Gekro krijgt nieuwe formaline-spuitkop Zeeweringen verliezen functie Niet meer congressen ondanks De Doelen Seabee-schepen gaan g lichters vervoeren 8 ms^m&Êrn&sém W%?érnlÊSBXiÊLmÈM Jlfjlotterflanimcr Tekort 2,8 ton recreatieschap Bloedvervoer zonder stank Zomerprobleem binnenkort opgelost Waarschuwing VW-voorzitter mr.H.Vlug: Prof. P. Muntendam rector in Leiden -m Calmeyer voorzitter „Ons leger" Order booreiland voor Gustó Toeneming verkoop grote-vaart schepen Zendmast in Heiloo voor scheepvaart ROTTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 26 JULI 3967 'A' MSÊsÈ$&'**ifê£ „Een. uniek transportsysteem dat de wereld nog nooit heeft gezien".. Zo .betitelt de Amerikaanse rederij Lykes Lines de schepen van de Seabeeklasse: moederschepen die met lichters tussen de Verenigde Staten en West'Europa gaan varen. Lykes Lines heeft bij Amerikaanse scheepswerven de bouwprijs opge vraagd voor drie van dit soort schepen. Begin 1970 moet het eerste Seabee-schip varen. Duinen voor dammen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De exploitatiere kening van het recreatieschap Oude Maas vertoont over 1966 een tekort van 2,8 ton. Dit bedrag is de verschul digde bijdrage -die de provincie Zuid-Holland en de deelnemende ge meenten nog in de kas van het recrea tieschap moeten storten. Het blijkt dat de gemeente Rotter dam met een bijdrage van 1,8 ton het leeuwenaandeel levert. Zwijndrecht betaalt bijna twintigduizend gulden. Het nadelig saldo van ce gewone dienst voor 1968 bedraagt 158.900. Voor 1967 was dit ƒ402.733. Bij de begroting is men er van uitgegaan dat de werken in het Hoge Veld en het Spuiveld kunnen worden vol tooid. Men verwacht dat voor 1968 met de werkzaamheden van het ge plande zwembad in de Johannapolder zal zijn begonnen. Dit jaar zal men de grondwerk zaamheden aan de jachthaven in de Johannapolder uitvoeren. Pas in 1969 zal de haven verder worden voltooid. Voor de begroting van 1968 zal een rijksbijdrage van vijftig procent wor den gevraagd. de tank te iaten doordringen acht de Gekro-directie de thans gevolgde me thode niet voldoende. Het ontwerp voor de nieuwe spuit kop Is nu gereed en dé Gekro ver wacht, dat het eerste apparaat van deze aard binnen een week kan wor den gemonteerd. De Gekro-directie heeft tn de wer king alle vertrouwen, maar of de nieuwe spuitkop afdoende is, moet uiteraard in de praktijk blijken. Het probleem van de conservering van bloed tijdens transport kwam ui teraard aan de orde tijdens het war me zomerweer van de laatste tijd. De Gekro haalt duizenden liters bloed van de grote Nederlandse slachterij en en bloed is een snel bedervend pro- dukt. De bloed tankwagens werden verge zeld van een. kadaverstank. Zelfs werd verleden week woensdag een der monteurs van het garagebedrijf EBAG in Ede onwel door de at mosfeer van de bloedstank van de in de nabijheid gelegen slachterij Stroomberg. Het personeel van EBAG heeft toen enkele uren hef werk moeten neerleggen. DEN HAAG De oud-staatssecre taris van defensie, luitenant-generaal M. R. H, Calmeyer, is tot voorzitter gekozen van de Koninklijke Neder landse vereniging „Ons leger". Hij volgt luitenant-generaal C. J. Valk op. Onder-voorzitter werd eveneens een oud-staatsseeretaris van defensie: de heer G. H. J. M. Peynenburg. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Gekro, het destructiebedrijf dat in Rotterdam zo nu en dan „in een kwade reuk" komt te staan, heeft een machinefabriek opdracht gegeven tot ontwerp en constructie van een nieuw type spuit kop, waarmee grote hoeveelheden for maline zodanig in bloedtankwagens kunnen worden ingespoten, dat deze formaline zich evenredig verdeelt over de tankinhoud en gisting wordt voorkomen. Formaline is voor dit doel reeds lang in gebruik. Maar omdat er geen verende-stof snel in alle hoeken van (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Mr. H. Vlug, voor zitter van de Vereniging voor Vreem delingenverkeer Rotterdam, heeft dinsdag tijdens de algemene vergade ring gezegd dat de uitbreiding van het aantal congressen in Rotterdam niet bijzonder is toegenomen ondanks de opening van De Doelen. Hij wees er op dat In 1S69 in Den Haag het Nederlands Congrescentrum gereed komt. Hij concludeerde dat er in Rot terdam meer aandacht moet worden gegeven aan het trekken van congres sen. De heer J. F. D. van Joolen, hoofd bureau congreszaken van de gemeen te, was verwonderd over de opmer kingen. De heer Van Joole is name lijk zeer tevreden over het aantal congressen dat De Doelen heeft ge trokken. „Ik ben niet bang voor de opening van het congresgebouw in Den Haag. Ik weet niet op welke gronden de heer Vlug deze opmerkin gen. maakte. Misschien heeft de heer Vlug andere gegevens dan ik", aldus de heer Van Joole. De heer Vlug deelde verder mee dat het zeker is dat het grote ABTA-congres, dat dit jaar niet naar Rotterdam kwam, wel komt als het voor het eerst weer buiten Engeland wordt gehouden. Een vertegenwoordiger van de NS wees op de grote mogelijkheden die grote tentoonstellingen voor Rotter dam kunnen hebben. De heer Vlug merkte op dat het grote feest van 1970 nog steeds niet helemaal defini tief is. Tijdens de jaarvergadering hield de heer J. W. Niemann, directeur van Friendship Tours Ltd een rede over het werven van toeristen in Engeland door Nederland (en Rotterdam). Daarin maakte hij een kritische op merking aan het adres van de Rotter damse middenstand. Hij vroeg zich af waarom de middenstand en de aan de hotels dienstverlenende bedrijven niet meer bijdragen aan de VW hoe wel ze schatten verdienen aan de toe risten. De heer Niemann zei dat Neder land in de toekomst een veel grotere rol kan spelen voor de Engelse toe risten. De Nederlandse bevolking is Engelsgezind. Hij laakte de dub belslachtige houding ten aanzien van de Duitse toeristen waardoor die stroom zo is teruggelopen. De activiteiten van de VW's moe ten op het ogenblik niet alleen op de Midlands zijn gericht omdat daar zeer ernstige werkeloosheid heerst. „Die economische moeilijkheden, sa men met de financiële beperkingen hebben het bezoek uit Engeland wat gedrukt en dat zal zeker enkele jaren duren," aldus de heer Niemann die met het advies kwam ook elders, bij voorbeeld aan de zuidkust, acties te gaan voeren. De heer G. Spitz, directeur van de VVV-combinatie Holland, gaf een overzicht van de toeristenwerving in Engeland en wat daarvan de resulta ten waren- LEIDEN Bij Koninklijk Besluit is voor het academiejaar 1967-1968 tot rector magnificus van de Leidse universiteit benoemd prof. dr, P. Mun tendam. Het rectoraat zal op 18 sep tember door de huidige rector magni ficus, prof. dr. K. A, H. Hidding, wor den overgedragen. Prof. dr. L. Kuken- heim is secretaris van de senaat. SCHIEDAM Werf Gusto N.V., een der vennoten van de IHC-HoI- land, heeft een order ontvangen voor' de bouw van een booreiland. Het is een eiland dat alleen te gebruiken .is voor het doorsteken van verstopt ge raakte gas- of olieputten in ondiepe kustwateren. Het platform van het eiland krijgt een lengte van 50 meter en een 'breed te van 23 meter. Er-komen geen hut ten en-verblijven op hetplatform, aangezien men dicht onder de kust werkt. Het begin volgend "jaar aan de Shell af te leveren booreiland zal worden ingezet onder de Westafrï- kaanse kust, Bij de foto: De Veersegatdam met aan de zeezijde (links) de steeds meer aangroeiende: zandbanken en' stranden. Rechts het 'Veeree Meer. Onder links het strand van Vrouwenpolder. Aan de bovenzij de 'zijn de duintjes van Kamer- land te zien. KARATSJI Bij zware overstro mingen in de Pakistaanse stad Ka- ratsji zijn zeker negentien mensen om het leven .gekomen. Er,zijn vele tien tallen gewonden. Het" aantal dakio-' een wordt geschat op 100.000, De laatste drie dagen is er meer dan 32 centimeter regen gevallen. Honderden gezinnen zijn met bootjes in veiligheid gebracht. De schade wordt voorlopig geschat op vier miljoen gulden. lijk behandelen. Een geheel nieuwe methode van wieltransporteurs (hy draulisch) brengt elke lichter naar zijn plaats in het schip. Men ver wacht dat elk moederschip binnen 10 uur geladen of gelost is. De Seabee-schepen krijgen een ge weldige flexibiliteit, zowel voor het partikuliere als het militaire ver voer (tanks e.d.) De ladingbehande- lingstijd wordt drastisch bekort. Vol gens de rederij zijn voor een rond reis (twee laadhavens aan de Golf van Mexico en vijf in West Europa) slechts drie laad- en losdagen nodig. De nieuwe schepen hebben het voordeel dat zij geen drukke havens behoeven in te gaan; ze kunnen in elke enigszins beschermde baai waar lichters kunnen worden gela den en gelost ten anker gaan. Met deze wijze van vervoer heeft men dus geen last van drukte in havens, sluizen, beperkte diepgang e.d. De voortstuwingsinstallaties van. de Seabees krijgen een vermogen van 36.000 pk, het grootste vermo gen dat ooit in een vrachtschip werd gezet. Een stabilisatie-instal latie zal de scheepsbewegingen zo wel op zee als tijdens het laden en lossen belangrijk verminderen. Een boegschroef zal het manoeuvreren bij lage snelheid verbeteren. Lykes Lines verwacht met de drie Seabee-schepen een tiendaagse dienst te' kunnen gaan onderhouden. De in New Orleans gevestigde re derij, die de afgelopen zes jaar 30 nieuwe schepen aan haar vloot heeft toegevoegd en die meer 20-mijls schepen heeft varen dan,welke rede rij ter wereld ook, heeft voor dit revolutionaire type schip de naam Seabec gekozen ter nagedachtenis aan de U.S. Navy Seabee Battalions, die in de Tweede Wereldoorlog veel roem hebben vergaard en binnen kort 25 jaar bestaan. -De Seabee-schepen behoren tot een verbeterde versie van de Seabar- ge Clippers, die Lykes Lines reeds jaren geleden op papier zette. Het originele idee voor het nieuwe ont werp komt uit Lykes-kringen zelf. De Seabees zullen de grootste nor male vrachtschepen zijn die ooit op stapel zijn gezet. De drie schepen en de 266 lichters die nodig zijn, zullen een totale uitgave vergen van onge veer 350 miljoen gulden. De schepen die minimaal 20 mijl per uur zullen, lopen worden ruim 250 meter lang en 30 meter breed. Elk schip zal per reis 38 lich ters van ongeveer 30 bij 10 meter of tussen de 1500 en 1600 containers van 8 bij 8 bij 20 voet kunnen ver voeren, Dit komt overeen met circa anderhalf miljoen kubieke voet la ding. De Seabees zullen ook worden uit gerust voor het transport van zware stuks lading tot 2000 ton, voertuigen en grote ladingeenheden. Bovendien zai elk schip in de dieptanks nog eens ongeveer 15.000 ton vloeibare lading kunnen meenemen. Volgens Lykes Lines is dit la- dingsysteem er een van een geweldi ge eenvoud en een enorme produktï- viteit. De reusachtige doelmatigheid ligt in het gebruik van lichters, die voor eik soort lading geschikt zijn. De afmetingen van de lichters zijn zodanig dat ook de grootste stukxen kunnen worden geladen. De lichters worden geladen en ge lost met behulp van een 2000-tons hijsinstallatie op het achterschip. De ze installatie kan twee lichters tege- Het belangrijkste kenmerk van de markt van tweedehands Neder landse zeeschepen in de eerste helft van dit jaar is een toeneming in de verkoop van grote-vaart schepen en een afname in die van kustvaarders. De verkoop van tankers beperkte zich tot de T-2 tanker Caltex Pernis (16.440 ton), voor sloopdoeleinden naar Japan, en de kustvaarttanker Mare Magnum (775 ton) naar Noor wegen voor de vaart in Indonesië. De lijn-rederijen hebben weer een aantal oudere schepen, voornamelijk van het standaard C-3 type, afgesto ten. De prijzen voor deze schepen zijn inmiddels verder gedaald: van ƒ2.250.000 voorjaar 1966 tot 1.100.000 dit jaar. De Royal Interocean Lines heeft afstand gedaan van. de Tjipanas (ge bouwd in 1938), de Keerkring (1948), en de zusterschepen Siberoet en Si- nabang (1949). De Oranjelijn verkocht wederom een aantal Prins-schepen: Prins Wil lem George Frederik (gebouwd in 1948), Prins Willem V (1956) en Prins Frederik Willem (1951).-Hier mee is het aantal kleinere La- ke-schepen van deze rederij verder gereduceerd. De Maatschappij Zeevaart heeft haar laatste trampschip verkocht Een der Seabee-schepen is zo juist in de lossingshaven aange komen. Met een sleepboot worden reeds twee lichters weggebracht. Met behulp van de hijsinstallatie worden twee andere gelost. aan Griekse reders op kredietbasis; het m.s. Colytto (gebouwd in 1957) van 13.150 ton bracht ƒ5.144.000 op. Caltex Pemis, werd voor sloop ver kocht. De sloopprijzen in het Verre Oosten daalden in maart en april, maar stegen wederom in juni. De verwachting is dat gebrek aan sloopschepen de prijs verder zal ver hogen. De andere belangrijke afne mer van sloopschepen Spanje betaalde lagere prijzen dan het Ver re Oosten, nl. 11 per ton voor Liberty-sohepen, tot 13 voor tan kers. De stad New York zal zeer waarschijnlijk een bod doen op de Queen Mary, om dit schip na verbou wing te gaan gebruiken als schoolschip. De stad zou ongeveer twee miljoen dollar willen betalen voor het schip, dat komende herfst uit de vaart wordt genomen door de Cunard Line. De Queen Mary zal naar ver wacht wordt in haar nieuwe gedaan te ruimte bieden aan 3000 kinderen. De reis van New York naar South ampton op 22 september zal de laatste zijn. De verbouwing, die drie miljoen gaat kosten, zal in oktober kunnen beginnen, en binnen zes maanden zijn beslag moeten krijgen. Het schip komt dan als school beschikbaar tegen de aanvang van het schooljaar 1968. Een vergelijkbaar - schoolgebouw zou tien tot elf miljoen gulden kosten en vier jaar bouwen vergen. Siechts 14 kustvaartuigen van to taal 8.273 ton hebben een afnemer gevonden, tegen 20 schepen van 13.000 ton gedurende de laatste helft van 1966. Totaal werd in de eerste zes maan den van dit jaar voor ongeveer 27.500.000 'gul-den aan Nederlandse zeeschepen geëxporteerd. In Heiloo, dichtbij rijksweg 9 tus sen Alkmaar en Haarlem, zal binnen kort worden begonnen met de bouw van een 150 meter hoge zendmast ten-behoeve van. de plaatsbepaling van-schepen op zee en speciaal voor die van vissersvaartuigen. De hoge mast past in een keten van.radiozend-installaties door Euro pa. Voor Nederland, zijn Heiloo en Finsterwolde in Groningen uitgeko- zemom hierin een rol te spelen. van 50 jaar geleden De Russische terugtocht. Het jongste officieele bericht uit St. Petersburg maakt weer melding van tal van regi menten, die in Galicië op hun eigen handje en ronder druk des vijonds te ruggetrokken zijn. Gemeld wordt ook, dat in Stanislau verwoede bajonetgevechten zijn geleverd en da! (Ie inwoners der stad van de bal kons en uit de vensters handgranaten smeten op de wijkende Russischetroe pen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1