rkWt Slangen en kaaimannen in achtertuintje „Er gaat er nooit een dood zegt Jan de Regt I Brandersbuurt vraagt financiële steun AGENDA Bij honderdjarig bestaan Rode Kruis Schiedam start zegelverkoop New London Singers komen concerteren Avondje auto lenen... AAN DE LU 88 lm-* Gratis naar het museum CIRCULAIRE UIT AAN BEDRIJVEN Echtpaar Kroon in goud Grafische kunst Galerie Wiegman Burgerlijke stand Inbraak werd vernieling Op 23 augustus in museum scheffer Heemschut reageert op „afbraak" Dayer Eis 10 maanden voor schot op zeeman M7 tfg^üü INTERIEUR VRIJDAG 4 AUGUSTUS 1967 riUbeduidend goedkoper twee-persoons binnenveer matrassen p-ït* mm 120 x190 cm 7.88 Bromfietsers botsten jongetje gewond Isolement Dure hobby SliSilHf •en dagelijks OBJECTEN Water spoot 12 meter koog Man gewond bij arbeidsongeval Van der Palmstraat vijf weken gesloten modehuis «cMwhroowg 57» naar WESTHRVENKRDE 11 inoflRPuwekB nubeduidend goedkoper t '\fr pE ROTTERDAMMER^ Pagina 3 borgen fc het de dag van de (betere matrassen, want dan be gint 's morgens om 9 uur de spe ciale verkoop van 2 persoons binnenveer matrassen mettien- tallen guldens Voordeel. Twee persoons matrassen» prima intérieur, zeer solide afdeklaag en overtrokken met fraaie damast. genopte uitvoering doorgestikte uitvoering van Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze twee soor ten binnenveer matrassen 1/3- 2/3, 120 x 190 cm voor prijzen die U geen tweede keer kunt 'verwachten. 2 persoons vilt matrasbe schermer, stofvrij Ciin lef. of schrift, hert. SCHIEDAM De .bestuurder van ee bromfiets, de twintigjarige kan toorbediende P. S. H. verleende don derdag- op de kruising Korte Sin gelstraat - Marconistraat geen voor rang Hij kwam in botsing met een brommer, bestuurd door de zestienja rige R. H. B. met achterop diens tien jarige broertje Nico. Het jongetje viel en is met hoofdklachten in het Ge meenteziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM Het Stedelijk Museum van? Schiedam zal ter gele genheid* van de kermisweek van maandag 7 augustus tot en met zon dag 13 augustus gratis toegankelijk zijn. In het museum is een expositie ingericht van klemplastiek, grafiek enz. van de exposerende beeldhou wers in het Julianapark. Verder kan men een groot gedeelte van de eigen collectie bezichtigen. (Van een onzer (verslaggevers) SGÏILEOA.M Als deze week niet drie slangen door een gaatje in een vermolmd stuk schutting de weg naar de vrijheid, en onderdak hij de buren hadden gevonden, waren we nooit aan de weet ge komen, dat de heer Jan de iRegt (28), Zwartewaalsestraat 42, zo'n hartstochtelijk verzamelaar van reptielen is. In een overdekte ruimte achter zijn. woning heeft hij een unieke collectie kruipende dieren. Hij verzorgt ze voor treffelijk. ,,Er gaat er nooit een 1 dood, wat in een diergaarde nog wel eens gebeurt", zegt hij trots. Dezer dagen verwacht hij een boa- constrictor, een reuzenslang uit het Amazonegebied. Het dier wordt zijn nieuwste aanwinst. De rijk gevarieerde verzameling reptielen bestaat uit een jonge alliga tor van vijf jaar oud. (ongeveer 60 cm lang) een ongevaarlijk dier, voor al omdat hij zo lui is, en vier jonge kaaimannen, die iets kleiner zijn dan de alligator. „Gemene dieren", zegt de heer De Regt. Hij kent zijn levende have op een prik en wordt af en toe wel eens gebeten. Ook nu heeft hij een pleister op zijn hand. Maar ja, dat is nu eenmaal het risico van deze overi gens interessante hobby. Dan is er nog een waraan. Deze lijkt op een monsterlijke variatie van een leguaan, waarvan er twee exem plaren rondkruipen. Hij kan zeven meter worden en leeft aan de kusten van Straat Soenda en is een levend ■bewijs dat de dieren uit de voorhisto rische tijden, ondanks allerlei ca tastrofen op de wereld, nog niet hele maal zijn uitgestorven. Van de drie jonge pythons, die wel negen meter kunnen worden, wordt er een (pas aangekomen) de eerste drie maanden apart gehouden. Zo'n python eet twee muizen per dag. Dit levende slangevoer fokt de heer De Regt zelf. Soms heeft de python geen trek in zijn hapje en dan is het leven van dej muis gered. Er is nog een groot aantal andere slangen, waaronder de hagedisslan gen, die een enorme snelheid kunnen ontwikkelen. - - 1 - Op het ogenblik hangt er een be nauwde, vochtige warmte in het rep tielenhuis. Zo gauw het kouder wordt, moet het verblijf worden ver warmd. Het is geen goedkope hobby, want een alligator kost al. gauw honderd gulden en een. python het dubbele; en het verzorgen vraagt veel tijd. i„Nu ja, dit is nu eenmaal mijn vrije-tijdsbesteding. Ik rook en drink niet en ik besteed mijn zakgeld hier aan", zegt de heer De Regt, die zich nog herinnert, dat hij op zijn achtste jaar zijn eerste slang ving. In Joe goslavië zijn de meeste soorten slan gen van heel Europa. Op hun trek uit het moederland van de slangen, In dia, vonden ze in de loop der tijden in de warme valleien van dit Balkan- land hun uiteindelijke woonplaats. De heer de Regt heeft negen jaar gevaren. Tijdens zijn verlofdagen in de tropen ging hij op zoek naar rep tielen. Toen hij trouwde, zocht hij een baantje aan wal. Dat is nu vijf jaar geleden. Hij heeft twee kinde ren. De buren laat hij niet bij zijn le vende have. Wel de kinderen en die mogen wel eens een slang vasthouden, want de dieren hebben geen giftan den en zijn niet gevaarlijk. TiE buren uit de Zwartewaal- sestraat waren zich lam ge schrokken toen een deze dagen ,drie slangen van Jan Regt door hun tuintjes kropen. „Zulke knoerten", zei een jongen, en wees met zijn vinger de grootte aan. Achteraf hadden ze er groot plezier om. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het bestuur van de "Stichting Ontwikkeling Bran- oersbaurt" heeft financiële hulp aan het bedrijfsleven gevraagd. In een cir culaire, die voorzitter mr. H. R. G. Feber heeft ondertekend, wordt gesteld dat de stichting haar plannen sender particulier initiatief, vooral de Schiedamse bevolking, of zon der steun van het bedrijfsleven nim mer zal kunnen verwezenlijken. Hei bestuur geeft in zijn circulaire een uiteenzetting van de gebeurtenis sen die tot de vorming van de stich ting hebben geleid. In. het besluit van ds gemeenteraad het actiecomité een Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange ?...,straat Vt, tel. 266382, uitsluitend re- faetlezaken: tel. 263954. agentschap, tevens klachten bezorging: Jtevr, j, van Corg, Br. zamenhofstraat «8a, tel. 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm po- "Ue. tel. 264666. Brandweer tel. 269123. G.G. «ej>. tel. 269290. •Jwotheek Kieuwland, Dr. Wibautpleln 17, 269532. jaar de gelegenheid te geven zijn. ■restauratieplannen voor de Bran dersbuurt te realiseren ziet de stich ting een kans .voor Nederland wat betreft opzet en uitvoering een uniek initiatief te ontplooien. Als concrete projecten wordt de totstandkoming genoemd van een ate lier met studie- en expositieruimten voor kunstenaars, een (oecumenisch) ontmoetingscentrum voor de jeugd, een studentenhuisvesting, een boek handel, een discotheek, boetieks, een eethuisje, een proeflokaal voor Schie damse jenevers en likeuren, een vestzaktheater en de aanleg van een besloten kloostertuin. Naast financiële hulp verzoekt de stichting om daadwerkelijke steun, die onder meer zal kunnen bestaan in adoptie van een of meer te restaure ren panden, al of niet gecombineerd met initiatief tot, of zakelijke deelna- me in een van de projecten. Het stichtingsbestuur is als volgt samengesteld*, mr. H. R, G. Feber, ir. J. A, van Eek, architect SIA, A. J. ter Braak, architect BNA. mevrouw drs. J, Schreurs-Verwer, sociografe en J. M. W. Maassen, OSA. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vrijdag 11 au gustus vieren de heer en mevrouw D. Kroon en W. Kroon van der Heuvel uit de Ploegstraat hun gouden brui loftsfeest. Het echtpaar (resp. 73 en 71 jaar) houdt die dag van half zeven tot half acht een receptie in 't Slag aan het Sandelingplein. De heer en mevrouw Kroon zijn van oorsprong Sliedrechters. Zij kwa men 45 jaar geleden naar Rotterdam. Het echtpaar kreeg twee dochters en vier zoons. De heer Kroon had een echt Rotterdams beroep: hij was na melijk veertig jaar kraanmachinist Hij heeft ook veel gedaan aan kerkelijk werk. Vele jaren was hij ouderling van de Chr. Geref. Kerk (eerst aan de Hillevliet, nu in de Ne- bokerk). Ook het afleggen van zieken bezoeken rekent hij zich tot een taak. Het gouden paar zal zich waarschijn lijk op de feestdag niet alleen behoe ven te voelen. De Bouwgroep Brandersbuurt bestaat uit de architecten VBO G.W. Bannenberg, M. van Limburg en A. G. L. Tuns. In het comité van aanbeveling heb ben zitting prof. mr. P. Sanders te Schiedam, mr. dr. G. H. A. Feber, president van de Hoge Raad der Ne derlanden, Pierre Jansen, directeur van de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam en F. M. Beu kers, directeur Beukers Verwarmings Maatschappij NV te Rotterdam. Schiedamse reptielenverza- meiaar Jan de Regt met een van zijn vier jonge kaaimannen. Gemene dierenzegt hij. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Galerie Wiegman in de Passage komt met een nieuwe ex positie. Tot half augustus kan men er werk bezichtigen van grafici en schil ders van omstreeks de eeuwwisse ling. Merendeels zijn het kunstenaars met een uitstekende reputatie. Er is een tekening hij van H. M. Luns, de vader van de minister van buitenlandse zaken. Bijzonder fraai is een pasteltekening van Isaac Israëls, waarop een schminkende clown, -staat afgebeeld. Ook de ets -van. J. *H. Mastenbroek methet or,-' derschrift „Elevators" doet het goed. De Rotterdammer Jan Goedhart laat op zijn litho een groep arbeiders zien en talentvol is de gravure van de gewezen hoogleraar aan de Rijksaca demie te Amsterdam, J. J. Aarts. De heer Wiegman is minstens vijf weken bezig geweest om zijn galerie grondig op te knappen. Na de restau ratie ziet het interieur van de kunsthandel met de bekende Schie damse schildersnaam er heel wat be ter uit. ROTTERDAM Op een terrein tus sen de Buitendijk en de Molenvliet spoot vanochtend een waterstraal van ongeveer 12 meter hoogte omhoog. Het waiter krwam doordat een zandprijper per abuis de afsluiter van een water leidingbuis afrukte. ROTTERDAM Bij werkzaamheden op de Westblaak kreeg de straatmaker A. de Groot (54) uit de Oldegaarde een hefboom van een breekmachine tegen, zijn rechterbeen. Met een gebroken been moest hij naar het Dijkzigtziekenhuis. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Van der Palmstraat blijft ongeveer tot donder dag 7 september gesloten voor alle verkeer, behalve, voor voetgangers. Voor de- kruising Anna Pawlow- nastraat -. Willem de Zwijgerlaan geldt eenzelfde maatregel tot en met zaterdag 12 augustus. SCHIEDAM Ondertrouwd: T Siou- krioglou, 19 en S H van Dijk 19; C J Stevens. 22 en D W Roeters. 17; H J A van der Hoeven 35 en H van Roon 38: J Tetteiaar, 39 en E J van der Windt 29; F A van Mil- 20 «n C F H Posma 2»; W T Benda 22 en I, K M Peters 23; J A Timmer mans 22 en A J 1 van winden 21; J J de Weerdt 22 en c J M Ruseier 24; K Kuyer 21 en A K C J van pelt 22; J Jonker 32 en H Vreugdenhil 21. Getrouwd: c J van der Drilt 23 en G voerman 21; N Roelfsema 24 en E Mac Clllavry 21; A- C Koremans 24 en A M M van der Sloot 24: R G de Visser 30 en T Vrijenhoek 19; W van RU 28 en A vn Aaken 19; H van Rij 23 en M F Rosman 19; D Otten 24 en N P C van den Anker 20; C G M van den Berg 20 en M Zagwijn 20; W A van Pelt 22 en L H Veringmeier 20; G Collé 22 en E Minnen 19; C A M Timmeiman 25 en G Los 28; N Knoops 19 enCMJH van Bezouwen 19. Geboren: Erwln S P zv A D J de Wit en M P W Nells; Jeanne dv F W Etman en P H VoskuilenCharlotte dv N van Dorp en c van den Berg; Ronald f tvLCI Retz en J, c Nleboer; Eleonora M dv G M Diepstraten en M C H van vught; Yvonne B S dv G C Bok en J P Verwoerdt. Overleden; D W A Glesen. 61 eehtg F Smal; C J Groot. 60. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Schiedamse politie heeft in de afgelopen nacht de 19-jarige fabrieksarbeider P. S. en de 22-jarige chauffeur T. B„ bei den uit Rotterdam, gearresteerd. Het tweetal wordt verdacht in de nacht van woensdag op donderdag te hebben ingebroken in de meubel fabriek Vierspan aan de Voorhaven. In het kantoor en in het magazijn richtte het tweetal een geweldige ravage aan. Stoelen, schrijfmachines en tel machines lagen op de grond. Alle kasten en laden werden doorzocht en de inhoud van kaartsystemen werden door het vertrek gesmeten. De achtergebleven kledingstukken de onverlaten in stukken gescheurd. Uit het bedrijf worden een bureau klokje, een chronometer en een be lichtingsmeter vermist. Goudsesingei 221 Rotterdam tel.116673-123082 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Nederiandsche Roode Kruis start de afdeling Schiedam dinsdag 8 au gustus met de verkoop van de Rode Kruis-zegels. Gedurende een drietal weken (af hankelijk van de animo) zullen deze zegels in een speciale stand in het hoofdpostkantoor aan de Lange Nieuw,traat worden verkocht, zoals dit ook gebeurt met de zomer- en kinderzegels. De stand is geopend van maandag tot en met vrijdag van negen tot twaalf uur 's morgens. Men hoopt voor ƒ13.000 te verko pen. Dit is het bedrag, waarvoor het districtsbestuur Schiedam heeft aan geslagen. Bij het toenemend beroep dat op het Rode Kruis wordt gedaan, moet men over de daarvoor benodigde gel den kunnen beschikken. Een aantal SCHIEDAM Op woensdag 23 au gustus zal een bijzonder concert wor den gegeven in het Stedelijk Museum. Opnieuw komt een buiten lands koor in de aula een recital ge ven. Ditmaal komt het koor uit Lon den, Het zijn de „New London Sin gers" die een goede reputatie genie ten dank zij de vele concerten en di verse radiouitzendingen, die zij op hun naam hebben staan. Hoewel de dirigent Donald James het Edinburgh Symphonic Orkest stichtte en dirigeerde, in die stad or ganist en koor-leider van een grote kerk was en gedurende drie jaar de stadsband van Edinburgh, een fanfa rekorps met vele radiouitzendingen op haar naam dirigeerde, verhuisde VLAARDINGEN Het bestuur, van -de Bond Heemschut heeft bij B. en W. schriftelijk gereageerd tegen de afbraak van het gebouwencom- plej Dayer-Lijmstraat. Het college heeft de gemeenteraad verzocht de brief in hun handen te stellen om advies. De heer J. van der Linden (kath.) zei donderdagavond tijdens de verga dering van de gemeenteraad hierte gen geen bezwaar te hebben. Wel vroeg hij het college advies uit te brengen voordat het komplan in de gemeenteraad komt. Burgemeester mr. J. Heusden? ant woordde, da de raad bij de behande ling van het komplan over brief en afbraak zal worden ingelicht. VLAARDINGEN Twee evene menten van het Comité Jeugdvakan- tievreugd gaan niet door. Het zijn de dierenshow, die zaterdagmiddag zou worden gehouden en het straatvoet baltoernooi, dat maandagmorgen van start zou gaan. De dierenshow in de vaste muziek tent in het Hof kan niet worden gere aliseerd wegens onvoldoende deelna me. Bij het straatvoetbaitoernooi speelt een andere oorzaak een rol. Het comité kan namelijk niet beschik ken over het Zuidbuurtcomplex, waar het toernooi zou worden gehou den. ..^RILLEN-SPECIALIST .«kill (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Met een in Den Haag geleende auto reed de 21-jarige mejuffrouw W. F. K. donderdagavond met drie vriendinnen naar Hoek v~x Holland. O» de Dirk van den Burgweg raakte zij in een slip waardoor zij de alacht over "iet stuur verloor. De auto sloeg over de hop en de vier dames liepen alien verwondingen op. Be achttienjarige Schiedamse J. A. K, was er het slechtst aan toe. ZQ moest met hoofdwonden naar een Schiedams ziekenhuis werden vervoerd. De auto tvas total loss en werd direct naar een sloperij gesleept. bestelkaarten zijn naar de Schie- damsé bedrijven gezonden. Daarop staan de prijzen van de verschillende zegels vermeld. Er'zijn Rode Kruis-postzegels van 20 (12+8 toeslag), 25 (15+10), 30 (20 10), 35 (25+10) en 65 (45+20). Bovendien zijn er series van ƒ1.75 (117+58 "toeslag.) De zegels blijven geldig tot en met 31 december 1968. Op eigen initiatief zuilen de helpers en helpsters van de colonne een huis aan huis actie organiseren. De leiding van de campagne heeft mevrouw M. A. C. Taverne-van Campen, Warande 123, telefoon 269656. hij twee jaar geleden van Edinburgh naar Londen. Nu is hij producer van het BBC muziekprogramma „Concert Calendar" en organist en koorleider van de St Jude's kerk te Kensington. De New London Singers vormen een groep van 27 stemmen, bestaande uit 9 sopranen, 7 alten, 5 tenoren en 6 bassen. De meeste leden zijn in hun twintiger jaren en hoewel hun geza menlijke interesse het koor geldt, zijn het allemaal amateuxzangers en hebben ze allen een totaal verschillend beroep, zoals leraar, bibliothecaris, biochemist, student in de rechten, kan didaat van het Courtauld Institute of Art, in verzekeringen en verschil lende andere bezigheden. Verschillende koorleden zingen ook in andere koren, zoals het „London Bach Choir" „The London Symphony Orchestra Choir", „The Hampstead Choral Society" en „The London Phil harmonic Choir". Hoewel de New London Singers in vergelijking een jong koor vormen, het werd in 1963 opgericht, is hun repertoire en technisch kunnen veel omvattend. Hun gebied strekt zich; uit tot elke muziek die door een ka-, merkoor kan worden gezongen, of het nu gewijde of wereldse muziek is, met of zonder begeleiding, va riërend van heel vroege tot heel re cente werken. Dit seizoen hebben ze ongeveer 60 werken uitgevoerd van componisten als Palestrina, Sweelinck, en Byrd uit de 16e eeuw, Furcell uit de 17e eeuw, Bach, Handel en D. Scarlatti uit de 18e eeuw, Parry en Brahms uit de 19e- en Bartok en Britten uit de 20ste eeuw. Het koor repeteert eens per week in London-Nord, maar hoewel het voornamelijk gevestigd is in Londen heeft het ook in andere delen van de Britse eilanden en het Continent ge zongen. In 1963 bezochten de New London Singers het eiland Man. Dit bezoek werd in september 1964 gevolgd door een concertweek in Berlijn op uitno diging van het Duits-Engels Ge nootschap. Onlangs zijn zij intens betrokken geweest bij radiouitzendingen en een belangrijk concert tijdens het Hampstead Muziek Festival. Het bezoek aan Nederland in au gustus is een erkenning van de groei ende reputatie van dit enthousiaste en ondernemende jonge koor. Tijdens deze week in ons land geven ze behal ve in Schiedam, ook recitals in Delft, Haarlem en Amsterdam en een radio uitvoering voor de AVRO. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Tien maanden met aftrek, waarvan twee voorwaar delijk, met een proeftijd van drie jaar, eiste de officier van justitie gistermiddag tegen de 33-jarige Suri naamse caféhouder E. W. K- Mr. J. D. de Jong achtte de primair ten laste gelegde poging tot doodslag bewezen. De man schoot op 5 mei met een revolver op een Antilliaanse zeeman, die deel uitmaakte van een vijftal K.'s bar terroriserende zeelieden. Zo als ook de officier stelde, stond deze groep bij de politie niet zo best be kend, terwijl met de verdachte nooit eerdei moeilijkheden waren onder vonden. De zeelui waren er in het café op uit hun consumpties niet te betalen. Op de bewuste dag liep,dit uit op een vechtpartij, waarbij de caféhouder, die, naar hij verklaarde, met een mes bedreigd was, naar een ijzeren staaf greep. Hij gaf -de zeeman daarmee een klap en werd zelf door het mes ge raakt. Toen hij de staaf -liet vallen en de Antilliaan deze greep, pakte de caféhouder zijn revolver en vuurde niet met opzet volgens de verdach te een schot af, dat echter geen doel trof. De raadsman, mr. P. J. Ma eken- bach, achtte noch het primair ten laste gelegde, noch het subsidiaire poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bewezen. Wat betreft het meer subsidiair gestelde bedreiging met een misdrijf togen het leven gericht beriep hij zich op noodweer. De rechtbank zal 11 augustus uitspraak doem m De bekende spreuk over „de schil len en de dozen" is al zo oud, dat de jeugd die niet meer kent. Maar het euvel, waarop deze slagzin, die jaren lang gemeengoed was, slaat, is nog steeds niet de wereld uit. De achter gelaten rommel op de recreatieterrei nen is vaak 'schrikbarend. Wij [.Ne derlanders staan tegenwoordig -.niet meer om onze netheid bekend! Geen middel schijnt te helpen. Het is een soort onverschilligfaéid, een geestelijk® luiheid, zeg maar, die velen ervan weerhoudt papier en flessen in een prullemand te de- ponéren. We zouden èens te ver moe ten gaan lopen... Liever laten we de beheerders er mee zitten. Erger is het nog ais er'glas wordt neerge gooid. Daarover handelen de volgen de regels, die ik. kreeg van de,heer S. Cohen, bekend als „de sneldichter van DeHShaven'1 Hij schreef het met het oog op de situatie in Hoek van Holland. "Maar volgens mij geldt het evenzeer voor welk ander strand (of recreatieter rein-ook. Het liegt ér-niet om, ïnen leze maar eens Hoe durven ze nog protesteren™ tegen een oorlog bier en daar™ terwijl ze zeil nog moéten leren™ gewoon te LEVEN met elkaar.. Het mooie strandin'Hoek van,Hol land... dat lijkt'wel op.een scher- ven-zee... de lege flessen uit- de draagmand... I daar zijn ze o ;zo kwistig mee, De Hessen' "worden stukges meten... de glazen worden stukgetrapt™ 7 de mens is door een drift bezeten.'.. 1 die alles „aari zijrilaèrzen" lapt.. - Die- stukjes glas...- die ^tukjes scherven... die komen alle in het zand... dat die zich in de. voeten - kerven... dat dringt niet door tot hun verstand. Op één dag tweehonderd" ge wonden... met stukjes glas,in been of voet.. ik. zeg het u maar onom- wonden... schandalig is die pijn en bloed. Men heeft de mond'vol met schan dalen... i „het most niet zus -het most niet zo"... we zitten boordevol verhalen... vanuit de pers en radio. Maar tracht dan ook, eens MENS te wezen™ I en richt dan ook geen bloedbad aan... het glas dringt door tot in de pezen... lis een GE VAAR in ons bestaan.' 'Er staan wei 50 schone bakken™ waarin u glaswerk deponeert... I maar neen... men laat het liever zak ken... juist waar de dagjesmens verkeert. EHBO en de politie... zij zijn voortdurend fel paraat... 1 maar zorgt u dan voor de conditie... dat GLAS de pruilebak in gaat. Een Clippertas, een grotewens van Iedere man, die veel heeft op te bergen en toch z*n pape-_ rassen overzichtelijk en geschei den wit meenemen, van 17.50 Skai 2-vaks Clippertassen, met een prachtige "rundledèr- prifit, In een fors formaat, punt gaaf afgewerkt met vast handvat en solide slot, voor nog géén tientje. Morgen om.*9 auc begint de ver koop van deze ruime Skai dip- pertassen, in royaal 2-vaks for maat, Ideaal voor kintoor en school, kleur zwart, voor C4in til, of fcwt,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1