Expositie „Aardgas in Trek" geopend Eis zeven maanden voor bedreiging doodslag üe Rotterdammer Uit lading gestolen: f 75 boete Voormalig kerkje nu kantoor Waterstaat D '66 opent politiek café OPLICHTER KRIJGT BOETE VAN f75 Afrikaanderwijkwel woorden, straks daden „Jeruzalem is Joodse stad Koerier Brandstichting en diefstal: eis Voorlichting aan installateurs Dronken naar toesichthoudster Alnati drijft rond na brand B. Schreiner wil vliegers terug SLOT VAN SLEPENDE KWESTIE Luns: actie tegen Griekenland nkt verstandig Busjes voor invalide padvinders Relletjes in Louisville BOUDEWIJN H. NAAR ZEILKAMP IN ZEELAND Verhoor Tsjombe in het geheim 2 jaar Haagse politie komt cellen tekort Raad Araerongen weert „zware" delinquenten Gardisten trokken de Russische grens over Grote schenking aan Roode Kruis DE ROTTERDAMMER 2 A WOPXSDXG 19 iTIT.r Kliniek Cijfers s Leid(st)ers NEDERLANDSE SCHEPEN kent geen hindernissen Paprina 4 {Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Eén jaar en zes maanden cel met aftrek van voorar rest eiste de officier van justitie bij de Rotterdamse rechtbank, mr. A. C. van der Spek gisteren tegen de 22-ja- rige zwerver Pieter van B. Hij moest zich voor de rechtbank verantwoor den voor twee diefstallen in twee kantines en een brandstichting in een patatkraam. Pieter H. had bij de patatkraam in de avonduren enkele ballen gehakt gegeten. Hij was toen op de gedachte gekómen om de patatkraam in brand te steken. „Een rare gedachte", zei hij nu tegen de rechtbank. Pier H. ging na sluitingstijd terug, brak in en stak vijf meter pakpapier in brand. Door gebrek aan lucht brandde de kraam niet af, schade ƒ2000. De raadsman van de verdachte vond het geen brandstichting, zoals de officier van justitie de man had ten laste gelegd. Hij dacht aan po ging tot brandstichting. He rechtbank doet uitspraak op donderdag 20 juli. ROTTERDAM In een hoogst toe passelijke „gloeihitte" de luchtkoe- llng werkte nog niet naar behoren! heeft wethouder H. W. Jettinghoff maandagmiddag de in een bolvormi ge tent aan de Westblaak opgestelde verwarmingsexpositie „Aardgas in Trek" geopend. Deze expositie is in JÖ65 opgericht op initiatief van de V.E.G., waarbij de gasbedrijven in Nederland zijn aangesloten, de Nederlandse Gasunie en de fabrikanten en importeurs van gastoestellen. Zij werd voor het eerst opgesteld in Hilversum, reisde daar na langs verschillende gemeenten. Rotterdam is de negende plaats waar zij staat Er is ook een kleinere rondreizende voorlichtingsexpositie, die speciaal is gericht op de ombouw. De expositie op de thans in Rotterdam geopende tennis gericht op de apparatuur, Zij is een handelsexpositie, maar de voor- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Frans H., een 22-jarige grondwerker uit Achthui zen, bracht de Paasdagen in café's door. Na twintig glazen bier wilde hij met iemand praten. Hij at eerst een gebraden haantje en drong daarna de woning binnen van Cornelia Broe- -ders, een huishoudster, d.ie voor de rooms-katholieke reclasseringsvere- niging toezicht op Frans H. hield, „Ik maak jullie kapot, Ik maak je kapot", had hij Cornelia en haar vader toege roepen, een stuk glas in de hand hou dend. ROTTERDAM In de machineka mer van het m.s. Alnati van Van Nie- velt Goudriaan en Co. is dinsdagmid dag brand uitgebroken, waardoor het gehele elektrische circuit is uitgevallen. Hierdoor is men niet meer in staat de hoofdmotor in werking te stellen, zodat het schip ronddrijft. Door het uitvallen van de elektriciteit kan ook de zendap- paratuur niet worden gebruikt. .De Alnati, die met stukgoed en bana nen op weg was naar Buenos Aires bevindt zich op ongeveer 100 mijl van de Braziliaanse havenplaats Rio Gran de. Het hoofdkantoor m Rotterdam ver wacht dat -de bemanning de levering elektriciteit aan boord kan herstel len, zodat men weer kan zenden en de motor op gang kan krijgen. De 'brand werd door de bemanning geblust. Er deden zich geen persoon lijke ongelukken voor. De kapitein van. de Alnati is de heer J. M. van Midden. DEN HAAG De Haagse politie heeft de laatste dagen zoveel arresta ties verricht dat alle cellen en be waarplaatsen op het hoofdbureau en bet bureau Jan Hendrikstraat vol zitten. In de afgelopen nacht wer den niet minder dan elf zwervers opgepikt, onder wie twee zeventien jarige fabrieksarbeidsters uit Utrcht. van 50 jaar geleden Nieuwe revolutie in Rusland. St. Pe tersburg, 17 Juli. (St. P. T. A.) Gister avond is een groove gewapende belon ging gehouden, die door de Maximalisten op touw gezet nas. Verscheidene uren achtereen trokken de Maximalistische soldaten, matrozen en burgers, met ge weren gewapend, door de stad. Een wan. ordelijke schietpartij had tengevolge, dat op het Newsky Prospekt verscheidene slachtoffers vielen. Soldaten hebben de drukkerij van het Nowojo Wremja be zet, de verschijning van het blad verhin derd en een proclamatie laten drukken en verschjjnen met een beroep op het volk om de voorloopigc regeering omver te werpen. Zijn voornemen werd niet uitge voerd. Cornelia Broeders was wel geschrokken, maar nog voldoende bij haar positieven om een passerende automobilist te hulp te roepen. Enkele uren later werd Frans H. door de politie gegrepen. Hij was op rijksweg 19 gaan liggen. „Ik hoopte dat ik zou worden overreden", ver klaarde Frans H. gisteren tegen de president van de Rotterdamse recht bank, waarvoor hij zich wegens be dreiging met doodslag moest verant woorden. Frans H. werd voor niet geheel toe rekeningsvatbaar gehouden. In het rapport van de psychiater werd gesproken over „agressie, voortdu rend op de rand van het losbreken". Cornelia Broeders vertelde als toe- ziehthoudster (Frans H. liep nog in een proeftijd voor diefstal en brandstichting) steeds een prettig con tact te hebben gehad met Frans .H. f Officier van justitie mr. A. C. van der Spek wilde niet ingaan op hetver- zoek van de raadsman van Frans H. om opname in een kliniek te eisen. „In de rapporten van psychiater en reclassering wordt daar niet over gesproken" zei mr. Van der Spek. Hij eiste een gevanisstraf van zeven maanden met aftrek van voorarrest en een onvoorwaardelijke terbeschik kingstelling van de regering De verdediger van Frans H. vond de onvoorwaardelijke terbeschikking stelling een straf buiten alle propor ties. Hij merkte bovendien op dat er tijdens de dreiging geen gevaar bestond voor de toezichthoudster. „.Frans H. is rechts en het stuk glas had hij in de linkerhand", aldus de raadsman. Volgens hem had Frans H. nooit zijn dreigement willen waar ma ken- Frans H. kon het zelf niet navertel len. Hij was dronken en wist zich van wat zich na het eten van het gebraden haantje had afgespeeld, niets meer te herinneren. Toen hij op de rijksweg door de politie werd op geraapt, kwam hij gedeeltelijk bij zijn positieven. De rechtbank doet donderdag uitspraak. AMERONGEN De gemeente raad heeft met algemene stemmen een voorstel afgekeurd, dat beoogde het observatie- en opvangcentrum „Kamp Overberg" uit te breiden. De raad had vooral bezwaar tegen de bouw van een gesloten paviljoen voor „zware" delinquenten. De Rijksgebouwendienst had een plan opgesteld om onder meer de barakken in het kamp door perma nente gebouwen te vervangen. Wet houder Tie! zei dat er steeds moei lijkheden en ontvluchtingen zijn ge weest. De gemeente heeft al jaren gehoopt dat het observatiecentrum, dat er sinds de Tweede Wereldoorlog staat, zou verdwijnen, vooral omdat het midden in een recreatiegebied ligt. lichting wordt niet door de leveran ciers maar door het gemeente energie bedrijf gegeven. Vooral wordt er ge toond, op welke manier nieuwe wo ningen en woonblokken met aardgas kunnen worden verwarmd. Na Rotter dam gaat de expositie naar Den Bosch, Overdag heeft van 10 tot 37 uur het publiek toegang, de avonden zijn gereserveerd voor installateurs, scho len en georganiseerde groepen van bij het aardgas betrokkenen. Voor de avonden worden uitnodigingen ver strekt. Tijdens de opening is maandag de kleurenfilm „Stalen Paling" van René van Nie vertoond. Deze film wordt des avonds voor de groepen genodigden gedraaid. Het onderwerp is het leggen van de grote aardgaslei ding van Friesland naar Noord-Hol land. De oversteek van het IJssel- meer is in de film. opgenomen, de filmtitel slaat op deze oversteek. In Rotterdam moeten nog dertigdui zend gasaansluitingen op aardgas worden omgebouwd, daarna is voor Rotterdam de aardgasslag geëindigd. Dat zal volgend jaar het geval zijn. In totaal zal de ombouw op aard gas Rotterdam dan zeventig miljoen gulden hebben gekost. In Nederland is de verkoop van gaskachels sedert 1964 .gestegen van 22.000 stuks tot 470.000 stuks per jaar. De verkoop van kolenkachels daalde van 380.000 tot 25.000 stuks in diezelf de tijd. Alleen in Rotterdam zijn er sedert juli 1965 20.000 gaskachels bij particu lieren geïnstalleerd. Daarbij zijn dus niet begrepen de geplaatste installa ties voor centrale verwarming. DEN HAAG Luchtreder B. A. M. Schreiner wil enig vliegend en technisch personeel overnemen van de wegens exploitatie-moeilijkhe den per 1 oktober op te heffen Sehremer Airways. De .heer Schrei ner had zijn aandeel in deze lucht vaartmaatschappij in januari ver kocht aan de scheepvaartmaatschap pij Van Ommeren uit Rotterdam. De heer Schreiner wil die vliegers en technici overnemen, die destijds 'bij hem 'hebben gewerkt. Niet ieder een zal dit willen omdat ze dan'naar het buitenland moeten worden overgeplaatst. Hij was namelijk wel directeur gebleven van de maat schappijen die onder de naam Sdhreiner Air Transport in Nigeria, Perzië en Korea opereren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Het is een on doenlijke zaak om m de havens ach ter elke stuurman en kapitem een controleur aan te sturen om na te gaan of zij niets stelen", zei vanmor gen politierechter D. van Leijden te gen drie van de vier mannen die terecht stonden wegens het stelen van blikjes sardines. De 25-jarige stuurman S, J. van der L. zei dat bij het laden een doos kapot was gegaan. „Ik heb er 24 ge pakt, waarvan ik er acht aan de kapi tein (de 50-jarige L. A. H.) heb gege ven," De 19-jarige havenarbeider J. E., die bij het laden van het schip in de Waalhaven in het ruim werkte, eigen de zich acht blikjes toe. Aan een hem onbekende arbeider (J. J. S.) gaf hij later vier blikjes van zijn „voordeel tje De politierechter achtte het vooral voor de stuurman en de kapitein een ernstige zaak dat zij zich met derge lijke praktijken hebben ingelaten. „Het lijkt wel of deze akevietjes een gewone zaak zijn", zei hij. Officier mr. J. D. de Jong eiste tegen het drietal 75 of zeven dagen, wegens diefstal en heling. Tegen J, J. S. vorderde hij 50 of vijf dagen. De politierechter vonniste conform. „Ik kende de eigenaar van de sloopauto a! jaren. Ik dacht daarom dat het wel goed zat als ik een achter ruit uit een van zijn sloopwagens haalde. De ruit kon Ik goed gebrui ken voor de caravan die ik aan het bouwen was." Dit vertelde de 34-jari ge voorman B. C. R. uit Poortugaal tegen de politierechter. Mr. Van Leijden was het daar niet helemaal mee eens. „Blijkbaar kende u de man niet zo goed. Anders had deze geen aangifte gedaan van diefstal van de ruit. Het zal daarom voor u een duur ruitje worden. If had het beter voor ƒ10 in da winkel kunnen kopen". Mr. De Jong eiste een boete van 50 of vijf dagen. R. werd conform veroordeeld. t's.vs'Vr kïSL' - LEIDEN De Leidse afdeling van D'66 zal in november een poli tiek café openen. Enkele leden van de party die in het bezit zijn van een horecadiploma, zullen bij toer beurt achter de tapkast gaan staan. De eventuele winsten komen ten goede aan de kas van de plaatse lijke afdeling. Voor alle consumpties zal een eenheidsprijs worden inge steld. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Met de Ingebruikneming van een kantoor van Rijkswaterstaat aan de Strand weg is dezer dagen een einde geko men aan een nare en slepende kwestie. Nu alweer zeven jaar geleden besloot de Gereformeerde Kerk een nieuwe kerk te bouwen. Deze kerk zou niet meer aan de Strandweg ko men, maar in de kom van het dorp. Daarmee werd het oude kerkje aan de Strandweg overbodig. Het gebouw, met woonhuis, werd aangekocht door een Hoeks aanne- merbedrijf. Al direct lanceerde dit bedrijf het plan van het kerkje een hotel te maken. Het zou een zeer modem bedrijf wo*den. Het plan werd later zelfs nog uitgebreid met een motel van zes bungalows Het bleef echter allemaal bij plan nen. De praktijk leerde, dat er zo nu en dan wel iets aan het kerkje werd gedaan, maar met medewerking van de jeugd, veranderde het binnen een jaar in een ruïne. Van de zijde van de gemeente Rotterdam werd druk op de aannemer uitgeoefend het hotel af te bouwen en even leek het erop dat dit inderdaad zou gebeuren. Omdat het Rotterdamse plan voor het zuidelijk strandcentrum, waarvan het hotel het middelpunt zou gaan vormen, niet van de grond kwam, gaf de aannemer tenslotte zijn plannen op. Het karkas, dat inmiddels het mid den hield tussen kerk en hotel, werd overgedaan aan het Bouwbureau Ha venmond. Dit bouwbureau is een on derdeel van Rijkswaterstaat, dat spe ciaal is belast met de werken in ver band met de verbreding van de Nieu we Waterweg. Het bureau wilde zijn kantoor in de voormalige kerk gaan vestigen. Omdat men het tot nu toe moest stellen met een ondoelmatige barak, worden de werkzaamheden in e-n zeer snel tempo uitgevoerd. Het resultaat van dit alles is dat men dezer dagen het nieuwe kantoor in gebruik heeft kunnen nemen. De Strandweg, door het uitblijven van het Zuide'ijk strandcentrum toch al met zo'n fraaie entree, heeft er in elk sevai een tikje meer aanzien door gekregen. DEN HAAG Minister Luns r„ zaken) acht het niet verstanril,' Nederland als enige land zkh Europese commissie voor de reek. zal wenden om Griekenland aan i" klagen wegens het niet naleven het verdrag voor de rechten van?. mens door het militaire bewind Griekenland. Wcd Geen der bij dit verdrag aanzou ten partijen heeft ons land Sfe met een verzoek om aan een deïf lijke actie mee te doen a? meent dat een actie bij voonS moet uitgaan van een grote aJ.f Een actie uitgaande van NedS. alleen acht de bewindsman daaml niet verstandig. Minister Luns zei Ti m antwoord op schriftelijke wa.ó van een aantal Tweede-Kamerled™ MOSKOU Demonstrerende rod» Gardisten zijn op enkele plaatsen dè Chinees-Rusissche grens overetrok- ken, aldus het Russische dagblad Prawda. „De Gardisten kamen naar onze oever, riepen leuzen en reden met vrachtwagens ln op grenswach ten, die hun de weg versperden De Russische soldaten worden ge- prezen om hun Ijzeren zelfbe- heersing, die voorkwam dat er ach werkelijke militaire schermutsehn- gen voordeden. Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Rekreafri "67, het vakart- tiebestedingsproject van vijf weken toor Kinderen uit de Afrika&nderbuurt, loopt gesmeerd. De eerste twee weken, die door diverse buurtverenigingen zijn verzorgd, trokken vele belangsteUenden, zowel kinde ren als ouderen. Maar het grote klapstuk van dit zornerproject, de Afristad, komt nog. De stad, die ln de eerste week van augustus door de kinderen zelf opgebouwd en beheerd wordt, heeft nogal wat voeten ln de (gemeentelijke) aarde gehad. Tenein de, naar men zei, Jeugdland niet in de wielen te rijden, verstrekte de gemeente geen subsidie voor deze vijfde week. Ach teraf Wijkt Jeugdland op 25 Juli te sluiten, zodat er van enige concurrentie eenvoudig geen sprake kan zijn. Daarbij komt dat dit een aangelegenheid van de Afrlkaanderbuurt ls, die alleen wat financiële bijstand van de gemeente be hoeft. Verschillende buurt- en speeltuinver enigingen hebben onder leiding van coördi nator pater J. B. M. Jansen dit plan opge vat om de mogelijke verveling ln deze weken voor Afrlkaanderbuurtklnderen te vermijden. De pater blijft onder deze houding van LOUISVILLE In Louisville (m de Amerikaanse staat Kentucky) is het vandaag voor het eerst na twee maanden weer tot ernstige inciden ten gekimen. Tweehonderd negers gooiden ste nen en flessen naar spuitgasten, die een brand wilden blussen. De politie joeg de ordeverstoorders uiteen. Louisville wordt beschouwd als een van de meest onlustrijpe steden in de VS. de gemeente takonlek en zegt: „We komen er v,el. Natuurlijk zou een aardige subsi- die enorm helpen, maar nu halen we het met aktles ook wel." De buurt loopt ech ter niet zo hard. Enthousiasme ls er zeer zeker, maar het daadwerkelijk de schou ders eronder zetten ls er niet bij. „Dat komt nog. Als ze eenmaal zten hoe het wordt, dan gaan ze meehelpen," aldus pater Jansen. De ploeg van clubhuis Sarto, die de stad voor zijn rekening heeft geno men, is dan ook van. plan voor Iedere aktle eerst de buurt met een geluidswagen „wakker" te maken. De grote hoeveelheid doodmateriaal, zoals hout, stroomt met kleine beetjes binnen. Naast een onzekerheid over de bekosti ging. zit de pater met nog een probleem. Waar haalt hij de benodigde 39» leiders en leidsters voor de ststi vandaan?. „Je hebt er zeker 7» voor 1090 kinderen nodig. En dan te bedenken dat Ik er momenteel niet eens 79 heb," zegt de pater als altijd lachend. Hij speculeert op de medewer king van geestdriftige ouders en oudere Jongens en meisjes Maar al gaat het dit jaar nogal moei zaam, tenminste wat de stad betreft, vol gend jaar hoopt men het beter voor te bereiden. Aan de plannen voor Rekreafri '63 wordt nu druk gewerkt. Want het blijft niet bij een jaar. Na Rekreadri '67 zullen er zeker nog vele volgen. SCHIEDAM De heer J. H. H. deed dinsdag bij de politie aangifte van diefstal van een nieuwe personen auto, Opel Rekord, teken HF 7855. De auto die ln de Nieuwe Mathenes- serstraat stond, behoorde tot de ihan- directeur is, behoorde to de han delsvoorraad van een N.V., waar van de aangever directeur is. ROTTERDAM De heer D. G. van Beuningen heeft het Neder- landsche Roode Kruis ter gelegenheid van het honderjarig bestaan een schenking van 25.000 gulden gedaan. Dit bedrag komt ten goede aan de kasmiddelen van de afdeling Rotter dam van het Rode Kruis. (Van een .onzer verslaggevers) ROTTERDAM Tot 75 gulden boe te of zeven dagen gevangenisstraf veroordeelde vanmorgen de politie rechter mr. D. van Leijden de 49-jari- ge expeditlcknecht P. H. De man had met Pasen bij een onderneming Volkswagenbusjcs weten los te krij gen om met de feestdagen een reisje te maken met gehandicapte padvin dertjes. In werkelijkheid werden de wagens gebruikt om tijdens een pro testmars in Den Haag als „bezemwa- gens" mee te rijden. H. stapte enkele dagen voor Pasen naar de heer Penning, directeur van de NV Onzo, met het verzoek of hij tegen vergoeding een aantal busjes kon krijgen. Hij zou verbonden zijn aan de MOVO-padvindersgroep. De heer Penning, die dit een zeer sympa thiek doei vond, gaf de busjes zonder meer mee. Toen dinsdags de auto's met op tijd waren terugbezorgd, nam de eigenaar DEN HAAG Boudewjjn H., een van de twee hoofddaders van de moord op Theo Mastwijk in Baarn, is het vorige jaar met enkele mede gevangenen naar een zeilkamp in Friesland geweest. Dit jaar zal hij een dergelijke vakantie in Zeeland doorbrengen. Boudewijn kwam dezer dagen in het nieuws toen bekend werd dat hij toestemming kreeg aan de Utrechtse rijksuniversiteit te gaan studeren, omdat de leiding van de Dr. Van der Hoevenkliniek, waar hij sinds enige tijd wordt verpleegd dat wenselijk vindt voor zijn heropvoeding. Het departement van justitie acht deze gang van zaken niet vreemd. Het is het ministerie bekend dat re gelmatig groepen verpleegden bui tenshuis vakantie houden. Hoé deze vakanties worden gehouden, en waar zij worden doorgebracht, is op het ministerie niet bekend. Dat behoort tot de bevoegdheden van de kliniek. De leiding van de Dr. Van der Hoevenkliniek wil geen inlichtingen over de zaak Boudewijn H. geven. ALGIERS Het Algerijnse hoogge rechtshof is vanmorgen achter gesloten deuren begonnen met het verhoor van oud-premier Moise Tsjombe van Kongo. Verwacht wordt dat het hof donderdag een uitspraak zal doen over het al dan niet overbrengen van Tsjombe naar Kongo, waar hem dan terechtstelling wacht. Tsjombe is sinds z(jn ontvoering (achttien dagen geleden) in afzonde ring gehouden. Het hof zal bepalen of de misdaden waarvan Tsjombe wordt beschuldigd, als politiek of als crimineel moeten worden beschouwd. Politieke delin quenten worden gewoonlijk niet uitge leverd. In laatste instantie hangt de beslissing af van premier Boumedienne van Algerije. De Algerijnse verdediger van Tsjom be, Benabdallah, pleitte vanmorgen vurig voor een openbare zitting. „Tsjombe moet de kans krijgen te ver klaren dat hij het niet geweest is die Loemoemba vermoordde. Toen deze in Kongo aankwam, was hij al bijna dood", zei de advocaat. Tsjombe is des tijds in Kongo bij verstek ter dood veroordeeld. KATWIJK De negenjarige Jan Reinmelwaal uit Katwijk die sinds maandagmiddag werd vermist, blijkt te zijn verdronken. Zijn stoffelijk overschot is gisteravond op het Kat- wijkse strand aangespoeld. contact op met de politie. Het bleek toen dat de wagens niets te maken hadden met invalide padvinders, maar met leuzen beplakt in een vre desmars hadden meegereden Boven dien kwamen de wagens gehavend terug. „U kon op een gewone manier niet aan wagens komen. Toen hebt u het maar op deze manier geprobeerd", zei mr. Van Leijden. De expeditie.' knecht verweerde zich met: „Ik kan er niet bij dat de heer Penning niet begreep dat de wagens voor de vre desmars bestemd waren". „Of de heer Penning het begreep ot niet is hier niet in geding. Het feit blijft dat u onder valse voorwendsels auto's hebt meegekregen", zei de poli tierechter. Officier J. D. de Jong zei in zijn requisitoir: „Het is ieders goed recht uit te komen voor zijn politieke over tuiging. De verdachte had wagen' voor zijn vredesmars nodig. Toen hf op normale wijze niet lukte, heeft h'j zijn toevlucht genomen tot verhaal tjes. „Het is een ernstige zaak, als men met dit soort verhaaltjes over invali den anderen gaat oplichten." Mr. Ds Jong eiste een boete van 300 of tien dagen gevangenisstraf Hoewel de politieke beweging van H. had toegezegd de schade aan de auto's te zullen betalen, waren de eerste betalingen ten laste gekomen van de expeditieknedht, Hij vroeg de politierechter daarom te bedenken, dat hij zijn schuld ten opzichte van de heer Penning wilde afbetalen. Mr. Van Leijden hield er bij de strafmaat rekening mee dat H. de oplichting voor een ideëel doel had gedaan. Hij veroordeelde hem tot 75 of zeven dagen. UTRECHT Het moderamen van het interkerkelijk contact Israël heeft zich met een schrijven tot de raad van ministers gewend. Enerzijds wordt daarin de door de regering be toonde houding bij de jongste strijd van Israël dankbaar erkend, ander zijds de Nederlandse stem var. de VS voor de resolutie inzake Jeruzalem betreurd Het moderamen stelt dat Jeruzalem voor alles een Joodse stad moet heten. A»asus IS te Londen Anna 17 te Gefie AimKerk 17 vn Tstagtao nr Ma nilla Ainerskerk 17 te anker Bang kok Abbekerk ie 150 m NW Freetown nr Las Palmas Abidü 18 225 m O Ceylor. nr Singapore; Acteon 18 420 m N Ascunsion nr Curacao Aimkerk 17 vn Tslngtao nr Manila Aludra 18 159 m NW Sint Helena nr Kuwait Ameland 18 50 m W Maiorca nr Lavera Aveirtcht 13170 m NW Comoren EU nr Antwerpen Ann* Christina 18 39 m NO AÜcante nr sete Argonaut 18 vn Oporto nr Spezla Atlantic is 50 m o outerdowslng nr Danzig Aurf«a-G 1010m NO sunk ls nr Londen Alderd-L 18 vn Gdynia Annemaiie Bohmer 18 pass Palmas nr Cotonou Adrastus 18 210 m Z Canarische el1 nr Durban Ami tak 18100 m NNO Mozambique nr New York Ansenkerk 18 200 m OtN Hei ra nr Barcelona Ar:.r--s 18 pass Kaap St ■vincent nr Tunis Aurora 18 ism WNW Duinkerken nr Dunball AlSerd L18 v Gdynia AU 17 v Kampen j i<r 18 v Rouaan Adonis 19 te port of Spain Amrnon ia 130 m NW Puerto wjconr Aruba Bittialaborg 17 vn Delfzljlnr Msntyluoto SUntSMt 18 360 m ZO St Helena nr New York Bonefaas Smits 18 Beachy Head nr Flensburg Bram 18 Dungeness nr Rotterdam Breeveld is dw Sandetty nr Rotterdam Breewyd 18 dw Casque ts nr Rouen Brinda 18 dw Humber nr Leith Bolssevain 18 990 m w t N Kaapstad nr Kaapstad Bonafide 19 pass Kp Matapan nr Greenwich Bengalen 18 419 m OXO St Helena nr Penang Biak 18 30 m NO Minorca nr Barcelona Bothnlaborg 17 v Delfzijl Bands 18 90 m ZZW Los Angeles nr Balboa Batjan 18 380 m Z Galapagos nr Honoloeloe Bengkalss 18 Toledo nr Chicago csltex Naples 18135 m O Bahrain 11 Rotterdam Catbarina 18 Royal Sovereign n Rotterdam Caltex Amsterdam 18 60 m NNO Comores nr Kaapstad Caltex Arnhem 18 18 470 m O Mombassa nr Bandar Mashur Caltex Delfzyl 18 55 m WZW sehevenlngen nr Hamburg Caltex Eindhoven 17 vn Bahrain nr Durban Caitex Madrid 18 135 m ZW Socotra nr Kharg Caltex Rotterdam 18 240 m Z Dakar nr Las Paimas Camphnys 18 95 m Oko Kuriamuria nr Mukalla Congokust 19 te Tema Carebeka 18 Texel ls nr Londen Corntesse 18 Kp Gris Nez nr Duinkerken Claudia 18 te Trouvllle Cornells Broere 18 Theems nr Dordrecht Cornells Houtman 18 Goeree Is nr Nantes DievertJe 19 dw Duinkerken nr Lissabon Dallia 18 100 m ZOMozarobique nr Taranto Diloma 18 52» m NO Ascension nr Rotterdam Dtone is 600 m z Abidjan nr Taranto Deneb 18 40 m O Gibraltar nr Beiruth Deo Gloria 17 v Newross Dongeborg 18 v Mostyn Draka 17 v stockton on Tees Duurt 119 Kp Bon nr Venetië Diemerdyk 18 te Londen Eagle 17 te King's Lynn Elsa 17 vn Hamina nr Holland Empire 18 20 m Z Wight n Zeebrugge Eos 18 te Famagusta Eemhaven 18 Panamakanaal nr Aruba Eos 18 te Beljroeth Esso Rotterdam 18 740 m W Azoren n Rotterdam Forest Lake 18140 nt 1ZO Belawan nr Rastanura Forest Town 19 te Dakar Fiona 17 vn Norrköping "w Favoriet 18 te Kinzslyn Forest Town 18 400m N Favoriet 18 vn Cromer la nr Rotterdam Genca Is Westhlnder n Rotterdam Gretina Holwerda 17 20 m ZW Kp Roca n Barletta Gaasterdyk 17 te New York Geeststar 18 300 m 'W Azoren nr Dublin Gulf Hansa 18 120 m WZW Port Elizabeth nr Ferz golf Gulf Hollander 18 170 m WNW Freetown nr Rome Grada Westers 18 3 m z Texel ls nr Brldgewater Ceres 19 vn Antwerpen nr Rotterdam Gulf Swede 18 420 m NNO St Helena nr Perz Golf Gruno 18 dw Goeree nr vn Rotterdam Helvetia s 17 vn Bilbao nr Bayonne Herta 1$ te Bandholm Hector 18 so m Z Cartagena n Nederland Houtman 18 500 m W Ceylon n Mogadiscio Hardenberg 16 te Liverpool Hollandsburcht 18 verm Singapore nr Kobe Hollandsdreef 25 te Mombasa verw Itcrsum 18 270 m NO Flores nr Hamilton Inca 19130 m NW Freetown Ida d 18 Great Yarmouth n Rotterdam Jaguar 17 te Mlddlesbro Jan Tavenler 17 vn Dakar nr Agadir Johannes Frans 18170 m ONO Rio de Janeiro nr Buenos Aires Jozlna 18200 m O Algiers nr Messina Kaap Falga p 18 Kiel nr Ostrand Karachi 18 pass Reunion n Penang Katelysia 18 70 m NW Fort Swettenham 11 Abadan Kemphaan 18100 m O Bomholm n Lübeek Korendyk IS te Miami Kalydon 18 te Gothenburgn Kloosterdyk 18 vn Le Havre nr Antwerpen Korevlna 18 50 m ONO Medan nr Perz golf Kabylla 18 200 m N Azoren nr Curacao Llberlakust 18 Rouen n Dakar Leemans 18 Theems n Londen Langkoeas 18 pass Vllssingen nr Genua Leiderkerk 18 pass Gibraltar nr Marseille Loosdrecht 19 te Mombasa nr Barbados Lynbaansgracht 18 Basurelle -.ynbaansgract ls nr ixpiiia .oosdrecht 191 Loosdrecht 19 te Mombasa Laura Christina 19100m W Lissabon nr Las Palmas Lea 16 te porssgrul» Lenle IT vn pert Ladon 181325 rede St Kitts Madjoe 17 vn Manchester Makkum 17 te Hersens Maron 18 300 m NO Azoren n Paramaribo Mario j« Noordhlnder n Vlaar dingen Myson 18 Borkumriff Is n Rouaen Meerdrecht 17 230 m NO Bermuda nr Bilbao Munttoren 18 te Durban Minos 18 220 m ZZW Ouessant nr Rotterdam Magas 18 ten zuiden van Taragona nr Valencia Margaretha Smits 18 Golf van Blcaje nr Rotterdam Med. Sprinter 18 630 m NO Ascunslon n Walvisbaat Meta 18 Spurn ls n Londen Mithras 18 30 m NNO Bengha zi n Ptreaus Musi Lloyd 18 1100 m W Kp VerdLschf el! n Jacksonville Maaaflam 18 120 m ONO Belle Isle n Quebec Munttoren 19 te Durban Mercurlus-H 18 vn Spezla nr Gibraltar Neeltje Broere 18 39 m NW Goeree n Rotterdam Noblesse IS Tonge ls n Londen Nusakan 18 45 m W Oporto n Lissabon Neder Rhone 17 thv Mauritius nr Singapore 2185 Noordzee 18 20m N Dieppe nr Portmouth Nusakan 18 dw Bgrlengka n Llsabon Oldekerk 18 te Port Elizabeth Ondlna 18 50 m ZO Llttlequoin nr Sydney Oostkerk 18150 m O Madeira nr Kaapstad Ouiverkerk 18 70 m ZW Luderltz Baal nr TaKoradi Overysel 18 te Genua Oldambt 17 p Delfzijl Oranjeborg 18 v Sunderland Onoba 18 33m ZW Lissabon nr Frederieia Parkhaven 18 pass Flnlsterre n Santos Prins Caslmlr 19 verm vn Li verpool nr Rotterdam Prinses Margriet 17 te New York Prins Maurits 15 te Detroit Prins Philips WUlem 17 te Cle veland Poeldyk 18 300 m ONO Nassau Bahamas nr Vera Cruz Phtlidora 18 vn Ummsald nr Srlacha Parma 19 40m ZW Vlllano nr Liverpool Primus 19 20m N Bilbao nr Bayonne Poolster 17 te Krlstlnehamn President William V S Tubman 18 te Baltimore Poolster 17 te Kristineham Prlnsenhorg 17 v Veltslluoto Parma 16 v Almerla Prins der Nederlanden 19 Trinidad nr Curacao Phtlippla 18 vn Spezla nr Esslder Prinses Emilia 18 28m WtN St Vincent nr Montreal Prins Johan Willem Frlso 19 te Genua Prins Willem-Z 18170m ONO Belle Isle nr Liverpool Phoenix 18 60m N Le Havre nr Casablanca Prins Alexander 18 600 m ZO Kp Farewell n Londen Prinses Maria 18 570 mWNW Sellly «11. n Montreal Purmerend 18 360 m ONO Mombasa n Bandarmashur Pacific 18 30 m NO Gottland n Helslngborg Roelof Holwerda 18 vn Lizard nr Rouaan Rottl 16 150 m ZW Rangoon n Singapore Rose 18 20 m NNO Vlllano n Ayr Randfontefn 18 500 m O St Helena nr Tenerlfe Rlouw 18 te Port Swettenham Roelof Buisman 18 Dungeness nr Brldgewater Res Nova 1915m w Umulden Rotte 19 249 m WZW Jamaica nr Cristobal Rempo IS 115 m O New Foundland nr Skandlnavlé Speranza 16 te Londen Stella Marls 16 te Amal Straat Chatham 18 te Kembla Taras 18 dw Elba n Malta Trtdale 18 Schelde n Gent Stad Delft 18 te Calrns Servaaskerk 18 pass Sabang nr Las Palmas Steven 18 250 m O Taiwan nr Hongkong Straat Lombok 18 te Singapore Straat Malakka 20 verw Yokohama Straat Torres 19 te Kaapstad Senang 18 40 m Z Startpoint nr Portland Spes Major 18 er LS nr Avonmoutth SPORONIA 18 160 m O Tripoli Spray 18 10 m W Borkumriff nr Yrnuidei! Sta ten] aan 16 49 m N Kp Antifer nr Aalborg Stella Antares 18 Oostkust Sardinië nr Brlndlsi Slllndoen 18 300m ONO Socotra nr Tamatave Statendam 18 420 m ZZW Azoren nr Madeira Straat Madura 18 250 m ZW Adelaide nr Melbourne Streefkerk 18 420 m WNW Walvisbay nr Las Palmas Spes Major 17 v Skagen Seine Lloyd 18 1260 m w ten N Callao nr Balboa Socrates 18 550 m ZW Azoren nr Delfzijl Stad Kampen 18 1500 m w Oporto nr Joegoslavië Slnon 18 100m N Windward Passage nr Nassau Straat Freetown 18 360m WZW Labito nr Lagos Senior 18 vn Schelde nr Great Yarmouth Sltuia 18 som «W Cyprus nr Benghazi Schelde Lloyd 18 te Casablan ca Schelpwijk 18 te Duinkerken Spes Major 18 20 mzw Er ls n Avonmouth Spirit 18 Sunk n Antwerpen Schledijk 18 550 m NNO Azo ren n New York Slblgo 18 40 mN Falembang n Djakarta Spaarnekerk 18 Marseille n Antwerpen Straat Bal! 19 te Luanda Straat Banka 18 300 m ZZW Nagasaki n Kobe Triumf 19 vn Cromer nr Huil Twebro 17 te Norresundbj Trim 17 te Pasages Twebro 16 te Norresundby Theron 19 Santo Domingo nr lara 18 vn Bremen nr Hamburg Triton 18 420m NNO Azoren nr Amsterdam Taras 17 Genua n Malta Triton IB Dowsing is n Rotter dam Tllly 15 vn Borga nr Holand Twin 15 vn Londen nr Bilbao TJlkampek 19 verw Yokohama Togokust 18 pass Vllssingen nr Antwerpen Tamara 18 60 m WZW Ouessant nr Hamburg Telamon 18 te Bremen Themis IS 300 m NO Flores nr Gent Togokust 18 te Antwerpen Thea 18 80 m W Lista ls nr Silloth Transit 18 80 m NW Algiers nr Seville Tjibodas 18 120 m ONO Lourenco Marques Urkerslngel 18 dw Goeree nr Halmstad Van Riebeeck 18 te Mukalla Vasum 18 345 m Z Colombo nr Rhargisland Vlieland 18 vn Tsincomalee nr Colombo Valiant 28 dw Wight nr i Runcorn Valkenburg 18 50 m N Cyprus nr Volos Vivlpara 18 250 m O Beira nr Mena Viola 18 te St Brleux Volente 18 v Calais Vancloon 18 Kuching ïtPort Swettenham Viana 18 500 m O Kp Kenndy n New York Vfdena 18 100 mo Okinawa n Htri Vitrea 18 480 m NO Sombrero n Spezla Victory 18 10 m Noordhlnder n D ulnkerken Viola 18 Rochesdovers nPly- mouth. Wonogiri 18 te Bilbao Wim 213 Sandettle n La corunna Westertoren 18 te Berre Westertoren 18 30 m W Corsica nr Berre Walenburgh 18 30 m W Guernsey nr Rotterdam Wiebold Boehmer 161 0 m NW Westhlnder nr Rotterdam WHdo 18 te Delfzijl Waterland 18 te Salvador Wonorato 19 te Singapore Waatborg 18 v Kotka Westertoren 19 te Berre Woensdrecht, ia 450 tn N Antigua nr Cleveland Watenburg 18 vn wièht nr Rotterdam 1 Willem Koerts 18 rede Thessaloniki Walcheren 18 20 m O M im, 11 New Orleans Woltersum 18 te Le Havre Ylysses 18 270 m NW Paramaribo Zephyr 19 Theems nr Londen Zanzibar 17 te Kopenhagen zaanland 19 te Hamburg Zafra ie 335 m NO Lourenco Marques nr Spezla zeemeeuw 17 te Falkenberg waterstanden- Konstanz 469 min 1. Rbelniei- den 338 plus 3, straatsburg min 10, Fiittersdort 495 rnln l'- Maxau 544 min 12, plochingM 122, onv„ Mannheim 401 minJ Steinbaeh 128 plus 7, Malnz SS min 6, Btngen 253 min 1. K"® 288 plus 5, Trier 242 Koblenz 275 min 1, Keulen 2» min 1, Ruhrort 436 min Lobith 1052 min 6, Nijmegen 839 min 4. Arnhem 857 min t Eefde IJsse! 395. onv, De'f"i!,r 286, onv, Monsln 5456 hlfe A Borgharen 3885 plus 20, Beue» 1096 min 13. Grave beneden <x sluts 4S9 min 2. HOOGWATER. ROTTERDAM. 20 juli i! getij .1.32. 2e getij 18.04. VLISSINGEN, 20 juli w getij d 9.38. 2e getij 13.05. WILLEMSTAD. 20 juli - getij 3 08, 2e getij 15.41.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2