Middenstand moet maar eens langs komen Bestemmingsplan Bijdorp vastgesteld Spoedig mime informatie over structuurplannen Vragen - halfuurtje uitkomst voor PSP Geslaagden AGENDA Parkeren in centrum nader omschreven Motie Rosman verworpen In woonruimte zaken doen gaat geld kosten W INGASSEEllER Expositie over toekomst van binnenstad komt Autodieven tegen de lamp gelopen Visser viel van stoeltje Burgerlijke stand Zaterdag is ook werkdag Kokende bitumen verwondt man ^êfë'ërv&W H SÊt INTERIEUR Ledenvergadering damclub Schiedam Verzegelen duurder voor taxameters Verdediging W nette hulp W ïn de huishouding V „1? rotterdammer DINSDAG 22 AUGUSTUS 1967 LEN (door da 5 RINCK-extra's) VOOHOEUQER PAN OOIT kritisch die deze w*01- QCHIEDAM Burgemeester en wethouders zijn volledig bereid het bestuur van de Schiedamse Handels- en Bedrijfsraad ver trouwelijke informatie te geven over de grote lijnen in de struc tuur- en saneringsplannen. ONJUISTE INDRUK .en dagelijks VOORLICHTING nu beduidend góédkoper (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met de kleinst mogelijke meerderheid van stemmen heeft de gemeente raad zich gisteravond neerge legd bij een nota van B. en W. waarmee een regeling in het leven geroepen werd voor be drijven die woonruimte aan trekken. Toogdag Statenvertaling nuttog Ugen lage 1 *t Is niette geloven! Algemeen Ziekenfonds Schiedo n bestel bij Lcot advertenties a inlichten Pagina 3 NU is EEN RINCK-BRIL (On)recht BURGEMEESTER Roeifsema heeft gis teravond in de gemeenteraad het r.k. kerkbestuur en enkele groot-vrinkelbe- dnj«n ten voorbeeld gesteld aan de sytiedamte middenstand. Dal kerkbestuur „:i (jjs winkelbedrijven wilden verleden issr wel eens weten waaraan ze nu eigen lijk toe waren. Ze stapten naar het stad- knis en kregen daar inzicht in de grote lijnen van de stadsplannen. De informatie werd vertrouwelijk en jiieraard vrijblijvend verstrekt, want plannen zijn tenslotte maar plannen. Ze porten eerst uitgewerkt en aangenomen «orden en dan moeten hogere instanties je nog goedkeuren ook. Maar goed, t de informatie tVHIIbUI winkelbedrijven en dat kerkbe- stuur kregen, D6K6K6n hebben hun geen windeie ren gelegd. Ze zij er bepaald «ijter van geworden en namen op basis vaa die kennis hurt stappen. Wat die voor het groot-winkelbedrijf inhielden kan slechts worden vermoed; i wat Let kerkbestuur deed is spoedig ge- Heken: er is weinig toekomst op toe neming van het kerkelijk leven in het centrum, integendeel. De middenstand had dezelfde weg kun nen bewandelen. Ook voor haar stond de stadhuisdeur open en de burgemees ter heelt gisteravond gezegd dat dit nog steeds het geval ia. Geen reden dua om te mopperen op een gemeentebestuur dat psar doet en niets laat zien. Trouwens, dat laten zien, zal nu ook niet lang meer op rich laten wachten. HE hint die de burgemeester de midden- ld stand gaf deed ons denken aan de gelijkenis van de rentmeester, die in het Evangelie geprezen wordt omdat hij zich vrienden maakte uit de onrechtvaardige mammon. Hij wordt ten voorbeeld ge steld omdat hij met overleg handelde. Daarmee scharen wij ons niet achter hen die B en W gisteravond van onrecht vaardigheid betichtten toen de nota over het onttrekken van woonruimte voor be drijfsdoeleinden werd behandeld. De kajjieriag van wethouder Evkenaar, waaruit duidelijk werd dat sinds 1958 ongeveer 350 woningen aan hun bestem ming werden onttrokken ten behoeve van bedrijven, sprak boekdelen. Terecht iel de wethouder dat dit aantal vier hoge blokken flatwoningen in Groenoord uit maakt. De bedrijven moeten hun expansiedrift niet realiseren over de ruggen van de woningzoekenden. In het algemeen lijkt ons dit onrecht- vaardig. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeenteraad heeft maandagavond het bestem mingsplan Bijdorp vastgesteld en de daartegen ingebrachte bezwaarschrif ten niet ontvankelijk, respectievelijk ongegrond verklaard. Ook de heer C. P. M. Lansbergen (kath.) die opnieuw een lans brak voor de in deze buurtschap ge vestigde bedrijven (,,'t wordt er voor ben alleen maar beroerder") stemde daarmee in. Burgemeester Roefsema verduide lijkte ter geruststelling nog eens dat het op dit moment zeker niet moge lijk is bedragen te voteren om „schoon-schip te maken" in Bijdorp. Hij toonde begrip voor de bestaande onrust en gaf de verzekering dat wanneer tot realisering van de plan nen zal worden overgegaan de belan- gen van de betrokkenen voldoende moeten worden gewaarborgd. Burgemeester II. Roeifsema heeft gisteravond in de gemeenteraad ge zegd te hopen dat dit overkoepelend orgaan van de middenstanders de weg naar bet stadhuis zal weten te vinden en hij verwachtte dat B. en W. nog wel bereid zullen zijn daartoe een stootje te geven ook. „Elk presti- gegevoel is ons vreemd", zei hij. Met deze toezegging distancieerde de burgemeester zich van de kritiek die het stuk waarin B. en W. de raad voorstelden het adres van de Schie damse handels- en bedrijfsraad voor kennlsgaving aan te nemen hier en daar heeft opgeroepen. Be handels- en bedrijfsraad sprak in dit adres zijn verontrusting uit over het lange uitblijven van een openbaarmaking van de plannen voor het stadscen trum. In tegenstelling tot de kritiek die het stuk van B. en W. (o.a. in enkele kranten) heeft ontmoet, constateerde de heer Bastiaans (soc.) uit de daarin gereleveerde geschiedenis dat met grote voortvarendheid aan de plan nen is gewerkt. Wel las ook hij er een toon van ongeduld in, die hij dus niet op zijn plaats achtte. Kij conclu deerde dat het stuk geen gelukkig effect heeft gesorteerd. Ook de heer A. Sonneveld (prat.) stelde vast dat er geen sprake is van een trage voortgang met de procedu re van het structuur- en ontwikke lingsplan. Hij drong er op aan het plan nu zo spoedig mogelijk in open baarheid te brengen. Burgemeester Roeifsema toonde zich erkentelijk voor de discussie, waaraan alle grote fracties deelna men. Hij betreurde dat het stuk van B. en W. misverstanden heeft doen ontstaan en betoogde dat het uitslui tend de bedoeling had de gepasserde feiten en de huidige stand van zaken aan te geven, Daarmee is getracht de onjuiste indruk als zouden stede- bouwkundige Rein H, Fledderus en het ETI ïn gebreken zijn gebleven weg te nemen. Aan de andere kant gaf de burge meester te verstaan dat de mid denstand nu ook weer niet moet den- ROTTERDAM Op de Vondelin- genweg zijn maandag de 28-jarige Fransman Y.M. en de 25-jarige J. R. R. D. beiden uit Chartres en de 26-ja- rige N. S. uit Leves gearresteerd. De mannen worden ervan verdacht een rode Renault 4 uit de Lindtstraat te hebben gestolen. De mannen vielen door de mand bij het controleren van de verlichting rvan de auto. ROTTERDAM De 57-jarige chauffeur W, Taapken uit de Cool- sestraat is maandagmiddag bij het Haagseveer, waar hij aan het vissen was, van zijn stoeltje gevallen. De man kwam met zijn hoofd terecht tegen de kademuur. Met een hoofd wond en een hersenschudding is hij overgebracht naar het Sint Franci- scusgas thuis. (Van een onzer verslaggevers SCHIEDAM Het vragen-half- uurtje dat de Schiedamse gemeen teraad onlangs heeft ingesteld blijkt een uitkomst te zijn voor het pas- ciftstisch-socialistisch raadsduo, de dames J, H. H. Gerding-Eggink ei A. C. M. Blaauw-Rieu. Eerstgenoemde had gisteravond moeilijkheden met in de Archime- desstraat los liggende straattegel en haar partij-zuster wilde wel Eens weten waarom de kermis op zondag gesloten is. Dat was een interessante vraag die rustig gesteld mocht worden, maar mevrouw Blaauw mocht er geen beschouwingen aan vast kno pen. Haar opmerking dat niet-ech- te Schiedammers zo raar op hun neus kijken als zij de Schiedamse kermis op zondag gesloten vinden, nad ze van de burgemeester dan ook niet mogen maken. Het antwoord op de vraag was kort maar krachtig: openstelling von vermakelijkheden op zondagen voor 13.00 uur is bij de Zondagswet verboden en de organisatoren van de kermis hebben B. en W. nooit gevraagd dit na 13.00 wel te mogen doen. De vraag is dus nooit een punt van overweging bij het gemeente bestuur geweest omdat zij nog nooit heeft bestaan. De pacifistische dames, die als enigen tegen de verhoging van de verpleegtarieven in het Gemeente ziekenhuis stemden omdat zij von den dat deze kosten „uit algemene middelen moeten worden betaald", vonden later op de avond de libe raal Verhulsdonk aan hun ker- mis-zijde, toen deze zich boos maakte op de nieuwe regeling voor bedrijven, die woonruimten voor zakelijke doeleinden willen aantrek ken. Wethouder Eykenaar had verteld dat Schiedam en Rotterdam deze regeling samen hebben ontworpen om een gelijke gedragslijn te krij gen. Ten onrechte concludeerde de heer Verhulsdonk daaruit dat Schiedam in het voetspoor van Rot terdam loopt, want de Rotterdamse gemeenteraad heeft dit stuk nog niet behandeld. De heer Verhulsdonk zei: „Ik ben het knap zat dat we altijd maar achter Rotterdam aanlopen, Als 't om leuke dingen gaat doen we dat ook niet, anders sou de kermis op zondag wel open gaan Gegnuif in het PSP-hoekje. 5// a H. ROELFSEMA voorlichting ken dat bekendmaking van het plan op korte termijn ook realisering in houdt. Hij verwachtte dat daarmee misschien nog wel vijftien of twintig jaar gemoeid kan zijn en het was hem duidelijk dat de middenstand in haar concurrentiestrijd daarop niet kan wachten. Maar zo goed als enkele groot-win kelbedrijven en het r.-k, kerkbestuur het stadhuis wel eens zinj binnengelo pen orft de grote lijnen van de ont wikkelingsplannen te vernemen, zo Goudsesingel 221 Rotterdam tel. 116673-123082 SCHIEDAM De damclub „Schie dam" houdt vrijdag 8 september de jaarlijkse ledenvergadering. Op de agenda staan onder meer de jaar verslagen, prijsuitreiking, en bespre king van de tientallen voor de ko mende competitie, die vrijdag 15 sep tember van start gaat. De enige damvereniging van Schie dam kan ook nog leden gebruiken. Verder kan men de aktiviteiten van de DCS stimuleren door donateur te worden tegen minimaal vijf gulden per jaar. Opgeven m de leerkamer van de Hervormde Kerk aan de Oud-a Maas straat elke vrijdagavond, of bij de secretaris A. van Otterloo, Poortu- gaalsestraat 3, tel. 268137, Ook bij de redaktieleden van het maandblad, C. den Boer, Johan de Wittsingel 209, tel. 267575 of E. Vrijland, Nieuwe Ha ven 31, tel. 267213. SCHIEDAM Geboren: Ramon M zv H J J T van der Velden en J M van der Steen-, Diana dv H van der Spel en G H Herrasen; CaroSa M C dv C A P Sltton en W M Verhel]Marc zv A Sommer en A P van Gogh: Monique dv N C Vermeulen en P van Herlvolrt: Linda L dv J L A de Gast en J Dijkstra; Antonius A zv A J G Vredenbregt en A Vastenhout; Peter zv V W Janssen en G M Seholten; Fredericus I zv C T A de Jong en A W Tellenkamp; Rudy zv G F Zwaans en A W Witter; Dick Y zv M D van der Bijl en J P van Hese; Astrld dv J He me rik: en M J van Leen; A-driana V d v A G Aleman en J G M von Rest; Christina W dv C A Scheper en W E de Jager; Jacobus c zv C van der Geer en A R van der Flik; Llduina B dv Q W van Hagen en J Weeda; Antonia dv p L. Prins en A van Beers; Arie MJivH Degellng en R A Sol; Alexandra C dv J Koning en A J M van Hees Overleden: G G van der Veer. 66 wed van J H J Vermeulen: H van Wierlngen 74; B C van Leeuwen 72 echtg G Terleth; M A Verhaal, 78 echtg W van Pelt. SCHIEDAM —Geboren: Raymond G J z v .0 J Sebruijer en S E Kerkhot; Diana d v J J Mieloo en J J Bals; Lueienne d v J H. Kooijman en H M van Hees; Willem t v. W. Noordhoek en P G Bruijnjê Marcel z, vLJ van Hees en G Burger. Overleden: G A van der Kleij, 42 j; E M Kip, 55 J.; A G H van Duimen. 78 J. SCHIEDAM Voor het landelijke examen „Monteur Motorvoertuigen" slaagden de volgende leerlingen aan de Christelijke Technische School te Schiedam: J. Boer (Schiedam) J. Bouman (Vlaardingen), L. J. Cats H. Edelenbos (beide Maassluis) W. Groenendijk (Hoek van Holland), P. Koornneef (Maasdijk), J. H. Kroonen (Schiedam), R. A. van Oosten (Maassluis), A, v.d. Schee (Maasdijk), J. A. Visser (Maassluis) en P. Vreug- denhil (Maassluis). Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, tel. 266382. uitsluitend redac tiezaken 263954. Agentschap tevens klachten bezorging: mevr. J. van Gog, Dr. zamenhofstraat 139a. tel. 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm po litie. tel. 264386, Brandweer tel. 269123. G.G. en G.D. tel. 259290. Apotheek: C. Jansen, xwammerdamsin- S&i 41. tel. 264917. goed bestaat die mogelijkheid van vertrouwelijke en vrijblijvende infor matie ook voor de middenstand. Overigens zegde de burgemeester een zo spoedig mogelijke openbaar making volmondig toe. Op 15 septem ber komt de zaak in de commissie stadsontwikkeling aan de orde en zo dra die advies heeft uitgebracht zal een voorstel aan de raad worden uit gebracht. Daarnaast gaf de heer Roeifsema nu al aan de openbaarheid prijs dat de heer Fledderus en het bedrijf Ge meentewerken reeds denken over een expositie met maquettes en zelf vond de burgemeester dat er een se rie avonden (misschien een apart voor de middenstanders) moet komen waar deskundigen toelichting gaan geven en waar de bevolking ideeën kan inbrengen. Intussen meende de burgemeester dat de middenstand van haar kant verstandig zou doen een enquête on der de bevolking te houden met o.a. de vraag welke artikelen nu wel en welke niet in Schiedam worden ge kocht en waarom. De burgemeester zag in het resul taat van zo'n enquête een brok mate riaal waaruit de middenstand belang rijke conclusies zou kunnen trekken om daarmee de Rotterdamse en Vlaardingse concurrentie te bestrij den. Het was een suggestie die midden- standsbepleiter G. P. Verhulsdonk (lib.) in dank noteerde. Iedere kamer, groot of klein, zal er welvarender uitzien met gordijnen van deze Import frame damast. En dat de prijs geen punt zal zijn... ziet U morgen met één oogopslag. Want deze prachtige, aparte "damasten uit de series- van 4.95,. 120 cm breed, in diverse dessins In verschillende kleur combinaties, zoekt U morgen uit, per meter voor nog géén driegulden. Morgen om 9 uur begint de Verkoop van deze partij Import franse damasten, 120 cm breed, In diverse kleurcombl- pe? meter (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN B. en W. heb ben hun besluit voor het parkeren In de binnenstad met parkeerschijf (maximaal anderhalf uur) nader omschreven. Aanvankelijk gold het parkeerverbod gedurende de werkda gen. Automobilisten, die zaterdag een overtreding begingen, trachtte' aan een boete te ontkomen door op ie merken, dat de zaterdag geen werk dag is. In het nieuwe besluit is als nadere omschrijving opgenomen „van maan dag tot en met zaterdag, telkens van 's morgens acht tot 's middags zes uur en wel voor de volgende wegen: de zuidelijke weghelft van de Bre de Havenstraat; de westelijke weghelft van de Hoogstraat, tussen de Brede Ha venstraat en de Kortedijk; ROTTERDAM B. en W. stellen de gemeenteraad voor de kosten van het verzegelen van taxameters te ver hogen tot 2,50. Dit voorstel van het college van B. en W. is een gevolg van het voorstel dat onlangs in de raad werd genomen. Daarin werd gesteld dat de legeskosten minstens de gemaakte kosten moeten dek ken. Hoewel het verzegelen, ruim dui zend keer per jaar, hoge kosten met zich meebrengt, (zo werd onder meer een rollentestbank aangeschaft) kan niet meer dan 2,50 voor een verze geling worden gevraagd. Temeer daar een volledige keuring van een huurauto of taxi door de reinigmgs-ontsmettings, transport en brandweerdienst slechts 3,50 be draagt. De verhoging van het verzekelen zal tot gevolg hebben dat jaarlijks 20.000 meer aan inkomsten kan worden ontvangen, een welkome aan vulling op de gestegen kosten bij de politie, die de werkzaamheden ver richt. voor GMt lef. of tehrlft. but. de noordelijke weghelft- van de Korte Hoogstraat, tussen de Hoogstraat en de Gedempte Biersloot, aanvangende op 40 m, te rekenen "uit het snijpunt van de rij baankanten van de Korte""Hoogstraat en de Gedempte Biersloot, geleende gedurende de maanden januari, maart, mei, juli, september en novem ber^- de .zuidelijke weghelft van. de Kor te Hoogstraat, tussen de Hoogstraat en het Veerplein, aanvangende op 40 m, -te rekenen uit het snijpunt van de rijbgankanten van het Veerplein en de Korte Hoogstraat, geldende ge durende- dp maanden februari, april, juni,- augustus, oktober en-december; I de westelijke weghelft van de Ge dempte--Biersloot, tussen "de Maris- straat en de Groen van Prinste- rerstraat;- de- oostelijke weghelft van het Veerplein,- tussen de Kuiperstraat (ex peditiestraat) en de Fransenstraat; de zuidelijke weghelft van de Fransenstraat; de oostelijke weghelft van de Kui perstraat, tussen de Fransenstraat en de Kuiperstraat (expeditiestraat); het gedeelte van de Kuiperstraat (expeditiestraat), gelegen in het ver lengde van de doorgetrokken zuid grens van het pand Kuiperstraat 8 en van de doorgetrokken noordgrens van hef pand Kuiperstraat 8a tot het snijpunt van deze grenzen over een lengte van ongeveer 25 m; het Liésveldviaduct". In navolging van enkele andere ge meenten (o.a, Amsterdam en Ensche de) hebben de colleges van B. en W. van Rotterdam en Schiedam een ge lijkluidende regeling ontworpen waarin van bedrijven die woonruim te voor bedrijfsdoeleinden aan haar bestemming onttrekken een com pensatie van ƒ100 per m2 woonruim te wordt geëist Voor woningen waar voor bij afbraak een krotopruimings- premie van het rijk zou kunnen wor den verkregen geldt een bedrag van 50 per m2 woonruimte. De nota ervoer veel tegenkanting van de raad. Nadat de heer W. J. C. Willemse (kath,) zijn „onaanvaardbaar" erover had uitgesproken stelde de heer S, J. Rosman (prol) een motie in het voor uitzicht. Hij sprak zijn bevreemding erover uit dat eerst nu, na twintig jaar strijd tegen de woningnood, zo'n maatregel nodig is en vond dat zij een grote mate van rechtsongelijk heid ten opzichte van allen die in het verleden woonruimte voor be drijfsdoeleinden hebben aangetrok ken inhoudt. De heet G. P. Verhulsdonk ging nog verder met zijn bezwaren toen hij de regeling een financiële hinder laag noemde voor kleine onderne mers die willen uitbreiden. Dit zou zelfs Marx te ver gaan, meende hij. Wethouder M. X Eykenaar leverde een uitvoerige verdediging, daarbij verdienstelijk gesteund door het nieu we socialistische raadslid Bastiaans. Hij onderstreepte het overleg met Rotterdam dat tot deze gedragslijn voor beide gemeenten heeft geleid en dat tot strekking had te komen tot een eensluidende regeling. Met cijfers toonde de heer Eyke naar aan dat de laatste jaren een S. 3. ROSMAN ROTTERDAM De 42-jarige Horst .Gratz uit Poortugaal heelt maandag bij werkzaamheden op de Hendrikweg kokend bitumen over zijn lichaam gekregen. Met brand wonden aan armen, gezicht en hals is de man naar het St Claraziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde toen een col lega .Van de heer Gratz een emmer water in de substantie gooide, waar door de inhoud over de rand heen golfde. SCHIEDAM Het comité Schie dam - Vlaardingen van de stichting tot handhaving van de Statenverta ling verzorgt zaterdag een bustocht naar de in Bameveld te houden toog dag. Opgaven bij de heren L. H. Rmpscheer, Havendijk 202a en C. A. den Uyl, Am. van Solmsstraat 6a, Schiedam en M. van Spijk, Da- theenstraat 166 en X Sneep, Rozen- laan 61, Vlaardingen. Men vertrekt om 7.30 van de Westhavenplaats, Vlaardingen en om 8.00 uur van het Emmaplein, Schiedam. Gevraagdeen Voor-- er.Tccte' ochtenden per week. Zelfstandig kunnende werken, MEVROü^-m.—yAir- yperen Vlaaruitig, Sehledamseueg 39 A ■f 3 Binnensingel 165 tel. (34)2489 Vlaardingen Ds. Jac. van Dijk Het Bcht van het evangelie ia One leven gebonden 3.25 EEN HOOGTEZON-BOEKJE Verkrijgbaar m de boekhandel ZOMER KEUN1NG WAGENINGEM Bij het is plaats voor een Gevraagd wordt Een flinke kracht, in het genot van een goede gezondheid, leeftijd tot 35 jaar, goede omgangsvormen, accuraat kunnende werken. Enige administratieve kennis strekt tot aan beveling. Geboden wordt Een functie "met afwisselend en verantwoor delijk werk met een dienovereenkomstige salariëring, .volgens c.ao. Gunstige pensioen regeling en overige sociale voorwaarden. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan het kantoor wén' het ziekenfonds Tuinlaan 90 te Schiedam. Alle CO-OP winkels en op het kantoor, tel. 34 35 44. toename valt-waar te nemen van het aantal bedrijven dat(om econo mische redenen) (dure) nieuwbouw- plannen laat varen en de toevlucht neemt tot (goedkope) woonruimte om uitbreidingen te bewerkstelligen. Juist voor die categorie is de rege ling bedoeld. De bezwaarde fracties waren met deze uiteenzetting niet overtuigd en de heer Rosman diende zijn motie in. De strekking daarvan was een uitno diging aan B. en W. geen uitvoering te geven aan de aangekondigde rege ling. De PvdA, de PSP en de CPN stem den tegen de motie. Zij werd met 19 tegen 18 stemmen verworpen. XJET is een waarheid als een koe dat wij vaak door eenvoudi ge hartelijkheid een ander blijdschap kunnen geven. En simpe le daad als een groet, een armzwaai of het sturen van- een prentbrief kaart. Met dit laatste woord kom ik precies op mijn onderwerp voor van daag. Weet ,u nog' van Peter Gorter in Maastricht, de j'ongen met blinde ouders? Zij zouden met .vakantie gaan, maar Peter kreeg eén ongeluk. Het was mevrouw Van Tuijll uit Rotter dam, die mij de geschiedenis schreef en vroeg: Vraagt u.de lezers 'eens of zij' Peter een kaart sturen? Nu kreeg ik een brief'van mevrouw Van Tuijll, waarin zij zegt: ,,Het resultaat is geweldig geweest. Bij gesloten zend. ik u een afschrift van een door ons ontvangen brief, Hier uit spreekt grote dankbaarheid. Met elkaar hebben we Peter en zijn ou ders fijne uren bezorgd." Inderdaad, het'resultaat is verbluf fend. En het gezin Gorter is er door verbluft. Bijna 400 kaarten in totaal zijn al aangekomen in de Maastrichtse Athoslaan! Ik moet eer lijk, zeggen dat ik er versteld van sta. Dat is nog eens reageren. Ik had natuurlijkgoede hoop - dat de lezerskring zou reageren. Maar zo! Ik haal er het vertrouwen uit dat ik u mag blijven vragen zo van tijd tot tijd eens van die eenvoudige harte lijkheid aan de dag te leggen. Ik ga even wat putten uit die brief van mevrouw Gorter. Haar zoon is inmiddels thuisgekomen, ze heeft er de handen vol aan, want hij moet natuurlijk verpleegd wor den. „Het kind ziet er nu al veel beter uit en eten als hij nu doet heeft hij nog nooit eerder in zijn leven gedaan", aldus Peter's moe der. Er zijn dagen geweest dat het kaarten regende, lees ik verder. Twee maal bracht de post er meer dan 100 tegelijk! En op 9 augustus waren er 370 maar ik neem aan dat dat cijfer inmiddels wel opgelopen is. Mevrouw Gorter zegt ook; „Wat zijn die Hollanders toch spontane mensen en zo hartelijk, dit meen ik echt. En dan moet ik er tot mijn spijt aan toevoegen ,dat Limburgers wel bekend staan als gemoedelijk en zo vrolijk. Dit klopt dan meestal wel, maar er is hier een groot ge- brek aan spontaniteit, aan meele ven, om van galant zijn maar te zwijgen." T*)IT dan uit de brief. Maar ik heb hier een speciaal woord van dank dat mevrouw Gorter, via me vrouw Van Tuijll, graag in de krant wil hebben: „Aan al de lieve mensen van Rot terdam en andere plaatsen in Zuid-Holland wil Peter Gorter uit Maastricht mede namens zijn vader en moeder allen zeer hartelijk dan ken voor de prachtige kaarten, die u allen hebt gezonden, vele met lieve woorden en goede wensen voor een spoedig herstel van mijn been. De spontaniteit van u allen is overweldi gend. We hebben honderden kaar ten ontvangen en Peter heeft daar mee een onbeschrijfelijk groot ple zier beleefd. Vooral ook onze aller hartelijkste dank aan de vele kinde ren en vooral aan hen die zelf ook ziek zijn. Mevrouw J. Gorter en Pe ter, Athoslaan 27, Maastricht." Nu sluit ik weer aan bij een alinea uit de brief van mevrouw Van Tuijll: „Dan weten zij die een kaart hebben gestuurd, dat zij inderdaad een lichtstraal hebben gezonden aan Peter en zijn ouders. Mijn man heeft 20 jaar geleden meegemaakt dat zij blind werd en van nabij de strijd gezien, die zij" had. We hebben dan ook grote bewondering voor me vrouw Gorter, zoals zij zich door het leven slaat en een grote steun is voor haar zoon en man." En verder lees ik uit de brief van mevrouw Van Tuijll dat de familie Gorter een mooi album plus een album met mooie foto's van Rotter dam heeft ontvangen. De familie Gorter kan maar niet begrijpen dat mensen uit Holland zoveel voor ie mand doen die ze toch niet kennen. Als klap op de vuurpijl verschijnt dan onderaan de brief nog de mede deling dat een Rotterdamse familie het gezin Gorter voor volgend jaar een weekje heeft uitgenodigd. De drie Gorters worden gehaald "en ge bracht! Een reeks van weldaden voor mensen, die er reuze gelukkig mee zijn en aan .wie het goed besteed is, constateer ik. En ik vond het prettig dit allemaal aan de Lijn te mogen hangen! .1 i'; r. s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1