f BRANDERSBÜURT BRUIST WEER Happi Gewond bij oversteken Zomerexpositie slechts 650 mensen AGENDA Gasbedr ij f plaat j es alle vervangen Ook 18 bejaardenwon ingen Complex woningwethuizen voor Groenoord-Noord Antieke kerkkist gestolen GEB-kliiis gekraakt m p MIIÉM Ir Koninklijke medaille voor J. Vermeer Auto tegen boom: man overleden Bejaardenflat in gebruik genomen Burgerlijke stand Inwonertal nam met 14 toe Aantal klachten niet groot J. Versteeg wordt trainer bi] ODI Koninklijke medailles bij N.V. Werf Gusto Getuigen gevraagd Jaarlijkse collecte voor Het Zonnehuis Stichting Sporthal wil huurovereenkomst Mooi wandelgebied bij Nieuwlandsedijk Zomer avondconcert op Oranjecarillon ASSISTENTE GEROUTINEERDE TYPISTE 2 A WOENSDAG 16 AUGUSTUS F67 VLAARDINGEN Vandaag en morgen .en dagelijks SCHIEDAM Pierre Jansen Gewijzigd ISormaal PERSBERICHT GEMEENTE VLAARDINGEN nv.■ROTTERDAMMER Pagina 3 ening met gips viel in het water ROTTERDAM De 22-jarige ver koopster V. G. H. M. van de Bosch uit de .Bilderdijkstraat is bij het overste ken van de Schiedamseweg door een auto aangereden. De vrouw is met een hoofdwond, en in een shocktoestand naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) QCHIEDAM In de oude Vd Brandersbuurt hebben en kele kunstenaars dinsdagavond een „happening" met gips ge houden. Ditmaal gebeurde het in de tuin van de Oud-Katho lieke Kerk. Door het slechte weer is de stunt echter gedeel telijk in het water gevallen. Be halve de kunstenaars kwam slechts een veertigtal belang stellenden naar het evenement kijken. 2201 Op een stellage van ijzeren pijlen van ongeveer vier meter hoog en ver licht door twee schijnwerpers, bouw den Frits Vogel en Diet Wiegman gezamenlijk hun aangekondigde sculptuur. Zij maakten gebruik van jute-iappen die in gips waren ge drenkt. De vochtige atmosfeer werkte be- Frits Vogel en Diet Wiegman onder en in het gips bij de Sculptuur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De. Zomerex positie, die van 21 juli was-ingericht in de burgerzaal .enop de binnen plaats van het stadhuis, is zaterdag 12 augustus gesloten. 650 mensen heb ben de tentoonstelling in deze drie weken bezocht. Van de tentoongestelde werken zijn er vier' verkocht, namelijk een olie verfschilderij van Jo Baars, een aqua rel van Jaap Weiland, een beeldhouw werk van Maart van der Burgh en een beeldhouwwerk van Agnes Berck. Vermoedelijk zal ook het gemeente bestuur een of meer werken kopen. Vrijdag 8 september begint voor de Commissie voor .Beeldende Kunsten het tentoonstellingsseizoen 1967-1968. De eerste van de reeks te organiseren tentoonstellingenzal beeldhouwwerk en keramiek omvatten van beeldhou- (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN" HOLLAND De héér J. Vermeer heeft dinsdag uit handen van ir. P. H. de Jong.vdc bronzen medaille, verbonden aan de orde -van Oranje-Nassau, ontvangen. De on derscheiding: werd hem - toegekend voor zijn veertigjarig dienstverband bij het gemeeptepenergiebedrijf. De heer Venneer begon, zijn loop baan op zijn veertiende jaar.hij het GEB van Rotterdam tegen éën bëlo- ning van zes gulden per week. In 1946 volgde overplaatsing naar Hoek van Holland. Op het ogenblik is de heer Ver meer werkzaam hij de afdeling Ka belnet. Naast de medaille ontving de jubilaris de gebruikelijke gratificatie; VLAARDINGEN De 24-jarige- F. J- IV. M. Canters uit Schiedam is 5 dinsdagavond op de rijksweg 20 bü j net viaduct aan de Broëkweg met zijn Personenauto in een slip geraakt en tegen een boom gereden. De bestuur- 'f oer is vannacht in het Holyzlekenhuis I aan zjjn verwondingen overleden. Over de oorzaak van de slippartij is f no? niets bekend. De commissaris van politie te Vlaardingen verzoekt even- tuele getuigen zich bij hem te melden, fit verzoek geldt tevens voor de be woners van de woningen in de omte- i ving. .Stadsgehoorzaal: Louis de Funès in Le- erand restaurant. 20. immaituelkerkinterkerkelijk avondge bed. 19.30 tot 19.50. Stadsgehoorzaal: Walt Disney's Sneeuw witje en de 7 dwergen, 20. I „Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11. tel. 246775, redactie: tel. - «6775, b.g.g, 346619. Klachten bezorging: H, Verhei), Wag- - ."«straat 24b, tel. 343345, dagelijks van 18.30 1 19-30 uur en zaterdag van 18-19 uur. I fel 3°m8ek: De!ta- r!- de Vijfdelaan 112, en dagelijks 4, Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange itfrkstraat 82, tel. 266382, uitsluitend redac- uezaken: tel. 263954. -Agentschap, tevens klachten bezorging: f*,- J- van Gog, Dr. Zamenhofstraat 3 139a. tel. 152400. j „belangrijke telefoonnummers: Alarm po- s mie tel JJ48J, Brandweer tel. 269123, G.G. ea,G-D. tei. 259290. a .Apotheek: Kethel, Schiedamseweg 41. i is- 269927 en Evers, L. Haven 81, teL wer Hildo Krop. De kunstcriticus W. Jos de Gruyter zal deze expositie ope nen. De tweede tentoonstelling begint op 13 oktober met werken van Roger Chailloux. Hij exposeerde enkele ja ren geleden met de Atol-groep in het recreatieoord van de ENCK. Van die groep maakte toen naast Chailloux dee! uit Hans van der Lek, Gerard Verdijk en Aat Verhoog. SCHIEDAM Als eerste van de bijna 200 bewoners van de nieuwe bejaardenflat Thurlede aan de Nieu we Damlaan 759, betrad de TSèjarige mevrouw N. van Santen-Van Kersen dinsdagmiddag haar nieuwe woning op de eerste verdieping. Mevrouw van Santen, .die haar ou de huis aan het Stationsplein heeft verlaten, was. de eerste inschrijfster voor een woning in het bejaardencen trum. Met haar namen gistermiddag vijf anderen (vier alleenstaanden en een echtpaar) hun intrek in het te huis. In de komende weken zal iedere dag eenzelfde aantal bejaarden in huisvest, zodat, dat over ongeveer an- het nieuwe woongebouw worden ge- derhalve maand Thurlede volledig be woond zal zijn. VLAARDINGEN Geboren: Jakobus, z.v. J. I. Ouwenbroek en M. A. van Sinde- ren, Dr. Schaepmanstr. J2d; Hendrik Paul. z.v. F. R. Quast en A. J. de Vries, Prof. Rutgersstr 247; Zoe Maria Nathalie, d.v. G. Cramer en M. C. Leiieveld. Speenkmidstr. 3d; Wouter Willebrordus Gerard, z.v. G. van Houweiingen en J. W, Roggeveen, van Blankenheimstraat 154: Mirjam Everdina, d.v. J, G. Horsman en D, de Vries. Stati onsstraat 96. Overleden: Gilles de Willigen, 65, eehtg. van J. van Bergen Fransenstr 2; Grietje Keijzer. 78, Dlllenburgsingel 5. VLAARDINGEN Bij de ge meentelijke energie- en waterleiding bedrijven zijn geslaagd; de heer J. Gerver voor het eerste deel PBNA electrotechniseh opzichter, de heer T. de Man voor adspirant electrotech- nisch opzichter PBNA, de heer. W. Brandt voor VEV-hulpmonteur en de heer T. Rolfes voor VEV-hulpmon teur en VEV-theorie 2e monteur. paald niet mee om het kunstwerk droog te krijgen. Maar wellicht is het vanavond zover. Het artistieke festijn wordt dan namelijk vervolgd. Dit gaat zo door tot zaterdagavond. Egebert van Soest, van de Werk groep voor serviceverlening ir. recrea tie en vorming „Cross over the brid ge" die ook één van de gegadigden is voqr een oud pandje in de omstreden Brandersbuurt, zorgde met zijn Bird- land-combo voor de nodige jazz-mu- ziek. Overigens hadden de belangstellen den voor de culturele happening, gro tendeels vergeten het entreegeld van ƒ1,25 te betalen, want er werd maar vijftien gulden opgehaald. De Brandersbuurt blijkt ook voor de leerlingen van de Rotterdamse Academie voor beeldende kunsten een aantrekkelijk object te zijn. Over- dags laat namelijk de directeur van de academie Pierre Jansen een aan tal kunstenaars-in-spé in dit oud-Schiedamse stadsgedeelte met zijn uitgesproken plastische Borde- wijk-sfeer, tekenen. Hiermee blijkt wel dat de Bran dersbuurt weer uit zijn zomerslaap is ontwaakt. Vooral nu de herfst en winter weer voor de deur staat zai het in de Brandersbuurt weer gaan bruisen van activiteiten. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Volgens de voorlopige cijfers nam het inwoner tal gedurende de maand juli toe met veertien tot een totaalvan 74.774. Vlaardingen moet het hebben van de geboortenoverschotten, want het aan tal mensen ■dat naar elders vertrekt blijft nog steeds groter dan het aan tal vestigingen. Wanneer dit vertrekoverschot de cijfers van de bevolkingsstatistiek blijft beheersen, is het bereiken van de 75.000ste inwoner voorlopig nog niet in zicht. In juli kwamen zich 33 gezinnen vestigen met totaal 207 personen; er vertrokken 55 gezinnen met totaal 277 personen. Het aantal geboorten was 128, maar in 44 gevallen moest aangifte van overlijden worden gedaan. Er werden 36 huwelijken gesloten. Het inwonertal van de acht wijken is als volgt: Centrum 10.264; Vetten- oordsepolder 9.130; Oostwijk 8.708; Indische buurt 5.987; Bab- berspolder 13.251; Vlaardinger-Am bacht 5.530; Westwijk 17.652; Holy 4.202. Het aantal gezinshoofden in deze wijken bedraagt 19.547 en het aantal alleenstaanden 2.553. VLAARDINGEN Het gemeen telijk verpleegtehuis voor langdurig zieke bejaarden aan de Soendaïaan 2 is aangewezen ais inrichting voor de opleiding tot ziekenverzorger en zie- kenverzorgster. (Van ècn medewerker! SCHIEDAM Bij de op zaterdag 2 sep tember beginnende korfbalcompetitie zal ODI een nieuwe trainer krijgen. De oude trainer, de heer J. Versteeg heeft ODI twee Jaar getraind en me'; het eersteteam kwam hij tot uitstekende resultaten. ODI promoveerde naar de eerste klas. Daarin werd "in het afgelopen seizoen een eervolle tweede plaats bereikt, al was die niet voldoende voor promotie. Trainer Versteeg gal er de voorkeur aan weer bij zijn oude vereniging Snel in Dordrecht te gaan spelen, ODI zocht intus sen contact met de jeugdige heer J. Heemskerk, trainer van- Excelsior uit Delft. Deze trainer zal de vereniging in het nieuwe seizoen onder zijn hoede nemen en trachten, de wit-zwarten naar de over gangsklasse te dirigeren. De zaaltraining zal in het nieuwe seizoen gehouden wor den in.de school op het oude Kerkhof. Oranje Nassau en THOR zullen vermoe delijk de zwaarste tegenstanders voor de Schiedammers worden, ODI heeft tn de afgelopen weken verscheidene nieuwe le den Ingeschreven. Deze oudste korfbalvere niging van ons land (In pari! viert ODf het- 50-jarlg bestaan) heeft nu meer dan honderd leden. ODI za! met drie senioren, een junio en drie asplrantentemas aan het nieuwe sei zoen beginnen. SCHIEDAM De tarieven in het Gemeente-Ziekenhuis gaan opnieuw omhoog. In verband met de algemene stijging van het loonpeil heeft de commissie voor het gemeente-zieken huis, na overleg met de stichting Cen traal orgaan ziekenhuistarieven, zich gewend tot B. en W. met het verzoek te bevorderen, dat van 1 juli 1967 af de tarieven worden verhoogd met be dragen, die variëren van ongeveer veertig cent tot 1.20 per dag. B en W. stellen de gemeenteraad voor tot deze tariefsverhoging te besluiten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeente gaat in Groenoord - Noord 126 woningwet woningen bouwen waaronder 18 wo ningen voor bejaarden), 18 garages en drie ingebouwde centrale verwar- mingsruimten. De bouw wordt opge dragen aan Muys en De Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf te Rot terdam. De gemiddelde huurprijs is becij ferd op 121,85 per maand. Dit be drag moet nog worden verhoogd met de vaste lasten van de centrale ver- warmingsinstallatie ad ƒ15.90 per maand. De huur zal verder moeten wor den verhoogd met vergoedingen voor de variabele lasten van de cen trale verwarming, warmtemeters voor stroomverbruik en het centraal antenne - systeem. Men had eerst een plan van 108 woningwetwoningen in drie blokken van drie woonlagen, waarbij elk blok 36 woningen zou bevatten. Tevens zouden er 33 garages en drie inge bouwde c.v.-ruimten komen. Met dit plan ging het ministerie van volkshuisvesting echter niet akkoord. In de onderbouw van de drie blok ken zijn nu in totaal 18 woningen voor bejaarden geprojecteerd, waar door het plan is uitgebreid tot 126 woningen, terwijl het aantal garages is teruggebracht van 33 tot 18. De minister verstrekt voor deze bouw een lening van ƒ4.629.056,-, (Van onze correspondent) MAASLAND Uit de hervormde kerk is een grote antieke kist ont vreemd. Ook worden enkele oude asbakken vermist. Men veronderstelt dat de dieven zich hebben laten insluiten. De kerk is overdag voor be zichtiging opengesteld. maar' kent geen rijkslening toe voor de grondkosten van de garages en voor de warmtemeters. Met inbegrip van renteverlies en kosten voor het sluiten van geldleningen is een ge raamd bedrag van 25.000 nodig voor grondkosten garages en 8.000 voor warmtemeters. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanmorgen heeft Gusto de heer C. Brunt, chef van de afdeling algemene zaken der gemeen te Schiedam, aan twee werknemers van. de werf Gusto ere-medailles ver bonden aan de Orde van Oranje-Nas sau uitgereikt. Beiden vieren vandaag hun veer tig-jarig jubileum. Het zijn de heren G. H. O. Lissenberg (Edisonstraat 35A), baas bij de afdeling montage machine-bouw, die de zilveren me daille kreeg en Th. Cino (Klaas Ka terstraat 44) center-draaier, die met brons werd onderscheiden. De uitreiking geschiedde in het' kantoor <(an de werf. VLAARDINGEN Inbrekers hebben vannacht de kluis opengebrand van het kantoor'van bet Gemeentelijk Energie bedrijf san de Hoflaan. Het is de poli tie nog niet bekend hoeveel uit de kluis is gestolen. De daders hebben de brandappara- tuur zelf meegebracht en na het open- branden weer meegenomen. De Vlaardingse recherche stelt in sa menwerking met de'technische 'opspo ringsdienst van het ministerie van justi tie te Den Haag een onderzoek in. J EÈRLINGEN van de Rotter- damseAcademie voor beel dende kunsten aan het werk in de Brandersbuurt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Van maandag 21. augustus' tot zaterdag 2 september wordt dé jaarlijkse collecte gehouden voor'„Het Zonnehuis", de vereniging die- christelijke verpleging beoogt van langdurig zieken en ernstig invaliden van - -.alle leeftijden ongeacht godsdienst of gezihdte. Dit werk,wordt thans in vier Zon nehuizen verricht, die gevestigd zijn te Beekbergen';, Doorn, Vlaardingen eh Zuidhom (Gr.). In deze moderne tehuizen worden bijna 600 langdurig „zieken, invalided en, gehandicapten .verpleegd. Na uitvoering van de huidige bouw- plannen zal de. Vereniging haar zorg over meer dan duizend hulpbehoeven den kunnen, uitstrekken. Deze plan- nen omvatten de bouw van een Zon- i nehuis te. Amstelveen met 300 bed eden, waaronder honderd voor geeste lijk gestoorde bejaarden, en de bouw van een nieuw 'Zonnehuis in Doom. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De stichting Sport hal Schiedam heeft B. en W. ge vraagd óf de erfpacht kan worden omgezqt in een huurovereenkomst. Dit maakt op de kosten een verschil uit van ohgevéer 4000. In 1964 heeft de Stichting ongeveer 3600 viérkante meter grond voor zestig jaar in erfpacht gekregen tegen een canon van een gulden per vier kante' meter per jaar; Later is de ingangsdatum van dit erfpachtrecht bepaald 'op 1 april 1965. De erf pachtsakte is nog niet gepasseerd. B. en W. stellen de raad voor met deze wijziging akkoord te gaan. (Van on&e correspondent) HOEK VAN, HOLLAND Het re creatieterrein aan de Nieuwlandse dijk, dat "'enigè .jaren geleden werd aangelegd; begint zich steeds meer te ontplooien; Nadat dit terrein aanvan kelijk min of .meer uitsluitend werd bezocht door bewoners van Hoek van Holland wordt het nu ook wandelge bied voortoeristen. Vooral op dagen dat het geen strandweer 'is, kan men er zeer veel wandelaarsaantreffen die genieten van dit bijzonder mooie stukje na tuur. Vooral de kleine vijver bij de Hillworiing trekt veel bezoekers. Overigens- is het niet alleen de Nieuwlandsedijk die ontdekt wordt door de bezoekers van de camping. Ook de Rondgang' bij de gemeentelijke sportparken, mag zich in een toene mende populariteit verheugen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het college van B. en W. heeft zich beraden over de ondeugdelijke zwarte afdekplaat jes bij de schroefkoppen van gaskra nen, De plaatjes zullen ook in Vlaar dingen alle worden vervangen. Na de eerste berichten over de gebreken, die deze plaatjes vertonen, heeft een aantal mensen het gemeentelijk gasbedrijf gebeld. Wethouder E. P. van der Veen' zou dinsdag nog met ir. G. B. Meyer, directeur van de gemeentelijke ener gie- en waterleidingbedrijven, con tact opnemen. Het gesprek, dat een oriënterend karakter zou hebben, zal mogelijk leiden tot een oproep in de plaatselijke pers. Het gasbedrijf, aldus deelde men ons mee, dient namelijk allereerst een onderzoek in te stellen naar het aantal ondeugdelijke dekplaatjes, dat moet worden vervangen. Wanneer hierover exacte gegevens bekend zijn, zal men zich beraden" over de wijze waarop de zwarte plastic plaat jes door koperen of bronzen zullen worden vervangen. Omdat de omvang' van het 'karwei nog niet bekend is, is ook niet -te schatten welk bedrag reet het aan brengen van nieuwe afdekplaatjes ge-' moeid zal zijn; Naar wordt verwacht zal dit in de duizenden guldens lo- pen. Vermoedelijk zal ook de. gemeente raad vdor deze kwestie belangstelling tonen, althans in elk geval voor de financiële kant. Mogelijk zal een" ex tra krediet moeten worden beschik baar gesteld. De zaak wordt er bepaald niet be ter op wanneer men bedenkt, dat de wethouder nog inde laatste .gemeen teraadsvergadering heeft meegedeeld, dat de energie- en waterleidingbedrij ven niet bepaald florissant werken. Volgens het gasbedrijf is het nor male aantal klachten van 25 tot der tig per dag nauwelijks overschreden na de persberichten en, dé televisi.e.uit- zeridlng' over dé gescheurde afdek plaatjes; Men noemt de situatie voor Vlaardingen dan ook allerminst on rustbarend. Wel hebben de mensen van hét gasbedrijf, naar aanleiding van telefo nische klachten, onmiddellijk een on derzoek ingesteld. Daar waar de plaatjes scheuren—ver toonden werd een nieuw afdekplaatje aangebracht. Wanneer het uitsluitend ging om mensen, die uit ongerustheid het gasbedrijf hadden gebeld, maar bij wie de plaatjes nog volledig in tact waren, werden de adressen geno teerd. De gemeente heeft vanmorgen een persbericht uitgegeven waarin gerust stellende mededelingen worden gedaan. De reukbaarheid van het aardgas is on middellijk vergroot om eventuele lek kages sneller te kunnen signaleren. In Vlaardingen zijn bij de omschake ling op aardgas niet uitsluitend plastic afdekplaatjes gebruikt.. Volgens de voorlopige schatting van het gasbedrijf gaat het om enkele duizenden. Men zal spoedig mogelijk met het vervangen beginnen. Voor dit karwei zullen ver moedelijk extra mensen worden aange trokken. Overigens kan ter geruststelling van het publiek worden meegedeeld dat het overgrote deel van de in Omloop zijnde plaatjes geen verschijnsel van aantas- VLAARDINGEN Jules Jaeger, beiaardier van Deventer, Zütphen en Lochem, verzorgt vrijdag het zomera- vondccncert op 'het Oranjecarillon, in de toren van de Grote .Kerk. Het concert begint om zeven 'uur en duurt een uur. Het programma is als volgt: 1. Pre ludium III van M. v. d. Gheyn. 2. Volksliedjes: Een patertje langs de kant, Wel Anne Marieke, Scheresliep. 3. Für Elise van Beethoven; Paraphra se „Auld Lang Syne" in een bewer king van Staf Nees. 4. Luchtige Suite van W. Paap. 5. Sonate van Corelli. 6. Turkse Mars van Mozart; Oud Neder lands lied „Gelijk als de Witte Zwa nen Zingen" in een bewerking van W. Paap. 7. Gique van Couperin. 8. Improvisatie. De- gemeente VLAARDINGEN vraagt voor spoedige indiensttreding een die zal worden geplaatst op de af deling correspondentie van de ge meentelijke 'energie- en waterlei dingbedrijven. U.L.O.-dipioma, alsmede type-diplo ma zijn vereist, terwijl enige jaren administratieve ervaring gewenst is. voor de afdeling eigendommen en be drijven van de gemeente-secretarie. U.L.O.-dipioma, alsmede type-diploma z(jn vereist. Salaris afhankelijk van leeftijd, oplei ding en ervaring. Sollicitaties in te zenden aan de afd. personeelszaken, stadhuis, Vlaardingen. enige gevallen geconstateerd van breuk- vorming, zodat er momenteel geen re den tot ongerustheid behoeft te be staan, aldus het communque van de ge meente. De gasverbruiker die een. mankement aan de gaskraan meent te constateren of door de reuk een gaslekkage .ver moedt. wordt verzocht dit onmiddellijk te melden aan het GEB, Hoflaan 18, telefoon 342444. p HET vait'van hét jaar. allemaal wat vroeger dan andere- jaren, dat schrééf ikal eerder.' Demeeste vakanties zijn wat vooruitgeschoven (wat het weer betreft zal niemand daarvan spijt hebben gehad), "met het gevolg- dat nu weer bijna ieder een aan het werk is. De lagere scho len draaien al Weer een paar dagen, in Rotterdam vele zelfs al weer lan ger dan een week. En de leerlingen van de scholen voor voortgezet on derwijs zijn aan hun laatste vakan- tietrekken bezig; Ik weet dat er heel wat zijn dié het zo langzamerhand echtweï welletjes beginnen te vin den, hoewel ze dit niet gauw hardop zullen zeggen. Wie wel blij zijn met het eind van de vakantie zijn de huismoe ders. Weken: lang hébben ze het .van de daken gepredikt: „Ik zal blij'zijn als jullie weer naar school gaan". En nu het zover gekomen is hoor ik het ze weer zeggen: „Niks beter als in je gewone tJoen". Och ja, maar het ligt er natuur lijk aan van welk standpunt, je het bekijkt. Een week of acht geleden heb ik huismoeders wel anders ho ren praten. Maar inderdaad, als ie der z'n vakantieportie heeft gehad en het mooie weer en^het geld zijn op, ja. dan kun je echt maar beter weer in je gewone doen zijn; De prettige herinneringen blijven dan over en op de achtergrond van al die herinneringen staat dan altijd nog het beeld der vele duizenden voor wie vakantie ook in 1967 een niet realiseerbare luxe was. Ik denk nu niet eens aan verre landen waar armoe, honger, oorlog of onlusten zijn, maar aan velen van onze eigen landgenoten die, door welke omstan digheden dan ook, er niet aan te pas kwamen. DIE categorie is groter dan men soms denkt. Het valt mij steeds meer op dat veel mensen met ande ren over de geneugten van hun bui tenlandse vakanties spreken op een manier die uitgaat van het waan idee dat zo'n vakantie in onze tegen woordige tijd toch echt we! gemeen goed is. Zo kan ik mij kwaad maken op dominees die in een kerk, gevuld met belastingbetalers van alle klas sen die de fiscus in het leven geroe pen heeft, staan uit te weiden over de verantwoordelijkheden die de welvaartsgenietingen met zich bren gen. Zij doen soms net of iedereen in de kerk weken lang aan de oever van een of ander Italiaans'meer in de zon heeft gelegen of in Spanje kapitalen heeft opgemaakt Ook televisie-uitzendingen zijn soms dankbare kapstokken om pre- ken op te hangen. Alsof iedereen zo'n kijkkast in z'n kamer heeft staan en met het kijken daarnaar z'n avonden vult. Kijk, deze voorbeelden bewijzen mij duidelijk dat er hier en daar een maatschappelijke overschatting van de naaste bestaat. Men kijkt tegen de mensen op en men vergist zich. Blijkhaar hebben heel wat wel- gestelden geen notie van veler zor gen om elke maand of elke week weer „rond" te komen. Ziezo, dit moest me even van 't hart. Of 't zal helpen?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1