Bertus Coenradie zal niet meer fluiten AGENDA" Lijn 4 uit de rails Gouden ODI mikt op kampioenschap SkJIoltd'damiUFr Bibliotheek krijgt steeds meer lezers Engels koor op hoog muzikaal niveau MkIgVersluizen Ds. Th. Swen jubileert GE JA Mt, 7* IN EEN FORTEX KOSTUUM Koninldijk brons voor J. Pijnacker Ander werk veteraan-arbiter? Auto sloeg over kop bestuurder ongedeerd Ruimere normen voor doorstrommgspremïe KOOP NIETS AAN DE DEUR" Burgerlijke stand Moderne jonge schrijvers in trek NO 00K VOOR OW MEUBELEN! Drie scooters op een dag gestolen Slingelandtstraat 2 maanden dicht GROOT FEEST IN VOORBEREIDING ">r Gezinsvoorlichting Bromfietsers gewond naar ziekenhuis Oranje Nassau naar seriewedstrijden pE rotterdammeh DONDERDAG 24 AUGUSTUS- 1967 951 FORTEX EEN FIETS OF BROMMER DE VARI VLAARDINGEN Pa ndaaa.... FEESTAVOND -en morgen .en dagelijks KAMPIOENSCHAP VOOR BRILLEN In het hart van Vlaardingens grootste woonwijk, aan de Dr.- Wiardi Beckmansingel, vindt u één der grootste en best gesorteerde - meubelzaken van onze stad, met onbeperkte parkeergelegenheid Ar 300 m2 meubeietalages «Ne meubelen zichtbaar geprijsd Ar het V.K. vormkeur embleem garandeert een goede kwaliteit Ar onze bijna 50-jarige ervaring waarborgt een goede service, ook na levering en betaling. Ar deskundige verkopers, die niet alleen kunnen verkopen, maar u graag willen en kunnen adviseren. Ar Voor u dus alle redenen om een kijkje te komen nemen in onze moderne showroom. U bent hartelijk welkom bij: floris de vijfdelaan 136 - tel. 342382 - van hogendorplaan 31 - tel. 345182 .R'l^^PSpVlaarding'en meubelshowroom: dr. wiardi beckmansingel 3 - 5 - tel. 348086 Avondhymne Pagina 3 Korte Hoogstraat lia {boek Hoogstraat) Vlaardingen - Tel. 346151 Wij geven gratis Anlmozegels SCHIEDAM De heer J, C Pijnac ker uit de Paulus Potterstraat is on derscheiden met de ere-medaille in brpns verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau Hij ontving zijn on derscheiding vanmiddag, donderdag, m het stadhuis van burgemeester H. Roeifsema. De heer Pijnacker (57) vierde van daag zijn veertigjarig jubileum bij de Capsulefabriek Holland. Hij heeft daar op verschillende afdelingen ge werkt en verricht op het ogenblik een functie in de loodwalsenj (Van een medewerker) VLAARDINGEN Alle voetbal lers in Vlaardingen weten wie Bertus Coenradie is. De meesten hebben on der zijn leiding een of meer wedstrij den achter de rug. Vandaatr dat de heer Coenradie, die nu 69 jaar is, bijzonder populair is. Niet alleen bij senioren, maar ook vooral bij talrijke junioren. Vrijwel iedereen noemt hem Ber tus en zelf weet de nestor van de Vlaardingse scheidsrechtersvere- mging met beter. Al enkele malen heeft hij afscheid genomen als aktief scheidsrechter, maar telkens begint hij weer opmeuw; steeds wordt hu nog gevraagd om wedstrijden te lei den en hij doet het nog graag ook. Toch ziet het er nu naar uit, dat Bertus niet meer zal fluiten op de groene velden. De afdeling Rotter dam van de KNVB heeft hem meege deeld, dat zij het niet langer verant woord acht, hem nog langer in com petitieverband te laten fluiten. Dezelfde bond heeft echter reeds eerder laten doorschemeren dat voor de scheldende nestor wel een Plaatsje is in de KNVB. Misschien kan hij dus als adviseur nog belang rijk werk voor de bond gaan verrich ten. Hoewel hij pas op 37-jarige leef tijd zijn scheidsrechtersloopbaan be- met dit embleem is door geleverd. Wij staan borg voor een GOEDE SERVICE SCHIEDAM De 25-jarige tand- techmker P. "W. uit Den Haag verloor woensdag de macht over het stuur van zijn auto toen hij te hard reed QP het Kethelplein. De auto sloeg over de kop en moest later door een takelwagen worden weggesleept, "e autobestuurder kwam met de schrik vrij. gon, behaalde hij een 33-jarige erva ring en deze zal hem zeker van pas komen als hij moet gaan beoordelen hoe jonge scheidsrechters de fluit hanteren. Bijzondere belangstelling heeft Ber tus Coenradie voor de jeugd, die hij steeds op een hem eigen wijze tracht op te voeden op de groene velden. Het zal Bertus bepaald met meeval len een streep te zetten onder zijn lange loopbaan als aktief voetbal scheidsrechter. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Drie autobussen hebben woensdagmiddag tussen kwart voor vier en half vijf het ver voer van de REJC reizigers tussen de Broersvest en bet Marconipieln in Rotterdam verzorgd omdat lijn 4 niet reed. Door een nog met precies opgehel derde oorzaak was een op het zoge naamde opstelspoor achteruit gezette tramwagen aan het emö van de rails over de stootblokjes te ver doorgere den. Het wagenstel, waarvan vermoede lijk de rem niet (voldoende) werkte, kwam tot stilstand tegen een ijzeren paal waaraan de draden van de hoofdleiding bevestigd waren. De bo venleiding knapte af en kwam knette rend op de rails terecht. Persoonlijke ongelukken deden zich met voor. Met een RET reparatiewagen werd het euvel verholpen en de tram op de rails gezet Het verkeer werd tijdens het uitoe fenen van deze werkzaamheden door de Lange Kerkstraat omgeleid VLAARDINGEN De Van Slmge- iandtstraat zal tot 24 oktober tussen de Van der Duyn van Maasdamlaan en de toegangsweg tot het park 't Nieuwelant voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, gesloten zijn. Deze maatregel geldt eveneens voor de zuidelijke rijbaan van de Van der Duyn van Maasdamlaan. (Van een medewerker) SCHIEDAM De oudste christelij ke korfbalvereniging ODI zetelt in Schiedam. De vereniging werd op 11 april 1918 opgericht en hoopt dus in dit seizoen bet gouden jubileum te vie ren. Vooral in CKB-kringen geniet van toernooien was de club vertegen- ODI een grote bekendheid en op tal woordigd. In de laatste jaren is ODI bezig het ledental uit te breiden. Het bestuur heeft al vele propaganda-akties op zijn naam staan. Thans telt de vereniging een honderd-tal leden. Ook op financieel gebied doet het bestuur veeL Vooral de traditionele boterletter- en kerstkransenakties doen het goed en jaarlijks kunnen enkeie honderd guldens aan de debetzijde van de kasboeken worden- geschreven. In oud-papier heeft ODI ook „gehandeld", maar dat loont tegenwoordig nauwe lijks de moeite Het 50-jarig bestaan zal m april niet ongemerkt voorbij gaan Het bestuur heeft een jubileumcommissie benoemd, bestaande uit heren H Roozenbeek (ODI-voorzitter), J H. Verhey, L Bas- tiaans en E. Mast, Dit viertal komt al een jaar lang regelmatig bijeen om de feestplannen op papier te zetten en die in april uit te werken. Zo staat een feestavond voor de leden op het programma, een receptie, een reünie met intieme avond voor oud-leden en zelfs is het woord „diner" al gevallen Le gendarme 4 New 25. Stadsgehoorzaal: York. 2o. fï'maüskerk: receptie ds Th. Swcn, 19 30 lot 21 30. Roode Kruisgebouvr: Emmastraat 3J, ds. oen Hoed voor Herv. Geret. Comité. y^Osgehoorzaal; Le gendarme 4 New (Grot? Kerk: zomeravondconcert op Oran- lecarinon, 19 tot 20. 6 ds W. Kamp voor Oud "«et Gem. in Ned 19 30. nJUkantoor „De Rotterdammer" Smalle SmVlnltrilat 11. tel. 346175, redactie, tel. HS?5. b.g g. 346619 mSjchten bezorging: H. Verhel), Wag- 1S1» f|®t 24b, tel. 343345, dagelijks van a-,. uur en zaterdag van 18-19 uur. drSïP'"teek: Van Hogendorp, Van Hogen- oorpiaan 12gai te) 3442H De feestavond wil men het motto meegeven van „Herdenken en vieren met welk voorstel de heer Roozenbeek kwam, die ook zitting heeft in tal van andere commissies van de CKB en de NCSU Om aan de nodige gelden te ko men forden nieuwe akties ontketend en in de weekbrief van deze week komt men met de aankondiging van een doelpuntenaktie, waarmee reeds zo- van 50 jaar geleden Een zeldzaam geial. Voor de Ulrerht- sehe rechtbank verzocht een hotelknecht, die terecht stond «cgens landloper;) en diefstal, aan de rechtbank hem een zoo lange gevangenisstraf op te leggen, dot hy pas tegen het volgende voorjaar, als het hoteteeizoen begint, weer op vrye voeten zal komen. De Officier van Jus titie ei «ril Ie vier maanden gevangenisstraf en verzocht voor den beklaagde een zoo danige veroordeling, dat hy opgeborgen kan blijven, liotzij in de gevangenis, lietzii in de Rijkswerkinrichting, totdat het seizoen gunstig voor hem is om werk te vinden. veel andere verenigingen succes heb ben. Ook zal de boterletter- of kerst- kransenaktie weer op het programma komen. In het jubileumjaar hoopt ODI niet alleen goed uit de „competitiebus" te komen, maar de „gouden club" mikt zelfs op een kampioenschap. Men wil zo spoedig mogelijk naar de overgangs klasse en zo mogelijk in de toekomst naar de hoofdklasse van de CKB. Met ingang van het volgende week te beginnen seizoen zal de neer J. Heemskerk {trainer van het Delftse Excelsior) de Schiedamse wit-zwarten onder zijn hoede nemen en men wil alles op alles zetten om de titel in de eerste klas B op naam van „Ontspan ning Door Inspanning"' te sennjven De vorige tramei, J. Versteeg, heeft ODI in het seizoen 1965-1966 via een tweede plaats naar de eerste klas doen promoveren en in het afgelopen seizoen bracht hij het weer tot de tweede plaats maar dit keer was daar geen promotie aan verbonden. De heer Versteeg gaat weer naar het Dordtse Snel, waar hij m het eerste team tot successen meent te komen. De heer Heemskerk tracht hetzelfde te doen en aan de spelers en speelsters zal het niet liggen. Twaaiftalbijeen- komsten komsten worden georgani seerd. er is zaal- eu veldtraining en een veidtraining en een groep neemt zelfs deel aan de microkorfbalcompetitie in de Rotterdamse Energiehal. (Van eer onzer verslaggevers) SCHIEDAM Als gevolg van de per 1 juli ingegane huurverhoging zijn de huurgrenzen die gelden voor de „doorstromingsregehng'' gewij zigd De huurprijs van de zelfstandi ge woning, die men verlaat en voor verhuur beschikbaar blijft, om een duurdere woning te betrekken, moet thans ten minste ƒ55 en ten hoogste 125 per maand bedragen De huurprijs van de duurdere wo ning, die men betrekt, moet ten minste ƒ150 en ten hoogste ƒ250 per maand bedragen, de kosten van de warmte levering niet inbegrepen. De wijziging wordt gerekend te zijn inge gaan op 1 juli Zij, de m aanmerking menen te komen voor een financiële tegemoetkoming uit het doorstro mingsfonds, kunnen zich wenden tot het bureau Huisvesting, Westmo lenstraat 26 De te verlaten woning moet in Schiedam en de te betrekken woning in Scniedam of m een andere gemeente m het Rijnmondgebied staan Van een onzer verslaggavers) SCHIEDAM De Stichting voor Huishoudelijke- en Gezinsvoorlich- ting heeft weer eens een waarschu wing iaten uitgaan om niets aan de deur te kopen en vooral geen aan- koopfonnulieren te ondertekenen voordat men ze heeft doorgelezen. Men kan er beter eerst een nachtje over slapen en bij de Stichting infor meren, of het werkelijk om zo'n voor delige aanbieding gaat als wordt voorgesteld. Men kan zich daarmee veel teleurstelling en leed besparen. De Stichting constateert een groei ende behoefte aan consumentenvoor lichting. Zij verstrekt gaarne inlich tingen en objectief advies over huishoudelijke apparatuur en proble men, Daaraan zijn geen kosten ver bonden. De informatie-uren zijn dinsdag en donderdag van tien tot twaalf uur of na telefonische afspraak. De Stichting geeft ook een aantal nuttige cursussen, van vier of acht lessen van 2'/s uur, eenmaal per week. Het cursusgeld bedraagt per les overdag een gulden en 's.avonds 125 plus eenmaal per kalender jaar een gulden inschrijfgeld. De lestijden zijn 's morgens van half tien tot Jwaalf uur.^ 's. middags van kwart voor "-twee'" tot '"kwart over vier en 's avonds van half acht tot tien uur. Men kan zich opgeven tij dens de kantooruren van dinsdag tot en met vrijdag van tien tot twaalf uur in de Nieuwstraat 12, lokaal acht, telefoon 26 47.81. De volgende cursussen worden o.a. gegeven. Zorg voor de voeding, Gast en gastvrouw, Kleine karweitjes in huis, Zorg voor de kleding, Verzor ging van het uiterlijk, Geschenken maken, Bloemschikken. SCHIEDAM Geboren: Carmen dv. F Garcia Crespo en C Carrasco Arteaga, Eugenie L d v E C Macaré en M J, C te Kiefte Johannes H zv. H C J Engel man en C. P M Mannaart, Sandra P. dv K. Liekendiek en M H van de Schuur, Cecilia dv B. Kramer-Freher en H C„ Pors NU IS EEN RINCK-BRIL {door de RINCK-extra's) VOORDELIGER DAN OOIT (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de kruising BoerhavenlaanSwammerdamsmgei vedleende woensdag de zestienjarige J. B. op zijn bromfiets geen voor rang aan een personenauto, bestuurd door de 20-jarige loodgieter H. S. Met een hersenschudding moest de bromfietser, die was gevallen, naar het Gemeenteziekenhuis wor den gebracht. Beide voertuigen wer den min of meer ernstig beschadigd. SCHIEDAM Op de kruising Meeuwensingel en Schiedamseweg zijn woensdag een bromfietser en een motorfiets op elkaar gebotst. De bromfietser, de 42-jarige zadelmaker J. H. K. viel en moest met een her senschudding in de Dr. Noletstichtmg worden opgenomen. Het ongeluk gebeurde op het mo ment dat de bromfietser links af wilde slaan, waarna de achter hem komende motorfiets, bestuurd door de twintigjarige C. W. P. uit Delft, hem wilde passeren. VLAARDINGEN Als generale repetitie voor het nieuwe seizoen, trekt de Vlaar dingse korfbalvereniging Oranje Nassau za terdag naar de seriewedstrijden van. ACKC in Almkerk. In de eerste klasse speelt het eerste twaalftal tegen Vriendenschaar, Ado, Kin derdijk en GKV. in de derde klasse ont moet het tweede team RWS 1, Nieuwer- kerk l. Kinderdijk 3 en SKV 1. In de vierde klasse ontmoet Oranje Nassau 3 de verenigingen Vitesse 2, ACKC 2, KWH 2 en Blauw-wit 3 De Jeugd van Oranje Nassau hoopt zater dag ook binnen de lijnen te komen met het volgende programma: NIO Jun Oranje Nassau junNIO a Oranje Nas sau a, Oranje Nassau b RKC a, Oranje Nassau d Maassluis d (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Het verlangen om te lezen voor ontspanning of ontwik keling blijft groeien bij de Schiedam mers." Dit kunnen we constateren, wan neer we de uitleencijfers van de Ge meentebibliotheek en haar filialen, die zij in samenwerking met de rk. Openbare Bibliotheek beheert, van de eerste zes maanden van 1967 ver gelijken met die van de eerste helft in 1966. Het totaal nam toe met 17.753 uitge leende werken en overschreed royaal de tweehonderdduizend. Dit betekent een stijging van 9 3/4 procent. Het totale ledenaantal nam toe met 1222." Aldus de directrice, mejuffrouw R. G. P. Visser on ,,Het Stadhuis Meldt....", mededelingenb'ad van de gemeente Schiedam. Verder schrijft de directrice dat in Sohiedam-Zuid het grootste percenta ge romans wordt gelezen m Oost de meeste studieboeken en m Nieuw- land-Oost de jeugdboeken de boven toon voeren. Waarheen gaat nu de belangstel ling van de lezers het meest uit? Uit het antwoord van mejuffrouw Visser blijkt, dat totaal gezien een gelijk percentage romans, studiewerken en kinderboeken worden uitgeleend. Van de umans is negentig procent Nederlands of in het Nederlands ver taald en de overige buitenlands. Van deze laatste groep Js de helft in het Engels, terwijl het aantal Duitse en Frans romans elkaar niet veel ont loopt Een klein aantal is in het Itali aans of Spaans geschreven. Bij de Nederlandse romans zijn de jonge auteurs het meest m trek. Vooral bij de middelbare-school- jeugd en de* studerenden, maar ook bij de volwassenen die recensies le zen en boekbesprekingen volgen. Wolkers, Muliseh en Claus bijvoor beeld zijn nog steeds „in" en daar door bijna altijd „uit". Ook Carniig- gelt, Bomans en Jan de Hartog leest men graag. Moderne buitenlandse romans over rassenstrijd, oorlogsromans, detecti ves (vooral in vakantietijd) vormen SCHIEDAM In de aula van het Stedelijk Museum trad woensdag avond een Engels gemengd koor op: „The New London Singers". Dit vierentwintig leden tellend ensemble heeft onder leiding van Do nald James een programma uitge voerd,, van uitsluitend Engelse compo nisten, te beginnen met Thomas Weel- kes (1575-1623) en diens tijdgenoot Orlando Gibbons. Vervolgens kwam Henry Purcell aan de beurt, de meest begaafde, maar helaas reeds op 36-jarige leef tijd overleden Engelse toondichter uit de tweede helft van de zeventien de eeuw. Evenals in Nederland na Sweelinck heeft ook m Engeland na de dood van Purcell de creatieve toonkunst gedurende lange tijd weinig te bete kenen gehad. Met Sir Hubert Parry (1848-1918) komt hierin een wending ten goede. De hedendaagse compo nisten Vaughan Williams en Benja min Britten genieten terecht wereld faam. Van alle genoemde componisten hebben „The New London Singers" werken ten gehore gebracht, vier-, ïiaardngen loopcentrum I vijf- en zesstemmige koren, waarvan de inhoud meest ontleend was aan de Bijbel. Er werd tijdens dit concert voorna melijk a capella gezongen. Grote toonvastheid en zuiverheid, ook in. de nieuwere werken zoals de prachtige g-mo!l mis van Vaughan Williams, veel verscheidenheid in de dynamiek en een bijzonder mooie, homogene samenklank en muzikaal begrip leid den tot vertolkingen op hoog niveau. De goede kwaliteit van het stem- menmateriaal kwam o a. tot uitdruk king m de vele solistische gedeelten die verschillende koorleden voor hun rekening namen. Van het belangwekkende program ma zouden wij nog afzonderlijk wil len vermelden de Funeral Sentences (begrafenisliederen), op 2l-jarige leef tijd dooi' Pürcell geschreven, het zes stemmige „There is an old belief van Hubert Parry en de reeds ge noemde mis van Vaughan Williams. In het Sanctus met zijn parallele accoorden van vrouwenstemmen te gen de achtergrond van zeer lage, sonore bassen, bereikt de componist bijzondere klankeffecten. De enige solistische afwisseling tij dens dit concert bestond uit de door de alt Juanita Pentolow (lid van het koor) gezongen avondhymne van Pur cell. De voordracht was muzikaal, stemkwaliteit en -volume, bevredi- gend. Deze ontroerend schone hymne, die hier vooral bekendheid heeft gekre gen door de voordrachten van Kath leen Ferrier en later ook door Henry Blackmon, leek ons niettemin een minder gelukkige keus. Maar ja, zo als Kathleen Ferrier deze hymne zong, zuilen wij het wel nooit meer horen. W. H. Wolvekamp (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De nestor van de predikanten van de Gereformeer de Kerk van Vlaardingen, ds. Th. Swen (60), viert vandaag (donderdag) een dubbel jubileum. Hij is namelijk 25 jaar predikant. Bovendien herden ken hij en zijn vrouw, dat zij een kwart eeuw geleden in bet huwelijk traden. In een van de benedenzalen van de Emmaüskerk bestaat vanavond, tij dens een receptie van half acht tot half tien, gelegenheid ds. en me vrouw Swen met beide jubilea te feli citeren. Ds. Swen, predikant van wijk I, verbond zich op 9 jum 1949 aan Vlaardingen. Kort na het uitbreken van de oorlog was hij al kandidaat. In Franeker begon hij zijn werk als hulpprediker, waarna hij in 1942 intrede deed in zijn eerste gemeente, Wirdum bij Leeuwarden. In 1946 ver trok hij naar Hardenberg, Vlaardin gen is zijn derde gemeente. MAASSLUIS Voor het landelijk exa men monteur-motorvoertuigen van de stichting VAM slaagden: L. J. Cats. H. Edcienbos, K. A. van Oosten, J. A. Visser en P. Vreugdenhil. de ontspanning voor het merendeel der mannen, terwijl de dames vooral historische romans, familieverhalen, geromantiseerde levensbeschrijvin gen, streekromans en ook weer detec tives vragen. Mede door de verfilming van dr. Zhivago is ook Pasternak nooit lan ger dan een dag in huis. Het verlan gen van vele lezers naar opgewekte humoristische lectuur moet dikwijls onbevredigd blijven. De spanning van de detectiveromans is tijdloos, sexloos en leeftijdsloos en dat zai wel zo blijven. Non-fiction staat bo venaan in de uitleenstatistiek. Werken over hedendaagse geschie denis en land- en volkbeschrijvin gen, waaronder natuurlijk actualitei ten, staan op de tweede plaats, onder meer Vietnam en China met het Ro de Boekje. Ook werken over kunst leest men veel en niet te vergeten de teöhnische werkjes over allerlei auto typen, radio en televisie. Jonge mensen blijken vooral inte resse te hebben voor politieke en soci ale vraagstukken. Daarnaast valt er een toenemende belangstelling voor kerk en godsdienst waar te nemen. Een „bcst-lender" blijkt bovendien, naast de boaken over geboortenrege- Ung, het werk van L. Nilsson: Het grote wonder, de negen maanden voor de geboorte, beschreven in fo to's, met praktische raadgevingen voor de aanstaande moeder. SCHIEDAM Woensdagmorgen deed mejuffrouw W.J.A.v.d.V. aan gifte dat haar scooter, die in de 'Jan Steenstraat stond geparkeerd, ver dwenen was en even later kwam de heer A-J.UAV. op het hoofdbureau van politie aan. de Lange Nieuwstraat ver tellen dat ook zijn scpoter, die in de Bembrandtlaan stond, ontvreemd was. Beide voertuigen werden in de loop van de morgen in de Julianaiaan te ruggevonden. Woensdagmiddag bleek nog.de scooter tè zijn verdwenen van de '26-jarige slager P.E. Deze stond op het Rubensplein- Tot nog toe is. dit voertuig niet teruggevonden;' ALS er iets geldt als een school- voorbeeld voor 'dorre, stoffige, onverteerbare lectuur is dat echt wel de lectuur van ambtelijke stuk ken en van correspondentie tussen .verschillende onderdelen van het ap paraat dat zich bezig houdt met het besteden van door de Nederlandse gemeenschap bijeengebrachte be lastinggelden. Volkomen ten onrechte. Juist door onbenullige zwetserig- heid kunnen- dergelijke papieren soms in hoge mate amusant zijn. Ik heb vroeger eens zoals ieder daarvoor inaanmerking komend mannelijk Nederlands burger deel uitgemaakt van zo'n apparaat Niet omdat ik dat zo graag wilde, maar omdat dit nu eenmaal noodzakelijk werd geoordeeld voor de verdedi ging van ons goede land. Uit die tijd hierrnner ik mij een keurig ingelijst getypt en onderte kend papier, dat was opgehangen in de toiletten van een Haags defensief bouwwerk. Dat papier vermeldde, na links bo ven in de hoek een aanduiding van het militaire onderdeel van waar het was uitgegaan, het volgende: Bedieningsvoorschrift wc. (Dit al les in hoofdletters met een streep eronder) 1. Voor mannen: bril opslaan 2. Na gebruik doorspoelen. Het was netjes gedateerd en van de plaatsnaam Den Haag voorzien. Er stond een handtekening onder na het volgende verhaal: de com mandant volgde naam van een militair onderdeel hij afwezig heid op last, de commandant volg de de naam van een onderdeel van dat onderdeel voor deze de ser- gaant-majoor-administrateur, voor dezen bij ontstentenis en dan kwam de handtekening, daaronder een in keurige letters getypte naam en ten slotte de aanduiding: dienstdoend korporaal, soldaat der eerste klasse. Wat zal die maat van mij zich hebben gevoeld, toen hij namens zijn korporaal, namens diens ser geant-majoor-administrateur, weder om namens diens naasthogere com mandant en ten slotte namens de commandant van een héél legeron derdeel een dergelijk1 belangrijk be- dieningsvoorschrift mocht onderteke nen! Je zal toch maar met volle naam, aanduiding en gewichtigheid in een militair toilet worden opge hangen! AAN DIT bedieningsvoorschrift moest ik denken, toen ik hoorde dat het gemeentebestuur van Rotter dam aan de wijkraad voor Kralin gen had verzocht er mee in te stem men... dat het Kralingse Bos voor taan Kralingse Bos zal heten, dat het Park. Rozenburg voortaan Park Rozenburg zal heten en dat de Oude Plantage voortaan Oude Plantage zal heten. Ik heb de ondertekening van deze .missive niet gelezen. Maar het ver- haai boven de handtekening, dat in hield, wie namens wie op wiens last bij wiens ontstentenis dit gewichti ge stuk zou hebben ondertekend lijkt mij echt wel interessant.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1