank -of Khodesia, die voor de afscheiding van Bhodesië als circulatiebank voor dit gebied op trad, heeft gisteren laten weten dat alle bankbiljetten die het bewind in Salisbury uitgeeft, beschouwd zullen worden als onwettige betaalmiddelen. Zoals bekend heeft Rhodesië eigen geld in omloop gebracht, gedrukt in het land zelf. UTRECHT (RU) doet, geneesk.: mej. A. v. Ballegooijen, Zaltbommel; kazid. dlergeneesk.: mej. M. S. Huishoff, Zwjjndrecht; F. G. Zijdeveld, Rotter dam; L. Jobse, Oostkapelle; J. G..de Krüger, H. H. J. Lsmbeek, Rotterdam; P. W. Pastoor. Cuyk; J. L. M. Regouin, Cuyk; K. G. M. v. d. Vijver, Biervliet; M, J. Wieland, Gorkum; dierenarts: J. P. J, v. d. Vijver, Biervliet. rpOURIST information", staat ',J- er met grote letters op het SG-VVV-gebouwtje aan de Plan tage, maar als de VW moet wachten tot er toeristen informa tie komen vragen Schiedam moet buiten eigen grenzen wor den verkocht! En die verkoop kost geld. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Maria Blom, bei aardier van Gouda, Kamerik en IJs- selstein, zal vrijdag van zeven tot acht uur het zomeravondconcert verzorgen op het Oranjecarillon. De beiaardier zal de volgende werken vertolken; 1. Prelude. 2. Aria „Oh, had I Jubals Lyre" van G. F. Handel; 3. Die winter is verganghen, Van twee Coninckskinde- ren. 4. Sonate in F van J. B Loeiilet 5. Bist du bei mir en Die goldne Sonne van J. S. Bach. 6. Aria uit „Orpheus": Che faro zenza Euredice' v. Glück. 7. Rosestock, holderblüt, Seefelder, Schilt tenfahrt van M. Blom en Fiakerlied van H. Wemer. 8. Schenkt man sich Rosen in Tirol uit „Der Vogelhandier" van C. Zeiler. 9. Karrekiet van J. Broeckx en Wildzang van J. Duin. 10. Samoans dance van W. Caroll. 11. Petit Chanson; Mein Madei hat ein Rosen- mund en Guten Abend van Joh Bra'nms. ROTTERDAM Door een defekt aan de bovenleiding is het treinver keer tussen Rotter-dam en Hoek van Holland vanmorgen tussen half ne gen en kwart over elf bemoeilijkt geweest. Het defekt was ontstaan bij de brug over de Delfshavensche Schie tussen Rotterdam en Schiedam. Over deze brug liggen vier sporen, één hiervan kon niet worden gebruikt. Dit had tot gevolg dat één.trein tus sen Rotterdam en Hoek van Holland moest uitvallen. Zes andere liepen vertragingen op, dia varieerden van een kwartier tot ongeveer een half uur. H. TENWOLDE gedesillusioneerd (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het bijkantoor van de Nederlandse Middenstandsbank NV gaat verhuizen naar de Nieuwe Haven 115. Dit werd noodzakelijk, omdat het pand aan de Lange Haven 90 te klein is geworden. Het huis aan de Nieuwe Haven werd vroeger bewoond door dokter A. L, J. Kunze, die thans een fraaie bungalow bezit bij de Warande. Het oude patriciërshuis is bijzonder VLAARDINGEN Tweemaal is ingebroken in de kantine van de •voetbalvereniging Fortuna aan de Floreslaan. Er zijn pakjes sigaretten gestolen, alsmede eet- en drinkwa ren. ROTTERDAM Teneinde het ver keer door Rotterdam, vooral over de Maasboulevard, ook tijdens de spitsu ren zo soepel mogelijk te doen verlo pen, stellen B. en W. de gemeente raad voor de tijden waarop de verschillende beweegbare bruggen in Rotterdam beslist gesloten moeten blijven, iets ruimer te nemen dan tot VLAARDINGEN Naar de politie eerst vanmorgen (woensdag) meedeel de zijn -zaterdagavond twee meisjes van boord gehaald van een in de Koningin Wilhelminahaven liggend Nederlands tankschip.'De meisjes bleken te zijn weggelopen-uit een Amsterdams tehuis. Met enige jongens uit Rotterdam hadden zij, gedurende de afwezigheid van de opvarenden, aan boord van het schip een feest op touw gezet. GEMEENTE SCHIEDAM Bij '<3e gemeentelijke dienst voor sociale zaken kan een worden geplaatst voor in hoofdzaak typewerk en eventueel voor de bediening van de boekhoud-, machine. Eisen: Goede algemene ontwikkeling en type vaardigheid. Mulo-diploma strekt tot aanbeveling. Salaris per maand: Voor meerderjarigen 344,tot 531,(rang van typiste) of 378,— tot 651,(rang van schrijfster) en voor minderjari gen van 205,tot 531,— af hankelijk van leeftijd en oplei ding. De vakantietoeslag bedraagt 6% per jaar. A.O.W./A.W.W.-premie wordt niet ingehouden. Sollicitaties worden, binnen tien dagen na het- ver schijnen. van -deze oproep ingewacht "bij de direc teur van de dienst, postbus 197, Schiedam. ,*ri nriitfari nu toe. Daartoe hebben B. en W. een voorstel ingediend tot wijziging van de desbetreffende gemeentelijke ver ordening. De uren waarop de Nieuwe Leuve- brug voor de scheepvaart gesloten moet blijven 3jn: op maandag tot en met vrijdag van 7.45 tot 8.45 en van 16.30 tot 18.00 uur. *s Zaterdags van 8.30 tot 9.00 uur. Bovendien, blij Et de brug gesloten wanneer de waterke ring gesloten is. De Oostbrug blijft dicht: op maan dag tot en met vrijdag van midder nacht tot 6 uur, van 7.30 uur tot 8.45, van 16.30 tot 18.00 uur en van 22.00 uur tot middernacht, 's Zaterdags 'van middernacht tot 6.00 .uur, van-8.30 tot 9.00 uur eï). van-22.00. uur tot .midder nacht. Bovendien blijft de Oostbrug gesloten als de omstandigheden met betrekking tot de waterkering dit noodzakelijk maken en ook-wanneer de Admiraliteitshuis geopend is. Dat laatste geldt ook voor deBoe- rengatbrug. Die blijft voorts gesloten, op maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 8.45 en van 16.30 tot 18.00 uur, 's zaterdags van 8.30 tot 9.00 uur. De Achterhavenbrug in Delfshaven blijft gesloten van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 7.30 uur, van 8.15 tot 8.30, van 12.00 uur tot 12.15, van 13.45 tot 14.00 uur en van 16.45 tot 17.30. Bovendien 's maandags van middernacht tot 4.00 uur. Voorts 's zaterdags van 8.30 tot 9.00 uur en van 20.00 uur tot middernacht. Bovendien blijft de Achterhavenbrug dicht als de Lage Erfbrug is gesloten. De Admiraliteitsbrug blijft dicht van maandag tot en met wijdag van middernacht tot 6.00 uur, van 7.30 tot 8.45, van 16.30 tot 18.00 uur en van 22.00 uur tot middernacht, 's Zater dags is de Admïraliteitsbrug gesloten van middernacht tot 6.00 uur, van 8.30 tot 9.00 uur en van 22.00 uur tot middernacht. Bovendien blijft de Ad mïraliteitsbrug gesloten wanneer de omstandigheden met betrekking tot de waterkering dit nodig maken en wanneer de Boerengatbrug is geo pend. De openingstijden van de Beu- kelsbrug zijn afgestemd op die, welke gelden voor de aangrenzende spoor brug. De Beukelsbrug blijft voorts maandag van middernacht tot 4.00 uur gesloten en zaterdag van 18.00 uur tot middernacht Achterhaven brug, Admirallteitsbrug en Beu kelsbrug blijven 's zondags gesloten. Voor de overige bruggen is er geen verandering in de verordening voor gesteld. SCHIEDAM Water genoeg in Schiedam, dachten ze, jongens die gisteren wat last van de warmte had den. Het bad Groenoord zat weer mudjevol maar in de Voorhaven zwom nog niemand. En het kostte niets. Uiteraard kreeg de zwempartij op het Hoofd heel wat bekijkswant tenslotte gebeurt zoiets niet elke dag. VLAATiD IN GEN De heer J. J. Barea- dregt. onderwijzer in vaste dienst aan de Kamerllngh Qnnessciiool. openbare school voor gewoon lager onderwijs. Is geslaagd voor de akte wiskunde l.o. VLAARDINGEN Mejuffrouw F. A. Domkens onderwijzeres in tijdelijke dienst aan de Dr. Albert Schweitzerschool, open bare school voor buitengewoon lager on derwijs. is geslaagd voor de akte van be kwaamheid tot het geven van lager onder wijs in de nuttige handwerken voor meisjes. VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusüens heelt de adjunct-inspecteur van politie A. Goedendorp met ingang van 1 augustus bevorderd tot Inspecteur van politie ambtenaar 3e klasse, A maassluis In piaats van Jan j. van den Berg die door ziekte verhinderd is zal de organist Wkn van der Panne uit Voorburg zaterdagavond het concert in de Grote Kerk verzorgen. Het programma ver meldt werken van Bach. Couperin. Stan ley. Fr a nek en Jean Langlals. Aanvang 20.90 uur. VEILING WESTERLEE DE LIER, dinsdag 18 JuU Aardappelen 12—21. 9000 kg: andijvie 12—14. 1000 kg; dubb bonen 119—139. 190. kg; snijbonen 80—150. 1300 kg; tuinbonen 12—14, 1400 kg: allcanteu J40—360. 1140 kg: golden Champi on 370420,280 kg; frankenthaler 340: kom kom (krom; 16—20, 14.675 kg; postelein 8—9. HOC kg; pruimen 200—000. iOOO kg; spinazie 10. 700 kg; rode kool 14—15, 150 kg: kroten 16—17. 300 kg; bospeen 4«, 108 bos; peterse- liel2. 660 bos; selderij 14—17, 840 bos; papri ka 16—2S. 4600 stuks; perziken 31s. 2500 stuks; sla I 5—10, 20.000 stuks; komkom AA 75.756 stuks export, 13.798 stuks binn, totaa! 89.554 stuks; netmeloenen blank 6 95—120, luw stuks, 8 84—85. 30 50; rijp 6 135—150, 8 110—115. 10 65—75, 12 50; ogen 8 200, 870 suks. 8 159, 10 120, 12 90; bloemkool S 3135, 6650 stuks. 8 26-30, 1(1 22—25, 12 37; tomaten A 390—460. C390—470: tomaten I: 390—430. BtOO—160. C340—390. CC 300; 74.301 bakjes export, 7437 bakjes binn.. totaal 81.738 bakjes. geschikt, meent de directie van de Middenstandsbank, om er een im posant bankgebouw van te maken. Vooral de gevel maakt een voorname indruk. Naast het grote pand bevindt zich nog een gebouwtje, dat vroeger ^dien de als wachtkamer voor de patiënten. De twee stenen paaltjes, aan weerszijdden van de indrukwekkende dubbele voordeur, herinneren nog aan de vorige eeuw. Het gebouw staat evenwél niet op de lijst van Monumentenzorg. De situering van de Mid denstandsbank aan de Nieuwe Haven is ook bijzonder gunstig. Al was het alleen maar om de betere parkeer ruimte. De directie hoopt in dit ruimere bankgebouw haar cliënten meer ser vice te kunnen geven. Met de verbou wing wordt waarschijnlijk in septem ber een begin gemaakt. TN ons Rijnmondgebied heb ik het altijd nogal gezellig gevon den. Er wordt hard gewerkt, er wordt geld verdiend, er is iedere dag weer wat anders te beleven: hier gaat een stuk weg open dat tot nu toe dicht was en stug werd bereden, daar liggen ineens nieuwe tram- of .treinrails die er gisteren niet waren,: op. een .andere -plaats gooit een grote grijper zand' in een gat en ik weet dat ik morgen over die kuil met brommer, fiets of auto kan rijden. Die is dan een gewoon stuk straat geworden. De hoogste schoorsteen van Neder land bereikte hier een hoogste punt, twee van de torens van de hoogste hefbrug van Nederland de Caland- brug over het Calandkanaal zijn nog voor de bouwvakvakantie in der tien dagen op hun volledige hoogte van ruim 65 meter gekomen. Wij dóén hier wat en het is leuk om in, zo'n omgeving te wonen en te wer ken. Tot ik het afgelopen weekend op aandrang van m'n huisgenoten, die wel eens wat anders wilden zien dan werk en aktie, richting Den Haag, Westland en de Noordzeedui- nen trok. iVOU, toen ben ik pas goed gaan beseffen wat we in ons zo „doenerige" Rijnmondgebied missen. We hebben niet eens de tijd om op adem te komen, wat zeg ik, we heb ben er niet eens de gelegenheid toe. Want Den Haag heeft de Bosjes van Poot, de Bosjes van Pex, het Haagse Bos, de Scheveningse Bosjes de duinen en noem maar op. En Rotterdam.... nou ja, die heeft een Kralingsebos en een Zuiderpark en dan is het met wat plassen afgelo pen. En het heeft een rivier, waar van het water te vuil is om in te zwemmen. Ik heb daarover gepraat met zo'n bevoorrechte Hagenaar. Die zei me in m'n gezicht: „Wat moeten jullie met groen en bosjes? Jullie weten er toch geen gebruik van te maken. Jullie hebt er niet de minste behoef te aan. Jullie doen het ai tientallen jaren zonder! En blijf nu maar lie ver weg uit ónze parken en bossen, want daar maken jullie alleen maar Rotterdamse herrie en rommel!" Toen ik daarover later wat verder doordacht, kwam ik tot de conclusie ■dat die Hagenaar ergens wel een beetje gelijk heeft. Wij Rijnmonders zijn opgegroeid zonder groen, zonder recreatiemogelijkheden en met zó weinig bosjes en parkjes dat, als iedere Rotterdammer, Schiedammer of Vlaardinger op een vrije dag daar ging wandelen, men over de hoofden zou kunnen lopen. Gelukkig doen ze dat niet. We zijn er helemaal- aan gewend dat ons gebied weinig heeft te bieden. Verbeeld je als Rotterdammers, Schiedammers, Vlaardingers en an dere Rijnmonders er inderdaad in zouden slagen om grootscheepse plannen voor recreatie en openbaar groen uit te voeren. Als een even grote hoeveelheid recreatiegebied als Den Haag heeft, nu eens géén droombeeld, maar tastbare werke lijkheid zou worden. Dat kan niet. De Rijnmonders zou den eerst moeten leren hoe zij daar mee moeten omgaan. Misschien zou den daar generaties over heen moe ten gaan! Laten we de zaak maar houden zoals die is. Nu wordt 'er geld verdiend. Al die recreatie kost maar dure grond en we kopen er niets voor. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1