INSTUIVEN VERSLINDEN GELD V ermakelijklieidsbelasting zit Liefde en Vrede hoog Hecht interkerkelijk in Holy AGENDA Hogere vergoeding doorstroming ANTI-FLODDER PRO Herrezen koor zingt in Nieuwe Zuiderkerk „Pöstzegelboeken gemeentebibliotheek Drjtotlgrttammcr Cuiturazet samenspel met Vlaardingen voort Gestolen kerkkist terecht m Of UI JANa Frans Hogendijk judo-kampioen Zo vlogen de duiven Gemeen te bestuur verzocht om extra subsidie Gereformeerd-Hervorntd Definitief plan voor zwembad Plaatsen open voor tenoren Hl Burgerlijke stand UITWISSELING VERHOOGT VERSCHEIDENHEID Komend seizoen voorstellingen in Passage 1# VDV houdt volgende week jaarvergadering Nieuiv tenue voor voetbalclub GTB ^laarhingen Zomeravondconcert op Oranjecarillon CMB-commissie bij iverf Gusto Ven de Hoek tof Vlaardingen 96? nc BOTTERDAaaiER Pagina 3 2 A WOENSDAG 23 AUGUSTUS 1967 Koninkrijksspelen Grootste Nieuw seizoen Teveel geld EEN TEHUIS J. JANSEN Vandaag.... en morgen -en dagelijks Filmcommissie •iv "-T-fidSt ,1 ïf M. INLICHTINGEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Passage Theater krijgt weer een kansje! De Algemene Schiedamse Kunstkring Cuitura is van plan er in het komend winterseizoen weer enkele voorstellingen te houden, maar ditmaal niet in de zogenaamde abonnements SAMENWERKING (Van een onzer verslaggevers) VLAARDIXs'GEN Bi] de Konink- riiksspelen, die vorige week op ae 4derlandse Antillen zijn gehouden, i, Frans Hogendijk in de afdeling udo ka/npioen geworden in zijn klas- f half-midden, Deelnemende landen «aren Suriname, de Nederlandse An tillen en Nederland. Prins Claus open de de spelen. Frans Hogendijk won zijn eerste nartij met de Antiliaan Bacuna door Set toepassen van de tiende heup worp 0®k zijn tweede partij met de Surinamer Wong-Chin wist hij met een vijfde beenworp m winst om te is leerling van de -EOrtschool Van Gorsel. De reis naar de Nederlandse Antillen was zijn tweede trip naar het buitenland. Hij beeft namelijk ook meegedaan aan de Europese jeugdkampioenschappen te Lissabon. In beide wedstrijden heeft hij grote ervaring opgedaan. m VLAARDINGEN Van de postduiven. Sjuaerwereniglng Keer Weer vlogen 417 2jlvCn- vanuit Seppe (41 km). De eerst aankomende duif legde de afstand af in 39 minuten «n 18 seconden; de laatste mitsdutf deed er 15 minuten en S seeon- ün langer over. De eerste twintig prijzen werden Pefcaald door; B. Simon Zn. 1. ,,v a Ledtang 2 3; mevr. d. Veiden 4 5; a Waardenburg 13; G. v. Stnjen 7 8 14; Cr v d Velden S II 20. A. Groencveld 12; A v d Have 13; A. v. Vliet 16: A. Erurelaan 17; J. v. Everdingen Zn. 18: A WestdiJS 19. Ook werd een vlucht gehou den vanuil Orleans. Hier werden de prij zen behaald door J v. Everdingen Zn. 1 3 5- G Blouw 2 II 16 17; A. Groeneveld 413; M. Sehapkun 6: A. waardenbun? 7 9 14- G. Schoenmakers 8 10 13 15; P. Broer- re 18 19. Zaterdag tussen 3 en 5 inltorven voor een vlueht vanuit Brasschaat (68 km) vrijdag haif aeht klokken aanslaan Zater dag zes uur controleprik. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het cen traal bestuur van de CJV Lief de en Vrede heeft burgemees ter mr. J. Heusdens, de wethou ders en alle leden van de ge meenteraad een brief gestuurd met het verzoek de vermake lijkheidsbelasting af te schaffen. Het centraal bestuur vindt dat verenigingen, die zonder winst oogmerk activiteiten- voor de jeugd organiseren, van deze be lasting moeten worden vrijge steld. Het draait allemaal om de weke lijkse instuiven in gebouw Triangel. Die verslinden geld. vooral ook om dat de beat bands duurder zijn gewor den. Het instuifwerk heeft vorig jaar zo'n 6.600 jongeren van 16 tot 18 jaar getrokken, van wie 75 proeent geen lid is van de CJV-clubs. Liefde en Vrede is daarom van me ning dat met deze beatavonden een VLAARDINGEN De hervormde en gereformeerde jeugdclubs in de wijk Hoiy zullen met ingang van het nieuwe seizoen gaan samenwerken onder de naam „Gerefor meerde- Hervormde Jeugdorganisatie Holy". De CJV Liefde en Vrede en het gereformeerde jeugdwerk zullen meehelpen dit nog jonge jeugdwerk op te bouwen. De zeven hervormde en gerefor meerde clubs weitken nu reeds twee* jaar samen, maar uitsluitend voor de jeugd onder de twaalf jaar. Thans zal ook worden gestart met clubs voor jongens en meisjes van twaalf jaar en ouder. Voorzitter van het voorlopig bestuur is de heer C. Schepen. De grote promotor tot het samengaan van het jeugdwerk in Holy is echter de heer S. B. van der Molen, evange list van de Gereformeerde Kerk van Vlaardingen. De CJV Liefde en Vrede heeft af gesproken in Hoiy geen nieuwe clubs te starten. Deze vereniging bereikt momenteel ongeveer 1.600 leden, verspreid over hen meisjesclubs en elf jongensciubs voor de jeugd van twaalf tot zestien, zes gemengde clubs voor boven de zestien en nog eens zestien clubs in de verschillende wijken. Van de instuif waren vorig jaar 800 jongens en meisjes lid, van wie 200 op een club van Liefde en Vrede zaten. Bij de Fico waren 1.400 jonge ren vanaf twaalf jaar ingeschreven. Buiten dit aantal bezochten gemid deld per maand ongeveer 600 jongens en meisjes beneden de twaalf jaar de filmvoorstellingen. vorm van open jeugdwerk wordt be dreven. De jeugd wordt van straat gehouden. En daarom zit de vermake lijkheidsbelasting de CJV Liefde en Vrede hoog. Daar komt nog bij, dat het instuifwerk niet in aanmerking komt voor subsidie en zichzelf moet bedruipen. Het nieuwe instuifseizoen begint za terdag 26 augustus met een, aldus het programma, „knal-openings avond". De toegangsprijs is noodge dwongen met een kwartje verhoogd tot twee gulden. „Meer dan twee gul den per avond kunnen we van de jeugd niet eisen", aldus voorzitter van de mstuifcommissie Andries Booij. De brief aan het gemeentebestuur is met het oog op het nieuwe seizoen begin deze week de deur uitgegaan. Liefde en Vrede hoopt dat een even tuele gunstige beslissing ook voor an dere verenigingen, die hetzelfde doel beogen, zal gelden. Van concurrentie is namelijk geen sprake. „Voor het zover is moet nog heel wat gebeuren", is de mening. Andries Booij: „Nog steeds moeten we zaterdagavond op de wekelijkse instuiven jeugd naar huis sturen. Vol is nu eenmaal vol en meer dan 240 jongeren kunnen we niet bergen. Een nare zaak, maar 't is zo. Er is in Vlaardingen veel jeugd, maar weinig keus". De Vlaardingse verenigingen kun nen veel jongeren niet bereiken, om dat het aanbod te groot is. Liefde en Vrede wil meer activiteiten ontplooi en. De vereniging denkt met name aan de jeugd van boven de achttien, die voor Vlaardingen verloren dreigt te gaan. Omdat Vlaardingen weinig te bieden heeft, trekt deze categorie naar Rotterdam of Schiedam, Deze jeugd interesseert zich niet voor beatavonden. Zij wil dixieland, jazz en misschien eens een probleem film met discussie daarna. Voor deze groep iets organiseren kost geld. Veel geld. Dat heeft de Instuifcommissie ihet vorige seizoen ondervonden. VLAARDINGEN De Vlaar dingse Dam Vereniging heeft haar 51ste jaarvergadering vastgesteld op dinsdag 29 augustus. Behalve de ge bruikelijke agendapunten zal een voorstel worden behandeld om in het komende seizoen de huishoudelijke competitie onder te brengen dn drie groepen. Verder staat hert vast, dat dit jaar drie tientallen in de competitie zul len uitkomen, hetgeen in jaren niet is voorgekomen. Als oefenwedstrijd voor het nieu we seizoen, waarin VDV voor het eerst zal uitkomen dn de provinciale competitie, zal maandag 4 september in Rijsoord worden gespeeld tegen de damvereniging. De laatste bordenwedstrijden voor het ingaan van een nieuw vereni gingsjaar leverden de volgende uitsla gen op: W. H. Niestadt J. J. v. Leeuwen 20, D. Mast W. Achter berg 20, W. den Breems C. J. Suyker 0—2, L. Mechielsen J. v. d. Ploeg 02, J. Weisscher T. Poot 1—1. De jaarvergadering begint om half acht in de bovenzaal van gebouw Excelsior. Gezocht tegen vergoeding voor de periode 28 aug. tot pl.m. 1 okt. a.s. voor een meisje van 14 jaar, leerlinge Chr, Lyceum, Vlaardingen. Weekends afwezig. de Wildtlaan 1, Heiloo Telefoon 0.2200—31919. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het voetbalelftal van de Technische Bedrijven, GTB, komt in het komende seizoen in nieuw voetbaltenue. Voorheen droe gen de GTB'ers geel-zwarte kleuren. Het nieuwe tenue bestaat uit zwarte kousen, wit broekje en een wit shirt, waarop een geel-zwarte baan. Zaterdag 2 september begint de competitie voor GTB en dan zullen de spelers dit tenue voor het eerst dragen. SUtbjehoprzaalr walt Disney's Sneeuw- rone etude 1 dwergen. 20. nnmaiiuelire-K; Inter Kerkelijk avondge- ®ea. 19.30 tot 19,50. .Stadsgehoorzaal: ">r!t. 20. Le gendarme a New ,V,PC, Kattenbelter; Liesveld 151. expositie «roeipen en Koralen 8 tot 18. m dagelijks n?,y,ltaP*0®r "De Rotterdammer" Smalle SihCdstraat n. tel 24B775, redactie* tel. -15775, b g.g 346619. here?. t?n bezorging; H. Verheij. Wag- 24b. tel 343345. dagelijks van Hyp - 19.30 uur gJt zaterdag van 18 - 19 rtAUTObeek: Van Hogendor». Van Hogen- "«Dlaan 139», tel. 344233. Toen is reeds begonnen met voor de ouderen in de bovenzaal van Tri angel iets anders te organistten. Andries Booij: „Het financiële risi co is te groot. Het begon lekker te lopen, maar het kostte teveel geld omdat de vaste bezoekerskern nog moest worden gevormd. Het starten van instuiven voor boven de achttien hangt momenteel af van de opheffing van de vermakelijkheidsbelasting". Dat zou voor het instuifwerk een enorme verlichting betekenen. De beatavonden zouden ruimer kunner worden opgezet. Een financiële tegen valler kan gemakkelijker worden op gevangen en de instuifcommissie zou toekomen aan activiteiten voor de ou de jeugd. Men kan zich voorstellen dat het gemeentebestuur niet zomaar zonder meer de vermakelijkheidsbelasting wil afschaffen. Maar er zijn andere mogelijkheden. In Aalsmeer bijvoor beeld wordt het bedrag van de ver makelijkheidsbelasting teruggestort in de verenigingskas als een extra subsidie. Daar wil ook Liefde en Vre de naar toe. De filmcommissie (Fico) van Liefde en Vrede begint het seizoen zaterdag 2 september met jeugdvoorstellingen in de Westwijk en een week later in Triangel. De Fico gaat bij het kiezen van de rolprenten af op de beoordeling van „Film en Jeugd". Ook dit jaar zal op het programma afwisselend een ko mische film, een „thriller" of een meer serieuze rolprent staan. De heer K. van Vliet, voorzitter van het centrale bestuur, zei dat ook de Fico gebaat zou zijn bij het ver dwijnen van de vermakelijkheidsbe lasting. Voorheen had men de toegangs prijs beneden de gulden weten te hou den om geen vermakelijkheidsbelas ting te moeten betalen. Nu het huren van films aanmerke lijk duurder is geworden zullen ook de toegangsprijzen van de films wor den verhoogd en wel zo, dat met aftrek van de belasting men er finan cieel toch nog wijzer van wordt. Dit geldt overigens niet voor de jeugd films, waarvan de entree twee kwartjes is. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Hessel H. de Harder, beiaardier van Katwijk aan Zee en het Provinciehuis te Den Haag, verzorgt vrijdag het zomer avondconcert op het Oranjecarillon m de toren van de Grote Kerk. Het concert, dat om zeven uur begint, duurt een uur. Het programma is als volgt: 1. Four pieces for a „Musical Clock" van Handel. 2. Drie Engelse volkslie deren: My bonny is over the ocean, Come to dinner. All through the night. 3. Gavotte et musette van Lul- ly. 4. Giga van Couperin, 5. Vier Duitse volksliederen: Hinaus auf die See, Sehnsucht nach dem Rhein, Das Schafermadchen und der Kuckuck, Heidenröslein. 6. Mars van Hartop. 7. Msnuet van Baustetter. 8. Vier volks liederen: Ga toot je, Den uil die op de peerboom zat. Er ging een patertje langs de kant, Klokke Roeland. 9. Twee nocturnes van Wouter Paap. 10. Improvisatie r (Van een medewerker) SCHIEDAM 0e afdeling Schie dam van de Maatschappij tot Bevor dering der Toonkunst had vroeger een koor, dat voortreffelijke uitvoe ringen van grote werken gaf. Maar door allerlei oorzaken waai radio en televisie hun rol bij speelden verminderde het ledental zodanig, dat het koor moest worden opgehe ven. Kort geleden nam (het bestuur het ^besluit, te trachten weer een koor op te richten. Dat werd een bijzonder groot succes, want in enige weken meldden zich meer dan zeventig le den aan, die onder leiding „van de jonge dirigent Aad van der Hoeven aan het werk togen en al aan een concert hun medewerking hebben verleend. Zaterdag 30 september zal dit weer het geval zijn; In de Nieuwe Zuider- (Van een medewerker) SCHIEDAM De heer C. Boen der, 'bondsbestuurder van de Christe lijke Metaalbedrijfsbond installeert donderdagavond om 20 uur in ge bouw Christelijk Sociale Belangen een bedrijfs-contact-conunissie voor de Werf Gusto. Deze nieuwe commis sie moet het werk van de CMB in het bedrijf levend houden. kerk te Rotterdam zingt het koor dan in samenwerking met het Prinse kerkkoor o.a. „Psalm 117" van Georg Ph. Telemann en een gedeelte uit een „Te Deum" van Marc-Antoine Charpentïer. Voor later staat al het „Gloria" van Antonio Vivaldi op het studtepro- ramma en er zullen ook grotere wer ken aan de beurt komen. Maar dan moet het koor ook eerst groter wor den, vooral wat het mannelijk deel betreft, waarbij het beruchte tekort aan tenoren boven de Moerdijk zich duchtig laat voelen. Wie mee wil zingen kan terecht op de repetitie op dinsdagavond om 8 uur in het Gebouw voor Christelijk Sociale Belangen aan de Langehaven 73, of kan inlichtingen krijgen bij mevrouw M. van Haselen-Vlugter, te lefoon 268270, Lange Nieuwstraat 119a. Het zo groot geworden Schiedam kan toch zeker wel een groot Toon kunstkoor opleveren! Als bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat de zangeres Els KIoos bereid is gevonden, de leden in de geheimen van de koorzang in te wij den. Er Is een orkest gevormd, dat onder leiding van de jeugdige diri gent Kees van As al met de repeti ties is begonnen. Ook voor dit orkest kunnen leden vooral strijkers zich opgeven aan bovenvermelde adressen. (Van onze oorrespondent) ROZENBURG. Wie in Rozen burg gaat verhuizen, heeft kans on der één 5 van de drie vergoedingsre gelingen te vallen, namelijk de krot- pruimïngsvergoeding 600,-), de doorstroming» vergoeding (van een goedkopere woning naar een duurde re 750,-) of de vergoeding bij ge dwongen verhuizing 850,-). Het is B, en W. gebleken dat zich gevallen voordoen, waarbij het verschil in grootte van vergoedingsbe drag aanleiding kan geven tot moei lijkheden. Daarom krijgt de raad in zijn ver gadering van donderdag een voorstel te behandelen om de doorstromings- vergoeding op te trekken tot ƒ850,-, waardoor voorkomen wordt, dat zich probleemgevallen gaan voordoen. De zwembadbouw blijft Rozenburg ook bezighouden. In november 1965 stelde de raad ƒ6500,- beschikbaar voor eep schetsplan voor dit had. In 1966 werd dit krediet verhoogd tot ƒ8600,-. Na bestudering van dit ont- werp-plan, vinden B. en W. het thans verantwoord opdracht te verle nen voor het maken van een defini tief plan. Dit plan zal door de Koninklijke Nederlandse Heide Mij. worden ge- van 50 jaar geleden De Renata Leonhardt" getorpedeerd. Nadat het stoomschip „Renata Leon hardt" hedenmorgen werd losgesleept door twee sleepboten en koers wilde houden naar Fredcriea, is het buiten het territoraal gebied getorpedeerd en ge- ronken. Ren „bovenste beste". Een soldaat af komstig uit Roden (Dr.) he-telde in een café te Groningen een gla» melk. Ter wijl de bedienende juffrouw dit toor hem haalde, -tal hij 50 uit de geldladr. Ilij wordt ook verdacht van rijwieldief stal. maakt tegen een bedrag van ƒ62.500,-. B. en W, vragen de raad dit krediet beschikbaar te stellen. De gemeenschappelijke regeling voor de bestuursschool Zuid-Holland is reeds door acht gemeenten vast gesteld en B. en W. zouden graag als negende deelnemer de gemeente Ro zenburg zien. De kosten zijn gesteld op zes cent per inwoner. (Van eet» onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op 6 mei 1840 zag de postzegel het levenslicht, dank zij de uitvinding van de Schotse druk ker James Chalmers. De eerste post zegel, de blackpenny, droeg de beelte nis van Koningin Victoria. Onmiddel lijk na het verschijnen van de tweede eersteling begon men al met verzamelen. Dr. Gray, beambte van het Britse Museum, was de eerste postzegelver zamelaar. Velen volgden hem al gauw na en reeds in 1842 dreef Punch de spot met de nieuwe hobby isten. Dit is te lezen in het Philatelistisch werkje van G. J. Peelen, „Postze gels", met als ondertitel „Het verza melen naar motieven". Het is een van de vele interessante en instructie ve werkjes, die op het ogenblik in de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek aan de Lange Haven in een boekenex- positie over Philatelic zijn bijeenge bracht. Verder liggen er onder meer: Chr. de Moor, Postzegelkunst, de vormge ving van de Nederlandse postzegel; J. J. M. Kiggen, Telecommunicatie op postzegels; J. D. van Brink, Hoe worden postzegels gemaakt?; K, E. König, Postzegels verzamelen;J, H, Broekman, Het interessante van poststukken; Postzegels vertellen door Max Buttoer, een aantal verha len, avonturen en anecdoten, met 216 afbeeldingen van postzegels, waaron der 68 gekleurd. VLAARDINGEN Geboren: Angelicme Hendrik a Antoma, d.v. J. H. J. ,van der Kuil en M. A. Mechielsen, Antonie Duyckstraat 25; Ingrid, d.v. J. P. van der Hoogt en 3. H. Mul, SchlmmelpenntncK- straai 19a; Hlllegonda. d.v. W. Zwaans en L. C. J. Kuup. Twee Vriendenstr, 22; Jo hanna Hendrica, d.v. D. Pronk en A. Bre- derveld, Heeoiraadstraat 1; Frank Hugo, z.v. c. Bogerman en J. M. Oele. Van Blankenhaimstr. 23; Albertus Robertus, z.v. A. Koemans en C. J. Verhagen, Van Hogendorplaan lSód. Overleden: Klazina Kleljwcgt. 35 jr.. we duwe van; K. Oosterlee, Rozenburg, Blan kenburg 21. Getrouwd: Gijsbertus Petrus Odljk. 23 en Maria Geertrulda Groen, 23; Jakob Franken. 23 en Elizabeth WesterdUk.fi. SCHIEDAM Geboren: Karin J C dv S Veldhoven en C Vredenbregt; Erwln zv H D Nieuwenhuteen en A J van den Berg; Michel zv p G M oomen en P Bosman. Overleden: J A claris. 68 echtg J Huiskas; N C de Jonge, 48. vorm. Dc voorstellingen worden georga niseerd in Kunstcentrum-verhand. Het is de bedoeling In safacnwfrking met de stichting Vlaardihgs Kunst, Centrum couponboekjes te gaan uit geven. Het bestuur van Cuitura neeft voor drie avonden bij het Passage Theater een contract afgesloten. Woensdag 18 oktober treedt de To neelgroep Ensemble op, woensdag 24 januari 1968 is er het Fiesta Gitana en vervolgens donderdag 29 februari 1968 het Cabaret Lia Dorana. De samenwerking met het Vlaar dingse Kunstcentrum is verleden jaar van dien aard geweest, dat men deze ook voor het komende seizoen wil voortzetten. Mogelijk kan men door uitwisseling met Vlaardingen op den duur meer verscheidenheid in de avonden brengen. Daarom kan Cuitura zich niet ach ter de Schiedamse Gemeenschap stel len met de abonnementenverkoop voor voorstellingen te Rotterdam. Het bestuur meent, dat de moge lijkheden voor Schiedammers om naar Rotterdam te gaan al zo ruim zijp, dat het niet nodig is om ook daaraan zijn krachten te geven. Het zai al tijd en moeite genoeg kosten om een aantrekkelijk pro gramma m Schiedam te verwezenlij ken. Het programma 1967-1968 in 'de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen luidt als volgt: 19 september Nederlandse Comedïe, 1 november Haagse Corne ll ie, 28 november Nieuw Rotterdams Toneel, 13 januari 1968 Nieuw jaarsfestival met Fons Janssen, 17 fe bruari Toneelgroep Centrum, 12 maart - Nieuw Rotterdams Toneel, 3 april Haagse Comedïe. 84 SCHIEDAM Dinsdag heeft de brandweer op het Lorentzplein onder leiding van brandmeester Van der Touw een antenne op het dak van de familie A. v.d. V. 'vastgezet. De naast was losgerukt en hing alleen nog maar aan een draad, SCHIEDA M— Tijdens deexpres- sieweek die in de Brandersbuurt werd gehouden, is een schijnwerper ontvreemd ter waarde van ƒ45 en een lamp van 30. De schijnwerper hing aan de muur van de tuin van de oud-katholieke pastorie. De eigenaar, de 20-jarige student J. G. B., heeft aangifte bij de politie gedaan. SCHIEDAM —Op de Horvath- weg kregen elf automobilisten een proces-verbaal wegens overtreding van de maximumsnelheid. Ze hadden tussen de 66 en 78 km gereden. VLAARDINGEN De heer J. J. Vet, klerk bij de gemeentelijke ener gie- en waterleidingbedrijven, afde ling administratie, is geslaagd voor het praktijkdiploma Moderne Be drijfsadministratie (M.B.A.). De heer P. van der Hoek, controleur bij het zelfde bedrijf, slaagde voor het di ploma Gezelwaterfitter. VLAARDINGEN De heer H. van Leverihk, onderwijzer aan de Rembrandtschool, openbare school voor uitgebreid lager ondei-wijs, slaagde voor de akte handelskennis l.o. VLAARDINGEN In het open bare archiefbewaarplaats aan het Plein-Emaus 5 zijn de volgende archi valia opgenomen: archief van de Re- 'dersvereniging te Vlaardingen, ig29 tot 1966; archief van de verdeelcom- missie voor verse vis te Vlaardingen, 1946 tot 1948 en archivalia van de heer A Verboon Jzn., commissaris van de N.V. Taandenj en nettendro- gerij te Vlaardingen, 1958 tot 1964. MAASLAND In het komende seizoen* zal ds. H. J. J. Keijzer weer voorgaan in de jeugddienst van de Hervormds Gemeente met het thema „Welvaart en welzijn". De eerste dienst wordt zondag gehouden om 19 uur met als onderwerp „High", (Van onze correspondent) MAASLAND De antieke kist die veertien dagen geleden uit de Hervormde kerk werd gestolen, is terecht Een knap stukje speurwerk, waarin* de rijkspolitie van Maasland en groot aandeel had, leidde tot de opsporing In Den Haag. De kostbare kist werd met enkele oude asbakken uit de kerk gestolen. De dieven hadden zich waarschijnlijk laten Insluiten, want overdag is de kerk voor bezichtiging opengesteld. De politie heeft tot nu toe nog geen spoor van de daders MIJN collega's van de redactie kennen mijn hartstochtelijke liefde voor bloemen, planten, gras, tuinieren en alles wat daarmee sa menhangt. Zij weten, hoe vaak ik heb gedwaald door de paden van De Zuiderhof, door het Ruigeplaatbos in Hoogvliet, door wat er Schiedam en Vlaardingen nog rest aan parken en tuinen. Zij -weten, hoe ik denk over de schamele resten van De Beer en zij weten ook dat ik De Zuiderhof een heel_ mooi volkstuinencomplex vond. Mijn collega, die een „kritisch be keken" over volkstuinen sdjreef, heeft een stapel brieven gekregen van mensen, die boos op hem, zijn. Omdat ik met die mensen meevoel, heeft hij die stapel op mijn tafel gedeponeerd. Bij de boze briefschrij vers zijn er heel wat, die hun epistel graag als ingezonden stuk in. de krant zouden zien opgenomen. Jammer dat dït niet kan. Als dat met éen van die brieven gebeurt, moet het vanzelfsprekend ook met alle andere volkstuinbrieven geschie den. Als we dat deden, zou er in De Rotterdammer geen plaats meer. zijn. voor het dagelijkse nieuws! Kijk, een volkstuinder wordt door de gemeenschap in staat gesteld tot een nuttige en positieve vrijetijdsbe- rieding. De Rotterdamse Bond van Volkstuinders heeft vierduizend le den, er zijn dus in Rotterdam, .alleen al vierduizend volkstuinen. Die le nen -hebben elk een gezin, er..zijn dus zestienduizend Rotterdammers die van volkstuinen genieten. Fr is een -groot aantal meiiseh dat zakelijke belangen heeft en ik ben het volkomen met een der briefschrijvers eens, dat er op deze manier ongeveer honderdduizend mensen zijn, die op de een of ande re manier bij 'de volkstuinderij zijn betrokken. TAAT is een zeer respectabel aan- tal, maar daar zit 'm nu juist de kneep. Rotterdam telt heel wat meer dan zevenhonderdduizend in woners. Ik heb in het verslag van een gemeenteraadsvergadering gelezen, hoe laag de huur is, die een volkstuinder voor zijn stukje grond betaalt Ik heb ook kunnen lezen dat, om die volkstuin in stand te houden, de overheid, zowel rijk als gemeente, fiks moet bijbetalen om dat het terrein waarop die volkstuin ligt heel wat kostbaarder is dan het geen de volkstuinder en zelf voor kan opbrengen. Die bij,betaling geschiedt uit belastinggeld, dat wij' allemaal, dus ook ik, Jan Krant, bij elkaar brengen. Als er één ding is wat ik zo graag zou willen hebben, is dat zo'n volkstuin. Die krijg ik nooit van m'n leven. Omdat er lang niet ge noeg zijn en ook nooit zullen zijn voor alle gegadigden. Meebetalen er aan moet ik toch. 'Heeft u in de gaten, volkstuinder, dat u tuiniert op een stukje grond, waarin ik een aandeel heb, maar dat ik nooit mag betreden? 7EKER, er zijn verpleeghuizen voor demente bejaarden, waar aan ik ook meebetaal en waarvan ik van harte hoop dat ik daar nooit in behoef te komen. Dat ik daaraan bijdraag is goed, verpleegden heb ben recht op mijn aandeel. Maar geldt zoiets ook voor da volkstuinder? Heeft een volkstuin- der het recht om op kosten van zijn medemens een hobby uit te voeren, terwijl die daaraan betalende me demens van een dergelijke vrije tijdsbesteding Is uitgesloten? Natuurlijk, ik betaal evengoed mee aan voetbalsport, atletiek, ten nissport, zwemsport, wat niet al. Maar als ik morgen wil gaan spor ten ga ik naar een club en als die mij een fatsoenlijke vent vindt profi teer ik op dezelfde manier als ieder ander van de belastinggelden. Dat is allemaal prachtig, zegt een briefschrijver. Maar hoe zit het dan met al die villa's en dure bungalows met hun tuinen op de kostbare Rot terdamse grond? Daar mag jij toch óók maar niet zomaar binnenlopen. Jan? Gelijk heeft hij. Maar aan zo'n villa met tuin betaal ik niet mee, Sterker, als iemand een dure villa met tuin in Rotterdam wil bouwen moet hij een grondprijs betalen, die verhoogd wordt met een bijdrage voor de grond van woningwetwonin gen. Hij moet dus niet alleen voor zijn eigen huis met tuin betalen maar óók voor de woning van een, ander. Als u, volkstuinder, dat wilt doen, wei. dan heb ik daar volkomen vre de mee, want dan is die tuin hele maal van u. Maar nu is uw tuin maar voor een beetje van u en voor een heleboel van de gemeenschap. Dat roept vragen op, weet u.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1