Chr. Sportfederatie laat weinig van zich horen i W Aantal woningzoekenden neemt nog niet af Rolling Stones niet in de cel Bas en van z'n der Hoeven antiekzaakje Kampgevechten in de Veluwezoom Beneluxtuiinel geeft grotere reizigersdrukte Achterkant station niet zo mooi LAAÏSÏEQA6 üh/itett Oude man op fiets gedood H cpruimÈng Rapport Bureau Huisvesting: Indonesië gaat invoer beperken De „Heksenketel" op Broersveld Wrak van Vikingbank nog niet geborgen Vlieland stelt minister eisen Burgerlijke stand TEKORT AAN MENSEN BEDREIGT VOORTBESTAAN Joyrider achter slot LEESHOBBY BLIJFT NOG' TOENEMEN MAN OPENT PORTIER: KIND IN ZIEKENHUIS Excelsior-jeugd terug van KNVB-kampweek rotterdammer MAANDAG 31 JULI 1967 fcte. iel Vestigingen INENTING en dagelijks 'te;* Zwemvereniging Financiën Tweede natuur Personenauto in brand -*°>a j Pagina 3 "•Nfc •ei- We,- Wiiï S UI Em pTi'ditfge collectie duböej. - f,ride stofferri-voor mi cf voor iet volgen3é seizoen,-in-ee« speciale aanbieding, voor prijzen „die niets meer met de waarde te maken hebben. Krcukhersteliende Fibrenka Invble'jóorten en klearén, 130 -en'"140 cm,.breed, dus extra' voordelig, uit de series van 7.95 en 8.95, kieséUniorgén uit, 1 te kust en te keur, voor nog géén rijksdaalder. - Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze kreukherstel- letide dubbelbrede stoffen, (voor een /urk/e f,5 mtrvoor een ptkje i 2'mtr, dus extra voorde/tg) in vele kleuren en dessins, per meter voor Duur van oe Opruiming 13 juli tot 3 lujustuf. 6Hn Ut, of schriftbot den, (Van een medewerker) SCHIEDAM De op papier reeds meer dan zes jaar be staande Christelijke Sportfede- xatie Schiedam (CSFS) heeft de laatste maanden, zo weinig van zich laten horen, dat het er veel van uceg heeft, dat deze fede ratie aan. het doodbloeden is. Als overkoepelend orgaan van de plaatselijke protestants-christelijke sportverenigingen heeft de CSFS de afgelopen jaren nuttig werk verricht en de plannen voor de toekomst wa ren vele. Zo veel, dat men om bestuursuitbreiding vroeg en vooral middelen zocht die de financiële toestand rooskleuriger konden ma ken. Of de CSFS inderdaad tot liqui datie gedoemd is, blijft voorlopig nog een* vraag. Het was drs. W. Woudstra uit Den Haag, die als bestuurslid van de NCSU op zaterdag 1 juni 1961 de CSFS bij de 17e Koningin Wilhelmi- na-mars introduceerde. Enkele we ken'tevoren op 16 mei 1S61 was de CSFS officieel opgericht, met als bestuursleden H. Roozenbeek (voorzit ter), F. E. Koelman (wnd, secretaris) en A. Winter (penningmeester). Later werden daaraan toegevoegd E. Beek man (alg. adjunct) en E. Mast, die het secretariaat overnam van de heer Koelman, die wel als bestuurslid aan bleef. Een der eerste activiteiten was een enquête onder de prol christ. school jeugd. Ruim 900 formulieren werden ingeleverd, waann vooral gevraagd werd aan welke tak van sport men M I «Hij 1,1.-1 Atui I ■laMl Utii hé h)»-| Auu i IKV s> nr«e I fctta utfii- I tuCi Ücöl *»t| KieJtl kttCül bCv> r leal Itwi f cc (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij bureau Huisvesting stonden op 31 maart in geschreven als woningzoekenden 5.608 Schiedammers. Dat waren er 204 meer dan op 31 december 1966. Er -""aren 736 woningzoekenden va. elders, of 64 minder dan op 31 december 1966. Binnen de gemeente geschiedden m"-het 'eerste kwartaal van dit'jaar 545 verhuizingen. Hier van waren medisch 21 gevallen drin gend noodzakelijk en 33 gevallen ge wenst Bij deze 545 verhuizingen waren 87 mwomngen. In 93 gevallen ging het om een nieuwe woning, terwijl 254 mensen een „opschuifwoning" betrok ken. Hoofdbewoner werden 18 inwo ners. In 35 gevallen was er sprake van huur en aankoop in de „vrije sec tor. Er kwamen 33 gevallen van wo- nmgruïl voor. Het aantal vestigingsvergunningen bedroeg in het eerste kwartaal 1967 230. Hierbij gmg het om 36 opsehuif- woningen en om 122 vergunningen door huur en aankoop in de vrije sector. Aan de bestemming werden, ont trokken 26 woonruimten voor bédni- SCHIEDAM Tijdens afwezig heid van de bewoners werd zondag ia 's-Graveland bij de Schie inge broken. Er werd een bedrag van 200 ontvreemd. Bovendien werden enige flessen drank meegenomen. Men was binnengekomen door een raam open te schuiven. Door het openschuiven van een raam zijn onbevoegden vrijdag bin nengekomen in de melkzaak van H. N. aan de Dam. Uit de kassa werd ongeveer 35 ontvreemd. dei tegen Difterie - Kinkhoest - Tetanus - Kinderverlamming en tegen Pakken. Oï> donderdag 3 augustus 1961 van 1.30 - 2 00 uur zal er ten huize van de Vlaardlngse art sen gelegenheid worden ge geven voor kosteloze inenting: tegen pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt: tegen difterie - kinkhoest - tetanus - kinderverlamming voor zuigelingen en kleuters. Aan kinderen, die een haif jaar geieden driemaal werden inge ënt tegen difterie - kinkhoest - tetanus - kinderverlamming, mpet nog een, .vierde injectie worden gegeven om de verkre gen immuniteit .voor een aan tal jaren te bestendigen. Men kan zich zonder voorat- gaande melding vervoegen bij de huisarts, waarbij het oranje inentingsboekje moet worden overgelegd. Ouders, ,die hun kinderen" ge boren in I9S3 volledig lieten in enten tegen difterie - kink hoest - tetanus - kinderver lamming, worden er aan her innerd, dat deze kinderen nu voor een herinenting m aan merking komen. Hierdoor wordt de immuniteit weer ver lengd. Dezg herinenting vindt plaats door gebruik van ge- -mengd- vaccin tegen de ge noemde ziekten. Door de huis arts zal bon 5 uit het oranje inentingsboekje worden Inge nomen. ven, afbraak en ontruiming krotwo ningen. Hiervan waren er 13 bestemd voor sanering, terwijl 13 huizen wer den onttrokken ten bate van bedrij ven, winkels, enz. In het tweede kwartaal van 1967 daalde het aantal ingeschrevenen tot 5455 en het aantal woningzoekenden van elders tot 603. Binnen de gemeen te waren er 717 verhuizingen. Hier van waren 45 met medische urgentie verklaring en 38 gewenst en zeer dringend. In totaal daalde het aantal woningzoekenden inet 286. - Het aantal afgegeven vestigingsver gunningen bedroeg in het tweede kwartaal 271. Er waren 380 verhuizin gen naar opschuifwoningen. SCHIEDAM In het politie bureau aan de Lange Nieuwstraat bevind zich een 16-jarige Schiedam mer die in Den Haag werd aange troffen in eenpersonenauto die hij in Schiedam had ontvreemd. Hij was verleden week ook al aan het rijden geweest met de personenauto van een Schiedamse rijwielhandelaar, die later werd teruggevonden. X?Jfönt<ï?ï "De Rotterdammer", Langfe kerkstraat 82. tel 2663S2, uitsluitend redac- uezaken: tel. 283934. irwSS?tïcllap* tevens klachten bezorging: Glwh,-DI- Zamenhofrtraat. telefoonnummers: 'Alarm'j>o- tfj^hbeek Nieuwland, Dr. Wibautpiein 17, i DJAKARTA De Indonesische regering heeft drastische maatrege len genomen om de uitvoer te be vorderen, het smokkelen te vermin deren en de invoer te beperken. De binnenlandse industrie kan niet con curreren met de stroom goedkope goederen uit het buitenland. De Indonesische exporteurs mogen voortaan 75 tot 90 procent van hun deviezeninkomsten houden in plaats van 50 tot 75 procent. Hierdoor verminderen de inkom sten van de regering aanzienlijk, maar zij hoopt dat de export hier door sterk zal stijgen en dat het mokkelen zal verminderen. Boven dien mogen de exporteurs zélf de verscheping regelen. De bepaling dat importeurs pas 180 dagen voor hun goederen behoe ven te betalen, is afgeschaft. Zij moeten nu invoervergunningen aan vragen. Ze moeten 25 procent van de kredietwaarde betalen bij invoer van essentiële goederen en 50 pro cent van verbruiksgoederen. LONDEN De Rolling Stones Keith Richard* en Mick Jagger be hoeven de gevangenisstraf van resp, een jaar en driemaandag waartoe zij veroordeeld waren, niet uit te Zitten. Richard is vandaag in Londen in hoger beroep vrij gesproken wegens gebrek aan bewijs. Hem was ten 'laste gelegd dat hij' in zijn woning het roken van Indische hennep had toegelaten. Jagger, veroordeeld wegens het bezit van een paar peppillen, is voorwaardelijk vrijgesproken. Hij zou niet hebben geweten dat het be zit van de pillen, die hij in 'het bui tenland hij een drogist had gekocht, in Engeland strafbaar was. Uiteraard warén de-.fans van de heide 23-jarige sterren, die op de publieke tribune de uitspraak aan hoorden, bijzonder in him schik. zou willen deelnemen in vereni gingsverband. Voor de tennissport bleek grote belangstelling te bestaan met als gevolg, dat pogingen werden gedaan een baan te huren en een vereniging op te richten. Het bestuur van de CSFS vond.de dames Janny Beekenkamp en Cora Brunt en enkele anderen bereid als bestuur van De Baanbrekers te funge ren en op 4 september 1962 werd deze vereniging opgericht Er werd getennist op de banen van de heer J. van Vliet aan de Stadhouderslaan. In de wintermaanden ging men aan badminton doen in het gymnastieklo kaal van de jchool Frans Halsplein. De heren N. Buis en V. Palm verieen- dén belangeloos medewerking met het lesgeven. De zaal van de toen nog bestaande Sportschool Reinier Hulsker aan de Westvest werd ge huurd voor tafeltennis. Bij de enquête op de scholen had den 243 jongens en meisjes te kennen gegeven dat zij een prot, Christ, zwemvereniging op prijs stelden. Het bestuur van de CSFS overwoog de mogelijkheden hiertoe en in mei 1963 kon tot de oprichting van de Golfbre kers worden overgegaan. Lien Hoog land en Hennie Schouten waren de meest actieve bestuursleden, hoewel ook de naam van badmeester Henk Houwen niet onvermeld mag blijven. Zij hebben samen met het bestuur van de Chr. Sportfederatie het le dental tot over de honderd opge voerd. Het gemeentebestuur verleende me dewerking door donderdags zwemtijd in het Bad Groenoord open te stellen. Voor de wintermaanden kon geen zwemtijd worden gevonden, ondanks besprekingen met de bedrijfsleider van het Sportfondsenbad, wijlen de heer F. A. Putto. Men bleef dus af hankelijk van Bad Groenoord, waar voor medewerking van bedrijfsleider B. J. Helsma werd verkregen. Intussen verscheen een folder voor de ouders, want SW (voetbal) en DWS (handbal) voerden propaganda onder'de schooljeugd, waarin zij hen opriepen lid te worden, met als ge volg voor later: sport op zondag. Aan bestaande sportverenigingen in Schie dam werden de adressen doorgegeven van hen, die te kennen hadden gege ven wel lid te willen worden van een bepaalde vereniging. Door te geringe belangstelling en te "weinig medewerking van alle leden moesten de verenigingen De Raanbre- kers en De Golfbrekers worden opge heven. Om het hoofd boven water te hou den tobde de CSFS toen reeds met hnanc ë'e p-ob'emen. Men had alleen inkomsten van de contributies der aangesloten Verenigingen Animo, DOK, HBSS, Juliana, ODI, ODO, O- ranje Garde en later De Baanbrekers en De Golfbrekers, terwijl de NCSU een subsidie verstrekte. Om alle plannen te verwezenlijken moest omen meer geld hébben en op nagenoeg iedere begroting en in elk jaarverslag moest penningmeester A. Winter een tekort van soms bijna 200 vermelden. Men wilde nog veel meeT: Het orga niseren van een Sportdag of Sport week, veel propaganda op de scholen en ,jn heel Schiedam, het oprichten van een prot. chr. atletiekvereniging, enz. Een sportdag werd. op zaterdag 29 juni 1963 gehouden, maar na véle voorbereidingen en de toezeggingen van alle aangesloten verenigingen was de regen een spelbreker. Er moest dik geld bij en honderden pro gramma's bleven onverkocht. Ondanks deze tegenslagen hield de CSFS vol en op 26 maart 1964 werd een kaderbijeenkonwt gehouden, met als spreker de heer J. v. d. Meyde, die de CNS-actie SSS besprak. In 1964 weer ups en downs. De SSS-actie kreeg veel medewerking en er werden 2700 adressen bewerkt. Resulaaat: 1113,47, waarvan 334.05 (30 pet.) naar de verenigin gen vloeide. 'Aan het CNS kon 779,42 worden afgedragen. Van een Sportdag kon in 1964 niéts komen, maar men slaagde er wel in op 5 mei een singelloop te organise ren. Door drukke werkzaamheden en verhuizing traden in het bestuur van de CSFS enkele mutaties op. De he ren E. Beekman en E. Mast traden op de jaarvergadering van 19 januari 1965 af „en het secretariaat kwam m handen van de heer A.» Schouten, ter wijl de heer H. Nagtegaal het bestuur completeerde. De heer Schouten werd geruime tijd'"ziek en de heer" Nagtegaal ver trok niet lang daarna naar elders, zodat weer nieuwe bestuursleden moesten worden gezocht. Intussen kwamen de heren H. Roozenbeek en F". E. Koelman aan de beurt van aftre den- en ook zij hadden reeds enkele malen te kennen gegeven 'wegens' drukke werkzaamheden hun functies ,te Wïllën overdragen. t AI deze wijzigingen'in het -bestuur zijn mogelijk funest geweest" voor het voortbestaan van de CSFS» Op. de vergadering van 11 november 1965 in Jcugdbaven werd een-nieuw bestuur gékozer,, bestaande "drie jeugdige leden, 5J. B. Apart (secretaris),- W. T. de Gids (voorzitter) en. J- Olieman (penningmeestér). De wens van de aangesloten' verenigingen was dit bestuur zo - spoedig mogelijk te' com pleteren, maar de moeilijkheid was dat "elkg vereniging haar mensen zo hard'zelf nodig heeft Het enige wat ons bekend is'over de CSFS-aeüviteiten in 1966 is de medewerking aan de SSS-actie'.' Dit jaarthebben 'de verenigingen1 op eigen initiatief de SSS-actie 1987 voorbe reid en tot een goed einde gebracht. 1 Van het CSFS-bestuur hoort men weinig, meer, al is ons .gebleken, dat van* liquidatie nog geen sprake is. - Drukke werkzaamheden in eigen ver-i enigingen (oa. van de heer De Gids bij (Animo) leidden ertoe, -dat de acti viteiten *min of meer tijdelijk stilstaan. - k f A PenningmeesterJ, Olieman ver trouwde» ons toe niets liever te willen dan de activiteiten weer "ter hand te nemen. Maar dan graag met een vol ledig en aangevuld bestuur, met me dewerking van alle aangesloten vere nigingen. Alleen dan is het mogelijk de Christelijke, Sportfederatie Schie dam weer- „naam"-te geven, de belon ged van de aangesloten verenigingen te dienen en daarmee ook het onder ling contact van deze verenigingen te bestendigen. Er ligt nog een groot terrein braak voor de CSFS, maar dan'is veel-medewerking nodig. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Uit het overzicht over het eerste halfjaar 1967 van de gemeentelijke Openbare Bibliotheek en de gemeenschappelijke filialen van de gemeentelijke en r.k, openba re bibliotheek blijkt, dat er m deze zes maanden, bijna twintigduizend boeken meer zijn uitgeleend dan in dezelfde periode van het vorige jaar. In totaal werden uitgeleend 200179 (vorig j. 180459) hoeken, waarvan 66442 (v.j. 61759) romans, 65877 (v.j. 54164) studiewerken en 67860 (v.j. 64536) jeugdboeken. In de Centrale Bibliotheek aan de lange haven werden uitgeleend 28900 (Vij. 27256), 41042 (v.j. 33589) studie werken. Xn de jeugdafdeling aan de Westmolenstraat werden in totaal 15132 (v.j. 14945) boeken uitgeleend. In het fihaal Lorewtzlaan werden 21522 (v.j. 23045) boeken uitgeleend. Dat is 1521 hoeken minder. In het filiaal Leliestraat werden 13602 (v.j. 14166) boeken uitgeleend, of 564 minder. Het aantal jeugdboe ken, dat in dit filiaal werd uitge leend, 5832, (v.j. 7064) was aanzien- lijk lager dan 'het voorafgaande jaar. Err'werden 1228 kinderboeken min der uitgeleend. Er 2ijn op het ogenblik 8908 (v.j. 7846) houders van leeskaarten. De ge meentebibliotheek bezit 82.807 (v.j. 76.436) boeken. SCHIEDAM De negenjarige Arncfldus V. reed in de Mgr. Nolens- laan tegen het portier van de per sonenauto van de 49-jarige H. W. S. uit Rhoon toen dat plotseling werd opengedaan. De jongen liep een vleeswond aan zijn schouder op. Hij is naar de Dr. Noletstichting ge bracht. 0 De 2l"-jarige technisch tekenaar C. M. K„ slipte met zijn bromfiets ter hoogte van het Boerhaaveplem op de benedendijkse Rotterdamse- dijk. De GGD heeft hem met schaaf wonden aan het linker been en een arm uit deikom naar het Gemeente-, ziekenhuis 'gebracht. 4,Door „het natte wegdijk slipte zn- terdagnabht met zijn personenauto de achttienjarige C. R. uit Baren- d r e c h t in een flauwe bocht van de Prof. Kamerlingh Onneslaan. Hij verloor de macht over het stuur en botste op de geparkeerde auto van L. G., die een kettingreactie op twee volgende auto's veroorzaakte. Alle vijf de auto's werden mm of meer ernstig beschadigd. O Schiedam Een houten schutting aan de Tweede Tuinsingel werd za terdag door de-6-jarige Johannes in brand gestoken. Het brandje werd spoedig geblust door de brandweer onder leiding van de ondercomman- dant-Putter. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Ik zit hier goed, maar het liefst zou ik alle antiekwin kels in Schiedam in één bepaalde straat gevestigd zien. De Bran- dersbuurt lijkt me in de toekomst daar uitermate geschikt voor. Ook voel ik wel wat voor een antiek- en kunstmarkt, bijvoorbeeld op bet bin nenplein van het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat". Dit zegt Bas van der Hoeven (31), sinds kort eigenaar van het pittoreske antiekwinkeltje „De Heksenketel", gevestigd in een eeuwenoud pandje op het Broersveld. Op wij dag en zaterdag is het win keltje open. De andere dagen gaat Van der Hoeven de boer op om zijn antieke koopwaar m te kopen. De markt is echter al erg afgeroomd. Het wordt steeds moeilijker nog au thentieke curiosa op de kop te tik ken. De laatste rijd is hij vooral on jacht naar Belgische boerdernen. Hij probeert er altijd op zolder te komen, waar hij soms de mooiste dingen van daan haalt. Zoals het dikwijls gebeurt, is het ook bij Bas van der Hoeven begon nen met een hobby, want de liefde voor echt antiek is voor iiem een tweede natuur geworden. Hij heett een harde, moeilijke en vooral eenza me jeugd gehad, is later gaan varen en verdiende goed geld als acquisiteur bij een Rotterdams weekblad, tot dat hij in 1965 met het voltall'? perso neel op straat werd gezet. Vrijdag is het markt en dan staan de mensen in dichte drommen voor (Van een medewerker) VLAARDINGEN In een hevige strijd-.,heeft Godfriedvan Lotha ringen in het GelderseEerbeek gewonnen van Dirk III. Zaterdag 22 'juli zi/.i' ze in Eerbeek aange komen, Godfried met' zijn leen mannen,, vrachtvaarders en. verde digers -en Dirk met zijn oerverbe- tuoners, vechters en J- tolgaarders. De strijd heeft een weektang ge duurd en kreeg zaterdag een „tol- gevecht" in de bossen tegenover ,,de Herminahoeve, de boerderij waar beide aanvoerders hun kam- pervhebbèn opgeslagen Eén e» ander heeft betrekking op één van de vete jeugdkampen ,van>de CJV Liefde en Vrede, 'die de afgelopen.week werden gehou- ,,dén. Het,was na middernacht'dat de rust weerkeerde, nadat beide groepen hadden geprobeerd ei kaars wapenschilden te verove ren. Zondagmorgen werd een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen om gezamenlijk in .Eerbeek naar •de'kerk.te gaan. Woensdag werd de strijd, verplaatst naar het Imbos na een zware, nïaar prachtige dagtocht. Donder dag werd in-Zutphen een bezoek aawde Markt gebracht, waar een nieuw strijdwapen, de erw tensoep, gretige aftrek genoot. In verband met regen kon het geza menlijke kampvuur vrijdagavond geen doorgang vinden en daarom werd m de schuur een bonte - avond gehouden. De strijd is inmiddels beslist. Rond om de vlaggemast staan alle groepen aangetreden. Naast de CJV-vlag van Liefde en Vrede wordt de vlag uan Lotharingen gehesen, terwijl'de vlag van Dirk III halfstok gaat. Echter zal de strijd deze week weer oplaaien. Een verse strijd macht zal uit-Vlaardingen overko men. Zouden de geschiedenisboek jes wel gelijk hebben met de overwinning van Dirk IIIDat zal deze dan toch echt de komen de week moeten bewijzen. Behalve de twee meisjes- en twee jongenskampente Eerbeek, hou den de L. <£- V. junioren hun bei de kampen op een kampeerboer derij-te Hatfsen in Overijssel. - HOEK VAN HOLLAND De drij vende bok Ir Snip heeft in het afgelo pen weekeinde een mislukte poging gedaan de in februari gestrande sleep boot Vikingbank te bergen. Zaterdag tegen de avond hebben twee sleepbo ten de bok naar de zuiderpier gesleept. Bij het licht vansterke schijnwerpers heeft men vrijwel de gehele nacht doorgewerkt om kabels en ankers uit te brengen. Zondagmiddag moest men echter besluiten om-de Ir, Snip naar Euro poort te verhalen. De wind was zo -.'.i het westen toegenomen, dat het niet verantwoord was door te wer ken. Wanneer- de wind gaat liggen zal een nieuwe poging worden onderno men om het wrak van de pier te halen. v "vtes (Van,onze correspondent) A MAASSLUIS Na een mooie week in het KNVB-sportcentrum te Zeist'te. hebben doorgebracht, zijn. 33 jeugdleden van Excelsior zaterdag middag met hun- leiders terugge keerd. De sportieve prestaties van de jeugdige Maassluizers zijn niet- den derend geweest, maaride groep heeft volop genoten van sport, spel en na tuur. A. Capelle wist „zich in de C-klasse (tafeltennis) als eerste te plaatsen en werd hierdoor kampioen van het kamp. Bij het ingooien kwam, even eens in de C-klasse, P. v.d. Burg als eerste uit de bus. A. Meuldijk plaatste .zich als vijfde in de B-klas se. In de C-klasse ^doeltrappen werd A. Patijn vijfde en in de B-klasse P. de Jong eveneens vijfde. Op de woensdag (vrije -dag) werd de zwemsport beoefend en trok men in twee groepen naar Bilthoven en Austerlitz. Het kamp is opgebouwd uit een aantal verblijftenten- Er is zo veel mogelijk naar gestreefd de tenten te bouwen rond een kamphuis, waarin de staf is ondergebracht en de centra le administratie wordt gevoerd. Te vens bevindt zich daarin de eetzaal, waar de gezamenlijke maaltijden wor den gebruikt en waar 's avonds 'het ontspanningsprogramma wordt afge werkt.' Toiletten en wasgelegenheden zijn voldoende aanwezig. Alle kam pen zijn voorzien van een redelijke electrisehe verlichting. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De achterkant van het mooie, nieuwe Schiedamse sta tion ziet er niet zo fraai uit. Aan-de zijde van de Parallelweg schijnen kwajongens te zijn bezig geweest, want er zijn heel wat ruiten inge gooid. Aan het zand onder de perrons te zien zou mijn bijna concluderen, dat de jeugd hier aan het graven is getogen met de Zichtbare, Wet onge vaarlijke gevolgen, want de kans Is groot dat nu de rails gaan verzakken. Mogelijk is echter ook, dat het zand van zelf is gaan wegzakken, om dat er in het nieuw aangebrachte zand werking is gekomen. Dit zou onder meer veroorzaakt kunnen wor den, door het gedreun van de in gro ten getale passerende treinen. Overigens is het op het station Schiedam bepaald drukker geworden. De overgang naar internationaal treinverkeer is een belangrijke stap vooruit geweest -Er is daardoor wel een en ander veranderd voor, het personeel is het wel even moeilijk geweest. De reizigers wisten zich snel aan de veranderde omstandigheden aan te passen, zoals om wegwijs te wor- oude nammerjng'.van de perrons.1 de overkant, bijvoorbeeld wan Hoog den uit de aanduiding van de. sporen, Sinds' de openstelling van de: Bene- vliet en Pernis, met de RTM-RET die in de «plaats, is gekomen van de luxtumfel; komen'veel reizigers van bus naar he£ station te Schiedam en -I 4SS 61%,lö reizenvandaar verder. Het interlo kaal verkeer neemt dan ook ziendero gen toe. zijn antiekzaakje. Eerst gluten ze nieuwsgierig naar binnen en van kij ken komt nog Wel eens kopen. 's Zaterdags staat er voor zijn win keltje een kleine collectie van het fraaiste antieke koper. Zelf is Bas van der Hoeven een fervent klokkenverzamelaar. Hij droomt dan ook van een eigen verza meling. Liefkozend strijkt zijn hand langs een oude Friese staartklok en een romantische Schwarzwalder. Hij restaureert zeil. Alleen hij heeft er in het oude pandje weinig ruimte voor. Graag zouden wij u nog langer willen laten profiteren. Maar don derdag is onherroepelijk de laatste dag van onze grandioze gramrno- foonplatenuitverkocp. Kom en pro fiteer er nog van, voor het echt niet meer kan. Er zijn nog schitterende aanbiedingen, voor de laagst denk bare prijzen. Voor Iedere koper, prachtige LP stereo/mono afspeelbaar! "Muziek Mozaïek", samenge steld uit het beste van vorige Dankets produkties. De prijs: f 3,95 (verg. winkel waarde f 18,50). Coofsingel, bij het metrostation stadhuis VLAARDINGEN De 74-jarige J. Yerburg uit de Leliestraat 34 ié vrij-" dagavtmn .om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. e. - v De heer Verburg fietste de indus trieweg op en werd gegrepen door een uit de richting Arij Koplaan na derende personenauto. De man sloeg door de voorruit en, was vrijwel op slag dood. In de nacht van zaterdag op zon dag reed de 37-jange R. E. de K, die onder invloed verkeerde, met zijn bromfiets tegen een trottoirrand in de Havenstraat. Zijn duopassagier A. v. d. K. viel van de brommer en liep een schedelbasisfractuur op. De GGD heeft hem naar het Holyziekenhuis gebracht, De Duitser J. M. uit Weiszbach trachtte in de nacht van zondag op maandag op rijksweg 20 een haas De wagen liep aan de voorzijde zware schade op. Persoonlijke onge lukken deden zichmiet voor. te ontwijken. De man die met zijn wagen 120 km per uur reed, botste tegen de middenbermbeveiliging die over zes meter werd vernield. SCHIEDAM Door kortsluiting van de bedrading vloog zondag op de Burgemeester Van Haarenlaan ter hoogte van de 's-Gravelandseweg de personenauto van de 47-jarige bank werker W, J. T. uit Vlaardingen in brand. Het brandje kon spoedig wor den geblust. VLIELAND Het gemeentebestuur van Vlieland heeft minister Den Toom voorwaarden gesteld waaraan moet worden voldaan alvorens er weer schietoefeningen op de VUehors mo gen worden gehouden. B. en W. willen eerst een nauw keurige omschrijving hebben van soort en aantal aan te brengen radar- reflectoren die naast de reeds aan wezige markeringen, de noordoost be grenzing van het schietterrein nader zullen aangeven. Voorts moet in de vliegorders staan dat geen enkele vlieger op radarbom bardement overgaat voor bij minimaal én keer zonder een bom af te werpen het hele schietterrein op radar heeft gezien en visueel heeft, geïdentificeerd. SCHIEDAM Ondertrouwd: C Bouw 21 en H van Hwst 20; i A BucMnhoren 23 en J ou «ens 18: G P R Dekker 24 en J P Remkes :i;STDJSneering 25 en C M H Willemse 23; A c A van GUs 22 en 3 S L Peek 24: A J Heliemons 19 en 31 F Sehwa- germann 18; H Holleman 22 en M Janssen. 23; a i. van Leeuwen 21 en c si A de Gier 21; R H Kesoort 22 en G P Si Veter 21: J D il Scbolte 23 en M TOnkelaar 23; P Valk 23 en E Nesse 20: J G Verhoeven 19 en G G wlegersma 21: J Vogelerang 2» en 31 A. Hamerslag 19: A van DUK SS en A A Mertlno 22. Getrouwd; H J Albers 27 en F A Bolk 23; 3 H Nettenbreljer 30 „en P H J van Weelle 19: F X C van CoP.er.burg- 27 en O Verver 23: J N T L Elshof 3® en T AC Betivens 27; F p WaaiJerS 23 en M F L Brug ge man 24; s B M Breukel 24 en F M Handstede 13; H A Maerteris 21 en 31 C E Voilé 19, W J 3 KlaverdUk 21 en M G Eijkenboom 20; H G Offerman 39 en M A Scheillnes 13; A Noiet 23 en H A L van Kuijexen 21: J C S van der Hoek 22 en A J A van Vliet 22: J M Bost 26 en P J M Webers 19 Geboren: Jolanda TdvTP van Scheiin de: en J C van den Oever: Roland KtrH G verwaal en C 1 de Vries: Andreas Ut J zv J Berssen en P A Gerritsen; Yo'anda V dv J Los en v M Klein; Paut R zv W A' Maan en M van Vlaardingen; Sandra dv Pt J van Hagen en G C Visser; Gerrit B zVG H flooman er. M H den Herder. Overleden: C Loorens 80; (D Wtnsveen M,- A Llmburv 47. e> -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1