W* Nieuwstraten40 in touw voor Eendracht 89.80 199.80 29.80 I de individuele haarlotion 90 AGENDA -g| 249.80 299.8° 7 80 ft 80 Q 80 DE KLERK&ZN ILANT1NGA stormloop Hotelbouw voor Hoek v. Holland? wmm. Ai HAAK TT TABAC DOORSTROMINGSFONDS KAN VERHUIZEN STIMULEREN opruirriing foto-kino BOER foto-kino WAMSTEKER ontivikkelen afdrukken vergroten Alles in één dag Burgerlijke stand Stijging van aantal verkeersongelukken Vakantieganger op bromfiets gedood Ds. M. van Dooren naar Vlaardingen Uw ideale keuken vindt u zeker bij TERUG VAN VAKANTIE? PROFITEER DAN NU VAN DE LAATSTE OPRUIHiiNGS-AANBIEDINGEN ÉSPlPÉÜsgi NTERIEUR I G pP ROTTERDAMMER VRIJDAG 28 JULI J967 Veel iverk verzet DESSO maakte het ons mogelijk u aan te bieden: een oprui mingspartij 100% ENKALON TAPIJT. Slechts in 4 gemêleerde kleuren: goud, cognac en groen. KING SIZE kamerbreedte van 380 cm. Een aanbieding die u niet mag missen! Van 120.- per strekkende meter, 80 nu gelegd en wel voor Opruiming van een partij SCHUIMRUBBER MATRASSEN van eerste kwaliteit originele Latex schuimrubber, 1Öcm hoog over trokken met fraai geborduurde damast. In 2 series: Serie A 441 ff* Serie B AA 80x190van 175.- j j m 80x190van 150.- nu voor Van deze sublieme matrassen in de opruiming nog een beperkt aantal in de maten 90x190,130x190 en 140x190. VELOURS, 1 e keus en B-keus, restantstukken met vrijwel on zichtbare weeffoutjes. Kreukherstellend, krimpvrije, vol-synthe- tische veiours in vele kleuren o.a. goud, koningsblauw, fraise, groen, oudrose, bordeaux-rood, enz. enz.12Qcm breed.Velours uit de collectie-series van 12.90 tot 18.90 per meter. Nu per meter voor ff n f Ua en vb Een restant-fabriekspartij HATÉMAORLON DEKENS met kleine foutjes. Hatéma Orion, de donzig zachte, behaaglijk warme, licht-in-gewicht deken, in vrolijke dessins en kleuren. Uitsluitend in één-persoons, 200 x 150, met 30 a 40 korting nu voor Hele lijst HHhar HAARTABAG is een individuele haarlotion-be- stemd voor de persoonlijke verzorging van uw haar. HAARTABAG bevordert de natuurlijke bloed circulatie vanfde hoofdhuid en bestrijdt haaruit val, roosvorming en boofdjeuk. Regelmatige massage met HAARTABAG geeft u het gewenste resultaat: gezond, levendig en glan zend haar. HAARTABAC werkt verfrissend en opwekkend. De individuele geur accentueert het HAARTABAC in con vanaf f 3.95 doserende fla- MAÜRER WIRTZ Tf STOLBERG MRHEINLAND dijks EEN FIETS OF BROMMER D E V A R I KEUKENCENTRUM '.ff it m CALLENBUBGSTRAAT 74 TEL.: 010-343183 - VLAARDINGEN. Pagina 3 (Van ccn onzer verslaggevers) SCHIEDAM Woensdag 6 septem- viert de heer W. Nieuwstraten, Hïvendiifc 54a, de dag dat veertig •sar geleden in de zaal „Liefde en vrede" aan de Tuinlaan de Jcdenvcr- \dering van de bouwvereniging Een dracht hem tot bestuurslid koos. jv waren elf kandidaten. Hij w" eerst 21 en bij herstemming 26 stemmen. Dat was dus in 1927. In x9d6 overleed de le secretans A. Evers De heer Nieuwstraten was icen 2e voorzitter. Men vroeg hem secretaris te worden. Alvorens defini tief te beslissen heeft hij deze functie een jaar lang waargenomen. Zo is hij dus 21 jaar secretaris van de „Een dracht". Enorm vee] werk heeft hij in deze veertig jaar voor de bouwvereniging verzet Onbegrijpelijk voor een bui tenstaander. Als kind aan huis is hij bij de wethouder, bureau Huisvesting, woningdtenst, de notaris en de directeur van de bankinstel ling, <üe hypotheken verstrekt. Doeltreffend beheer van een bouw vereniging kan men pas door jaren lange ervaring leren. Toen de negen tig woningen in Groenoord klaar wa ren, heeft hij 80 procent van de gega digden persoonlijk bezocht. Dikwijls moet hij verantwoorde lijke beslissingen nemen en nog steeds houdt hij elke dinsdagavond zitting in een lokaliteit van zijn vere niging aan de Eendrachtstraat. De heer Nieuwstraten is echter zo nauw met „zijn" bouwvereniging ver bonden, dat het nog heel moeilijk voor hem zal zijn om voorgoed van lijn levenswerk afscheid te nemen. ■Voorlopig is dat er nog niet bij. Het enige is, dat hij wellicht geleide lijk zijn omvangrijke werk aan een ander zal overdragen. Bouwvereniging „Eendracht" werd in 19.3 opgericht. Met een paar hon derd leden. Men kon' al een aandeel tje van vijftig gulden kopen. Er wa ren nofïl wat werknemers van de werf Gusto bij, maar heus niet alle maal. Er was veel animo voor. Op het ogenblik heeft de bouwvere niging ongeveer vijfhonderd wonin gen, waarvan 196 na-oorlogse pan den, 28 in Schiedam-Zuid, 78 in Nieuwland en 90 in Groenoord. De laatste woningen met '42 garages. Tweemaal heeft de heer Nieuwstra ten de eerste paai geslagen. Men ziet het de aanstaande jubila ris van de bouwvereniging „Een dracht" niet aan, dat hij zeventig is. Hij is van z?s maart 1897. Over twee jaar hoopt hij zijn diamanten huwe lijksfeest te vieren. Er zijn twee ge- troowde zoons en één dochter, en acht kleinkinderèn. Sedert negen jaar wonen de heer en mevrouw Nieuwstraten aan de Ha- 13 JULI T/M 3 AUGUSTUS Zuiver wollen machinaal SMYRNA KARPETTEN „KEIJZER KHALIF", geheel doorgeweven, in zeer exclusieve dessins en kleuren 200 x 140 8Q 80 ,325 X 225 van 125.- nu Own van 337.- nu 300 x 200 van 288.- nu 350 x 250 van 445.- nu COUPONS MEUBELSTOFFEN .VOOR MINDER DAN DE HELFT DER WAARDE OPA/572/11 I COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM:- BINNENWEG, BEIJERIANDSELAAN vendijk, waar ze een prachtig uit zicht op de rivier hebben. De heer Nieuwstraten is altijd een echte verenigingsman geweest. De of ficiële instanties hebben dat weten te waarderen. Daarom ontving hij de bekende legpenning van de Schie- damse Gemeenschap. Toen hij veertig jaar bij de Werf Gusto was, is hij op grootse wijze gehuldigd. In het stadhuis reikte bur gemeester Peek hem de gouden me daille van de Orde van Oranje-Nas- sau uit en van de Maatschappij van Nijverheid en Handel kreeg hij de penning van verdienste met oorkon de. Dat was op 13 juni 1961. Hij was toen baas op de koperslagerij van- Gusto. Een jaar later ging hij met pensioen, waarvan hij nu reeds vijf jaar geniet. Zijn bestuursfi.:-.cües vormen een hele lijst. Om er enkele te noemen: Bijna 45 jaar lid van öe Chr. Gymnas tiekvereniging D.O.K., waarvan 25 jaar bestuurslid. Van 19201927 bestuurslid van de Oranjebuurtvereni ging „Gusto". Bestuurslid Nationale Feest- en Gedenkdagen en gedurende 45 jaar functionaris in de voetbalwe reld, eerst bij de Chr. Voetbal Bond en later via de fusie C.V.B. en N.V.B. in diverse functies bij de afdeling Botterdam van de K.N.V.B. (in het zaterdagmiddagvoetbal). Hij heeft nooit daadwerkelijk aan de politiek deelgenomen. Hij vindt dat in de prot.-chr. partijen, welker beginsel hij is toegedaan, een te weinig zake lijk beleid bij de kandidaatstelling wordt gevoerd. ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VLISSINGEN HOORN/0EUER HOEK VAN HOLLAND De N.V. Bouw- en aannemingsbedrijf Van Omme en De Groot te Rotterdam heeft bij de gemeente een aanvraag tot grondreservering ingediend voor de bouw van een hotel in Hoek van Holland. Het zou moeten verrijzen aan de Rietdijkstraat tegenover Hotel Ameri ca. De benedenbouw van het enkele verdiepingen tellende gebouw zou uit winkels moeten bestaan. Het hotelplan past uitstekend in de bedoelingen van de Hoekse wijkraad ten aanzien van de Brink. De dienst voor stadsontwikkeling heeft de aan vraag van de aannemer in behande ling. ttÉK&hf&ss trmm (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ook in Schiedam past men thans de regelingen toe om van de overheid een tegemoetkoming te verkrijgen in de kosten van verhui zing van een grote naar een kleine woning 'en van een goedkope naar een duurdere woning. Beide regelingen zijn opgenomen in de door de gemeenteraad in zijn ver gadering Van 26 juni vastgestelde „verordening op het doorstro mingsfonds." Om financiële redenen zijn er nor men gesteld, waaraan moet worden voldaan om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen. Denkt men voor een tegemoetko ming in aanmerking tekomen, dan dient men een schriftelijk verzoek in. te dienen. Een formulier daarvoor is verkrijgbaar bij het bureau Huisves ting, Westmolenstraat 26, Bij verhuizing van „goedkoop naar duur" kan men voor een tegemoetko ming in aanmerking komen indien men verhuist van een zelfstandige woning van een huur van tenminste 50 tot ten hoogste 110 per maand,. Ondanks de stijgende prijzen op de wereld-ledermarkt, kopen onze klanten morgen een fantas tisch mooie akte-tas voor een ongekend lage prijs. Magnifieke dubbele, akte-tas sen met twee ruime vakken, twee grote voorzakken... zó solide dat de fabrikanc elke tas 10 jaar garandeert, morgen voor iets meer dan een tientje. Ideale tassen voor de kinderen naar school, maar evengoed voor hun vaders, die naar kantoor zo'n tas kunnen gebruiken. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze dubbele aktetassen met 10 jaar garantie op het leder voor Duur Yin de Opruiming 13 juli rot 3 augustus. Gitn ttl, of schrift, but. naar een.' woning van een huur van ten minste 160 tot tèn hoogste 250 per maand. De genoemde huren moeten eventu eel worden verhoogd met het percen tage van de1 op 1 juli ingegane alge mene huurverhogingen. De tegemoetkoming bedraagt het verschil tussen de jaarhuur van de te verlaten en de te betrekken woning, maar kan niet hoger zijn dan 800. Bij verhuizing van „groot naar klein" wordt aan minder-draagkrach- tigen een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van verhuizing van een zelfstandige woning naar een woning die ten minste twee flinke, normale kamers minder bevat. Hierover verstrekt het bureau Huisvesting nadere inlichtingen. De tegemoetkoming wordt verleend in de redelijk gemaakte kosten van in richting van en verhuizing- en be draagt ten hoogste 800. SCHIEDAM In de Algemene Bedrijfsvoetbal Competitie (ABC) valt maandagavond de beslissing in groep. A, waar Helios en Enterprise met een gelijk aantal punten waren •geëindigd. Om zeven uur spelen dan Helios en Enterprise een beslis singswedstrijd op het Martini-terrein op Harga. De winnaar mag zich kam pioen noemen. VEERPLEIN 29 TEL. 342128 VLAARDÏNGEN PASSAGE 12 - TEL. 262924 SCHIEDAM SCHIEDAM Ondertrouwd: J. H. Slomsteel 23 en J J Veroieuiert 21. J Heljne- mans 20 en M C W Knoth 19, 3 3 v Hoot 25 en Y Henssen 23, J de Jong 25 enC 3 iï Holmgren 19, B N de Kruit 2» en W -Hoppe 19,-AM v Leeuwen 26 en AvM L Rensman. 23, P G Monster 29 en X, 3 JK v Koetsveld. 22, D v Rijsinge 22 en w'P J Simons 17." J Smit 34 en-G.de Vries 31,-c J Stevens» en D W Roeters 17, J L H Strife 23 'en "W H V Katwijk 21. R A v Vliet 25 en LAde Ouden 23. 3 Weggers 24" en 3 Hoetaraa-n 18. D J Weivers.26 en J H v d Louwen 21. F A de Wolf 23 en M M v Haatten 20, p G de Wolt 22 en N.v d Linden 19. Getrouwd: w C Bergkotte 23 en M A Peisma 22, J Schilt 21 en x M schaap 20, A A Jongste 25 en j v d Tutjn 20, P Bode 27 eh B I v d Ree 20, L v Nood 27 en K A Meijvogei 26, AAM V MU 24 en M.A Heljdra 24, J M HU.dra 27 en J J W M Foncke 23, w A J Ariëns 32 en M v Dongen1- 23, F v d Geer 29 en A E v Otterloo 21, H Fl-eggen 19. en K J Burg- Graat 17, S N M Veliseèfe 23 en J- JMden Eisen 22. J Biofe a en A M Krulsheek-18, H c v Kruinïngen 41 en T D M Jansen 40, C A v lersel 23 en M J L v Dijk 20, B Sas 35 en S M Hoogland 24. Geboren: M-anon M P d v J A Eijken-broek ai 31 L v Leeuwen, Dirk E z v G F de Retsver en G van Harten, Marinus H z v ",I ff vdWindt en N Vos: Roeüe z v M Klein en J A Bakker. Overleden: J J I-eenderts 64. SCHIEDAM Geboren: Angelina A., d.v. A. oosterman en S. G. A. Zondag; Marcel, z.v. P. J. Messemaker en 'E.'Bulj- tendljk: Cornells F., z.v. C. F. van Lieshout en M. van Schle; Johannes G„ z.v. G. R. Bos en A. C. Spanlersberg Beate N.. d.v. A. J. Feelders. en ,C. H. Jakubowitz; Ernastina, d.v. M. Schapkun en E. Böhm; Bernard F,, z.v. W. M. van Keulen en J. W. Schotel: Monique, d.v. J. A. Verhoef en M. P. van Smaalen. Overleden: J. de Ronde, 70;.-A.. Vaar tjes, 76; H. G. van Loosbroek, 39; P. M. Thijssen, 63. VISSEKIJBERICHTEN IJMUÏDEN. 28 lui! KW 93 9750, 19"! 16.760, 136 7.610, YM 154 11.500. 9 Op een militair oefenterrein in cte omgeving van de Franse stad Metz is een massagraf met het stof felijk overschot van achttien perso nen ontdekt. Het zijn vermoedelijk slachtoffers van de Tweede Wereld oorlog. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, tel. 26.63.82 uitsluitend redac tiezaken: tel. 26.39.S4. Agentschap, tevens klachten bezorging: mevrouw J. van Gogh. Dr. Zamenhofstraat 139a, tel. 252400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm po litie tel. 26.46.66. Brandweer tel. 26.91.23. G.G. en G.TX tel. 26.92.90. Apotheek- Apotheek Gouka, Groenelaan 127. tel. 26.80.35. Goudsesingel 221 Rotterdam tei.116673-123082 met dit is door embleem (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het tweede kwar taal 1967 zijn in Schiedam in totaal 535 (476) verkeersongevallen gebeurd, waarvan 80 (71) met zware, 407 (384) met lichte en 48 (21) zonder schade. Hierbij waren betrokken twee (1) do den, 12 (8) zwaargewonden en 123 (85) lichtgewonden ouder dan vijftien jaar en één (0) dode, zes (5) zwaarge wonden en 40 (26) lichtgewonden be neden de vijftien jaar. Van deze aanrijdingen, gebeurden er 59 tussen 17 en 18,uur, 50 tussen 16 en 17 uur en 41 -tussen; 13 en 14 uur. De belangrijkste oorzaken waren: geen voorrang verlenen (doorgang niet vrijlaten) 136 (136)- te dicht vol gen 34 (33); onoplettendheid 93 (65); onvoorzichtig achteruitrijden 29 (30); slippen 16 (22). Bij deze aanrijdingen waren betrok ken 1.074 botsingsobjecten, waaron der 528 (546) personenauto's, 68 (71) vrachtauto's, 185 (123) bromfietsen, 66 (36) wielrijders en 57 (39) voet gangers. Er gebeurden 11 (0) aanrijdingen op beschermde voetgangersover steekplaatsen. Hierbij waren betrok- geleverd. Wij staan borg voor een GOEpE SERVICE -" agent CITROEN voor Vlaardingen - Maassluis eh omstreken v. HOGENDÖRpLAAN 139 - VLAARDINGEN 'TEL. (010) 341044, "u. (010) 34 22 81- ken acht (0) voetgangers, „van wie één (0) werd gedood, drie (0) zwaar wer den gewond, vier (0) licht gewond, geen enkele voetganger liep geen' ver wondingen op. (De tussen haakjes geplaatste getal len geven de cijfers aan van de over eenkomstige periode van het vorige jaar.) SCHIEDAM Öp de Lierdérstraat in Driebergen is de zeventienjarige Casperina Fuijk uit Schiedam donder dagavond verongelukt toen zij op een bromfiets een voorrangsweg opreed. Casperina, die met haar ouders in Apeldoorn met vakantie was,, gaf geen voorrang aan een auto, bestuurd door de 24-jarige F. J. W., die even eens uit Schiedam komt. Haar jonge re zusje dat achterop de bromfiets zat bleef ongedeerd. m TVE RET en de gedupeerde siga- renwinkeliers", staat boven, een brief die ik heb gekregen van de heer L. M. v. d. Meiraeker, eigenaar van de sigarenwinkels „Sigaren- beurs" (Beursplein en Spinozaweg). De inhoud laat zich raden. Hier komt wat de heer van de Meiraeker, en naar mij is gebleken, hem niet alleen, erg hoog zit: Sinds de directie van de RET in een „helder" ogenblik besloot de tram- en buskaarten 25 et goedkoper te verstrekken, als deze maar niet bij RET personeel gekocht zouden worden, ontketende die directie door deze onbezonnen stap een ware revo lutie bij de sigarenwinkeliers. Met een sociaal en economisch in zicht, waarvoor een werkgever van honderd jaar geleden zich al geschaamd zou hebben, bepaalde de directie de „winst" op een procent van de omzet. Daarenboven werd slechts een beperkt aantal sigaren winkeliers ingeschakeld, waarmee deze „bevoorrechten" trachten een concurrentie - positie op te bouwen ten koste van hun collega's die niet in de -gelegenheid werden gesteld. Om hun klanten te behouden, respec tievelijk van dienst te zijn, kopen vele collega's voor eigen geld kaar ten voor tram en bus bij de RET-huisjes en verstrékken deze kaarten derhalve zonder één cent winst aan hun cliënten. Gezien bovenstaande vragen wij ons af; Met welk recht ondergraaft de RET de winstcapaciteit, die toch al niet te hoog is van vele sigarenwin keliers'? Waarom werd er niet eerst over leg gepleegd met de sigarenwinke- iiersorganisaties? Waarom hebben onze gemeente raadsleden zich niet met hand en tand verzet tegen deze schreeuwen de onrechtvaardigheid? Waar blijven de protesterende stemmen van vele gedupeerde tram - passagiers die vaak bij meerdere sigarenwinkeliers „huif neus stoten", erger.... soms zelfs gedwongen wor den rookartikelen te kopen, die zij niet nodig hebben, om zodoende aan een paar kaarten te kunnen komen? Wanneer leren de sigarenwinke liers eens eindelijk rekenen en iets -meer respect te hebben voor hun eigen zelfstandigheid, maar ook op hun recht op een redelijke beloning voor hun werken? Zouden de RET-direcüe en de ge meenteraad er iets voor voelen om een oud spreekwoord waar te ma ken, „Beter ten halve gekeerd,, dan ten hele gedwaald"; zo ja,... doen zij dit dan zéér vlug! Zo, dat was het dan. De briefschrijver zei mij later in een telefoongesprek dat die een pro cent te weinig is om daarvoor een personeelslid te betalen. En dat zou volgens hem moeten, want zo druk heeft hij het er mee. Er komen soms honderd mensen op een dag om kaarten vragen die hij niet heeft. Vroeger waren de agentschappen niet zo druk, maar nadat het prijs verschil is gaan meespreken wel. De heer Van d. Meiraeker heeft ook reeds de Kath. Middenstandsbond - en de Ned. Kath. bond van Sigar enwinkeliers hierover geschreven en verzocht over. deze problemen een vergadering te beleggen. Hij zou graag zien dat het voor deeltje van het publiek niet een kwartje per kaart maar twintig cent per kaart is. Dat stuivertje zou naar de agentschappen moeten Dat de RET hier ook mee zit is duidelijk. Niemand had verwacht dat de verkoop van kaarten buiten de deur. zo'n vlucht zou nemen. De behandeling van het kaartenkopen- de publiek is niet altijd even pret tig. Men dwingt de kopers er vaak toe tijdschriften of tabakswaren te kopen die zij niet willen. Duidelijk is dat de RET het een of ander moet gaan doen. Er zijn nu 250 agentschappen en er is ecn'wacht- lijst van tweehonderd. Of het aantal zal worden uitgebreid moet nog wor den bezien. Er schijnen daaraan nog, enkele haken en ogen te zijn. VLAARDINGEN Ds. M. van Dooren van Axel (Zvl.) zal zich zondag 13 augustus verbinden aan de Gereformeerde Kerk (vrijge maakt) van Vlaardingen. Hij komt de vakature vervullen -die verleden jaar september ontstond toen ds. W„ H. de Boer zich met de Gereformeer de Kerken herenigde. Ds. Van Dooren (42) staat sinds 1963 in zijn huidige gemeente en diende daarvoor de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) van Mussel- kanaal (1953) en Rouveen (1956). In de dienst van 10.00 uur treedt ds. J. R. Wiskerke van Middelburg op als bevestiger, waarna ds. Van Doo ren om 17.00 uur zijn intree dost. HOEK VAN HOLLAND HOefcse Boys houdt maandaq 31 lull een buitengewone 'Ledenvergadering. Het voorste! dat trainer K. w. van Baarfen op de voorjaars-ieden- vergader'ng indiende om de clubkleuren te veranderen feomt daar In behandeUng. Het bestuur stelt voor het eerste elftal het komend seizoen bij wUze van proef in het rood te steken. LUXBOUW- en TÏ-»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1