Kans bij demping van Poldervaart W. s. v. De Scfiie wacht nog steeds op accommodatie I Tweemaal feest voor briljanten echtpaar WHtt** tikutêm AGENDA Stuif - in - Stuif - uit niet in rusthuis BEJAARDE MAN OP ZEBRA AANGEREDEN m FA. F. J. KLOET ZN Veilig en voordelig kopen in de opruiming bi| FA. OVERSLUIZEN 4 mfiagett AAN DEUJ J opruiming W VOOR SNEL A HERSTELLEN VAN GEBROKEN RUITEN EETKAMERS vanaf198.- BERGMEBBELS, TEAK vanaf 225.— TEAK SLAAPKAMER NI 598.- POBFFE'S NU 24.95 BANKSTELLEN vanaf 698.- Koerier Jk m Tanken werd fataal voor autodieven E. U. Schldrmann en J. C. Derwort Wijziging haltes Stationsplein Ernstig gewond tïaar Dijkzigt Uitwijkende auto reed berm in BANKERS PLATEN UITVERKOOP, WEES ER BIJ opruiming waardevolle Het Kwartet VAN DER BEEK INTERIEUR HOTTERPAMMBR VRIJDAG 21 JULI 1967 Neem de maat van Uw kamer mee Rust U Uit in UW Stoel? collectie binnenhuis architectuur. Alleen de rust. die ervan uitgaat, is onbetaalbaar. hartman voorn modern WSë£H2L Vandaag .en dagelijks 2e maasbosstraat 80 - tel. 343276 - vlaardingen Aardig meisje ±12 cm dik MEUBELSHOWROOïVi - Dr. Wiardi Beckmansingel 3-5 - VLAARDINGEN Compleet rtiet 3-deurs kast, geheel meobelplaat Normale prijs 35.— Comfortabele, degelijk uitgevoerde Nu ver beneden de werkelijke waarde, deze krant behoort tot WONINGTEXTIEL, BEDDEN en MEUBELEN Een kent geen hindernissen Pagina 3 Dit Is geeIi Opruiing van enkele stukken of coupons, of onbekende kwaliteiten, neen, dit is een Opruimingsaanbie ding van origineel Jabo tapijt; labo tapijt, waar wij toch niets Mn hoeven toe te voegen, met een vastgestelde prijs waar nooit aantetornen is, nu in deze Oprui ming met kleine schoonheids foutjes per meter voor nog géén vijf gulden. Morgenvroeg om 9 uur oegin de verkoop van dit jabo tapijt 100 cm breed in diver per msLsr uren voor Duur van de Op 13 jufi tot 3 augustus. Géén te/, af schrift, btst (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor verscheidene delicten zijn de negentienjarige J. de N. en de twintigjarige H. van de H„ beiden uit Schiedam, door de politie aangehouden. De mannen hadden in de nacht van dinsdag op woensdag een kassa opengebroken in het auto bedrijf van de N.V. Victoria aan de Striekledeweg. Bovendien stalen zij een Mercedes Benz personenauto, met een waarde van twintig mille. Met deze auto gin gen .zij passagieren, onder meer in Den Haag en Hoek van Holland, waar zij allerlei etablissementen be zochten. De gestolen tachtig gulden waren dan ook al spoedig uitgegeven. Maar op den duur raakte de benzi netank leeg. U wenst comfort en gemak in het moderne binnenhuis. Hartman voorziet in die eis van de @d met een unieke Hartman binnenhuis-adviseurs Mathenesseriaan 190 hoek Nw. Binnenweg Telefoon 231628-230872, Rotterdam. fauteuil, design Olivier mougne. leer met schuimrubber vulling, chroom voet. kCn-^rELiru. m I ytOBRPWGEH 1 Een uitverkoop met enorme sor teringen en ongelofelijk lage prijzen. Maar... Yan sommige platen hebben wij slechts enkele exemplaren. Mis schien wel juist die fijnë plaat die u al zo lang wilde hebben. Wees er daar om snel bij. Voor iedere koper prachtige LP stereo/mono afspeeibaar: "Muziek Mozaïek", samenge steld uit het beste van vorige Dankets produkties. De prijs: f 3,95 (verg. winkel waarde f 18,50). Coolsingel, bij het metrostation stadhuis SCHIEDAM Langs de Schiekant bij het industrieter rein in de 's-Gravenlandsepolder liggen ongeveer een halve kilo meter lang de jachtjes en kleine pleziervaartuigen van 45 Schie- damse watersportliefhebbers. Ze zijn lid van de „Watersport vereniging De Schie". de enige in Schiedam op de binnenwate ren van het Hollandse polder landschap. De jachten in de jachthaven bij de Maasboulevard zijn voor het buiten water en het zeezeilen. Voor tal van leden is liun bootje hun tweede te huis. In de zomermaanden zijn er gezin nen, die elke dag in hun bootje te vinden zijn en vooral in de weekein den en in de vakantiedagen zijn bij na aile bootjes bezet. De vereniging bestond in maart tien jaar. In' feite heeeft ze nooit een vasté thuishaven gehad. Omdat nieri dé zekerheid mist*hoe lang men'hier nog kan 'blijven liggen, durft men geen clubhuis en geen hel lingen te bouwen. Nu moet men voor een reparatie naar particuliere hellin gen. Er zijn evenwel plannen van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Jutlanapark: Opening bééld eneexposttie, Bijkantoor „De Rotterdammer". Lange Kerkstr. 82. uitslpitend rectaetiezaken, te!. 236934. b.g.g. 346519. Klachten bezorging: Tijdelijk Lange Kerkstraat 82. tel. 266382. Belangrijke tcleefoonnumtners; Alarm Po litie. tel. 254456. Brandweer 269218. G.G. en G.D. 296200. VLAARDINGEN Het Stuif-in Stuif-uii programma wordt met ingang van maandag niet gehouden in het veer s' malig Hervormd Rusthuis aan de Ern- mastraat, maar in hetWeeshuis aan j het Weeshuisplein. Het comité Jeugdva- kantievreugd heeft hiertoe noodgedwon- ?en moeten besluiten. In verband met een komende verbou wing van het voormalige rusthuis, die in augustus zal beginnen, moet de cen trale verwarmingsinstalltie van tevoren worden weggebroken. De hervormde diakonie en de aanne mer willen alles in het werk stellen de door sloping ontstane rommel tijdig op Ie ruimen. Toch achtte het bestuur van Jeugdvakantievreugd het niet wense- ROTTERDAM Omdat de re constructie van het Stationsplein steeds verder «n zich heen grijpt, is de RET gedwongen een aantal haltes m de omgeving van het Centraal Sta tion te verplaatsen. Met ingang van maandag, 24 juli, aanvang dienst zul len tot nadere aankondiging de vol gende wijzigingen van kracht wor den. De begin- en eindhaltes van de lij nen a en 51, die nu op het Weena aan de zuidzijde van het Stationsplein gelegen zijn, woTden verplaatst naai de noordzijde van het Stationsplein, onmiddellijk voor het Centraai Sta tion. Ter vervanging van de halte van lijn 38, richting Schiedam, die zich op dezelfde plasts bevindt, zal een nieu- wfc in dienst worden gesteld op het Weena voor restaurant EngWs. Lijn 50 zal zowel in de richting Breepleln als in de richting IJsseL monde van de westzijde van het Delftseplein vertrekken. De eind- en beginpunten van de lijnen 33 en 45, respectievelijk aan de oost- en west zijde Van het Stationsplein gelegen, blijven gehandhaafd. Delft en Rotterdam om een ge meenschappelijk recreatiegebied Mid den Delfland te realiseren. Dit zal ongeveer 1200 ha groot worden en moet komen ter hoogte van „De Kan delaar," tussen rijksweg 13 en de Schie. Daar zou de vereniging zich kunnen vestigen. Maar pas in 1985 is dit gebied gebruiksklaar. Ook heeft de „Watersportvere niging De Schie" bij het college van B. en W. een voorstel ingediend om bij demping van de Poldervaart de laatste 150 m voor de vereniging te reserveren. Waar deze vaart in de Schie uitmondt zouden de leden een clubhuis en de nodige hellingen kun nen houwen. lijk de kinderen in deze ruimten te laten werken. Daarom heef t men naarstig naar een andere oplossing gezocht. Deze is gevon den in het zalencomplex van het club huis De Haven aan het Weeshuisplein 18 links. Het grootste deel van het bestuur van de hervormde diakonie is momen teel met vakantie. Als enig aanwezig bestuurslid, heeft de penningmeester toestemming gegeven het gebouw voor de Stuif-in Stuif-uit te gebruiken. Het vakantiecomité is voor deze geste zeer erkentelijk. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 68-jarige Chr. Schmied vin de Mathénesserlaan is donderdag op een oversteekplaats op de hoek van de Ciaes de Vrieselaan en de Nieuwe Binnenweg aangereden door een scooter. Hij is met een sche- delbasisfractuur opgenomen in het Dïjkzigtziekenhuis. De scooterrijder, de 23-jarige leer- lingdrukker T. Poldervaart uit Schie dam is met een gebroken neusbeentje in het Dïjkzigtziekenhuis opgenomen. Een vrachtauto en een scooter zijn donderdag op de kruising Kerke- dijk-Cornelis van Rijstraat met el kaar in botsing gekomen. De scooter rijder, de 25-jarige Jan Pvoodenburg viel daarbij. De man kreeg zijn scoo ter tegen de buik. Ernstig gewond is hij naar het Zuiderziekenhuis ge bracht. De achtjarige Henri de Braaij uit de Strijensestraat stak donderdag plotseling het fietspad van de Spino- zaweg over. Hij werd daardoor aange reden door een bromfietser. De jon gen liep een gebroken sleutelbeen, hoofdwonden en verwondingen aan borst en benen op. Het kind werd opgenomen in het Zuiderziekenhuis. De bromfietser, de 16-jarige scholier Klaas Smid van de Groenezoom, viel eveneens Hij kreeg schaafwonden aan heup eri benen. Ook de vierjarige Prederika van Heeswijk uit de Campanulastraat stak plotseling de Peppelweg over. Een passerende auto greep, het meisje. Met 'eeri hoofdwond is ,de kleuter opgenomen inbet Sophia-Jüri- derziekenhuis. De 22-jarige Portugese zeeman F. Siiva uit de 1ste Schansstraat reed in de Graaf Florisstraat met zijn brom fiets van de stoep af de straat op. Een passerende auto reed hem aQ,.. Met verwondingen aan zijn been is de Portugees naar het Dijkzigtzieken- huis gebracht Op de Maasboulevard zijn gisteren twee bromfietsers met elkaar in botsing gekomen. De 21-jarige portier W. F. H. van Toor uit de Sprin gerstraat -sloeg plotseling linksaf. De 18-jarige tekenaar A. C. van 't Zelfde uit Slikkerveer, die achter rem reed, kwam hierdoor in botsing met de por tier. Beiden vielen. De heer Van Toor is met een gebroken enkel opgeno men in het Dïjkzigtziekenhuis. Op de hoek van de Dordtselaan en de Mijnsheerenlaan zijn gisteren een aantal wagens met elkaar in botsing gekomen. Er deden zich geen persoon lijke ongelukken voor. De aanrijding ontstond toen een van de vrachtautobestuurders te veel naar rechts uitweek en tegen een ge parkeerde bestelauto botste. Deze schoot op zijn beurt naar voren en ramde drie personenauto's. De lading van de bestelauto, flessen melk, kaas. boter en eieren, kwam op de straat terecht. Arbeiders van de ROTEB hebben de straat schoongemaakt. =r== schildersbedrijf (Van een orzer verslaggevers) SCHIEDAM Vandaag (vrijdag) herdenken de heer E. H. Schlarmaim (82) en mevrouw J. C. Schlar- mann-Derwort (79) het feit dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk werden verbonden. Vanmiddag heeft lo co-burgemeester mr, M. J. van Kinde ren het briljanten paar, dat in de Ko ningin Emmaflat 63 woont, gelukge wenst. Namens het gemeentebestuur bood hij een fruitmand aan. Vanavond is er in zaal 'Beatrix aan de Lange Kerkstraat een familiefeest en maandag doet men het in de wo ning in de Emmaflat aan de Burg. Stulemeijerlaan nog eens kalmpjes over in intieme kring. De heer en mevrouw Schlar- mann-Derwort hebben vier zoons en vier dochters gehad. Ze verloren een zoon vier jaar geleden bij een be drijfsongeval op de werf Wilton-Fije- noord. Hij viel zeventien meter diep in een scheepsruim en werd 51 jaar. Het paar heeft 26 kleinkinderen. Twee dochters wonen in Engeland. •Voor het feest zijn zij speciaal over gekomen. De heer Schlarmann werd in Rot terdam geboren. Zijn vader heeft on dermeer in Kralingen een cafeetje ge had. Al jong verhuisde het gezin naar Delft, waar vader meester knecht bij Van Marken werd. Toen hij tien jaar oud was, verloor hij zijn vader. In die tijd ging hij 's nachts wel eens werken in een glasblazerij en kreeg dan vijftien cent per nacht. Eigenlijk moest hij. daar twaalf jaar voor zijn. Pas toen hij zo oud was ontving hij' vijftig cent per nacht Rond de eeuwwisse ling had hij het zelfs gebracht tot twee gulden vijftig per week. Hij trouwde met een aardig Delfts meisje, Johanna Maria Derwort. Dat was op 24 juli 1907. Het jonge echt paar vertrok al gauw naar Schiedam. Hier kreeg hij werk in de glasfabriek van Van Deventer, tegenwoordig Ver enigde Glasfabrieken, aan de Buiten havenweg. •Drie maai is hij ook glasblazer in België geweest. De eerste twee. keren ging hij alleen. De derde maal met zijn gezin. Hij werkte toen in Charle roi. In 1931 kwam hij terug naar Schiedam. Maar 'directeur Van der Vlies, van Sociale Zaken zei, dat hij de eerste 58 weken geen recht op steun had. Hij kreeg weer werk in de Bab- berspolder en verdiende tien gulden per week. waarvan zes gulden huur afmoest voor zijn huisje in de Mari- astraat. Ten slotte, belandde de heer Schlar mann bij. de distilleerderij van Hop pe aan de Nieuwe Haven, na eerst nog bij Wilton-Fijenoord te hebben gewerkt. Pas op 77-jan.ge leeftijd heeft hij het werk neergelegd. ROTTERDAM Om een aanrij ding met een krachtig remmende personenauto de voorkomen, week de chauffeur van een Duitse vrachtwa gen donderdag op de Bosdreef plotse ling sterk naar links uit. De vracht wagen met aanhanger reed van de weg af de tussenberm in. Over een lengte van 25 meter werd daardoor de beplanting beschadigd. Met een takelwagen is de vrachtauto weer op de rijbaan gezet. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. 4'Bedden voor een lage prijs verkopen, dat zegt nog niet alles. Haar bedden uit normale series, tientallen guldens goedkoper, verkopen, dat ge beurt nu in deze opruiming.' Morgen begint de opruimings verkoop van een partij twee persoons pol/aether matras sen, 12 cm dik, licht In ge wicht, stofvrij en met doorge stikt bovenblad. tweepersoons Polyether matrassen 120x190 voor Morgenvroeg om 9 'uur begint deze belangrijke, verkoop van uitsluitend kwaliteit matrassen voor ongekend lage opruimings- prijzen. Duur ran de Opruiming 73 juli tot 3 augustus. Géén of tchrlftbost. Binnensingel 165 tel. (34)2486 Vlaardingen In het Westen veruit grootste prot. chr. dagbladpers Voor al uw WONINGINRICHTING Nieuwelaan 3, tel. 34.87.93, Toonzaal: W. Xieuwland 97, VLAARDGCGEN p ISTEREN heb ik u al verteld dat ik nog wat op m'n lever had over kastelen. Het is vakantietijd en tenslotte kun je niet elke dag naar Rockanje -of Hoek van Holland. Als u een van de mooiste kastelen van ons land wilt bezichtigen, moet u eens naar's-Heerenberg gaan. Inder daad, een aardig eindje weg, maar als u de route volgt die ik gisteren heb beschreven, komt u al een eind in de buurt. Van het prachtige kasteel Bergh te 's-Heerenberg kan ik u echter jammer genoeg niet veel vertellen; want de mensen die het daar voor het zeggen hebben stelden mij on langs teleur. Wie dat zijn weet ik niet, maar waarschijnlijk heeft het bekende Twentse textielconcern Van- Heèk er iets mee te maken. Er slaat een of ander gedenkteken van dat bedrijf vlak bij het slot. Hét kasteel Bergh is nooit, althans jaren lang niet, voor bezichtiging opengesteld geweest. Dit jaar voor het eerst is datwei bet géval en he: trekt dan ook veel bezoekers. -ï; Toch mag ik u niet adviseren eeri reisje naar 's-Heerenberg te maken als u uw kroost eenseen mooi kasteel wilt laten zien. Als u het bruggetje van de slotgracht over ge lopen bent, leest u namelijk op een groot bord onder meer: „Kinderen beneden de leeftijd van vijftien jaar en personen die schoenen met punti ge hakken dragen worden niet toege laten''. Nou, daar staat moe dan op d'r naaldhakken met een stel knapen die al dagen hebben lopen zeuren „Wanneer gaan we nou naar dat mooie kastéél?".... |\TOU - ll/I„ MOET ik zeggen dat het Montferland ook zonder he: kasteel Bergh beslist wel een bezoek v/aard is. In 's-Heerenberg zelf kunt u zien hoe een straatje met huizen van enkele eeuwen oud een geslaag de gevelrestauratie kan ondergaan. Minder geslaagd vond ik (naar Vlaardings voorbeeld?) de moderne uitbreiding van het historische raad huisje. Als je een oud gebouw in de oorspronkelijke stijl wilt bewaren, akkoord, maar dan moet men er geen strakke hedendaagse architec tuur tegenaan bouwen. Dat wordt een lappendeken. Verder is het Montferland een prachtstreek om met vakantie te gaan, ook al is het door de grenscor rectie wat kleiner geworden. Dat laatste behoeft voor velen natuurlijk geen bezwaar te zijn, maar wie bijT voorbeeld naar Elten wil moet nu weer, net als voor 1945, over de Duitse grens. De Eltcnaren hebben onder het Ne derlands bewind een paar goede ja ren gehad, maar ik heb de indruk dat de meesten blij zijn weer bij de Heimat te behoren. Vooral de mid denstanders zeggen dat ze een punt hoofd hebben gekregen van al de voorschriften en bepalingen waar aan ze in de Nederlandse jaren ge houden waren. Kennelijk zijn de ambtelijke instanties bij ons nog „griindlicher" dan die bij onze oosterburen. p\E LAATSTE TIP die ik u voor deze omgeving wil geven betref, het nog onbekende watersport- en kampeercentrum De Bijland bij Lo- bith-Tolkamer. Wie een frisse verkoeling zoekt, kan in dit gebied van 300 hectaren zijn hart ophalen. Een eldorado voor echte watersporters, maar zeker niet minder een recreatieoord met gezelli ge stukjes „Rijnstrand", waar kinde ren beneden de leeftijd van vijftien jaar zich uitstekend weten te verma ken en waar moe zich gewillig en spontaan van haar naaldhakken ont doet! ROZENBURG D« bouw van een complex van 36 bejaardenwonin gen wordt maandag 7 augustus aan besteed. Het ontwerp is van de archi tect A. Wamaar te Maasland. Goudsesingel 221 Rotterdam tel.116673-123082 'V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1