Comité wil plastiek aan gemeente geven' Action-painters sloten Brander sbunrt - actie af AGENDA Veel vis gevangen op jubileumconcours Raad geeft wegen namen in Europoort Brand door explosie consumptietent Slflïollfrflianuiwt Smyrna tafelkleden 69.80 VEROLME heeft werk - ook voor U j hngens speelden J met liftkooi Zonnegloren bezoekt sanatorium in Soest Orgelvoordracht Klaas Boersma Groot aantal auto's werd opengebroken Vierhonderd gulden uit kassa gestolen De Vriendschap bestaat 45 jaar VEROLME VEéËNrópE ^CHEEPSWERyEN NV: Kind brak been bij oversteken Lek in gasleiding Ridderstraat 111 Jonge inbrekers achter slot Goéde sfeer bij Spirit-tornooi 1 Afvalbrandje werd spoedig geblust VAKLIEDEN inde scheeps- en machinebouw. 0N6ESCH00LDEN kunnen wij goede opleidings mogelijkheden bieden. VEEL BEZOEK BIJ JAN .VAN BTJUREN Derde hervormde school in Rozenburg Expositie houtsneden in stedelijk museum DE KLERK* ZN PE rotterdammer 2 A MAANDAG 2] AUGUSTUS 1967 én SCHIEDAM Als sluitstuk van de verleden week gehouden aktie in het kader van het stre ven tot behoud van de Bran- dersbuurt is zaterdag een zoge naamde action-painting gehou den. De leiding op deze laatste dag van de creatieve week had de Vlaardinger Chris van der Hoeven. Hij zette de eerste stre pen op het grote doek en gaf verder de nodige aanwijzingen. Gemeente Schiedam VLAARDINGEIV V (indaag.... en dagelijks SCHIEDAM Vandaag .en dagelijks Tfbtr PLASTIEK PRIJZEN l l l I l j 5 ui - - 03 L I Muziekschool met klassiek dessin §a;,i Pagina 3 Reistassen, in vlotte schotse ruiten, met zwart afgezet, grote reistassen van waterdicht dubbel linnen, uit de series van 12.75— morgen als extra na-seizoenaanbieding. Lummels van tassen, ideaal voor 't weekend, maar evengoed voor een hele rits boodschappen. Reistassen met *n bodemlengte van meer dan een halve meter, met ronde, stevige hengsels, solide rits met slot en brede riem, koopt U morgen voor nog géén zeven gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze solide, grote reistassen van een hoog waardige kwaliteit waterdicht linnen, in rode en blauwe schotse ruiten, voor Céin Uu «f tthrlft. but. Iedereen kon aan de schildershap- pening deelnemen. Verf en kalk was er in voldoende mate en men hoefde niet speciaal schilder te zijn. Een aan tal bekende kunstenaars uit het Rijn mondgebied woonde de „paint-in" bij. Martin Bresser (28), de Schiedamse minstreel en broer van de organist Gerard Bresser, zong eigengemaakte liedjes, zoals „Waar ga je naar toe, Mananneke?" De happening werd ook bijge woond door een radioploeg van de De burgemeester van Schie dam brengt ter openbare ken nis, dat het bestemmingsplan' „Handbebouwing G roenoord" rechtskracht heeft verkregen. Dit plan ligt ingaande 22 augus tus a.s. ter gemeentesecretarie <afd. Openbare Werken) voor een ieder ter inzage, Schiedam, 21 augustus 19S7. De burgemeester voornoemd, H. ROELFSEMA. VLAARDINGEN De postdulvenhou- dersvereniging De Luchtbode hield zater dag een concoursvlucht vanuit Roosen daal. «5 duiven werden om 8 30 uur in vrijheid gesteld. De eerste kwam om 9 06 43 aan: de iaatste om 9.31.16 uur. Uitsla gen- C. Verweij 1 24 31 74 75 78 81rM. Broek 2 SS 60 100 101 115: G. Roodenburg 3 U 17 21 48 93: M. V. d. PUI 4 22 34 67 U 102; Ph. Hoffmann 5 27 53 59 82 83; A. struüs 6 15 104; W. Eikelenboom 7 46; J. Bel 66; W. .Brandwijk 9 29 36; C. v. vliet sr, 10 14 18 35 77 91: D. Kloppen burg 12 37 85 90: W, Steenbergen 13: H. j. de Vos 16 43 113: L. Poldervaart 19 45 96 103 106: M. Goedegebure 20 70 97: P. V. d. Made 23 47 54 105 107; ,H. de willigen 25 26: J. Heinsius 28 69 84 95 108 114: G. Schaar 30: G. de Braban der 32 40 57 112 117; A. v. Keulen 33 109 118; G. V. Vliet jr. 38 41 42 50 51 52 65; G. Kalkman 38 64 UI; SI. Krijnberg 44 61 72; A. v. Embden 49 110; C. Bakker 55 58 76 79 80; J. de Liet 62 63 82 119; A. v. Selm 68 89; C. v. Gelderen 71 94116: W. Tieleman 73 97; H. Kuip 99. Vrijdag inkorven voor vlucht vanuit Duf fel (92 km). Klokken aanslaan 20 uur. MAASSLUIS Zaterdag houdt de wan- delsportvereniglng De Mawa's voor de vijf de maai een wandelmars. De afstanden VLAARDINGEN Het zesde serieconc- c-ours van de hengelaarsverenlging Het Westen, dat werd gehouden in de Smalle tijde te De Lier, kreeg een grote opkomst, maar de vangst viel ivat tegen. Winnaar werd M. Wijnhorst, die als enige meer dan een kilo vis ving. namelijk 1079 gram. De uitslag luidt: E. VerhelJ (885 gram), D. Berveling <688), M. L. Beverltng (625), M de Goede (566). D, Haddemnn (562), 3d. Hofman (476), F. Tempelaar (475), Jan Ver helJ 1456), JasHartog (453). H Ce vering (431), w. Ter.pelaar (405), Jaap Verheij C59), c. Schoenmaker (242). D. Hofman 063), M. Verheij (177), J, Hartog Jr, <70 gram). VLAARDINGEN Een tienjarige en een dertienjarige jongen hebben zater dagmorgen in een liftkooi van een flat- gebouw aan de Lepelaarsingel een be nauwd halfuurtje beleefd. Onderweg naar boven drukten zij op alle licht knopjes met ais gevolg dat de liftkooi tussen de zesde en zvende verdieping bleef hangen. De jongens riepen om hulp. Het ge- roep drong door tot flatbewoners die de politie waarschuwden. Agenten ver schaften zich toegang tot de bedie- i nmgsruimte en lieten de lift volgens de aanwezige handleiding met handbedie- E rung naar de grond zakken. - De jongens, die de lift als spelobject hadden gebruikt, kwamen zodoende met de schrik vrij. r l SCHIEDAM Vrijdagavond 'heeft op de binnenplaats van een pand de Burgemeester Honnerlage Gre- tbelaan de 'brandweer onder leiding van de ondercommandant J, C. Put ter met een enkele nevelstraal een 1 brandje geblust dat in een hoop t houtafval was ontstaan. In de loop van -de middag was het afval van een stelling op de grond terecht gekomen en -door onbekende oorzaak in brand geraakt. Kattenbeker: Liesveld 151, expositie schelpen en koralen. 9 tot 18. Bijkantoor „De Rotterdammer" Smalle Sït^i'raat 11, tel. 246775, redactie: tel, -46U3, b.g g. 345619. r,iH?cht?n bezorgLng: H. Verheij, Wag- i»«traa,t. 21b' tel. 343345, dagelijks van 4830 - 19 30 uur en zaterdag van 18 - 19 rtJ^p,otbeek: Van Hogendorp, Van Hogen- dorplaan 129a, tel. 344233. Stadhuis, gemeenteraad, 20, «Utantoor „De Rotterdammer", Lange tfp£Kstraaï *2. tel. 266382, uitsluitend redae- uepiken 263054. iu.,??nticilaP tevens klachten bezorging: iïo,1 ,J- van Gog, Dr. Zamenhofstraat i)i 152400. ,,S^langrijke telefoonnummers; Alarm po- in r. iel- 2«S«6. Brandweer tci. 269123. G.G. en G.d. tel. 259290- Ap.?t'1eel;c. Jansen, Swammerdamsin- *el 41,tel.264917. zijn 5, 19, 15 cn 29 1cm. De deelname staat open voor Individuelen. (Jeugd)groepen, speeltuingroepen, schctolwandelgroepen, mi litairen en B B. en bedrijfsgroepen. Het startbureau is :n de kantine van de voetbalvereniging VJD.L. Sportlaan. Het is geopend vanaf 13 uur. Het startgeld be draagt bij voorinschrijving f 1.-. daarna wordt het met f 0.25 verhoogd. Men kan zich opgeven bij mevrouw Huisman. Mac- kayplein 25, tt MAASSLUIS Op woensdag 6 septem ber gaan de bejaarden van de plaatselijke afdeling van de Algemene Bejaardenbond, een autobustocht maken door vier provin cies, De prijs is f 39. Men kan zich opge ven bil de heer G. van Kommer, Fred. Hendrikstraat 39. O MAASLAND Na de Inbraak In de hervormde kerk, waar een antieke ijzeren kist en antieke asbakken werden ont vreemd, werd eind vorige week door onbe kenden een bezoek gebracht aan het ge bouw van openbare werken. Er werd nogal was beschadigd en een meetapparaat wordt vermist. VARA, die in een rechtstreekse uit zending een reportage gaf van de gebeurtenis. Radioverslaggever Joop Daalmeyer interviewde versrheidene aanwezigen. De Birdland Combo van Egbert van Soest uit Maassluis zorgde voor een passende muzikale omlijsting. Intussen is de plastiek, waarmee dinsdag Erits Vogel en Diet Wiegman zijn begonnen, zo goed als klaar. Het beeld is ongeveer vijf meter hoog en draagt de symbolische naam „Het Te ken". Organisator Herbert Voogt, heeft er. nog geen definitieve bestemming voor. Waarschijnlijk biedt men de gemeente de sculptuur aan en krijgt het ergens een plaats in de Bran- dersbuurt. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De plaatselijke afdeling van het sanatorium Zonne gloren, brengt vrijdag 1 september een bezoek aan het sanatorium te Soest. De vereniging bestaat op die dag namelijk veertig jaar en ter gele genheid daarvan wordt een recreatie centrum m gebruik genomen. Het plaatselijke bestuur van Zon negloren wil evenais in vorige jaren geld aan het sanatorium overhandi gen, bestemd voor propagandadoelein den. Tot nu toe is 2.500 beschik baar, maar eventuele giften kunnen nog worden afgestaan aan de pen ningmeester, de heer G. van de Windt, le Van Leyden Gaelstraat 8 te Vlaardingen, gironummmer 419939. >j? w ,ï:v.Mi 'yV-?|! 'J1S'OiïrPiï De action-paintersin de Bran- dersbuurt keken met op een likje verf. Letterlijk alles werd gedaan om een zo goed mogelijk „kunstwerk" te krijgen. Zelfs de regen hielp mee. A MAASSLUIS Helena Steehouwer Heldnngstraat werd een halfjaar geleden gekozen uit tien door de Pan American World Airways uitverkoren om een op leiding tot stewardess te volgen. Dezer dagen heeft zij haar opleiding in Mlaml-Florida voltooid. Zij bezit het diplo ma van het Groen van Prlnstererlyceum te Vlaardingen en van de Millbankhandels- schooi in Liverpool. Zij vliegt nu op de ïijn los Angeles - CalLformë - Hawaii - zuidzee-eilanden. MAASSLUIS Voor een helaas bedroevend kleine schare concerteer de zaterdagavond in de Grote Kerk Klaas Boersma, organist van de Gro te of St. Janskerk te Gouda. Dit was te meer jammer, omdat concertgever een aantrekkelijk, gemakkelijk aan sprekend programma had opgesteld en omdat de vertolkingen getuigden van warme muzikaliteit, stijlinzicht en gave techniek. Geopend werd met Bachs beroem de Toccata en fuga in d-klein, die in fraai rustig tempo en in de fuga met de vereiste „terrasspndynamiek" werd neergezet. Het magistrale slot genoot inderdaad een imposante ver klanking. Na een sfeervol en écht concertant gespeeld Andante uit Handels vierde orgelconcerto in F, speelde Boersma een ander vermaard opus uit de litte ratuur: Franck's Prélude, Fugue et Variation. In de fuga verraste de or ganist met net realiseren van de .ver eiste sfeervolle klank. Twee composities van eigen bodem stonden vervolgens op het program- (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND In de nacht van zaterdag op zondag heb ben inbrekers in het groot geope reerd. Op het parkeerterrein van de Helmweg, vlak bij de kampeerterrei nen, werden maar liefst 22 auto's opengebroken. De wagens behoorden toe aan Ne derlandse en Britse toeristen. In het algemeen werden zij opengemaakt door een tochtraampje of een portier ruit te forceren. Uit enkele wagens werden kledingstukken, fototoestel len en dergelijke gestolen. Op het strand werd een consump tietent opengebroken. De dieven kwa men door een raam binnen en namen wat kleingeld en drie sloffen sigaret ten mee. rna, te weten: de niet enthousiasme gespeelde Fantasie over Psalm 33 van Comelis de Wolf en de kundig geschreven, goed m het gehoor lig gende Variatiereeks, die Jac. Bonset scheef over een pittig thema van de geniale Engelsman Henri PurceD. In dit laatstgenoemde werk troffen met name de derde „Echo-variatie", de vierde met zijn ingetogen „Frans" klankidioom en de speelse fuga aan het slot. Het concert werd op hoogst boeien de wijze besloten met een waardevol le compositie van de bekende Weense organist Anton Heiller:. de kleine Partita over „Freu dich sehr, o meine Seele", waarbij de eerste drie delen in een mooie doorzichtige klank werden gehouden, terwijl het koraal aan het slot met zijn pakken de harmonisatie een confrontatie met het genie betekent. VLAARDINGEN Vrijdagnacht is ingebroken in een levensmidde- lenbedrijf aan de Van Hogendorp- laan. De ongewenste 'bezoekers sta len vierhonderd gulden uit de winkelkassa's. j De politie heeft zondagnacht op het Liesveld de 25-jarige fabrieks arbeider H. J. K. aangehouden, die een plant uit een bloembak had ge stolen. De man vertelde dat 'hij ook een aantal planten bad weggenomen uit 'het Schiedamse Juilianapark. Tijdens het weekeinde is ingebro ken in een school aan de Stations straat De buit bedroeg dertig gulden. SCHIEDAM Zaterdag werd op 'het hotelschip Rotterdam, liggend in de Buitenhaven, van de 27-jarige Turkse werknemer O. O. een 'tran- sitsorradio ^ontvreemd, ongeveer ter waarde van 60. Hij had het radio toestel pas gekocht. Tijdens zijn af wezigheid is het apparaat ontvreemd. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De viering van het 45-jarig bestaan van de .Vfaar- dingse hengelaarsvereniging "De Vriendschap vond zaterdag zijn be kroning met een jubileumconco.urs, dat bijzonder goed slaagde.' In; café De Gouden Leeuw vertelde- voorzit ter P. Vink dat hij nog nooit zoveel vis bij elkaar zag, na een dergelijk concours. De 125 deelnemers vingen in de Oostgaag te Schipluiden welgewogen 28.238 gram vis, die werd afgeleverd aan het dierenasyl in het Oranje park. De vijf bekers kwamen in het bezit van Het Westen (2779 gram), Zethameta (2136 gram), Sunlight (1801 gram), De Zwervende Visser (1753 gram) en 't Alvertje met 1595 gram. .Alvorens de heer J, A. Vihjn de prijzen uitreikte wenste hij de jubile rende vereniging geluk met de mijl paal en bood een geschenk onder codr vert aan. Met het oog op de onlangs gepleeg de inbraak bij de gemeentelijke ener gie- en waterleidingbedrijven, waar bij ook de kas 236) verloren ging van de hengelvereniging, deed de heer Vilijn een beroep op de sportvis sers in een aantal komende con coursen een kwartje extra fe geven voor de gedupeerde vereniging. Het ligt m de bedoeling (indien dit voorstel van de gemeente geen- be zwaren ontmoet) deze week een circu laire naar de hengelverenigmgen te zenden. De heer G. A. de Wal, voorzitter van de hengelafdeling van 'de ROVS Shell sprak ook een woord van felici tatie en bood een fraai bloemstuk aan. Daarna was het de beurt aan de 32 prijswinnaars een keuze te bepalen uit de goed gevulde prijzentafel. De controleursprijzen gingen naar H. Ra- venzwaai, N. v. Vliet, J. Hofstede, A, Verburgh, N. v. Beveren, M. Groen jr., I. Koudstaal en M. van Dam. De persoonlijke prijzen gingen naar N. C. Buitendijk 963 gram), P. Groen (888), E. Verheij (867), M. de Goede (710), G. de Zwart (670), K. Dumortier (655), P. M. Deelen (648), J. Wiegman (616), R. v, d. Zwan (610), G. A. v. Dam (567), Jaap Verheij Door de ruime en steeds groeiende orderporte feuille kunnen wij als internationaal georiënteerde onderneming werk garanderen voor jaren aan: Aanmelden dagelijks op ons bedrijf, Prof. Gerbrandy- weg te Rozenburg, tel, 010-162500 toestel 197. U kunt ook de COUPON geheel ingevuld zenden aan de Centrale Personeelsdienst van VEROLME VERENIG DE SCHEEPSWERVEN, Postbus 610 te Rotterdam, waarna wij kontakt met U zullen opnemen. COUPON CT r" w D I» O.S 3: n> d i? e» S ra O. 3 (XX O (565), P. Roozenboom (534), H. v. d. Kreeke (513-, H. Kosten (510), J. 'A. Vilijn (497), M. de Wal (493), B. Kosten (467), C. öe Ligt (463), L. v. d. Velde (458), J. Vink (444), F. Tempe laar (443), J. v. d. Hoeven (425), P. Beekhoven (417), J. v. 't Oor (416), H. Cevenng (415), H. Ket (405), D. Had- deman (398), J. de Ligt (386), A. Kauf- mbn (383), O. Verheul (370), Jan Ver heij (346) en ais laatste H. Overduin met 338 gram. (Van onze correspondent) MAASLAND Zaterdag vierde de heer Jan van Buuren, Kerkweg 9, zijn 100ste verjaardag. Veel mensen hebben hem hun gelukwensen aange boden. Namens het gemeentebestuur gaf burgemeester F. J. Groot Enzerink een prachtige taart met het opschrift „100 jaar". Het vele bezoek was niet vermoei end voor de 100-jarige, want zowel voor ontvangst als bediening, zei hij, heb ik mijn personeel. (Van onze correspondent) ROZENBURG De eerste gemeen teraadsvergadering na de vakantiepe riode is vastgesteld op donderdag 24 augustus. Dan zal de. raad een 29 punten tellende agenda moeten be handelen. Een aantal wegen in het Europoort- gebied dient een naam te worden gegeven. Een van deze wegen, die ten zuiden van de BP-raffinaderij ligt, zou oorspronkelijk Beerweg ge noemd worden. De BP heeft echter laten weten het zeer op prijs te stellen als deze weg, waaraan de hoofdingang van haar bedrijf is gelegen „d'Areyweg" wordt genoemd, naar William Knox d'Arey (1849-1917), de grondlegger van het huidige BP-concem. B. en W. stellen de raad voor dit bedrijf hierin ter wille te zijn. Voor de bouw van een tweede openbare kleuterschool, die in het Simplex-systeem zal verrijzen, wordt een krediet van 372.000 gevraagd. Voor de derde openbare kleu terschool, eveneens in Simplex, stel len B. en W. een krediet van 297,000 voor. Het hervormd schoolbestuur vraagt de raad principiële medewer king voor een derde herv. school, en wel in het uitbreidingsplan Nieuw Blankenburg. De eerste hervormde school. De Rank, is namelijk overbe zet, de tweede hervormde school, De Morgenster, zal binnen afzienbare tijd ook geheel bezet zijn. Een prognose heeft uitgewezen dat binnen enkele jaren voor 555 leerlin- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vandaag is in het Stedelijk Museum een tentoonstel ling van houtsneden - van Hap Grieshaber opengesteld. Zij duurt tot 11 september. Het is een expositie van de Duitse Kunstraad. De houtsneden van Grieshaber zijn van vroeger ongekende en ondenkba re afmetingen en zullen daarom in het begm menigeen ontstellen. De kunstenaar beseft deze reacties, maar hij wil de mens aangrijpen. Hij voelt namelijk niets voor kunst, die dat niet doet. Nooit heeft Grieshaber het terrein van de non-figuratieve kunst betreden. Hij staat als zodanig in de kring van zijn tijdgenoten al leen. Hap Grieshaber werd in ,1969 in Rot a.d. Rot (Oberschwabieri) gebo ren.. Van 1926-1927 was hij lejraar in Reutlingjan, waarna hij van 1928-1931 in Suttgart studeerde. Van J 931-1933 maakte hij reizen naar Egypte, Ara ble en Griekenland. Tot 1940 woonde hij in Reutlingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij in militaire dienst, daarna in 1945 en 194S krijgsgevangene in België, In 1951 kreeg hij de kunstprijs Jun- ger Westen. Van 1951-1953 was hij leraar aan de Bemsteinschule in Sulz (Neckar) en van 1955-1960 professor aan de Kunstacademie te Karlsruhe. In' 1961 ontving hij de kunstprijs van de stad Darmstadt en in 1962 de Cor- neliusprijs van de stad Düsseldorf. SCHIEDAM Zondag stak op de Nieuwe Haven (bij de Vlaardinger- dijk de zesjarige Ly'dia Pelgrim uit de Bilderdijkstraat plotseling de rij baan over. Zij liep tegen een per- zonenauto, .bestuurd door de 47- jarige winkelier C. W. v. d. N., die tevergeefs hard remde, om een on geluk te voorkomen. Met een gebroken.onderbeen werd het meisje naar de Dr. Noletstich- ting gebracht. VLAARDINGEN Zaterdag avond ontstond in de Ridder straat een lek in de gasleiding. Wegens gevaar van ontploffing zette de politie de gehele buurt af. Mensen van het gasbedrijf slaagden erin binnen een uur het lek te dichten, waarna de politie- afzettiüfi kon worden opgeheven. Zondagnacht deed zich om onge veer half twee een ontploffing voor in een consumptietent aan de Aza leastraat. Door de kracht van de ex plosie ging de voorzijde van de tent tegen de vlakte, terwijl aan de ach terzijde brand uitbrak. De brand weer bluste het vuur. Over de oorzaak van de brand en van 50 jaar geleden De verbannen Tsaar. Volgens een bericht uit St. Petersburg bevindt zich de Tsaar met zijn familieleden op een landgoed van het huis Romanof, dat J20 K.M. van Kostroma it gelegen. Den 13den Augustus begaf zich Kerensky naar het Tsarkoje Selo om persoonlijk de maatregelen voor de overbrenging van den Tsaar en zijn gezin naar Siberië te surveiileeren. De Tsaar kwam den 14den Augustus op het bovengenoemde landgoed aan. Hij werd vergezeld door 50 hofdigmtarissen en beambten en be geleid door 200 soldaten. over de omvang van de schade is nog niets bekend. Op het terrein van de ROMI aan de Koningin Wilhelmmahaven, ont stond vanmorgen brand in eeri partij bleekaarde die was opgeslagen in de open lucht. De brandweer die het vuur bluste vermoedt dat broei de oorzaak is van de brand. SCHIEDAM Na in een half jaar ten minste acht inbraken te hebben gepleegd z|jn de jeugdige Schiedam mers H. de B. (15) en G. N. (17) nu opgesloten in het hoofdbureau van po litie aan de Lange Nieuwstraat. Het duo intvreemdde ƒ300 bij het expeditiebedrijf Van de Water aan de Havenstraat, ƒ700 bij de handelmaat schappij Penning Zn. aan de Dam, en ƒ800 bij de Nederlandse Speciaal- drukkerij aan de Gustoweg. De jongelui opereerden met minder succes in de r.k. huishoudschool aan de Parkweg en braken ook in bij de ge meentesecretarie. Bij het confectiebe drijf Leygraaf aan de Nijverheidsstraat namen ze een versterker en een zonne bril mee. Bij het garagebedrijf Unique aan het Stationsplein bleven hun activiteiten beperkt tot een poging tot inbraak. MAASSLUIS De EHBO-af deling Maassluis houdt van 21 augustus tot en met 26 augustus een huis-aan-huls collec te. Hiertoe worden foldertjes en envelop pen verspreid, die collectanten later ko men afhalen. MAASLAND De heer Chris van EU- meren slaagde te Den Haag voor het exa men Gezelschilderen. Er waren 50 kandida ten van wie er 20 laagden. gen hervormd onderwijs verlangd zal worden, hetgeen neerkomt op 18 loka len. Daarom adviseren B. en W. de raad medewerking te verlenen tot stichting van deze schooL De stichting Eilandengemeenschap heeft onlangs activiteiten onderno men om te komen tot een streekmu- ziekschool voor Voome-Putten en Ro zenburg. Onderzoek heeft aange toond, dat zo'n instituut levensvat baar zou zijn en in een behoefte kan voorzien. B. en W. hebben zich, tezamen met de colleges van Brielle, Heenvliet, Hellevoetsluis, Oostvoome, Spijkenis- se, Vierpolders en Zwartewaal posi tief opgesteld in deze zaak. De kosten zullen ongeveer 2 per inwoner per jaar zijn. Als de raad zijn medewerking Verleent, doet ook Rozenburg hieraan mee en wordt bur gemeester H. Sloots vertegenwoordi ger van de gemeente in de inter-ge- meentelijke commissie ter voorberei ding van de beheersvorm. Nu de aula op de begraafplaats binnenkort in gebruik zal worden ge nomen, moét voldaan worden aan een door Gedeputeerde Staten gestel de eis, dat de kosten van deze bouw voor een zo groot mogelijk deel uit de vergoedingen voor het gebruik van de aula zouden worden gedekt. Daarom stellen B. "en W. de raad voor de aula zonder kosten ter beschikking te stellen, maar de be- graafrechten met 40 procent te verho gen. Voor gebruik van liet orgel wenst "het college 25 als tarief te stellen. Regelmatig komen aanvragen bin nen voor vestigingen op het industrie terrein aan de Oranjelaan. Een nieu we kandidaat-koper is de NV „Infer- las" te Soesterberg. Voorgesteld wordt aan dit bedrijf een perceel van ongeveer 2.150 ca te verkopen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De zaterdag ge- honden jubileumwedstrijden ter gele genheid van het twintigjarig bestaan van de korfbalvereniging Spirit, zijn een volledig succes geworden. Zelfs de bijna voortdurende regenval had geen merkbare Invloed op de prettige sfeer en de goede stemming, die ken merkend waren.voor de korfbaimid- dag. Voor het programma begon over handigde Arie Verburg, namens de leden een nieuwe clubvlr.g. Dit ge baar stelde het 'bestuur bijzonder op prijs. 1 1 De. wedstrijden golden tevens als wapenschouw voor de nieuwe compe titie, die zaterdag 2 september be gint. De twaalftallen speelden in vijf groepen -en elke winnaar kreeg een vaantje. Dat waren in de tweede klas se Odo 1, in de derde klasse Odo 2, in de vierde klasse RWR 2 en bij de adspiranten twee', teams van RWR. De prijs voor de beste totaai-resul- taten won de combinatie RWR/SVN, die met twaalf punten duidelijk bo venaan eindigde. Een fraai uitge voerd schild nam RWR mee naar Rhoon. Spirit en Odo eindigden beide met negen punten, maar dank zij een be ter doelgemiddelde maakte de orga niserende vereniging aanspraak op de tweede plaats.' De organisatie in handen van de heer F. Wijnbeek was perfect De uitslagen waren; groep 1 Odo Spirit 1—0; Spirit RWR 3—1, RWR Odb 03;.groep 2: Spirit 2 SVN 0—0, SVN Odo 2,0—1, Odo 2 Spirit 2' 10; groep 3; RWR 2 Odo 3 51; Odo 3 Spirit 3 12, Spirit 3 RWR,2 02; groep 4: Odo a Spirit a 02, Spirit a RWR a 1—2, RWR a Odo a 0—0; groep 5: Spirit 'b RWR b 1—3, RWR b Odo b 2—0, Odo b Spirit b 0—2. Omdat er kleine, schoon heidsfoutjes zijn geweven In deze prachtige, zuiver wollen, machlnaal-Smyr- na tafelkleden met klas- slek-Franse dessins, mag er liefst 25 gulden van de prijs af: coilectfeprijs 94.60, nu: SE COMPLETE WONINGINRICHTING MTiraowooi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1