Wethouder opende expositie Culturele belang manifestatie stadhuis van m or gen roept de Idol; AGENDA Burgerlijke stand Ommoord krijgt tweede bejaardentehuis Beeld en natuur in Julianapark hijeen MN Slepers brengen Pres. Garcia naar R'dam Kr aanwaden trok tramdraden stuk Duidelijk beeld van Vlaardingse kunstleven Aula-schouwburg „mammoetscholen" in gemeenteraad ms» s-i Doelenorganist Arie J. Keyzer concerteerde Gelijk aan De Schutse T.eesdiensten ivegens vakantie Medische dienst Verstekelingen uit trein ontkomen met speelgoedpistool P. A. v. Es verkoopt Meidoornsingel DB ROTTERDAMMER 2 A ZATERDAG 22 JT.r.T Rotterdam vrijdagochtend half elf trok een takelwagen, waar van de giek wat te oog stond, de bovenleiding van de RET op de Blaak ikapot. o Caroluskring VIAARMNGEÏ* Vandaag V akantieprogramma Maandag Dinsdag en. dagelijks SCOTS» AM .en dug dijk» Boeiend m ifi Pagina 4 TtOTTE&DAM Het PhilLppijnse - vrachtschip President Garcia dat door drie Nederlandse sleepboten is viotgetrokken van de rotsen van het -Kanaaleiland Guernsey, wordt mo menteel met het achterschip naar vo ren naar Rotterdam gesleept. Het schip heeft bijna een week op de rotsen gezeten. In Rotterdam zal de lading copra worden, gelost en zal het schip wor den hersteld. Het komt maandag aan. J-te sleepboten zijn de Utrecht, Sten tor en Willem Barendsz van Bureau Wijsmuller uit IJmuiden. Een van de sleepboten heeft een radioboodschap naar Guernsey gezon den, waarin dank wordt gebracht aan ■de bevolking van het eiland, die bij de berging heeft geholpen. De autori teiten van eiland hebben meegedeeld dat ze de eigenaars van de President Garcia een rekening zullen sturen yoor de schade die het schip heeft toegebracht. He President Garcia zat zo dicht onder de kust, dat de bemanning bij laag water naar de kust kon lopen. SUSTEREN De goederentrein, die vannacht om half drie uit Rot terdam in Susteren aankwam, bleek behalve goederen ook personen te hebben vervoerd. Het spoorwegpersoneel, dat in een van de wagens iets zag bewegen, ontdekte twee jongens van zestien of zeventien jaar, die een gratis ritje naar Susteren hadden gemaakt. De jongens werden uit de wagen gehaaid en de politie werd gewaar schuwd. Maar toen men op de komst van de politie wachtte haalde een van de jongens een pistool tevoor schijn en met dat schietwapen drei gend maakten de jongens zich uit de voeten. De aangerukte politie kon ze ner gens ontdekken, maar bij een onder zoek in de wagen vond men enige stukjes bakeliet, zo te zien afkomstig van. het pistool. De politie conclu deerde dan ook, dat de jongens met een speelgoed-pistool hadden ge dreigd Een van de draden viel op een ach ter deze wagen rijdende bestleauto. Daarin zaten twee mensen, die wil den uitstappen, hetgeen echter dóór .de - verkeersagent, die zijn huisje uit was gekomen, werd belet: de auto was <mder spanning komen te staan, betgeen door de isolerende rubber au- robanden geen uitwerking had. Bij aanraking van de 'grond echter zou de zich dan via hen ontladende span ning voor beiden noodlottig worden. Door het kordate optreden van de verkeersagent waren er geen persoon lijke ongelukken. Het tramverkeer moest een uur lang via Mariniersweg en Hofplein worden omgelegd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wethou der G Walstra heeft vrijdag avond in de hal van het stad huis de zomerexpositie geopend van werk van Vlaardingse kun stenaars en leden van de Caro- luskring uit Den Haag. De ten toonstelling, die een culturele manifestatie van belang mag worden genoemd, wordt gehou den op initiatief van het ge meentebestuur onder auspiciën van de commissie voor beel dende kunsten. liet is verheugend dat 't si ad huis en de kunstenaars elkaar hier hebben gevonden. Hopelijk houdt dat ook be loften in voor de toekomst", aldus de wethouder tot de bijna 150 genodig den. Verder sprak de heer Walstra de wens uit, dat met deze expositie de bevolking nader tot dc kunst zal worden gebracht. Met de tentoonstelling zijn ook de vakantieweken officieel van start ge gaan. De wethouder wenste het co mité Jeugdvakantievreugd veel suc ces toe met het houden van de vele festiviteiten. Hij verwachtte dat tij dens deze vakantieweken niet alleen de jeugd, maar vooral ook'de oude ren in groten getale naar het gemeen tehuis zullen komen. Vlaardingen wordt over het alge meen genomen niet „kunst-minded" genoemd. Ik hoop dat de honderden en misschien duizenden bezoekers van deze expositie het tegendeel zul len bewijzen", zei hij. In het kort zette hij uiteen, waar om nu juist de Haagse Caroluskring zich met beeldhouwwerk in Vlaardin gen kwam presenteren. Deze Haagse kunstkring had namelijk schriftelijk B. en W. gevraagd naar de mogelijk heden om bij de opening van de Be- neluxtunnel een expositie te houden. In een gesprek tussen het college en de beeldhouwersvereniging besloot men een ander tijdstip te kie zen. Men vond een Haagse expositie in Vlaardingen ter gelegenheid van de nieuwe oververbinding niet het juiste moment, vooral ook omdat de Beneluxtunnel voor een klein deel op Vlaardings grondgebied is gelegen. Zo kwam men op de vakantieweken. Dc Vlaardingse musici Jan van der Zwan (klarinet) en Ton Stolk (piano) gaven aan de opening die sfeer, die een culturele manifestatie als thans In het gemeentehuis wordt gehouden nodig heeft. Het duo, dat bij een SCHIEDAM: Chr. Gerei; Warande 10 leesd. 3 ds v d Ent, Herv Geref Evanc: Nw Haven 155 10 dhr Matze, dhr v d Kamp. Hcry Gem: Grote Kerk 10 ds Van Beemen te Groot-Ammers, 5 ds Hoorn te VI aard.1 ri sen- BCthelkerk 10 dhr Denekamp te Amsterdam. Opstandingskerk 10 ds Groene- weffOn. Vredeskerk io ds N Hoffmann. KEthEL: De Rank gjo as Errs an, Harksede, 10 ds Eman. Harkstede, 7 ds H Hofftnan, Schiedam. MAASDA.ND; Herv gem: 10 dhr Breijer 7 ■ds I-Uijendijk. geref: io en 7 ds De Jong. MAASSLUIS: Herv gem: Grote Kerk 10 ds Meijer 7 ds Biel te Vlaardingen Ich- thd^Centrum 8.45 ds Bouterse geref: imma- Stadsgehoorzaal; Elvis Presley in ..Girl HapPy. 20.00. Visserijmuseum: Westhavenkade 43, ex- in-ptuif uit. lo.eo tot is oo. Weeshuis: Weeshuisplein 18 links. Stuif Poshte en filmvoorstellnjten, 10.00 tot 12.30 en 14.00 tot 16.30. Stadswaae: Markt, Stap op en laat ie wegen, 10.00 tot 12.00 en 14.00 tot 18.30. GZ»te Kerk: Markt, beklimmen van to ren, 34.00 tot 17.00. Weeshuisplein: Klnderdraal molen. vanaf 10.00- Westeröeofd: Rondvaart SP'do, vertrek 1430. SWdlujis: Zomderexposiïie. 0-00 tot 17.00 en iS.ïo tot 22.00. Weeshuis: Weeshuisplein 18 links. Stuif in stuif uit lo.oo tot so oo. "Vlsserliuiuseum: Westhavenkade 43. ex- Positie en filmvoorstellingen, 10-00 tot 12.00 en 143» tot 1630. Stadswaag: Markt, belimmen van toren. 14.00 tot 17.00. WesterhoofdRondvaart Spion, vertrek 14.00- Stadhuis: Zomerexpositie. 0.00 tot 17.00 en J030 tot 22.00 Bijkantoor «,De Rotterdammer" smalle Havenstraat 11. tel. J46775. Redactie: tel. h&sorklag: H. VerheiJ Wag-, nerstraat tel. 343346, Dageülks van 18-30—18.20 enhaterdags van is.oois.oo uur. Apotheek: 'A. Bot, BUletonlaan 66. tel. 345720- Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange KerkSti-; 32, uitsluitend redactiezaken, tel. "bezorging: Tijdelijk Lange Kerkstraat 82. tel, 266382. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Po- litte, tel. 2S04S6. Brandweer 260218, G.G. en G3D. 286060. Apotheek: Gouka. Groenelaaa 127, 268035» nuelkerk 930 ds Duursema 430 ds Dercksen Maranathakerk 9.30 ds Dercksen 7 ds Duursema Andreaskapel 7 ds Duurse ma ehr geref: 9.30 dienst 2.45 ds Bouw te Sciievenlngen XP® iü.15 dhr Elderkamp leger des heils 10 en 7.30 samenk 6.46 openl samenk. ROZENBURG: Herv item: immamielkerk 9.45 dhr v d Kaaden 6.30 ds Quartel „,De Schans" 8.45 ds Westarveld geref: 930 6.30 dhr Vreugedenhil cnr gerei: 9.30 en 6.30 ds Bikker geref vrljg: 9.45 en 330 ds Deddens geref gem: ia leesd. 2 student Boogaard. VIA AR DIX C EXHerv Gem: Xwe. Kerk 14 dhr Vreugdenhl! 5 dhr Hoogendam: Be- thelkerk 10 dhr Westmaas 7 dhr Hoogen dam Immanuèlkerk 8.30 dhr v Zetten 10 ds Bouterse: Rehobothkerk 9 ds Hoorn 1039 dhr Van Zetten 7 ds Hoorn; Ichtbuskerk 8.30 en 10 ds Blei; Zonnehuis 10 ds Hoorn; Holyziekenhuls 0 geref predikant. Geref Oosterkerk 10 ds Swen ds Zandbergen; Emmauskerk 10 ds Zandbergen 5 ds Ter Hait; Holykapel 9 ds Krol; 5 ds Van der Veen: Pnlëlkerk 10 DS Van der Veen 5 ds Krol; MaranaUsakerk !0 ds Ter Hart 5 ds Swen Holyziekenhuls S ds Swen. Chr Ge ref Kerk: Emmastraat 116 10.45 en ds van de Knijff; Philips de Goedestraat 1S3 9 ds Van de Knllff 3 ds Prins. Geref Gem: Westniewland 56 10 en S ds Huisman UTRECHTS VAKKENSBEURS Op de Utrechtse varkensbeurs van vrij dagavond u-erd een verwachtingsnotering opgesteld die voor geslachte varkens 63/85 kg een prijs aangaf van ƒ2.65 tot ƒ2.67, midden kwaliteit en geleverd franco slaeht- bedrljf. voor levende varkens werden prij zen genoemd van 2.09 tot f 2.11 voor var kens tot 110 kg en ƒ1.96 tot ƒ1.98 voor varkens van 111—125 kg. Vergeleken met voorgaande week rijn de prijzen met 2 cent verhoogd. eerste kennismaking bijzonder ver rast, speelde drie werken. Bijzonder gaaf van toon, warm van klank en in subliem samenspel vertolkten zij de sonate van Francis Poulenc, een aria van Eugene Bozza en een sonate van Ton Stolk. In de burgerzaal is het werk var- de Vlaardingers bijeengebracht. Deze verzameling kunstwerken geeft een duidelijk beeld van wat zich in het Vlaardingse kunstleven afspeelt. In een rijke schakering aan artistieke uitingen, modem naast traditioneel, presenteren zo n 22 kunstenaarszich. Het is een boeiend geheel geworden. Op de binnenplaats staat -het werk van de zeven Haagse beeldhouwers. Opvallend is het hierbij dat de tradi tionele kunstvorm het wint van de experimentele, waarvan in de burger zaal voorbeeïhen te zien zijn. Verkoop van de werken geschiedt in overleg met de kunstenaars of het secretariaat van de Caroluskring. De rijkssubsidieregeling is, voor zover het werken van de Vlaardingse kunstenaars betreft, niet van toespas sing. De expositie is van 22 juli tot en met 12 augustus geopend, dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur en bovendien op maandag-, woensdag- en vrijdag avond van 19.30 tot 22.00 uur. Op zondag is de tentoonstelling gesloten, op woensdagavond is voorts gelegen heid een bezoek aan burgerzaal en binnenplaats te combineren met een rondleiding door het gehele stadhuis. ROTTERDAM P. A. van Es en Co N.V. heeft het kustvaartuig Mei doornsingel verkocht naar reders in Thessaloniki (Griekenland). Dit schip heeft een draagvermogen van 680 ton en werd gebouwd in 1956. De nieuwe naam van het schip gaat PoLichronis Z luiden. De bemiddeling bij de verkoop werd verleend door Supervision Ship ping and Trading Co. MAASSLUIS De drie vak- bondSto "die vrijdagavond met het personeel van de Verenigde Touwfabrieken in de kantine van het bedrijf hun positie bespraken hadden over gebrek aan be langstelling niet te klagen. Van de 400 VT-werknemers waren er rfchn 350 aanwezig en dat midden in de vakantietijd. Voor verslag zie el ders. ROTTERDAM In de gemeente raadsvergadering van donderdag komt aan de orde het voorste! van B. en VP. tot inrichting van de schouw burgzaal in het centrum voor tech nisch onderwijs, het bekende „mam moet-scholencomplex", dak bij de Schieka.de in aanbouw is. Zoals bekend zal het inrichten van deze aula als schouwburgzaal een mil joen gulden extra kosten, welk bedrag betrekking heeft op enkele bouwkun dige voorzieningen, het meubilair, de ■garderobe, de toneelinstallatie, de to neelverlichting, de toneelgordijnen, de keukeninstaüaties en het brandscherm. De schouwburg krijgt vijfhonderd plaatsen en zal „De Lantaren" in de Gouvemestraat moeten vervangen. De laatste staat immers in een sane- ringsgebied. B. en W. stellen, dat met deze schouwburg-aula Rotterdam de beschikking krijgt over een perfect geoutilleerde middelgrote schouw burg voor voorstellingen van be roeps- en amateurtoneel en tevens voor kleinkunstproducties. De exploi tatie van de zaal komt in handen van de dienst van de gemeentelijke kunst gebouwen, Dat deze zai primair een aula voor de scholen van het complex zal zijn achtten B. en W. geen bezwaar, om dat in hoofdzaak tegen Kerstmis en tegen het eind van het schooljaar de zaal als aula zal moeten dienst doen. Voor het gebruik als schouwburg zal de zaal tenminste 250 avonden per jaar beschikbaar zijn. B. en W. kondigen aan in de loop van 1968 een voorstel tot legeling van het nodige krediet in te dienen. VLAARDINGEN - Geboren: Elisabeth, gv S C Jumelet en E M F Jolij, Maassluis: Schubortlaan 33. Overleden: Johannes Andreas Zabel. 78 echtg van N De Gelder. Broekweg 23; Arie Johannes van Waardenburg, 78 echtg van J van der Po), Keüneiweg 83; Neeltje Bar bare Soek. 68 echtg van w de Kok, Rozen- laan 87. Getrouu dJan CrooswjJk, 21 en Mane Elizabeth Straver. '18; Willem Picter van Dorp.29 en HendrLka Cahtarlna Franclna Maaneveld 20; Jan de Jong, 36 en Klazina de Baan, 21; Gerrlt Cornells iNlen/watraten, 23 en Johanna Gerarda de Jong, 21. ■VC 'èVi ROTTERDAM Het was gisteren de eerste keer, dat Arie J. Keijzer. die als organist te Middelhamis al heel wat keren de gast is geweest in de Grote of St. Laurenskerk, op het programma van zijn concert tussen de middag vermeld stond als organist van De Doelen. Het is te hopen dat deze vermelding het symbool zal zijn van een samenwerking, die het pu bliek in -een met zorg gekozen pro gramma, van de concerten in De Doelen naar de Laurenskerk trekt en omgekeerd. Zoals ai tijd heeft Arie J. Keijzer voortreffelijk orgelspel latèn horen Licht en waar nodig fonkelend speel de hij de oorspronkelijk voor clave- cimhel geschreven variaties over ,.Est-ce Mars?" van Jan Pietersz. Sweelinck, aan welk liedje een paar honderd jaar later het bekende „Wie gaat er mee over zee?" is ontsproten met de goede raad „Hou je roer recht". Van de zes koralen, die Johann S. Bach bij de u'tgever Johann Georg Schübler in Zella liet verschijnen, speeide de concertgever er drie: het eerste rustige, dan door een snelle omspeling levendige „Wer nur den lieben Gott lasst walten", „Ach.bleib bei uns, Herr Jesu Christ" met de door de snelle figuraties uitgedrukte onrust in deze wereld, en het onvol prezen „Wachet auf, ruft uns die Stimme". Alle drie helder en vlot gespeeld, "Was er in de tweede maat van de tegenstem in het laatste ko raal niet een toon vals van stem ming? Met een prachtig, groots gespeeld werk besloot Arie J. Keijzer zijn con cert: het vrolijke Preludium en de Fuga in E van Vincent Lübeok, wel ke fuga twee fuga's bevat: één licht staccato en één klankvolle, beide vierstemmig. G. M. Dersjant ROTTERDAM B. en W. bieden dc gemeenteraad een voorstel.aan tot dc bouw van een verzorgingstehuis voor bejaarden in Ommoord. Het wordt het tweede tehuis van deze aard in Ommoord en vrijwel gelijk aan het eerste, het prot.-chr. tehuis „De Schutse", waarvoor in mei de eerste paal in de grond is gegaan. Dit tweede bejaardentehuis zal na gereed komen worden overgedragen aan de Bouwvereniging „Voor het Huisgezin" en de Woningbouwvereni ging „Voor het Gezin", welke beide ting Katholieke Bejaardencentra te rk~corporaties plÉtnnen tot een fusie in voorbereiding hebben. De Stich- Rotterdam zal de exploitatie op zich nemen. De bouwkosten zijn, evenals die van „De Schutse", iets minder dan zes miljoen gulden. Het ontwerp is van de Rotterdamse gemeente-archi tect J. C. Bolten; 't werk is opgedra gen aan de Aanneming Maatschappij J. P. van Eesteren N.V., die ook „De Schutse" in aanbouw heeft. Er is verschil met „De Schutse". De prijs van het nieuwe tehuis ligt 23.170 hoger. Oorzaak daarvan is een 'betere geluidsisolatie tussen de verschillende appartementen, hetgeen een eis was van bet ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke orde ning. De bouwkosten worden gedekt door leningen uit 's rijks kas. De exploitanten moeten rekenen met een huurprijs van bijna zes en een half mille per week. Ter financiering daarvan zal 'n lening dienen te wor den aangegaan, waaTvoor tezijner- tijd een garantie van de gemeente Rotterdam tot 90 procent zal worden gevraagd. Met „De Schutse" en met dit rk-be- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdagavond werd In het Julianapark een beeldenten- toons telling geopend, die tot 20 au gustus zal duren. In zijn welkomst woord zei directeur van het Stedelijk Museum J. Paalman, die de expositie heeft georganiseerd dat de beelden in het Juliananpark goed tot hun reeht komen. De bezoekers worden geconfron teerd met de nieuwste vormen van eigentijdse beeldhouwkunst. De heer Paalman wees de aanwezigen er op, dat in het Stedelijk Museum tegelij kertijd een tentoonstelling van Idein- plastiek, gouaches, tekeningen e.d. wordt gehouden. Wethouder mejuffrouw G. D. de Graaff verrichtte de opening. Zij zei, dat men de geëxposeerde beelden niet moet zien volgens de traditionele opvattingen van de beeldhouwkunst. Men moet je meer beschouwen als tekens in de ruimte. Beeld en natuur zijn öp deze expositie samengebracht. De omringende natuur zorgt voor een passende entourage, terwijl de beelden o phun beurt de natuur stof feren. Hoe men deze vorm van moderne kunst ook mag beoordelen, men moet waardering hebben voor het tech nisch inzicht van de éénentwintig ex poserende beeldhouwers, aldus de wethouder. Na afloop begaven de meeste aartwezigen zich naar het Ste delijk- Museum aan de Hoogstraat om daar de andere expositie te be zichtigen. Ter gelegenheid van de beeldenten toonstelling in het Julianapark ver zorgen de Schiedamse Gemeenschap en het Stedelijk Museum een foto wedstrijd voor amateurs. Er zijn drie groepen, namelijk voor jongeren tot 21 jaar (zwartwit minimum formaat 18 x 24 cm.), 21 jaar en ouder (zwart wit minimum formaat 18 x 24 cm) en alle leeftijden (kleurendia's). Het onderwerp van de foto of dia moet in ruime zin betrekking hebben op de beeldententoonstelling. Men met het doorknippen van een lint, maar met het nemen van een foto opende wet houder mejuffrouw G. D. de Graaff vrijdagavond de beelden tentoonstelling in het Juliana park. wil van 9 tot en met 17 september een seiectie van de inzendingen in het Stedelijk Museum exposeren. De jury bestaat uit de heren J. Paalman, directeur Stedelijk Museum,, voorzitter, P. van den Boom, directeur Schiedamse Ge meenschap, T. den Haan, persfoto graaf, J. J. H. Paardekam, voorzitter Algemene Fotokring Schiedam, A. G- verzet, chef Plantsoenen dienst. Voor elke groep is een hoofdprijs van 50 en een beker beschikbaar. De tweede en derde prijzen zijn door een aantal Schiedamse fotobandeia- ren beschikbaar gesteld. Verder zijn er voor de winnaars medailles. jaardentehuis doet een nieuw tvn» zijn intrede in Rotterdam. Er zulle van dit type alleen al in Ommoorü vijf tehuizen worden gebouwd. In grote lijnen komen deze tehui zen overeen met de acht bejaarden" centra, die Van Eesteren volgens ent" werp van de gemeentelijke dienst van volkshuisvesting in verschillende Rotterdamse stadswijken heeft sue bouwd. Een groot verschil is echter dat alle étages worden bestemd voor verzorging behoevenden en dat er dus geen zelfstandig wonende beiaar den in zullen wonen. Recreatieniim' ten, eetzalen en dergelijke ruimten, komen in een aparte in laagbouw uit te voeren vleugel. Het hoofdgebouw omvat negen bouwlagen. n Zowel „De Schutse" als het tweeds bejaardencentrum zullen na ongeveer twee jaar bouwtijd gereed zijn. WfAT ik nu, altijd een roman tische kant van het zeemansle ven heb gevonden, dat Is de flessen post. U kent het wel: ergens op de oceaan een fles met een boodschap overboord zetten, een adres erin en dan maar afwachten of die fles ooit gevonden wordt en of er ooit op wordt gereageerd. Die manier van iets „op de post doen" heeft nog zo veel avontuurlijks in zich, vind ik. Ik weet natuurlijk niet hoeveel van die flessen er in de afgelopen eeuwen zijn geworpen en. gevonden, maar dat het er duizenden zijn staat voor mij wel vast (niet meegerekend dan de flessen die voor wetenschap pelijke doeleinden over de zeeèn worden verspreid). Je hoort vaak van die verhalen dat een jongen en meisje dankzij een over het water gekomen fles op duizenden kilome ters afstand van elkaar tot een hu welijk komen, of van een schip dat ten onder is gegaan en waarvan een der bemanningsleden op het nipper tje de wereld nog kon laten weten' hoe en wat. '"rifi „K TK" moest hier aan denken toen ik in een uitgave van de Ho'- land-Amerika Lijn weer zo'n soort" verhaal las. Een zekere.- mijnheer Gray uit de Canadese stad Winnipeg schreef op de late avond van 15 november 1965 op een notitieblaadje zijn naam, adres en de naam van, het passagiersschip Rotterdam, staande op een winderig dek van dit schip. Hij vouwde het velletje zorg vuldig op, stopte het in een lege whiskyfles en smeet alles overboord. Daar ging zijn in glas verpakte ver zoek om te reageren aan degene die de fles vond. De Rotterdam voer op dat moment tussen Rotterdam en New York, halverwege de Atlan tische Oceaan. Meneer Gray had geluk, want zijn fles werd gevonden. Zomer vorig jaar logeerde In het aan de westkust van Ierland gelegen Spanish Point een familie Fanning uit Cahercou- lish in het graafschap Limerick. Ds zes jaar oude Jimmy was op een ochtend aan het strand een fort aan het bouwen, toen hij op een fles stootte. Hij groef haar op en liep er mee naar zijn ouders, die in de fles een doorweekt velletje papier von den (de fles was kennelijk niet goed afgesloten, wel een vereiste voor flessenpost-liefhebbers natuurlijk). Mevrouw Fanning vermoedde dat hierop iets geschreven was dat door het water geheel was uitgewist, Zij ging met het blaadje naar dro gisten en drukkers en tenslotte naar de politie. Op het hoofdbureau te Dublin slaagde men er met .veel moeite in de tekst te ontcijferen die de heer Gray er bijna een jaar tevo ren had opgeschreven. Mevrouw Fanning zond hem een brief, maar die kwam onbestelbaar terug. Het adres bleek niet helemaal juist te zijn. Een brief aan de Holland-Anie- rika Lijn in Rotterdam leverde haar het goede adres van de passagier en kort daarna een vriendelijk briefje van de heer Gray, met een bankbil jet ter waarde van vijf dollar voor Jimmy. Want die beloning stond ook op het briefje. Heus, er valt nog wel wat avontuurlijks te beleven. S? 77 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Gereformeerd Schiedam moet het morgenoch tend met „leesdiensten" doen. Al le plaatselijke dominees zijn met vakantie en doordat steeds meer gereformeerde predikanten hun vakanties in het buitenland doorbrengen is het niet gelukt „voorziening" te krijgen. Voor de vijf uur-diensten in de Magnalia Deikerk en in de Julia- nakerk zijn Westlandse predikan ten gevonden, de drie andere Schiedamse gereformeerde ker ken blijven morgenmiddag geslo ten. Ook voor de volgende zonda gen staat nog een aantal leesdiensten op het preekrooster. MA ASS SLUIS J, Beunk, Jac. Bocv- manstr 25, tel. 2442, SCHIEDAM G. Pd. Tuinlaan 38, tel. 268898; F. van de KW, Koordeinde 5. tel. 252S2: p. Sprey. Singel re, tel. 288250. VLAARDINGEN L. van de Molen .Schiedamseweg 108, tel. 343586; J* van de Pol Binnensingel 47, tel. 343370. van 50 jaar geleden LuioI door Kerenski vervangen. St. Petersburg, 21 Juli. (P.T.A.) Prins Lwof, <ie eerste minister, heeft in een persge- sprek over zijn ontslagneming gezegd: „Op het oogenblik kan ik de omstandig heden die mijn heengaan motiveereii, niet meded-eelen. De voorloopige regee ring nam acte van het ontslag van prins Lwof in zijn kwaliteit van minister-pre sident en minister van Binnenlandse Za*: ken. Ze benoemde Kerenski tot minister president met behoud van de porto* feuille Van Oorlog en Marine.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2