ren KUNSTSPREIDING Loopbrug Reddingboot te koop.... Richard Flink als mens en kunstenaar Oplossing probleem kei oude ^Rotterdam! O WCió KonWilhelmina uit de vaart Nieuw Rotterdams Toneel Jlfei Weg is weg... NU HOTEL OF SCHIP 'm dF KOTTERDAMMEK Pagina 3 2 A ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1967 BEGIN GASTEN V\ MANNETJE ROTTERDAM Gisteren werd in de foyer van de Rotter damse schouwburg door het ge zelschap van hét Nieuw Rotter dams Toneel de gebruikelijke bijeenkomst gehouden na de va kanties. ,Ket was een verheugd weerzien van elkander in spon tane begroetingen doch de fees telijke stemming ontbrak door het verscheiden van de artistie ke leider, Richard Flink, die juist verleden week vrijdag op Ockenburgh is gecremeerd. Het was ade" 'voorzitter van het bestuur mr. L. A. E. Briët die met welgekozen woorden een kort in-memoriam uitsprak en- het was goed in deze kring de verdiensten van deze man en zijn menszijn nog eens te bëlich,- ten. Xi? ismm-ysR** ZANDVERVOER Stratheonon loste in Rotterdam WIJ, Hollandse vrouwen, mo gen er zijn", is het vakkundig oordeel van de goed verzorgde zakenvrouw en adjunct-directrice van de Netherlands Supply Com- Dany aa" de Mathenesserlaan, me idauw E. Luijendijk-Dom van Rüinbeeck. Vakkundig omdat zij op haar vele reizen die zij in het belang van de NSC maakt, heel wat vrouwen van verschillende nationaliteiten ontmoet. Zij het dan ook op het zakelijke vlak, want als een zeer belangrijk on derdeel van dit 16 jaar oude unie ke bedrijf geldt de „ladies ser vice". g Vlak na de oorlog richtte de heer luvendijk dit internationaal geo- nenteerde bedrijf op. Zeker duizenden diplomaten en hun echtgenotes maken thans «ebruik van de voor hen geldeft- H? libre permis" (vrij van invoerrech- om op grote schaal bij de NSC mkopen te doen. Ook vele partikulie- «n uitgezonden door internationale bedril ven, zen ringsorganisaües en mis- leposten in Airika en Azië, maken nu van de diensten van de NSC gebruik. Uit het entrepot aan de Stieltjesstraat worden dagelijks vele bestellingen r.aar alle delen van de wereld. 80 lan den, zezonden. 8 Aan de Stieltjesstraat oefent de douane op de grote hoeveelheid goede ren, die zowel in- als uitgaan, strenge i controle uit. I ]n de beginperiode werd het be- drijf uitsluitend door mannen gedre- ven Dit bleek duidelijk uit de prijslijst van de NSC, waarop alleen wat eau de cologne en zeep als voor vrouwen te verkrijgen goederen prijk ten. Toen dan ook vijf jaar later me vrouw Luyendijk als echtgenote van de directeur een actief aandeel in de raak kreeg, vonden ze samen de „la- dies service" uit, 8 Speciaal voor de echtgenotes van diplomaten ontwierp en illustreerde mevrouw Luyendijk een foldertje, waarmee het aarzelende begin ge maakt was. „Maar dat' was eigenlijk geen doen", zegt mevrouw 'Luyendijk nu. „Ik ging persoonlijk de gevraagde kle ding uitzoeken en dat vergde teveel tijd, zodat wij het niet meer in de prijslijst opgenomen hebben. Mijn an dere taak als public relations, officer van de NSC kwam daardoor trouwens ook teveel in het gedrang." Aldus selecterend bleef tenslotte en dat is tegenwoordig een gespecia liseerde branche over: cosmetica en parfums. I Ook huishoudelijke artikelen ma ken nog wel een flink deel uit, maar daar blijft het dan ook bij. Op de prijslijst tenminste. Vragen de dames toch iets buiten de prijslijst, dan is daar geen bezwaar tegen. Uiteindelijk is dit een service-bedrijf, en de diplo maten kunnen het krijgen zoals ze het hebben willen, zegt de NSC. Nu kunnen de echtgenotes niet al ken hun bestellingen opgeven, maar ook mogen zij mevrouw Luyendijk om advies vragen wat betreft hun huidver zorging. Onlangs .behaalde ze namelijk de diploma's schoonheidsspecialiste A en B als vrijetijdsbesteding. Op zich zelf niet zo vreemd als men haar aan afwisselingen zeer rijke "levensloop kent. E Achttien jaar is zij o.a. journaliste geweest. Tijdens de oorlog was zij cor respondente van de BBC en davrna werkte ze op de persafdeling van de Britse ambassade. Ook trad zij op als tolk. Momenteel is zij adjunct-directri ce van de NSC, maar het veie reizen heeft haar iets losser van de zaak T)E VICTOR HUCGWEO U in Lom- bard ij en, Althans volgend dii bonlje en volgens de plattegrond. In merkelijkheid is de weg... weg. Jaren geleden werd hel traree uitgezet en het naambord geplaatst, zand werd gestort. Het bordje hield de kop er bo\en uit. Het had zwaar te lijden. Nog bestaat de Victor Hugo*eg niet, tus^rn Spinoza* meg en aaimeg*in*wording Wffi-W ROTTERDAM heeft er een hotel bij: de Se\e» Seas het ^tudenteiv-chip in de Parkhaven Vanwege dit speciale karakter i-> liet dan ook een „hotel for student»", zoals bet hord bij de \alreep meldt, Half juli, toen de studenten weg waren, is deze nieuwe huisvesting \an -tart gegaan al» het derde studente» ho* tel \au on- land. liet U nog een experiment. waar\an niemand weet of het gun-tig zal aflopen. Tot dus\er zijn er enkele tientallen ga-ten gewee-t, maar groot i- de be kendheid nog niet. Vooral de eerste weken bleek dit, maar toen werd de V inge-ebakeld. Die zorgt nu dat buitenlands' studenten ronder adres naar de Parkhaven komen. Meestal blijven de ga-ten een nacht. Het zijn buitenlander* op toer door Europa, soms wachtend «p een boot. Ze kunnen aan boord ook het zwem bad gebruiken, eten in de mensa voor 1,60, de bar bezoeken. De overnach- tingikostrn zijn 6,50. Nog enkele voor gaarden: stilte na 25 uur. kamer ver ijlen voor 10 uur. Ais binnenkort vele honderden Es perantisten uit de hele wereld naar Rot terdam konten zit ook het studenten- hnlel vol. Een aantal van de jongeren congressisten zul er slapen. Verder wor den er Russische studenten verwacht. Hoofdzaak blijft echter de „doorgaande leiziger". Van de resultaten, die dit seizoen worden gehoekt, zal het afhangen of het Seven Seas-hotel met zijn 32 bedden ook volgend jaar in exploitatie wordt ge nomen. doen staan. Binnenkort vertrekt zij voor zaken weer naar Zwitserland. Maar al staat deze moeder van zes volwassen kinderen dan losser tegeno ver de dagelijkse gang van de NSC in zijn geheel, gespecialiseerd in de „la- dies service" blijft ze. E. jonge gasthe ren en -vrouwen van het bedrijf ken nen ieder een eigen branche. Beminne lijk als ze allemaal zijn in hun optre den een eerste vereiste in dit vak zou je kunnen zeggen is ook de onderlinge samenwerking bijzonder goed. Een behoorlijke algemene ont wikkeling en verdere specialisatie zijn de voorwaarden die de NSC stelt aan haar personeel. B Sober en sfeervol is de aankleding van het pand aan de Mathenesserlaan. Mevrouw Luyendijk heeft de vertrek ken naar persoonlijke smaak inge richt. evenals de showrooms waar de vele dagelijkse gasten die op privé- of zakenreis de Mathenesserlaan aan doen, ontvangen worden. Het echtpaar Luyendijk heeft sa men met de bekwame staf de zaak uitgebreid en tegelijk gespecialiseerd. De „prijslijst", een. dik boekwerk, spreekt voor zichzelf. „Wij hebben el kaar aangevuld. Want als er geen goe de samenwerking is, krijg je nooit zo'n rond geheel", aldus mevrouw Luy endijk. H "Dankzij haar „ladies service" bestelt menig echtgenote van een di plomaat waar zij ook ter wereld zit •bij dezelfde zaak haar oude en ver trouwde merk van. make-up of par fum. J. v. d. H. LIET IS SOMS rwmul te 71e» wrik een /.orj! de gemeente Rotterdam Mior tie MielgangtTi heeft. Vanwege de opbraak, die hoe langer hoe minder \an de Blaak zal overlaten (er moeten tun* nels worden gebouwd) i?» bij Zutlkine (Plein 1910) ten bruggetje ge-lagen over de Leuve^luis. burnt gaat tie Blaak weg, dan komt de Blaak K-rug (met tunnel-), dan vtrdwijnen ?owel brug getje ula sluis (die geen dien-t meer hoeft te doen) weer. Hoe moeilijk het rijdend verkeer hel ook 7al krijsen. Rotterdam kun loc!» lopend bij 2ad* kine en de duiven komen >sMi (Van onze correspondent) STELLENDAM De Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen heeft besloten een van haar reddingboten le verkopen. Het schip dat dit lot heeft getroffen is de Koningin Wilhel mina, de reddingboot van Stellen dam, die sedert 1926 bij de maatschappij in de vaart is op het station Stellendam. Er zijn twee redenen voor de ver koop van de Koningin Wilhelmina. De eerste reden is een puur mate riële. De KZHRM is namelijk een instelling die uitsluitend uit vrijwil lige giften wordt gefinancierd. Men ontvangt dus geen enkele overheids subsidie en het gevolg daarvan is dat het vaak moeilijk is de eindjes aan elkaar te knopen. De bouw van de nieuwe reddingboot Javazee heeft een grote bres geslagen in de geldmid delen van de maatschappij en door de verkoop van deze boot hoopt men die, althans ten dele, te kunnen dich ten. Verder is de reddingboot, juist door de bouw van de Javazee, min of meer overbodig geworden. Men hoopt de Koningin Wilhelmi na te kunnen verkopen als luxe jacht of als directievaartuig. Met de nodige veranderingen is het schip nog heel goed bruikbaar. De boot heeft krachti ge motoren en verkeert in een uitste kende staat, ondanks zijn ruim veer tig jaren. De redders staan er immers om bekend dat zij hun materiaal zeer zorgvuldig behandelen, niet alleen uit liefhebberij, maar ook uit pure nood zaak. Bij reddingen dient men aller eerst op het schip te kunnen vertrou wen. "De Koningin Wilhelmina heeft een mooie staat van dienst. Het schip kwam in 1926 in de vaart. Gedurende vele jaren voerde de bekende Stellen- damse schipper Willem de Jager het bevel. Tijdens 43 reddingen werden ruim 255 drenkelingen gered. Floor staat nu niet op het mid- denbalcon van lijn 5. Ook hij is met vakantie gegaan, zodat gesprek ken met hem onmogelijk zijn. Za terdag 26 augustus treft u hem ho pelijk weer aan met wie weet welke sterke vakantieverhalen.... De meeste bekendheid verwierf de Koningin Wilhelmina in de eerste helft van januari 1952. Toen zaten er liefst vijf schepen tegelijk op de Maasvlakte, namelijk de Engelse Rad- mar, de Panamezen Merope en Mar- jor en de Nederlandse sleepboten Wit te Zee en Ganges. Samen met het Hoekse zusterschip President Jan Leis is men toen dagen in de weer geweest. De hele ramp eiste slechts één mensenleven, namelijk dat van Arend Brinkman, de schipper van de Hoekse reddingboot. De laatste jaren deed het schip ech ter weinig dienst meer. Meermalen deed het dienst als rserveschip voor Hoek van Holland, wanneer daar de reddingboot voor reparaties of onder houd uit de vaart was. De verkoop za! waarschijnlijk niet openbaar worden gehouden. Vanaf vandaag ligt de Koningin Wilhelmina in de Rotterdamse Veerhaven ter be zichtiging. Mr. Briët begon met eraan te herin neren, hoe weinig Richard Flink op de voorgrond trad. Als in een spiegel liet hij ons als' 't ware zien wat voor een mens hij was. Een 'spontaan mens. Een persoonlijkheid die je in zijn optreden dwong tot beraad. Span ningen en teleurstelling lagen in zijn ogen. „Ik geloof dat de kunst van het leven is te worden wat je bent. Hij- is ■dit geworden. „Spr. wees op zijn een- "zaamheid. Hij wilde de mens spelen in al zijn nuanceringen. Hij kende de i betrekkelijkheid van het leven. Zijn verdraagzaamheid was bekend. Hij kende zijn naaktheid, want het geestelijk kleed dat we ons omhan-* DIT is een voorbeeld van kunstspreiding. Het beeld heet „De provinciaaltjes" en stelt voor twee winkelende meisjes. U herkent het misschien? Het heelt een jaartje bij De Doelen gestaan Daar is echter al zoveel kunst, dat het brons- jrlastiek er gemist kon worden. Nu staan de dames met hun tasjes in Pendrecht (Piein 1953.1, midden in een winkelcentrum I S 1 rhb'- TN HET BLAD „Bevordering Openbaar Vervoer" stond dezer dagen een nieuwtje dat het waard is -door alie vervoersondernemingen te worden bekeken. Het geeft een mogelijke oplossing voor de moei lijkheden die autobuschauffeurs hebben om hun bus na een halte aangedaan tc hebben, weer in het verkeer te krijgen. Op wegen zoals de Groene Kruisweg, maar ook wel in de stad, is dat een probleem. De auto's blij ven maar doorjakkeren en het openbaar vervoer raakt kostbare minuten achterop. De chauffeur moet blijven wachten totdat er zich een „gaatje" voordoet. De NACO m Alkmaar heeft nu op één bus aan linkervoor- en lin kerachterzijde een knipperlicht be vestigd. Voor is het wit, achter geel. De lichten bestaan elk uit twee lampjes die om en om knippe ren. De lampjes kunnen door de chauffeur worden aangezet als hij klaar is bij de halte. Het is een soort verzoek aan fcet overige weg verkeer om even in te houden zo dat de bus zich kan invoegen. Reeds lang heeft het openbaar vervoer er bij de minister op aange drongen het verkeer verplicht te stellen voor een wegrijdende bus te stoppen. Volgens het blad wordt over dit probleem op internationaal niveau gesproken. Voorlopig blijft het ech ter een verzoek, maar wel een dringend verzoek. AJB Ata' 5^!§e"-u T)E HEER C. S. de Jonge, in Rot- terdamse scheepvaartkringen wel bekend, gaf ons een plaat, die aanlei ding is tot een korte extra aflevering van deze rubriek. Precies 44 jaar gele den was de heer De Jonge (hij staat op het schip) zandschipper. In de zomer van 1923 voerde hij met zijn schip van 560 ton het vaart nu nog onder de naam Livina) in Overschie zand aan voor de eerste werkzaamheden aan de rijksweg. Ja, de weg, die we nu kennen als rijksweg 13, of rijksroetsbaan... QCHIE en oever ter plaatse zijn nu Rotterdams en de 13.000 m3 zand, die van leveranciers Hovestad en Dek ker in charter werden aangevoerd voor de rijkswaterstaat zijn sedertdien door nog wel enkele miljoenen ge volgd. Het was een project van 28.000, een bedrag waarvoor je nu misschien maar een vierkante meter weg kan maken. En het ging toen allemaal nog wel wat gemoedelijker.... 'ïrpliS&ïl gen slijt snel. Zijn kunstenaarschap is onvergetelijk en zal ons ten voor beeld blijven. Tenslotte ging mr, Briët over van mineur naar majeur, wat Richard Flink ook niet anders gewild zou heb ben, en sprak de dank uit voor alles wat dit gezelschap in dit voorbije lustrum jaar heeft gegeven. Het nieu we seizoen, is weer gepland zonder de .inbreng van Flink, maar we gaan ge woon door. De directeur van het gezelschap, Rob de Vries, herdacht daarop Ri chard Flink als collega. Hij zei onder meer dat een oppervlakkige ken nismaking niet voldoende was om Ri chard Flink te leren kennen. Hij was een levendig en toch eenzaam mens. Zijn lachen had soms een mystieke inhoud. „Ik heb meermalen de klacht ge hoord van de collega's: „Richard zegt zo weinig". En zelf heb ik dikwijls mijn eigen weg moeten zoeken, tot dat' er dan opeens een opmerking ktvam die alles duidelijk maakte. Hij 'had de grote'lijtvvoor ogen. Hij .kon je van richting laten veranderen. Als de zwakte je niet duidelijk voor ogen. stond kon hij je dat zonder kwetsen laten voelen. Hij deed dat op een wijze dat men zijn zelfverzekerdheid niet kwijt raakte. Dertien jaar geleden verliet hij als een teleurgesteld man Rotterdam en hij kon zich verwonderen over ons geloof in de zaak. In Arnhem'wilde hij Rotterdam toen laten wat men hem ontnomen had. Langzaam heb ben wij hem kunnen bewegen zijn gave weer in onze dienst te stellen. Op zijn toppunt is hij heengegaan; Bekend is zijn uitspraak „Ik ben een laatbloeier". Op zijn ziekbed heeft hij mij gezegd, hoe alle teleurstellingen in het niet waren verzonken. Trouw in de mens fascineerde hem het meest. Het was zijn kracht zich daar voor in te zetten. Hierop volgde een aantal medede-, lingen betreffende het komende sei zoen. Hij heette hartelijk welkom in het gezelsCitap Loudi. Nijhoff, Kitty Janssen, Wim Oskam, Hero Muller en memoreerde met trots dat Eric Schneider de Louis d'or en Luc Lutz de Harlikino waren toegekend. Een andere verrassende medede ling was dat Rob de Vries persoon- lijk de rechten had verkregen van Arthur Miller van diens nieuwe to neelwerk „The price". Het was een bijzondere ervaring voor spreker ge weest de gast van deze bekende.to neelschrijver te mogen zijn. Het wa ren onvergetelijke dagen voor hem geworden met deze man op te trek ken. Het nieuwe programma voor het komende seizoen hebben we juist vo rige week zaterdag reeds gepubli ceerd en in ons blad van 27 mei 1.1. rest ons nog te vermelden dat in het kader van de kleine zaalprodukties op 1 september in het Piccolotheater de twee Nederlandse eenacters „Solo voor dubbelfluit" van de 20-jarige Rotterdammer Carel de Rover (win naar van de Havenloodswedstrijd) en „De Witters" van Hans Andreus on der regie van Piet van der Meulen in première gaan. ROTTERDAM Vandaag is na een bezoek van slechts anderhalve dag het 14.000 tons vrachtschip Stratheonon van de P. en O. uit de haven vertrokken. Dit schip is de laatste eenheid van een serie van drie moderne, hypersnelle schepen die deze Engelse rederij de grootste ter wereld heeft varen tussen West-Europa en het Verre Oosten. Eerder werden door de Ja panse Mitsui - werf afgeleverd, de Strathbrora en Strathhardle. De Stratheonon die bij de stuwa doorsmaatschappij Gibb in de Waal haven 2000 ton lading loste heeft de eerste reis vanuit Japan via het Panamakanaal 'gemaakt De reisduur bedroeg 25 dagen. De schepen die in deze Express Service varen, gaan alle via Panama als er in Japan vól gela den wordt. Moeten ze voor een. aan vullende lading nog naar Hongkong, dan wordt de .reis via Suez 'gemaakt Nu dit kanaal «chter gesloten is, zul len de schepen - voorlopig alle via -'- Panama varen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1