Met moet 'n feest worden Beloning van drie mille Duitse sensatiepers valt ir. Paulen aan 98 Pendrecht: advies Zuiderpark onmogelijk Van der Schatte Olivier Geen wilde acties in kustvaart Raadselachtige dood van twee mensen chef marinestaf) Overleden Sophie Kohier overleden Zittend protest voor deur van de huisbaas Onderzoek van Noordzeeplat gaat beginnen WINST VOOR JAN TIMMAN Eisenhower uit ziekenhuis Engelse autocoureur Anderson overleden „Rel" op vliegveld van Franhfon lil Overeenstemming in wijkraad niet bereikt Beren doden in YS vier meisjes Vrouw in Almelo neergeslagen Schrijver dreigbrief krijgt 7 maanden Chauffeur berooft Noorse lifters Vergiftiging in Dordrecht CIM)RM\AT«R VOOR „MANIFESTATIE 1970" B. W. BE WAAL MALEFIJT VINDT: COMMUNICATIE NIET BANG VOOR ORGANISATOR DODENHERDENKING IETS BLIJVENDS BEETJE WERK Moordzaak-Cupido moderne weefstoffen beschuldiging Blij dorp-di r ekteur naai' Suriname Federatie vraagt DE ROTTERDAMMER nubeduidend goedkoper ruiten strepen blokken nc. effen 120 cm breed Adelborst Pagina 4 2 A DINSDAG 15 ATP.rs'iTs 10,; (Van een onzer verslaggevers) „In juni komt het definitieve agreement. Hoe dan ook, er moet wat worden gedaan. Er zijn veel ideeën binnengekomen bij de com missie. Het kan een top of een flop worden. Ik reken op het eerste. Het wordt een groot feest. Aan de andere kant moeten we ook nuch ter zijn. Rotterdam moet er wat aan overhou den. De viering van 25 jaar bevrijding moeten ■we met z n allen doen, de mensen meer bij elkaar krijgen, plaatselijk, landelijk en inter nationaal. Het is daarom niet alleen een ten toonstelling, niet alleen een pleinenplan, niet alleen een sportpaleis. Zo'n pleinenplan is bijvoorbeeld al voor een gedeelte uitgevoerd en het zou miljoenen kosten. Er is behoefte aan grote investering en er zijn nog zoveel andere facetten van bebouwing dan alleen pleinen. Het beleven is belangrijk. Het hoofdthema is daarom „communicatie". A AN het woord is de heer B. W. de Waal ■t* Malefijt (47) directeur van het door Joop Geesink opgezette evenement „Holland Prome nade". De opmerkingen die de heer Malefijt, zo laat hij zich doorgaans noemen, maakt, gel den niet zijn Holland Promenade hoewel dat gebeuren herhaaldelijk ter sprake komt (waar het hart enz.) maar „Manifestatie 1970" zoals voorlopig wordt aangeduid dat wat Rotterdam gaat doen in dat jaar. Het wordt behalve de viering van 25 jaar bevrij ding in feite de opvolger van de evenementen Ahoy' in 1930, E'55 in 1955, Floriade in I960 en Stad in Beweging in 1965 waarvan vooral de eerste drie toppers werden en slechts de laatste, althans voor de „gewone man" een flop omdat er te weinig geld was voor iets groots. De heer Malefijt wil er absoluut een top van maken in 1970. Over het hoofdthema „communicatie" zegt hij nog: „"Wij begrijpen elkaar als mensen niet, of we willen elkaar niet begrijpen. In dit feest moeten de mensen elkaar in volksfestijnen kunnen ontmoeten of in aller lei wedstrijden, een soort zaklopen in moderne vorm". De heer Malefijt, een vlot spreker, is beslist niet alleen theoreticus die zich van modetermen bedient want hij zegt meteen: „We leven in een complexe stad, wat de een leuk vindt, is voor de ander niet fijn. Toch wil ik ze bij elkaar brengen," Wat zijn werk en zijn opdracht eigenlijk is? „In het kort, om in overleg met vertegenwoordigers uit alie lagen der bevolking een plan op te zetten, uit te voeren, te coördineren en te organiseren met de nadruk op teamwerk, niet ik, maar wij." Wat het beslist niet gaat worden weet de heer Male fijt heel goed, geen pleinenplan, geen tentoonstelling en ook geen E'55, „Wat de tijd betreft ben ik wel klimatologisch beperkt. De meest logische start is 10 tot 15 mei. Het moet dan een indrukwekkende doden herdenking worden". „We gaan dus, en dat meen ik serieus, van het graf naar de wieg van een groot aantal festiviteiten die tot het einde van de zomer zullen duren. Concreet staat alles nog niet vast Het coördineren houdt dan ook voornamelijk in dat geen dingen elkaar doorkruisen. Het verkeer is een zeer moeilijk punt. Daarom moet je erg decentraliseren. Natuurlijk zal er niet op iedere dag ergens wat te doen zijn." Een tentoonstelling heeft geen zin. Misschien zullen de bestaande jaarlijkse beurzen worden ingeschakeld bij het geheel van het kroonjaar en een speciaal tintje krijgen, maar waar laat je de auto's?" Is het al bekend wat dat „blijvende" wordt? „In feite is het idee al klaar, maar ik zeg niet wat. Dat zou discriminerend voor B. en W. zijn. Er is nu .een figuur waarbij gemeente en bedrijfsleven tot een set up komen wat dat blijvende zal opleveren zonder dat het handen vol geld kost." En na een tijdje zegt hij: „Het zal natuurlijk wel geld kosten, maar geen tientallen miljoenen. Of het zou een versnelling moeten zijn van dat wat toch in de toekomst gedaan zou moeten worden. Daar houd ik wel rekening mee." Over de realisering van de „Manifestatie 1970" die officieel nog geen naam heeft zegt de heer Malefijt: „Vanaf juni zijn alle plannen bestudeerd en besproken. Er zaten daarbij hele bruikbare zaken. De meeste onderdelen moeten begin 1988 toch wel op papier ge reed zijn willen we alles op tijd kunnen organiseren. DE heer De Waal Malefyt is sinds 1964 directeur van „Holland Promenade" dat na een heel moeilijke periode nu iets meer zeker heid krijgt omdat de ge meente Muiden vijftig hec tare grond voor deze mani festatie heeft verkocht. Over die Holland Prome nade zegt de heer Malefijt: „liet moet een dricdemen- slonale folder van Neder land worden, zoals het werkt en leeft. Als je iets wil laten zien. gebruik je allerlei media. Een expositie is daarom te eenmalig. Hol land Promenade moet min stens twintig jaar attractief blijven." „Het moei een nieuwe vorm van vertellen over Nederland zijn, maar ook recreatie, We hopen het in 1970 te openen. Het giro nummer is daarom 519 70." Samen met de Rotter damse manifestatie heeft hij het nu zo druk dat een af spraak maken bijna onmo gelijk is. Van zijn hobby komt helemaal niets. „Ik knutsel graag. Kijk, dat geeft een soort wisselwer king met het „hoofdwerk". En ik los graag zelf allerlei technische problemen op. Dat komt me by vele ont werpen goed van pas. Nee, ik ben niet bang voor een beetje werk Ik heb graag wat om handen." „Van huls uit ben ik eigenlijk een dorre organisator. Ik heb talrijke ontwikkelingen in Rotterdam gezien. Ik heb hier bij een organisatiebureau gewerkt. De proble men die Rotterdam heeft zijn even groot als elke andere stad alleen de aanpak is anders, zodat er iets tot stand komt." Nog even over 1970: „De uitwerking van die plannen is in feite belangrijker dan het idee. Daarbij doe je alles samen nooit iets alleen. Als deze manifestatie fout wordt gebracht, ben je helemaal weg. Al zou het alleen maar de beginreceptie zijn waarop iets fout zou lopen dan zit er aan het geheel al een negatieve klank." Dat Delfshaven in het plan ergens een plaats je zal krijgen, en beslist niet ondergeschikt, is duidelijk. En als oud-marineman zal de heer De Waal Malefijt ook grote aandacht geven aan "de onderwerpen water, scheepvaart en marine. Hij wil proberen in dat jaar vele ma rineschepen naar Rotterdam te krijgen. Per slot van rekening is Rotterdam. een oude marinehaven. HILVERSUM De Amsterdammer j Fresco heeft met zijn gezin: vrouw en vier kinderen de wacht oetrokken voo»- de deur van zijn huisbaas, B. van Uchelen aan de 's-Gravenlandseweg te H1Deedoor 'de heer Fresco gehuurde wo ning aan het Mosveld in Amsterdam- Noord zou tijdens de zes weken duren de vakantie worden verbouwd: bij te rugkomst van de familie zaterdag was het huis in de verste verte nog met klaar. De heer Fresco vroeg daarover de huiseigenaar te spreken, maar die weigerde- Toen is hij maar voor de deur m Hilversum gaan zitten. Tenslotte werd Mi wel ontvangen. De heer Fresco werd meegedeeld dat de huiseigenaar zich niet aansprakelijk acht en niet voor ander onderdak kan (wil) zorgen. Het blijkt, dat wellicht zaterdag de ver bouwde woning nog met kan worden '^Be^verbóuwing moet zijn vertraagd door een geschil tussen de eigenaar en de aannemer, dat inmiddels is opgelost. De verbouwing was verplicht door Bouw- en Woningtoezicht. De heer Fresco zei gisteren vast van plan te zijn uit protest voor de woning van zijn huisbaas te blijven zitten. ECHT De stoptrein Roermond- Maastricht heeft gisteravond de ne gentienjarige J- "Wulms uit Echt overreden. De jongen was op slag doocL Het slachtoffer, in sportkle- ding, was aan het trainen. Vermoe delijk door de zware regenval heeft hjj de trein niet zien aankomen. DEN HAAG Morgen opent de ter mijn van drie maanden waarin olie maatschappijen opsporingsvergonning kunnen aanvragen voor het Noordzee plat, althans het Nederlandse deel daar van. Na sluiting van de termijn publiceert de minister de aanvragen en bestaat twee maanden gelegenheid bezwaren in te dienen tegen het verlenen van con cessies. Daarna wordt over de aanvra gen definitief beslist. Vervolgens gaan weer twee maanden voorbij, waarin de oliemaatschappijen de minister definitief laten weten of ze de concessie onder de daarbij gestelde voorwaarden aanvaarden. Als alles mee loopt kunnen de proefboringen dan me dio volgend jaar beginnen. Onder de Noordzeebodem wordt voornamelijk gas verwacht. Aanvankelijk leek de interesse niet zo groot, maar door de moeilijkheden met de olieaanvoer vanuit het Nabije Oosten kan de belangstelling gestegen zijn. LUZERN De in de kunstzaal Hof- galerie te Luzem tentoongestelde schil derijen van de Amsterdamse kunst handelaar Jelle de Boer zijn gisteren door de Zwitserse politie ih beslag genomen. Het Zwitserse Genootschap voor kunsthandel noemde de schilderijen, die volgens De Boer geschilderd wa ren door Van Gogh, Cézanne, Klee, Chagall, Toulouse Lautrec en Matis se, vals. UTRECHT De Utrechtse politie heeft een beloning van drieduizend gulden uitgeloofd voor degene die aan wijzingen kan geven, die iciden tot aanhouding van de dader van de roof moord op de tachtigjarige J. J. A. Donse, eigenaar van het fecstmagazijn Cupido in Utrecht op 31 mei. Om aan deze beloning bekendheid te geven heeft de Staatsdrukkerij enkele duizenden affiches gedrukt, die in po litiebureaus e.d. zullen worden opge hangen. Hierop staat een foto van het slachtoffer, een foto van de winkel en een afbeelding van de schroevedxaaier die de moordenaar gebruikte voor het forceren van de geldkist van de heer Donse, waaruit hij naar schatting 25.000 wegnam. Hoofdinspecteur De Vries zei van morgen op een persconferentie dat deze uitloving niet moet worden gezien als een soort „laatste strohalm waaraan wij ons vastklampen". „We hopen nu een nieuwe serie tips te krijgen die het onderzoek kunnen verlevendigen." Opvallend is dat tot nu toe alleen 'kinderen die op de bewuste dag in de winkel zijn geweest, zieh bij de politie hebben gemeld, terwijl die kinderen ook volwassen klanten in de zaak heb ben gezien. JERUZALEM De Nederlander Jan Timman heeft in de negende we reldkampioenschappen j eugdschaak zijn belangrijke partij tegen de Tsraëii Amikan Balshan gewonnen. Hij maakt nog steeds kans in ce finale door te dringen. De finale tussen negen man begint donderdag. WASHINGTON Ex-president Eisenhower is gisteren uit het zieken huis in Washington ontslagen, waar hij tien dagen geleden wegens maag- en darmklachten was opgenomen. Hij zei zich „tamelijk goed" te voe len. Eisenhower betwijfelde echter of hij in staat zou zijn de door presi dent Johnson voorgestelde wereld reis te maken om good will voor Amerika te kweken. LONDEN De 30-jarige Britse autocoureur Bob Anderson is maan dag in een ziekenhuis in Northamp ton overleden aan verwondingen, die hij opliep tijdens een trainingsrit op het circuit van Silverstone. Anderson, getrouwd en vader van twee kinderen, trainde voor de grote prijs van Canada voor formule-I-wa- gens, die volgende week wordt gehou den. Hij slipte met zijn Brabham op het door de regen nat geworden cir cuit en botste tegen een betonnen paal. Een grote partij moderne weef stoffen die 't zo uitzonderlijk goed doen, maar waarvan de prijzen toch altijd nog tot zes gulden zijn- Deze zelfde weefstoffen in tien tallen kleuren, verkopen wij morgen voor nog géén drie gulden. Voor elke smaak, voor Iedere kamer zijn er dessins, weefstof fen in strepen,-blokken, ruiten en in effen kleuren, te kust en te keur, voor hen, die er vroeg bij zijn. Morgenvroeg om 9 uur begint de speciale verkoop van deze grote partij weefstoffen, in een schat van kleuren en dessins, 120 cm breed, door elkaar per meter voor Giin ut, of schrift, bnt. FRANKFORT Twee Duit se sensatiebladen, Biid en Mor- genzeitung, hebben maandag een felle aanval gedaan op ir. A. Paulen, die als chef d'equipe van de Europese atletiekploeg terugkeerde uit Montreal. De heer Paulenvoorzitter van de de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, zou zich op het vliegveld van Frankfort kwaad hebben gemaakt over de Westduitse pers, die de heer (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Na een in hoge mate chaotische openbare vergade ring, vol begripsverwarringen, misverstanden en zelfs drie „amende menten" die geen van drieën de eindstreep haalden is de wijkraad van Pendrecht er maandagavond niet in geslaagd te komen tot een mening over. het Zuiderpark-project, die B. en W. dit openbare adviesllehaam hebben gevraagd. In feite beduidde de uitslag van deze vergadering dat B, en W. het Zuiderpark-project voor wat betreft de Pendrechtse wijkraad ongewijzigd in de gemeenteraad mogen brengen: geen van de drie „amendementen" haalde de eindstreep, al was er bij twee er van sprake van staking van stemmen. Er was wat publiek in de zaal en waarnemend voorzitter G. de Jong voorzitter G. Rietveld was getroffen door een hartaanval en kon dus de vergadering niet bijwonen had de aanwezige belangstellende „bui tenstaanders" gelegenheid geboden tot het stellen van vragen. Daarvan werd spaarzaam gebruik gemaakt. Een groot deel van de vergadering ging heen met discussies over de te volgen vergaderprocedure en over de toepassing van de verordening op de wijkraden en van het reglement van orde. Daarbij geraakte men in een impas se, toen bleek dat de verordening van 1964 en het reglement van 1965 elkander niet dekten voor wat be treft de bij staking van stemmen te volgen gang van zaken. Met spijt in het hart achtte men zich, gezien deze jaartallen, genoopt het regiement van orde te volgen, de vergadering te sluiten en het agenda punt waarover de stemmen staakten, in een volgende vergadering weer aan de orde te stellen. Na sluiten ontdekte Iemand echter, dat het gemeentebestuur de verorde ning had vastgesteld en da het regle ment een schepping was van de wijk raad zelf, zodat men genist de veror dening mocht volgen. Er werd dus doorvergaderd en de wijkraadsleden slaakten een zucht van verlichting. Over het algemeen was het oprui men van de Zuiderhof een niet ge makkelijk te verteren brok. Dat maakte dan ook deel uit van alle drie „amendementen". B. en W. krijgen te horen, dat er in de wijkraad mensen van mening zijn dat het „pretpark" weg moet, dat het „pretpark" er gerust mag komen, dat de metro moet worden doorgetrok ken naar Zuidwijk-Pendrecht, dat het gehele project behalve de Plom- pert ten zuiden van de havenspoor lijn bij het eindpunt van de verleng de metro moet komen, dat de Zuider hof behouden moet blijven, dat de Plompert op de oorspronkelijke plaats moet blijven liggen, dat de Plompert wat naar het zuiden moet worden opgeschoven op de plaats die voor het „pretpark" was gereser veerd. En ten slotte dat, als het niet an ders kon, de Zuiderhof maar moet worden opgeofferd. "WEST GLACIER Grizzly-bertn hebben in het afgelopen weekeinde in het national pant West Glacier in de Amerikaanse staat Montane twee meisjes verscheurd en een jongsn ernstig verwond. Het uitgestrekte park is nu ontruimd en gesloten. Tot de tanden gewapende boswachters hebben opdracht iedere beer, die ze zien, te doden. Twee zijn er al neer geschoten. Bij Trout Lake viel zondag een beer vijf kamperende studenten aan. Vier wisten in een boom te klimmen maar een negentienjarig meisje kon niet vlug genoeg uit haa- slaapzak komen en werd verscheurd. Op 30 kilometer van die plaats vie len twee beren zondag een slapend jong paar aan. De jongen ontsnapte, maar werd ernstig gewond. Het meisje overleed aan haar verwondin gen in een ziekenhuis. ALMELO Vannacht is de 62-jarige weduwe M. M. ProUman-SchUder In haar woning in Almelo neergeslagen door een nog onbekend gebleven .«nan. De vrouv woonde alleen In het buis. Ze was om elf uur bij haar dochter weggegaan en, thuis gekomen, wilde ze de poes nog wat melk geven. Op het moment d-at ze het licht aandeed, werd ze besprongen door een man, die van het toilet kwam. De man trok haar een lap over het hoofd, waarna de vrouw het op een gillen zette. Daarop pakte de man haar beet en sloeg haar met het hoofd tegen de muur. Toen de vrouw alsmaar bleef roepen nam de overvaller de benen. Niemand van de gealarmeerde buren heeft de dader gezien. Ook de motieven zijn duister. Danz, voorzitter van de DuiUe j, letiekfedcratie, vragen heeft aesCu over de reis naar Amerika. Dit vie! niet in goede aarde his j heer Paulen, die stelde dat hijzelf tJi ais chef d'equipe de juiste peX om te interviewen, mede omdat de h Danz. ondanks zijn functie in de n,,!„ Atletiekbond de reis slechts als sulXe ter had meegemaakt. ïwr" Met name wond de heer Pauien -h„k op, omdat Danz deed voorkomen r? een Duitse ploeg versterkt met eniwh Europeanen voor de prachtige zei* Amerika zou hebben gezorgd. p De Duitse pers ageerde ook over opmerking van de heer Paulen teren 2 Oostduitse atlete Karin Iligen- jullie hebben we tenminste geen nöw liikhedcn. Het is altijd DeutscSleM über alles!" Bovendien zoude S Paulen de microfoon uit de hanXi hebben gerukt van een radioreonn? die de heer Danz wilde interviewen In zijn commentaar stelde de b», Paulen voorop dat hij zieh aan de Si- laatste twee „feiten" niet heeft sehnia gemaakt. „Bovendien trekken*58 sers de zaak in het politieke vlak»,, ging er mij alleen om hen duldelinTt, maken, dat de heer Danz, die met i»£ optreden al eerder de eenheid in iï Europese ploeg ondermijnde, niet tl naald de geschikstc mdn was om u interviewen." ie AMSTERDAM Vice-admiraal A. H. J. van der Schatte Olivier, be velhebber van de zcestrljdkrachten en chef van de marinestaf, is gister avond na een kortstondige ziekte in het Luthers Diaconessenhuis in Amsterdam overleden. Hij is 59 jaar geworden. Aan boord van alle oorlogsschepen en bij alle inrichtingen van de zee macht zijn vanmiddag de Neder landse vlaggen haifstok gehesen. Op negentienjarige leeftijd kwam Van der Schatte Olivier als adel borst op het koninklijk instituut voor de marine in Willemstad. Ge durende de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog was hij com mandant van Hr. Ms. Jan van Arkel. Na een korte werktijd op het Neder landse ministerie van marine, kreeg hij in 1948 het bevel over Hr. Ms. torpedobootjager Evertsen, waarmee hij naar de Indonesische wateren vertrok. Een jaar later werd hij marine- commandant van Nederlands Nieuw- Guinea. Na zijn eervolle ontheffing uit deze functie in 1951 ging hij ROTTERLAiu. Diergaarde Blij— dorp-direktevr ar. A. C. V. van Bem- mei gaat met zijn collega dr. Jacobi van Artis in september naar Surina me om de overheid daar te adviseren over het stichten van een dierentuin in Paramaribo. Hun bezoek betreft een plan waaro ver reeds ruim tien jaar wordt gesproken. Premier Pengel is zeer geïnteresseerd in dierentuinen en heeft het bezoek van beide deskundi gen aangemoedigd. Dr. Van Bemmel heeft in Indonesië ervaring opgedaan met tropische die rentuinen. Hij was daar o.m, zoölo gisch adviseur van de dierentuin in Bandoeng. UTRECHT De rechtbank heeft vandaag de 52-jarige schoonmaker A. K. uit Doorn veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden en drie dagen, waarvan twee voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar wegens het schrijven van een dreigbrief en diefstal. De schoonmaker was tweemaal be trokken geweest bij een bedrijfson geval en hierna volgens hem door de arten te snel weer naar zijn werk gestuurd, Zijn haat richtte zich voor al tegen de Zeister arts Lap. Eerst viel hij hem op allerlei ma nieren lastig, maar de zaak werd ernstiger toen hij mevrouw Lap een brief stuurde met de verschrikkelijk ste bedreigingen voor haar man. Dit jaar liep hij tegen de lamp toen hij bij dokter Lap, de Raad van Arbeid en een Utrechts dagblad plastic zakjes in de brivenbus depo neerde met een walgelijke stank. K. werd gegrepen omdat hij zelf ook ook niet „reukvrij" was. weer op het ministerie werken. In 1954 werd hij bevorderd tot kapi tein-ter-zee. Vice-admiraal Ais kolonel voerde hij een jaar het bevel over Hr. Ms. kruiser De Ruyter. Van mei 1958 tot april 1960 was schout-bij-nacht Van der Schatte Olivier marine-attaché in Washing ton. In 1960 werd hij na zijn terug keer in Nederland, belast met de functie van vlagofficier materieel. In dit jaar volgde zijn bevordering tot vice-admiraal. Op 1 januari 1963 aanvaardde hfj de functies van chef marinestaf en bevelhebber der zeestrijdkrachten. Vice-admiraal Van der Schatte Oli vier was onder meer ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. ROTTERDAM De Federatie van werknemersorganisaties in de zee- vaart heeft haar leden in de kust vaart gevraagd geen wilde acties te ondernemen als de CAO op 17 augus tus afloopt. Er is nog geen overeen stemming over een nieuwe CAO be- reikt. De federatie stelt in een verzonden pamflet dat een staking onvermijde lijk zal zijn, tenzij de reders hun standpunt nog willen wijzigen. Het besluit tot staking zal worden genomen door daartoe speciaal by- een te roepen ledenvergaderingen; tevens zal dan het moment worden bepaald. Teneinde de staking zo effectief mogelijk te doen zijn, moeten, aldus de federatie, voortijdige acties ach terwege blijven. (Van onze kunstredactie) AMSTERDAM Mevrouw Sophie Köhler-van Dijk, eertijds een po- pui aire operettester, later bij de Ne derlandse Comedie een bekwaam ac trice, is dit weekeinde overleden Zij was 75 jaar. Ais dertienjarig meisje begon So phie van Dijk bij de Nederlandsche Toneelvereeniging met een rolletje in Molière's „De ingebeelde zieke". Na vier jaar stapte zij over naar de Operette, waar zij de bekende artiest Piet Kohier ais"echtgenoot vond. Sophie Köhler-Van Dijk speelde ongeveer 75 grote rollen In operettes. Daarnaast trad zij vaak op in revues van Bouwmeester en Ter Hall Zij speelde naast grote figuren in dit genre als Buziau, Siem Nieuwenhui- zen, Harry Boda, Isidoor Zwaaf en Louis en Heintje Davids. Sedert 1953 speelde mevrouw Köhler-van Dijk bij de Neder landsche Comedie op bekwame wij» rollen van oudere vrouwen. Na vai een vrij langdurige ziekte redelijk te zijn hersteld, zou zij deze week gaan deelnemen aan de repetities voor „Moeder Courage" van Brecht Mevrouw Köhler-van Dijk wordt woensdagmorgen op „Zorgvlied" in Amsterdam begraven. Fairbanks in Alaska (30.000 Inwo ners), en het zuidelijk hiervan gele gen plaatsje Nenana, zijn tot rampge bied verklaard in verband met. grote overstromingen na zqare regenval. LEIDEN 1Twee Noorse vakantie gangers zijn in Leiden beroofd van hun ba gage en daarmee tevens van hun geld en paspoorten. De berover was een auto mobilist die hun in Amsterdam een lift had gegeven. In de stationsrestauratie in Leiden bood hij de jongens een consumptie aan waar na bü zei even te moeten opbellen Van dit zogenaamde telefoontje keerde de automobilist niet terug. DORDRECHT Op nog on verklaarde wijze zijn gister avond de 54-jarige heer K. van Agteren en zijn 64-jarige huis houdster M. H. Nuij uit de Kol- deweijstraat in Dordrecht over leden, De politie heeft al onder meer eet- en drinkwaren opge stuurd naar het gerechtelijk la boratorium in Den Haag. Mocht uit dit onderzoek de doodsoor zaak niet vastgesteld kunnen worden, dan zal sectie op de stoffelijke resten worden ver richt. De buren van de heer Van Agteren hoorden gisteravond omstreeks acM uur een harde bons. Direct daarna zagen ze de huishoudster het huis uil- rennen naar de woning van een van de buren. Vlak voor de deur viel zij neer. De doktoren A. Pols en P. J. Koopman constateerden even later dat de huis houdster was overleden. Toen men de woning binnenging vond men de heer Van Agteren, liggend op de vioer. Ook hij bleek overleden. De bons hadden de buren zeer waar schijnlijk gehoord toen de heer van Agteren op de grond was gevallen. Een onderzoek van de officier van justitie, mr. J. E. Visser, wees uit dat alles in het huis ordelijk was. Twee kopjes koffie stonden onaangeroerd.op tafel Vandaag is het bloed van de man en de vrouw onderzocht. Men sluit ae mogelijkheid niet uit van koolmonoxj- de-vergiftiging.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2