Open dehcit mogelijk na kritiek op saneerders binnenstad Wethouder T. de Bruijn daagt van Minnen uit Hoofdkwartier van Brandersbuurt aardig opgeknapt Vlaardingers ernstig gewond op Ilorvathweg e HOOGBOUW VAN HAAKMAAN Frankforters wonnen szc zwe en Beelden in het Julianapark AAN BEUI JA Tombola voor zieke vrouw Auto in volle vaart over de kop Scheepsbrandje in Nieuwe Haven Tour de Frats door SeMedam Schiedamse zieken gaan dagje varen Bij zilveren jubileum 1* BANDEN i DE ROTTERDAMMER Pagina 4 WOENSDAG 26 J[?Tl 1%7 BRIEF SCHIEDAM Het. nieuwe „hoofdkwartier" van het ver- niuwde Brandersbuurt-comité zonder Jan Schaper, aan het eeuwenoude straatje Achter de Teerstoof is aardig opgeknapt. Er is met man en macht aan gewerkt onder de deskundige leiding van de heer H'. Voogt, die men van het oude comité had „overgenomen. Meisje (10) valt uit speeltoestel :s VERKLARING Let op de juiste bandenspanning Vacanlie- of langere ritten met voile bezetting en bagage vragen 10% méér bandenspanning dan normaal. De grootste speciaalzaak Uitslagen Marijkeplein was artistiek centrum Handvat gleed weg; kind in ziekenhuis (Van onze correspondent) VuAARDINGEN -De VIoqt- vj din9se ieugd vidg dan op z'n tijd baldadig zijn en af en toe uit de band springen, dat zij ook haar goede kanten heeft onder vond mevrouw A. Barend recht -"t Lam uit de Sumatrastraat 5. Toen zij tijdens het afgelopen weekeinde haar verjaardag vier de, werd zij verrast met een gro te flacon eau de Cologne, die haar werd aangeboden namens zestien kinderen uit de omgeving, reeds drie jaren ziek te bed voor het raam, vanwaar zij een uit zicht op de straat heeft. De jeugd, die dit kennelijk niet is ontgaan, kwam op de gedachte iets tc doen voor de jarige zieke. Er werd een tombola gehouden en die sloeg zo aan, dat 'men niet de jninste moeite had een pas send geschenk ie kopen voor me vrouw Burendrecht. Zij is diep getroffen door het gebaar van de jeugd. Ook de heer IV. Baren- drecht en zijn soons stelten de geste van de jongeren uit hun omgeving op hoge prijs. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer T. de Bruijn, wethouder van stads ontwikkeling, heeft oud-wethouder H. K. van Minnen woensdag schriftelijk uitgedaagd tot een gesprek in het openbaar over de ontwikkeling van Vlaardingen. Aanleiding tot deze uitdaging is de felle kritiek, die de heer Van Minnen heeft geuit aan het adres van het gemeentebestuur wat betreft het saneren van oude stads delen. De heer Van Minnen verklaarde woensdagavond in beginsel geen bezwaar te hebben tegen een open gesprek. De oud-wethouder bekritiseerde het gemeentebestuur vorige week tij dens een persbijeenkomst bij hem thuis. Dezé bijeenkomst was belegd naar aanleiding van het boekje over de geschiedenis van de Oude Haven, een uitgave van de Historische Vere niging Vlaardingen. Als secreta ris-penningmeester van deze vereni ging maakte de heer Van Minnen toen het college van B. en W. enkele onverbloemde verwijten. „De binnenstad bloedt uit verschei dene wonden", „het gemeentebestuur doet niets voor het behoud van oude stadsdelen", „het Liesveld is wel het lelijkste deel van Vlaardingen" en: „het is gemakkelijker met bulldozers pandjes om te hakken, te vermoor den, dan deze te bewaren", aldus en kele karakteristieke uitspraken. Wethouder De Bruijn heeft de heer Van Minnen de handschoen toegewor pen in een brief, die bijzonder welwil lend is gesteld. „Dan. moet je altijd oppassen. :We kennen .elkaar langer dan - vandaag", aldus de oud-wet houder. Daar de brief als achter grond-informatie voor het gesprek van'belang is, nemen wij hem in z'n geheel op: Zeer geachte heer Van Minnen, Uit publikaties in de plaatselijke pers is mij gebleken dat u zich nogal sterk verontrust gevoelt over de ont wikkeling van onze goede stad Vlaar dingen, en in het bijzonder over de sanering van oude stadsdelen. Waar ik als regel goede nota neem van wat via de pers vanuit de burgerij' tot uiting komt, zal het u niet verwonde ren dat uw kritiek mij sterk heeft getroffen. Waar u eens een persoonlijkheid was in onze Vlaardingse samenleving en bovendien een man waarmee ik bijna twintig jaar in het dagelijks bestuur van onze stad mocht samen werken. is bij mij de behoefte gere zen met u over dat wat u blijkbaar benauwt, van gedachten te wisselen. "Wetende dat u niet graag uw licht onder de korenmaat plaatst en dit bij mij eveneens het geval is, nodig ik u vriendelijk uit in het openbaar met mij een gesprek te voeren over de ontwikkeling van Vlaardingen. Gaarne doe ik u dan ook het vol gende voorstel: 1. Het gesprek te doen plaatsvinden in de grote zaal van het gebouw „Tri angel" in de oude binnenstad. 2. In wederzijds overleg een datum vast te stellen. (Van een onzer verslaggevers) Met de heer Voogt was men geluk kig, want hij kende de jongelui en kon daardoor de contacten voortzet ten- Er gaat nu een hele nieuwe wind in de Brandersbuurt waaien. De voor zitter van het huidige comité, rnr- H. r. G. Feber, officier van justitie bij de rechtbank te Rotterdam, zei dan ook: „We zijn thans in het stadium gekomen van de nuchtere uitvoe ring". Hij wil, dat het nieuwe comité zich inzet voor het behoud van deze histo rische stadswijk en daarnaast de jeügd ambachtelijk inschakelt bij de restauratie. 2oals al eerder gemeld heeft zich inmiddels een nieuwe gegadigde voor de omstreden Brandersbuurt aange meld. Het is de oecumenische werk groep „Cross over the bridge", onder feiding van de heer E. van So.est. Deze wil een pandje opknappen en het later betrekken. En Pierre Jansen, directeur van de Rotterdamse - Kunstacademie, gaat van 15 tot 'en met 19 augustus met zijn leerlingen in de Prinsentuin creatief werk ver richten. Het verhaal van de Brandersbuurt, dat langzamerhand eentonig en verve lend begon te worden, is hiermee aan een nieuw hoofdstuk toe. SCHIEDAM Met pijn in het ach terhoofd werd dinsdag de tienjarige Agatha van Bokkem uit de Sommels- dijksestraat in de Dr. Noletstichting opgenomen. Ze was op de speelplaats van het Wilhelminaplein van een toestel gevallen. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, tel. 26.63.82, uitsluitend redactiezaken: tel. 26.39-54. .Agentschap, tevens klachten bezor ging: mevrouw J. van Gcgn, Dr. Za- menhofstraat 139a, tel. 152400. Belangrijke telefoonnummers: A- larm politie tel. 26.46.66. Brandweer tel. 26.91.23 GJ3- en G.D. tel. 26.92.90. Apotheek: Apotheek Gouka, Groe nmaan 127, tel. 26.80.35. ROTTERDAM De heer A. Tie nen uit Vlaardingen, 38 jaar, ge raakte dinsdag op de kruising van de Iforvathweg met de Spaanseweg met zijn auto In de middenberm. De wagen sloeg over de kop en kwam terecht op het weggedeelte van het tegemoetkomende verkeer. De heer Ch. W. M. Wayers. admini strateur uit Vlaardingen, 39 jaar, die bij hem in de auto zat. werd uit de wagen geslingerd. Hij liep een diepe snij wond aan de schedel op en moest, evenals de heer Tienen, die met ern stig hersenletsel en een gebroken borstbeen uit de auto moest worden bevrijd, naar het Dijkzigtziekenhuis worden gebracht. De wagen ging ver loren. if Mevrouw H. C. Escabache, 66 jaar, van de Leede, ging dinsdag met haar auto over de kop toen zij op de Ben- tincklaan tegen een stilstaande per sonenwagen reed. Zij had slechts en kele schaafwonden en kon ter plaatse worden behandeld. Een takelwagen haalde de auto weg. A Toen mevrouw J. Kalmeyer-Dekker, 47 jaar, van de Everlo dinsdag aan de Slingo enige boodschappen in de kofferruimte van haar auto wilde doen, wilde een andere automobilist zijn wagen achter de hare parkeren. Van deze wagen weigerden echter de remmen. Mevrouw Kalmeyer geraakte beklemd tussen beide auto's en moest met letsel aan beide benen naar het Zuiderziekenhuis worden gebracht. SCHIEDAM 330 en wat etenswaren uit een kast werden dinsdag ontvreemd uit de restauratie op het derde perron van het station van de Nederlandse Spoorwegen. Om binnen nieid. te komen was een ruit ver- 3. Een door u aan te wijzen neutra le voorzitter te' belasten met de lei ding van ons gesprek. 4. Als tijdschema, ieder van ons dertig minuten, daarna ieder vijftien minuten, en tenslotte ieder vijf minu ten voor een laatste woord. 5. Aan u laat ik de keuze wie van ons het eerst het woord zal voeren. 6. Eveneens naar uw keuze een ver eniging, bijvoorbeeld de Historische Vereniging Vlaardingen of de Christe lijk Historische Unie afdv Vlaardin gen met de organisatie te belasten. 7. Van de toegangskaarten zou ik, na aftrek van een aantal voor de pers, 25 pet. beschikbaar willen stel len voor de organiserende vereniging. De overige 75 pet. zouden wij in vrije verkoop tegen een matige prijs voor andere belangstellenden beschikbaar moeten stellen. 8. Mocht uit deze bijeenkomst een financieel nadelig slot ontstaan, wil ik 50 pet. daarvan voor mijn persoon lijke rekening nemen. Wetende uw grote belangstelling voor het wel en wee van onze goede stad Vlaardingen twijfel ik er niet aan of u zult zeker de gelegenheid aangrijpen om in het openbaar van gedachten te wisselen met de man die zich met u verantwoordelijk weet voor de ontwikkeling van Vlaardin gen gedurende 'de laatste twintig jaar. Overtuigd zijnde van uw begrip voor mijn hbge achting en vriendschappelijke gevoelens 'jegens u, verblijf ik, (get.) T. de Bruijn, Wethouder stadsontwikkeling. P.S. Wetende dat u publiciteit in deze zaken bijzonder waardeert, deed ik afschrift dezes toekomen aan de plaatselijke persvertegenwoordigers De heer Van Minnen acht de CHU (punt 6) wel als laatste geschikt de organisatie van het debat op zich te nemen Vermoedelijk zal de histo rische vereniging de bijeenkomst or ganiseren. Verder is de oud-wet houder bereid de overige vijftig pro cent van een eventueel financieel te kort voor zijn rekening te nemen. Een officiële verklaring van de heer Van Minnen als reactie op de brief luidt als volgt: „Ik heb in beginsel geen bezwaar, aan de uitnodiging van de heer De Bruijn gevolg te geven. Alvorens defi nitief toe te stemmen moet ik echter het bestuur raadplegen: tenslotte is de Historische Vereniging Vlaardin gen m.i. de vereniging die de bijeen komst moet voorbereiden en die uiter aard bij dit gesprek groot bèlang heeft. Het gesprek zou m.i. echter niet mogen uitlopen in een „ja" of „neen" over de totale stadsontwikkeling, maar zich in hoofdzaak moeten beper ken tot de „oude stad. tofrrtBUXsmtrT.TEL.tRtu zu?aturrEHiunTt.»^-«,m.t73f« WEIT: BETT0WZI 11 (I MAK If 6 LOEIT) TCuimauiMAot zAmfiAumitiuRftUfna SCHIEDAM Aan boord van het vrachtschip Alfna, liggend in de Nieuwe Haven ontstond dinsdag brand toen de 39-jarige monteur B. Versteeg uit Rotterdam bezig was met het lassen van een stuitnaald aan de achterzijde van het schip, waar het slaapvertrek was. De brandweer onder leiding van brandmeester de heer Rademaker kon niet bij het vuur komen, dat zich tussen de ijzeren scheepswand en de houten betimmering van het slaapver trek bevond. Een gedeelte van de be timmering moest daarom worden ver wijderd. Met een nevelstraal kon men daar na het vuur blussen. De .schade is ongeveer 350. SCHIEDAM Dinsdag reden door Schiedam ongeveer 140 wielrijders en vijftien reclamewagens van de zoge naamde Tour de Frats. Eerst reed men van de Vijf Sluizen naar de Bokelweg en vervolgens van de Van Deventerstraat terug naar de Vijf Sluizen. De stoet trok veel belangstelling. TARRAGONA jarige Peter A. (Spanje) De 22- Kool uit Rotterdam is in Tarragona met zijn auto in een bocht van een weg over de kop ge slagen. De heer Kol stierf kort nadat hij in een ziekenhuis was opgenomen. Wyivk»1--. "«wxïis»ï-A SCHIEDAM Aan de Burge meester Van Haarenlaan, vlakbij het drukke verkeersplein '40-'45, verrijst een viertal monumentale flatgebouwen van dertien woonla gen, die tot de hoogste van Schie dam kunnen worden gerekend. Uit een stedebouwkundig oog punt zijn deze mini-wolkenkrab bers, die de gehele naaste omge ving beheersen, harmonisch aan-, gepast aan de situatie ter plaatse, die voor een passend decor zorgt. Deze vier flatgebouwen zullen zo straks gezamenlijk op een uiterst beperkte ruimte aan een zo groot mogelijk aantal gezinnen onderdak verschaffen, wat in de ze tijd van bevolkingsgroei en steeds toenemende grpnd- schaarste een eerste vereiste is. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Maandag 31 juli zul len op uitnodiging van de afdeling Schiedam van het Nederiansche Roode Kruis ongeveer 125 chronische invaliden uit Schiedam en omstreken een dagboottocht maken op het mo torschip Koninginneplaat. De tocht is bedoeld voor mensen, die dag in dat uit thuis moeten door brengen en nooit buiten komen. Men heeft nog niet bekend gemaakt, waar de boottocht naar toé zal gaan. Dat blijft voorlopig een verrassing. De boot vertrekt om acht uur 's morgens van het Hoofd en wordt om zes uur 's avonds terug verwacht. (Van een onzer ver SCHIEDAM D fotowedstrijd met als onderwerp cVifbeeldersexposi- tie in het Julianapar j slaat kennelijk aan bij de amateur 'otografen, die hun .plaatjes in allerlei standen „schieten". Tot nu to hebben ze het weer ook mee. Aan de manier waarop ze te werk gaan kan .nien zien, dat ze met iets bijzonders voor de dag willen komen. Ongetwijfeld zullen er heel wat foto's worden ingeleverd. Het ingezonden werk zal op een speciale foto-exposi tie in het Stedelijk Museum een plaatsje krijgen. Niet alleen de amateur-fotografen, ook de „gewone bezoekers" komen in grotere aantallen dan gewoonlijk naar het Julianapark om er de beel den in moderne, abstracte vormge ving te bezichtigen. Natuurlijk wordt niet alles- mooi gevonden. Maar toch zijn er wel beelden bij die blijkbaar bij het publiek in -de smaak valien. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM In Bad Groenoord hield de Schiedamse Zwem Club maandagavond ter gelegenheid van haar vijf en vijftigjarig bestaan inter nationale zwem- en waterpolowed- strijden, waarin SZC tweede werd. Gasten waren in deze wedstrijden de Frankfurter Schwimmklub en de Sala Simsaliskap uit Zweden, De laatste vereniging maakteen Euro pese reis en doet Frankrijk, Oosten rijk, Oost- en West- Berlijn en Tsje- choslowakije aan. Beide buitenlandse verenigingen speelden voor het eerst in ons land. Gestreden werd op de 100 m. rugslag, 100 m. vrije slag, 100 m. Vlin derslag, 100 m. schoolslag voor jonge ren onder 16 jaar. Verder 100 m. vrije slag voor da mes, 200 m. wisselslag persoonlijk, 50 m. vrije slag voor jongelui onder 12 jaar, 100 m. schoolslag voor dames, heren en jongelui onder de 14, 100 m. rugslag voor de jongeren, 50 m. vlin derslag voor hen, 100 m. vrije slag voor heren en een vier maal 50 m. wisselslag estafette en vrije slag esta fette. De Zweden moedigden hun zwem mers luidkeels aan met hupsa tralala, een Duitse student die kennelijk juist was ontgroend oogstte vele spitse op merkingen. Van de tribune moedigden vele Schiedamse kijkers hun stadgenoten aan. Het werd een sportief feest op een mooie zomeravond, waarbij Sa-la met 100, SZC met 121 en Frankfurt met 148 punten uit het bad kwamen. Bij de 100 m. schoolslag maakte Oscar Stok 1.27.0. Ruud Beelen was de beste met 200 m. wisselslag persoonlijk met een tijd van 2.44, Pe ter Lowes maakte bij 100 an. vrije slag een tijd van 1,10.5, bij de wis selslag estafette vestigden de jongens van SZC een clubrecord, Marja-VIskil neemt volgende week deel aan de Nederlandse kampi- oenschappen in Groningen op de 200 m. wissel- en de 100 m, rugslag. In de pauze lieten leden van Schie damse sportclubs zien dat ze naast hockey, tennis en tafeltennis ook nog kunnen zwemmen. De geanimeerde zwemwedstrijd werd besloten met waterpolowedstrijden. ROZENBURG Het Marijkeplein is dinsdag de hele dag een „artistiek centrum" geweest. Gewapend met kleurkrijt hebben daar 's morgens vijftig kinderen van 6 tot 8 jaar en 's middags nog eens vijftig anderen het plaveisel versierd met kleurige teke ningen. Deze wedstrijd in straattekenen, die onderdeel was van het vakantie- bestedingsprogramma, gaf veel fraais te zien. Hielden de jongste kinderen hun onderwerpen meestal eenvoudig, bij de oudere jeugd kon men hele landschappen, beat-bands en mozaïe ken bewonderen. Een jury, waartoe beroeps- en ama teur kunstenaars behoorden, beoor deelde de werkstukken en had geen lichte taak. Het resultaat van dat werk is nog niet bekend.. SCHIEDAM De tienjarigs J. Bal- gers uit de Kemperstraat in VlaardS gen raakte dinsdag in de Van Dijckstraat de macht over het stuur van zijn fiets kwijt, toen het"rechier handvat van het stuur gleed. De jongen viel en klaagde over pijn in zijn rechter bovenbeenHij is naar het Holy-ziekenhuis in Vlaardm- gen gebracht. J Lansbergen en A J SCHIEDAM Geboren: Jolanda j u Hvu M_Camina<U: 3ia!J Petra dv A L van Doorèn êrfs su>HcR!lswia; Overleden: M GIJtenbeek. «2; w b'mw- hout. 63. -vw' DV p Wever en A A Bakker'-' olc?^,® Fausie Garcia en A Daminsuez Gll- svhl^ dy F p de Bruin en M P vanBi&,J TIE hoofddirecteur van gemeen- tewerken te Rotterdam biedt te koop aan een Aeolusmast, waarvan een deel is te bezichtigen nabij het bouwterrein van de medische facul teit aan de Westzeedijk en de reste rende delen op twee andere plaatsen zijn opgeslagen. Dat is de voornaamste inhoud van een bekendmaking der gemeente Rotterdam. Er wordt in gesproken over een „schriftelijke bieding ver meldende de totaalprijs", die uiter lijk op een bepaalde datum en uur ten Stadstimmerhuize van Rotter dam moet worden ingediend. Daarmee is de Aeolusmast na een interessant verleden en een roem loos einde voorgoed ten schroothope gedragen. Ik zal me er maar niet druk om maken, behouden kan ik dat ding toch niet... Die Aeolusmast herinnert aan een tijd, toen Rotterdam nog niet de di- mensies had van nu maar toen er al heel wat mensen waren, die de di mensies van nu zich voor ogen stel den. In volle glorie prijkte hij op de E'55, de expositie, die iedere Rijn mondbewoner in 1955 adembene mend vond, maar die in de afgelo pen twaalf jaren ruimschoots is overvleugeld door allerlei andere ex posities met veei klinkender namen. De Aeolusmast kon, opgehangen in een bijzonder ringenstelsei, op de wind allerlei bewegingen maken. De voet was een bol, die de trotse spreuk „Willen is kunnen" droeg en die als de zon scheen een scherpe schaduw gaf, waaraan men kon zien hoe laat.het was. De E'55 werd gesloten, de mast bleef staan als een blikvanger, een handelsmerkje van Rotterdam, zoais voor de oorlog het Witte Huis er eer. was. ThE Aeolusmast heeft deze taak nooit kunnen opbrengen. Er kwam een Euromast, die heel wat indrukwekkender werd, in de di mensies van het nieuwe Rotterdam geraakte het bescheiden Aeo- lusmastje met zijn trotse „Willen is kunnen" verloren als een belache lijk reliekje van een voorbije tijd. Heel wat Rotterdammers weten, als je hun naar de Aeolusmast vraagt, niet eens wat dat voor een ding is of was! Er waren mensen, die het ding wilden redden uit de oud-ijzerhan del. Men bood het Hoek var. Hol land aan: een mooie blikvanger aan de Nieuwe Waterweg. Liever niet zei Hoek van Holland. Met al die kegeltjes, 'bolletjes en vlaggetjes er aan zou zo'n Aeolusmast de aan dacht van de schepen maar aflei den. Binnenkomende schepen zouden er niet te ontcijferen seinen in kun nen zien. Nu wordt het uiteindelijk toch de schroothoop. Tenzij een of andere speeltuinexploitant „in het oosten of zuiden des lands" er iets in ziet en het ding als attractie op een Leme- Ier-, Holter- of Vaalserberg wil mon teren. Wie doet een „schriftelijke bie ding, vermeldende de totaalprijs

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2