Middenstand bezorgd over stadsplannen Vrachtauto doodt man J.W. F. Dorleijn: snel een massa werk tkel, speelweide en clubhuis reide recreatie op volkstuincomplex Vingerafdrukken j groot probleem Meisje aan hoofd gewond bij val J. Moerman 25 jaar ambtenaar Noorse zeelieden maakten ravage Burgerlijke stand n»278.. VLAARDINGSE RECLAME TEKEN AAN DE WAND a n» 232s. INTERIEUR sfeervolle verlichting CINCINNATI - NEDERLAND N.V een typiste SciiiètJamseweg. 41:? Vlaardingeii - te!,f010) 348744 C5 lijnen) Ook in Winkelcentrum Van Hogenöorplaan 33 tel.(01Ü)344996 p-' Speciaalzaak voor stijlvolle sfeervërlichting -i I -Korte Hoogstraat 15 - tel. 34 37 14 I linnen struktuur gordijnstof Kees Verkerk start prof-wielerronde jn 30 dessins 120 cm breed Duizend gulden uit drogisterij gestolen Tijdrovend nu 5 Binnensingel 1B5 tel. (34)2406 Vlaardingen nu nog tegen lage VLAARDINGEN bestel bij 1^" rOTTKRDAM-MER DINSDAG 8 AUGUSTUS 1967 Een extra koopje, voor al onze klanten, die een apart over gordijn kunnen waarderen. Linnen struktuur gordijnstof, in prachtige kleuren bedrukt, uit de normale series van é.25, In tientallen dessins... voor alle kamers van Uw huls... kiest U morgen uit, voor nog géén drie gulden. SCHIEDAM Dc 34-jarige instru mentenmaker F. J. Verschoor uit Via- nen is vanmorgen met zün bromfiets op de kruising Polderweg-Sehiekade bjj een botsing dodelijk verongelukt. Het slachtoffer was op weg naar zijn werk in Delft, toen hij in aan rijding kwam met de van rechts ko mende vrachtauto, bestuurd door de 28-jarige chauffeur F. van de H. uit Rotterdam. De bromfietser viel en werd ernstig gewond naar het Gemeenteziekenhuis gebracht, waar hij inmiddels is over leden. SCHIEDAM De Schiedam- se handels- en bedrijfsraad is van plan zijn bezorgdheid over het uitblijven van plannen over de ontwikkeling van het stads centrum ter kennis van de ge meenteraad te brengen. De middenstanders in het centrum zijn verzocht instemming te be tuigen met een concept-brief aan de raad. zopder van de binnenstad, nog steeds niet in de openbaarheid is gebracht. Omdat de middenstand, en vooral de winkeliers in het entrum, nauw bij dit plan betrokken zullen zijn, vindt de Handels- en bedrijfsraad dat het hoog tijd wordt te weten wat er met de bin nenstad gaat gebeuren. In het concept van de brief aan de gemeenteraad wordt gesteld dat plan nen tot verbouwing of uitbreiding van winkels vaak blijven liggen omdat het bedrijfsleven door ontbreken van ge gevens over de stadssanering in zijn natuurlijke ontwikkeling wordt belem merd. Bij de brief aan de aangesloten mid denstanders is een afdruk van een ad vertentie van het „Koopcentrum Vlaar dingen" in het Schiedamse nieuws- en advertentieblad Het Nieuwe Stadsblad gevoegd, die aanspoort tot kopen in Vlaardingen. De Handels- en bedrijfs raad noemt dit een teken aan de wand voor de Schiedamse middenstand en' het stadsbestuur. In de brief aan de gemeenteraad wordt gesteld dat de concurrentie-po- sitie van de Schiedamse winkelstad door de snelle ontwikkeling van Vlaardingen en Rotterdam zeer wordt geschaad. Zoals gemeld sprak de Handels- en Bedrijfsraad reeds in zijn openbare vergadering van 31 mei bezorgdheid uit over het feit dat het bestem mingsplan voor de sanering en ont wikkeling van Schiedam, in het bij- SCIIIEDAM De prof-wielerron- de op zaterdag 12 augustus zal ge start worden door wereldkampioen schaatsrijden, Kees Verkerk. De ren ners vertrekken om ongeveer 16 uur. Hoofdinspecteur Dorleijn hield vrij dag laat in de middag een pers conferentie in het Vlaardingse politiebureau. SCHIEDAM Zaterdagmorgen is uit de drogisterij Napolex aan de Rembrandtlaan een geldkistje met on geveer duizend gulden ontvreemd.- Uit het' winkelpand, van het be hangselmagazijn Van der Hulst aan de Broersvest werd een aantal wit- en andere kwasten, meegenomen. Uit de consumptieténf van W. P. v. d. Berg op de hoek van de Schie- damseweg in de Nieuwedamlaan werd een aantal pakjes zware shag ontvreemd. Men had eerst een ruit ingeslagen om binnen te komen. Zondag werd ingebroken bii het theehuis, geëxploiteerd door .1. D. in het Prinses Beatrixpark. Er werd een bedrag van ongeveer ƒ60 vermist. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze linnen jtruktuur gordijnstof, in tien tallen dessins en kleuren, 120 cm breed, door elkaar, WgtjfJ per meter M f voor Zr zouden overblijven. Aan de hand van deze vingerafdrukken zou men die van de gezochte makkelijk kunnen vinden onder de veertig beman ningsleden: namelijk door eenvoudig te vergelijken. De politie zag zich nu genoodzaakt te werken met de vingerafdrukken die in de woning van het slachtoffer waren gevonden. Van deze vele spo ren moesten die van Van der Plaat zelf, van ziin vrienden en bekenden worden buitengesloten. Een tijdroven de bezigheid, omdat al deze mensen moesten worden gezocht. Toen alle vingerafdrukken waren gelokaliseerd als van onschuldigen, bleven nog verscheidene sporen over. Deze nu werden vergeleken met de sporen van de Duitse bemanning, waarna de vingerafdrukken van Heinz Karl F. overeenkomst bleken te vertonen met de afdrukken die in de woning van het slachtoffer waren gevonden. „Het is een hele bezigheid om te zien: „Dat is 'm", aldus de hoofd inspecteur, die zelf het werk van de Haagse dactyloscopische dienst heeft bijgewoond. AEG lichtgewicht snelsirijkautomoat catalogusprijs 34>ïS Gtln tel. cf schrift, best. (Van een onzer vrslaggevers) VLAARDINGEN Hoofd inspecteur J. W. F. Dorleijn (48) heeft de Vlaardingse moord snel tot een oplossing gebracht. Maandagmiddag kon hij als plaatsvervanger van hoofdcommissaris dr. C. N. Peyster, die met vakantie is, de pers vertellen over de arres tatie van de dader. Zeven politiemannen hebben onder zijn leiding het afgelopen weekeinde een enorme hoeveelheid werk verzet. Zo zijn 160 gezinnen bij het buurton derzoek betrokken geweest. En dat terwijl door de vakanties met een minimum aantal mensen moest wor den gewerkt. Men is echter bijzonder verheugd dat de zaak zo spoedig, na melijk binnen drie dagen, tot klaar heid is gebraebt:- - De heer Dorieijn uitte veel waarde ring aan het adres van brigadier M. M. Keizerwaard, die op de gedachte kwam de gestolen racefiets op te spo ren. De geslaagde poging heeft tot .een snelle arrestatie geleid. Ook noemde hij de portier van de werf van Wilton Fijenoord. Dankzij zijn oplettendheid wist men onmiddellijk met een opvarende van de Duitse SCHIEDAM 'De twaalfjarige A. Sia is maandag op dc Singel gegrepen door een auto, bestuurd door de 49- jarige W. V. uit Rotterdam. Het meis je liep een diepe hoofdwond en enkele schaafwonden op en moest in het Ge meenteziekenhuis worden behandeld. De fiets van het slachtoffertje kwam in aanraking met de achterzijde van de fiets van haar vriendin. Het meisje verloor daardoor de macht over het stuur en werd gegrepen door de juist passerende auto. 130 liter KOELKAST catalogusprijs _24-8ï- J. IV. F. DORLEIJN snelle oplossing ertstanker Frigga te doen te hebben. De vingerafdrukken waren een pro bleem. Het zou makkelijk zijn ge weest als de fiets, waarop de dader naar zijn schip was gereden, vin gersporen had vertoond. De fiets stond echter zo goed in het vet, dat geen enkele afdruk kon worden ge vonden. Zou dat wel het geval zijn geweest, dan behoefde men met slechts twee vingerafdrukken te werken: die van de eigenaar van de fiets waren be kend, zodat de sporen van de dader T7N HET weer blijft heerlijk zo- •Lj mers. Nee, u bent goed, dit is geen stukje vanhet weeroverzicht, maar de echte, onvervalste Jan Krant. Ik moet immers een aanloop hebben om in deze tijd van vrij weinig nieuws (komkommertijd, noe men ze die periode wel eens) mijn praatje te beginnen. Uitgaand van dat fijne weer (ja, een buitje regen mag van mij ook af en toe) wilde ik maar even zeggen dat ik een beetje begaan ben met het lot van vele kinderen. Want gisteren zijn tal van school gebouwen in Rotterdam en omge ving geopend. De „oude" en de „nieuwe" .leerlingen zijn toe gestroomd én de- cursus begon dus weer. Vreemd, nietwaar, we, zijn niet gewend aan zo'n vroege "start Eind augustus, begin september ging je vroeger naar school, maar we heb ben nu zoiets als vakantiespreiding en vandaar. Tenminste, dat denk ik. Scholen, die nog niet 'op gang zijn, beginnen trouwens ook deze maand nog. Hét lijkt me een lange ruk tot eind oktober/begin november (herfstvakantie).. Maar er zal niet an ders op zitten. Het onderwijzend personeel zal het er ook wel mee eens zijn, denk ik. Hoewel, na al die weken ineens beginnen met een tem peratuur als deze, valt nog niet mee. Maar we moeien allemaal werken als de pret erop. zit..- - Daar staat tegenover, dat er heel wat moeders zijn die de dag van gisteren mefr enige vreugde hebben begroet. En voorzover zij een of meer spruiten naar een gebouw heb ben gebracht, die nog geen kennis hebben gemaakt met het begrip school, ook met 'grote spanning. En een zakdoek bij de hand. Zo gaat het eik jaar .weer: er wordt wat gehuild of een strak gezicht getrok ken, mamma gaat weg en de nieuwe levensperiode is begonnen. En dat is toch een heel ding voor een kind. Het veilige, vertrouwde valt voor een deel van de dag weg en een onzekere grootheid oefent de macht uit. Natuurlijk, we hebben dat allemaal gehad. En op zijn tijd gebeurt het ons nog wel eens. Bij voorbeeld, als we een nieuwe baan krijgen of- een nieuw huis. Maar ik vond het toch de moeite waard er even bij stil te staan. Vooral nu deze datum al zo vroeg valt. bandrecorder inclusief alle accessoires korting IoQ.~ st .MAASSLUIS Op een officiële bijeenkomst maandagmiddag in boer derij-restaurant „De Ridderbof" is de heer J. Moerman door het gemeente bestuur gehuldigd voor zijn 25-jarige loopbaan in overheidsdienst. Namens de gemeente sprak loco-burgemeester P. van de Snoek' de jubilaris toe (bur gemeester W. J. D. van Dijck is met vakantie). Jacobus Moerman, thans veertig jaar, kwam 4 augustus 1642 als volon tair op het kantoor van de gemeente lijke Licht- en Waterbedrijven. Via de -onderscheidene- rangen klom hij op 1 januari 1660 op tot commies eerste klasse, waarna hij werd ingedeeld bij de -Centrale boekhouding. „In de loop der jaren heeft u zich doen kennen als een plichtsgetrouw ambtenaar, die naar buiten op bescheiden en bijna onopvallende wij ze uw werk verrichtte. U vergaarde meer kennis, meer di ploma's en studeerde zelfs tijdens de vervulling van de militaire dienst plicht. In 1953 slaagde u voor het Staatspraktijkdiploma boekhouden en in 1957 behaalde u zelfs via de avondstudie het H.E.S.-diploma", al dus de loco-burgemeester. De heer Moerman kreeg uit handen van de heer Van der Snoek, namens het gemeentebestuur als blijk van waardering een envelop met inhoud. Kamperen is de voornaamste hob by van 'de jubilaris en het was dan ook niet verwonderlijk dat hij van de andere sprekers vele kampeer-attri- buten kreeg aangeboden. Goudsesinee! 221 Rotterdam teU16673-123032 Electro-grammofoon met versterker cat.prijs steelstofzuiger Vampyrette catalogusprijs 59 cm grootbeeld TV serie 1968 catalogusprijs i uit de Van Ruysdaellaan, was vroe ger een café gevestigd. De winkel is voor zelfbediening ingericht en betekent voor de ongeveer 400 volks tuinders een groot gemak. De klan ten kunnen er elke dag terecht, be halve donderdag, van 10—12 en van 1416 uur en 's zondags de gehele dag. De tuinwinkel betekent de ver vulling van een reeds lang gekoes terde wens van de volkstuinders. Sinds vijftien jaar is men hier aan het tuinieren. De winkel is geheel door eigen mensen gebouwd. Ook de volkstnindersvereniging Klein Brabberspolder" breidt haar activiteiten uit. Vandaag, dinsdag, is de vereniging aan de rand van de speelweide begonnen met de bouw van een eigen clubhuis. verenigingen „Klein Brabberspolder" en Nuttige Ontspanning" gevestigd. De nieuwe tuinwinkel van „Nuttige Ontspanning" ziet er fris en aantrek kelijk uit. De winkel ligt even voorbij de brug over de Poldervaart, achter de Wilhelminaflat aan de Vlaardinger- djjk. In de winkel, die thans wordt be heerd door het echtpaar K. van Hill (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het uitge breide volkstuinencomplex langs de Poldervaart zijn op de speelweide achter de nieuwe tuinwinkel „Vijfsluizen", twee houten klimtoestellen neerge zet. Dit uiteraard tot vermaak van de kinderen. AEG wasautomaat LAVAMAT BELLA catalogusprijs 333" Het ene toestel heeft dc vorm van een klimtoren met twee verdiepin gen en het andere is een soort open „klimhuLs met schuin dak". Onver moeid blijven de kinderen urenlang kiimmen. De toestellen zijn speciaal gezet op zanderig met gras begroeide bodem, zodat bij eventuele valpartijen de schok grotendeels wordt opgevangen. Verder staan er banken waarop de ouderen een oogje in het zeil kunnen houden. In het volkstuinen complex zijn de De echte AMCO koelkast catalogusprijs 5437» SCHIEDAM. In de nacht van zaterdag op zondag hebben in de Alei- dastraat twee Noorse zeelieden, de achttienjarige olieman K. J. en de eveneens achttienjarige smeerder O.D., beiden opvarenden van het mo torschip Wamer, een grote ravage aangericht bij een aantal geparkeerd staande voertuigen. De mannen ver keerden onder invloed en gingen met een handwagen rijden. Deze botste tegen de personenauto van de 26-jari- ge rijschoolinstructeur N.A.M. De au to werd vrij ernstig beschadigd. Vervolgens hielden zij zich bezig met het aftakelen van enkele brom fietsen en smeten een aantal fietsen tegen de grond. Op deze manier richt ten zij voor ongeveer ƒ250 schade aan. In het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat werden de zeelieden ontnuchterd. Maandag botste op de Maasdijk ter hoogte van de Nieuwe Mathenesser- straat de bromfiets van de 67-jarige A.J.M. tegen de auto van de 54-jarige groentehandelaar C. A. de E. Met een gebroken rechter onderarm moest de man in een ziekenhuis wor den opgenomen. SCHIEDAM Geboren: Marlies dv D Sanders fin JM Vlug: Esther W L d J J A Kolkhuis Tanke en E R C de Block: Wil helmus zv WBijl en T Moret; Ariane F dv B F Meershoek en G C j Westgeest: Judith dv J D Schippers en Y G M van. der Nat: Budolf T A zv A J M Heijda en B M Willemsen: Louise A dv G Idema en M Vlasblom: Stefan zv J Fruneaux en F M Peters: Marjolein dv C Hoogland en F van der Kraats. Overleden: M C Wever 81 wed v Guise; Degenaar 76; W Lam mers 64: C van Rij 78. NORDMENDE portable radio cat.prijs J.48-^ korting 5©»» REMINGTON Seiectric seheerapparcot catalogusprijs 9&r50 £Q50 Llxji GAAI langzaam weer op „het nieuwe seizoen" af. Voor het grootste deel der bevolking zit de vakantie er weer op. Anderen, zijn nog weg, of gingen pas weg. Gelukkig is er hijna niemand die zal kunnen zeggen: ik bofte wéér niet met het weer. Later spreken we mis schien nog over „die zomer van 1967". En van deze gelegenheid maak ik gebruik om allen, die weer zo attent waren mij een kaart te sturen van dichtbij of zeer ver harte lijk te danken.. Het is prettig te weten dat de lezers meeleven. Ik hoop dat dat ook weer in ruime mate zal blijken in „het nieuwe seizoen" dat nu al een beetje op gang komt, maar over een paar weken in alle hevigheid zal losbranden. Met gemeentebegro tingen, vele vergaderingen, perscon ferenties en noem maar op. Dan is de „lange, hete zomer" voorbij! - fabriek van gereedschapswerktuigen GRUNDIG bandrecorder TK 120 INCLUSIEF alle accessoires |j,ni catalogusprijs 339T" vraagt voor de afdeling verkoop die belast zal worden met het typen van orders en het verzorgen van correspondentie (in de Engelse taal) met onze clienten. Enige type-ervaring is beslist noodzakelijk, evenals een redelijk goede kennis van de BSgelse taal. Leeftijd 17-21 jaar. Sollicitaties met vermelding van opleiding, leeftijd en verrichte werkzaamheden, kunnen gericht worden aan de afdeling Personeels zaken, postbus 98 te Vlaardingen. .en it'igMIJKS Bijkitntoor „Dc Rotterdammer". Lange Kerkstraat 83, tel. 266302, uitsluitend redac- tiezaken: tel. 2S3854. Agentschap, tevens klachten bezorging: Mevr. J van Gorg, Dr, Zamenhofstraat 139a. tel. 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm po litie. tel. 264666. Brandweer tel. 269123, G.G. en G.D. tel. 269290. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207, tel. 267654. Alle CO-OP winkels en op het kantoor, telef. 343544.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1