LUSTRUM-EUROBAL 1 Fraaie staaltjes kunst 5k$oUer0ammer Bromfietser grijpt kind bij oversteken Vrouw gedood KERMIS m ADMINISTRATEUR/TRICE JONGSTE BEDIENDE (vrl.) am VIJFHONDERD JONGEREN IN MUSIS SACRUM Dierënshow ging toch nog door Serie inbraken bij Stuif kenszand Geen ernstige ongelukken Kampeerders GJO weer in Schiedam Bibliotheek toont „de middeleemveri Electriciteit N.V. VERTRAAGD VERTREK VAK LYCEÏSTEK Meisjes in prijzen bij hengeltomooi - Schevenings team te zwak voor Hoekse Boys (9-0) MAANDAG 7 AUGUSTUS 1967 riu-besJuitSend •fprlenka mar in urn pasteltinten #*>r met dessins id VLAARDINGEN Vandaag. SCHIEDAM .en dagelijks A -tot: 4* nE ROTTERDAMMER Pagina 3 Voor hen, die uitgekeken zijn op hun gewone vitrages, die al jaren hingen, hebben wij iets bijzonders. Een partij verkoop luxe vitra ge, ragfijn geweven Terlenka marquisette, 90 cm breed, in ivoorkleur, met fantasie dessin, en marquisette in fijne pastel tinten, uit de serie van 3 en 4 gulden. Twee van de meest verkochte Terlenka marquisettes,voor fraaie, moderne vitrages, koopt U nu, door elkaar, per meter voor nog géén een gulden veertig. Morgen om 9 uur, begint de speciale verkoop van deze uit zonderlijk mooie Terlenka, ge dessineerd of in Uni pastel- tinten, 90 cm breed,^ door elkaar per meter voor Ook in 120,150 en 180 cm breed. éjjjbt Gain Ui. of ichrlft. but. (Van een onzer!vérslaggevers) SCHIEDAM Het eerste lustrum yón> het Euro-bal is za terdagavond met een-feestelijk cachet, in beschaafde en rus tige, maar. toch. gezellige, sfeer (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM.De Gemeente-Bibli otheek aan de Lange Haven houdt een tentoonstelling van boeken, die als onderwerp de middeleeuwen heb ben. - Bijzonder aardig is de „Keur van Merkwaardige Historiën uit de Vader- landsche Geschiedenis" van J. Huizin-, ga," niet tal van "eesüge 'illustraties', naar oude afbeeldingen, en 'anekdo tische bijschriften als: „Philips de Schoone neemt een koelen dronk en sterft", „De Oude Heer Van Arkel sterft na hét eten van eert overgroö- ten Aal en Zeevisch ge.tfangen in de Stadt Utrecht", „In den herfst quam een groot storm van wynde,: so dattet reewater ging vloeijen init< grooten haest an. der Stadt Mueren van utrecht, so dat men zeevisch die men Bole hiet, vine in der Stadt)mit seghe- nen", staat erbij vermeld. Bijna alle facetten van de „duistere middeleeu wen" .komen op deze expositie tot hun recht, Wijsbegeerte: F. Sassen, De wijsbe- pftELfD MVV Jac. Buijnink verrichtte, de aftrap vóór. de eerste wedstrijd (tegen het jeugdelftal van Feijenoord) op, het nieuwe veld. Voor verslag zie onze sport pagina's. MAASSLUIS Woensdagmorgen om IJ .30 uur -worden in het stadhuis agent-J. w. Aamoudse en de eerste vrouwelijke agent van Maassluis, mejuffrouw C. A-. ,Geurtsen,.als nieuwe-leden van het plaatse lijke politiekorps bel'dlgd. - «l MAASSLUIS In dè maand juli werd IJ de Nutsspaarbank 2.298.592 Ingelegd Sn. 2.057.159terugbetaald. In-totaal wer en 161 nieuwe, rekeningen geopend en 332 „spaarbusjes geledigd met een., gezamenlijke waarde van 12.587. Thans zijn 5.637 busjes In omloop. Op 1 augustus was verschuldigd aan 21.226 spaar ders 30.530.452. gevierd. De zalen 'van Musis Sacrum, aan de versiering waarvan men veel zorg had be steed, waxen bij elkaar bezet door ongeveer vijfhonderd feestvierende en dansende jon gelui. Om acht uur marcheerde de Rijn mond Drumband de zaal binnen tot vlak voor het podium. Daarna verwel komde de voorzitter van de Euro- bal-commissie, de heer M. P- F. Diele- mans de wethouder van culturele za ken en Onderwijs, mejuffrouw F. D. de Graaff, commissaris van politie C.' van der Haagen. de heren E. A. Leen- derts, P. Smit en P. van den Boem, respectievelijk voorzitter,, bestuurslid en directeur van de Schiedamse Ge meenschap en de heer Van Lingen, voorzitter van de Jeugdraad. Wethouder De Graaff opende het bal. Als uitgangspunt had ze de leuze van het lustrümbal „Love-in" geko zen. „We zijn. vanavond hier gekomen om te dansen en lief tegen elkaar te zijn wat niet wil .zeggen, dat we bij de viêr - ^"pfigé i Bals;' gj§Sujé;T hef voor elkaar waren," 'zei zij, waarna zij enkele passages voorlas uit een etiquetteboek uit de negentiende eeuw, omdat men wel- eens abusieve lijk meent, dat de mensen vroeger vriendelijker waren dan nu. Welnu uit dat oude etiquetteboek bleek, dat ér op de toenmalige - bals ook heel wat „muurbloempjes" waren. „Maar meisjes, toont vooral geéii bedroefde of pruilerige gezichten, maar kijkt vriendelijk en opgewekt, dan hebt jullie tenminste nog kans om gevraagd te worden." „En meisjes, neemt vooral geen champagne van je danscavalier aan, want dat maakt jullie maar verhit, drinkt liever een kop bouillon," aldus het boek van etiquette van honderd jaar geleden. De wethouder sprak ook de Duitse gasten toe, waarbij ihet gaat om de éénwording' van Europa. Zè loofde het idealisme dat aan de internatio nale jeugduitwisseling' ten grondslag ligt. De Duitse groepsleider; de'heer'B. Blank: uit Esslingen, sprak daarop een: dankwoord en overhandigde de wethouder een klein geschenk. Van de Burabal-Commissie kreeg mejuf frouw De Graaff bloemen en een taart. Ook de Duitse gasten ontvin gen bloemen. Hierna begon hét dansprogramma: In- de grote zaal speelden Stef Mee- derd, de New Söünd Band. en, The Light-Town Skifflegroep, in de bo venzaal The Sh'adiës en in'het zaaltje De Bron trad het Oxtail Trio op en zorgde"' Hakkert's Discotheque voor plaatjésrhuziek. (Van een medewerker) VLAARDINGENDe aanvanke lijk wegens te weinig belangstelling afgelaste dierenshow, is zaterdagmid dag toch nog een succes geworden. De aanmeldingen kwamen op het laatste moment binnen zodat het eve nement met 55 deelnemers toch nog kon doorgaan. De deelnemers begaven" zich naar het Hof waar de jury, bestaande uit de dames Hess en "Van Pelt, het druk en zeker niet gemakkelijk hadden om alle dieren te beoordelen. Deze leden van de Vlaardingse Dierenbescher ming bepaalden hun oordeel naar aanleiding, van vacht, hui, ogen, na gels, oren, zuiverheid (ongedierte) en algemene indruk (te vet of te mager). Als assistent-keurmeester bleek de heer C. G. de Veer goed met.de die ren om te kunnen gaan. De waardebonnen, die aan de Visbank kunnen worden ingewisseld, kwamen in het bezit van Willie Struijs, Joke Baas, Johnnie Verha gen, Joseleine Peters, Dorie de Ligt, Monique Bamouw, Rita van den Tem pel, Berna Heidrop, Els Meerdink, Frans Vuyk, Peter van Nielen en Louis Haan. De heer P. Boschman, die behalve deze prijzen nog een aantal troostprij zen uitreikte, bracht dank voor hét vele werk door de jury verricht (bei de dames werden met bonbons ver rast) én maakte bekend, dat vólgende jaar vast en zeker opnieuw een die renshow zal worden gehouden. Emmastraat 9, Vlaardingen, kan plaatsen: leeftijd omstreeks 20 Jaar en in het bezit van mulo diploma. De werkzaamheden bestaan o.a. uit facture ren, maken van maandoverzichten, debiteu ren-administratie. Leeftijd omstreeks 17 typediploroa.. jaar, met mulo- en Sollicitaties dagelijks van 8 tot 5 uur op bovenstaand adres. Vraag s.v.p. naar dé heer Van der Linden, telefoon 34 87 44. m HOEK VAK HOLLAND Drie Jonge- tjes hebben aan de Marathonweg een auto vrijwel gesloopt. Onder meer werden de ruiten Ingegooid. Voor de ouders van de kinderen was het een geluk, dat de wagen reeds voor de sloop was bestemd. De eige naar van de auto Is niet bekend. HOEK VAN HOLLAND De politie heeft zaterdagavond de 32-jarige N. B. van de H. uit Monster aangehouden omdat hij onder invloed een wagen bereed. Zijn ken teken is hv beslag genomen en de auto blijft voorlopig in het bureau. (Van een medewerker) VLAARDINGEN' 'De 74 leerlin gen van het Groen van Prinstererly- ceum die zaterdagmorgen om 8.15 uur naar Heerde zoudenvertrekken om daar een week door te brengen in het Lyceumkamp'De Koerbèrg, heb ben hun geduld wel op de proef moe ten stellen. Wel kwam de- autobus (van het Eerste Vlaardings Reisbureau) keurig op tijd aan, maar de chauffeur,' die uitstapte, schoot meteen, een .overal aan, zocht wat gereedschap- op en: be gaf zich onder dewagenomdat de handrem niet geheel in-orde bleek te zijn. geerte der middeleeuwen in de Neder landen. Literatuur: J. A. N. Knuttel, Onze letteren in de middeleeuwen en D. C. Tinbergen, De Nederlandse lite ratuur in de middeleeuwen. Verder boeken over eten en drin ken, de mode, de gilden, de rid derschap. de vaganten, inquisitie, mu ziek en drama én niet te vergeten het bijna klassieke werk van de grote Leidse historicus, prof. J. Huizinga: Herfsttij der middeleeuwen. (Van een onzer verslaggevers) -■* SCHIEDAM.'— Voor de ruiterde- fwnstraties op de Zandvlakte bestond zaterdagmiddag vrij veel be langstelling. De Landelijke Éuiterver- W-iging Schiedam en de Landelijke ■Kuitervereniging Olderibameveld uit erkel en Rodenrijs, elk met tien amazonen en ruiters,gaven staaltjs van hippische kunst te zien. De voor zitter van „Oldenbameveld", de heer H, A. Buitendijk, leidde via de micro- loon de demonstraties. knap gebracht nummer met acht paarden opende het programma, nat kwalitatief op hoog peiL stond en onder meqr 'bestond uit een drievou- nig springnummer, zakkenlopen, aftal- iash £tytee- paarden achter elkaar), cnjheidsdxessuuA Hongaarse post Woof Landelijke Ruitervereniging hiedam) en een Piramide-nummer. Wethouder mejuffrouw G. D. de- Lraaff en de voorzitter van de Schie damse Gemeenschap, de heer E. A. Leenderts, woonden de demonstraties bij. van 50 jaar geleden Verlenging van den zomertijd. Van bevoegde zijde wordt vernomen, dat het Nederlandsch Laivdbonw-Comité van meaning is, dat een zomertijdregeling ook van 15 September1 October vol strekt geen groote bezwaren voor den landbouw veroorzaakt, ja zelfs eenige voordelen zou gaan opleveren. Een de zer dagen gehouden vergadering besloot echter de regeering hiermede maar niet officieel in kennis te stellen, aangezien de Tweede Kamer voorloopig niet bij eenkomt HOEK VAN HOLLAND Op het Stuifkenszand, de winkelstraat voer de Hoekse kampeerders, zijn zater dagnacht vrijwel alle winkels openge broken, Er werd voornamelijk snoep goed en kleingeld met. een waarde van 200 ontvreemd. De schade was aanzienlijk groter. Ruiten werden vernield en ook de inventaris moest het ontgelden. Alles wijst er op dat de inbraken zijn ge pleegd door jeugdige daders. Het euvel was niet zo gemakkelijk te.verhelpen ,als werd verwacht, zo dat er een monteur moest" wórdén bij geroepen. Intussen begonnen dé va kantiegangers ongeduldig te worden. De chauffeur voelde er echer niets voor een andere bus te gaan halen, waarop -drs. H. J. Smit, oud-rector van het lyceum, maatregelen nam én de onderneming verzocht toch een in goede staat verkerende autobus te la ten komen. Dit verzoek leverde suc ces op, want om 9.10 uur vertrok een betere bus. Met een grote vrachtwagen werden de fietsen en bagage naar het kamp vervoerd. De reis per bus ging töt Epe, waarvandaan, men per fiets naar De Koerberg vertrok. Zaterdag a.s. zal een tweede groep lyceïsten naar Heerde vertrekken om de eerste groep af te lossen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de hoek van de Nicolaas Beetsstraat en de Van Len- nepstraat werd vrijdag de driejarige Gcrardus Sprenkel uit de Jan van Lennepstraat 25 aangereden door een bromfietser. Wèsterhoofd: Zomerexposltie 19.30 - .22. ,i amelijkb Bijkantoor. „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, tel. 346775, redactie: tel. 246775 b.g.g. 346619. KJachtcnbezorging: H. Verheij, Wag- nerstraat 24b; tel, 343345. dagelijks van 18.30 - 19:30;en zaterdags van 18 - 19 uur. Apotheek: v; d. Corput, Schledaxnseweg eS. tel.34J2.24. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. tel. 266362. uitsluitend redac tiezaken: tel. 263954. Agentschap, tevens klachten bezorging: Mevr. J. van Gorg, Dr.- Zamenhofstraat 139a, tel. 152400. title, tel. 264666. Brandweer tel. 269123. G.G. Belangrijke telefoonnummers: Alarm po en G.D. tel. 269280. Apotheek: van Westendorp, Parkweg 207. tel. 26.76.54. Het kind stak plotseling de straat over en liep' bij het ongeluk een hoofdwond op. De GGD bracht het jongetje voor behandeling naar de Dr. Noletstichting. Bij het. remmen voor.een. - vér- keerslicht op hét Plein 194Ó-1945 van. een bestelauto, bestuurd door 'de 44-jarige elektricien A. C. v. S. uit Rotterdam, botste de achter- hem rij dende bromfiets van de 27-jarige monteur Ci M. de. B. tegen, de wagen. De duopassagiere van de bromfietser, de 24-jarige:. typiste mejuffrouw W. H., viel. Zij liep een zware hersenschudding op en werd in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. Over het algemeen zijn in het afge lopen weekeinde in Schiedam geen verkeersongelukken van belang ge beurd, Dit is in vele jaren niet ge beurd. ADENAU Bij. een ongeluk -tijdens autoraces op de Nürburgring in West- Duitsland werd zaterdag een vrouw gedood toen de Duitse autocoureur Ro land Crantz met 'zijn Mercedes 300 SE van de baan schoot en op een groep toeschouwers inreed. Acht andere per sonen liepen verwondingen, op. Twee van hen zijn. er ernstig aan toe. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Aan het zater dag gehouden jeugdhengelconcours in de wateren van park 't Nieuwelant hebben niet minder dan 105 jongens ,en vijf meisjes deelgenomen. Een geslaagd programmapunt - dus iri het kader van de vakantieweken. Elf controleurs,-bestaande uit bestuursleden van de Vlaardingse Hengelaarsbond en een aantal vaders van deelnemende kinderen, zorgden er voor, dat:-het. geheel-een-goed ver loophad. .- Van de vijf meisjes waren er drie, die zich onder de eerste vijftien aan komenden wisten te plaatsen^ name lijk Patti Bervelïng, die derde werd met 78 cm. vis, Elsje Bervelïng, ne gende met 36 cm. en Fraiinie van der Lugt; die elfde wérd met 33 cm. Van de 110 deelnemers kwamen ér 44 voor een prijs in. aanmerking. De jongens, die zich bij de eerste vijftien plaatsen waren: Wim Mak 127 cm., Wim v. d. Heulst 101, Cock vari der "Windt 62, Aad Westerman 49, Atie Verheij 48, Frans Lavögeler 41", Frans Vuyk 38, Leo v. d. Velden -35, Jack Schouten 32, Jan 'Vérkade 31; Dickie de Rode met-31 en Ronnie Berveling met 80Vs cm, VHB-voorzitter W. Coolen reikte de prijzen uit. - BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM*7— Geboren: Algonda M D V A J de Vette en J M Ham, Cornelia A J d v A J Wiegmann 'en H Blemans/.Hille- 'gonda M d.v. B E Asnniss en H -den Heijer Overleden: C W Bouman, 70 wed: V A Feelders; H van der Loo, 74. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De kermis op het parkeerterrein aan de Singel is zater dagmiddag om twee uur „geruisloos" geopend. Lawaai was er genoeg, maar verder werden geen officiële gebeurtenissen gebonden. Voor de opening bestond op deze eerste dag een vrij grote belangstelling, méde door het bijzonder gunstige weer. In de middaguren waren het voor namelijk de kinderen die, vaak verge zeld van hun ouders, het terrein ver kenden. 's Avonds namen de opgroei ende jeugd en de volwassenen bezit van het pretpark. Met name de ten ten die de inwendige mens verzorg den hadden het druk. Op de kermis staan ruim dertig kramen en tenten. Behalve het vaste patroon van poffertjes- en gebakskra- men, vlooientheater, lachspiegels, reu zenrad, botswagentjes en draaimolen waren er ook enkele nieuwe attrac ties, zoals de dubbel-kante- lende-twister. Vanzelfsprekend deden ook de „gok"-tenten goede zaken. Menig kwartje werd verspild om een be geerd kleinood te bemachtigen. Zoals elk jaar reed ook het minia- tuurtreintje vanaf de Broersvest door de stad. In de café's in de binnenstad was het vooral in de avonduren druk. Dit in tegenstelling met het verkeer op straat, dat al vrij vroeg rustig was. HOEK VAN HÓLLAND In de afgelo pen weelc werden op een kampeerterrein twee .zoekgeraakte portemonnates terugbe zorgd. Een portemonnale had een tijde lijke bewoonster in een van de douches laten liggen. De eerlijke vinder zorgde voor een snel le terugbezorging. De kleine Nellie Janzen vond een eveneens goed gevulde portemonnale van een militair, die ook ziin eigendom terugkreeg, VLAARDINGEN Met 429 duiven hield de postdulvenhoudersverenlglng Keer Weer een vlucht vanuit Complègr.e (300 km). De duiven werden zaterdag te 6.10 uur gelost met westenwind, De eerste duit kwa.u te 10.00.30 uur aan: de laatste prijsdulf te 10.24.17 uur. Uitslagen: J. Everdlngen en zn. 1 14 15 23 60. J. Snoei) 2 6 48 66 82. B. Simon en zn. 3 34 69 76 79 101. M. V. d. Veldetl 4 13 28 32 37 47 53 84 89 99. Ar V. Strijen 5 29 75 92. J. Merseh 7. R. keilstra 8. L. Stam 9 65. M. de Roode 10 35 45 70 73 78 91. J. Bovenberg 11 41 85. A. Leeflang 12 30 106. .J Dirksen 16. J. Blom'Klapwijk 17 19 77 95 100 102' 104, A. Waardenburg 18 20 40 46 54 5767 80 87 88 96 98. A. Groeneveld 21 49 62, B. Warmedam 22 74, M. Stuifzand 24 61, G- Schoenmakers 25 36 42 43 51 52 64 66 81 93 97 107, G, v. Vliet en zn. 26 59 103, ..A; Sonneveld 27 33 63 72 83 90. M. SchapkUn 31. L. v. Brandwijk 33. V. .Br.oerre .39_«, Ji... .Engelaan.,60. T. Noordhöek 53', A. V. Vliet 56. ATV. 't Oor 58. A. Westdijte ,71, Lens Hoogerhuls 86 94. A. Foot.J 05," Donderdag van 17 tot 19 uur inkorven voor de laatste jonge duivenvlucht vanuit Chantllly (334 km). Klokken afstellen 7210 uur. Controleprlk vrijdag zeven uur. VLAARDINGEN Van de postdulven- noudersverenlging De'Luchtbode vlogen'za terdag 274 duiven in concours vanuit Noy- on (276 km). Om 10 uur werden.de duiven In vrijheid gesteld. De eerste duif kwam te 13.38.56 aan: de laatste prljsduif te 14.28.38 uur. - - Uitslagen:W. Elkélenboom 1 9 68.' C. VerweiJ 2 37 40 52 55. D. Kloppenburg 3 10 11 26 34 5+ 58. C. v. Gelderen 4 5 24 28 64. M. v. d. Pijl 6. W. Tieleman 7 51. A. v. Keulen 8 36. G. Roodenliurg 12 33 48. .J. Helnstus' 13 15 18. B; v: d. Harst 14. H. de Willigen 16. M. Goedegebure 17 23 43. A. v. Embden 19 66. M.' Broek 20 44 46 49 50. Ph. Hoffmann 21.45 "47.' L. Poldervaart 22 65, G. v. Vliet sr. 25 42 57 61, C. Bakker 27, A. CorneMsse 29 38, K. J. de Vos 30 31 32 63. G. Kalkman 35. G. de Brabander -39 '41 59 69, H. V. Vliet 53 62. JB. Vletter 56. J.-de Ligt 60. A. v. Selm 67. Donderdag Inkorven voor Ph. St.- Masce- ne (314 km). Klokken aanslaan vrijdag 8 uur. vrijdag .inkorven voor een vlucht i vanuit Zwljndreeht. i'Xitm Ml (TVs ,sn-\* - V ,r v V .y (Van ccn onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdagmiddag om één uur kwamen de ruim vijftig jon gens qn'meisjes'van de Gereformeer de Oudersvereniging met hun ieid(st)ers terug, van devakantie week in Nieuw-Miliingen. Veel ouders en familieleden waren opde Warande aanwezig om hen te verwelkomen. Ank Huisman, die verleden week in onze krant al een aantal kamperva ringen heeft geschreven, vertelde nu verder. Ze vond dat Schiedam ver wend i3 met hét bad Groenoord. De animo om te zwemmen was bij de kampeerders danook" niet bijster groot geweest. De kanovijver deed het beter: Woensdag was-er een re irzefeest. 'Het heette het Banketto Internatio nale. Elke groep stelde een land voor. De groep van Anneke vanRee had Turkse haremvrouwen en die van El- ly de Mos vertegenwoordigde Hawai. De meisjes van Ank Huisman tra den als echte Frangaises op..De kleine Chineesjes van Martijn van Rijnsber- geri, met leuke hoedjes pp, deden .het ook niet gek. Willem Boeie's boys kwamén ais Russen, die. Woigaliede- ren zongen. De muziek van Piet van Zwet met zijn Schotten viel in de smaak. Tenslotte stelden de leiding en de kooksters, mevrouw Liebeek, mejuffrouw Aleman en Je.annette Aleman het Vaticaan voor.Assis tent-hoofdleider Donkers hééft deze avond geleid. Zaterdagmorgen om tien uur ver trok het vrolijke gezelschap. Men was wel erg moe, maar toch' werd de gehele reis volop gezongen. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Een bij zonder'zwak elftal, samengesteld uit twee Scheveningse combinaties heeft zaterdag op het Zeelandveld een -99 nederlaag geleden tegen Hoekse Boys. Wat voor de Hoekse spelers een nuttige oefenwedstrijd moest wor den, ontaardde snel in een eenzijdig •partijtje doeltrappen. Het nadeel van dit soort wedstrij den is, dat het individualisme in de hand wordt gewerkt. Verscheidene voorhoedespelers maakten zich hier aan schuldig. Zij probeerden met so lo-acties doelpunten te maken, ter wijl mede-spelers vrij stonden. De Hoekse defensie was ditmaal in grijpend veranderd. In het doel stond Sterrenberg, die echter weinig gele genheid kreeg zijn verkiezing waar te maken, want de zeldzame Scheve ningse aanvallen werden resoluut on derbroken door Den Uil en vooral door de goed opererende Kruize. In de eerste helft wist Lokers twee keer snel achtereen het net te vinden en een goede actie van Van Baarlen bracht de ruststand op 30. In de tweede helft zakte het Sche veningse team volledig ineen. Achter eenvolgens waren 'het driemaal Lo kers; Moerkerk en nog tweemaal Lo kers die de eindstand op 90 bepaal den. Ook Hoekse Boys 2 kwam. tegen dè Scheveningse reserves tot een hoge doeiscore; na'rrielijk 10—0.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1