SPORT Euro woningen ziet af van torenflat in Maassluis sevaart Groots wal °P Morgen roept de klok AGENDA Rotterdams drinkwater: stadstarief Opzichter Selier weg bij de GEW- bedrijven Trouwen zaak van een gewicht Handels- Instituut STENG TYPEN Honderden beklommen de kerktoren AAN I? GEMEENTERAAD INSPOEBIJEEN Bij na halve eeuw overheidsdienst Vervangend plan: zes blokken in acht lagen Inschrijven nog mogelijk Medische dienst Drie scholen voor Rozenburg Koorleden van harte welkom bij rProgeza" p/vrïERDAMMER 2 A ZATERDAG 29 JULI ,1967 Voor VOETBAL hockey turnen en SCHOOLSPORTKLEDING Alle'bekende merken EMOUS SPORT Hoogstraat 82 bij Afrol VLAARDINSEN VlAAB DINGEN 'indam margi n 'akantieuro wramma CBEDAM i en dagelijks m riti»tLi52400- Voorne-Putten en Rozenburg V akantie-evenementen zijn goed in trek Unilever verstrekte 125 studerenden een studietoelage VDV in provinciale clnbcompetitie Vakbondsman 9? fSRL.—wmm yooR S@f 11 Pagina 5 (Van ce nonzer verslaggevers) MAASSLUIS De bouw van drie torenflats met zestien woonlagen door de NV Eurowoningcn, waartoe de gemeente eind vorig jaar grond langs de Nieuwe Waterweg heeft ver kocht aan de beleggingsmaatschappij Parkfonds Trust NV te Den Haag, gaat om economische redenen niet (Van een onzer verslaggevers) VLAARDIN GEN Dinsdagmiddag wordt op «n b°ven de Vlaardingse- nwt, vlak bij de nieuwe brug in de rijksweg 20, een groot waterfestijn o&ouden onder auspiciën van het Co- nlié jreugdvakantievreugd. Er kun- ms nog deelnemers van tien tot veer - Sta jaar meedoen. Zij moeten wel in bet bezit zijn van een zwemdiploma. De deelnemers moeten een baan af leggen met als hindernissen koekhap- pen, boegsprietlopen, tien meter wemmen, zaklopen en tobbevaren, iis sluitstuk van dit spektakel zuilen bee bemande vlotten eikaars vlag gen proberen te roven. „Hóófdingelanden van de Vlietlan- fen" zullen het waterfestijn om twee cur openen. Voor de deelnemers, die ten kwartje inschrijfgeld betalen, is rerkleedruimte aanwezig. Toeschou wers kunnen ruime zit- en staan plaatsen bezetten. Aanstaande maandag beginnen de judolessen voor beginners in de sportschool van Van Gorsel aan do 'iandenstraat 10. Gedurende een week kunnen jongelui van maandag tot en met vrijdag lessen nemen in de judosport, namelijk van negen uur tot half elf. Dinsdag beginnen de les sen bij uitzondering *s middags om twee uur. Voor jongens van acht tot veertien jaar zijn nog plaatsen beschikbaar tegen het inschrijfgeld van een kwar tje. Sportkleding is niet vereist. Op één der kantoren van het Comité Jeugdvakantievreugd zijn deelnemers kaarten verkrijgbaar. SCHlBUAil: ChrGeref Warande 10 lesd, 3 uur ds Van Leeuwen. Ned he to «rel «vang Nw.Haven, 155, 1# er. i uur ds. v d Breek te Weosp. Herv Gem Grote lei 10 uur ds Vogel, S uur ds Vons, Btthelkeöc 10 uur ds Hoffman, Opstan- Uogskerk 10 uur dhr Van Beemen. vre- ceskerk 10 uur ds Groenewegen. KETHEL: De Rank 8.30 uur ds Vons,'10 uur ds Vons, 19-00 uur ds Eman. aAASLAND: Herv Gem 10 uur dhr Bak er uur dhr Vons. Ceref 10 en 7 uur dsBel. ÏAASSLUIS: herv gem grote kerk 10 uur Kiakman. 7 uur ds Vogel; Ichthuscen- trun 10 uur ds Duvekot, Zalencentrum 10 te dhr Du Pon. Geref Immanuelkerlc 13# ds Dereksen. 430 uur ds Duursema: Itaanathakerk 9.30 uur ds Duursema. 7 au- ds Dereksen; Andreaskapel 7 uur ds Duursema. Geref Vrijs 830 en 5 uur ds Van Tongeren. Chr Geref 9.30 dienst. dS uur ds Buys. npb 10.15 uur ds Broer, Leger, des Hells 10.en 73.0 uur saraenk, 0.45 uur openl samenk. aozENBURG: Immanuelkerk 9-45 uur ds zveleln, 6.30 uur ds Westerveld „Schans" uur dhr v d Hek, „Blankenburg" 9.45 te jongerendienst, Ger. 9.30 en 6,30 uur dhr Vreugdenhil. Chr Gert 9.30 eri #30 uur ds Plar.tinga. Geref vrljg 9.45 en ïï.uur ds Deddens. Geref Gem 10 en Dv Uur student Baayens. VXAARDINGEN: Herv Gem Nieuwe kerk n.iiUv ,Bos' 5 uur dhr Van Lambalgen; Mtnelkerk 10 uur dhr Hoogendam, 7 uur SJhauta; Immanuelkerk 8.30 en 10 uur miii n Lambalgen; Rehobothkerk 9 en fi! u1r,.dJ Be Johï. 1 uur dhr Hoogen- ijffi Ichthuskerk 8.30 en10 uur ds' Holykapel 10.30 ds Nauta; Holy- i„ j - 8 uur ds Nauta; Zonnehuis 10 «Pi,?5 _?r Hart. Geref Kerk Oosterkerk 'bhmLJ,®altk6r. 5 uur ds Swen; Em- iS 10 uur ds Swen, 5 uur ds Iiap- •yri, Zonnehuis 9 uur ds Ter Hart; Holyka- Sr»n+-,.ï ds Kr°ii Pnielkerk 10 uur ds 5 UUT rfs Ter Hart; Maranatha- &V.L10 Uur ds Krol. 5 uur ds Bakker; w.5ïi g udJ .ds Ter Hart. Geref Gem „•dteuwland 56, 10 en 5 uur ds Huisman. <0 5 diens" Gem 'n Ned D1Jltsteeg 6' 10 tkwfjïïE e.: °ud Geref. Gem. In Ned.. R,,5??r0o,ien- 19.30. owahuls; Zomerexposltle, 19.30 tot 23. ^bdsseboorzaal: Kogels voor mr. Solo. Duh®"!|! Vertrek voor dagtocht naar VTeeshu 1 spte 1 n 18 links. Stuif ri.ïf.i1,11'10 tot 16- ooskffüfeum: Westhavenkade 45, ex- i jSe«5 filmvoorstellingen, 10 en 1230 en UuyKj,, stap maar op en laat Je tot 12 en 14 tot 16.30. tot i7 *erk: Beklimmen van de toren, 14 ^«terhoofd: Rondvaart Spido, vertrek SUdhnts; Zomerexposltle. 9 tot 17. ..De Rotterdammer". Smalle 346619'el" M671S- KedacUe; tel' )St£.h,(?d.' bezorè,„». j 343345, dagelijks van in». fer<^ags van- 13—19 uur. sïStSJfna' ,bezor*in*: it. Verheij, Wag lS™! tel. 343345, dagelijks van 18.30 AïJ!JLM?erdaKs van- 18—19 uur. Sj, Westerapotheek, Voorstraat «De Rotterdammer", Lange tel. 266382, uitsluitend redac- fSJjnïteL 263954. BHrvr>x,ric tevens klachten bezorging: 238» van Gogh, Dr. Zamenhofstraat jju ^Krtjke telefoonnummers: Alarm po- U en r.ïK2?46^- Brandweer tel. 26M23. G.G. I AïSr tel. 269290, euwland, Dr. Wibautpleln 17. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM B. en YV. stellen de gemeenteraad voor water van het drinkwaterbedrijf rechtstreeks te leve ren aan de bewoners van Voorne-Rut- tcn en Rozenburg, zoals dat reeds sinds januari wordt gedaan. Dit'voorstel is een gevolg van de te korten, die er zijn ontstaan bij het streekschap draakwatervoorziening Voorne-Fucten en Rozenburg. Tot voor kort leverde de gemeente Rotterdam voor zestien cent per kubieke meter "drinkwater'aan het streekschap. Deze instantie zorgde zelf voor de distribu tie. Het tarief kwam daardoor tot 1 ja- liuari 1965 op tachtig cent per kubieke meter. Ondanks een rijkssubsidievan 170.000 per jaar bleven de tekorten stijgen. Eind vorig jaar bedroeg het tekort ongeveer zeven toe. Wilde het streekplan de exploitatie sluitend ma ken dan moest één kubieke meter drinkwater een prijs, opbrengen vari ƒ1,25. Deze hoge prijs had tot gevolg dat hert streekschap bij B. en W. het ver zoek indiende of aan Voorne-Putten en Rozenburg drinkwater voorstads tarief kon worden geleverd. B. en W. zijn van mening dat dit verzoek over eenkomt met het steeds gevolgde be leid zoals bijvoorbeeld met gas en' elek triciteit Daarbij heeft men. gestreefd naar in tegratie van grotere voorzieninggebie- den. Capelle aan de IJssel en Bleiswijk hebben reeds gas en water voor stads tarief van Rotterdam. Het college maakt bij het voorstel de aantekening dat de levering van drinkwater aan Voorne-Putten en Rozenburg tot ge volg zal hebben dat er een licht ver lies zal worden geleden. Men verwacht echter dat deze te korten snel zullen worden weggewerkt omdat de stijging van het drinkwater in het nieuwe deel van het voorzie- ningsgébied Rotterdam goede perspec tieven bieden. B. en W. merken aan oe hand van de aanvraag van het, streekschap op dat het te ver zou gaan als de Rotter damse tarieven in het hele gebied zou den worden toegepast. Het water dat in het verleden m het streekschap 'is afgeleverd was veelal onder de kostprijs. Vandaar dat de prijzen gehandhaafd zullen blijven tot dat het stadstarief hieraan is gelijk getrokken. Ht streekschap blijft het tekort van .1966 schuldig aan Rotterdam. 26MAASLAND - Arts: 3. W. Oltrnans. 's-Herenstraat 4, tel. 01899 - 2039. Dierenarts: C. v. d. Most, Kethelweg 13a. Vlaardingen, tel. 010 - 343084. MAASSLUIS Arts: J. L. van Loon. Veerstraat 15, tel. 01899 - 2108 (van zaterdag middag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur). Verloskundige: mej. Van der Veen, Jac. Catsstraat 24, tél. 01899 - 2376 en mej. Van der Hoeven, Willem Pijperplein 64 (West). telApo8Uieek: Rljnmondapotheek, Mozart- laan. tel. 01899 - 2209 (van zaterdagmorgen 8 uur tot maandagmorgen 8 uur en op werkdagen tot vrijdag na 18 uur). SCHIEDAM Artsen: J. Mokkenstroom, Graaf Florlsstraat 75, tel. 010 - 264098: J. van Buren. Buys Ballotsingel 72, tel. 010 - 155050 en V. van Santbrink, J. van Zut- phenstraat, tel. 010 - 262562. Apotheek: Nleuwland-apotheek, Dr. Wi bautpleln 17, tel. 0L0 - 267532. VLAARDINGEN Artsen: H. A. v. d. Hoeven. Emmastraat 115, tci. 010 - 343495 en G. Bordewljk, "Moreslaan 148. tel. 010 - 342150 (dienst geldt van zaterdagmiddag I uur tot maandagmorgen 8 uur alleen voor spoedgevallen- Boodschappen voor 10 uur). Apotheek: Westerapotheek, Voorstraat 53, tel. 010 - 342683. Dierenarts: C. v. d. Most, Kethelweg 13a, tel. 010 - 343084. ROZENBURG Arts: H. C. van der Graaf, Anemonenlaan 2, tel. 01889 -2208. GESLAAGDEN SCHIEDAM Op het gemeente lijk Avondlyceum Rotterdam slaag den voor het staatsexamen HBS-A de Schiedammers A. J. van Es, mejuf- juffrouw C, H. Huibers, J. Stegenga. A J. van der Tuyn en A. C. M. Volle- bregt Voor het staatsexamen HBS-B slaagde de heer Th. J. A. Hagen- doom, eveneens uit Schiedam. door. In een vrijdagavond gehouden spoedvergadering heeft de. gemeente raad zijn fiat gegeven aan een ver vangend plan voor een complex van 288 portiekwoningen in acht woonla gen. Mede als gevolg van het huidige minder gunstige klimaat op het ge bied van de bouw- en beleggingsacti viteiten is de bouw van de hoge to renflats voor Eurowoningen en het Parkfonds thans onmogelijk. De maatschappijen hebben van een ver dere ontwikkeling van hun plannen moeten afzien. Na langdurige onderhandelingen hebben B. 'en W. vrijdagmorgen be grip kunnen opbrengen voor de motie ven van de directies en overeenstem ming bereikt voor het vervangende plan dat in zes blokken tussen de Merellaan en de spoorbaan in Maassluis West zal worden gerea liseerd. De bouw past in het bestem mingsplan voor dit gebied, waar iets meer westelijk al eerder grond werd verkocht aan de N.V, Bouwfonds Ne derlandse Gemeenten. De gemeenteraad, die gisteravond na bijna een jaar weer eens in het oude raadhuis vergaderde, had vijftig minuten nodig om achter gesloten deuren over het abrupte voorstel te beraadslagen, voordat burgemeester W. J. D. van Dijck zijn toelichting in de openbare vergadering kon herha len. ROZENBURG Op maandag 7 augustus worden in Rozenburg maar liefst drie lagere scholen tegelijk ge opend. Het zijn een hervormde en een openbare lagere school in de wijk Lan- geplaat en een r.k. lagere sdhool jn het plan Nieuw-BIankenburg. Alle drie zijn gebouwd volgens" het Simplex-systeem, waarin kortgeleden ook een gymnastiekzaal werd geo pend. Burgemeester H. Sloots zal de scho len symbolisch openen door een offi ciële protocol te voltrekken bij de openbare school De Morgenster. Voor af is er in De Schans een bijeen komst met genodigden. ROZENBURG De organisatoren van de actie vakantiebesteding kun nen tevreden zijn over het welslagen van 'de door hen geplande activitei ten. De hele week is er flinke deelna me geweest aan de evenementen, zo als rolsc'haatsenwedstrijd,' wieler wedstrijd, etalagepuzzeltocht en ringsteken per fiets- Driemaal is men met een groep kin deren naar Jeugdland geweest. Het enthousiasme voor deze bezoeken blijkt wel uit het feit dat vrijdagmor gen nog een tweede en later zelfs een derde autobus moest aanrukken om de kinderen te kunnen vervoeren. Hij zei dat het vervangende plan vrijwel overeenkomt met de bebou wing die oorspronkelijk voor dit ge bied was gedacht maar waarvan werd afgezien toen het Parkfonds in plaats daarvan torenflats wilde laten bouwen. De uitvoering zal zo spoedig mogelijk beginnen. Het is de bedoeling, dat de Merel laan nu wordt doorgetrokken -in de richting stad en aansluiting krijgt op de Westlandseweg. De gevoelens van de raad over het niet doorgaan van de torenflatbouw bleken verdeeld. Wel was men una niem verheugd dat met het vervan gende plan de woningbouw in ieder geval wordt gecontinueerd. Burgemeester Van Dijck zag rede lijke kansèn voor de verhuurbaar heid van de premiehuizen. Hij ver wachtte een kale huurprijs van ƒ185 per maand. Naar zijn schatting zal dit bedrag worden verhoogd met on geveer ƒ65 voor bijkomende kosten. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Unilever Studiefonds heeft gedurende het stu diejaar van september 1966 tot juli 1967 totaal ruim ƒ121.000 uitgekeerd. Van dit bedrag was ongeveer ƒ35.000 voor het middelbare onderwijs bestemd en ruim ƒ86.000 voor acade mische studies. Zoals' bekend is het studiefonds bestemd voor begaafde kinderen van Unileveremplopés van gepensioneer de medewerkers of hun weduwen. Naast de begaafdheid speelt uiter- raard ook het inkomen van de ouders een rol in de toekenning. Er Waren vele aanvragen die niet alle voor een uitkering in aanmer king konden komen, gezien het beschikbare budget per jaar. Aan het begin van het afgelopen studiejaar zijn ongeveer honderd aanvragen bij het bestuur ingediend, waarvan 35 procent is toegewezen. In totaal zijn aan 125 studerenden toelagen verstrekt. Veertig procent van dit aantal studeerde op een ho geschool of universiteit en zestig pro cent volgde middelbaar onderwijs. Hoewel niet alie resultaten bekend zijn staat reeds vast dat in het afgelo pen studiejaar twee studenten hun academische studie voltooiden en dat één leerling zijn middelbare oplei ding met goed gevolg beëindigde. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Van de 48 ja ren, die de heer A. Selier in over heidsdienst meemaakte, beleefde hij er (op tien weken na), veertig in Vlaardingen. Vrijdagmiddag werd' daar aan herinnerd in gebouw Trian gel waar het voltallige personeel van de gemeentelijk energie- en waterlei dingbedrijven aanwezig was om van de opzichter le klasse afscheid te ne men. Wethouder E. P. van der Veen, ty peerde de scheidende ambtenaar als iemand van de weinige oude getrou- VLAARDINGEN In september wordt een begin gemaakt met de pro vinciale clubcompetitie van het district Zuid-Holland van de Konink lijke Nederlandse Dambond. De dam vereniging V.D.V. komt dit jaar voor het eerst uit in deze competitie. Er wachten de VDV-ers thuiswedstrijden tegen H.D.C. - O.D.B. (Den Haag), CDR (Rotterdam), Alblas- serdam, Damlust (Gouda) en tegen MDV uit Monster. Uitwedstrijden worden gespeeld te gen Charlois (Rotterdam) PDV (Pa- pendrecht), DIO (Den Haag) en tegen SWZDV, eveneens uit Den Haag. Het tiental van VDV is nog niet bekend omdat nog enkelé partijen moeten worden gespeeld. wen, die op een lange staat van dienst mogen bogen. De bekende enveloppe met inhoud vormde het geschenk dat de heer Se lier van het stadsbestuur, mocht ont vangen. De heer G. van der Stoep, waarne mend directeur van de G.E. en W.B., stelde vast, dat de heer Selier een echte vakbondsman was, die voor ie-, dereen een (altijd weldoordacht) ant woord had: „Wij zijn dik tevreden met van wat er bij u uitgekomen is". Dat de heer Selier een graag gezien persoon 'is in vakbondskringen bleek uit de toespraak van de heer A. N. Augustijn uit Rotterdam, die de gevoe lens vertolkte van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidsper soneel. „Alles in u was gericht op de naas te en daarmee gaf u het C.N.V. ge stalte", aldus de heer Augustijn. Na mens het hoofdbestuur en de afdeling Vlaardingen van de NCBO, ontving de heer Selier een woordenboek en een vulpen. De heer J. Visser, technisch hoofd ambtenaar sprak namens het perso neel. STAND VLAARDINGEN Geboren: Bartelina M dv C A E de Jonge en K A Rozendaal; Jacob JhL G van den Berg en M G van Linden; Katharina dv D Vermaas en N M van Oosterhout; Franelscus J H zv M van den Berg en G Llnschoten; Simon P zv A N Borsboom en A P M Vermeer; peter zv W Mak en C P J Dijkshoorn; Elisabeth W dv F L de Boer en A J Gijsberts; Nlcolaas zv N van Vliet en M van Loon; Sandra dv H J A Brölcling en S J Ouwerlcerk: Peter zv J Bos en A Kluft. Overleden: N J van wleringen 42 ev M Schriel. VLAARDINGEN Overleden: Haartje Dijkshoorn 51 echt v M Schruljer Gedemp te Biersloot 26B: Henderlna Moerman 66 Schiedamseweg 132; Jan Johannes Pruljt 72 echtg v H van der Zwaa Weteringstraat 2; Pieternella Elisabeth Leuntje de Keijzer 77 weduwe v G Goor Holyslngel 4; Catharina de Jong 66 echtg v M C Silvius Swee- linekstraat 17, Geboren: Alexander Adrianus Alobsius Maria zv A A Pietersen en C L M Leduse Van Linden van den Heuvel)sin se 35; Belin da dv M Ruljs er. Wvan Mourik Van YVesembekestraat 153: René Hermanus zv L H Bronswijk en A MPannekoek Spoorsin- gel 67; Richard zv A W Vermeer en J Bravenboer Schlmmelpenninckstr 30a; Alexandra dv M Bouehalb en P van der vaart Fuikstraat Monltrue Antoinette dv H J van 't Hoen en J H Hotman Hflndelstr 13; Peter Josephus zv C J S Strik en G J M van Uflelen Zuldbuurt 75a. Getrouwd: Adrianus Stellenaar 25 en Jo hanna Fetronella Maria Rodoe 18; Jan Krult 25 en Anthonla Adrians van Mansum 21. VLAARDINGEN Geboren: Maarten Ro bert zv J J G Verburg en t, M A Engels Maassluis Van Scorelstr 65: Gerardina dv K Brabbel en G Jongste Deltaweg 92: Cornells GUSbert zv C Hoogenüljik en T H C Van Eerde, Maassluis, Van Seorelstraat .74; Hermina Elisabeth Pieternella dv E Horsmeijer er E P van Oort Schoutstr 9. Overleden: 'Mlra Cornelia Johanna van Nes 88 wed v T Berkman Rozenburg Bal- kenbura 5. Getrou vd: Paulus Johannes Franken 22 en Maria Wilhelmina Kop .18; Petrus Jose- .phus Christlaan Meulerikamp 30 en Joanna Geertrudis Booss 22, Klaas Kortland 26 en Hendrika Maria Christina van Meurs 18. VLAARDINGEN Geb.: Com. Christina d.v. J. Schaar en A. van der Lely, 3e Spoorstraat 7: Willem Bart, z.v. A. J. Gou- driaan en P. Blom, Parallelweg 94a: Ri chard Anthony, z.v. A. Robbemond en C. van der Voorde. Rozenburg: Essenlaan 157, Getrouwd: Gerrlt van 't Oor. 26 en Wllle- mijntje Scftrevelius, 21; John Victor van den Berg, 21 3 en Hendrika Johanna van Schie, 20; Hendrik Jan Poullsse, 23 en Bastlana van der Knaap, 20. maassluis Géborén: Cerwtn Dirk: zv F zandman en J J van der Kraan: Evelien dv H C Ras en w van Balen: Jeltje Franclna dv s H Steenwljk en J H van Vliet; Johannes Henrlcus zv Th J A Compier en A A M Landsaal; Jeannette Sllvlna dv S Huwae en M Saptenno; Mir jam, d vak Koffeman en E J Prins. Getrouwd: F W Wegman en D M van Ast; J a Timmer en N J Rijnberg: J W C Simons en K IJdo. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De wekelijkse repetities van het christelijk gemeng de zangkoor Progeza worden maan dagavond 31 juli hervat. Het koor zal namelijk binnenkort medewerking verlenen aan een .kerkdienst, zodat volgende week reeds met het oefenen moet worden begonnen hoewel nog verscheidene koorleden met vakantie zijn. Prozega is anderhalf jaar geleden opgericht en uitgegroeid van onge veer twintig leden tot ruim tachtig. Het koor wil zingen als ontspanning en deze ontspanning brengen in zie kenhuizen, bejaardencentra, inrichtin gen en verder medewerking verlenen aan speciale kerk- of zangdiensten in Vlaardingen en elders. Het repertoire van het gemengde zangkoor bestaat naast het geeste lijke lied uit modernere werken en uit liederen van een lichter genre. De opvatting dat Progeza een kerkkoor zou zijn is dan ook beslist niet juist. De deelneming der leden is inter kerkelijk. Bijzonder opvallend is het dat veel jongeren zich aanmelden. De minimum leeftijd is zestien jaar. Met het oog op het nieuwe seizoen spreekt het bestuur de wens uit dat verscheidene dames en heren zich zul len opgeven als lid. Een goede gele genheid daartoe bestaat tijdens de wekelijkse repetitie-avonden op maandag in de Maranathakerk aan de Dr. Wiardi Beekmansirigel. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Elk jaar laten enkele bruidjes zich tij dens de vakantieweken wegen op de stadswaag. Het is een ingewor telde traditie en dit jaar was de primeur voor Henny Meurs. die vrijdag met Klaas Kortland is ge trouwd. „Trouwen is een zaak van ge wicht", aldus de waagmeester, terwijl hij 55 kilo aan gewichten plaatste om de waag met de bruid in evenwicht te krijgen. opger. jan. 1937 Schiedamseweg 57 - TeL 343876 VLAARDINGEN Sept. nieuwe korsussen. STENO NED. Opleiding-tijd 6 mnd. STENO-DUITS-ENGELS -FRANS Opl.tijd 3 mnd. per taal Opleidingtijd Cc 5 mnd. ENGELS voor Beginners Inschrijvingen vanaf woensdag 36 aug. VEILING YVESXERLEE DE LIER 28 JuÜ Aardappelen 13-20 800Ö kg: andijvie 11-22 1050: dubb bonen 40-56 1909: snil 63-103 10M; tuin 12-25 240: alic. 220-320 1700; golden sunp 210-410 800: Fran- lcenth. 260-280: nvuscaat 360-380; abers.330:, komkom (krom) 21-36 12.100: pepers 70-170 280; postelein 26-27 ISO; pruimen 230-310 160; spinazie 13 60; Uien 16-27 210: rode kool 7-21 900: prei AI 23 500: BI 22; bospeen 26-27 312 bos; peterselie 5-13'/» 420: selderij 5-8 2200; komkom AA 36-38 59.000 stuk t Export; A 33-36 10.600 bin: B31-36 69.600 totaal; C 23-29: D 16: netmeloen 6 65-85 20.000 stuks: celant 8 60-70: 10 45-50; netme loen 6 115-125; 8 105-115; pijp 10 80-90; 12 60-70; ananas 8 125-150 1800 3 1-120; 10 75-103: oaprlka 6-25 8500;. sulkermelocn 6 215-220 406 stuks: 8 165-190; 10 150-160; ogen 6 110-155 3400 8 95-165: 10 75-135; 12 50-80: 15 55-53; perziken 14-49 7700: sla 1 12-20 16000: bloemkool 6 6>79 6600; D 51-59; 10 35-40; 12 27: tomaten A 430-480 4SA! 3 bekjes export: extra C 410-470 5707 bin:: tomaten A 420-480 51.640 totaal: B 420-450; IC 420-470: CC VLAARDINGEN De Stichting Unie Vrouwelijke Vrijwilligers houdt woensdag in besloten kring een verkoping van artike len, clie de bejaarden op de breiclub heb ben gemaakt. De goederen zijn van 's middags twee tot 's avonds negen uur verkrijgbaar In net gebouw,van de Schiet vereniging wilhelmina aan de Ammastraat. VLAARDINGEN B. en W. stellen de gemeenteraad voor het pand aan de Pleter Karei Drossaartstraat 49 en 51 aan te ko pen met de daarbij behorende grond. Het &and. bestaande uit een beneden- en een avenwonlng. is gelegen In een gebied waarvoor een bestemmingsplan wordt voor bereid. VLAARDINGEN Het bestuur van de Stichting voor Katholiek Onderwijs heeft hei gemeentebestuur gevraagd medewer king te verlenen voor het stichten van een kleuterschool ln zuidelijk Holy. Het gaat om een gebouw van drie lokalen met een ruimte voor 89 kleuters. B. en w. stellen de gemeenteraad voor de gevraagde mede werking te verlenen en een aanvangskre- dlet van 17.000 beschikbaar te stellen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het beklimmen van de toren van de Grote Kerk heeft gedurende de eerste vakantie week grote belangstelling van de jeugd gekregen. Honderden hebben de treden beklommen naar de omloop, om van daar een weids uitzicht te hebben over Vlaardingen én omstreken. „Niet over de balustrade leunen, niets naar beneden pooien en niet naar beneden spugen", luidde de vermaning van de gids. Dat er toch over de ba lustrade werd geleund spreekt bijna vanzelf. Het ijsje was er niet voor niets bij ingeschoten om van de torentrans een uniek uitzicht te hebben op het nietige verkeersgedoe op de Markt. Nog geen tien minuten geleden hadden ze daar zelf gestaan, weifelend tussen ie vele traptreden of het bijten in een ijskoude wafel. Ze hadden hun twee dubbeltjes beter besteed. En terecht! „Vlaardingen is toch niet zo groot als je wel zou denken" en „het lijkt Madu- rodam wel" waren enkele van de uitspraken die van een objectieve blik getuigden. Beneden gekomen was er het wegen certificaat met gewicht ontving. ,,Dat\de vleeshallen halen", aldus de waag-\,,Hiemaast kunnen we onze centen te- op de Stadswaag, waarbij men een echt'certificaat kunnen jullie hiernaast injmeesler. De reactie van de jongens?rughalen". vragen om Hulpverlening staat mijn rubriek altijd open. Dat raakt meer en meer bekend, zoals u weet. Nu. is bet mevrouw S. S. v. Tuyl-Hórsdijk; Randweg 93b, Rotterdam, - 25, die mij vraagt de lezers iets' te vertellen over Peter Gorter, die acht jaar oud is en in Maastricht woont. De beide ouders van Peter zijn blind. 'De jongen wordt voor zijn vader en moeder al een flinke steun. Voor het eerst van zijn leven zou hij echter met vakantie gaan: met zijn drieën een week naar "Vlissin- gen. Eén wsek voor het grote gebeu ren wordt Peter aangereden, bij breekt zijn been en loopt een grote vleeswond op. Vanwege dje wond kan het been van Peter niét in gips. Nu ligt hij al vijf weken in een rek verband in het ziekenhuis. En dat gedwongen ver blijf zal nog wel even' duren, zegt mevrouw Van Tuijl. Dan schrijft zij; Zouden allen, die dit lezen Peter een kaart willen sturen uit hun vakantieoord of woonplaats?" „De ouders van Peter nemen die kaarten dan mee naar het zieken huis. Peter vertelt hun dan van wie en waarvandaan de kaarten komen. Met elkaar hebben ze dan genoeg lijke uren. Met deze daad bezorgt u Peter een grote vreugde en voor zijn ouders is dit een lichtstraal in hun donker leven." Aldus de brief van mevrouw Van Tuijl, Slechts het adres van Peter voeg ik eraan toe: Athoslaan 27, Maastricht. Dan weet u genoeg. DNA" VOOR UW MEDEWERKING! 'TOT slot van deze week iets heei anders. De Dierenbescher ming Rotterdam deelt me mee dat de vele vlooien bij honden en katten ais oorzaak hebben de tijd van het jaar en de grote warmte. Dat zeg ik nu zo lakoniek. maar die mededeling kan haar nut hebben. Want de die renbeschermers krijgen nogal wait telefoontjes over dit euvel bij huis dieren. Het kan echter worden bestreden. En wei zo; Men haalt bij de APOTHEEK 1 deel Derris poeder en 3 delen talkpoeder. De hond of kat wordt op een witte doek gezet en dé huid wordt ingewreven met hét' bo venvermelde poedermengsel. (Hier bij dient men wel uit de buurt van de ogen van het dier te blijven). Na het inwrijven slaat men de doek om het dier heen. waarna de vlooien er dood uitvallen. Indien nodig kan men deze behandeling na drie dagen herhalen- V. Wie het nog heeft doe er zijn voor deel mee! a-vfr.óy-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1