BOUWER IR. VAN m R HART ▼PDE TVNG ëM Vele inbraken gepleegd, ook arrestaties verricht Zeevaartschool in Jan Backx internaat Sleper Marie 10 boven water IN WEEKEINDE VIER MANNEN MISHANDELD Fors bouwprogram Japanse vloot Srjtollcrïlaramrr ^ardgasfront neemt afscheid van leider De G gaat alt GEÜ IS Overledene lag uren langs weg Sophie wil de kist niet in Horloges en ringen gestolen Leerlingen wonen voortaan aan boord Vreemdeling beivusteloos gevonden Katendrecht onrustig Gedood hij val Gaat SER regering adviseren over containervervoer? Savannali blijft iii die vaart Mijdt route Hillelaan naar Parallelweg pE rotterdammer 2 A MAANDAG 14 AUGUSTUS 1967 Opnieuw ;T §P Omhoog Jubileum Wij ook Pagina 3 j;E. al ben ik in Kampen ge boren, ik blijf in Rotterdam tfonen. Ik zou echt niet meer in een kleine plaats kunnen wen- jen! Ik heb hier al zó lang ge werkt en gewoond. Eerst ga ik eens uitgebreid vacantia houden. Dat is nodig, want ik heb enorm drukke jaren achter Se rug. \fant heel m'n loopbaan bij het Rotterdamse gemeente-energie bedrijf was er een van opbouw, uitbreiding, oriëntering en her oriëntering. Met twee hoofdpun ten: de moeilijkheden tijdens de oorlog en de aardgasslag. Door de omstandigheden is de tijd dat it hier heb gewerkt bijzonder interessant geweest. Ik kwam in november 1928 in dienst -an bet Rotterdamse GEB en het «rste werk dat ik kreeg was de uit breiding van de gasfabriek Feyenoord. Beeds voor die gereed was, m 1930, kreeg ik de leiding van die gasfabriek. Die uitbreiding was een gevolg van de geleidelijke toename van het gasge- bmik niet door stadsuitbreiding op note schaal zoals nu. Er werden in iie {ijd ook nieuwe gashouders bijge bouwd. Tijdens de oorlog kregen we moei lijkheden door een plotselinge toena me van het gasverbruik. Door gebrek aan andere brandstof gingen de mensen gas als warmtebron gebrui ken. Wij moesten daarop reageren door de calorische waarde van vierdui zend op vijfendertighonderd terug te brengen teneinde op die manier vol doende kubieke meters te krijgen. We hebben in die tijd wel eens met angst in het hart gekeken of er nog wel voldoende in de gashouders zat, vooral met oudejaar. Die dag was vroe ger een piekdag door het oliebollen bakken. Nu is die piek er niet meer: de oliebollen komen nu uit de winkel! Doordat de toenmalige directie erg bang was voor de NSB-ers werd de situatie voor de mensen in de oorlog heel moeilijk. Een groot aantal mensen kwam daardoor bij het ar beidsfront terecht en na de oorlog moest de hele zaak grondig worden gezuiverd. Er werd een sociale voor man in het bedrijf neergezet en heel wat mensen zijn afgevoerd naar Duitse concentratiekampen. Zelf geraakte ik ook in moeilijkhe den, ik werd in 1942 van de leiding van Feyenoord ontheven en ik werd overgeplaatst naar de distrubutie. Een onvriendelijkheid van NSB-zijde. Met de Duitsers zelf had ik eigenlijk maar één keer te maken gehad.! In de oorlogsdagen van 1940 was de gasleve ring stopgezet. Kort daarop kreeg ik van een voorbijganger een briefje in mijn handen gedrukt met een Duits bevel om binnen drie dagen weer gas te leveren. In 1944 kreeg ik de leiding van de gasfabriek Keilehaven, maar in sep tember vandat jaar moest de gas productie helemaal worden gestopt. Er waren geen kolen meer. Na de bevrijding moest het leiding set eerst worden ontlucht Dat gebeur de met onbrandbaar rookgas. Gas toe laten in een met lucht gevuld net is heel gevaarlijk. De ovens hadden scheuren gekregen door de afkoeling toen er niet meer werd gestookt Die moesten worden hersteld. Na de oorlog steeg de gasaflevering gestadig, het bedrijf moest worden aangepast. Feyenoord kreeg een nieu we gashouder van vijftigduizend ku bieke meter, de Keilehaven kreeg er een van honderdvijftigduizend kubie ke meter. En toen kwam het aardgas. Eerst meende men dat er alleen vol doende aardgas zou zijn om de behoef ten van het noorden en oosten van ons land te dekken. Wij in Rotterdam zou den, zo meende men, het anders moe ien doen. Door de hoge kolenprijzen werd het normale „kolengas" heel ™ur. Er kwamen plannen voor water- Sas, die niet werden verwezenlijkt. Van de raffinaderijen konden wij pro- paangas afnemen, dat in de water- Sastoestellen kon worden omgezet tot mm. TR. E. J. VAN x GOOR, de gas-direeteur van liet Rotterdamse GEB, gaat eind van deze maand de dienst met pensioen verla ten. Hg heeft door de omstan digheden een hoogst interes sante, heel druk ke en ook veel bewogen loop haan achter de rug. Hg is gebo ren in Kampen, maar „naturali seerde" tot een Rotterdammer die zirh nergens anders meer thuis kan voelen dan aan de Nieu we Maas. De heer Van Goor is de grote man van het aardgas. Van hein doet het grapje de ronde, dat, als hg straks weggaat, de G uit de letter* combinatie GEB weg zal moeten. Als gasman is zijn werk niet beperkt tot Rotterdam. Want hij is lid van de landelijke werkgroep voor omhouw en als zodanig is hg samensteller van het ombouwhandboek. Hg is hoofdbestuurslid van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven en voorzitter van de sectie grote bedrijven van deze VEG. Ook is hij hoofdbestuurslid van de Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland en voorzitter van de sectie Zuid-Nederland van deze vereniging. Hg maakt deel uit van tal van VEG-commissies, is lid van de gas-plannings- commissie, lid van de raad van bijstand van de gemeenschappelijke gasbedrijven Zuid-Holland en van de SROG. Al die functies zal hij nu neerleggen, evenals zijn lidmaatschap van de Rotterdamse gemeentelijke salariscommissie. Al dat werk legt hg bij zijn pensionering neer. Over zijn werk en zijn loopbaan vertelde de beer Van Goor een verhaal aan onze redacteur Hans W. Ledeboer. Dat verhaal geven wij hierbij weer. De omvormmgsïnstallatie in Feyen oord heeft dus maar een kort leven: in april volgend jaar, als de grote „aardgasslag'' voor Rotterdam is be ëindigd, is het daarmee afgelopen. Wij hebben een enorm voordeel ge had door een maatregel die in 1929 is genomen. Toen besloten wij tot mid- deldruk In de transportleidingen naast de lage druk In de distributieleidingen. U weet, dat de hogere druk van het aardgas in allerlei steden tot moeilijk heden met het buizennet heeft geleid. Wij hebben door onze op mtddeldnik ingestelde transportleidingen daarvan geen last De „aardgasslag" begon In 1963 al dadelijk met een improvisatie: Hoek van Holland kreeg gas uit Den Haag en Den Haag kon niet voldoende meer leveren. Het omschakelingsprogramma moest worden omgegooid, wij begon nen in Hoek van Holland. In 1964 begon het eigenlijke werk. Feyenoord werd ombouwwerkplaats. Het verbruik liep uiteraard sterk omhoog: aardgas leent zich voor ver warming. In 1950 gebruikte- Rotter dam tachtig miljoen kubieke meter, in 1964 was dat 207 miljoen kubieke meter en nu wordt er niet minder dan driehonderd kubieke meter afgeno men. Ik verwacht dat de vierhonderd miljoen kubieke meter spoedig zal zijn bereikt. Denk er om, deze cijfers zijn omgerekend op stadsgas. Anders is het beeld niet zuiver. Men kan nu eenmaal geen appels bij peren op tellen. Vroeger was de dagpiek een ver bruik van 75.000 kubieke meter. Nu is die 2,5 tot 3,5 miljoen kubieke meter. Natuurlijk ook omgerekend op stadsgas. Wij zijn begonnen met een eigen gasbel, die onder IJsselmonde bleek te zitten. Het gas daarvan heeft een veel hogere calorische waarde dan het gas uit Slochteren. Het werd door mengen teruggebracht. Toen kwam via de lei ding door de Betuwe het Slochte- ren-gas beschikbaar. Wij dachten niet anders dan dat we zonder meer Sloch- terengas moesten leveren. Maar wij bleven zitten met ons IJs- selmonde-gas. We hebben het ten slot te weer gebruikt en wat er nu wordt gedistribueerd is een mengsel. Hoe lang dat duurt weten we niet. Hangt af van wat er onder IJsselmon de zit, en dat is nog steeds niet be kend. Is ook niet belangrijk: als onze IJsselmonde-voorraad op is gaan we gewoon door met Slochteren. Het is overigens moeilijk om te schatten wat er onder de grond zit. Dat blijkt steeds meer te zijn. Eerst werd er gezegd: voldoende voor twin tig jaar. Dat is wel erg oneconomisch, al die kostbare voorzieningen voor een gasrvoorraadje van twintig jaar! Het is inmiddels al gebleken dat de voorraad heel wat langer meekan. Met onze distributieleidingen heb ben we niet de moeilijkheden die er elders zijn. Aardgas is droog, de ver bindingen drogen uit en er komen lek ken. Dat hebben wij ondervangen door waterdamp in de leidingen te brengen. Voor nieuwe netten, zoals op Voorne-Putten is dat niet nodig, daar werken wij met moderne rubberver bindingen die niet door droogte verte ren. Onder Rotterdam ligt meer dan twaalfhonderd kilometer gasnet. Ver vangen van alle verbindingen daarin is heel wat kostbaarder dan invoeren van waterdamp. Wist u overigens dat het dit jaar 140 jaar geleden is, dat Rotterdam gas kreeg? Neen, dat wordt geen groot feest. De datum is al achter de rug. Die viel in de maand mei. De eerste gasfabrieken stonden aan de Zalmha- ven en de Scheepstimmermanslaan. In 1828 hadden wij hier al openbare gasverlichting. In 1879 werd het gasbedrijf een gemeentelijk bedrijf. Dat jaartal von den we op de fabrieksbel van de gasfa briek Feyenoord. De eerste gemeente lijke directeur was de vader van de schrijfster Annie Salomons. Zij heeft haar jeugd doorgebracht in de directie woning van de gasfabriek Feyenoord. Een van onze mensen, die zijn gouden jubileum heeft gevierd, kon zich An nie Salomons als meisje nog heel goed herinneren. Overigens vind ik het jammer dat ik nu de dienst moet verla ten. Natuurlijk was ik graag aangebleven tot april 1968, als- heel Rotterdam op aardgas is overgeschakeld. Nu moet ik vóór het .aflopen van de gróte aard gasoperatie mijn werk in de steek- laten. Maar daaraan is natuur lijk niets te doen. (Van onze correspondent HOEK VAN HOLLAND In de nacht van zaterdag op zondag Is de 38-jarlge Karei T. Camphens uit Naaldwijk door nog onbekende oor zaak op de Langeweg van zijn brom fiets gevallen. De man kwam met zijn hoofd op de straat terecht en overleed aan de gevolgen van een schedelbasisfrac- tuur. Het lichaam werd eerst zondag morgen om zes uur ontdekt, nadat het daar ai verscheidene uren moet hebben gelegen. AMSTERDAM Het huwelijk nis- sen de gorilla's Bahar uit Artis en Sophie uit Blijdorp is mislukt. Beide dierentuinen'hebben besloten dat Sophie, na meer dan een jaar in Artis te hebben gelogeerd, naar haar woonplaats zal terugkeren. Maar Sophie wil niet. Het is nu alweer bijna-twee maanden geleden dat een begin werd gemaakt met de pogingen het gorillawïjfje in een transportkist té krijgen die tegen de deur van haar verblijf is gezet en die door middel van een van buitenaf bedienbare schuif kan worden ge sloten. Tot nu toe echter zonder surces. Het is niet mogelijk een volwassen gorilla door een paar sterke mannen te laten beetpakken en in een trans- portkooi te zetten, want de dieren hebben en ongelooflijke kracht. Men heeft Sophie een tijdje laten vasten en haar daarna de maaltijden uitsluitend achter in de transportkist opgediend.-'Sophie vertikte het -echter de kist helemaal in te gaan. Eén arm liét ze steeds achteloos buitenboord bengelen, -waardoor men de schuif niet kon sluiten. Met allerlei lekkere hapjes- heeft men geprobeerd Sophie tot andere gedachten te brengen. Si naasappelen, bananen, pruimen, ap pels, perziken, druiven mochten niet baten, lolly's en zuurstokken even min. Sophie liet zich niet verleiden. In Artis heeft men nu een grotere kist voor haar verblijf neergezet. Het hok is zo lang, dat Sophie, wanneer ze achterin haar voedsel pakt, de arm niet meer voor de schuif kan houden. Het resultaat is echter nihil. Want nu vertikt Sophie het zelfs de kist in te stappen als er in de wgde omtrek ook maar een oppasser te bekennen valt. Is er niemand in de buurt, dan gaat ze gauw even naar binnen om haar maaltijd weg tc graaien. Waar mee men zich in Artis voor een nieuw probleem zag gesteld. De schuif van <te kist moest op een voor de gorilla onzichtbare plaats te be dienen zijn.'Men hoopt daarmee dan eindelijk de Rotterdamse logee weg te krijgen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In het weekeinde is een aantal inbraken en diefstallen gepleegd. De politie wist enkele inbre kers te arresteren. Twee arrestanten, de 28-jarige kleermaker H. v. d. K. en de 33-jarige bankwerker H. B. hebben bekend bij Galeries Modernes levens middelen en een bandrecorder te heb ben gestolen. 0 Met de arrestatie van de acht tienjarige matroos F. R.-uit Eindho ven vergiste de politie zich. De man was in een kantoorpand aan de West- blaak gegaan om een slaapplaats te zoeken. De politie dacht dat hij van plan was in te breken. Hij werd weer vrijgelaten. 0 Ingebrokèn is bij de triplexhan- del RET -aan het Hang. Er werd een geldkistje met neg-entig gulden mee genomen. 0 Uit de woning aan de Avenue Concordia verdween bij een inbraak duizend gulden. In de naoht van vrijdag op zater dag is ingebroken bij een winkel aan het Mathenesserplein. Uit de kassa werd een paar honderd gulden gesto len. 0 De grootste „kraak" werd gezet bij een parfumerie-, bijouterie- en hor- logehandel aan de .Katendrechtse La- gedijk. Uit de winkel werden gouden horloges en gouden ringen ter waarde van enkele duizenden guldens meege nomen. 0 Bij het postorderbedrijf van Ter- meulen aan het Bosland en in het kan- ROTTERDAM Door de Jan Backx, het schoolschip van de ha venvakschool, dat in de Parkhaven ligt, kan de bekende Rotterdamse hogere zeevaartschool en hogere school voor 'scheepswerktuigknndi- gen een internaat worden. Aan boord van de Jan Backx zijn 77 plaatsen voor de zeevaartschool leerlingen beschikbaar, een recreatie zaal, een irooksalon de nodige dek- ruimte voor ontspanning en zo nodig zelfs een leslokaal voor avondlessen en huiswerk. In de loop van de volgende week worden de eerste 35 toekomstige stuurlieden en machinisten aan boord van de Jan Backx verwacht, men neemt "aan dat dit aantal heel spoedig zal uitbreiden. Ook van de zijde van Radio Holland is er be langstelling in verband met de te Rotterdam gevestigde opleiding tot scheeps-radiotelegrafist. Een beslis sing daaróver is echter nog niet ge nomen. Een hoofdleider en twee leiders van de zeevaartschool krijgen even eens een 'hut aan boord van de Jan Backx. Zij kunnen de jongens (hulp bieden bij het huiswerk en ook op andere manieren behulpzaam zijn. Vanzelfsprekend zullen het vooral de eerste-klassers zijn, die nu de ver blijven aan boord van de Jan Backx betrekken, maar ook de oudere leer lingen die nu op verschillende adressen in Rotterdam zijn onderge bracht kunnen aan boord een on derkomen krijgen. Het is niet de bedoeling, dat stuur lieden en machinisten, die in de zee vaartschool een cursus voor een examen voor de naasfchogere rang moeten volgen, aan boord van de Jan Backx zullen komen. toor van de stichting Bijzonder Ge- zinswerk aan de V-alkeniersweg wordt niet vermist." Er werd slechts een gro te ravage aangericht. ROTTERDAM Namens het Ne derlands Verbond van Middenstands verenigingen te Den Haag heeft het lid H. Fors Jr. te. Rotterdam de Soci aal Economische Raad verzocht op korte termijn de regering te willen adviseren over de ontwikkeling in het containervervoer èn de gevolgen daarvan voor de binnenschippers, stu wadoors, cargadoors, scheepswerven, makelaars in scheepsvrachten en toe leveringsbedrijven. Het verbond wijst erop dat volgens de prognoses van vervoersdeskundi- gen binnen tien jaar 75 procent van het totale overzeese stukgoederenver- voer containervervoer zal zijn. Daar van zou slechts vijf procent aan de binnenvaart toevallen. Behalve voor het havenpersoneel zijn de ontwikke lingen ook voor de kleinere havenbe drijven en de middenstand verre van rooskleurig. Het verbond spreekt als zijn me ning uit, dat zeker 40 procent van de binnenschippers reeds in rode cijfers werkt, terwijl het restant bezig is in te teren op het bedrijfsvermogen. In de binnenscheepvaart zouden verder onvoldoende financiële middelen voor handen zijn om zich aan de tech nische evolutie tijdig aan te passen. ROTTERDAM De drijvende bok Sintson van W. A. v.d. Tak's Ber gingsbedrijf heeft vanochtend het donderdag in de Waalhaven gezonken sleepbootje .Marie 10 gelicht. Ter plaatse Is het scheepje overgegeven aan de eigenaar, N.V. Sleepdienst, en Transportonderneming G. J. Eerland LCMzn. Vandaag zou het bergingsbedrijf eveneens beginnen, met de voorberei dende werkzaamheden voor de ber ging van de sleepboot Vikingbank. Beide schepen zonken vorige week donderdag dichtbij de Scheepswerf Waalhaven. De Vikingbank viel toen uit de stroppen van een .bok tijdens het weghalen van het'schip uit een "dok. Bij dat ongeval verdween-ook "de naast'een ponton liggendë "Marie 10 onder water. Dat product werd echter eveneens wg duur. Toen kregen we raffinaderij- jjaS- dat evenmin geschikt was voor wecte distributie. Het moest worden Jfflgevormd en in 1959 werd in de gasfabriek Feyenoord de eerste omvor- ®er gebouwd, die fn juli I960 goed °as leverde. Plannen werden opgezet si m de fabriek Keilehaven dergelij ke installaties te bouwen. - Maar in 1962 en 1963 werden nieuwe ssrdgasvondsten gedaan en toen wisten wij, dat heel Nederland, ook Rotterdam, op aardgas over kon. Japan zal volgend jaar zijn koopvaardijvloot uitbreiden met liefst 2% miljoen ton draagvermogen aan scheepsruimte. Het Japanse ministerie van verkeer heeft hiervoor de plannen be kendgemaakt. Op de nationale begroting zal voor dit enorme bouwprogramma een bedrag van ongeveer 120 miljoen gulden worden uitgetrokken. van 50 jaar geleden Geweldige luchtacties. Londen, 12 Aug. (Reuter). De gevechten waren den ge ileden dag zeer hevig. De Engclschen ontmoetten groote Duitselie eskaders. T'en Duitselie machines werden door die Rngdschen neergeschoten. Vijf werden jot dalen gedwongen. Een andere uuitsche machine werd door artillerie* Uiur neergeschoten. Twaalf Engelsche "iegtnigen worden vermist. Het geld zal worden gebruikt om de zeer ongunstige scheepskostenba lans van Japan een evenwichtiger beeld te geven. Het „Land van de rijzende zon" heeft op het ogenblik een koopvaardijvloot van totaal 12.450.000 ton. Deze vloot heeft vorig jaar 969 miljoen dollar verdiend. Niettemin sloot de balans van het buitenlandse scheepvaartverkeer met een nadelig saldo van 590 mil- joen dollar. Volgens het programma zal aan vrachtschepen voor geregelde AU*1- diensten 220.000 ton worden ge- bouwd, aan schepen voor de wilde vaart 440.000'ton, aan schepen voor het vervoer van ertsen^ en kolen 1.130.000 ton, aan olietaniers 800.000 ton en aan gastankers 40.000 ton. Deze vlootuitbreiding is ongeveer gelijktijdig bekendgemaakt met het treffen van voorbereidingen voor on derhandelingen met vijf Zuidoost - Aziatische landen over de verkoop van tweedehands-schepen. De Phuip- pijnen, Thailand, Maleisië, Indonesië en Birma hebben namelijk be langstelling getoond voor ongeveer 30 schepen van minder dan 3500 ton. Die landen krijgen te maken met een tekort aan schepen als gevolg van de toeneming van hun kust vaart. Het bouwen van nieuwe sche pen wordt te moeilijk geacht omdat er geen deviezen voor zijn. Aan de andere kant hopen de japanse re ders van hun oude schepen af is komen en nieuwe te bouwen krach tens het nieuwe bouwprogramma. Hoe het bouwen van de schepen moet verlopen is nog niet helemaal duidelijk. De Japanse werven heb ben namelijk stuk voor stuk zeer veel werk. Reden waarom ze aan veel internationale inschrijvingen voor het bouwen van supertankers niet deelnemen, eenvoudig omdat ze de leveringstijd toch niet kunnen ha len. Japanse werven hebben op het ogenblik orders voor 400 schepen van totaal veertien miljoen ton in portefeuille. Na de sluiting van het Suez-kanaal hebben Amerikaanse, Britse, Noorse en andere Westeuro- pese rederijen hun plannen voor het iaten bouwen van supertankschepen van 200.000 ton dw. of meer uitge breid en hebben Japanse werven van die rederijen aanvragen om in lichtingen voor meer dan twintig van deze tankschepen ontvangen. Volgens het ministerie willen de reders de schepen voor 1970 opgele verd hebben, maar de Japanse scheepsbouw heeft daar nauwelijks ruimte voor in de dokken. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. heeft van Standard Oil Company of California een bestelling van twee tankschepen van 200.000 ton ontvan gen. (Standard heeft nog twee tan kers besteld bij een Zweedse scheepswerf). Kure Shipbuilding and Engineering Company is de eni ge Japanse werf die heeft deelgeno men aan een internationale inschrij ving van het Esso-concern voor eni ge 200.000 tonners. Zoals bekend heeft de Esso inmid dels twee van deze schepen bij Ver- olme en drie bij AG "Weser in Bre men besteld. Aan de inschrijving voor de bouw van zes schepen van 200.000 ton voor Texaco schijnen slechts twee Japanse bedrijven te hebben meege daan. Een Japanse krant heeft ge meld dat waarschijnlijk alle grote Japanse werven zich zullen onthou den van deelneming aan een interna tionale inschrijving voor twee tankschepen van 200.000 ton die een Noorse rederij later deze maand zal openstellen. Het Amerikaanse departement van handel beeft met American Ex port Isbrandtsen Lines overeenstem ming bereikt over de exploitatie van het atoomsch'ip Savannah voor het komende jaar. Zoals bekend zag het er in het begin van dit jaar naar uit dat het schip uit de vaart zou moeten wor den genomen, omdat de regering de subsidie van 10 miljoen dollar die voor de exploitatie nodig was, niet wilde verlengen. Intussen is men daar echter op teruggekomen, zodat het schip aan zijn derde jaar als commercieel vaartuig kan beginnen. Eind augustus "is de Savannah van uit de thuishaven Savannah aan de Amerikaanse oostkust vertrokken voor een reis naar het Verre Oosten. De Hamburg is het nieuwste schip van de Hamburg-Amerika Linie (Ha- pag). Het is de vierde eenheid van een serie van tien schepen die deze grote Wcstduitse rederij in zeer kor te tijd (alle dit jaar) in dienst stelt op de route naar West Indië. De zusterschepen Hannover, Trier en Hanau hebben inmiddels de eerste reis achter de rug of zijn daar nog aan bezig. De volgende schepen die in dienst komen zijn de Frankfurt en de Speyer. De Hamburg is het vijfde schip in de geschiedenis van Hapag dat die naam draagt. Dezer dagen laadde het schip in Rotterdam voor Trini dad Venezuela, Bonaire, Colombia en Costa K;ca. Alle schepen van deze serie heb ben vier stewardessen aan boord voor de verzorging van de 10 passa giers, een nieuwigheid op Duitse vrachtschepen die in de praktijk goed blijkt te voldoen. De schepen hebben een draagver mogen van 8800 ton 'en een laadruim te van 500.000 kubieke voet, waar van 9800 koelruimte. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een 28-jarige Schiedamse taxichauffeur heeft de politie zgndag verteld dat hij een onbekende vreemde ling in bewusteloze toestand naar het-Gemeenteziekenhuis'in Schiedam had gebracht. Hij had die man !s morgens vroeg bij een café aan de. Veerlaan. in Katendrecht in zijn wagen ge nomen. Ook had hij gezien dat een bar keeper'de vreemdeling op straat had neergeslagen en beroofd. De man is met een zware hersen schudding opgenomen. Hij is nog steeds bewusteloos. Hij had geen en kel papier b(j zich. In verband hier mee is aangehouden de 27-jarige kel ner J. van O. De 56-jarige manufaeturier H..V., de 54-jarige monteur J. S, en de 36— jarige laborant A. de K. hebben zon dag aangifte gedaan van mishande ling. Zij waren.' zaterdagavond door de eigenaar van een café aan de Wes terstraat mishandeld en met een vuilnisemmer bekogeld. De mannen moesten met bloedende, wonden aan hun hoofden in het Djjkzigtzieken- huis worden behandeld. Gearresteerd is de 31-jarige koop man T. R. A. N. De man had na een woordenwisseling in de Delisfraat op Katendrecht de 24-jarige kok A. Scheidbach van het bij Pakhuismecs- teren in Perais liggende m.s. Mandan met een mes enkele steken in de arm toegebracht. De kok kreeg een slag aderlijke bloeding. Een ter assisten tie gekomen agent heeft de arm met zijn stropdas afgebonden. Het slacht offer is opgenomen in het Zuiderzie kenhuis. ROTTERDAM De politie raadt automobilisten aan de route Hillela'an- Parallelweg zoveel mogeijk te mijden. Met ingang van dinsdag 15 augustus wordt de Parallelweg geasfalteerd, zodat in de spitsuren filevorming kan voorkomen. Vier a vijf weken zullen de werkzaamheden duren!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1