boogaard Vrijdagavond voor amateurs Wielerronde Schiedam met Janssen en Dolman tegen deze leeuw" Ank Huisman schrijft brief uit CJO-kamp Slangen van verzamelaar bij buren verstild leven 1 de katienbeker BOOTTOCHT MET DE KONINGINNEPLAAT I Groenoord telde 9500 bezoekers Laadbak vrachtauto tegen viaduct Enterprise kampioen bedrijfscompetitie Gusto-personeel eisen autoclub nvöóóóS^ Overzicht brandweer eerste kwartaal '67 <*ll prijsklasse heeft!) lt! onze nieuwe expositiekelder van 3/8 t/m 16/9 tintelend fris en lekker pittig Grootste omzet Laagste prijzen! getwijfeld- vertolkte zij de mé ning .van alle reisgenoten. ROUTE Voor nog geen ÖU gulden KÖRTING portable radio's!! Om ttdltijLkchnji^Zdé fydndk CC Ulj- v «S internationale jP kunstnijverheid r liesveld vlaardingen Schiedamsew^41VUa'rdingehtél..(DT0)-34874.4 C5 lijnen Ook in Wijikeicentruni Van Itopmlctp'ain <33 - 'tél.lOlüUt 43,95 ISpeciaalzaak voor stijlvolle sfeerverlichting I I—— Ktfrte Hoogstraat 15 tel. 34 37 14 I {Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het warme zomer weer heeft dinsdag voor een record aantal bezoekers in Bad Groenoord gezorgd. Totaal 9500 personen koch ten een kaartje. Gedurende de zomer maanden hebbe totaal 300.000 mensen een bezoek aan het zwembad gebracht. betrouwbaar »ls GÉÉN ANDER Dinsdag heeft men in het tjokvol le zwembad uit de broekzak van de veertienjarige G. S. een portemonnee met ongeveer zeven gulden gestolen. Alle bekende Tffi merkbanden I nq .Remould: Gecoverde banden •Voor elke beurs s 'n band! SCXinsAJUtSIRAAIT, HL1U734 21HD; K0S1C Id. I73W9 mtriitnwi» Ti OMAKScmotP) ttlisumctihhii wmwaj tot i «tra ceopcto voor Amateurs verreden en zal op woensdag 9 augustus rond het par cours Koekoekslaan/Zwaluwlaan in Kethel de „Ronde van Kethel voor nieuwelingen" 'worden gehouden. De ze laatste ronde gaat om 19.00 uur van start en staat onder auspiciën van de Schiedamse Gemeenschap. (Van een medewerker) SCHIEDAM De Ronde van Schiedam zal dit jaar veel toprenners naar Schiedam brengen. Kenners als Jan Janssen en Eef Dolman nemen aan deze ronde deel, die zaterdag 12 augustus om vier uur bij het Planta- gc-Tuinlaan- parcours van start zal gaan. Maar daarnaast is er nog een groot aantal renners van naam. dat zal deel nemen. De Televizierplóeg komt, de Willem Il-ploeg en de Caballe- ro-ploeg zuilen evenmin ontbreken, zodat een enerverend duel met grote rivaliteit mag worden verwacht. De naam van Rik van Looy werd ook genoemd, maar deze renner zou vandaag pas een beslissing nemen. Verder is het zeker, dat de volgende renners volgende week zaterdag van de partij zullen zijn: Gerben Karstens, Henk Nijdani, Jan en Huub Harings, Huub Zilverberg, Jos van der Vleu ten, Middelkoop, Van Dongen, Nol Kloosterman, Peter Post, Jo de Roo, Harm Ottenbros, Bram Breure, de Belg Stevens, maar ook Harrie Stee- vens, Wim Schepers, Tiemen Groen, Bart Zoet (winnaar vorig jaar), Bas Maliepaard en nog vele anderen, die de 100 km-route om vier uur zullen beginnen. 'Om drie uur wordt een voor wedstrijd voor aspiranten gehouden over een afstand van 25 km. Voorver koop is mogelijk bij het SG-VW- kantoor en bij Paul van Eyk, Park weg 404 en'Lout Stouthandel, Appel markt, hoek Lange Haven. Verder wordt vrijdagavond over het parcours Vlaardingerdijk/Nieuwe Damlaan de „Ronde van Schiedam SCHIEDAM De laadbak van een vrachtwagen slóeg dinsdag tegen de onderkant var., een viaduct in de !s-Gravelandseweg. Viaduct en vrachtwagen liepen zware schade op. Het ongeluk gebeurde toen de 28-ja- rige chauffeur H. W. vergat de laad bak'van de wagen te laten zakken. De politie heeft dinsdag op rijksweg 20 de'personenauto van' de 22-jarige programmeur J. G. uit Vlaardingen uit het verkeer geno men. Van de wagen waren de remvoe- ringen versleten, was de uitlaat de fect en toonden ruitenwissers en stuurinrichting gebreken. TN EEN VAN uw bladen verle- den week, die ik in m'n va kantie-oord in m'n vingers kreeg las ik een stukje van een meneer die zich. Jan Krant noemt, geloof ik". Aldus een briefkaart, die ik ontving van de heer N. D. Clements uit Leer dam. Kiopt meneer Clements, dat ben ik! „Daar schrijft hij in dat hij het zo leuk vindt die reigers op een huis in Leerdam".. .v Klopt meneer Clements, dat vind ik ook. „Laat ik u vertellen, 'meneer Jan Krant,-dat dat geen'reigers zijn (die zitten bepaald niet in een nest op een huis) maar ooievaars en er zijn er juist drie uit het ei 'gekomen, dus zijn er nu vijf". Dank u wel, meneer Clements, dat weet ik dan ook weer. „U moet dus maar niet meer' over vogels schrijven omdat u blijk gege ven hebt daar niet veel verstand van te hebben". Klopt meneer Clements, maar als u mijn lijn goed had gelezen d«n had u begrepen dat ik niet als vo^* deskundige, noch als Leerdam-1%^- ner, "maar als argeloos vakantiegan ger schreef. Ik heb dan ook - geen zakelijke en nauwkeurige verslagge ving gedaan van wat zich in de glas- stad .afspeelde, maar alleen een vluchtige vakantie-indruk weergege ven. Als er werkelijk iets verstan digs over vogels geschreven moet worden dan heeft deze krant daar voor andere mensen dan'Jan Krant. „P.S. Het huis is het gemeente huis". Dank u, meneer Clements, ook dat wist ik niet, maar een gemeentehuis is toch ook eenkuis? >:v Ziezo, correspondentie Leerdam af gedaan. Wie volgt? (Van een medewerker) SCHIEDAM De beslis singswedstrijd in groep A van de Al gemene Bedrijfsvoetbal Competitie (ABC) is maandagavond ten gunste van Enterprise gevallen. Met 5-0 zege vierde de ploeg' van aanvoerder Van Geene over Helios, na een sportief duel, dat uitstekend geleid werd door scheidsrechter Van der Have. Stolzman was de grote man bij Enterprise. Nadat Van Rossum voor 1-0 had gezorgd, mocht Stolzman een strafschop nemen, die hij keurig be nutte (2-0). Na rust werd-Enterprise sterker, hoewel Helios individueel tot uitstekende prestaties kwam. Als team kwam Enterprise evenwel stukken beter voor de dag én het was weer Stolzman, die van zich liet spre ken door drie gave treffers op zijn naam te brengen. Met 5-0 ging de winst daardoor naar Enterprise, dat direct na afloop bloemen kreeg van ABC-voorzitter A. Verlinde, die ook voor Helios-aanvoerder Krabbendam en voor het arbitrale trio bloemen had. Enterprise-aanvoerder Van Geene had bloemen - bij zich voor de ABC-bestuurder A. Vertinden, J. Mastenbroek en N. Mout Hij sprak waarderend over de wijze waarop het bedrijfsvoetbal werd georga niseerd. T~iE ontscheping van de Konin- ginneplaat .gaf gisteravond een hele drukte op het Hoofd. Veel hulpvaardige handen waren aanwezig om alle invaliden weer in de auto's te helpen, die hen na een mooie dag op het water weer naar hun woningen en ver- pleegadressen hebben terugge bracht. Men was 's morgéns om acht uur van liet Hoofd vertrokken. Het Comité voor Auto- en Boottochtjes voor Li chamelijk Gebrekkigen (C.A.B.) zorg de zoals'gewoonlijk voor het vervoer van de invaliden. Een van dé autobestuurders had zich échter verslapen en kwam te laat san het Hoofd.- De bootwas al vertrokken, naar Maassluis om daar een zeventigtal passagiers uit deze plaats, Hoek van Holland en het Westlanii af te halen. De overige zes tig. kwamen uit Schiedam. De chauffeur wilde zijn passagiers onder geen voorwaarde een teleurstel-" ling bezorgen. Hij reed dus zo gauw mogelijk naar Maassluis en haalde nog riet de boot. SCHIEDAM „Ik heb een heerlijke dag gehad", zei -een. van de honderddertig invaliden die maandag als gasten van de afdeling Schiedam van het Bo de Kruis met het motorschip' Koninginneplaat van de Spido een dagje hebben gevaren. On- Een „legertje' van 38 heipers en helpsters, onder wie enkele ver pleegsters van de Rode Kruiscolor.; van Schiedam, Maassluis en het West- land onder leidin» van de veteraan sergeant-majoor Piet Boes zorgden ervoor dat de mensen niets te kort kwamen. Sergeant-majoor C. Ale- man, die als zakenman geen hele da: kon vrijmaken, was zowel bij het vertrek ais bij de ontscheping aanwe zig om aan wal alles te regelen. Drie maal was hij op het Hoofd, want om acht uur 's avonds moest hij er weer zijn om ,,.voor de spullen te zorgen" zoals hij zei, toen. de boot met de Ro de-Kruisviag in top uit Maassluis te rugkwam. (Van .een onzer verslaggevers) SCHIEDAM'.—» In' hét' eerstekwar-. taal van dit jaar waren er .2 (1) uitslaande b'randeri, 1'7 (21). binnen branden', 22 (17) buitenbranden, waar onder vier auto's, 1 (1)' schoorsteen brand, 1' (3) scheepsbrand,. 2 (2) ge ruchten van of onderzoeken naar brand en 6 (5) hulpverleningen. (De cijfers tussen haakjes hebben betrek king op het .eerste - Kwartaal, van 1966). In. de eerste drie maanden van dit jaar, was het aantal keren, dat werd uitgerukt voor brand en. hulpverle ning (geen brand) 51, in de éérste .3 maanden van 1966 werd er 50 maal uitgerukt, in .dezelfde periode van 1965 44 maai en in 1964.56 maal. De route liep via de Oude Maas en het-Hollands.Diep naar Geertrui- denberg en verder ging het dooT de Biesboseb, langs Dordrecht en Rotter dam terug. Tussen vijf en zes uur gc-schiedde de ontscheping op het Hoofd, waarna de Koninginneplaat naar Maassluis voer om de laatste zeventig passagiers aan wal te zetten. Mensen die dag in dag uit in hun kamer zijn opgesloten, zagen op deze stralende julidag "het schilderachtige Zuidhollandse landschap-in zomerse feesttooi en badend in zonneschijn langzaam voorbijglijden. De vele in drukken moeten hen wel overstelpt hebben. SCHIEDAM Sinds kort hebben personeelsleden van de werf Gusto een eigen autoclub. Er zijn 180 leden, die over een werkplaats van acht bij twaalf meter beschikken, compleet met een was- en. spuitinriehting, een hefbrug en een aantal gereedschap pen. Men geniet deskundige medewer king van de heren Van der Horst, monteur, en Sweers, die onder meer lezingen houdt. Het plan voor een autoclub is uitge gaan van de heer J. Finke. In de avonduren verzorgen de personeelsle den, die tot verschillende afdelingen behoren, 'hun auto's, waarbij veel on derling overleg is. Men wil ook ge meenschappelijk onderdelen inkopen. Verder denkt men aan excursies en aan het organiseren van een sterrit. EN BRIEF van de heer P. Noordijk uit de Constanzastraat in Hoogvliet, die maar eventjes tien maanden vakantie, houdt in. Lexing ton in dé Verenigde Staten. Meneer Noordijk herinnert zich dat ik wel eens om vakantiegroeten uit het buitenland heb gevraagd. En omdat'hij op zijn reis naar Lexing ton een heleboel gezonde humor Is tegengekomen stuurt hij een bijdra ge voor mijn lijn. Dat mag, meneer Noordijk. Toen meneer en mevrouw Noordijk met de Albert Schweitzer Ameri ka binnenvlogen begonnen alle pas sagiers, alsof het was afgesproken, 'te zingen: „How great Thou art". Hij merkte dat dé meeste reizigers tot de Reformed Church van Grand Rapids behoorden en het verheugde héni in zo'n goed gezelschap te ver keren. Prompt zong hij dan ook de Nederlandse tekst mee „Hoe groot zijt Gij"- Een'. Duitse jongeman naast hem begreep het allemaal niet zo goed en dus fluisterde meneer Noordijk hem in het Duits bet refrein in het oor: „Wie grosz bist-Du'.'. Maar de jonge ling snapte-er niets van. Later ver telde hij méneer Noordijk begrepen te hebben dat deze bewondering over zijn lengte had gesproken! Meneer en mevrouw Noordijk heb ben het goed naar hun zin op de fruitfarm van hun kinderen in Lexington en zij besluiten hun brief met de wens: „Drink your own fruit". Dit voor het geval u soms van plan mocht zijn zich aan andermans früit te goed te doen! heeft U één van deze aan vankelijk voor verdere- export besferr.de SCHIEDAM Van Ank - Huisman, leidster van het Schiedamse kamp van de Gereformeerde Jeugd Organisatie in Nienw MilUnge" ontvingen wij voor onze lezers de volgende kampbrief: „Zaterdagmiddag vertrokken we dus met zestig deelnemers naar de Gelderse' dre ven, We hadden „nog maar nauwelijks.de Warande achter ons gelaten töen de beken de kampverzen van verleden jaar al-weer op volle sterkte door de bus schalden. (Nadat we de meegebrachte boterham men hadden verorberd begonnen, de voor bereidingen voor de boerenbruiloft: Alle maal uitgedost als rasecht boerenvolk, werd in het tot raadszaal omgebouwde kippenhok het huwelijk tussen Brlkade Schrijver en (DIe-k Xoudijzer bewaarheid. Onder de getuigen bevond zich Ineke Hofstra. die nog steeds ongehuwd ronddar telt. De ambtenaar Janus Koekoek heeft haar weer de nodige moed ingesproken: wat. niet is kan tenslotte komen. Zondagmorgen waren de eersten al weer om 5.30 uur uit het stroo. Waarschijnlijk kriebelde het teveel. Het ontbijt werd on-, der: luid geschal van de /diverseyellen 'naar binnen gewerkt. 's Middags werd het spel „Een tegen Al len" bijzonder leuk gespeeld-Als. opdrach ten waren er o.a. een totempaal. Onder het uitstoten van-de-allerakeligste kreten maakten de kleine Indiaantjes de ronde dans om Hans van Zwet. die vastgebonden zat aan de paal tussen de diverse, uiter aard onschuldige^ kampmessen. De meest excentrieke kapsels werden getoond; Tine ke verkade met een pluk hel in d'r haar. Ineke Westervelö met armbanden, kettin gen en een aardig uitziend klokhuis en Els Sluimer als het onschuldige Kerstengeltje. Voor het eten hebben we nog wat ge volksdanst. De Stiefel-Stuffel van vorig jaar heeft nog steeds succes en ook de nieuwe Doedel en Cercle gaan er grif In. Hele middagen kan het volk blijven De grote avondwandeling met de vertel ling stond op het programma voor de zondagavond. Na een prachtig verhaal, ver teld door Bram Donkers, hebben we gepro beerd heelhuids het kamp te bereiken.. Helaas, dit is niet gebeurd. De leidster Elly de Mos struikelde over een (boomstronk en ging huilende te gronde. Algehele paniek in de groep. Zowat Ieder een stond te trillen als een rietje. Met behulp van broekriemen, touwtjes van jaeken, zakdoeken, enz. hebben we een brancard in-elkaar gedraaid. Ondertus sen werd het been van de gewonde met dennetakken en zakdoeken' gespalkt, want ze leed ondragelijke beenpijnen. Getroost door twee meisjes heeft de kranige leidster het op de brancard uitgehouden tot het fietspad. De hoofdleider, de heer f>, Xiebeek, had snel zijn wagen gehaald om in Ijltempo naar de dokter in Uddel te gaan. Gelukkig het bleek minder ernstig te zijn dan we dachten. Haar kuitbeen en scheenbeen waren iets gedraald en daar door de enkelbanden wat beschadigd. Met vette watten en een stevig venband hoopt onze leidster morgen weer rond te huppe- Beste ouders, maak u niet ongerust. Het was spel. Uw ktndren zijn er heerlijk ingevlogen. Verder kunnen we u nog vertellen dat het weer hier best is, praktisch geen regen en een stemming van 200 procent. Veel kampgroeten uit Nieuw-Millingen. Ank Hulsman hef merk dat zich door zijn KORTING J research en vernieuwingen op 'ySBHHEft. portable-gebied een werel-J- y||sp=^x|§\xrepu|-afie heeft verworven. SCHIEDAM Dinsdag ontdekte de familie Kooymaa aan 'de Zwarte- waalsestraat 31 twee zogenaamde dob belsteenslangen in haar woning. Toen de reptielen naar bulten waren ge bracht bleken ze dood te zijn. De dieren waren afkomstig uit de verzameling van de laboratoriumassts- tent Jan de Regt; Zwartewaalsestraat 42. Waarschijnlijk zijn de slangen door een gat in een vermolmde plank naar buiten gekropen. De heer De Regt !s een hartstochte lijk verzamelaar van reptielen. Hij bezit onder meer drie kaaimannen, veertig slangen, een alligator, twee leguanen, een waraan en een aantal hagedissen. ÖUtv i*v @C{'tfivdrUlAj, Middengolf, langegolf, wöt U ook kiest: de weergave van hl Ie zenders is ongeëvenaard vol en zuiver. Van vóren, van bóven, hóe U hem ook be kijkt: hlleaspecten van vormgeving zijn in volmaakte harmonie. De feil loze ferrit-antenne is uitschakeibaar èner'is een speciale aansluiting voor de auto-antenne (wat geen enkele hndere portable Wé !P| in deze dam. De feestelijkheden duurden van 30 augustus tot en met 3 september. De gehele stad was versierd en geïllu mineerd. „Biadstil was het in de atmosfeer. Sterren straalden aan de hemel. Schit terend was de gemeente voorgegaan. Het Stadhuis baadde letterlijk in het licht", schreef de Schiedamse Cou rant. Vrijdagavond 2 september zong Orpheus" in de toemalige Officie- rentuin aan de Vlaardingerdijk. Zaterdag 3 september was de feest dag, die begon met het luiden, der klokken, het uitsteken der vlaggen en een muzikale mars. Het hoogtepunt van de dag was een grote optocht, waarin 'de Zakkendragers, de bak kersgezellen en de schutterij meeiie- Pen- Ter gelegenheid van de kro ningsfeesten heeft de burgerij de Wilhelmina boom op het Wilhelminaplein, de monumentale bloemenvaas, die nog steeds in het plantsoen aan de Singel staat en de fontein met leeuw aangeboden, die bei- de een plaats in de Plantage kregen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Klopt u maar eens legen de leeuw. Dan zult u horen dat ■"J van metaal is, want u denkt na tuurlijk dat het dier van - steen is", 2egt een van de ambtenaren van dé plantsoenendienst. Bij een tik tegen kop van de leeuw klinkt inder- flaad een metaalklank. Zo gauw men de stadskwekerij aan ue Anthony Fo'kkerstraat 550 'binnen komt, ziet men de fiere leeuw met «en wapenschild tussen de twee voor poten geklemd. Een weelde van bloe den. vormt de achtergrond. Hoe is dit stuk sculptuur hier gekomen? Archi varis drs. G. v. d. Feijst weet het raadsel op te lossen. De leeuw heeft op een console van s«En fa Je Plantage gestaan. Er stond op -gegraveerd: H. M. Konin- Sjng Emma'. Regentes van 1890 - 1898. Op 3 september 1898 was de Tuning van koningin Wilhelmina. Drèral in het land werden grote leasten georganiseerd. Ook in Si hie schelpen en koralen van de wereldzeeën gratis toegang Dit juweeltjekost U tijdelijk SLECHTS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1