Bewoners van Lorentzlaan bezorgd over het verkeer Arbeidsbureau is vandaag verhuisd Burgemeester bezocht diamanten echtpaar Inhaalverbod op Broekweg 3r3?öll(Ti>ajumrr KOLEN BRIEF MET HANDTEKENINGEN NAAR B. EN W. Kantoor Schiedam gesloten anen I ni tiatie fneemster mevrouiv Caspers tidl as faltering Jongens stalen kleding Ernstig gewond bij val 'alfe bekende wa^machmes INTERIEUR mi nog tegen lage Reddingsmedaille houdt collecte Aanstaande moeders krijgen voorlichting NOG DRUKKER Groente schaars Krachten gemeten Sterke Russen SCDIEDAM ROTTERDAMMER DINSDAG 15 AUGUSTUS 1967 Pagina 3 ruimte te kunnen ontvangen," aldus de directeur. De' spreekuren zijn voor Hoek van Holland woensdagmorgen van negen tot elf uur, voor Rozenburg woensdagmiddag van twee tot vier uur, voor Maassluis woensdagmorgen van negen tot elf en woensdagavond van zeven tot acht uur. De Schiedammers zullen in het ver volg ook naar Vlaardingen moeten komen en wel maandagmorgen van negen tot twaalf, woensdagavond van zeven tot acht en donderdagmor gen van negen tot twaalf uur. Voor Vlaardingen zijn de spreekuren als tot dusver en naast de normale kan tooruren ook elke woensdagavond van. zeven tot acht uur. (Van een onzer verslaggeversjc VLAARDINGEN Dc kantoren van het gewestelijk arbeidsbureau Nieuwe Waterweg-Noord aan de Oosthavenkade 78 te Vlaardingen en aan het Broérsveïd 144 te Schiedam zijn ontruimd. Het arbeidsbureau is vandaag verhuisd naar een noodge bouw aan de Van Slingelandtstraat 25 te Vlaardingen. Zij, die een advies wensen ten aan zien van schoolkeuze, beroepskeuze, emigratie, verandering, van studie richting, van beroep of werkgever, alsmede werkzoekenden in het alge meen, kunnen met ingang van mor gen (woensdag) op het nieuwe adres terecht. Het telefoonnummer 010 - 345300 blijft ongewijzigd. Het houten noodgebouw, dat voor lopig vijf jaar aan het arbeidsbureau onderdak zal bieden, zou begin dit jaar gereed komen. De bouw heeft echter met vertraging te kampen ge had. Er bestaan plannen aan de Van Leyden Gaelstraat een definitieve Directeur J. J. Hoogcarspel heeft huisvesting te bouwen, de bedrijven van de verhuizing op de hoogte gesteld. „Deze nieuwe huisvesting, welke uit een oogpunt van doelmatigheid noodzakelijk is ge bleken, zal ons —naar wij hopen in staat stellen uw belangen effi ciënter te kunnen dienen dan tot dusver en u in een 'meer passende Aiie CO-OP winkels en op hef kantoor, tel. 343544. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag wordt een collecte gehouden ten bate van de „Stichting Ondersteunings fonds voor leden, weduwen en wezen van leden der Nederlandse Vereni ging De Reddingsmedaiile". De Nederlandse Vereniging De Red dingsmedaille, die de collecte voorbe reidt. is een landelijke vereniging van gedecoreerde redders. Collectanten en collectrices zijn van harte welkom en kunnen zich zaterdag melden op het collectebu reau, dat tijdelijk zal zijn gevestigd in zaal Triangel aan de Fransenstraat. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De heer J H. Daim, raadslid voor de PSP. heeft B. en W. vragen gesteld naar aanleiding ran de berichten over de noodzake lijke vervangt# van alsluitkranen in aardgastoestellen, waarin plastic plaatjes zijn gebruikt. Hij wil weten of ook in Rotterdam een dergelijk onderzoek nodig zal zijn om bij voorbaat het risico van mogelijke lekkage van deze gaskra nen te voorkomen. Mocht dit zo zijn, aldus de heer Daim, zijn B. en W. dan bereid de nodige stappen te on dernemen om zo spoedig mogelijk dit onderzoek te doen geschieden? Als uit het onderzoek blijkt dat de afsluitplaatjes moeten worden ver vangen is het college dan bereid dit zo snel mogelijk te doen geschieden zodat ongelukken worden voorko men?, aldus de heer Daim. jVAAR aanleiding van telefoon tjes ben ik voor u gaan speu ren. Lezers hadden een bericht ge hoord via de Radiokrant „Vandaag" van de NCRV. Over een kledingac- tie ten behoeve van de Jordaanse vluchtelingen. Vervolgens keken ze in de krant, maar die vermeldde niets. Toen belden ze de krant op. En ik bleek ook al van niets te weten. Maai* ik heb het uitgezocht. Het gaat hier om het comité Steun- actie Jordaanse Vluchtelingen. Sa mengesteld uit mensen die werden geconfronteerd met het leed van honderdduizenden mensen, die uit het door Israël bezette Jordaanse gebied zijn gevlucht. Uit zuiver hu manitaire overwegingen hebben de ze mensen een stichting opgericht met het doel te helpen. Dat zeg ik er speciaal bij, want de politiek heeft er niets mee ts maken. Het gaat gewoon om hulp verlening aan de medemens en de oproepen, die de stichting doet, zijn voor iedereen, bestemd. Vorige maand is het werk begonnen. Inmid dels is een folder gedrukt, waarin de benodigde gegevens staan. Mocht u zo'n folder willen hebben, dan kan Jan Krant u die zenden. Ik kreeg er. een. paar van» mejuf frouw B. P! y. d.Burg, Burg. Gijsen- laan' 78, Schiedam, tel. 262548 (na *19 uur), het- contactadres voor dit ge bied. Wat ik u' verder vertel komt voor het merendeel uit die folder.' De nood spreekt duidelijk in brie ven, die dé actievoerenden ontvin gen van Nederlandse zusters in het Muasher Hospitaal, Amman. Ik citeer uit zo'n brief „Intussen is hier veel droevigs gebeurd en het aantal problemen dat hier was is nu vertiendubbeld. De oorlog heeft enorm veel schade en verdriet ge bracht en duizenden vluchtelingen leven hier nu.in scholen, half afge bouwde gehouwen" etc.... En verder: „Nog steeds stromen mensen hier heen vanwege hongersnood in het bezette gebied.' Waar we naar toe gaan niemand weet het. Het overge bleven gedeelte van Jordanië is na melijk alleen woestijn en er is geen brood en ook geen werk voor al deze honderdduizenden vluchtelin gen..." Een andere brief: „Wat zou: ik u graag even meenemen naar .de di verse scholen waar soms drie, soms vijf families in een klaslokaal hui zen. Velen zijn reeds naar kampen overgebracht, maar het aantal neemt nog sleeds toe, omdat' het leven in „occupied Jordan" nog niet normaal .is. De mensen hebben geen inkomen. Alles is enorm duur en waar betaalt men van'?".... (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Donderdag 21 septem ber start de Viaardingse Vereniging voor Gezondheidszorg van Het Groene Kruis en Het Oranje Groene Kruis een cursus In moedersehapszorg en kinderhygiëne.De uit acht lessen bestaande cursus wordt gegeven ln het pand aan de Goudsesinget Sla. zuster S. P. Sturm, dlstrictsverpleegstcr ln de kinderhygiëne van de Zuid-Hol- landsche vereniging Het Groene Kruis te Rotterdam, en diëtiste mejuffrouw J. M, Lagendijk zullen de lessen geven. De kosten van de gehele cursus bedragen vier gulden. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het kantoor aan de Floreslaan 41, tel. 343279, of aan het begin van de cursus op donderdag 21 september, 's morgens om half elf. den, doordat hun auto blikschade op liep bij verkeersongelukken door 'het slechte wegdek, dat in feite uit de tijd is. De verzekeringmaat schappijen weten ervan mee te pra ten en ook de Schiedamse politie mensen. Gelukkig is er tot op heden nog geen ernstig verkeersongeluk ge beurd. „Maar je moet er niet aan denken, dat zo'n slippende auto in deze druk ke straat met veel winkelende men sen en spelende kinderen het trottoir oprijdt", zegt mevrouw Caspers. Ook haar eigen nieuwe auto werd veertien dagen geleden door een slippende auto ernstig bescha digd. Maar niet alleen de autobezitters, hebben getekend. Ook ouders van kleine kinderen en bejaarden, die bang zijn geworden deden het. Te- yens klaagden veel bewoners erover,- dari-hun huizen dikwijls zo trillen,- als er zware vrachtauto's voorbijrij den. Zo erg is het dikwijls, dat men de televisie niet meer hoort. „Vele mensen waren verleden week nog met vakantie. Wat dat be treft, was het niet de beste tijd. Anders hadden we zeker nog tachtig -handtekeningen meer gekregen", al dus mevrouw Caspers. Overigens is het onbehagen - over het wegdek van de Lorentzlaan niet van vandaag of gisteren. Het is er al jaren, maar nooit heeft iemand de kat de bel aangebonden. Dit heeft nu mevrouw Caspers gedaan en thans ineens tonen de mensen in de buurt een groot saamhorigheidsgevoel. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op initiatief van mevrouw G. Caspers-Zuide- ma, Lorentzlaan 7a, is namens honderd een en twintig bewo ners van de Lorentzlaan een ex presbrief naar het college van B. en W. gegaan, waarin be zorgdheid over de ernstige ver- keersituatie in deze drukke laan wordt uitgesproken. De bewoners verzoeken met na druk het wegdek van hun laan op een dusdanige wijze tc verbeteren, dat verkeersongelukken tot een mini mum beperkt blijven, i „Vol spanning zien wc .hét rgsul-, taat van uw ingrijpen tegemoét", zo besluit de brief. Met de actie van mevrouw Caspers, die met haar echtgenoot twee dagen op pad is geweest om handtekeningen te verzamelen, heb ben de bewoners van de Lorentz laan de strijd aangebonden tegen de kinderhoofdjes, die al jarenlang in deze straat het wegdek vormen. Het verzamelen van de handteke ningen was een heel karwei, want het echtpaar Caspers moest trap op trap af. Maar overal werden zij vrien delijk ontvangen. Iedereen tekende. De handtekeningzetters hebben soms heel wat narigheid ondervon- ROTTERDAM Bij een inbraak in het herenmodemagazijn Piet Lap aan de Groene Hilledijk heeft de poli tie vannacht de 17-jarige J. F. v. M. en de 16-jarige hulpmonteur F. M. betrapt Van M. was in het bezit van twee pantalons, een- lederen jasje en een bedrag van enkele honderden gul dens. M. had op zijn vlucht een imita tie - lederen jasje, een pantalon en een paar handschoenen achtergela ten. In de zak van het jasje zat on geveer 200 gulden. VLAARDINGEN Geboren: Caroline Jo hanna Anna Henrlëtte, d.v. H. J. J. Win- traecken en C. M. J. E. C. van Banning, Schledamseweg 164a; wilhelmlna Eliza beth, d.v. J. van den Boogaard en C. J. Rietveld, Maassluis, Hobcmastraat 18: Sil via, d.v. A. Sterk en T. M. w. H. Visser, van de 'Spiegelstraat 41; Ronald, z.v, M. Onderdelinden en C. Wiskerke, Maasstraat 33; Angelina Carolljn, d.v. P. witvoet en W. H. Moonen, Patrijsstraat 110; FIriSl. d.v. J. G. N. Suijker en H. M. van Vliet, Joubertstraat 14; Willem Anton, z.v. H. A. van Wijk en K. D. Breevaart, Ant. Helnsl- usstraat 48; Manfred Godfried Adelwald, z.v. P. G. de Jong en H. J, Krouwel, van Limburg Stirumstraat 35a; Willem, z.v. K. Unk en J. B. Wijnbergen. Hof laan 9b: Jan Gerrit, z.v. J. w. Breider en E. Termijn, Solaavenburch 5; Claslna Johanna Maria, d.v. M. J. Schepen en M. J. A. Straver, van Bleiswijkstraat 44c; Martina Kornelia, d.v. N. Stijnen en J. Zwarts, 2e Spoorstraat 8; Ellen wtthelmina, d.v.j. Kelzerwaard en W. C. Naujoks. Rlouwlaan 3; Nicole Sophia, d.v. W. Struljk en S. Tieleman, Schiedam, Bm. van Harenlaan 680; Elizabeth, d.v. M. Venlcz en G. H. de Heus, Prof. Rutgersstraat 161. Overleden; Helena Gijsbertje Koomen, 56. wed. van L. van der Linden, Begoni astraat 30; Hendrika Wilhelmlna Gluhoff, 52. echtg. van J. Kwik. Karei de Grotelaan 163; Willem van der Meer. 68. echtg. van J. van Roon, Schledamseweg 151; Antonet- te Lengton. 82, wed. van A.' Landsmeer, Commanderijstraat 5. Getrouwd: Josephus Johannes van den Boogaart, 23 en Antcni'a Gerardina Middel burg, 22; Willem Jan Veenendaal. 24 en Cornelia Noordhoek, 22. Sinds de opening van de Horvath- weg is de Lorentzlaan nog veel druk ker geworden, doordat ze een van de aanvoerwegen op deze nieuwever keersweg werd. Als het heeft gere gend, slippen er nogal eens auto's in de flauwe bocht bij de winkelgalerij en ze botsen dan soms tegen de ge parkeerde auto's. Tijdelijk is er op de laan ook een hogere verkeersfrek- wentie, omdat de Rotterdamsedijk niet berijdbaar is door de verhoging tot het Delta-niveau. En als het 's winters heeft gevroren, vormen de toch al gladde kinderhoofdjes een ex tra gevaar voor het wegverkeer, voor al voor de autobussen. Aangezien Schiedam-oost geen par keerruimte heeft, moeten de bewo ners van de Lorentzlaan hun auto's wel voor hun deur parkeren, wat o.a. gevaar bij het oversteken met zich meebrengt. De Prof. Kamerling On- neslaan en op Rotterdams grondge bied de aansluitende Franselaan zit ten beide met hetzelfde euvel van hobbelige keien. „Het beste zou zijn deze wegen te asfalteren," is de con clusie van mevrouw Caspers. (Fan een onzer verslaggevers) J/LAARDINGEN Burge meester mr. J. Heusdens heejt maandagmiddag met zijn vrouw een bezoek gebracht aan het diamanten echtpaar Leendert Maarten van den Berg (87) en Wilhelmina Johanna van der Meer (80). In al hun zestig huwe lijksjaren wonen zij aan de Stati onsstraat 36. De burgemeester feliciteerde het bruidspaar en bood zijn tradi tionele taart aan. Geruime tijd hadden mr. Heusdens en zijn vrouw een gesprek met het be jaarde echtpaar. De heer Van den Berg hoeft ruim zestig jaar gewerkt in het timmerbedrijf De Akkerboom, dat zijn vader in 1897 stichtte. Wegens langdurig dienstverband ontving de bruidegom twintig jaar geleien de zilveren medaille in de orde van Oranje-Nassau. De heer Van dén Berg is verder een groot aantal jaren hoofdman geweest van de Viaardingse brandweer. T/ISÏTE bij het diamanten paar Van den Berg-van der. Meer: de burgemeester van Vlaardingen en mevrouw Th. A. Heusdens-Mansholt en tussen die beiden in da Canadese nicht van de bruidegom Hilda Vandenberg, die al zestien jaar in Ontario woont. Zij kwam voor de bruiloft een dagje overuliegen en bracht een taart mee die het in uitvoering glansrijk won van die van de burgemeester. De Canadese nicht is vanmiddag weer naar haar land terug gevlogen. MAASLAND De afdeling Maasland van de Tuindersstudieclub vergadert woensdag om 19.30 uur in de Magneet. De heer C. van de Zon behandelt de uitslagen van de slaras- senproeven, potmaatproeven en de proeven van direct in de pot zaaien. De heer A. P. van der Hieven geeft- een uiteenzetting van de slateelt en de nieuwe voorschriften bij ziekte- beschrijding. VLAARDINGEN Tn verpand met het verbreden van de Bropkweg tot twee rijbanen met vier rijstroken geldt voor het gedeelte van deai weg tussen de Burgemeester Pruissinge] en de Marathonweg een inhaalver bod. De reconstructie van de Broekweg zal drie maanden in beslag nemen. AI die tijd zal het inhaalverbod van kracht blijven. ROTTERDAM Tijdens werk zaamheden aan boord van het Duits m.s. Oberhausen, liggende in de Bea- trixhaven, is gisteren de havenarbei der C. Sinke (61) uit de Oldegaarde in het ruim gevallen. Toen een hijs stuwhout werd overgedraaid, stapte hij achteruie en viel van ongeveer 6.50 meter op de in het ruim liggende lading. Hij is met een schedelbasis- fractuur naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. BINNENSINGEL 145 Ut. (34) 2486, VLAARDINGEN TVAN weet u genoeg over de werkelijk schrijnende toestan den. De stichting schrijft in deze folder: „Het behoeft geen betoog dat alle gaven in kleding en geld zeer welkom zijn en dat uw gaven zeker het leed en de nood van hon derdduizenden vluchtelingen zal hel pen verzachten. Mocht u kleding in. zeer goede staat of nieuwe kleding beschikbaar willen - stellendan wordt u verzocht deze gaven in kar tonnen dozen te willen verpakken en te zenden aan: Hammerstraat 21, Rotterdam." Op dat adres'vindt u het'St. Hil- degardisklooster, waar de zusters zo vriendelijk waren ruimte beschik baar te stellen en hun krachten te geven voor de ontvangst (u mag het ook brengen, natuurlijk) van kle ding. Inderdaad, het klooster is het "xlepot geworden. Het is de bedoeling binnenkort een grote hoeveelheid goede kleding centraal bijeen te brengen enper vliegtuig rechtstreeks naar Amman te vlie gen. Voor de 'goede orde vermeld ik nog .wie er zoal in het stich tingsbestuur zitten: prof. dr. P. J. M. v. d. Ploeg, Nijmegen; mr. H. J, F. v. Iterson, Schiedam; notaris W. A. Schmidt, Den Haag. En in het comité tref ik o.a. aan de naam van mevrouw N. Feddes-v. d. Wetering, echtgenote van een geref. predikant, ds. Feddes ih Baard (Dokkum). Me vrouw Feddes was zélf o.m. in Jor danië. Het secretariaat is in handen van mr. W. J. Stibbe. Natuurlijk besluit ik, zoals meestal in deze gevallen, met een gironummer: 6400 van het ban kiershuis Mees en Hope, Rotterdam, ten name van Steunactie 'Jordaanse Vluchtelingen. En verder laat ik het aan uw daden o.verf Goudsesinge! 221 Rotterdam lel.116673-123082 van 50 jaar geleden Hamei ting door scheerkwasten. In ons land is inilcrtyd besmetting met steenpuisten door scheerkwasten, af komstig uit China, geconstateerd. In Engeland schijnt dat gevaar nog met geweken, getuige een onderzoek te Londen, dat lot dezelfde gevolgtrek king leidde. Groote hoeveelheden scheerkwasten van dit haar zijn in Enge land ontdekt. Het gevaar is niet denk beeldig, dat de scheerkwasten nu weer hier op de markt komen en een waar schuwing is dus niet overbodig. sterkste dammogendheden van de we reld. Hierbij zij nog opgemerkt, dat de wereldtitel sinds 1958 in handen is van spelers van de Sovjet-Unie. Over zijn verblijf in Rusland is de heer Niestadt goed te spreken. Met de andere Nederlanders werd hij te Moskou ontvangen door wereldkam pioen I. Koeperman, die hun veel van de stad liet zien. Het eten was over het algemeen vrij goed in de hotels, hoewel men zich natuurlijk wel moest aanpassen. In ieder geval was groente er een zeer schaars artikel. Zelfs moest een keer genoegen worden genomen met een hard stukje komkommer. Taalmoeilijkheden deden zich wei nig voor. Met wat Engels en Duits kan men aardig uit de voeten. Aldus de heer Niestadt, die in een straalja ger van Leningrad naar Moskou vloog met een snelheid van 850 kilo meter per uur. De VD V-secretaris heeft tijd ge noeg om daarvan uit te rusten, want hij werd enkele maanden geleden ge pensioneerd van de Koninklijke Hoi- landia N.V. en overdenkt thans zijn belevenissen in zijn woning aan de Hofsingel 56 te Vlaardingen. Het lag in de bedoeling dat de sup porters ook zouden spelen tegen Russische "dammers, maar pas op het allerlaatste moment ging dit niet dbcr. Diverse verontschuldiggingen brachten de Russen naar voren, maar uit alles bleek, dat men niet hét risi co wilde nemen om te verliezen van tegenstanders, van wie men de sterkte niet tevoren kan bepalen. Nletterpin zijn enkele Nederlanders 11 in geslaagd huh krachten ie nieten met damkeiéü uit de Sovjet-Unie, zij het in vrije ontmoetingen. De heer Niestadt nam het daarbij op tegen de Rus Saiöhnatiti, eelt 2eër sterk speler, die elke zet volkomen stuihus vimi'lMlt'elillj th'li' jjflrllJMi sjwiihle NMUitll iwirii ftwlfiiiuilth, tntitli- diieiuam vutjuhi' hij. jjet kwalh de Nederlander voor, dat elke zét van hém met een enor me kracht werd beantwoord. Meer succes had hij tégen Koeperman uit Moskou, een naamgenoot van de wfe- j-eltjkariipioën t, koeperman. De twee partijen werden ditmaal gewonnen door de „ervaren" Niestadt. Mr. Gieijarov, een pionier op dam- gebied, een flinke Rlts, zo recht als een kaars, speelde tegen viel' Neder- (Van een medewerker) VLAARDINGEN De heer W B. II. Niestadt, secretaris van de Vlaar- liingsé damvereniging V.D.V. en tweede secretaris van dè afdeling Rotterdam van de Koninklijke Neder landse Dainbond, pas teruggekeerd van een uitstap; e ijaijr Rijstand, waar lijl getuige i 115 v.i'ij de landen- onthioefiijg Sovjet-Unie 'Ncder- ialid. heelt een schat van ervaringen opgedaan. Op eigen initiatief en kusten mnnk- |e bij de lange reis in gezplschflll erin nog een aantal danisuppoHers om lii Moskou te zien i'.oc het Nederlandse jiiijin door de sterke missen zou wor den verslagen, hhftig partijen wer den gespeeid en van de zestig te be halen pimirii bleven ef liefst Veertig Ojl f(Ms!ihl'|le limlelit landers tegelijk en behaalde daaruit 5 punten. Niestadt was de enige die verloor, maar hij leerde weer veel van zijn verliespartij. De heer Niestadt is tot de ontdek king gekpitién, tlÜt hei dammen 111 Rusland Keet ival intensiever en se rieuzer wordt beoefend dan in Neder land. Op de clubavonden van de vele verenigingen worilën steeds nieuwe studies gemaakt. Alle voorkomende varianten wor den besproken, terwijl het clubleven of) zichzelf een heel andere vorm heeft dan bij ons. Als Nederland het volgend jaar suc ces wil behalden tegen het Russische landenteam, tiaii moet men in Neder land ook van laktlek gaan verande ren. in Rusland leeft men in een tuiden* wereld, met een andere inslug tilt tuut een geheel andere mentali teit. De VDV-secretaris zegt, dat Neder land in de tweede ontmoeting (er werden er drie gespeeld), mentaal reeds was verslagen alvorens de eerste zet was gedaan. Vrijwel alle spelers voelden aankomen, dat het spel van de Russen te sterk was om er tegen op te kunnen. In Nederland 2al in 1968 de tweede landenwedstrjjcj worden gespeeld tus- séti de twéc vermoedelijk wel SCHIEDAM Geboren: Sylvia T. C. d.v T. G. Heltemons en li. A. Monster; Liduinn A. d.v. H. J. Boat en A. Harte- veld; Stephanos C. z.v. C. M. HUlenaar en M T. Croln: Diana ill. d.v. B. 1 Jünsthiivel en M. E. Lowes: Karin C. C. M. d.v. Q. J. M; vah DIJ tie en ,A. W. HtiiJsmans; I.aurcnza M, D. d.v. It; t. i. Sortcnsmn en G. J. C. va:, der Zee; petrus C z.v. T. I.. C. van Heek en M. J. Karen- bront; iMerrnl R. z.v. G. II. 1. van Schade- wil; in .1. Whii'iiiiw; peter z.v. f'. Jmuw iT i Wh.iiiWi .tl Ji M. r.v; .1. it. vail, doit Hei it cli van Ze and ii'.vls A. t .1 -V (mes en A K. Haan Hlernnvpms I.I',. jü w- I van Dnnni en A v M vat: Ijtüilfcrij; «aiiilia v. N. Li Spinna uii U' 1:. t'. llwJ; l tliiluia il.v. A iW. ZHildhentvn cii J. J. M. Oosluiman. Overleden; P. C. den Boer. 80. wed. D. D. Rlttor: M. Koppenol, 54. 8.1.1 It 15211 Eigenlijk is het geen wonder want de Bussen beschikken over zeer ster ke krachten, tegen wie ons land niet pp kan. kien kent er grootmeesters, n et Bleis» en !mmjjijnat-inf:esT.ers, die !l i ii L i'. t:ij 'iel iti'iiliildeide uitsteken. S i LLC s|)j.|e1-i. zoals bijvoorbeeld hij jlnozelibitrg in Nederland, heeft lluslaml minstens Honderd. 'TtriiLmijiit'fdij e/ijltjlc THÏëtÜfif U tut' 'ojjgevëét- iték £U{jhoj méfegt-ntiiije

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1