lijnmond: bouw tunnels moet worden versneld Faiü iliekomplot van 9 vrouwen Structuurwijzigingen Rijnmond in studie Nieuwe werkgroep voor onderzoek in Rijnmond Containerschepen ACL groter en sneller fotenmeü m I UI Prioriteit voor Zoom- en Parkweg Rc 5*|loltfr0atniner pon n 10% ECHTE KOHTgilO OP lOOO KWAUTEITSARTIKESJEH BRAAD lAPHKoi Rijnmond goedkoper dan gedacht Prof. De Goede iverkt aan rapport Ivoorkust als Achilis naar Ethiopië Benzinevoorraad met een-derde ingekrompen Economischsociologisch5 statistisch Veertig miljoen per stuk Televisiemijlpaal in Rhoons gezin aïïerMfötefcaarft volteM^hmppen. «ErTr Misschien is hj 1ooo gulden waard... mïPUMM CHOC n CAKE i Postorderbedrijven opgelicht ■SHAMi HALVE PRIJS SPLOSKPFFIE m larB DE ROTTERDAMMER WOENSDAG 16 AUGUSTUS Prioriteiten V erkeersbureau Stoomturbine Leden BE GRUTTER 4.4.4.4.4.4.4.4,4.444.4.4^.4.4^. pto FLACON De Gruyteri iï'tSm LüjH-Sü-- Be Gruyter K^riOSGrhyter fyietówaren APPELSAP^ GEKOOKTE DfttlIVEMSAPfies q_ v ;.-v MALSE soo e. PR8MA VLEESGEHAKT RVHDEiS POIRLET '-"'-r M:k in,uw Pr KILO. lOOG. 1 «tul» SACHER 0 ffl E1EE V KOEKEN >112 '*8H Pacina 4 2 A (Van een onzer verslaggevers! X? OTTERDAM Het nantal imvo nei-s van het kijnmorrdgehied was op 1 januari 1966 1,030.612 eu een jaar kter 1.061,852. Het open baar lichaam kost vermoedelijk in 1966 per inwoner 0,96 (voor het rijk 0,53, voor de gemeenten 0,43), naar raming over 1967 2,04 (0,70 eu 1.34), naar raming over 1968 2,30 (0.76 en 1,74). In deze, cijfers weerspiegelt rich de geleidelijke toeneming tan werkzaamheden en de daarmee ver band houdende kosten, aldus de me morie van toelichting op de begro ting voor 1968. Het totaal aan lasten over 1963 van Rijnmond is 302.947, vermoe delijk totaal over 1966 1.026.382. De van rijk en gemeenten ontvangen voorschotten zijn hoger dan de defi nitief te ontvangen bedragen, zodat na vaststelling der rekening restitu ties kunnen worden gedaan. Aan het rijk zal over 1963 ruim 27.000 worden gerestitueerd en over 1966 ruim f 199.491. Aan de gemeenten over 1965 ruim f 36.000 en over 1966 bijna i 660.000. In totaal is over het laatste jaar 724.000 minder uitgegeven dan geraamd. Oorzaken van dit achterblijven zijn: op een aantal posten werden slechts gedurende een deel van het jaar uitgaven gedaan, de personeels uitbreiding kon in een minder snel tempo worden verwezenlijkt dan verwacht. Op de gemeenten behoefde geen beroep te worden gedaan voor het verletten van technisch en admi nistratieve bijstand. Ook het krediet, dat de Rjjnmond- rand beschikbaar stelde voor de ver plaatsing van het bureau van Rijn mond naar Schiedam werd niet ge heel- gebruikt. Van de toegestane 400.000 was 342.819,13 nodig. DEN HAAG Negen Haagse vrou wen, allen familie van elkaar, heb ben de afgelopen maanden drie Ne derlandse postorderbedrijven voor 13.000 opgelicht. De vrouwen, in leeftijd variërend van twintig tot vijf tig jaar, verbasterden hun eigen na men en gaven adressen van buren op- De politie heeft een paar weken nodig gehad om uit te zoeken hoe het komplot precies in elkaar zat. De vrouwen verdraaiden, hun handschrif ten en zetten kinderen in om de post bodes op te wachten. Eind mei meldde een postorderbe drijf uit Diemen dat er voor 10.000 aan goederen was geleverd, die niet waren betaald. Bedrijven uit De- demsvaart en Rotterdam kwamen la ter met dezelfde klachten. (Van een onzer verslaggevers) OTTERDAM Binnen de agglomeratie bestaat geen verschil van mening over de noodzaak de bouw van de Zoomsetunnel in de Oude Maas de hoogste prioriteit toe te ken nen. Rijnmond streeft er naar de bouw van deze oeververbin ding te doen aanvangen direct na voltooiing van de Heine- noordtunnel. aldus de memorie van toelichting op de begroting 1.968. Dc aansluiting van de- Zoomsetun nel op het gereedgekomen westelijke gedeelte van de ruit rond Rotterdam en de omstandigheid dat deze oever verbinding zowel voor de noord-zuid als de oost-west gerichte verkeers stromen van belang zijn hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de ze prioriteitsbepaling, aldus gecom mitteerden. Het Rijnmondbestuur ziet de nog voor dit jaar in het vooruitzicht gestelde verhoging van de Spijkenis- serbrug slechts ais een noodmaatre gel. Deze voorziening mag geen ver traging brengen in de realisering van een goede oeververbinding tussen Hoogvliet en Spijkenisse. Na de totstandkoming van de Zoomsetunnel verdient de ondertunneling' van de Oude Maas in het z.g. Parkwegtracee de hoogste prioriteit. Voor wat de verdere prioriteitsbe paling betreft stelt het dagelijks Rijn mondbestuur zich op het standpunt dat eerst moet worden gewacht op de uitkomsten van het lopende ver- keersonderzoek. Met behulp van cijfermateriaal dat daaruit voortvloeit en door middel van een kwalitatieve analyse kan worden gekomen tot een" objectieve benadering van de waarde, die aan de realisatie der onderscheidene in frastructurele voorzieningen moet worden gehecht. Op grond daarvan zullen de prioriteiten kunnen worden vastgesteld. Rijnmond betreurt het dat de vrij komende bouwcapaciteit na het inge- bruik nemen van de metrolijn CS - Zuidpiein wegens tekort aan mid delen niet kan worden aangewend om de metro aanstonds naar Hoog vliet door te trekken. Het college heeft zich tot de betrok ken minister gewend met het ver zoek aan de verlenging van de metro naar het zuid-westen de grootst mo gelijke voorrang te geven. Rijnmond is overtuigd van de grote waarde die aan een dergelijke vervoersvoorzie ning wordt gehecht. Voor het geval de Commissie Ver- voersvergunning de bezwaren van Rijnmond tegen het verlengen der concessies aan de streekvervoerders ongegrond verklaard zal Rijnmond in hoger beroep gaan bij de Kroon. Bin- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het dagelijks bestuur van Rijnmond heeft prof. dr. B. de Goede, hoogleraar in het staats- en administratief recht aan de NEH, verzocht behulpzaam te zijn bij het maken van een rapport inza ke de gewenste structuur%vijzigingen van het openbaar lichaam. Gecommitteerden delen in de me morie van toelichting mee dat de hui dige bewindslieden op Binnenlandse zaken hetzelfde standpunt innemen "als hun voorgangers. Zij zijn bereid mee te werken aan een wetswijziging wanneer de wenselijkheid blijkt. Het bestuur heeft een commissie ad hoe benoemd om na te gaan in welk opzicht de wet zou moeten wor den gewijzigd om beter te beantwoor den aan het beoogde doel met Rijn mond. In afwachting van het gereed komen van het rapport fungeert de commissie als werkgroep ter begelei ding van de studie, die het bestuur samen met prof. De Goede uitvoert. Gecommitteerden staat voor ogen, •zo schrijven zij, dat ten aanzien van een aantal in de wet te noemen on derwerpen van boven gemeen lelijke aard aan het openbaar lichaam rechtstreekse bevoegdheden moeten worden toegekend en dat zelfstandi-, ge bemoeiingen met deze taken aan de gemeenten en eventueel aan de provincie en/of het rijk worden ont trokken. Ten aanzien van andere onderwer pen zal volstaan kunnen worden met de bevoegdheid tot het geven van richtlijnen en aanwijzingen, achter eenvolgens tot het gevraagd of onge vraagd uitbrengen van adviezen. Op het -ogenblik wordt nagegaan welke onderwerpen voor het onder brengen in een van deze categoiften in aanmerking komen, „Een en an der vraagt een nauwgezette en naar blijkt tijdrovende studie ai- dus gecommitteerden. Binnenkort zal het Rijnmond- van 50 jaar geleden Het „zwakke" gedacht. Te Zaandam ventte iemand met petroleum. Een aan tal vrouwen met peiroieumkannen om ringde den venter, die echter niet van zins was dezen „losse" klanten van zijn voorraad af te «taan. Eeit twist ontstond, waarbij de vrouwen den olieman te water wierpen om zich daarop van de petroleum meester te maken. Door toe geschoten hulp werd de man op hel droge gebracht. bestuur een gesprek hebben met mi nister Beernink van binnenlandse za ken over de kwestie van het finan cieel statuut Deze kwestie was reeds in overleg, maar de kabinetswisse ling heeft tot vertraging geleid. Per 1 mei 1967 bedroeg de perso neelssterkte van het openbaar li chaam, inclusief secretaris en staf functionarissen, 25. Naar verwacht zal in 1967 uitbreiding met twee mensen tot stand komen en in 1968 met tien. De ervaring is dat het aantrekken van personeel bijzondere moeilijkhe den oplevert, omdat het niet eenvou dig is geschikte krachten, aan wier opleiding en ervaring hoge eisen wor den gesteld, te vinden. ROTTERDAM De Ethiopische staatsrederij heeft in Nederland haar derde schip voor de dienst West Euro pa Rode Zee gekocht. De uit 1953 daterende Ivoorkust (van de Hol land-West Afrika Lijn) is omgedoopt tot Adulis. Gisteren vertrok het schip voor een kustreis, waarna het 28 au gustus Rotterdam weer als laatste laadhaven aandoet. Evenals op de schepen Queen of Sheeba en Lion of Ju-dah (beide twee jaar geleden bij Verolme gebouwd) zijn de officieren Nederlanders en de rest van de bemanning Ethiopisch. Zeven cadetten uit Ethiopië zijn in middels op de Vlissingse zee vaartschool een opleiding tot scheepsofficier begonnen. De Adulis (4741 ton dw) is ge noemd naar een Griekse haven in het noorden van Ethiopië, van waar uit nauwe contakten met de gecivi liseerde wereld van duizenden jaren geleden werden onderhouden. De ko ningin van Sheba vertrok vanuit Adulis voor (haar ontmoeting met Sa lomo. De uitvoer bestond toen uit ivoor, schildpadschilden, rhinoceroshoorn, goud, struisveren en ebbenhout. Nu voert Ethiopië vooral honen, vellen, huiden en zaadkoeken voor de vee voederindustrie uit. Geïmporteerd wor den vooral levensmiddelen en machi nerieën. Op het ogenblik varen de schepen als gevolg van de sluiting van het Suezkanaai (40 procent toeslag op de vrachtkosten) rond de Kaap in onge veer 40 dagen naar de Rode Zee. Voor de sluiting was dit ongeveer 20 dagen. nenkort zal de Rijnmondraad een voorstel krijgen om de minister van verkeer en waterstaat te verzoeken de Wet Autovervoer Personen ten gunste van Rijnmond te wijzigen. Rijnmond heeft het overleg geo pend met de streekvervoersmaat- schappijen. Het doel van dit gesprek is, zolang de positie van Rijnmond ten aanzien van het openbaar ver voer nog niet nader is geregeld te komen tot een wederzijdse gedachten- wisseling over de problematiek van het openbaar vervoer. Voor Rijnmond is het meer in het bijzonder van betekenis meer inzicht te krijgen over de opvattingen, die dienstverlening van deze maatschap- In dit overleg zal ook de vraag wor den betrokken hoe reeds nu de leven bij de vervoersmaatschappijen, pijen kan worden verbeterd. De werkzaamheden aan het grote verkeers- en economisch onderzoek, dat Rijnmond tezamen met Rotter dam laat uitvoeren, zijn inmiddels in volle gang. Een groot deel van de verkeersenquêtes is verricht en men is al een eind gevorderd met het interviewen van de havengebruikers. De huidige fase van onderzoek wordt gekenmerkt door het verzamelen en uitwerken van al het materiaal, dat voor verdere analyse nodig is. Rotterdam en Rijnmond hebben in middels voor de begeleiding van het onderzoek een stuurgroep samen gesteld, die op bestuurlijk niveau lei ding zal geven. Daaronder is een tech nische commissie, bestaande uit deskundigen. Het onderzoek dat Vlaardingen verricht is van lokale aard en kan worden ingepast in het totaal. Gezien deze ontwikkeling willen ge committeerden een verkeersbureau instellen. De taak van dit bureau wordt research en planning op ver keersgebied, analyse van ver- keersvraagstukken en rentabiiiteitsas- pectcn van infratructurcle voorzie ningen. Op diverse deelgebieden zul len enkele deskundigen worden aange trokken. De nadruk zal worden ge legd op teamwork. Deskundigen uit de Rijnmondgemeenten zullen op di recte wijze bij dc werkzaamheden worden betrokken. DEN HAAG De benzinevoor raad in ons land, die vóór de oorlog in het Nabije Oosten goed was voor een voorziening gedurende ruim twee maanden, is sindsdien met on geveer een-derde ingekrompen. De benzinemaatschappijen ver wachten, naar wij vernemen, geen verdere inkrimping van de buffer voorraad. De terugloop is veroor zaakt door de vertraging die als gevolg van de afsluiting van het Suezkanaai is ontstaan in de olie- aanvoer. Nu deze aanvoer, zij het langs een omweg, weer regelmatig plaats vindt zal de huidige benzinevoor raad op peil kunnen blijven ROTTERDAM De zes contai nerschepen die de Atlantic Container Line heeft besteld in Frankrijk en Engeland worden groter dan de vier die eerder waren besteld. De prijs per schip za! ruim 40 miljoen gulden bedragen. De Franse werven Ateliers en Chantiers de Dunkerque et Bordeaux te Duinkerken en de Chantiers de L'Atlantique te St. Nazaire zullen ook twee schepen bouwen, namelijk voor de Bolland-Amerika Lijn één, Wallenius Line één en Compagnie Générale Transatlantique twee Swan Hunter and Tyne Shipbuilders Ltd. bouwt er twee voor de Cunard Steam Ship Co. Ltd. De zes schepen zullen tussen mid den 1969 en begin 1970 alle worden opgeleverd. De vier in aanbouw zijnde schepen (de Atlantic Span is als eerste reeds afgeleverd) zijn 197 meter lang, de zes nieuwe worden 212 meter lang. De breedte is vergroot van 26.20 tot 28 meter, het draagvermogen van 14.000 tot 15.000 ton. Afwijkend is ook de machine-instal latie. In plaats van een dieselmotor van 20.700 pk krijgen de nieuwe sche pen een stoomturbine, waarmee de snelheid van 20 tot 24Vt knoop kan worden opgevoerd. Voor vrachtsche pen een zeer hoge snelheid. De sche pen zullen worden voorzien van een boegschroef en stabilisatietanks (resp. voor beter manoeuvreren en tegen slingeren). De nieuwe schepen worden inge richt voor het vervoer van 1000 au to's en 580 containers van 20 voet of een evenredig aantal van 40 voet, in cellen of aan dek. Benedendeks kun nen 80 tot 90 roll-on/roll-off-een- heden worden vervoerd. ROTTERDAM 8 Het dagelijks bestuur van Rijnmond deelt mee dat de werkgroep voor economisch, sociologisch en statistisch onderzoek nu is gevormd. Twee overwegingen hebben geleid tot de instelling: duide lijke behoefte aan coördinatie van het onderzoekingswerk en het plan tot het maken van een ontwikkelings programma voor het Rijnmondge bied. Enerzijds kan de werkgroep, zo me nen gecommitteerden, voldoen in de behoefte aan coördinatie, anderzijds kan zij belangrijk voorbereidend werk verrichten voor het ontwikke lingsprogramma. Bundeling van het onderzoek kan de doelmatigheid ten goede komen, onnodige doublures worden vermeden. ,De coördinatie moet ook leiden tot het vaststellen van prioriteiten, die verband houden met de urgentie der vraagstukken. Coördinatie kan team work bevorderen. Dat laatste komt weer ten goede aan de kwaliteit. Rijnmond geeft aan coördinatie de voorkeur boven centralisatie. Anders zou Rijnmond zelf een groot researchapparaat moeten op bouwen. Liever wil het een doelma tig gebruik maken van bestaande diensten en instellingen. In de bena ming van de werkgroep ligt tot op RHOON De familie H. Nederveen uit de Julianastraat 18 heeft zich on langs een televisietoestel aangeschalt dat bij de dienst Luister- en Kijkgelden als het 2.500.000ste toestel in ons tand is geregistreerd. Twee functionarissen van deze dienst hebben het jonge gezin (twee kinderen! vanmorgen een bemek gebracht en net echtpaar uitgenodigd om in oktober een kleurenuitzending in Bussum te komen bijwonen. De heer Nederveen is kantoorbedien de in Rotterdam. zekere hoogte een omschrijving bed* ten van het arbeidsterrein. Toch willen gecommitteerde» u; werkgebied niet te stringent orascèr». ven zien. De groep zal zelf voor J* belangrijk deel hebben te betnw over welke terreinen de coördWu dient uitgestrekt. Alle onderzoekh. gen. die het gebied betreffenriJZ specifiek lokaal karakter hebben samenhangen met de opgegeven tT ken kunnen aan de orde wordm gesteld. Rijnmond behoudt de vri?; ?f heid indien gewenst /:-■ mensen of instellingen uit te nodW;{ aan de werkzaamheden der werk groep deel te nemen. Met de instelling van deze werk groep wordt een voor ons land unil ke bundeling van het regionale onder. zoekingswerk tot stand gebracht. n» leden van de werkgroep blijven ieder afzonderlijk hun binding met liet ei gen bestuur behouden. Daardoo^ wordt bereikt dat deze besturen blii ven beschikken over hun eigen re searchapparaat, maar tevens dat ai indirect een aandeel krijgen in het os derzoekingswerk op een breder vlak. in de werkgroep hebben zltünv Rijnmond drs. E. D. Jt. Kniljtb&ch S functionaris voor sociaal-economlscft gelegenheden, voorzitter; drs. j? SV Fransscns. staffunctionaris voor planoW# drs. R. Den Besten, ambtenaar van Rits.' mond. secretaris. namens fcnfV.T^ii drs. Chr Fransen. dl?meur vtSf'S'S- meenteltjk bureau voor statistiek- drc K Brttssaard, directeur vanhït«nSiu?: It1k rekencentrum. H. eras, hoofd plananderzoek RET; drs i.Tc ff driif- ^r°n°mlsch onderdirecteur h'avVnlV- nrljiir. L. H. Jacobsen» hooidlnucniinir stadsontwikkeling, drs. N strifriita hoofd sociale afdeling volkshuisveSg a^i mens he Eeon.-Tcchnologlsch Institim, voor zuid-Holland directeur drs. AG, d vlen' Nopens hct Ned. Vervoerswee?.' schappelijk Instituut directeur in Ht N oo rt man .Ge w estel 11 ko arbeidsbureaus ir A. J, v.d. WUdi, directeur Rotterdam. J. V Joogcar.soel, directeur Nieuwe Water weg-Noord. Centras! Bureau voor de sS- tlsttek drs. W. Althuyzen. hoofd afdtitos opstellen regionale rekeningen. Prtl g ?- J. v. Eyk. hoogleraar staatshuishoudkun de NEH en prof. dr. L, H. Klaassen, hoog- ieraar regionaal en soclaat-eeonotnbch on- derzoekingswerk. Da beide Kamers y», I aanwüïen moeten vertegenwoordijerj De Cru «er m 50 GR. BlikiB- 100 GR. A Ay ■-(iv? ,,f ;t öc'Gruyfer grote ïtHsSS 250gram fPfS IN m DE GRUYTER SUPER EXTRA x ra IN ONZE WINKELS MET GEBAK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2