Binnenstad zit potdicht PARKEERPROBLEEM NOG LANG NIET OPGELOST mm 90S. AGENDA Geen animo voor seugdinstuiven Auto in brand gestoken a Betalen in 5 keer kost niet meer na ïtie 10 word vrijdag* geopend een eend GRONDWERKERS AAN Df LU J IN EEN FORTEX KOSTUUM G RII li DIG steeds meer gevraagd VAKANTIETiJDAANBIEDING KOST NO GRATIS PLANTINGA TSfe Invalide valt met wagentje van roltrap Stationsplein voortdurend in gebruik Vrouw gewond bij val van brommer Aantal bezoekers Jeugdfestijn valt tegen Man zwaar gewond bij val in een scheepsruim Gestolen auto klem gereden Korporaal bii botsing gedood scheffer Burgerlijke stand Hevig onweer in Nrd- Duitsland: 2 doden FORTEX Bouw gegund bejaardentehuis Delfshaven Miniatuur-Blij dorp krij gt palmen Truck met oplegger ramt verkeerspalen Dief nam de henen HËSiËHËa 10% 30% nf ROTTERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG 20 JULI 1967 andaag. en morgen <jn dagelijki (Van een onzer verslaggevers) Het parkeerterrein aan het Stationsplein, blijkt in een grote behoefte te voorzien. Het tame lijk grote terrein staat altijd vol auto's. Hiermee wordt aange toond dat de parkeerproblemen nog lang niet zijn opgelost. Genoeg ZOEKEN NABEIDAKCijirE' VERMEULEN Luik schoot open de Grundig Bandrecorder TK 120 2 sporen met bandtelwerk van 380.- geheel compleet met accessoires en band tot september met extra band van 17.75 llliiflis Meent Ï29 Rotterdam tel. 136105 modehuis 0P MANTELS EN MANTELCOSTUUMS EN ZOMER JAPONNEN AA NNEIERSBEDRIJF v/h A. J. IIO'GENBOOM Krant wordt eljte dag BOTTERDAM De 85-jarige in- vsiide C. v. d. Belt uit de Ooster- vaatstraat is woensdag met zijn wa gentje ran de roltrap in de Maas tunnel gevallen. Hij is met een ern stige hoofdwond naar het Dijfczigt- aekenhuis gebracht. HAMBURG Hevige onweersbuien in Koord-Duitsland hebben gisteravond bet leven gekost aan twee mensen. Hagelstenen ter grootte van kleine eieren vernielden in Rehburg duizen den ramen en beschadigden daken. Het noord-zuid-verkeer werd enige uren lang gestremd door ontwortelde bomen. Korte Hoogstraat 11a (hoek Hoogstraat) Vfaardingen. Tel. 346151 Wij geven gratis Animo-zegels ROTTERDAM De bouw van het verzorgingstehuis voor bejaarden van de diaconie der Hervormde Ge meente- Delfshaven is gegund aan de «v Aannemingsmaatschappij J. P. van esteren voor 2.499.458. Zoals bekend zal vrijdagmiddag de eerste paai voor dit twaalf bouwla gen hoge tehuis in de grond gaan. Het wordt gebouwd op een terrein tussen de Havenstraat en de Oran- ie-Nassaustraat. De architectuur is van de Rotterdamse architect J. Moor landen Elvis Presley in „Girl Stadsgehoorzaal: happy", 20.00. K*ufsgebouw: Emmastraat 38, S^Eherv. gerei, comité, ds W. C..Ho~ vius, 20.00. Stadsgehoorzaal: 8 nappy, 20.M. ^Gemeentehuis: Elvis Presley in". „Girl opening zomercxpositie, Bijkantoor „De Rotterdammer", SmaJie uavenstraat 11. tel. 346775. Redactie:- tel. 3««5. b.g.g. 346619. w?iacl,tên bezorging: H. Verhei! i!wn1P.traat- 343345. Dageliiks van uur en zaierdags van 13.90—19.00 B. cn W. wijten dit aan het steeds groeiend aantal auto's en de smalle straten in de oude binnenstad. Hoe wel zij niet geloven dat de ach terstand in parkeergelegenheid nog kan worden ingelopen, proberen zij toch door afbraak van oude huizen,. parkeerruimte te (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM —De Jeugdinstuif In het zalencomplex van Musis Sacrum Is thans definitief van de baan. Vori ge week bleek reeds, dat de jeugd tussen veertien en achttien jaar er' niets voor voelde- Men wilde het deze week nog eens proberen, maar er kwam niemand. Men heeft toen dinsdag maar defini tief een streep onder -het experiment gezet. Tenminste voor dit jaar, want men meent, dat er voor deze leef tijdsgroep toch wel iets moet worden gedaan. Maar wat? Daarover wil men zich het volgende jaar beraden, „Voor dit soort onspanning blijken de jongelui geen behoeft te hebben", zegt de heer G. Rens, ambtenaar voor jeugdzaken,- die ook het Jeugdfestijn in de Sporthal Margriet heeft georga niseerd. Men had overigens genoeg zijn best gedaan. In de grote zaal 4 an Musis Sacriim zou de firma Hakkel theek opstellen, in de kleine zaal kon men handenarbeid verrichten en in De Bron, het zaaltje ernaast, was gelegen heid om te dammen en te schaken. ROTTERDAM Diergaarde Blij- dorp in het Haagse Madurodam krijgt van de Amerikaanse staat Flo rida 40 miniatuur palmbomen ten geschenke. Dat gebeurt in het kader van het internationale toeristische jaar. Blijdorp-direkteur dr. A. C. V. van Bemmel en de heer U. Spaans, lo co-burgemeester van Madurodam, zullen de eerste palmboompjes in de grond zetten. Aanwezig daarbij zal ook zijn een delegatie van de Florida Development Commission, die het toe risme naar de staat bevordert. De palmboompjes zullen worden ge zet bij-de onlangs aangeschafte minia tuur-krokodillen. BRIL VAN. IF* HOOGSTRAAT 146-150.VIAARDINGEN- MATHENESSERWEG 125 ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de Achterstraat naast de garage Unique hebben kin deren woensdagmiddag brand gesticht in een oude personenauto. Een tien jarige'jongen-tapte benzine uit de tank en stak de vloeistof in brand. Be kameraadjes, die mei hem in de auto speelden namen de henen toen de "Hammen uit de wagen sloegen. De gealarmeerde brandweer bluste het vuur 1 "het poeder. De. jcmgen is raar de kinderpolitie gebracht. De eigenaar van de ïu'o> die geheel uitbrandde, is niet hekend. zoveel mogelijk scheppen. Dit is ook gebeurd met hét parkeer-' terrein aan het Stationsplein, waar vroeger een blok huizen stond dat vanaf de Overschiese Dwarsstraat werd afgebroken. In die, tijd lagen aan de Schiekant nog twee cafeetjes, die vooral klanten onder de schip pers hadden, in verband met de'druk ke vrachtvaart-op de Schie. Aan de zijde van de Singel telde men een groentewinkel, een melk- en kruide nierszaak, een. bakkerij en. een siga renmagazijn. In dat ene huizenblok waren dus in totaal zes zelfstandige middenstan ders gevestigd en verder was er ook nog een openbare speeltuin. Die zag. er echter zo vuil en verwaarloosd uit, dat er bijna nooit kinderen speelden. In plaats daarvan speelden de kin deren liever op straat Gevaar was daar niet bij, want in die tijd was er nog heel weinig verkeer. Het stuk dat men tegenwoordig Stationsplein noemt was vroeger tot aan Rotter dam, één stuk.weiland. Hoe anders is, dat nu. Automobi listen moeten vooral in de drukke binnenstad, eèh lange tijd zoeken, voordat zij een geschikte parkeergele genheid hebben gevonden. Tussen de eerste en tweede Tuinsin-, gel heeft men onlangs een klein par keerterrein voor twaalf auto's ge maakt Gezien het grote tekort dat nog aan' parkeerruimte bestaat, bete kent dit natuurlijk maar een druppel op de gloeiende' plaat Niettemin heeft men er een betere bestemming aan gegeven, want nog niet zo lang geleden gebruikte men deze plaats voor het storten van huisvuil. Plantsoenendienst heeft bovendien voor wat gezorgd. Indien de.gemeen te dergelijke werken op wat grotere schaal gaat toepassen, zal dit het par keerprobleem zeker aanzienlijk klei ner maken. VRAAG DEMONSTRATIE. Frans:;..straat 9 - Waalstraat 38 Vlaardingen. Tel. 010 - 340075. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op de Van Hogendorplaan verleende de negen tienjarige bromfietser F. M. uit Schiedam geen voorrang aan een bromfietsberijdster, de dertigjarige O .H-S. De vrouw viel en is door de -GGD naar het Holyziekenhuis gebracht. SCHIEDAM Een trekker met op legger, bestuurd door de 49-jarige W. J. K. uit Brunssum, heeft woensdag op de Burgemeester Van riaarenlaan ter hoogte van Plein 1940 1945 een verkeersllchtpaal en een lantaarnpaal omvergereden. Het voertuig kwam te gen een verkeerslicht tot stilstand. De bestuurder van de trekker die op. het linkep vak'stond te wachten, wilde een voor hem staande personen auto passeren. Hij reed naar rechts en kwam in de grasberm terecht. Daarbij reed hij een verkeerslicht- paal ondersteboven. Vervolgens schopt de trekker naar een volgende grasberm en reed een lantaarnpaal omver. Tegen het daaropvolgende ver keerslicht kwam het voertuig tot stilstand. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het bezoek aan het Jeugdfestijn in de Sporthal Margriet blijft beneden dc verwachting. Er ko men maar enkele honderden kinde ren per dag. Minder dan de helft van het aantal dat men had verwacht. Waarschijnlijk is het weer' te mooi om binnen te zitten. Men had ver wacht op meer kinderen na de oouw- vakantie. Maar er gebeurde niets. Vrijdag sluit men en kan de balans worden opgemaakt. De subsidies van de gemeente en de Schiedamse Gemeenschap zullen het gat wel niet kunnen stoppen. De kinderen, die het Jeugdfestijn bezoe ken, hebben er in ieoer gevai niet minder plezier om. SCHIEDAM De 55-jarige H. W. van der Wel uit de Middellandstraat in Rotterdam reeft woensdag op de werf Wilton- Fijenoord een val van vijftien meter in het ruim van het motorschip Khios Bellen gemaast. Het luik schoot plotseling open toen de man er overheen liep om behulpzaam te zijn bij het omhoog hijsen met een kraan van een zeven ton zware schroefas. De heer Van der Wel liep bij zijn val een hersenschud ding, een kaakfractuur en een been breuk op. Hij is opgenomen in bet gemeenteziekenhuis. SCHIEDAM Uit de garage van het autobedrijf Victoria aan de Strick- lecieweg is een gloednieuwe perso nenauto van ongeveer twintig mille ontvreemd. Bovendien werd 80 mee genomen. Woensdagavond werd de auto in de Jan van Zutphenstraat door enige burgers klem gereden. Het voertuig kon aan de eigenaar worden terugge geven maar de bestuurder nam benen. De politie stelt een onderzoek in. 98 (Van onze correspondent) ARNHEM De 21-jarige dienst plichtige korporaal F. W. uit Rotterdam is woensdagavond in Bemmel am het leven gekomen. De jongeman die .ge legerd was in de Menno van Koehoorn kazerne te Arnhem,- reed met een mili taire vrachtwagen de Bemmelsedijk op. De wagen tuimelde van de dijk. De andere twee inzittenden, beiden dienst plichtige militairen, werden licht ge wond. Zijn ouders verblijven met vakantie in Frankrijk. MARKTBERICHT VLAARDINGEN VLAARDINGEN, 20 juli Kleine maatjes S 135. grote maatjes i 99—102. IN ONZE ETALAGES ZIET U NOG MEER LEUKE AANBIEDINGEN Uw Gructdig specialist Radio TV - Recorders W&MW0 V1 '«AJ Amsterdam Rotterdam - Utrecht - SusSum --Bftdt Onze GRUNDIG speciaalzaken hebben een" eigen technische dienst ROTTERDAM Omdat de bestuur der van een personenauto op de Liba- nónweg met zijn wagen woensdag slipte, kwam de auto tegen twee gepar keerde wagens. Beide auto's werden zwaar beschadigd. Doordat de eigenaar van een der auto's nog juist het num mer van: de snel wegrijdende wagen kon noteren was het mogelijk de man te achterhalen. Het bleek de negentienjarige auto monteur J. M. te zijn die even de auto van zijn baas had meegenomen om een boodschap te doen. De jongen had geen rijbewijs en de baas wist nergens van. MAASLAND De heer J. van Uffelen slaagde te Rotterdam voor het diploma elektrotechniek. (Vaneen onzer verslaggevers) SCHIEDAM -- Vrijdagavond om half acht opent wethouder mrjuf- frouw G. D. de Graaff de beeldenex positie in het Julianapark. De gehele week is men. al bezig met het opstel len van de beelden. 9 57» v. HOGENDORPLAAN een AZAM-tS of AMI- BREAK- Als a toch deze vakantie een auto huurt, maak dan nu voordelig ken nis met alle voordelen van een CITROËN. bel (010) 341044 oa 18 (OfO) 342381 139 VLAARDINGEN Bijzonder opvallend zijn de constructies van pastiek. Hun vormge ving is dikwijls vreemd en de kleu ren zijn indringend. Jan van Munster exposeert een drijvend plastiek'. .Ér is ook brond. Jammer dat er geen verlichting is, want dan had het een feëriek drijvend plastiek. Er is ook brond. Jammer dat er geen verlichting is, want dan had het een feriek schouwspel kunnen worden. Vroeger heeft men het wei eens gedaan, maar het schijnt te kostbaar te zijn. Het publiek toont zich bijzonder nieuwgierig. Al blijft de eigentijdse abstracte kunst voor de meeste mensen een gesloten boek. De beel den zijn vrij duur. Daarom zal een aantal suppoosten er nauwlettend op toezien, dat de sculpturen niet wor den beschadigd. Deze openluchttentoonstelling duurt tot '20 augusrua. De heer J. Paalman, directeur van het Stedelijk Museum, heeft deze expositie georga niseerd. vraagt VOOR OBJECTEN TE VLAARDINGEN Gelieve te bellen 01712 - 217 SCHIEDAM Geboren: Aürianus J. zv A A Mieloo en E p Dekkers: Johnny E. zv E Braun en E C Dumas; Werner, zv G C van tien Eijk en J S H Kruining; Anna C J, dv B j Wering en GC Appèbnan; René P J, zv P C Wijnties en E J H van Oostrom; Theodora A, dv J C M Ruijs en J M Olsthoorn; Eric J, zv II J van Nie- kerk enGCM van der Louw. VLAARDINGEN Geboren: Helena Ju dith dv G J llennlnk en J J Bos 2e Maasbosstraat 55: Arnoud zv A van Kem pen en T Sieders Vossiusstr 282: Petronella AdrSana dv B Stolk en I> van Scest: Tho mas k Kemplsstraat 54. Overleden: Lena de Bloois 89 wed v L Smit Flatgebouw A; Maartje de Goede 75 wed v J van Toor Thorbeckestraat 7. Getrouwd: Johannes Jacobus Breuker 34 ■én Maria Verheij 22: Pieter Johannes Mari- uus van der Ends 27 en Johanna Cornelia van Saus 16. Ondertrouwd: Jacob Hendrik Polder vaart 22 Jan Steenstraat 29 en Janny Adrl- riana Wildeboer 20 Jan Steenstraat 25; Leenden van Groningen 20 Voorstraat 21, en Anneke Giethoorn 21 Verheijstraat 87; Jan van Noort 22 Kethelwes 177 b en Keeltje Anna den Otter. 20 Beükestraat 10: Jan Simons 28 P K Drossaartstraat 89 en Pieternella Fopma 22 Holysingel 3: Teunis Flach 23 Borkeweg 25 en Hcndrlka Sneek 23 Mozartlaan 48: Hendrlcus Gerardus Jo hannes Schothorst 22 Den Haag en Petro nella Maria Houdijk. 26 Mauritssirigel'22. MAASLAND Geboren: Sara.Margot dv C. Spoon en P Peters: Heinier zv It van der Bend en W C A Hldde. ■yAN DE verkeersweg Rotter dam Utrecht maak ik zo wéi nig mogelijk .georuik. Ik vind dal een vervelende, eentonige weg. Ln aan het verkeersolein Oude Rijn heb ik helemaal, een hekel. Niet zo zeer om de files die zich daar cp drukke dagen plegen te vormen, maar vooral omdat ik na de re constructie die daar enige tijd gele den is klaar gekomen al twee keer op een verkeerde plaats het pliin heb verlaten. Dat is dan stom, zult u zeggen. Akkoord, u hebt gelijk, maar. het is nou eenmaal zo en daarom heb ,ik een hekel aan dat verkeersplein. Voor een deel waren mijn vergis singen ook te wijten aan onvoldoen de bekendheid ter plaatse. Want zo als ik u al zei, maak is zo weinig mogelijk gebruik van de weg Rotter damUtrecht. Ik vind namelijk de „Betuweweg" veel mooier. En'een. stuk rustiger. - Die „Betuweweg" is de nieuwe rijksweg N 96, die ik op de weg Rotterdam Dordt ter hoogte van Ridderkerk opdraai. Langzaam vor dert de voltooiing van deze belang rijke verbinding tot zij haar eind doel bij de Duitse grens onder Zeve naar zal hebben bereikt. Zover is het nu nog niot, maar de Betuweweg is wel zover gevorderd dat ik niét haar op een plezierige manier de provincies Utrecht, Noord-Brabant "eti Gelderland kan bereiken. Vanaf deze weg kan ik alle kanten uit en het is niet of nauwelijks om (dat hangt er natuur lijk van af waar ik moet zijnt- tyd aan me- i.c er: welons MAAR ALS ik de zelf heb, maak een ommetje bij, want dan sla ik/bij Gorkum linksaf en koers ik via: Spijk, Kedichem en Oostjrwijk (nee mijn collega Bram komt daar niet vandaan) naar Leerdam. In dit glasstadje kijk ik altijd naar de reigers die daar elke zomer op een dak in de drukste straat "be drijvig in de. weer zijn. De Leerdam mers letten er al niet. mee? op, maar voor de vreemdeling is h?t een leuk gezicht Vanuit Leérdam vervolg ikmijn route via het Appeldijkje langs dé Linge tot aan Tricht, Jazeker, ik kende dat plaatsje al voor de ramp van zondag 26 juni. De beroemde „slurf' heeft daar op een verschrik kelijke manier toegeslagen. In déze vakantietijd zijn al heel,, veel Randstedelingen de gevolgen daar van gaan bekijken. Toen ik er laatst, op een zaterdag doorreed heb ik me eerst een beetje kwaad gemaakt op al die puinldj- kers, die alleen daarvoor over- hel Appeldijkje waren gereden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het vele be zoek aan Tricht me achteraf .toch goed heeft gedaan. Ik heb natuurlijk gemerkt dat de meesten niet kwamen uit sensatie zucht, maar uit hartelijk meeleven En thuisgekomen hebben velen hun giroboek gegrepen. Geen wonder, wie Tricht zag, die zag ook dé hart verwarmende aanpak van het weder- opbouwlegertje: mensen die hun va kantie uitstelden of zelfs opofferden om de nood van de getroffenen te helpen lenigen. AT AAR WIE de ellende van Tricht zag, die zag ook hét schil derachtige Linge-landschap, een droomwereld die zich als een. kron kelende kleurenfilm ontrolt en waar in de dorpen aan beide oevers even zoveel pittoreske belevenissen» zijn. U moet deze route eens nemen. Rijd u dan voorbij Tricht nog even door tot Geldermalsen en ga dan via Meteren langs de Waai terug. Ge niet op deze terugreis van het vredi ge riviergezicht. Bewonder hier en daar een oud kasteel, o.n. in hei prachtige plaatsje Waardenburg, en kijk uw ogen eens uit op het poppe rige Herwijnen. Maar pasop dat u daar uw hoofd niet stoot tegen de daken van dg dijkhuisjes. P.S. I Over kastelen -héb ik morgen nog wat anders. P.S. II Bfet gironummervan het Nationaal Rampenfonds -is 9575 J.K.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1