Eerste lustrum Eurobal wordt groots opgezet m m m Schiedamse huizen AGENDA Veel schade bij inbraak Demonteren orgel in Grote Kerk begonnen L. -.-' - -■ Kin j Fietsbotsing kreeg ernstige gevolgen ht eifiagen. Sursum Corda in NCRV-programma COMMISSIE HEEFT PLANNEN KLAAR Bijrijder bekneld tussen auto's J. J, van Dijk (60) overleden Spij kenïsserbrug 's avonds voor auto's gesloten Onderdelen gaan naar gaanderij in Nieuwe Kerk J alle maten ^koelkasten Auto contra brommer Bromfietser gewond Uitbreiding van belastinggebouw opgedragen Auto kreeg bad water en zand opruiming 1* Statendam en Scheveningen gaan INGEBROKEN IN fifTEE BEDRIJVEN Van Berkel leiding ju heiigelconcours Verwikkelingen INTERIEUR V erkeer smaatr egelen bij bouw viaduct Ilflllï MM Jeugd Excelsior M naar KJNVB-kamp „r ROTTERDAMMER Pa rina 3 DINSDAG 25 JüLl 1967 S Deciding heeft thans S. van Ber kel die 1260 gram vis op zijn naam bracht Alleen P. Paalvast kwam met 1080 gram ook boven het kilogewicht. SCHIEDAM Voor de vijfde maal wordt volgende maand het jaarlijks Eurobal in het za lencomplex van Musis Sacrum gehouden. Aan deze eerste lus trumviering wordt extra zorg besteed. Ze wordt groots opge zet. MEDEWERKENDEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de zoge naamde ringverwarming in woonhuizen blijkt in Schiedam grote belangstelling te bestaan. Dit is gebleken uit een enquête die de woningbouwverenigingen Eendracht en St. Jozef onder hun huurders hebben gehouden. .en dagelijks VANAF MAANDAG: (Van onze correspondent) VLAARDINGEN Met de demontage van het orgel van de Grote Kerk op de Markt is maandag een begin gemaakt. Het instrument zal in kaart worden gebracht door Lambert 11*111 iiaiiiMg illllllli >wu<" Binnensingel 165 tel. (34)2486 Vlaardingen Erné, specialist op het gebied van kerkorgels.-' Splinternieuwe 30 cm langspeelplaten 55* 99 srWEDAM Inbrekers hebben 5, vannacht toegang verschaft tot l limonadefabriek van de NV Ban- t san de Caiandstraat. Uit een potje r iade van een schrijfbureau ^rd'een bedrag van ƒ7.50 aahklein- in het kantoor van de Verenigde L>riale Drukkerijen aan de Gusto- S£wtrd een geldkist dpgengebro- Tn m de inhoud een bedrag van o^eveer 800, meegenomen. Sier waren de dieven aan de zij- van hf?t gebouw binnengeko- 2, nadat zij eerst een raam hadden m!"' eerd. In het kantoor hadden zij iip vertrekken doorzocht en de af sloten laden van de schrijfbureaus (Van onze correspondent) VLAARDINGEN In de Maasiandse wateren heeft de hengel- S® G.E.en W.B. haar tweede mrcours gehouden van de tweede se rie* Zaterdag zal het derde-en tevens laatste concours in deze serie worden Daarna volgen M. Groen 680 gram, D Odijk 592, P. Paalvast 384, M.v. d Berg 360,:. A. Smit 303, J. Griekspoor 180, J. Verkoutcr -125, €n A. Verburgh met 93 gram. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De NCRV zal in haar rubriek „Tijd vrij voor mu ziek in vrije tijd" morgenavond (woensdag) opnamen uitzenden van de christelijke harmonievereniging Sursum Corda onder leiding van de heer B. Broekman. Van kwart over zes tot half zeven zuilen worden uitgezonden Harlem Shadows van Meindert Boekei en Brasil van A. Barosso. (Van een onzer verslaggevers) Zoals gewoonlijk wordt het bal over twee zaterdagen, 5. en 12 au gustus, uitgesmeerd. Het feest begint om aoht uur *s avonds en duurt tot één uur middernacht Het programma van de eerste - avond, zaterdag '5 augustus, luidt als volgt: Van half acht tot acht uur speelt Stef Meeder op zijn Ham- mond-orgel om de stemming erin te brengen. Om acht uur marcheert de Drumband Rijnband op tot voor het podium en speelt de Eurovisiemars. De buitenlandse gasten uit Esslin- gen (12) zitten aan gereserveerde ta fels rechts van het podium. Om half negen opent wethouder mejuffrouw, G. D. de Graaff het Eurobal en spreekt daarna de buitenlandse gasten toe. In de grote zaal treden op The New Sounds, The Light-Town Skiffle- group Stef Meeder en de Rijn mond Drumband. In de bovenzaal: The Shadies en in ,,De Bron", het zaaltje ernaast, hetOxtail Trio, ter wijl hier ook Hakkert's Discotheque is. Het programma van de tweede - avond, zaterdag 12 augustus,, ziet er weer anders uit: In de grote zaal een optreden van The Sparklings met zang van Ilonka Biluska, Tosca Balm's Go-Go-Girls en de Antilles Steel Orchestra. In de bovenzaal „That 's it" en in De Bron het Trio Nico Kien. Uitnodigingen voor het vijfde Euro- Ringverwarming is een vorwar- mingssysteem, gebaseerd op hét prin cipe der centrale verwarming, maar dan aangepast aan de persoonlijke omstandigheden van de bewoners. In plaats van de' verwarmingsketel in de kelder bestaat de ringverwar-; mingsinstallatie uit een zogenaamde moederkachel, die in- de vorm van een moderne haard in woonkamer wordt geplaatst. Deze voedt ook de radiatoren in het verdere gedeelte" van de woning. De ideale brandstof voor deze installatie is aardgas, dat een bijzonder goedkope energiebron is. In november van het vorige jaar hield de gemeente een enquête onder de huurders van gemeentewoningen in het oostelijk stadsgedeelte, in Nieuwland en in tuindorp KetHel. De- zé. woningen beschikken niet over centrale verwarming en men wiide de belangstelling voor deze ringver warming peilen. Waarschijnlijk is Schiedam de eerste gemeente in Nederland, die de woningaccommodatie ten aanzien van de verwarming in de oudere wonint- wetwoningen, gebouwd vóór .1964, op deze manier tracht te verbeteren. Blijkbaar staat ook het ministerie er niet geheel afwijzend tegenover. Op den duur zal er dan ook wel ringver warming in Schiedam komen. Iedereen kan natuurlijk in zijn wo ning ringverwarming laten aanleg gen, maar als men gaat verhuizen en VLAARDINGEN In de Ambon- kan raakte de vijftienjarige bijrijder T. v. d. Laan maandag bekneld tus sen een vrachtwagen en een gepar keerde personenauto. De jongen is jnét enkele gekneusde ribben naar bet Holyziekénhuis vervoerd. Het ongeluk gebeurde toen de bij rijder de chauffeur van de vrachtwa gen een teken gaf door te rijden in sen nauwe doorgang. v-Plbfntoor „De Rotterdammer", Lanse 82, tel. 26.63.82, uitsluitend redac- ««a&en: tel. 26.3S.54. Agentschap (Tevens ldachten bezorging): J- van Gogh, Dr. Zamenholstraat "»a. tel. 15240». tiJ^griike telefoonnummers: Alarm poli- n Pk Brandweer tel. 26.91.23. G.G. GJD. tel. 26.92.90. «^"rtbeek: Apotheek Gouka. Groenelaan iel. 26.60.35. .men de installatie aan een nieuwe huurder wil overdoen, kan dit ver wikkelingen géven;- In zo'ngéval- staat de vertrekkende huurder in een zwakke positie. Bij haar enquête van 'november 1966 heeft de gemeente dan ook. aan haar huurders voorgesteld de installa tie te huren gedurende de tijd, dat men een gemeentewoning in huur heeft. De juiste huurprijs kon toen nog niet worden genoemd, maar ver moedelijk zou die niet hoger zijn dan tien gulden per week. De kosten van aanleg van de gas- en elektriciteitslei ding naar de moederkachel en die van het onderhoud van de installatie waren hierbij inbegrepen. xy De huurprijs zou afhankelijk van de grootte van de woning worden bepaald. Hét' is niet' 'onmogelijk, dat voor de allergrootste flats en voor woningen in twee woonlagen de huur prijs iets hoger zal zijn. Dé brandstof kosten zijn in deze-tien gulden niet begrepen. Voor het koken en' de warmwater voorziening wordt echter het lage ta rief van zeven cent per m3 in reke ning gebracht. Hierdoor kan men op dit' verbruik ongeveer 40 per jaar besparen- Goudsesingel 221 Rotterdam tel. 116673-123082 ROTTERDAM— Maandag is plotse ling overleden op zestigjarige leeftijd de heer J. J. van Dijk, Strausslaan 11. De heer Van Dijk heeft bekend heid gekregen door zijn werk voor de gereformeerde kerken in Rotterdam. Voor zijn verhuizing naar Hillegers- berg-Terbregge was hij in Centrum ouderling en later lid van de commis sie van beheer, tevens kerkmeester van de Nieuwe Noorderkerk. Ook was hij daar secretaris en la ter voorzitter van het Geref. Kerk koor Rotterdam-Centrum. De laatste jaren was hij lid van de commissie van beheer in. Hillegers- berg-Terbregge. Hij was penning meester. De heer Van Dijk was getrouwd en had vier kinderen. Hij werkte bij Begeer-Van Kempen en De Vos. De begrafenis is vrijdag om 15 uur op de algemene begraafplaats Crooswijk. Vooraf is een rouwdienst in de Salvatorkerk, Mozartlaan, om 13.45 uur. ROTTERDAM In het Tafelten- niscentrum aan de N'euwe Binnen weg is ingebroken. Er werden siga retten, geld en een koffer gestolen. De totale schade bedraagt vijfhon derd gulden. IIET zangeresje Tlonka Bilus- ka,dat deel uit maakt van de Sparklings, een van de gezel schappen die op het Schiedamse Eurohal hun beste beentjes zullen voorzetten. bal worden gezonden aan burge meester H. Roelfsema, wethouder van culturele zaken,mejuffrouw G. D. de Graaff, commissaris van poli tie C. van der Haagen, het bestuur van de Schiedamse Gemeenschap en van de Schiedamse Jeugdraad (met- beide instanties werkt de commissie Eurobal nauw samen), de ambtenaar ROTTERDAM In verband met de bouw van het tram viaduct op de Schieweg, zijn voor de kruising Schie weg - Gordelweg de volgende ver keersmaatregelen, die woensdagmor-r gen na: het spitsuur zullen ingaan, noodzakelijk gebleken. Verbod links afslaan van de Schie weg naar de Gordelweg, Zij dié' ge wend zijn langs déze route naar Den Haag te rijden, worden verwezen naar de Bergselaaii. Door de instelling van een voor rangskruising zal het verkeer op de Gordelweg voorrang hebben óp dat van de Schieweg. Het verkeer uit de richting van het Rozenlaanviaduct zal bij de Schieweg niet links kunnen afslaan. Wielrijders, die hét kruispunt inoe- ten passeren,- worden omgéléid'via de Noorderhavenkade, de Talmastraat en de Donker Curtiusstraat 5.13 ROT 1643 Op 87-jarige leeftijd is de heer E. J. M. Stumpel overleden. Hij was oprichter en president-commis saris van het Noordhollands dag blad. Van 1934 tot 1940 zat hij voor de Rooms katholieke staatspartij in de Tweede Kamer. Gearresteerd is de 32-jarige losse werkman A. de B. Hij wordt ervan verdacht in de Heer Nicolaasstraat een geparkeerde auto te hebben,open gebroken en een portefeuille te' heb ben gestolen. van jeugdzaken G. Rens, de ambtena ren van de gemeentelijke Plantsoe nendienst, die altijd veei doen voor de stoffering van' het bal en aan de oud-commissieleden. De commissie bestaat uit de -heren M. P. F. Dielemans, J. E. H. Wansirak, L. Kleinekoort, P. J. B. Kleiss en Pierre de Veth. De directeur van de Schiedamse Gemeenschap P. van den Boom zorgt voor het contact tussen zijn stichting en de commissie. De toegangsprijs voor het bal be draagt vier gulden. Leeftijd is mini mum 18 jaar. Voorverkoop is bij het VW-kantoor aan de Plantage. Elk jaar verzint de commissie een ander motto voor het bal. Dit jaar is het Euro '67 „Love in' -bal. Vorig,jaar heeft de Eurobal-com- rriissie het druk gehad. Ze verzorgde een vijftal evenementen, o.a. de ope ning van de Sporthal Margriet en kórt naarna het Oranjebal, In totaal gaf de commissie in 1.906 ontspanning aan 4200 mensen. VLAARDINGEN Bij de politie is maandag aangifte gedaan van diefstal van elektrische materialen, uit een bouwwerk aan de Lepelaarsin- - gel. Verder is in het Kolpabad voor 35 aan .geld -gestolen. SPIJKENISSE Het voorbereiden de werk voor de verhoging van de Spijkenisserbrug is nu zover gevor derd dat de versterking van de hofto rens eind van deze week zal kunnen worden afgesloten. In verband met de verdere werkzaamheden aan het wegdek van de brug is voor de perio de van maandag 31 juli tot en met vrijdag 15 september een aantal ver keersmaatregelen voor de avonduren vastgesteld. Van 's maandags tot en met. vrij dags zal de brug, met haar toe gangswegen van het kruispunt Ave- ling tot aan de Plaatweg, van 20.00 tot 06.00 uur voor het autoverkeer gesloten zijn. De auto's worden via de Botlekweg en de Plaatweg omge leid. Het verkeer van én naar het gebied ten westen van -het Voornseka- naal wordt dringend aangeraden via Oostvoorne-Rozenburg te rijden. Voor auto's met een asdruk van meer dan acht ton geldt, bovendien een gesloten verklaring van de Plaat weg en het gedeelte Tramdijk tussen Molendijk en Plaatweg. Zij moeten gebruik maken van de route Oost- voorne - Rozenburg. Bij de baileybrug over he* Harteka- naal zal een tijdelijke verkeerslichte- ninstalaatei het autoverkeer geleidén. «irjli' It lil,,, f "I ;f 'JO worden de pijpen van het orgel van de Grote Kerk stuk voor stuk in een grote kist gelegd en naar de galerij van de Nieuwe Kerk op de Binnensingel gebracht. SCHIEDAM De 46-jarige S.Y. uit Rotterdam verleende maandag op de kruising Burgemeester Knappert- laan - Arij Prinslaan met zijn perso nenauto geen voorrang aan een brom- fiets, bestuurd door de 24-jarige Rot terdammer C.G. De bromfietser kreeg een hersenschudding en enkele schaaf wonden. Hij werd in de Dr. No- letstichting opgenomen. De voertui gen werden vrij ernstig beschadigd. ROTTERDAM '—De 38-jarige vork- heftruckchauffeur J. G. Rond uit de Bóekweitstraat is maandag met zijn bromfiets tegen een spoorboom op de Tweede Rosestraat gereden. Hij is met een schedelbasisfractuur en di verse andere verwondingen naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. Het orgel wordt in onderdelen over gebracht naar -de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel, waar het een. (tijde lijke) plaats zal krijgen op de galerij. Dit houdt tevens in, dat de galerij van dit (hervormde) kerkgebouw met ingang van zondag 30 juli voor kerk gangers gesloten zal zijn. De kerkgangers is verzocht, voor zover zij gewend waren hun plaatsen boven in te nemen, voortaan genoe gen te nemen met een plaats in de benedenruimte van het gebouw. Overigens tobt men in de hervorm de kerken wel met „gehandicapte" orgels. Het orgel van de Nieuwe Kerk is namelijk ook nodig aan restauratie toe. De kosten daarvan zijn niet zo hoog, namelijk ongeveer drieduizend gulden; een orgelfonds is reeds gevormd. Het orgel van de Bethelkerk aan de Burgemeester Verkadesingel moet mogelijk nog dringender worden op geknapt. Zelfs ligt het in de bedoe ling een nieuw instrument aan te schaffen. Er zijn reeds firma's uitge nodigd om vrijblijvend een offerte te doen. Ook is advies ingewonnen van de Rotterdamse organist Piet van den Kerkhoff en van de Vlaardingse orga nist Gijs de Graaf. Men beschikt over een fonds, dat inmiddels de 20.000 is gepasseerd. ROTTERDAM De rijksgebouwen dienst heeft het bouwen van het twee de belastinggebouw aan de Westzeedijk naar ontwerp van het Rotterdamse architectenbureau Kraaijvanger opge dragen aan de N.V. Koninklijke Rot- terdamsche Beton- en Aannemings- maatschappij vb. Van Waning Tn Co. De bouwkosten zijn ƒ4,420.000. De voorbereiding van dit werk heeft vele jaren geduurd. Het nieuwe gebouw wordt via een luchtbrug verbonden aan het bestaande gebouw aan de Puntegaalstraat. Het krijgtzes bouw lagen en een kelderverdieiring. De dienst van gemeentewerken heeft het verbouwen van het trans formatorenstation aan de Vierbaven- straat voor 277.484 opgedragen aan het Aannemingsbedrijf J. G. Mak te Rotterdam. Het verrichten van grondwerk voor het ophogen van het straten- complex tussen Mathenesserlaan, Heemraadssingel. 's-Gravendijkwal en Eerste en Tweede Middellandstraat is gegund aan M.N.O. Vervat te Rotter dam voor ƒ374.000. EW deze zeven koperblazers noemen zich The New Sound. Ook hun geluid zal twee zater dagavonden te horen zijn dp het Eurobal. SCHIEDAM een breuk in de hoofdleiding veroorzaakte maandag avond in de Prof. Kamerlingh On- neslaan een grote wateroverlast. Het. water, vermengd met zand, stroomde' over het voetpad en over de rijbaan, waar een personenauto" geparkeerd stond. Het voertuig kreeg een waar stortbad van water en zana. Personeel van de gemeentelijke technische bedrijven heeft het gat zo spoedig mogelijk dicht gemaakt Aanzienlijk groter is de schade bij een inbraak in een loods van ge broeders Smits N.V. Er zijn balen met noten opengesneden en de in houd verspreid. Het betonnen dak v/as opgengehakt en het plafond door getrapt. Er worden drie knipmessen vermist. Een heel speciale aanbieding- uit onze discohoek, waar wij de meest radicale opruiming hielden die denkbaar is. Een ongekende aanbieding voor de opera liefhebbers in Rotter-' dam (en dat zijn er veel.) Een 30 cm Opera langspeel plaat, uit de serie van twintig gulden en -hoger, waar de be roemdste opera sterren de be kendste opera, fragmenten zin- 2en'. - xc 'l-S,::. jussi Björling, Renata Tebal- - di, Giuseppe :,Di Stefano, Birgit Nilsson,cn veie anderen zingen beroemde fragmenten uit Aida, de Barbier van Se ville, Cavalleria Rusticana, Turandot. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze schitte rende verzamelplaat van de grootste opera talenten, niet een kwestie meer van twee tientjes, maar nu koopt U hem voor Geen ter. of schrift, hut. m A7ATUURLIJK is er een Rijn- monder die me in een brief te lijf ging over m'n stukje van vorige week woensdag, waarin ik een verge lijking maakte tussen de Rijn- mondse recreatiemogelijkheden en die, welke bewoners van andere ste delijke agglomeraties in Nederland ter beschikking staan. Die Rijnmon- der is de heer J. Lagendijk uit Rhoon. Meneer Lagendijk, ik ben hele maal niet negatief gericht voor wat betreft geld verdienen. Als ik de mogelijkheid zie om een hoop geld binnen te halen met een of ander project, graag. Ik vind geld even aantrekkelijk als wie ook, al hebben allerlei mensen er minachtende uit drukkingen voor als „aards slijk" en noem maar op. Of dacht u, meneer Lagendijk, dat ik voor niets in „De Rotterdammer" stukjes schrijf? Nou dan. Ik ben het helemaal met u eens, meneer Lagendijk, dat Rijnmond de beschikking heeft over de duinen van Oostvoome en Rockanje, over het Zuidhollands landschap, over hét Brielsemeer. Maar ik ben héél erg blij, dat al die Rijnmonders daarvan geen gebruik maken. An ders zou er geen koe in het Zuidhol lands landschap nog een litèr melk geven, zou er geen vogel in de dui nen van Oostvoome en Rockanje vliegen, zou je.van boot tot boot stappend het hele Brielsemeer kun nen oversteken. De Rijnmonder heeft tot in een vrij ver verleden altijd een tekort gehad aan recreatiemogelijkheid, hij heeft er niet mee om leren gaan en hij gaat zich over het algemeen daar om niet zo gauw in zijn eigen bos sen, parken, duinen, plassen of wat niet al, recreëren/ zoals dat tegen woordig deftig in ambtelijke stuk ken heet. (TIJ heeft er over het algemeen geen tijd voor of geen zin in. En dat is maar heel gelukkig voor .de mensen zoals u, meneer Lagendijk, die er wèl tijd voor en zin in heb ben. Overigens, meneer Lagendijk, ben ik eens op een mooie dag met een auto naar Oostvoome en terug ge gaan. Het heeft, me een paar uur; stapvoets rijden gekost om er te ko men. het heeft me evenzeer enige uren stapvoets rijden gekost: om thuis te komén. Daarbij moet ik toe geven, dat-ik niet in Rhoonwoon, maar een stuk of wat kilometers verder het binnenland in. waar wat meer huizen en wat minder groen is te vinden dan bij u. Ik kan. niet in Rhoon gaan wonen, eenvoudig om dat ik dan te ver van „De Rotter dammer" af zou wonen om m'n werk naar behoren te doen. Het is allemaal: best Meneer La gendijk, ik ben het met hetgeen u schrijft eens: Laten we blij zijn met wat we hebben. Als er méér recrea tiegebied binnen direct bereik van de bewoonde, centra in Rijnmond aanwezig zou zijn, moeten we eerst leren, hoe we daarvan gebruik die nen te maken. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Maandagmorgen voor acht uur was het al druk op het •parkeerterrein aan de Haven. Op dit vroege uur brachten ouders en fami lieleden 33 jeugdleden van Excelsior M. naar de autobus, die hen naar het KNVB sportcentrum te Zeist heeft gebracht. Tot zaterdag zullen zij daar doorbrengen, onder leiding van de he ren I. Boender (hoofdleider), P. de Groot. Jac. v. d. End, A. Verduyn en A. Henneveld (jeugdleider). Voordat de bus zich in beweging zette, sprak de voorzitter van Excelsi or M. de heer P. v. Dijk een kort woord. Hij dankte de ouders die hun jongens aan de leiders wilden toever trouwen en hij wenste de jongelui mooi weer en gehoorzaamheid aan de leiders. Zaterdag omstreeks 11.30 uur wordt het gezelschap weer op dezelf de plaats in Maassluis terug ver wacht. ROTTERDAM De Statendam van de Holland-Amerika Lijn, die 29 juli Rotterdam verlaat voor een 14-daagse cruise naar de Noorse fjor den en de Oostzee, passeert die dag om ongeveer 7 uur 's avonds op kor te afstand de Scheveningse pier. Op dat tijdstip zullen honderd (plastic) flessen overboord worden gezet, die naar verwacht wordt op het strand van Scheveningen en omgeving zul len aanspoelen. In iedere Des bevindt zich een boodschap van de kapitein en de be manning. Elke vinder zal in het bezit gesteld worden van een door de kapi- SCHIEDAM Een botsing tussen twee fietsen op het Thurlede-volkstulnen- complex is maandag hard aangekomen. De veertienjarige J. A. V., die zijn tegen ligger, de. 44-jarige mevrouw M. H. V. geen voorrang had verleend, brak zijn neusbeen en liep een hersenschudding op. Mevrouw H. kreeg ook een hersen schudding en enkele wonden aan het gelaat. Belden zjjn opgenomen in de Dr. Noletstlchtlng. tein gesigneerde ingelijste kleuren plaat van de Statendam. Aan de vlag- gemaston op het pirateneiland van de pier zullen vier HAL-vlaggen wap peren. Bij het passeren van het schip zal zowel van de Statendam als van het toreneiiand van de pier een vlag- gegroet worden gebracht. De Exploitatie Maatschappij "Wan- delhoofd Saheveningen organiseert voor de pierbezoekers een wedstrijd. Voor de tien beste antwoorden op de vraag „Hoe ver is de Statendam van het toreneiland van de pier verwij derd?" stellen de EMWS en de HAL enkele prijzen ter beschikking. Als de Statendam passeert, zal de heerA. G. B, Onstenk, directeur van de EMWS, vanaf de pier een gesprek met de gezagvoerder van de Staten dam, kapitein J. C. Pothof, voeren, dat via geluidsinstallaties op de pier kan worden beluisterd. In de restaurants op de pier zullen op de tafels menukaarten van de Sta tendam worden geplaatst, waarop de suggestie van de chef-kok aan boord is vermeld. In de eetzaal van de Sta tendam zullen op de avond van de 29ste juli menukaarten van het pier- restaurant „Le Pirate" worden ge bruikt, met de suggestie van de chef-kok.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1